ORDONANTA nr. 20 din 21 august 1992privind activitatea de metrologie
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 212 din 28 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Capitolul 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1În România, în toate domeniile de activitate, se utilizează unităţile de măsura legale, stabilite de prezenta ordonanţă.Unităţile de măsura folosite pe teritoriul României sînt obligatorii şi pentru importuri.  +  Articolul 2Pentru asigurarea exactitatii şi uniformitatii măsurilor, toate mijloacele de măsurare aflate pe teritoriul tarii vor utiliza, ca referinţa unica, Sistemul naţional de etaloane al României.  +  Articolul 3În vederea protejării persoanelor fizice şi juridice împotriva efectului nociv al unor masurari incorecte sau false, mijloacele de măsurare şi masurarile din domeniile de interes public, cum sînt: relaţiile şi tranzacţiile comerciale, supravegherea traficului de mărfuri şi persoane, protecţia muncii şi a mediului, sănătatea publică, fabricarea şi controlul medicamentelor, operaţiunile fiscale şi poştale, expertizele judiciare şi altele, sînt supuse obligatoriu controlului metrologic al statului.  +  Articolul 4Cadrul tehnico-organizatoric pentru asigurarea utilizării unităţilor de măsura legale, a racordarii etaloanelor şi verificărilor metrologice la Sistemul naţional de etaloane şi a controlului metrologic al statului se stabileşte potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 5Politica statului în domeniul metrologiei se realizează de Guvern prin Biroul Roman de Metrologie Legală, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, subordonat acestuia.  +  Capitolul 2 Unităţi de măsura  +  Articolul 6În România se utilizează unităţile de măsura aparţinînd Sistemului Internaţional de Unităţi, simbolizat ŞI, adoptat de Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi şi recomandat de Organizaţia Internationala de Metrologie Legală.  +  Articolul 7Unităţi de măsura legale sînt cele prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.Denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsura legale şi ale multiplilor şi submultiplilor lor, regulile de formare şi utilizare a acestora, factorii de transformare în unităţi ŞI a unităţilor de măsura legale care nu fac parte din ŞI şi, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate se stabilesc prin hotărîre a Guvernului.  +  Articolul 8În cazul contractelor pentru export, la cererea partenerilor externi, agenţii economici pot folosi şi alte unităţi de măsura convenite între părţi.  +  Capitolul 3 Mijloace de măsurare  +  Articolul 9Constituie mijloace de măsurare toate măsurile, aparatele, dispozitivele, instalaţiile, precum şi mostrele de materiale şi substanţe care materializeaza şi conserva unităţi de măsura şi furnizează informaţii de măsurare.  +  Articolul 10Mijloacele de măsurare trebuie să indice rezultatele masurarilor în unităţi de măsura legale şi sa corespundă condiţiilor de funcţionare şi prescripţiilor metrologice aprobate.  +  Articolul 11Toţi utilizatorii au obligaţia şi răspund de asigurarea exactitatii, buna întreţinere, funcţionarea corecta şi trasabilitatea mijloacelor de măsurare pe care le folosesc în cadrul activităţii lor.  +  Capitolul 4 Sistemul naţional de etaloane şi transmiterea unităţilor de măsura  +  Articolul 12Mijloacele de măsurare destinate sa definească, sa realizeze, sa conserve sau sa reproduca unităţile de măsura, în scopul de a le transmite altor mijloace de măsurare, sînt etaloane.Etaloanele care prezintă cele mai înalte performanţe metrologice în domeniul respectiv sînt etaloane primare.Etaloanele primare ale mărimii respective, recunoscute prin hotărîre a Guvernului ca baza unica legală pentru reproducerea, conservarea şi transmiterea unităţilor de măsura tuturor celorlalte etaloane din România, sînt etaloane naţionale şi reprezintă bunuri publice.Etaloanele naţionale împreună cu celelalte etaloane atestate din România formează - prin unicitate şi structura unitară pe niveluri de exactitate - Sistemul naţional de etaloane şi constituie baza ştiinţifică, tehnica şi legală, de referinţa, a tuturor masurarilor efectuate pe întreg teritoriul tarii, precum şi în relaţiile economice şi tehnico-ştiinţifice cu alte tari.  +  Articolul 13În scopul asigurării uniformitatii, exactitatii şi legalităţii masurarilor, mijloacele de măsurare sînt cuprinse obligatoriu în acţiunea de transmitere a unităţilor de măsura. Transmiterea unităţilor de măsura se realizează prin etalonare sau verificare metrologica, pornind de la etaloanele primare, prin niveluri succesive de exactitate, folosind celelalte etaloane, pînă la mijloacele de măsurare de lucru, potrivit standardelor şi normelor de metrologie emise conform legii.Transmiterea unităţilor de măsura se efectuează de către laboratoare de metrologie şi persoane autorizate, în condiţiile prezentei ordonanţe.  +  Articolul 14Etaloanele naţionale sînt deţinute, perfectionate, conservate şi utilizate de instituţii specializate, stabilite prin hotărîre a Guvernului.Atestarea, conservarea, compararea cu etaloanele naţionale ale altor state şi racordarea la etaloanele internaţionale se fac conform instrucţiunilor de metrologie legală, emise potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.  +  Capitolul 5 Controlul metrologic al statului  +  Secţiunea 1 Controlul metrologic al mijloacelor de măsurare  +  Articolul 15Se supun obligatoriu controlului metrologic al statului etaloanele corespunzătoare oricărui nivel de exactitate şi categoriile de mijloace de măsurare de lucru, destinate utilizării în domeniile de interes public, prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 16Controlul metrologic al statului se exercită, în condiţiile prevăzute de instrucţiunile de metrologie legală, prin următoarele modalităţi: a) autorizari; b) aprobări de model; c) avizul de punere în funcţiune a unor categorii de mijloace de măsurare; d) etalonari; e) verificări metrologice iniţiale ale mijloacelor de măsurare noi; f) verificări metrologice periodice ale mijloacelor de măsurare în serviciu; g) verificări metrologice după reparare sau modificări; h) verificări şi testări inopinate în locurile unde se utilizează mijloace de măsurare; i) supravegherea metrologica.  +  Articolul 17Pentru fiecare din categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2, cu excepţia celor prevăzute în art. 12 alin. 2, Biroul Roman de Metrologie Legală elaborează şi difuzează norme de metrologie legală, care definesc caracteristicile tehnice ale mijloacelor de măsurare, condiţiile de exactitate pe care trebuie să le satisfacă, metodele de verificare metrologica a acestora, intervalul de timp optim între doua etalonari sau verificări periodice succesive, precum şi modalităţile de control de la art. 16, care le sînt aplicabile.  +  Articolul 18Mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic al statului devin mijloace de măsurare legale. Aceasta calitate se atesta prin documente specifice şi, după caz, prin mărci metrologice de stat: marca metrologica de model şi marca metrologica de verificare.Marca metrologica de model este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atesta conformitatea acestuia cu modelul aprobat.Marca metrologica de verificare este semnul distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare după verificarea metrologica, atesta ca acesta este un mijloc de măsurare legal.Mărcile metrologice aplicate sub forma de sigiliu sînt supuse dispoziţiilor legale referitoare la sigiliile statului şi beneficiază de aceeaşi protecţie juridică.Metodologia eliberării documentelor specifice şi a investirii cu mărci metrologice de stat a mijloacelor de măsurare legale se stabileşte prin instrucţiuni de metrologie legală.  +  Articolul 19Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului nu au calitatea de mijloace de măsurare legale şi, ca urmare, utilizarea lor este interzisă. Deţinătorii acestor mijloace de măsurare sînt obligaţi să le scoată din uz sau, după caz, să le modifice sau să le repare.Dacă se constata utilizarea de mijloace de măsurare nelegale, acestea sînt sigilate şi, după caz, confiscate. În cazul săvîrşirii vreunei infracţiuni, se iau măsuri sa nu dispara urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de proba, potrivit prevederilor Codului de procedura penală, şi sînt sesizate organele de urmărire penală.  +  Articolul 20Controlul metrologic al statului asupra mijloacelor de măsurare se exercită de către Biroul Roman de Metrologie Legală, prin personal propriu împuternicit sau, după caz, prin laboratoare de metrologie autorizate de acesta.  +  Secţiunea a 2-a Controlul metrologic al masurarilor  +  Articolul 21Se supun controlului metrologic al statului masurarile care se încadrează în următoarele categorii: a) masurarile efectuate în cadrul unor tranzacţii comerciale sau masurarile pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, taxe, daune, impozite şi altele; b) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afectează interesele cetăţenilor, cum sînt: concentraţia de zahăr şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în lapte şi unt, masa hectolitrica şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din singe şi altele; c) masurarile efectuate asupra unor marimi ce afectează sănătatea publică sau protecţia mediului, cum sînt: poluantii organici şi metalici din apa, poluantii din pesticide şi alte substanţe toxice, gazul de esapament al autovehiculelor, conţinutul de noxe din atmosfera etc.; d) masurarile care privesc produsele şi mărfurile care se livreaza şi se vînd preambalate, conţinînd cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma; e) alte masurari din domeniile care pot afecta sănătatea şi securitatea persoanelor şi protecţia mediului.Pentru domeniile în care se utilizează aceste categorii de masurari, Guvernul, prin organismele sale specializate, va elabora reglementări speciale.  +  Articolul 22Controlul metrologic al statului asupra masurarilor se exercită potrivit art. 16, precum şi prin: a) ridicarea de probe şi efectuarea de masurari şi analize comparative pentru verificarea exactitatii rezultatelor de măsurare declarate; b) inspecţii şi testări inopinate în locurile unde se efectuează masurarile; c) avizarea reglementărilor specifice elaborate, conform art. 21, de alte organisme specializate; d) expertize metrologice.  +  Capitolul 6 Obligaţiile persoanelor fizice şi persoanelor juridice în domeniul metrologiei  +  Articolul 23Persoanele fizice sau persoanele juridice care fabrica, construiesc, importa, monteaza, repara, modifica, verifica, închiriază sau vînd mijloace de măsurare sînt obligate să solicite, în prealabil, Biroului Roman de Metrologie Legală, următoarele: a) avizul şi/sau autorizaţia pentru exercitarea activităţii de fabricare, construire, import, reparare, verificare, închiriere, vînzare şi instalare a mijloacelor de măsurare; b) aprobarea de model pentru fabricatia sau importul mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2; c) autorizarea verificatorilor metrologi; d) expertizarea şi autorizarea laboratoarelor de metrologie şi de încercări ale mijloacelor de măsurare.Condiţiile de obţinere a acestor avize, autorizaţii şi aprobări de model se stabilesc prin instrucţiuni de metrologie legală.  +  Articolul 24Deţinătorii de mijloace de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 sînt obligaţi să asigure legalitatea acestora şi să le daclare la organele Biroului Roman de Metrologie Legală, pentru luare în evidenta şi supraveghere metrologica.Anumite categorii de mijloace de măsurare din anexa nr. 2, stabilite de Biroul Roman de Metrologie Legală, trebuie declarate la organele Biroului Roman de Metrologie Legală înainte de instalare, în vederea obţinerii de la acestea a avizului de punere în funcţiune.  +  Articolul 25Mijloacele de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 nu pot fi puse în circulaţie fără aprobare de model eliberata de Biroul Roman de Metrologie Legală şi fără marca metrologica de model.Producătorii şi importatorii mijloacelor de măsurare prevăzute în anexa nr. 2 au obligaţia să obţină aprobarea de model înainte de începerea fabricaţiei sau derularea importului, conform metodologiei stabilite prin instrucţiuni de metrologie legală.Mijloacele de măsurare fabricate sau importate în baza unei aprobări de model vor trebui să respecte eventualele condiţionari impuse de aceasta şi să aibă, în mod obligatoriu, aplicată marca metrologica de model.  +  Articolul 26Pentru mijloacele de măsurare care nu fac obiectul anexei nr. 2 şi pentru care aprobarea de model nu este obligatorie, producătorii şi importatorii poarta întreaga răspundere privind calitatea acestora şi respectarea prescripţiilor metrologice şi a altor prevederi legale aplicabile.  +  Articolul 27Agenţii economici care desfăşoară activităţi ce fac obiectul controlului metrologic îşi vor organiza propria activitate tehnica şi administrativă de supraveghere metrologica pe baza cerinţelor din instrucţiunile de metrologie legală.  +  Capitolul 7 Sancţiuni  +  Articolul 28Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 29Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvîrşite în astfel de condiţii încît, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:I. De la 100.000 lei la 300.000 lei: a) producerea, repararea, verificarea, închirierea, vînzarea şi instalarea, fără autorizaţie, a mijloacelor de măsurare; b) vînzarea sau închirierea mijloacelor de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic al statului conform art. 19; c) nerespectarea condiţiilor prevăzute în aprobarea de model sau modificarea mijloacelor de măsurare faţă de modelul aprobat; vînzarea sau închirierea de asemenea mijloace de măsurare; d) producerea şi livrarea de produse de larg consum şi preambalate cu încălcarea reglementărilor prevăzute la art. 21; e) aplicarea marcii metrologice de model pe un mijloc de măsurare neconform cu modelul aprobat sau a marcii metrologice de verificare pe un mijloc de măsurare neconform cu cerinţele specificate; f) nedeclararea instalării şi fabricarea sau importul mijloacelor de măsurare fără aprobare de model, respectiv sustragerea de la obligaţiile prevăzute la art. 24 şi 25; g) împiedicarea, sub orice formă, a persoanelor împuternicite conform art. 36 de a-şi exercită atribuţiile prevăzute de lege privind controlul metrologic al statului.II. De la 50.000 lei la 150.000 lei: a) folosirea de unităţi de măsura nelegale; b) vînzarea, închirierea sau utilizarea mijloacelor de măsurare neverificate metrologic sau cu termenul de verificare depăşit; c) nerespectarea prevederilor din instrucţiunile de metrologie legală referitoare la asigurarea legalităţii etaloanelor şi mijloacelor de măsurare care fac obiectul anexei nr. 2, numai dacă aceste prevederi fac trimitere expresă la acest articol; d) necompletarea la zi, de către laboratoarele autorizate, a evidentelor privind mijloacele de măsurare instalate, reparate sau verificate şi a înregistrărilor aferente sau lipsa acestor evidente.  +  Articolul 30Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul din cadrul Biroului Roman de Metrologie Legală, împuternicit în acest scop. În cazul constatării unor infracţiuni, organele Biroului Roman de Metrologie Legală vor proceda potrivit art. 214 din Codul de procedură penală.  +  Articolul 31Amenzile prevăzute la art. 29 se aplică şi persoanelor juridice, caz în care limitele minime şi maxime se dublează.  +  Articolul 32Împotriva procesului-verbal de sancţionare se poate face plîngere, de către persoana fizica sau juridică, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia la judecătoria pe raza căreia s-a savirsit contravenţia.Hotărîrea data de instanţa de judecată este definitivă.  +  Articolul 33Dispoziţiile din prezenta ordonanţă se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia cerinţelor din art. 25 şi 27 din aceeaşi lege.  +  Capitolul 8 Dispoziţii finale  +  Articolul 34Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică tuturor persoanelor fizice şi persoanelor juridice care fabrica, importa, vînd, închiriază, repara, modifica, verifica, instaleaza şi utilizează mijloacele de măsurare.  +  Articolul 35Taxele pentru avizele şi autorizările prevăzute de prezenta ordonanţă, precum şi costul lucrărilor ocazionate de efectuarea etalonarilor şi verificărilor metrologice, a încercărilor modelelor mijloacelor de măsurare, a altor lucrări efectuate la cerere, se suporta de beneficiarii acestor lucrări.Taxele prevăzute la alineatul precedent se stabilesc conform legii, iar tarifele se stabilesc de către Biroul Roman de Metrologie Legală, conform actelor normative în vigoare.  +  Articolul 36Personalul Biroului Roman de Metrologie Legală, împuternicit sa exercite controlul metrologic al statului, are dreptul de acces în toate locurile unde sînt şi se utilizează mijloace de măsurare, precum şi în locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se verifica, se vînd şi se închiriază mijloace de măsurare.Organele poliţiei sînt obligate sa acorde, la cerere, sprijinul necesar persoanelor împuternicite să efectueze controlul metrologic al statului, aflate în exerciţiul funcţiunii, sau să le însoţească, după caz.  +  Articolul 37În vederea aplicării prezentei ordonanţe, Biroul Roman de Metrologie Legală elaborează instrucţiuni de metrologie legală, care se aproba prin hotărîre a Guvernului.Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Legea metrologiei nr. 27/1978, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul industriei,Dan ConstantinescuSecretar de stat în Departamentulpentru Strategia Reformei şiIntegrare Economică,Bujor-Bogdan Teodoroiu  +  Anexa 1UNITĂŢI DE MĂSURA LEGALE ÎN ROMÂNIA1. Unităţi de măsură ale Sistemului Internaţional de Unităţi (SI)1.1 .Unităţi SI fundamentale
    MărimeaUnitatea SI
    denumire simbol
    lungimemetru m
    masăkilogram kg
    timpsecundă s
    intensitatea curentului electric sinonim: curent electricamper A
    temperatură termodinamicăkelvin K
    cantitate de substanţămol mol
    intensitate luminoasăcandelă cd
  1.2. Unităţi SI suplimentare
    MărimeaUnitatea SI
    denumiresimbolexpresia în unităţi SI fundamentale
    unghi planradianradm ▪ m-1 = 1
    unghi solidsteradiansrm2 ▪ m-2 = 1
    1.3. Unităţi SI derivate
    MărimeaUnitatea SI
    denumiresimbolexpresia în unităţi SI fundamentale
    1.3.1. Unităţi ale mărimilor de spaţiu şi timp
    ariemetru pătratm2m2
    volummetru cubm3m3
    vitezămetru pe secundăm/sm▪s-1
    acceleraţiemetru pe secundă la pătratm/s2m▪s-2
    viteză unghiularăradian pe secundărad/ss-1▪rad
    acceleraţie unghiularăradian pe secundă la pătratrad/s2s-2▪rad
    1.3.2. Unităţi ale mărimilor caracteristice fenomenelor periodice şi conexe
    număr de undămetru la puterea minus unum-1m-1
    frecvenţăhertzHzs-1
    1.3.3. Unităţi ale mărimilor caracteristice mecanicii
    masă volumicăkilogram pe metru cubkg/m3m-3▪kg
    volum masicmetru cub pe kilogramm3/kgm3▪kg-1
    forţănewtonNm▪kg▪s-2
    momentul unei forţenewton-metruN▪mm2▪kg▪s-2
    presiune, tensiune mecanicăpascalPam-1▪kg▪s-2
    tensiune superficială viscozitate dinamicănewton pe metruN/mkg▪s-2
    sinonim: viscozitatepascal-secundăPa▪sm-1▪kg▪s-1
    energie, lucru mecanicjouleJm2▪kg▪s-2
    puterewattWm2▪kg▪s-3
    1.3.4. Unităţi ale mărimilor caracteristice electromagnetismului
    densitatea curentului electricamper pe metru pătratA/m2m-2▪A
    cantitatea de electricitate, sarcină electricăcoulombCs▪A
    potenţial electric, tensiune electrică, tensiune electromotoarevoltVm2▪kg▪s-3▪A-1
    sarcină (electrică) volumică deplasare electricăcoulomb pe metru cubC/m3m-3▪s▪A
    sinonim: inducţie electrică cîmp electriccoulomb pe metru pătratC/m2m-2▪s▪A
    sinonim: intensitatea cîmpului electricvolt pe metruV/mm▪kg▪s-3▪A-1
    capacitate electricăfaradFm-2▪kg-1▪s4▪A2
    rezistenţă electricăohmOhmm2▪kg▪s-3▪A-2
    conductanţă electricăsiemensSm2▪kg-1▪s3▪A2
    cîmp magnetic sinonim: intensitatea cîmpului magneticamper pe metruA/mm-1▪A
    flux de inducţie magnetică sinonim: flux magneticweberWbm2▪kg2▪s-2▪A-1
    inducţie magneticăteslaTkg▪s-2▪A-1
    inductanţăhenryHm2▪kg▪s-2 A-2
    permitivitatefarad pe metruF/mm-3▪kg-1▪s4▪A2
    permeabilitatehenry pe metruH/mm▪kg▪s-2▪A-2
    putere electricăwattWm2▪kg▪s-3
    1.3.5. Unităţi ale mărimilor caracteristice fenomenelor calorice
    temperatură Celsiusgrad Celsius°CK
    cantitate de căldură, energie termicăjouleJm2▪kg▪s-2
    flux termic sinonime: putere termică, debit termicwattWm2▪kg▪s-3
    densitate de suprafaţă a fluxului termicwatt pe metru pătratW/m2kg▪s-3
    capacitate termică, entropiejoule pe kelvinJ/Km2▪kg▪s-2▪K-1
    capacitate termică masică, entropie masicăjoule pe kilogram-kelvinJ/(kg▪K)m2▪s-2▪K-1
    energie volumicăjoule pe metru cubJ/m3m-1▪kg▪s-2
    energie masicăjoule pe kilogramJ/kgm2▪s-2
    conductivitate termicăwatt pe metru-kelvinW/(m▪K)m▪kg▪s-3▪K-1
    1.3.6. Unităţi ale mărimilor caracteristice luminii şi radiaţiilor electromagnetice conexe
    energie radiantăjouleJm2▪kg▪s-2
    putere radiantă sinonime: flux radiant, flux energeticwattWm2▪kg▪s-3
    intensitate radiantă sinonim: intensitate energeticăwatt pe steradianW/srm2▪kg▪s-3▪sr-1
    radianţă sinonim: luminanţă energeticăwatt pe metru pătrat-steradianW/(m2▪sr)kg▪s-3▪sr-1
    flux luminoslumenlmcd▪sr
    luminanţăcandelă pe metru pătratcd/m2m-2▪cd
    iluminareluxlxm-2▪cd▪sr
    1.3.7. Unităţi ale mărimilor caracteristice chimiei fizice şi fizicii moleculare
    concentraţie (a cantităţii de substanţă)mol pe metru cubmol/m3m-3▪mol
    energie molarăjoule pe molJ/molm2▪kg▪s-2▪mol-1
    entropie molară, capacitate termică molarăjoule pe mol kelvinJ/(mol▪K)m2▪kg▪s-2▪K-1▪mol-1
    1.3.8. Unităţi ale mărimilor caracteristice fizicii atomice şi nucleare, reacţiilor nucleare şi radiaţiilor ionizante
    energie de reacţie, energie de rezonanţă; energie comunicatăjouleJm2▪kg▪s-2
    activitate (a unui radionuclid)becquerelBqs-1
    doză absorbită, energie comunicată masică, kerma, indicele dozei absorbitegrayGym2▪s-2
    echivalent al dozei absorbite, indicele echivalentului dozei absorbitesievertSvm2▪s-2
    expunere (radiaţii X sau gamma)coulomb pe kilogramC/kgkg-1▪s▪A
    debitul dozei absorbitegray pe secundăGy/sm2▪s-3
  2.1. Unităţi de măsură care nu fac parte dinSistemul Internaţional de Unităţi (SI)
         
    DenumireaSimbolulValoarea în unitate SI
    123
    2.1. Unităţi folosite împreună cu Sistemul Internaţional
    minutmin.1 min. = 60 s
    orăh1 h = 60 min; = 3.600 s
    zid1 d = 24 h = 86.400 s
    grad (sexagesimal)°1° = (pi/180) rad
    minut (sexagesimal)'1' = (1/60)° = (pi/10.800) rad
    secundă (sexagesimală)''1'' = (1/60)' = (pi/648.000) rad
    litrul, L1 l = 1 dm3 = 10-3m3
    tonăt1 t = 103 kg
    2.2. Unităţi folosite împreună cu Sistemul Internaţional a căror valoare în unităţi SI este obţinută experimental
    electronvolteV1 eV = 1,602 177 33(49) x 10-19 J (cu o incertitudine relativă de 0,30 x 10-6)
    unitate de masă atomică (unificată)u1 u = 1,660 540 2(10) x 10-27 kg (cu o incertitudine relativă de 0,59 x 10-6)
    2.3. Unităţi menţinute temporar împreună cu Sistemul Internaţional
    milă marină   1 milă marină = 1.852 m
    nod   1 nod = 1 milă marină pe oră = (1.852/3.600) m/s
    ara1 a = 1 dam2 = 102 m2
    hectarha1 ha = 1 hm2 = 104 m2
    barbar1 bar = 0,1 MPa = 100 kPa = 1.000 hPa = 105 Pa
   +  Anexa 2CATEGORIILE DE MIJLOACE DE MĂSURAREsupuse obligatoriu controlului metrologic al statului I. Mijloace de măsurare etalon - măsuri, aparate, instalaţii etc., utilizate pentru reproducerea şi conservarea unităţilor de măsura, precum şi pentru transmiterea, prin comparatie, a acestora la mijloacele de măsurare, în domeniile de măsurare. II. Mijloace de măsurare de lucru 1. Greutăţi2. Aparate de cintarit (instrumente de cintarire neautomata)3. Instalaţii de cintarit, dozat, insacuit, ambalat4. Aparate de cintarire continua cu totalizatori pentru transportoare cu banda5. Aparate de cintarire discontinua cu totalizator6. Sortatoare gravimetrice automate7. Contoare de apa rece şi calda8. Ansambluri de măsurat lichidele, altele decît apa9. Contoare de volum pentru gaze10. Ansambluri de corectie, cu temperatura, presiunea etc. a volumului de gaz11. Măsuri de volum pentru lichide şi vase de măsura12. Ansambluri de corectie, cu temperatura, presiunea etc. a volumului13. Mijloace de măsurare pentru determinarea capacităţii vaselor de măsura14. Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor15. Măsuri pentru lapte ca indicator de nivel16. Măsuri de capacitate pentru seminţe17. Instrumente pentru determinarea masei hectolitrice a cerealelor18. Maşini şi aparate pentru încercări la solicitări mecanice19. Indicatoare de sarcina în cabluri20. Manometrele pentru măsurarea presiunii în pneurile autovehiculelor21. Echipamente de contorizare, după durata şi distanta, a convorbirilor telefonice22. Cronotahigrafe23. Vitezometre pentru autovehicule şi de cale ferată24. Cinemometre de control rutier25. Taximetre26. Contoare de energie electrica27. Aparate utilizate în masurari privind condiţiile de electrosecuritate28. Contoare de energie termica şi aparate pentru determinarea cantităţii de energie termica furnizată pentru încălzirea imobilelor29. Instrumente care echipeaza instalaţiile termice în scopul reducerii poluarii atmosferice şi al economisirii energiei30. Sonometre, fonometre, dozimetre de zgomot, audiometre31. Alcoolmetre şi areometre pentru alcool se tabele alcoolmetrice32. Etilmetre pentru aplicarea reglementărilor privind circulaţia rutiera33. Analizoare de gaze34. Udiometre pentru cereale şi seminţe oleaginoase35. Aparate pentru determinarea grasimilor în lapte şi produse lactate36. Zaharimetre şi refractometre37. Aparate pentru măsurarea marimilor specifice radiatiilor ionizante, în scopul asigurării securităţii instalaţiilor, a protecţiei persoanelor şi mediului ambiant38. Aparate industriale sau de laborator utilizate pentru masurari ale marimilor fizico-chimice în cadrul activităţilor privind sănătatea şi securitatea persoanelor şi protecţia mediului39. Aparate şi dispozitive medicale (seringi şi termometre medicale, detectori de flux sangvin, aparate pentru măsurarea presiunii arteriale, pulsmetre şi cardiotahimetre, electrocardiografe, electroencefalografe, etc.)40. Focometre şi truse de lentile oftalmologice41. Măsuri de lungime42. Instrumente de măsurat lungimi43. Planimetre şi maşini de măsurat arii44. Mijloace de măsurare pentru masurari topografice, geodezice şi de cadastru. NOTĂ:Sortimentele de mijloace de măsurare care intră în categoriile de mai sus se stabilesc de Biroul Roman de Metrologie Legală, care publică anual "Lista oficială a mijloacelor de măsurare legale, supuse controlului metrologic al statului" în publicaţiile oficiale de metrologie legală.Lista va cuprinde şi perioada minima între doua verificări periodice succesive, tarifele aprobate pentru efectuarea etalonarilor, verificărilor metrologice, precum şi categoriile de mijloace de măsurare care trebuie declarate înainte de instalare, în vederea obţinerii avizului de punere în funcţiune conform art. 24. ---------------------