PRESCRIPȚIE TEHNICĂ din 20 februarie 2003PT R 15-2003 editia 1, ”Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnica a ascensoarelor pentru santiere de construcții”
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 255 bis din 12 aprilie 2003  Notă
  Aprobată prin ORDINUL nr. 105 din 20 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 255 din 12 aprilie 2003
  MINISTERUL INDUSTRIEI Sl RESURSELORINSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE Șl INSTALAȚIILOR DE RIDICAT - ISCIR
  - REGLEMENTARE TEHNICĂ NAȚIONALĂ -

  PRESCRIPȚIE TEHNICA PT R 15-2003
  editia 1, "Cerințe tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea tehnică
  a ascensoarelor pentru santiere de construcții"

  Colecția Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor,
  Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat - ISCIR
  - Ediție oficială -
  Scopul principal al prescripțiilor tehnice este crearea unui cadru legal unitar în vederea aplicării întocmai a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind asigurarea protecției utilizatorilor, mediului înconjurător și proprietății.Prevederile prezentei prescripții tehnice sunt obligatorii pentru toți cei care proiectează,construiesc, monteaza, repara, întrețin, dețin, exploatează sau verifica ascensoare pentru santiere de construcții.Utilizatorii prezentei prescripții tehnice sunt răspunzători de aplicarea corecta a acesteia.
  ISCIR
  Str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5BUCUREȘTI www.iscir.roCod: 726111Telefon: (+4021) 411.97.60; 411.97.61Fax: (+4021) 411.98.70E-mail: iscir@fx.ro
  Reproducerea sau utilizarea integrală sau parțială a prezentei prescripții tehnice în orice publicație și prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisă dacă nu exista acordul scris al ISCIR.Utilizatorii prezentei prescripții tehnice sunt obligați să se asigure ca sunt în posesia editiei oficiale tipărite.  +  1 GENERALITĂȚI1.1 ScopPrezenta prescripție tehnica face parte din reglementările tehnice naționale referitoare la ascensoare pentru santiere de construcții, denumite în continuare "ascensoare" sau "instalații".Autoritatea tehnica ce asigura punerea în aplicare și respectarea prevederilor din prezenta prescripție tehnica este ISCIR - Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat, care, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.340/2001, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei și Resurselor având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protecției utilizatorilor și securitatea în funcționare pentru instalațiile în categoria cărora se integreaza și ascensoarele pentru santiere de construcții. Documentele, documentația tehnica precum și inscriptionarile privind informarea și avertizarea utilizatorilor trebuie să fie redactate sau traduse în limba română.1.2 Clasificarea ascensoarelor pentru santiere de construcții1.2.1 După felul sarcinii:a) pentru persoane și materiale;b) pentru materiale.1.2.2 După felul platformei port-sarcina:a) cu platforma simpla;b) cu platforma prevăzută cu braț, cupa sau alte dispozitive autodescarcatoare;c) cu cabina.1.2.3 După amplasarea platformei port-sarcina față de glisiere:a) cu platforma port-sarcina care se deplaseaza între doua sau mai multe glisiere;b) cu platforma port-sarcina care se deplaseaza în consola față de glisiere.1.2.4 După modul de deplasare a platformei port-sarcina:a) cu deplasare numai în lungul glisierelor;b) cu deplasare în lungul glisierelor, executand și o mișcare de rotație în plan vertical (cu cupa autodescarcatoare);c) cu deplasare în lungul glisierelor, executand și o mișcare de rotație în plan orizontal.1.2.5 După felul putului:a) cu put ancorat la sol;b) cu put ancorat la o clădire sau instalatie;c) cu put în interiorul unui cos de fum aflat în construcție;d) cu catarg cu un montant;e) cu catarg cu doi sau mai mulți montanti.1.2.6 După felul glisierelor:a) cu glisiere rigide din profile de oțel laminat;b) cu glisiere rigide din lemn ecarisat;c) cu glisiere elastice din cabluri de oțel.1.2.7 După felul mecanismului de antrenare a platformei port-sarcina:a) cu troliu (cu tambur sau cu roata de frictiune);b) cu angrenaj pinion-cremaliera;c) cu actionare hidraulica.1.2.8 După locul de amplasare a mecanismului de antrenare a platformei port-sarcina:a) cu troliu amplasat jos în afară putului;b) cu troliu amplasat sus deasupra putului;c) cu mecanismul de antrenare amplasat pe platforma port-sarcina.1.2.9 După modul de transport al ascensorului:a) transportabil cu carucior propriu de transport;b) transportabil în stare demontata fără carucior propriu de transport.1.2.10 După felul comenzii:a) cu comanda de pe platforma port-sarcina;b) cu comanda de pe platforma port-sarcina și din stații;c) cu comanda din stații;d) cu comanda din camera troliului.Sarcina nominală este sarcina maxima, exprimată în kg sau t, pentru care poate fi utilizat ascensorul în condiții de securitate.În cazul transportului de persoane, sarcina medie pentru o persoană se va considera de 75 kg. Sarcina nominală se alege din gama sarcinilor nominale, conform standardelor în vigoare.Viteza nominală este viteza de deplasare a platformei port-sarcina, exprimată în m/s.1.3 Domeniu de aplicarePrezenta prescripție tehnica se aplică ascensoarelor cu actionare mecanică (electrica sau hidraulica) pentru santiere de construcțiiInstalațiile care nu fac obiectul prezentei prescripții tehnice sunt menționate în anexa Y.1.4 Referințe normativePrezenta prescripție tehnica face referiri explicite sau implicite la acte legislative, standarde, prescripții tehnice și alte reglementări naționale.1.4.1 Legi și hotărâriHotărârea Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea și funcționarea Inspecției de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de RidicatLegea nr. 90/1996 privind protecția munciiLegea nr. 10/1995 privind calitatea în construcțiiLegea nr. 137/1995 privind protecția mediuluiOrdonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 375/2002 și republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002 (la 08-09-2003, Punctul 1.4.1 din Punctul 1.4 , Capitolul 1 a fost completat de Punctul I, Articolul 1 din ORDINUL nr. 129 din 2 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 08 septembrie 2003 ) 1.4.2. StandardeStandardele sunt menționate în anexa Z.Standardele menționate în prezenta prescripție tehnică nu sunt obligatorii.În consecință, utilizatorii prezentei prescripții tehnice pot folosi și alte standarde prin care să se demonstreze respectarea cerințelor prevăzute de prezenta prescripție tehnică. (la 05-08-2004, Punctul 1.4.2 din Punctul 1.4 , Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 21 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 05 august 2004 ) 1.5 Termeni și definițiiTermenii și definițiile menționați(te) în continuare se aplică numai în sensul prezentei prescripții tehnice.1.5.1 activitate de reparare - ansamblu de lucrări și operațiuni specializate de investigare a defectelor apărute, asigurare a pieselor de schimb, efectuare a depanarilor și/sau inlocuirilor de componente defecte și încercare funcțională a ascensorului pentru demonstrarea calității reparatiei efectuate, menite sa readuca ascensorul în stare buna de funcționare în condiții de securitate; capacitatea unui agent economic de a efectua lucrările de reparare trebuie să fie confirmată printr-o autorizație emisă de ISCIR-INSPECT IT;1.5.2 ascensor pentru santiere de construcții - instalatia de ridicat demontabila, cu funcționare intermitenta și durata limitată în același punct de lucru, care transporta pe verticala "materiale" sau "persoane și materiale" pe platforme respectiv în cabine ghidate pe glisiere;1.5.3 ascensor electric cu roata de frictiune - ascensor ale cărui cabluri de tracțiune sunt acționate prin frecarea cu canalele rotii motoare a troliului;1.5.4 ascensor electric cu tambur - ascensor suspendat de lanturi sau cabluri și antrenat prin alt procedeu decât prin frecare;1.5.5 autorizarea funcționarii - ansamblu de activități de verificare tehnica și validare a rezultatelor masurarilor și încercărilor functionale efectuate la punerea în funcțiune inițială a ascensoarelor sau cu ocazia verificărilor tehnice periodice ale acestora, în scopul confirmării îndeplinirii condițiilor de securitate în funcționare a ascensoarelor; se efectuează de către ISCIR-INSPECȚIT;1.5.6 cabina - componenta a ascensorului care transporta pe verticala "materiale", sau "persoane și materiale";1.5.7 contragreutate - masa rigida ghidata care asigura echilibrarea cabinei;1.5.8 componente de securitate - componente omologate/certificate care au rolul să asigure funcționarea ascensorului pentru santiere de construcții fără pericol de avarii sau accidente;1.5.9 deținătorul ascensorului - persoana fizica sau juridică care are ascensoare în proprietate directa sau în alta forma de posesie;1.5.10 glisiere - elemente rigide sau elastice care asigura ghidarea cabinei sau contragreutatii;1.5.11 jug - structura metalică care susține cabina sau contragreutatea legată de suspensie;1.5.12 liftier - persoana instruita și autorizata care deservește ascensoare de persoane și materiale pentru santiere de construcții.1.5.13 limitator de viteza - componenta de securitate care la depășirea unei viteze stabilite acționează paracazatoarele și comanda oprirea ascensorului;1.5.14 manevrant trolist - persoana care manevreaza ascensoare pentru santiere de construcții cu comanda de la punct fix (de materiale);1.5.15 organism de inspecție - ISCIR - INSPECT, organism pentru supravegherea și verificarea tehnica în funcționare a ascensoarelor;1.5.16 paracazator - componenta de securitate destinată sa oprească și sa mențină oprită pe glisiere cabina sau contragreutatea în cazul depășirii vitezei;1.5.17 platforma port-sarcina - platforma destinată sa transporte pe verticala "materiale" sau "persoane și materiale";1.5.18 proiectant - persoana fizica sau juridică ce își asuma responsabilitatea proiectării ascensoarelor și a proiectelor de reparații la ascensoare;1.5.19 puț - spațiu în care se deplaseaza cabina și/sau contragreutatea;1.5.20 revizie tehnica curenta - ansamblu de operații de control a stării unui ascensor menite sa corecteze eventualele abateri de la starea de funcționare normală și sa preintampine apariția unor defecte majore; activitatea se efectuează numai de către agenți economici autorizați de ISCIR-INSPECT IT;1.5.21 sarcina nominală - sarcina, exprimată în t sau kg, pentru care a fost proiectat și construit ascensorul;1.5.22 spațiul superior al putului - parte a putului cuprinsă între nivelul cel mai de sus deservit și plafonul putului;1.5.23 utilizator - persoana care folosește serviciile unui ascensor;1.5.24 verificare tehnica periodică - activitate solicitată de deținător, la intervale predeterminate sau ori de câte ori deținătorul considera necesar, pentru a se asigura ca ascensorul pe care îl deține și utilizează satisface cerințele de funcționare în siguranța; activitatea cuprinde un ansamblu de verificări și încercări menite să constate starea de buna funcționare în condiții de siguranță a ascensorului și ca acesta își îndeplinește rolul funcțional conform specificatiilor producătorului; activitatea se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT sau, după caz, de către RSVTI autorizat și împuternicit de ISCIR-INSPECT IT în acest sens;1.5.25 viteza nominală (v) - viteza în metri pe secunda a cabinei sau platformei port-sarcina pentru care a fost proiectat și construit ascensorul.1.6 Abrevieri● IT - Inspecția teritorială● PT - Prescripție tehnica● RSVTI - Responsabil cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor● RTS - Responsabil Tehnic cu Sudura  +  2 PROIECTAREA2.1 Cerințe tehnice generale2.1.1 Condiția de baza pe care trebuie să o îndeplinească proiectarea ascensoarelor este asigurarea funcționarii acestora în condiții de siguranță pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentația tehnica;2.1.2 Proiectele pentru construirea și repararea ascensoarelor se vor elabora de către agenți economici de proiectare autorizați de ISCIR-INSPECT. Condițiile privind autorizarea agenților economici de proiectare precum și obligațiile și răspunderile acestora sunt prevăzute în anexa A.2.1.3 Proiectantul trebuie să-și asume responsabilitatea privind conceptia soluțiilor constructive, alegerea materialelor, calculul de rezistenta al tuturor elementelor instalațiilor și componentelor, potrivit condițiilor de funcționare date precum și pentru stabilirea metodelor pentru încercări și verificări tehnice.2.1.4 La proiectarea elementelor portante (de rezistenta) ale ascensoarelor, proiectantul trebuie să țină seama și de solicitarile seismice ce pot aparea în construcțiile respective conform zonarii seismice a teritoriului României.2.2 Putul ascensorului2.2.1 Puțul ascensorului se va amplasa lângă clădirea sau instalatia pe care o deservește acesta. Este interzisă sprijinirea putului de schelele aflate în apropierea sa.2.2.2 Stâlpii verticali de sustinere (montantii) se vor sprijini la partea de jos pe un suport capabil sa preia și sa transmită forțele verticale maxime ce pot aparea în timpul funcționarii și se vor ancora sau cala cu dispozitive special construite în acest scop. La instalațiile la care nu se prevede ancorarea montantilor sau catargului, în cartea ascensorului - partea de construcție se va preciza înălțimea maxima și viteza maxima a vantului până la care este admisă funcționarea.2.2.3 Ancorarea se poate face cu ancoraje elastice (cabluri de oțel) sau cu ancoraje rigide. Ancorajele elastice trebuie să fie prevăzute cu dispozitive de tensionare. Felul ancorarii, dimensiunile ancorajelor și numărul și locul lor de fixare se vor stabili prin documentația tehnica. Pentru ancorajele elastice, coeficientul de siguranță la tracțiune față de rezistenta la rupere va fi de cel puțin 4. Pentru ancorajele rigide calculele se vor face conform standardelor și normativelor în vigoare privind proiectarea construcțiilor metalice. La toate tipurile de ascensoare este interzisă ancorarea cu ancoraje executate din oțel rotund (oțel beton).2.2.4 Locurile de ancorare, mărimea și sensul incarcarilor transmise de ascensor asupra clădirii sau instalației pe care o deservește se vor indica în instrucțiunile de montaj elaborate de proiectantul ascensorului și se va atașa la cartea ascensorului - partea de construcție. Montarea ascensorului ancorat de o clădire sau de o instalatie se va face numai pe baza unui proiect de montaj care va conține cel puțin cotele necesare amplasarii, stațiile și punctele de ancorare cu toate detaliile necesare execuției. Elaboratorul proiectului de montaj răspunde de rezistenta și stabilitatea elementelor de care se ancoreaza ascensorul și va cere în acest sens avizul proiectantului clădirii sau instalației.2.2.5 Locul de fixare a ancorajelor în pământ va fi împrejmuit pentru ca acestea sa nu fie deteriorate de trecerea vehiculelor.2.2.6 2.2.6 Putul se va construi din lemn ecarisat, țevi sau profile laminate din oțel. Se admite construcția putului din lemn numai până la o înălțime de cel mult 20 m inclusiv. Se interzice folosirea lemnului rotund (bile).2.2.7 Puțul trebuie să fie împrejmuit pe întreaga înălțime cu plasa de sarma sau cu scanduri (sipci). Plasa de sarma va avea diametrul sarmei de cel puțin 2 mm și ochiurile cu latura sau diametrul de cel mult 30 mm. Dacă se folosesc scanduri sau sipci acestea vor fi amplasate în exteriorul montantilor cu un gol între ele de cel mult 30 mm.La ascensoarele cu cabina sau cele având platforma imprejmuita pe toate laturile, astfel încât să fie exclusa deplasarea sau căderea sarcinii în timpul deplasarii platformei pe glisiere, se admite ca putul să fie împrejmuit pe o înălțime de minimum 2 m de la sol, dar numai cu plasa din sarma.La ascensoarele prevăzute cu carucior propriu de transport și la care platforma circula în consola față de turnul de ghidare se admite ca imprejmuirea de la sol a locului de oprire a platformei să fie înlocuită cu panouri indicatoare de securitate (plăci de avertizare) privind interdicția trecerii pe sub platforma port-sarcina, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) platforma este imprejmuita pe toate laturile și este echipata cu paracazatoare cu prindere instantanee în cazul ruperii cablului de tracțiune;b) locul de comanda se afla în imediata apropiere a turnului de ghidare.2.2.8 La ascensoarele utilizate la construirea coșurilor de fum putul este delimitat în secțiune verticala (longitudinala) de statia inferioară și statia superioară. Distanta cuprinsă între stații este delimitata de glisiere plus un spațiu de siguranță lateral pe toate laturile și pe toată înălțimea, de 500 mm. Nu este necesară imprejmuirea pe toată înălțimea, conform prevederilor pct. 2.2.7.2.2.9 Pentru revizia rotilor de conducere a cablului de tracțiune, respectiv a electropalanului, în cazul ascensoarelor acționate cu electropalan, se vor amenaja la partea superioară a putului podeste și scări de acces prevăzute cu balustrade.Podestele vor avea o latime de minim 400 mm. Balustradele vor avea o înălțime de cel puțin l m și vor fi prevăzute cu mana curenta, bordura de protecție cu înălțimea de 100 mm și o bara intermediara montata între mina curenta și bordura de protecție.2.2.9.1 Se exceptează de la prevederile pct. 2.2.9, ascensoarele de tipul cu catarg pentru materiale precum și ascensoarele care transporta persoane și la care revizia respectiva se poate executa de pe tavanul cabinei, special amenajat în acest scop și având îngrădiri de protecție.2.2.10 Accesul la platforma sau cabina ascensorului trebuie să se facă pe un plan orizontal, fără denivelari față de nivelul etajului deservit. Locul de acces va fi bine iluminat și nealunecos.2.2.11 Puțul ascensorului va fi prevăzut cu un spațiu de siguranță superior, care trebuie să fie de cel puțin l m.2.2.12 Se interzice amplasarea în interiorul putului a oricăror instalații străine de ascensor ca de exemplu instalații electrice, de apa etc. Interdicția se referă la zona delimitata în condițiile prevăzute la punctul 2.2.7 și 2.2.8.2.3 Camera troliului2.3.1 Troliul ascensorului se va monta într-o încăpere denumita camera troliului, amplasata lateral față de put sau deasupra putului.2.3.1.1 Se exceptează de la prevederile pct. 2.3.1 ascensoarele acționate prin electropalan, cele transportabile la care mecanismul de actionare este cuplat la caruciorul de transportat precum și cele ale căror mecanisme sunt instalate în cabina sau pe platforma, deplasarea acestora făcându-se printr-un angrenaj pinion-cremaliera.2.3.2 Camera troliului va fi astfel dimensionata încât în jurul troliului sa rămână un spațiu liber de acces de cel puțin l m pentru executarea lucrărilor de montaj, întreținere, reparații, depanari accidentale și verificare. Pardoseala va fi din scanduri, iar acoperisul suficient de rezistent pentru a nu fi deteriorat de eventualele materiale căzute de la înălțime. Luminatorul, dacă exista, se va proteja cu plasa de sarma. Pentru protecția manevrantului se va prevedea un gratar din lemn uscat sau un covor din cauciuc.2.3.3 Usa camerei troliului se va amplasa în apropierea locului de manevra al manevrantului și se va deschide în afară. Cheia se va păstra la manevrant sau la administratorul șantierului.2.3.4 Mecanismele de actionare și dispozitivele de comanda, montate pe caruciorul de transport sau în cabina precum și cele ale ascensoarelor prevăzute cu electropalan vor fi protejate corespunzător împotriva intemperiilor și deteriorarilor mecanice.2.3.5 În cazul în care dispozitivele de comanda ale ascensoarelor nu sunt amplasate într-o încăpere cu posibilități de incuiere se vor lua măsuri constructive care să împiedice manevrarea instalațiilor de către personal neautorizat, respectiv neinstruit. Exemplu de măsuri constructive: cheie de contact la dispozitivul de comanda, închiderea intreruptorului principal cu un dispozitiv care să-i asigure starea deconectata sau amplasarea lui într-o cutie prevăzută cu un dispozitiv de incuiere etc.2.4 Uși de acces ale putului2.4.1 La statia de baza de la sol, putul sau imprejmuirea va fi prevăzută cu usa de acces cu un canat sau mai multe canate, având înălțimea de cel puțin 1,8 m, și cu dispozitiv de închidere.2.4.2 La stațiile superioare, putul sau platforma de acces la acesta va fi prevăzută, de asemenea, cu uși de acces sau balustrade mobile echipate cu dispozitive de închidere.2.5 Platforma port-sarcina (platforma, cabina)2.5.1 Pereții laterali ai cabinei și ușile de acces pot fi executate din plasa de sarma având diametrul sarmei de cel puțin 2 mm și ochiuri cu latura sau diametrul de cel puțin 30 mm. Tavanul și pardoseala cabinei se vor executa din material compact, înălțimea libera până la tavanul cabinei trebuie să fie de cel puțin 1,96 m.2.5.2 Ascensoarele la care se admite transportul persoanelor trebuie să fie prevăzute cu cabina având uși de acces cu înălțimea de cel puțin 1,8 m. La ascensoarele a căror cabina este antrenata de un angrenaj pinion-cremaliera se admite ca ușile de acces la put să fie culisante pe verticala cu respectarea următoarelor condiții:a) la statia de încărcare (de baza) de la sol, ușile de acces la put și la cabina vor fi constituite din câte un singur canat culisant prevăzut în partea inferioară cu câte doua tampoane din cauciuc;b) la stațiile de descărcare, usa de acces la cabina va fi constituită din două canaturi culisante, echilibrate între ele; canatul superior va fi prevăzut cu doua tampoane de cauciuc, iar cursa canatului inferior va fi prevăzută cu opritoare;c) cablurile de sustinere și de echilibrare a canaturilor ușilor culisante precum și elementele de fixare și legătură ale acestora trebuie să aibă un coeficient de siguranță față de rupere de cel puțin 15.2.5.3 Platformele trebuie să fie prevăzute cu cel puțin 2 pereți laterali cu înălțimea de minimum 800 mm pentru a împiedica căderea sarcinilor.2.5.4 Atunci când cu platforma port-sarcina se transporta roabe, tomberoane, containere etc., acestea se vor fixa cu opritori pentru evitarea deplasarilor accidentale. Atunci când cu platforma port-sarcina se transporta tuburi de oxigen, acestea se vor fixa în bratari metalice, iar sarcina maxima admisibilă se va reduce la jumătate din sarcina nominală.2.5.5 Platformele port-sarcina care au posibilitatea să se roteasca în plan orizontal vor fi prevăzute cu un dispozitiv care să asigure fixarea la poziția dorita, nefiind permisă rotirea libera în jurul axului respectiv în timpul deplasarii pe verticala. De asemenea, se va prevedea un dispozitiv de blocare a rotii platformei la palierul deservit dacă platforma nu se sprijină direct pe acesta.2.6 Contragreutate2.6.1 Contragreutatea, dacă este prevăzută prin proiect, trebuie să echilibreze cabina și o parte din sarcina. Masa contragreutatii se va stabili de către proiectantul ascensorului și se va înscrie în cartea ascensorului-partea de construcție.2.7 Glisiere2.7.1 Glisierele ascensoarelor se vor executa din profile de oțel. La ascensoarele cu viteza nominală de până la 0,5 m/s inclusiv se admit glisiere din lemn. Ascensoarele utilizate la construcția cosurior de fum pot fi prevăzute cu glisiere elastice din cabluri de oțel. Glisierele elastice trebuie să aibă minimum 2 ramuri ale aceluiași cablu și să fie tensionate cu ajutorul unor greutatii sau trolii. Coeficientul de siguranță al cablurilor față de rupere va fi de cel puțin 10, calculat în funcție de sarcina statica.2.8 Troliu2.8.1 Ascensoarele pentru santiere de construcții trebuie să fie acționate cu un troliu reversibil.Troliile ascensoarelor destinate transportului de persoane vor fi dimensionate având la baza următorii coeficienți de siguranță față de rupere:a) pentru piese din oțel: 5b) pentru piese din fonta și alte materiale: 6Troliile și mecanismele ascensoarelor destinate numai transportului de materiale vor fi dimensionate conform standardelor în vigoare, încadrarea în grupa de funcționare fiind justificată prin proiect.2.8.2 La ascensoarele destinate transportului de persoane nu se admite actionarea cu electropalan.2.8.3 La troliile prevăzute cu tambur, pe care infasurarea cablului se face în mai multe straturi, bordurile tamburului trebuie să depășească stratul superior cu puțin de doua ori diametrul cablului.2.8.4 În timpul funcționarii ascensorului se admite o deviere a cablului de la direcția de infasurare de cel mult 1/15 pentru tamburi cu caneluri și de cel mult 1/40 pentru tamburi netezi.2.9 Cabluri de tracțiune2.9.1 La ascensoarele pentru santiere de construcții nu se admite suspendarea platformei port-sarcina (platforma, cabina) pe lanturi.2.9.2 Suspendarea platformei port-sarcina se va face prin cel puțin două cabluri separate. La ascensoarele la care nu se admite transportul persoanelor precum și la cele destinate construcției coșurilor de fum se admite ca suspendarea platformei port-sarcina (platforma, cabina) să se facă printr-un singur cablu de tracțiune.2.9.3 La ascensoarele la care antrenarea cabinei se face prin intermediul unui angrenaj pinion-cremaliera se admite ca legătură între cabina și contragreutate să se facă printr-un singur cablu de tracțiune.2.10 Roti de frictiune, roti de conducere și tamburi2.10.1 Diametrul rotilor de conducere se va determina cu formula:unde: D = diametrul minim al rotilor de conducere (mm)d(c) = diametrul cablului (mm)e = coeficient de multiplicare având valoarea 302.10.2 Rotile de conducere trebuie să fie protejate prin apărători pentru a împiedica atât antrenarea de către cablul de tracțiune a unor materiale de construcție (nisip, mortar etc.) care pot degrada instalatia cat și ieșirea cablului din șanțul rotii.2.11 Componente de securitate și de semnalizare2.11.1 Ascensoarele trebuie să fie echipate cel puțin cu următoarele componente de securitate și de semnalizare:a) limitatoare de sfârșit de cursa, care întrerup circuitul de comanda atunci când cabina sau platforma depășește cu 300 mm poziția de lucru de la statia cea mai de sus și când cabina sau platforma ajung în statia de la sol;b) intreruptor de sfârșit de cursa, care întrerupe circuitul de alimentare când cabina sau platforma depășește cu 500 mm poziția de lucru de la statia de lucru cea mai de sus; la ascensoarele utilizate la construirea coșurilor de fum nu este obligatorie existenta intreruptorului de sfârșit de cursa;c) opritoare speciale montate pe glisiere care în cazul nefuncționării limitatoarelor de sfârșit de cursa opresc platforma port-sarcina la o distanta de cel mult 600 mm deasupra statiei de lucru superioare; se exceptează ascensoarele destinate construirii coșurilor de fum; la ascensoarele la care platforma port-sarcina se deplaseaza prin antrenare pe cremaliera rolul opritoarelor este preluat de tronsonul de capăt al catargului care se monteaza fără cremaliera;d) paracazatoare - aceste dispozitive nu sunt obligatorii la ascensoarele la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:a) nu se admite transportul persoanelor;b) platforma port-sarcina se deplaseaza în interiorul unui put;c) este interzis transportul materialelor inflamabile, explozive sau acide;e) limitator de viteza - la ascensoarele care transporta persoane, cu excepția instalațiilor utilizate pentru construirea coșurilor de fum dacă prin proiect s-au prevăzut alte soluții tehnice compensatoare; la ascensoarele la care platforma port-sarcina se deplaseaza prin antrenare pe cremaliera, limitatorul de viteza trebuie să acționeze atunci când platforma port-sarcina depășește, din orice motiv, viteza nominală cu 15 ... 40%, oprind platforma port-sarcina prin blocarea pinionului pe cremaliera pe o distanta de cel mult 2 m față de locul în care acesta s-a aflat în momentul producerii defectiunii;f) dispozitiv de întrerupere a circuitului de comanda în cazul ruperii cablului de legătură între platforma port-sarcina și contragreutate, în cazul în care platforma port-sarcina se deplaseaza prin antrenare pe cremaliera;g) blocaje mecanice ale ușilor de acces ale putului sau ale balustradelor mobile montate la palierele de deservire, care să permită deschiderea acestora numai dacă platforma port-sarcina se afla în dreptul palierului deservit;h) blocaje mecanice la ușile de acces ale cabinei - la ascensoarele la care încărcarea și descărcarea la nivelurile superioare se face pe o alta usa decât cea de la sol (statia inferioară) se va prevedea un blocaj mecanic; acesta trebuie să permită deschiderea usii de acces în cabina numai când cabina se afla la sol;i) contacte electrice de securitate la ușile de acces ale putului și cabinei sau la balustradele mobile montate la palierele deservite, care să intrerupa circuitul de comanda când una din uși nu este închisă; aceasta cerința nu este obligatorie pentru ascensoarele la care este interzis transportul persoanelor precum și pentru cele utilizate la construirea coșurilor de fum;j) dispozitiv de blocare a platformei la palierul deservit, care să împiedice căderea platformei în cazul ruperii cablului de tracțiune în timpul stationarii platformei la palierul respectiv; acest dispozitiv trebuie să între în funcțiune automat la deschiderea usii de acces a putului sau balustradei mobile montate la palierul deservit; dispozitivul menționat este obligatoriu numai la ascensoarele care nu sunt prevăzute cu paracazatoare; la instalațiile echipate cu platforma având posibilitatea să se roteasca în plan orizontal, dacă platforma nu se sprijină direct pe palierul deservit, acest dispozitiv este obligatoriu, independent de existenta paracazatoarelor;k) buton de oprire de pe panoul de comanda - la ascensoarele utilizate la construirea coșurilor de fum se va prevedea buton de oprire la fiecare palier deservit;l) dispozitive de semnalizare, care să asigure transmiterea eficienta a comenzilor de lucru sau de oprire între manevrantul instalației și responsabilii de palier; la instalațiile utilizate pentru transport de persoane se va prevedea și în cabina un dispozitiv de semnalizare; sursa de alimentare a dispozitivului de semnalizare va fi independenta de cea a circuitului de comanda; la ascensoarele utilizate la construirea coșurilor de fum se va prevedea la fiecare palier deservit atât dispozitiv de semnalizare acustic, care să fie bine auzit în cabina și în camera troliului, cat și un dispozitiv optic care să fie vizibil la toate palierele deservite și în camera troliului; de asemenea, ascensoarele utilizate la construirea cosurior de fum vor fi prevăzute cu o instalate de telecomunicație care să permită comunicații între manevrant și responsabilii tuturor palierelor deservite.2.12 Echipament electric2.12.1 La ascensoarele pentru santiere de construcții tensiunea maxima admisă pentru circuitul de comanda este 42 V în curent alternativ și 65 V în curent continuu.În cazuri justificate prin proiect, se admit pentru circuitul de comanda tensiuni de până la cel mult 220 V cu respectarea cel puțin a următoarelor condiții:a) carcasa cutiei de comanda trebuie să fie executată din material electroizolant;b) cutia de comanda va fi protejata contra tensiunilor de atingere prin legare la pământ conform standardelor în vigoare; valoarea rezistentei de dispersie a instalației de legare la pământ nu trebuie să depășească 4 ohmi; rezultatele masurarii vor fi atestate printr-un buletin de verificări care se va atașa la cartea ascensorului;c) circuitul de comanda va fi prevăzut cu transformator de separare sau cu transformator coborator de tensiune.2.12.2 Fiecare ascensor va avea un tablou de distribuție echipat cu cel puțin un intreruptor, fuzibile și bloc de relee termice, care să protejeze corespunzător motorul electric de actionare. Tabloul de distribuție va fi montat într-un dulap metalic prevăzut cu dispozitiv de incuiere. Este interzisă alimentarea altor consumatori de energie electrica din tabloul de distribuție al ascensorului.2.12.3 La troliile acționate prin controler, conectarea intreruptorului automat trebuie să fie posibilă numai când maneta de comanda se afla în poziția "zero".2.12.4 Elementele de comanda manuală trebuie să fie prevăzute cu inscripții care să indice felul comenzilor. Pe cat posibil, sensul de mișcare al elementelor de comanda manuală va corespunde cu sensul miscarii organului de masina sau mecanismului comandat.2.12.5 Accesul la putul ascensorului și în camera troliului trebuie să fie permanent iluminat în timpul lucrului, natural sau artificial.2.13 Carcase, apărători, plase de protecție2.13.1 Piesele în mișcare, care prezintă pericol de accidente, vor fi prevăzute cu apărători de protecție în conformitate cu normele de protecție a muncii în vigoare. Cablul de tracțiune va fi prevăzut cu apărători de protecție atât în interiorul camerei troliului cat și în afară până la put. Aparatorile de protecție ale cablului de tracțiune pot fi executate din tabla sau din plasa de sarma de oțel având diametrul sarmei de 2 mm și ochiurile cu diametru sau latura de cel mult 30 mm.2.14 Plăcuțe indicatoare2.14.1 În camera troliului, pe ușile de acces ale putului și pe balustradele mobile montate la palierele deservite se va fixa câte o placuta pe care se va indica sarcina nominală. La ascensoarele destinate numai transportului de materiale, în aceleași locuri, se va mai indica: "Transportul persoanelor interzis". Pe placutele indicatoare montate în camera troliului și la statia de baza se mai înscrie și scadenta verificării tehnice.2.14.2 Pe jugul platformei port-sarcina se va fixa o placuta metalică, într-un loc vizibil, cu următorul conținut:a) agentul economic constructor al instalației;b) numărul și anul fabricației;c) tipul instalației;d) sarcina și viteza nominală.2.14.3 În jurul puțului și camerei troliului se va asigura o zona interzisă accesului de persoane, marcată vizibil prin tablii indicatoare de securitate (plăcuțe avertizoare). Mărimea acestei zone se stabilește de deținătorul instalației funcție de condițiile locale. La locul de muncă al manevrantului se va prevedea o tablie indicatoare de securitate (placuta avertizoare) cu inscripția "Verificați legăturile instalației la rețeaua de protecție, înainte de pornire".  +  3 CONSTRUIREA ȘI MONTAREA 3.1 Condiția de baza pe care trebuie să o satisfacă construirea și montarea ascensoarelor pentru este asigurarea funcționarii acestora în condiții de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentația tehnica a ascensorului.3.2 Construirea și montarea ascensoarelor pentru santiere de construcții trebuie să fie efectuată de agenți economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare, personal tehnic calificat și sunt autorizați de ISCIR-INSPECT IT. Condițiile privind autorizarea agenților economici pentru construire și montare (producător și montator) precum și obligațiile și răspunderile acestora sunt prevăzute în anexa A.3.3 Agentul economic care a construit ascensorul va completa și preda beneficiarului "Cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de construcție", conform modelului din anexa N. Numărul de evidenta din registrul producătorului, pe care îl poarta cartea ascensorului, se va înscrie și pe placuta de fabricație menționată la pct. 2.14.2.3.4 Cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de construcție se completează de către producător, pe răspundere proprie, pentru fiecare ascensor în parte.3.5 La lucrările de construire și montare se vor respecta Normele Tehnice de protecția muncii specifice și Normele Tehnice pentru prevenirea și stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.3.6 Pentru fiecare instalatie montata, agentul economic care efectuează lucrările de montaj va completa și preda beneficiarului imediat după terminarea lucrărilor "Cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de montaj", care va purta un număr de evidenta din registrul montatorului și va cuprinde următoarele:a) documentul din care să rezulte ca lucrările de montaj s-au executat în conformitate cu documentația tehnica și instrucțiunile de montaj;b) certificatul de calitate privind execuția construcției putului;c) certificatele de calitate ale mecanismelor care se asambleaza la locul de montaj;d) certificatele masurarilor izolatiei și verificării și reglarii instalației de protecție împotriva tensiunilor de atingere;e) desenele cuprinzând dimensiunile de gabarit și spațiile de siguranță, cu indicarea acceselor la instalatie;f) fișa de masurarii dimensionale, cu abateri efective după terminarea montajului;g) proces-verbal de efectuare a încercărilor de casa.  +  4 AUTORIZAREA FUNCTIONARII (LA PRIMA PUNERE ÎN FUNCȚIUNE) 4.1 Ascensoarele nu pot fi puse în funcțiune decât după obținerea autorizației de funcționare, în urma unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice. Verificările tehnice oficiale se vor efectua de către ISCIR - INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla ascensorul conform metodologiei prevăzute în anexa C.4.2 Numai ascensoarele pentru santiere de construcții de persoane și materiale se înregistrează în evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT. Verificările periodice la scadenta sau după reparații la aceste instalații pot fi efectuate și de către RSVTI al deținătorului, cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT.4.3 La ascensoarele pentru santiere de construcții de materiale verificările periodice la scadenta sau după reparații vor fi efectuate, de către RSVTI al deținătorului.4.4 La data stabilită pentru verificare, deținătorul și intretinatorul trebuie să pregătească ascensorul și sa pună la dispoziție echipamentul și sarcinile pentru încercări. De asemenea, va asigura și personalul de manevrare și deservire necesar. La verificare nu trebuie să lipsească responsabilii cu supravegherea tehnica ai deținătorului, montatorului și intretinatorului.4.5 Autorizarea funcționarii se acordă numai dacă la verificarea tehnica oficială se constata îndeplinirea condițiilor prevăzute în prescripția tehnica.4.6 Evidenta ascensoarelor va fi ținuta de către deținători într-un registru, conform modelului din anexa L.4.7 Deținătorul este obligat sa păstreze în buna stare cartea ascensorului pentru santiere de construcții și sa o transmită odată cu ascensorul în cazul transferării acestuia.  +  5 EXPLOATAREA5.1 Supravegherea5.1.1 Exploatarea ascensoarelor trebuie să se facă în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, normelor de protecția muncii din sectorul de activitate respectiv, instrucțiunilor de exploatare din cartea ascensorului pentru santiere de construcții și instrucțiunile elaborate de agentul economic deținător.5.1.2 Pentru exploatarea în condiții de siguranță, în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, sunt direct răspunzători agenții economici care dețin și utilizează asemenea instalații.5.1.3 Exploatarea ascensoarelor trebuie să fie supravegheată de responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) al agentului economic deținător, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.5.1.4 Responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) se autorizeaza în conformitate cu prevederile anexei O.5.1.5 5.1.5 ascensorului și cel care efectuează întreținerea sunt obligați sa înscrie, sub semnatura, toate observațiile referitoare la instalatie, inclusiv remedierile efectuate.5.1.6 Registrul de supraveghere, întocmit conform modelului din anexa P, se va numerota și viza de conducerea deținătorului, se va completa și se va tine la zi, în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice.5.1.7 La solicitarea celui care a făcut constatarea, personalul tehnic responsabil cu efectuarea remedierilor înscrise în registrul de supraveghere va lua cunoștința, sub semnatura, despre cele constatate. RSVTI al deținătorului va verifica periodic registrul de supraveghere și modul de rezolvare a observațiilor înscrise în acesta.5.1.8 Dacă se constata deficiente care periclitează funcționarea în condiții de securitate a instalației, aceasta se va opri imediat din funcțiune, consemnându-se în registrul de supraveghere motivele opririi.5.2 Manevrarea5.2.1 Manevrarea ascensoarelor pentu santiere de construcții de persoane și materiale se va face de către liftieri autorizați conform prevederilor din anexa R.5.2.2 Manevrarea ascensoarelor pentru santiere de construcții cu comanda de la punct fix (de materiale) și a celor utilizate la construcția coșurilor de fum se va face de către manevranti trolisti instruiti de către agentul economic deținător conform metodologiei din anexa R.5.2.3 La fiecare palier trebuie să fie numiți unul sau mai mulți responsabili de palier și instruiti special în acest scop de către agentul economic care exploatează ascensorul. Responsabilii de palier vor fi numiți de către conducerea șantierului și vor fi menționați nominal în registrul de supraveghere a ascensorului.5.3 Îndatoririle manevrantului trolist și ale liftierului5.3.1 Îndatoririle principale ale manevrantului trolist sunt următoarele:a) sa cunoască și să respecte prevederile prezentei prescripții tehnice, instrucțiunile de exploatare, codul de semnalizare folosit pe santiere și normele de protecția muncii la locul de lucru;b) sa verifice înainte de începerea lucrului:– legăturile la instalațiile de protecție împotriva tensiunilor de atingere;– buna funcționare a componentelor de securitate și a dispozitivelor de semnalizare;– starea cablului de tracțiune și modul de fixare a acestuia, a ancorajelor și modul acestora de fixare; fixarea troliului și, după caz, a rotilor de conducere;– starea reazemelor de călare precum și existenta legăturii la instalatia de protecție împotriva tensiunilor accidentale;– buna funcționare a troliului și a franei, având platforma port-sarcina descarcata;– dacă pe traseul cabinei nu exista obstacole.c) sa controleze dacă iluminatul este corespunzător;d) sa manevreze instalatia numai după ce, în prealabil, a dat semnalul de pornire;e) să respecte semnalizarea data de responsabilii de palier și sa urmărească permanent poziția platformei port-sarcina;f) sa nu ridice sarcini mai mari decât sarcina nominală sau care depășesc conturul platformei port-sarcina;g) sa nu încarce pe platforma grinzi, traverse sau scanduri care incap numai în poziția verticala sau inclinata, fără a le asigura corespunzător;h) sa nu transporte persoane cu ascensorul destinat numai transportului de materiale;i) sa manevreze corespunzător troliul și frana pentru a nu se produce socuri;j) sa nu dea comanda de pornire dacă ușile cabinei, platformei, de acces la put sau balustradele mobile de la palierele deservite de ascensor nu sunt închise, respectiv dacă nu a primit semnalul corespunzător de la responsabilii de paliere;k) sa nu manevreze ascensorul dacă nu exista indicator de poziție a platformei port-sarcina, la ascensoarele prevăzute cu acest dispozitiv;l) sa nu pună în funcțiune ascensorul dacă instalatia electrica este defecta, nu funcționează componentele de securitate sau se produce un zgomot anormal la troliu, la rotile de conducere sau la ghidajele platformei port-sarcina;m) sa nu manevreze ascensorul dacă condițiile de protecția muncii, pentru locul acestuia de lucru, nu sunt îndeplinite;n) sa oprească funcționarea ascensorului pe timp de furtuna sau dacă temperatura este sub -20 °C;o) sa pună elementele de comanda în poziția "zero" și sa decupleze imediat intreruptorul din camera troliului în cazul întreruperii curentului electric în timpul lucrului;p) la terminarea lucrului sa coboare platforma port-sarcina la statia de baza, sa deconecteze intreruptorul principal și sa-1 asigure cu cheia și sa predea ascensorul manevrantului trolist din schimbul următor (dacă se lucrează în mai multe schimburi).5.3.2 5.3.2 condiții:a) sa însoțească permanent cabina;b) sa urmărească permanent ca usa camerei troliului să fie incuiata;c) sa inchida înainte de pornire ușile cabinei și putului;d) sa întrețină în stare de curățenie interiorul cabinei;e) sa dea alarma în cazul opririi între paliere;f) să permită numai transportul acelor persoane care au fost aprobate de șeful de șantier;g) sa nu transporte simultan persoane și materiale, dacă acestea din urma nu sunt asigurate corespunzător pe platforma.5.3.3 Manevrantul trolist sau liftierul sunt obligați sa oprească funcționarea ascensorului când constata deficiente periculoase care pot conduce la avarii sau accidente. Cele constatate se vor consemna în registrul de supraveghere și se vor aduce imediat la cunoștința șefului de șantier și a responsabilului cu supravegherea și verificarea tehnica (RSVTI) al agentului economic deținător.5.4 Îndatoririle responsabililor de palier5.4.1 Îndatoririle principale ale responsabililor de palier sunt următoarele:a) sa cunoască și să respecte instrucțiunile de exploatare și de protecție a muncii la locul de lucru;b) sa nu permită accesul persoanelor pe platforma port-sarcina a ascensorului destinat transportului de materiale;c) sa nu încarce platforma sau cabina cu sarcini mai mari decât cea admisă;d) sa aseze sarcina sau eventualele mijloace de transport (roabe, containere, vagonete etc.) în asa fel încât sa nu iasa din conturul platformei port-sarcina și sa blocheze poziția acestora cu opritori împotriva unor deplasări accidentale;e) după încărcarea sau descărcarea platformei port-sarcina sa inchida ușile acesteia și ale putului și apoi sa dea semnalul de pornire; dacă platforma poate executa și o mișcare de rotație sau basculare, sa dea semnalul de pornire numai după ce aceasta a revenit în poziția normală de deplasare pe verticala;f) sa verifice dacă ușile putului sunt închise, când platforma port-sarcina nu este la palierul respectiv, și dacă accesul este liber, bine iluminat și nealunecos;g) sa semnalizeze imediat oprirea ascensorului dacă observa un pericol ce ar putea da naștere la accidente sau avarii sau dacă aude zgomote anormale în funcționarea ascensorului și sa anunțe imediat conducerea șantierului și RSVTI al agentului economic deținător;h) sa nu permită apropierea de palierul deservit a nici unei persoane și sa nu introducă el însuși o parte a corpului sau pe traseul platformei port-sarcina, când aceasta nu se afla la palierul deservit;i) la sosirea platformei port-sarcina în dreptul palierului deservit sa o blocheze la acest nivel (la ascensoarele la care acest dispozitiv este obligatoriu) și numai după aceasta operație este permisă încărcarea sau descărcarea platformei port-sarcina; sa nu dea semnalul de pornire decât după ce a efectuat deblocarea platformei și a închis usa acesteia și usa de acces la put sau balustrada mobila de la palierul deservit.5.5 Întreținerea și revizia5.5.1 În timpul exploatării ascensoarele vor fi supuse unor lucrări de întreținere și revizii periodice și generale, care se vor executa de către agenți economici autorizați conform prevederilor din anexa A.5.5.2 Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreținere și de revizii periodice și generale ale instalației se stabilește de agentul economic care executa aceste lucrări în acord cu agentul economic deținător, ținând seama de destinația ascensorului, starea sa tehnica, vechimea instalației și regimul de funcționare. Periodicitatea lucrărilor menționate mai sus se va înscrie în registrul de supraveghere.5.5.3 Întreținerea se va efectua potrivit instrucțiunilor aflate în cartea ascensorului și condițiilor specifice de lucru și va cuprinde ansamblul de lucrări care să asigure funcționarea în condiții de siguranță a instalației.5.5.4 Reviziile periodice și reviziile generale se vor executa în conformitate cu instrucțiunile de exploatare elaborate de proiectantul instalației și au ca scop asigurarea continuității în funcționarea ascensorului, în cadrul reviziilor se va executa și remedierea deficiențelor semnalate și rămase nerezolvate în cadrul lucrărilor de întreținere. Calitatea reviziilor generale va fi atestata printr-un certificat care se atașează de către deținător, după recepția lucrării, la cartea ascensorului.5.5.5 5.5.5 În cadrul lucrărilor periodice de întreținere și revizii tehnice curente trebuie să se execute cel puțin următoarele operații:a) curățirea troliului, camerei masinii, camerei rotilor de conducere, cabinei și putului;b) completarea cu ulei a baii troliului și a tuturor lagarelor;c) verificarea stării de uzura a lagarelor și a bunei funcționari a sistemelor de ungere;d) umplerea cu unsoare consistenta a ungatoarelor și verificarea gresarii;e) verificarea imbinarilor cu suruburi de la troliu;f) stabilirea gradului de uzura al sabotilor franei, verificarea funcționarii franei și reglarea acesteia;g) curățirea și reglarea inelelor colectoare și a periilor electromotorului precum și verificarea bunei stări a elementelor din cauciuc de la cuplajul elastic al troliului;h) verificarea și reglarea strangerii rulmentului axial al reductorului melcat;i) stabilirea gradului de uzura al cablurilor de tracțiune a cabinei (platformei) și contragreutatii, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice PT R 14-2002;j) ungerea pieselor supuse frecarii (balamale, dispozitive de închidere a ușilor cabinei etc.);k) verificarea funcționarii normale a sistemului electric de forta, comanda și semnalizare;l) verificarea sigurantelor fuzibile;m) verificarea funcționarii componentelor de securitate în condițiile stabilite de producător;n) verificarea și reglarea opririi cabinei în stații;o) verificarea uniformitatii întinderii cablurilor de tracțiune și egalizarea acestora;p) verificarea sistemului de semnalizare optica și acustica;q) verificarea funcționarii normale a ascensorului după efectuarea întreținerii;r) verificarea existenței instrucțiunilor de exploatare.5.5.6 Efectuarea operațiilor de întreținere și revizie se consemnează în registrul de supraveghere a ascensorului.5.5.7 De asemenea, în cazul constatării unor defectiuni importante care necesita oprirea din funcțiune a ascensorului pe o perioadă mai mare de timp, în vederea efectuării reparațiilor necesare, va fi informat deținătorul ascensorului, în registrul de supraveghere a ascensorului se vor consemna data și ora începerii și, respectiv, terminării lucrărilor de întreținere planificate sau accidentale.5.5.8 În cazul în care, cu ocazia efectuării lucrărilor de întreținere, sunt constatate deficiente care afectează securitatea în funcționare a ascensorului, intretinatorul, prin personalul sau tehnic de specialitate, este obligat sa oprească ascensorul din funcțiune, făcând mențiunea respectiva în registrul de supraveghere a ascensorului. De asemenea, va anunta imediat ISCIR - INSPECT IT (pentru ascensoarele înregistrate la ISCIR-INSPECT IT).5.5.9 În timpul efectuării lucrărilor de întreținere sau de revizii tehnice curente, echipa de întreținere trebuie să afiseze pe toate ușile de acces la put tablite cu mențiunea "ASCENSOR ÎN REVIZIE", care interzic utilizarea ascensorului pe toată durata lucrărilor respective.5.5.10 Neefectuarea lucrărilor de întreținere și a reviziilor la termenele stabilite conduce la anularea de la sine a autorizației de funcționare a ascensorului.  +  6 REPARAREA6.1 Condiția de baza pe care trebuie să o satisfacă repararea ascensoarelor este asigurarea funcționarii în condiții de securitate pe toată perioada de utilizare prevăzută în documentația tehnica a ascensorului.6.2 Repararea ascensoarelor trebuie să fie facuta de agenți economici care dispun de mijloacele tehnice corespunzătoare și sunt autorizați de ISCIR-INSPECT IT conform prevederilor anexei A. Repararea componentelor de securitate se va face numai de către producătorul acestora.6.3 Documentația tehnica pentru repararea ascensoarelor se va elabora de către proiectanți autorizați în condițiile prevăzute în anexa J. Proiectul de reparatie pentru reparațiile menționate în anexa J trebuie să fie avizat de proiectantul și/sau constructorul ascensorului.6.4 Reparatorul răspunde de alegerea corecta a procedeelor tehnologice de execuție și de calitatea execuției și a materialelor folosite, în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice, cu prevederile documentației tehnice pentru reparare și cu instrucțiunile de reparare a ascensoarelor. Condițiile privind autorizarea reparatorilor precum și obligațiile și responsabilitățile ce le revin sunt prevăzute în anexa A.6.5 La lucrările de reparare, reparatorul va respecta Normele Tehnice de protecția muncii și Normele Tehnice pentru prevenirea și stingerea incendiilor valabile pe teritoriul României.6.6 Ascensoarele care au fost supuse unor lucrări de reparații nu vor fi repuse în funcțiune decât pe baza unei verificări tehnice oficiale efectuate în conformitate cu prevederile din anexa J, de către:a) ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) al deținătorului, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalațiile menționate la pct. 4.2;b) responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) al deținătorului pentru instalațiile menționate la pct. 4.3.6.7 La verificarea tehnica după reparatie este obligatorie prezenta delegaților deținătorului, reparatorului și intretinatorului.6.8 Examinarile și încercările după reparatie nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute înainte de punerea în funcțiune a ascensorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scăderea rezistentei care ar duce la diminuarea securității ascensorului.  +  7 VERIFICAREA TEHNICĂ PERIODICĂ PROGRAMATĂ ȘI NEPROGRAMATĂ (INOPINATĂ)7.1 Ascensoarele pentru santiere de construcții sunt supuse în timpul exploatării unor verificări tehnice oficiale periodice care se efectuează de către:a) ISCIR-INSPECT IT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) al deținătorului, cu acordul scris al ISCIR-INSPECT IT pentru instalațiile menționate la pct. 4.2;b) responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) al deținătorului pentru instalațiile menționate la pct. 4.3.7.2 Agenții economici care dețin ascensoare vor comunică în termen de 15 zile la ISCIR -INSPECT IT în raza căreia își desfășoară activitatea datele despre ascensoarele vândute altor deținători, inclusiv adresa acestora, și despre cele scoase definitiv din funcțiune.7.3 Autorizarea funcționarii în continuare a ascensoarelor, cu ocazia verificării tehnice oficiale periodice, care se efectuează de către RSVTI se va efectua în aceleași condiții ca și autorizarea de funcționare efectuată de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT. În acest caz, un exemplar al procesului-verbal de verificare se va inainta imediat la ISCIR - INSPECT IT în a carei raza de activitate se afla ascensorul.7.4 La verificarea tehnica oficială periodică este obligatorie prezenta delegatului deținătorului și a delegatului intretinatorului.7.5 Dacă ascensorul nu a fost verificat la scadenta el trebuie să fie oprit imediat din funcțiune până la efectuarea verificărilor tehnice, autorizația de funcționare anulandu-se de la sine odată cu depășirea scadentei.7.6 Deținătorul este singurul răspunzător pentru respectarea termenelor scadente de efectuare a verificărilor, chiar dacă termenele respective îi sunt sau nu comunicate de către ISCIR-INSPECT IT.7.7 Responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica (RSVTI) al agentului economic deținător precum și inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT au dreptul să efectueze verificări neprogramate pentru a constata dacă sunt respectate prevederile prezentei prescripții tehnice și dispozițiile date cu ocazia verificărilor anterioare.7.8 Examinarile și încercările periodice nu trebuie să fie mai dure decât cele cerute la punerea în funcțiune a ascensorului. Aceste încercări nu trebuie, prin repetarea lor, sa cauzeze uzura excesiva sau scăderea rezistentei care ar duce la diminuarea securității ascensorului.  +  8 AVARII ȘI ACCIDENTE8.1 În cazul avariilor care determina oprirea din funcțiune sau funcționarea în condiții de nesiguranta a ascensoarelor precum și în cazuri de accidente provocate de acestea, agenții economici deținători sunt obligați sa anunțe, telefonic sau prin fax, în cel mult 24 ore de la constatare ISCIR - INSPECT IT în a carei raza de activitate își are sediul deținătorul ascensorului în vederea efectuării cercetărilor tehnice necesare și obligatorii.8.2 Deținătorul ascensorului este obligat sa ia toate măsurile necesare astfel ca situația produsă de avarie sau în timpul accidentului sa rămână nemodificata până la sosirea inspectorului de specialitate al ISCIR - INSPECT IT în a carei raza de activitate își are sediul deținătorul ascensorului, cu excepția cazului când situația respectiva ar pune în pericol viața persoanelor sau ar crea alte situații periculoase. Atunci când este necesar să se modifice starea de fapt din momentul avariei sau accidentului, deținătorul ascensorului va face fotografii sau schite ale locului unde s-a produs avaria sau accidentul.8.3 În vederea stabilirii cauzelor care au produs avarii sau accidente, deținătorul ascensorului va trimite la laboratoare de specialitate, pentru cercetare, piese sau dispozitive precum și probe de materiale, conform dispozițiilor consemnate în procesul-verbal de constatare.  +  9 DISPOZIȚII FINALE9.1 În cazul unor abateri de la prevederile prezentei prescripții tehnice referitoare la proiectarea, construirea, montarea și repararea ascensoarelor, proiectantii, producătorii, montatorii și reparatorii vor putea stabili, pe propria răspundere, soluții compensatoare motivate corespunzător din punct de vedere tehnic, care să nu afecteze securitatea în funcționare a ascensoarelor și sa excludă pericolul de avarii sau accidente. Proiectantii, producătorii, montatorii și reparatorii care au stabilit astfel de soluții le vor supune avizării principalilor factori interesați: proiectant, producător, montator, deținător și ISCIR - INSPECT.9.2 Dacă agentul economic autorizat pentru efectuarea lucrărilor menționate în prescripția tehnica a depus documente în baza cărora i s-a eliberat autorizația și acestea sunt neconforme cu realitatea, autorizația este nulă de drept.9.3 În cazul în care cartea ascensorului se deteriorează sau se pierde, aceasta trebuie să fie eliberata în duplicat, la cererea deținătorului, de către ISCIR-INSPECT IT la care este înregistrat ascensorul. Documentația tehnica insotitoare se va elabora conform modelului prezentat în anexa N de către un proiectant de specialitate și va fi asigurata de către deținător.9.4 Nerespectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice se sancționează conform legislației în vigoare, mergand până la retragerea autorizațiilor acordate. Nerespectarea prevederilor prezentei prescripții tehnice referitoare la componentele de securitate conduce inclusiv la retragerea autorizației acordate.9.5 Trimiterile făcute în text la alte reglementări tehnice sau documente normative se referă la editiile în vigoare pe perioada aplicării prezentei prescripții tehnice.9.6 Odată cu intrarea în vigoare a prezentei prescripții tehnice își încetează valabilitatea "Prescripții tehnice privind proiectarea, construirea, montarea, exploatarea și verificarea ascensoarelor pentru santierele de construcții R 11-83".9.7 Orice alte dispoziții contrare prevederilor prezentei prescripții tehnice își încetează valabilitatea.9.8. Prevederile prezentei prescripții tehnice referitoare la încercările în vederea omologării și omologarea efectuate/efectuată în România nu se aplică ascensoarelor pentru șantiere de construcții, construite și comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene și în Turcia sau construite în mod legal într-un stat semnatar al Acordului privind Spațiul Economic European, cu condiția ca cerințele legale aplicabile acestor ascensoare în statul respectiv să prezinte garanții echivalente celor pe baza cărora se efectuează încercările în vederea omologării și omologarea în România, iar rezultatele acestor încercări să poată fi puse, la cerere, la dispoziția ISCIR-INSPECT. (la 22-06-2004, Capitolul 9 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 368 din 14 iunie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iunie 2004 ) 9.9. Prevederile pct. 9.8 se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană. (la 22-06-2004, Capitolul 9 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 368 din 14 iunie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 22 iunie 2004 )  +  Anexa A
  Autorizarea agenților economici pentru executarea lucrărilor de proiectare, construire,
  montare, reparare, întreținere și revizie tehnica a ascensoarelor
  A.1. Proiectarea ascensoarelorA.1.1 Proiectele de construire, montare și reparare a ascensoarelor se elaborează de către agenți economici de proiectare specializați și autorizați de ISCIR-INSPECT. Proiectele pot fi elaborate și de către alți agenți economici, urmând ca proiectele respective, pentru a putea fi folosite, să fie, în prealabil, verificate de o unitate de proiectare autorizata de ISCIR-INSPECT și avizate în conformitate cu prevederile pct. A.1.3.Agenții economici de proiectare vor confirma în proiectele pe care le elaborează ca au respectat prevederile prescripțiilor tehnice specifice în domeniu și ca îndeplinesc prevederile pct. A.1.3 lit. a), b) și c).A.1.2 În vederea autorizării, unitățile de proiectare sau agenții economici care au unități de proiectare pentru lucrările menționate la pct. A.1.1 vor inainta la ISCIR-INSPECT o documentație întocmită în conformitate cu prevederile anexei B.A.1.3 Agenții economici autorizați, respectiv unitățile de proiectare autorizate, au următoarele obligații și raspunderi:a) sa posede prescripțiile tehnice specifice domeniului pentru care solicită autorizarea;b) sa numească personal tehnic de specialitate, în număr necesar, care să verifice proiectele elaborate din punct de vedere al siguranței în funcționare și care să răspundă împreună cu proiectantul de aplicarea prevederilor prescripției tehnice, semnand proiectele în acest sens;c) sa adopte soluții constructive care să permită funcționarea în condiții de siguranță a ascensoarelor și sa prevadă în documentația tehnica examinarile și încercările ce trebuie să fie efectuate la agenții economici producători și reparatori, la locul de montaj și la locul de funcționare, pentru verificarea parametrilor de siguranță în funcționare, răspunzând de alegerea corecta a acestora și de respectarea prevederilor prescripției tehnice;d) sa elaboreze, în cadrul proiectelor, desenul tip de ansamblu care să cuprindă principalele date tehnice și care să permită verificarea parametrilor de funcționare în siguranța a ascensoarelor în timpul execuției, la omologare și la locul de montare pentru emiterea autorizației de funcționare în exploatare;e) sa elaboreze instrucțiuni tehnice privind exploatarea, întreținerea, revizia și verificarea tehnica a ascensoarelor, care să servească și pentru pregătirea personalului de exploatare, întreținere, revizie și verificare;f) să solicite în scris la ISCIR-INSPECT avizarea conformă a proiectelor elaborate, prezentând în acest scop desenul tip de ansamblu verificat de personalul tehnic de specialitate propriu menționat la lit. b); este interzisă folosirea proiectelor, respectiv a desenului tip de ansamblu, fără avizul conform al ISCIR-INSPECT;g) sa propună, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, personalul tehnic de specialitate care urmează sa avizeze conform, în condițiile precizate în anexa C, proiectele proprii sau elaborate de unități neautorizate, respectiv desenele tip de ansamblu; orice schimbare a personalului tehnic de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT pentru verificare și avizare conformă, va fi comunicată la ISCIR-INSPECT și va deveni definitivă după confirmarea acesteia;h) sa înregistreze la ISCIR-INSPECT proiectele pe care le avizează conform și sa țină evidenta acestora;i) sa comunice periodic (cel puțin o dată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT, lista proiectelor elaborate și avizate conform pentru perioada expirată precum și lista proiectelor pe care le vor elabora și care trebuie să fie avizate conform în perioada următoare;j) sa avizeze conform proiectele, respectiv desenele tip de ansamblu, pentru care primește împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT.A.1.4 Personalul tehnic de specialitate care verifica proiectele din punct de vedere al siguranței în funcționare, numit de agentul economic de proiectare și autorizat de ISCIR-INSPECT, are următoarele obligații și raspunderi:a) sa verifice proiectele din punct de vedere al respectării prevederilor prescripției tehnice;b) sa confirme ca a efectuat verificarea pieselor scrise și desenate ale proiectului prin aplicarea ștampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile anexei C.A.1.5 Personalul tehnic de specialitate autorizat de ISCIR-INSPECT sa avizeze conform proiectele are următoarele obligații și raspunderi:a) sa avizeze conform desenele tip de ansamblu ale proiectelor pentru care a primit împuternicire din partea ISCIR-INSPECT;b) sa confirme avizarea conformă prin aplicarea ștampilei pe desenul tip de ansamblu, în conformitate cu prevederile din anexa C, precizând și numărul de exemplare avizate;c) sa participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.A.1.6 Personalul tehnic de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT pentru avizarea conformă de proiecte trebuie să fie absolvent al unui institut de învățământ superior tehnic de specialitate și să aibă o vechime în specialitate de cel puțin 8 ani, din care cel puțin 3 ani în proiectare sau 5 ani în construcția, exploatarea sau verificarea ascensoarelor.A.1.7 În vederea autorizării agenților economici de proiectare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, ISCIR-INSPECT are următoarele obligații și raspunderi:a) sa verifice concordanta dintre datele înscrise în documentația prezentată de unitatea de proiectare care solicită autorizarea și situația din unitatea respectiva precum și existenta prescripțiilor tehnice specifice în domeniu, întocmind un proces-verbal asupra constatărilor făcute;b) sa verifice, din punct de vedere al cunoașterii prevederilor prescripției tehnice, personalul tehnic de specialitate propus pentru autorizare;c) sa elibereze în baza constatărilor făcute, în cazul îndeplinirii condițiilor de autorizare, autorizația de proiectare conform modelului din anexa D.A.2 Construirea și montarea ascensoarelorA.2.1 În vederea acordării autorizației, agentul economic care construieste sau monteaza ascensoare va inainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul o documentație întocmită în conformitate cu prevederile anexei G.A.2.2 Agenții economici autorizați să execute lucrările de construire și montare au următoarele obligații și raspunderi:a) să execute lucrările de construire și montare în conformitate cu documentația tehnica valabilă la data introducerii în fabricație, cu prevederile procesului tehnologic de execuție, cu cele cuprinse în Sistemul de Management al Calității, după caz, cu cele din documentația de omologare precum și cu cele din prescripția tehnica, răspunzând de aplicarea corespunzătoare a acestora pe toată durata prevăzută pentru utilizarea instalației;b) sa introducă în fabricatia de serie numai instalații omologate cu acordul ISCIR-INSPECT și sa repete încercările de tip asupra instalațiilor din fabricație la intervalele stabilite cu ocazia omologării sau la cererea inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT, în vederea verificării corespondentei cu prototipul omologat;c) sa pregătească și să prezinte instalațiile și toate documentațiile tehnice necesare, în timpul și la sfârșitul construirii și montarii, la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de către organele proprii autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop, în condițiile precizate în anexa C;d) sa folosească la lucrările de construire și montare pentru elementele sudate tehnologii de execuție și de examinare având la baza proceduri de sudare omologate în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice specifice în vigoare;e) sa folosească la lucrările de construire și montare numai personal calificat; sudorii și personalul care executa examinarile nedistructive vor fi autorizați în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice specifice în vigoare;f) sa întocmească și să prezinte odată cu ascensorul documentația tehnica prevăzută de prescripția tehnica;g) sa numească personal tehnic propriu pentru supravegherea lucrărilor care fac obiectul autorizării și responsabil tehnic cu sudura, ingineri și tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care să fie autorizat în acest scop de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își au sediul; prin Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS), în sensul prevederilor prescripției tehnice, se înțelege "Coordonatorul sudor" definit în standardul SR EN 719; personalul de specialitate ce urmează a fi autorizat de ISCIR-INSPECT ca Responsabil Tehnic cu Sudura (RTS) trebuie să aibă o vechime în domeniul proiectării sau aplicării tehnologiilor de sudare utilizate la construirea, montarea sau repararea instalațiilor, după cum urmează:● minim 2 ani pentru absolvenții unui institut de învățământ superior tehnic;● minim 5 ani pentru maiștri sau tehnicieni, cu specialitatea sudura.h) sa posede prescripțiile tehnice specifice domeniului de lucrări pentru care solicită autorizarea;i) sa întocmească și sa țină la zi un registru de evidenta pentru fiecare categorie de lucrări pentru care au fost autorizați; registrele vor fi numerotate, vizate și sigilate de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își au sediul și vor cuprinde datele prevăzute în anexa H; la agenții economici care au subunitati în teritoriu va exista pentru fiecare subunitate un registru de evidenta a lucrărilor executate;j) sa ia măsurile corespunzătoare astfel ca personalul tehnic propriu, autorizat de ISCIR-INSPECT, să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile prevăzute la pct. A.2.3 și A.2.4 și sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv, menționat la lit. g), și sa o definitiveze numai după confirmarea acestuia de către ISCIR-INSPECT IT; până la definitivarea schimbării personalului tehnic respectiv nu se vor putea efectua lucrări care fac obiectul autorizației;k) sa comunice periodic (cel puțin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își au sediul (pentru ascensoarele care se înregistrează la ISCIR-INSPECT IT) necesarul de verificări și încercări privind:● prototipurile ascensoarelor pe care le vor omologa;● ascensoarele noi pe care le vor construi, monta, sau repara;● numărul sudorilor pe care urmează a-i pregati în vederea autorizării; sa implementeze Sistemul de Management al Calității, sa elaboreze proceduri de verificare a calității, de control și încercări specifice și să le aplice efectiv.A.2.3 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de construire, montare și verificare a ascensoarelor are următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația, prescripția tehnica și standardele în domeniu;b) sa verifice introducerea în fabricație numai a documentației tehnice de execuție având desenul tip de ansamblu avizat conform de către ISCIR-INSPECT sau de către persoanele din unitățile de proiectare autorizate de ISCIR-INSPECT în acest scop; autorizația agenților economici de proiectare trebuie să fie valabilă la data avizării conforme a proiectelor;c) sa verifice introducerea în fabricație a materialelor și execuția pe faze de lucru și la terminarea construirii, montarii sau repararii, din punct de vedere al respectării prevederilor prescripției tehnice și ale documentației tehnice de execuție, și sa supună la încercări ascensoarele;d) sa verifice documentația tehnica întocmită pentru lucrările efectuate (cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de construcție sau montare) sub aspectul respectării prevederilor prescripției tehnice precum și concordanta ascensorului cu documentația respectiva;e) sa încheie documente de verificare în care să consemneze constatările și rezultatele verificărilor și examinarilor precum și dispozițiile obligatorii;f) sa verifice registrele de evidenta a lucrărilor executate și sa urmărească ținerea la zi a acestora;g) sa participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.A.2.4 Responsabilul tehnic cu sudura autorizat de ISCIR-INSPECT, suplimentar față de cerințele din SR EN 719, are și următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația, prevederile prescripțiilor tehnice specifice, standardele și alte normative în vigoare privind sudarea elementelor instalațiilor;b) sa verifice dacă tehnologia de execuție și de examinare a elementelor sudate este în concordanta cu procedura de sudare omologata;c) sa verifice documentația tehnica de execuție înainte de lansarea acesteia în fabricație astfel încât soluțiile constructive adoptate să asigure condiții optime de sudare și verificare iar starea de tensiuni datorate ciclului termic de sudare să fie minima;d) să asigure alegerea corecta a materialelor de adaos, funcție de materialele de baza utilizate în conformitate cu procedurile de sudare omologate, astfel încât prin condițiile tehnologice impuse să se realizeze o imbinare sudata corecta a instalației;e) să aibă grija ca materialele de adaos să fie însoțite de certificatele de calitate prevăzute de standarde și sa admită introducerea în fabricație numai a materialelor de adaos prevăzute în documentația tehnica sau stabilite ca echivalente la omologarea procedurii de sudare;f) să asigure condițiile necesare pentru efectuarea probelor și încercărilor în vederea omologării procedurilor de sudare în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice specifice și sa ia măsurile necesare ca la construirea, montarea și repararea elementelor ascensoarelor să se folosească numai tehnologii stabilite pe baza procedurilor de sudare omologate;g) sa supravegheze ca materialele de baza introduse în fabricație să fie conforme cu documentația tehnica de execuție;h) sa verifice modul în care se depozitează și se introduc în fabricație materialele de adaos, luând măsuri pentru preîntâmpinarea eventualelor schimbări față de tehnologia elaborata și de procedura de sudare omologata;i) sa organizeze, sa îndrume și sa verifice activitatea privind specializarea și autorizarea sudorilor și sa țină evidenta lucrărilor efectuate de aceștia, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice specifice;j) sa urmărească efectuarea verificării calității imbinarilor sudate pe fluxul tehnologic de execuție, sa verifice rezultatele obținute și sa vizeze documentele privind verificarea imbinarilor sudate, care se atașează la cartea ascensorului;k) sa participe la analiza și stabilirea cauzelor eventualelor defecte datorate sudurii și sa ia măsurile corespunzătoare pentru remedierea și evitarea lor în viitor;l) sa țină la zi evidenta poansoanelor sudorilor autorizați de ISCIR-INSPECT și a procedurilor de sudare omologate;m) sa participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT.A.2.5 În vederea autorizării agenților economici de construire sau de montare, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice, ISCIR-INSPECT are următoarele obligații și raspunderi:a) sa verifice concordanta dintre datele din documentația prezentată de agenții economici care solicită autorizarea și situația existenta la aceștia;b) sa verifice personalul tehnic de specialitate propus privind pregătirea în domeniu și cunoașterea prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR;c) sa verifice existenta la agentul economic a prescripțiilor tehnice ISCIR în domeniu;d) sa întocmească un proces-verbal asupra constatărilor făcute privind verificările prevăzute la lit. a), b) și c).A.2.6 În cazul îndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute de prescripția tehnica și pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul agentul economic va elibera autorizația conform modelului din anexa l.A.3 A.3 Întreținerea, revizia tehnica și repararea ascensoarelorA.3.1 În vederea acordării autorizației, agentul economic va inainta la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul o documentație tehnica întocmită conform anexei G.A.3.2 Agenților economici autorizați să execute întreținerea, revizia tehnica și repararea ascensoarelor le revin sarcinile prevăzute la pct. A.2.2. (cele specifice domeniului de autorizare) precum și următoarele:a) să fie dotati cu mijloace tehnice corespunzătoare în vederea inlaturarii operative a deranjamentelor care se pot ivi în exploatare și sa țină evidenta deranjamentelor respective;b) să prezinte ascensoarele la verificarea tehnica oficială la scadenta sau ori de câte ori se solicita de către ISCIR-INSPECT IT;c) sa oprească din funcțiune ascensoarele dacă în timpul exploatării apar deficiente care pot avea ca urmare avarii sau accidente;d) sa comunice periodic (cel puțin odată pe trimestru) la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își au sediul necesarul de verificări și încercări privind:● ascensoarele aflate în exploatare scadente pentru verificarea periodică;● ascensoarele aflate în exploatare care urmează să fie reparate.A.3.3 Reparațiile executate la instalațiile de categoria celor care nu trebuie să fie verificate de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT, conform prevederilor anexei J, vor fi efectuate numai de agenți economici autorizați să execute astfel de reparații.A.3.4 Personalului tehnic propriu autorizat de ISCIR-INSPECT pentru supravegherea lucrărilor de întreținere, revizie tehnica și reparare a ascensoarelor îi revin, conform specificului sau de activitate, sarcinile prevăzute la pct. A.2.3 (cele specifice domeniului de autorizare) precum și următoarele:a) sa ia măsuri pentru oprirea din funcțiune a ascensoarelor care nu mai prezintă siguranța în exploatare, anuntand aceste opriri la ISCIR-INSPECT IT;b) sa verifice periodic, cel puțin o dată pe an, pregătirea tehnica a personalul de întreținere și reparare a ascensoarelor, consemnand rezultatele într-un proces-verbal;c) sa verifice, prin sondaj, ținerea la zi a registrelor de supraveghere a instalațiilor, completarea corecta a acestora și consemnarea sub semnatura în acestea;d) sa participe la întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT IT.A.3.5 Responsabilului tehnic cu sudura, autorizat de ISCIR-INSPECT, îi revin obligațiile și răspunderile prevăzute la pct. A.2.4.A.3.6 În vederea autorizării agenților economici de întreținere, revizie tehnica și reparare a ascensoarelor și în conformitate cu prevederile prescripției tehnice, ISCIR-INSPECT IT îi revin sarcinile prevăzute la pct. A.2.5.A.3.7 În cazul îndeplinirii condițiilor de autorizare prevăzute de prescripția tehnica și pe baza constatărilor făcute în conformitate cu prevederile pct. A.2.5, ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își are sediul agentul economic va elibera autorizația conform modelului din anexa L
   +  Anexa B
  Conținutul documentației pentru obținerea autorizației
  de a proiecta ascensoare
  Documentația se întocmește de către agentul economic solicitant și se înaintează la ISCIR-INSPECT. Documentația care va fi constituită din:a) adresa (domeniul solicitat, documente anexate etc.);b) acte agent economic (copie):● statut (actul constitutiv) actualizat;● certificat de înmatriculare;● certificat de înregistrare fiscală sau CUI (cod unic de înregistrare fiscală).c) procedura privind modul de executare a activității de proiectare (organizare și responsabilități, prescripții tehnice, standarde și normative de proiectare specifice domeniului de proiectare solicitat);d) lista personalului calificat propus pentru autorizare (original);e) deciziile de numire a personalului propus pentru autorizare (original);f) curriculum vitae pentru personalul propus pentru autorizare (original);g) documentele de studii și calificare pentru personalul propriu propus pentru autorizare (în original și o copie);h) lista principalelor proiecte elaborate de personalul pentru care se solicita autorizarea (original).NOTA : În cazul existenței unor subunitati (filiale, ateliere etc) pentru care se solicita autorizarea și care au un alt sediu decât agentul economic solicitant, se vor indica adresele acestora și, după caz, datele menționate la aliniatele a), d), e), f) și h).
   +  Anexa C
  Verificarea și autorizarea ascensoarelor pentru șantiere de construcții
  C.1 Verificarea proiectăriiC.1.1 Verificările în faza de proiectare constau din:a) verificarea proiectelor în ceea ce privește concordanta acestora cu prevederile prescripției tehnice;b) avizarea conformă a desenului tip de ansamblu cu privire la respectarea prevederilor prescripției tehnice.Aceasta avizare va consta din avizarea desenului tip de ansamblu, la terminarea execuției, reparatiei (numai când se modifica proiectul inițial) etc. a ascensorului, cuprinzând toate modificările introduse în timpul acestora în desenul tip de ansamblu care va fi introdus în cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de construcție.După avizarea conformă a desenului tip de ansamblu acesta se va inregistra la ISCIR-INSPECT, fără de care nu se poate acorda autorizația de funcționare a ascensorului.Un exemplar din desenul tip de ansamblu se va transmite la ISCIR-INSPECT IT pe teritoriul căreia se afla unitatea de proiectare respectiva.C.1.2 Verificarea proiectelor, în ceea ce privește concordanta acestora cu prevederile prescripției tehnice, se efectuează de către agenții economici de proiectare autorizați de ISCIR-INSPECT conform prevederilor anexei A. în acest scop agenții economici de proiectare autorizați vor numi personal de specialitate care să efectueze verificarea pieselor scrise și desenate ale proiectului. Confirmarea verificării se va face pe desenul tip de ansamblu, consemnându-se pe acesta prin stampilare pe original și copii, următoarele:– Denumirea agentului economic de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT– "Verificat, corespunde prescripției tehnice PT R 15-2003"– Numele și prenumele________________________– Data___________________– Semnatura______________C.1.3 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu, cu privire la respectarea prevederilor prescripției tehnice, se efectuează de către ISCIR-INSPECT. Avizarea conformă de către ISCIR-INSPECT se va efectua numai după verificarea proiectelor respective de către o unitate autorizata de ISCIR-INSPECT. Aceasta avizare conformă se poate efectua și de către personalul propriu de specialitate din unitățile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT în acest scop conform prevederilor anexei A, dar numai cu acordul scris al ISCIR-INSPECT.C.1.4 Confirmarea avizării conforme pe desenul tip de ansamblu se face consemnându-se prin stampilare pe un număr de exemplare (minim 2 copii) inclusiv originalul, următoarele:a) în cazul în care avizarea se face de către ISCIR-INSPECT:AVIZAT conformISCIR-INSPECTNumele _______________________ Prenumele__________________Data_____________________ Semnatura_____________b) În cazul în care avizarea se face de către personalul propriu de specialitate din unitățile de proiectare, autorizat de ISCIR-INSPECT și împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT pentru proiectul respectiv:AVIZAT conformAUTORIZAT ISCIRDenumirea unității___________________________________Scrisoarea ISCIR-INSPECT de împuternicire nr.____/_NumelePrenumeleDataSemnaturaC.1.5 Avizarea conformă a desenului tip de ansamblu este valabilă până la modificarea acestuia ca urmare a modificării prescripției tehnice , a modificărilor intervenite în diferite faze de asimilare (prototip, serie zero, serie) sau a modernizării ascensorului, în cazul întreruperii fabricației mai mult de un an, proiectul trebuie să fie reavizat conform la reluarea acesteia.C.1.6 Agentul economic în cadrul căruia se avizează conform desenele tip de ansamblu va retine câte un exemplar din fiecare. Acestea vor fi înscrise într-un registru de evidenta conform modelului din anexa F.C.1.7 Avizarea conformă a proiectelor, respectiv a desenelor tip de ansamblu, pentru ascensoarele care se procura din import se va face de către ISCIR-INSPECT, după ce, în prealabil, acestea au fost verificate prin grija solicitantului, în ceea ce privește concordanta cu prevederile prescripției tehnice, de către un agent economic de proiectare autorizat de către ISCIR-INSPECT.C.2 Verificarea construirii, montarii și repararii ascensoarelor pentru santiere de construcțiiC.2.1 Verificarea în timpul și la terminarea construirii, montarii și repararii instalațiilor se executa de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de către personalul propriu de specialitate de la agentul economic producător, montator sau reparator, autorizat în acest scop conform prevederilor anexei A și împuternicit în scris de ISCIR-INSPECT IT. Instalațiile care se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT în unitățile constructoare, montatoare sau reparatoare se stabilesc de ISCIR-INSPECT IT. Celelalte instalații se verifica de către personalul autorizat din unitățile respective, în baza acordului scris al ISCIR-INSPECT IT.C.2.2 Rezultatele verificărilor instalațiilor vor fi consemnate de persoanele care le-au efectuat astfel:a) pentru verificările efectuate pe parcursul execuției, montarii și reparatiei precum și pentru verificările executate la terminarea montarii și reparatiei se vor încheia documente de verificare (procese-verbale, buletine etc.).b) pentru verificările finale efectuate la terminarea construirii, montarii (în cazul în care montarea se executa la unitatea constructoare) sau reparatiei cu bune rezultate se va semna și cartea instalației-partea de construcție (documentația de montare/documentația de reparatie), conform prevederilor prescripției tehnice .C.3 Autorizarea funcționarii ascensoarelor pentru santiere de construcțiiC.3.1 La prima punere în funcțiuneC.3.1.1 Prezentarea ascensorului la verificarea tehnica oficială se va face de către montator, data verificării stabilindu-se de comun acord cu deținătorul instalației.C.3.1.2 Pentru obținerea autorizației de funcționare se va prezenta inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, următoarea documentație tehnica:a) cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de construcție;b) cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de montaj;c) procesul-verbal cu probe de casa cu rezultate corespunzătoare;d) certificatele privind masurarile împotriva tensiunilor de atingere, rezistenta de izolatie și reglarea automatelor și instalației de protecție;e) document/dovada de luare în evidenta eliberat(a) de ISCIR-INSPECT în conformitate cu reglementările ISCIR în vigoare la data efectuării importului.C.3.1.3 În cazul instalațiilor procurate din import cartea ascensorului pentru santiere de construcții - partea de construcție va fi tradusa în limba română.C.3.1.4 Verificarea tehnica în vederea autorizării de funcționare trebuie să stabilească dacă:a) documentația: cartea ascensorului pentru santiere de construcții (partea de construcție și partea de montaj) este completa și corespunde cu instalatia;b) ascensorul a fost executat, echipat și montat în conformitate cu prevederile prezentei prescripții tehnice;c) ascensorul supus încercărilor și verificărilor prevăzute în prezenta prescripție tehnica a corespuns și funcționează normal;d) este asigurata întreținerea, revizia și supravegherea corespunzătoare, iar personalul de deservire este instruit și autorizat;e) instalatia electrica este echipata cu dispozitivele de protecție necesare și prevăzută cu inscripții de avertizare;f) sunt prevăzute pe instalații marcarile (plăcuțe de fabricație și tabliile indicatoare de securitate plăcuțe de avertizare), conform prevederilor prezentei prescripții tehnice.C.3.1.5 Verificarea tehnică constă din:a) verificarea principalelor elemente componente ale instalației;b) încercări în gol;c) încercări în sarcina (statice și dinamice);d) alte încercări.C.3.1.6 Verificarea principalelor elemente componente ale instalației consta în verificarea corespondentei acestora cu documentația tehnica de execuție, de montaj, respectiv cu desenul tip de ansamblu și cu prevederile prezentei prescripții tehnice. Dacă rezultatele verificărilor au corespuns se vor efectua încercările în gol.C.3.1.7 Încercările în gol se efectuează prin manevrarea ascensorului fără sarcina. Cu aceasta ocazie se verifica funcționarea componentelor și contactelor electrice de securitate. Dacă rezultatele încercărilor în gol au corespuns se vor efectua încercările în sarcina.C.3.1.8 Încercarea statica se efectuează cu platforma port-sarcina ridicată la 500 mm de la poziția limita inferioară, timp de 10 minute, încărcată cu o sarcina mai mare cu 50 % decât sarcina nominală la ascensoarele cu tambur și cu o sarcina mai mare cu 100 % decât sarcina nominală la ascensoarele cu roata de frictiune sau la care platforma port-sarcina se deplaseaza pe cremaliera. La încercarea statica se verifica alungirea cablurilor și soliditatea fixării lor, alunecarea cablurilor în șanțurile rotilor de frictiune, comportarea platformei port-sarcina, suspensia acesteia și a contragreutatii, comportarea construcției portante și siguranța funcționarii franei.C.3.1.9 Încercarea statica a ascensoarelor acționate hidraulic se efectuează cu platforma port-sarcina în poziția limita superioară încărcată cu o sarcina mai mare cu 50% decât sarcina nominală, timp de 10 minute. Coborârea platformei, în acest interval, de timp nu trebuie să fie mai mare de 100 mm.C.3.1.10 Încercarea dinamica se efectuează cu platforma port-sarcina încărcată inițial cu sarcina nominală și apoi cu o sarcina mai mare cu 10 % decât sarcina nominală și consta în executarea repetată a tuturor manevrelor admise, verificandu-se funcționarea normală a ascensoarelor în condițiile și regimul de funcționare pentru care a fost proiectat. La efectuarea incercarii sub sarcina se verifica comportarea platformei port-sarcina, suspensia acesteia și a contragreutatii precum și siguranța funcționarii franei. Dacă rezultatele sunt corespunzătoare se trece la verificarea funcționarii paracazatoarelor, a dispozitivelor de limitare a vitezei de coborare în caz de spargere a conductelor precum și la verificarea etanseitatii instalației hidraulice, după caz, care se efectuează cu platforma port-sarcina încărcată cu o sarcina mai mare cu 10 % decât sarcina nominală.În timpul încercărilor statice și dinamice este interzis accesul persoanelor în cabina; sarcina de încercare trebuie să fie constituită numai din greutăți.C.3.1.11 În funcție de specificul instalației se vor efectua și alte încercări, în condițiile stabilite în cartea ascensorului.C.3.1.12 Dacă rezultatele verificării tehnice oficiale sunt corespunzătoare, inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a efectuat verificarea întocmește procesul-verbal prin care se autorizeaza funcționarea ascensorului. Autorizarea funcționarii și parametrii de funcționare aprobați precum și data (luna și anul) stabilită pentru următoarea verificare tehnica periodică se înscriu într-un proces-verbal (întocmit conform modelului din anexa K) din cartea ascensorului-partea de exploatare. Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficientele se consemnează în procesul-verbal și nu se acordă autorizația de funcționare.C.3.1.13 În funcție de condițiile și regimul de funcționare, gradul de complexitate al instalației precum și de capacitatea tehnica a deținătorului de a asigura o supraveghere corespunzătoare în timpul exploatării, prin procesul-verbal de autorizare se stabilește scadenta (luna, anul) următoarei verificări, care nu va fi mai mare de 2 ani.C.3.1.14 Este interzisă acordarea autorizației de funcționare în următoarele cazuri:● cartea ascensorului-partea de construcție și de montaj lipsesc sau sunt incomplete;● lipsesc sau funcționează defectuos componentele de securitate;● frana funcționează defectuos;● sistemul de semnalizare optica și acustica este incomplet sau funcționează defectuos;● instalatia electrica este executată defectuos și prezintă pericol de electrocutare;● elementele de rezistenta ale cabinei (platformei) sunt fixate necorespunzător;● lipsa certificat privind masurarile împotriva tensiunii de atingere (priza de impamantare);● lipsa certificat privind rezistenta de izolatie;● la verificările și încercările în gol și în sarcina s-au obținut rezultate necorespunzătoare;● personalul de deservire (manevrare) a instalației nu este instruit și autorizat.C.3.1.15 Cartea ascensorului-partea de exploatare este eliberata de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia s-a efectuat montajul instalației și se completează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT după executarea verificării tehnice oficiale. Partea de construcție și montaj, împreună cu partea de exploatare formează cartea ascensorului, prevăzută cu numărul de înregistrare din evidenta ISCIR-INSPECT IT sau a deținătorului.C.3.2 Ascensoare pentru santiere de construcții aflate în exploatareC.3.2.1 În timpul exploatării, ascensoarele pentru santiere de construcții sunt supuse la termenul scadent unor verificări tehnice periodice. Cu aceasta ocazie se verifica starea tehnica a ascensorului și se efectuează verificările și încercările de la pct. C.3.1.5...C.3.1.11. Dacă rezultatele verificării sunt corespunzătoare se acordă autorizația de funcționare în continuare și se stabilește data (luna și anul) următoarei verificări periodice (care nu va fi mai mare de 2 ani), intocmindu-se un proces-verbal în cartea ascensorului (partea de exploatare) conform modelului din anexa K. În cazul în care verificarea tehnica se va efectua de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT, acesta va inainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT (pentru ascensoarele menționate la pct. 4.2).C.3.2.2 Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficientele (menționate la pct. C.3.1.14) se consemnează în procesul-verbal și nu se acordă autorizația de funcționare. Opririle din funcțiune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a ascensorului.C.3.2.3 C.3.2.3 Data efectuării verificărilor se stabilește de comun acord de către ISCIR-INSPECT IT, intretinator și deținător.C.3.2.4 Datele stabilite pentru verificarea ascensoarelor de către ISCIR-INSPECT, prin inspectorii de specialitate, sau de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) nu trebuie să depășească scadenta operației de verificare oficială înscrisă în cartea ascensorului, în caz contrar, ascensorul se oprește din funcțiune de către intretinator.C.3.2.5 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnica periodică se va efectua de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) fără alta comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a efectuat verificarea tehnica periodică, intretinatorul este obligat sa oprească ascensorul din funcțiune.C.3.2.6 Autorizarea funcționarii în continuare a ascensoarelor cu ocazia verificării tehnice periodice, prin responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), trebuie să se facă în aceleași condiții ca și autorizarea de funcționare efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.C.3.2.6 Autorizarea funcționarii în continuare a ascensorului se acordă numai dacă la verificarea tehnica periodică se constata îndeplinirea condițiilor de securitate menționate în prescripția tehnica.C.4 Dispoziții finaleC.4.1 Punerea în funcțiune a ascensoarelor neautorizate, în afară termenelor scadente sau fără o verificare tehnica la scadenta este interzisă și se sancționează conform legislației în vigoare, mergand până la retragerea autorizațiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT.C.4.2 Procesul-verbal de verificare care se încheie de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) va cuprinde cel puțin verificările și încercările efectuate, constatările și rezultatele acestor verificări și încercări și dispozițiile obligatorii stabilite.C.4.3 Dreptul de a elibera autorizația de funcționare pentru ascensoarele noi sau vechi montate din nou revine numai ISCIR-INSPECT IT. Dreptul de prelungi autorizația de funcționare după verificările tehnice periodice sau după reparatie, la ascensoarele aflate în exploatare, revine numai inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT, respectiv responsabilului cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT (pentru ascensoarele menționate la pct. 4.2 numai cu împuternicire scrisă din partea ISCIR-INSPECT IT).Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT pot lua în considerare verificările și încercările efectuate de personalul tehnic propriu de specialitate, autorizat de ISCIR-INSPECT, al montatorului sau reparatorului în sensul de a nu mai repeta încercările și verificările respective.C.4.4 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT și responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) au obligația sa interzică funcționarea ori de câte ori constata că nu sunt îndeplinite condițiile de siguranță în funcționarea ascensoarelor, în conformitate cu prevederile prescripției tehnice și ale legislației în vigoare.C.4.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT au dreptul de a efectua verificări tehnice prin sondaj la toate ascensoarele precum și de a efectua verificări prin sondaj asupra modului în care montatorii, reparatorii, intretinatorii și deținătorii executa lucrările specifice prevăzute în prescripția tehnica. De asemenea, responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) are dreptul de a efectua verificări inopinate la ascensoarele aflate în exploatare luând, după caz, măsuri pentru respectarea prevederilor prescripției tehnice.C.4.6 Verificarea îndeplinirii tuturor condițiilor și normelor de protecția muncii, pe durata efectuării verificărilor și încercărilor ascensoarelor, precum și asigurarea echipamentului de protecție necesar sunt exclusiv în sarcina deținătorului.De efectuarea instructajului de protecția muncii pentru persoanele care participa la verificări și încercări răspund agenții economici din care fac parte persoanele respective, în cazurile când activitatea se desfășoară în mediu normal, în cazul când verificările și încercările se desfășoară în alte medii decât normal (exploziv, toxic etc.) agentul economic în incinta căruia are loc activitatea respectiva va efectua un instructaj suplimentar specific mediului, înainte de începerea lucrărilor, tuturor celor care participa la aceste lucrări.C.4.7 În cazul nepregătirii ascensoarelor în vederea efectuării verificării, vinovații vor fi sancționați în baza procesului-verbal încheiat de organul de verificare, iar ascensorul nu va putea funcționa decât după efectuarea verificării.C.4.8 În vederea efectuării în bune condiții a verificării tehnice a ascensoarelor, montatorii, reparatorii și deținătorii de ascensoare, după caz, sunt obligați sa pună la dispoziția inspectorilor de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT:a) datele, informațiile sau documentele în legătură cu verificarea tehnica a ascensoarelor;b) personalul și echipamentul de lucru și protecție necesar;c) mijloacele de transport, dacă nu exista mijloace publice de transport la și de la locul respectiv.
   +  Anexa DINSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUBPRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECT
  AUTORIZAȚIA DE PROIECTARE
  Nr............ din.............
  În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripției tehnice PT R 15 și în urma verificărilor efectuate și consemnate în procesul - verbal nr. ....... din .................. .I Se autorizeaza pentru proiectare de*1) ................................. agentul economic ........... din ................................ str. ........... nr. ....................... județ/sector ............. din cadrul*2) ............. unitatea de proiectare ................ din .......... str. ...................... nr. ....... județ/sector .............. urmare cererii nr. ...... din ..............II Se autorizeaza pentru avizare conformă de proiecte proprii sau elaborate de unități neautorizate următoarele persoane (salariați ai unității de proiectare):*3) ..........................................................În cazul schimbării denumirii, întreruperii activității sau desființării ...............*4) are obligația sa anunțe în termen de 15 zile ISCIR-INSPECT.Autorizația poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului deconstatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizație este valabilă până la data de *5) ..................
  INSPECTOR DE STAT ȘEF(numele, prenumele, semnătura și ștampila)INSPECTOR ȘEF ISCIR-INSPECT(numele, prenumele, semnătura și ștampila)
  Inspector de specialitate
  Notă
  *1) Se indica succint domeniul autorizației.
  *2) Se completează pentru filialele sau unitățile având alt sediu.
  *3) Se indica numele și prenumele persoanelor.
  *4) Se va indica unitatea de proiectare.
  *5) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 ani.
   +  Anexa E
  Model de decizie pentru numirea personalului tehnic de specialitate responsabil cu
  supravegherea lucrărilor de construire, montare, întreținere, revizie tehnica și
  reparare ascensoare sau a responsabilului cu supravegherea și
  verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI)
  ANTETUL AGENTULUI ECONOMIC
  DECIZIE
  nr. ..........din...........
  Agentul economic ............. reprezentat prin ............... manager (director),Având în vedere legislația cu privire la funcționarea în condiții de securitate a instalațiilor mecanice sub presiune și de ridicat, prin care agenții economici autorizați pentru construire, montare, reparare, întreținere și revizie tehnica precum și cei care dețin aceste instalații sunt obligați sa numească personal tehnic de specialitate(1), în raport cu numărul și complexitatea instalațiilor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în vederea aplicării prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR specifice,
  DECIDE:
  1 D-ul (D-na) .............. de specialitate*1) ............. având funcția de ..................... începând cu data de .............. se numește responsabil*2) ......................... din cadrul ....................... urmând a fi autorizat de ISCIR-INSPECT IT.2 Responsabilul*2) ............................. este obligat sa cunoască și să aplice întocmai prevederile legislației în vigoare și ale prescripțiilor tehnice specifice, sarcinile acestuia fiind cele care rezultă din acestea.3 Activitatea responsabilului*2) ................................... va fi coordonata și indrumata din partea conducerii de .............. care răspunde împreună cu acesta de luarea măsurilor pentru aplicarea legislației în vigoare și a prevederilor prescripțiilor tehnice specifice.4 Încălcarea obligațiilor prevăzute în prevederile prescripțiilor tehnice specifice, atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă sau penală a celor vinovați.5 Prezenta decizie anulează decizia anterioară nr. ... din .... și devine definitivă după autorizarea responsabilului de către ISCIR-INSPECT.
  MANAGER,Numele și prenumele(Semnătura și ștampila)OFICIUL JURIDIC Numele și prenumele(Semnătura)
  Data: ................ Notă
  *1) Personalul tehnic de specialitate responsabil cu supravegherea lucrărilor de construire, montare, reparare, revizii tehnice și întreținere ascensoare poate fi format din: ingineri, subingineri, maiștri sau tehnicieni de specialitate.
  Responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) trebuie să fie inginer, subinginer, maistru sau tehnician de specialitate.
  *2) Se va completa astfel:
  "cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor" sau
  ”cu supravegherea lucrărilor de reparare, revizii tehnice și întreținere ascensoare”.
   +  Anexa F
  Registru de avizari conforme proiecte de *1)
  .........................................................
  Nr. crt.Nr. proiectDenumireaproiectului Unitatea deproiectare Parametrii maximi Beneficiar Nr. și data adresei ISCIR-INSPECT de împuternicire pentru AVIZARE CONFORMĂ
  FINAL Nr. și data înregistrării laISCIR-INSPECT Obs*3)
  VERIFICAT conform PT ISCIR*2) AVIZAT CONFORM
  Nume și prenume Semnătura Nume și prenume Semnătura Data
  NOTE:*1) În cuprinsul registrului, acesta se subimparte pentru fiecare tip de proiect (execuție, montaj sau reparații) și instalatie (ascensoare pentru santiere de construcții etc.).*2) Împuternicit prin decizie data de conducerea unității (poate fi și personal autorizat de ISCIR-INSPECT, dar avizarea conformă o efectuează ISCIR-INSPECT sau altă persoană autorizata din unitate pentru avizare, prin precizare pe decizie).*3) Se mai pot trece și alte rubrici în funcție de specificul unității de proiectare.
   +  Anexa G
  Conținutul documentației pentru obținerea/reactualizarea autorizației
  de a efectua lucrări de construire, montare, întreținere, revizie tehnică
  și reparare ascensoare pentru șantiere de construcții
  Documentația se întocmește de către agenții economici care efectuează lucrări de construire, montare, întreținere, revizii tehnice și reparare ascensoare pentru santiere de construcții și se înaintează la ISCIR-INSPECT-IT în raza căreia își are sediul agentul economic. Documentația este constituită dintr-un memoriu tehnic din care să rezulte ca agentul economic poate efectua lucrări de construire, montare, reparare, întreținere și revizii în condiții optime și de siguranță, în conformitate cu legislația în vigoare și prevederile documentației tehnice. Memoriul tehnic trebuie să cuprindă următoarele:a) felul lucrărilor (construire, montare, reparare etc.);b) domeniul autorizației, cu precizarea parametrilor maximi și a caracteristicilor principale; dotarea minima cu piese de schimb (relee, contactori, inclusiv miezuri și bobine, blocuri de relee termice, componente electronice, sigurante fuzibile, patine și captuseli pentru patine, dispozitive de semnalizare, ferodouri etc.);c) calitatea principalelor materiale de baza folosite (conform cu gruparea din prescripțiile tehnice ISCIR specifice);d) domeniul de dimensiuni al materialelor de baza ce vor fi utilizate, cu precizarea pentru fiecare grupa a limitelor de grosime pentru țevi (conform prevederilor prescripțiilor tehnice ISCIR specifice);e) procedurile de sudare omologate (cap la cap "manual" cu arc electric a tablelor, cap la cap "manual" cu arc electric a tevilor etc.) ce vor fi folosite în execuție, cu precizarea pentru fiecare procedura a tipurilor de imbinari (cap la cap, de racord, în colt) ce vor fi executate și pozițiile de sudare folosite;f) eficienta metodelor și mijloacelor de examinare nedistructiva din dotare, pentru punerea în evidenta a eventualelor defecte ce ar putea să apară în execuție, în materialele de baza și imbinarile sudate, funcție de calitatea și grosimea acestora precum și a procedurilor de sudare aplicate;g) numele, pregătirea și vechimea în specialitate a personalului tehnic pentru supravegherea lucrărilor de construire, montare, reparare, întreținere, revizie tehnica și verificare a instalațiilor precum și a responsabilului tehnic cu sudura, propuși de agentul economic să fie autorizați de către ISCIR-INSPECT.La memoriu se vor atașa documente care vor cuprinde următoarele:a) dotarea cu utilaje de execuție, conform datelor din tabelul l;b) proceduri de sudare omologate, conform datelor din tabelul 2;c) metodele folosite pentru verificarea calității produselor executate precum și dotarea cu laborator pentru efectuarea examinarilor nedistructive (autorizat de ISCIR-INSPECT) și laborator pentru efectuarea încercărilor mecanice, tehnologice, metalografice și analizelor chimice (autorizat de ISCIR-INSPECT); în cazul în care agentul economic nu dispune de laboratoare proprii, se va anexa contractul de colaborare (copie) încheiat cu alt agent economic autorizat de ISCIR-INSPECT pentru efectuarea examinarilor; de asemenea, se va prezenta și dotarea cu standuri pentru încercări și verificări, conform datelor din tabelul 3;d) pregătirea și activitatea practica în domeniu a personalului de execuție și control, conform datelor din tabelul 4;e) natura și volumul lucrărilor efectuate în colaborare cu alți agenți economici, conform datelor din tabelul 5. Tabelul 1
  Nr. crt.Utilajul pentru execuție Tipul (marca) și caracteristicile principale *) Obs.
  1 2 3 4 Tăiere: a) foarfeci; b) ghilotine; c) aparate oxiacetilenice; d) aparate cu plasma; e) alte mașini și aparate. Formare: a) indoire; b) ambutisare; c) mașini de indoit; d) mașini și dispozitive pentru prelucrarea rostului; e) mașini unelte (strunguri, mașini de frezat, raboteze, mașini de alezat, mașini de rectificat, mașini de găurit). Sudare: a) convertizoare; b) transformatoare; c) tractoare de sudare; d) aparatura WIG, TIG sau MIG; e) mașini de sudat prin rezistenta; f) aparate pentru sudare în baie de zgura. Tratament termic: a) cuptoare; b) instalații de tratament local; c) dispozitive de preincalzire înainte de sudare.
  *) Pentru utilajul de sudare se va menționa, după caz, aparatura de stabilire, măsurare și reglare a parametrilor regimurilor de sudare.
  Tabelul 2
  Nr. crt.Procedurade sudareTipul îmbinăriiNr. fișei deomologare Ag.econ./ ISCIR Grupa de oțeluri acoperite de fișa de omologare Grupa de grosimi șidiametrul acoperite de fișa deomologare Poziția desudare Obs.*)
  *) Pentru fișele de omologare a procedurilor de sudare, preluate de la alți agenți economici, se va menționa agentul economic care a efectuat omologarea.
  Tabelul 3
  Nr. crt.Utilajul pentru verificare și control Tipul (marca) și buc.; Caracteristicile principale Obs.
  1 Pentru măsurarea și verificarea dimensiunilor: a) dispozitive pentru măsurarea diametrelor; b) sabloane pentru verificarea abaterilor de la forma geometrica; c) aparate și dispozitive pentru verificarea paralelismului, denivelărilor și verticalitatii; d) aparate și dispozitive pentru măsurarea deformațiilor;
  2 3 4Standuri pentru rodaje la mecanisme Standuri pentru verificarea subansamblurilor Standuri pentru încercări, echipamente cu aparatură de măsura și control, în conformitate cu prevederile prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR și normele de fabricație: a) la presiune hidraulica; b) sub sarcina; c) a componentelor de securitat, (pentru limitarea presiunii, sarcinii, vitezei).
  Tabelul 4
  Nr. crt.Personalul de execuție nominalizat Specialitatea*)Număr Obs.
  1 2 Sudori autorizați Personal pentru examinări nedistructive, din care: - ingineri; - tehnicieni; - operatori.
  *) Pentru sudori se va menționa conform prescripțiilor tehnice specifice.
  Tabelul 5
  Nr. crt.Natura colaborării Lucrările cuprinse în contractul de colaborare și felul în care se realizează Denumirea agentului economic cu care se efectuează colaborarea Obs.
   +  Anexa H
  Registru pentru evidenta lucrărilor de construire,
  montare și reparare ascensoare
  Nr.crt*) Felul șitipul ascensorului Documentațietehnică de execuție (unitatea proiectantă, nr. și data)Nr. și data actului de omologare ParametriiAscensorului**) Beneficiarul (denumire și sediu) Proces-verbal de receptie nr. și data) Obs.
  *) Este același cu numărul de fabricație menționat în cartea ascensorului.**) Pentru ascensoare: sarcina normală (kg); viteza (m/s); numărul de stații.NOTE:(1) Pentru agenții economici autorizați să efectueze lucrări de montare la ascensoare pentru santiere de construcții se va folosi modelul de registru completat cu o coloana în plus în care se va scrie agentul economic constructor (denumire și sediu);(2) Pentru agenții economici autorizați să efectueze lucrări de reparare la ascensoare se va folosi modelul de registru completat cu trei coloane în plus în care se vor scrie:– agentul economic constructor (denumirea și sediul);– numărul și anul fabricației, numărul autorizației de funcționare ;– elementele reparate sau înlocuite, caracteristicile lor constructive.
   +  Anexa IISCIRINSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUBPRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECT IT ....................Str. ........ nr. ...... telefon ........
  AUTORIZAȚIE
  nr. .... din ...............
  În baza prevederilor legale în vigoare, a prescripției tehnice PT R 15 și în urma verificărilor efectuate și consemnate în procesul-verbal nr. ..... din ...............I Se autorizeaza pentru*1) ........................................ agentul economic ............. din ................ str. ............. nr. ........... urmare cererii nr. ............... din .............. .II Se autorizeaza pentru supravegherea lucrărilor de mai sus următorul personal tehnic de specialitate: ....................................................................... și responsabilul tehnic cu sudura .............................În cazul schimbării denumirii, întreruperii activității sau desființării*2) ........... are obligația sa anunțe în termen de 15 zile ISCIR - INSPECT IT emitenta a autorizației.Autorizația poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT IT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizație este valabilă până la data de *3) .......................Se considera reînnoirea autorizației numai cazul în care cererea scrisă de reinnoire va fi depusa la ISCIR-INSPECT IT cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizației. În caz contrar se considera autorizare noua.
  INSPECTOR ȘEF
  (numele, prenumele semnatura și ștampila)
  Notă
  *1) Se va indica succint domeniul autorizației (construire și montare sau reparare și întreținere și revizie tehnica conform anexei A, cap. A2 și A3 ).
  *2) Se va indica agentul economic.
  *3) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul)-maximum 2 ani.
   +  Anexa J
  Verificarea reparațiilor ascensoarelor pentru santiere de construcții
  J.1 GeneralitățiPrezenta anexa conține prevederi tehnice minime obligatorii care se referă la verificarea tehnica a reparațiilor executate la ascensoare în condițiile menționate la pct. 6.6.J.2 Specificarea reparațiilor care se verifica de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT sau de RSVTI al deținătorilorJ.2.1 Lucrările de reparare sunt:a) înlocuirea sau modificarea construcției metalice, refacerea sau remedierea imbinarilor sudate ale elementelor de rezistenta;b) transformarea de principiu a modului de actionare a ascensoarelor (trecerea de la tambur la roata de frictiune);c) modificarea de principiu a schemei electrice de actionare (forta, comanda, semnalizare);d) înlocuirea totală a instalației electrice;e) înlocuirea componentelor de securitate ale ascensorului cu alte tipodimensiuni;f) înlocuirea troliului și înlocuirea sau reconditionarea elementelor cinematice ale sale;g) înlocuirea completa a franei cu alte tipodimensiuni.J.2.2 Dacă în cadrul reparațiilor (planificate sau neplanificate) nu s-au executat lucrările definite la pct. J.2.1 și nu afectează securitatea în exploatare a ascensorului, verificarea tehnica a reparatiei se va efectua de către personalul tehnic de specialitate al reparatorului și al deținătorului.J.2.3 Lucrările de reparații indicate la pct. J.2.1 se vor executa numai de către agenți economici autorizați conform prevederilor din anexa A.J.2.4 Lucrările de reparații ale ascensoarelor se vor executa cu respectarea prevederilor prescripției tehnice și ale documentației tehnice de reparatie.J.3. Verificarea tehnică a reparațiilorJ.3.1 În cazul reparațiilor prevăzute la pct. J.2.1 se întocmește un proiect de reparatie care se atașează la documentația de reparatie. Proiectele de reparații trebuie să fie avizate de proiectantul și/sau constructorul ascensorului pentru reparațiile prevăzute la pct. J.2.1.J.3.2 În vederea efectuării verificării tehnice a reparatiei, reparatorul va întocmi o documentație minima care va cuprinde:a) autorizația de reparare eliberata de ISCIR-INSPECT IT (copie);b) proiectul sau tehnologia de reparatie;c) certificatele de calitate (declarațiile de conformitate) ale subansamblelor sau pieselor importante (motoare, reductoare, componente de securitate), în cazul în care cele vechi au fost înlocuite;d) schema cinematica, schema electrica și desenul tip de ansamblu ale instalației, dacă cu ocazia reparatiei s-au efectuat modificări ale acestora;e) procesul-verbal în care sunt consemnate rezultatele încercărilor de casa, în care să se specifice ca instalatia se poate supune verificărilor tehnice oficiale în scopul autorizării funcționarii;f) certificat de calitate (inspecție) a reparatiei;g) certificat de garanție a reparatiei.J.3.3 În vederea autorizării funcționarii după reparatie a ascensoarelor menționate la pct. 4.2, deținătorul trebuie să solicite în scris la ISCIR-INSPECT IT efectuarea verificării propunand și data în acest scop (de acord cu reparatorul). Totodată, va prezenta documentația prevăzută la pct. J.3.2.J.3.4 Documentația tehnica de reparatie va fi depusa și înregistrată la ISCIR-INSPECT IT cu cel puțin 7 zile înainte de data propusă pentru verificare.ISCIR - INSPECT IT va stabili cu deținătorul sau reparatorul:a) fie data la care urmează să se efectueze verificarea de către ISCIR-INSPECT IT (care nu va depăși 30 de zile de la data solicitării);b) fie încredințarea efectuării verificării și eliberării autorizației de funcționare după reparatie responsabilului cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) al deținătorului.În acest caz, ISCIR - INSPECT IT va face cunoscut deținătorului, cu cel puțin 48 ore înainte de data propusă pentru verificare, obligația efectuării verificării și eliberării autorizației de funcționare după reparatie, restituind documentația primită.În cazul în care verificarea tehnica după reparatie se va efectua de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), acesta va inainta un exemplar al procesului-verbal de verificare la ISCIR-INSPECT IT.J.3.5 Documentația tehnica de reparatie incompleta va fi înapoiată deținătorului sau reparatorului, după caz, pentru a fi completată iar data verificării va fi stabilită în condițiile arătate anterior, după completarea acesteia. Documentația tehnica de reparatie completată va fi înaintată la ISCIR-INSPECT cu o noua adresa de însoțire. Din documentație poate lipsi procesul-verbal al încercărilor de casa, care va fi predat organului de verificare la fața locului înainte de începerea verificării. Nepredarea procesului-verbal sau constatarea în acesta a unor lipsuri sau deficiente atrage după sine neefectuarea verificării, ascensorul considerându-se nepregatit.J.3.6 La data stabilită pentru verificare deținătorul și reparatorul trebuie să pregătească ascensorul, având echipamentul și sarcinile pentru încercări pregătite.De asemenea, se va asigura personalul de manevrare și deservire necesar. La verificare vor participa reprezentanții deținătorului, dintre care nu trebuie să lipsească responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), și reprezentanții reparatorului.J.3.7 Verificarea tehnica a reparatiei consta din:– verificarea documentației tehnice de reparatie;– verificarea execuției reparatiei și efectuarea verificărilor și încercărilor de la pct. C.3.1.5...C.3.1.11.J.3.8 Reparatorii autorizați de ISCIR-INSPECT IT să efectueze reparații la ascensoare vor tine la zi evidenta lucrărilor executate care se verifica de către ISCIR-INSPECT IT într-un registru numerotat și întocmit conform modelului din anexa H.J.3.9 În cazul când inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT nu s-a putut prezenta la data stabilită sau cel mult după 48 ore de la data stabilită, verificarea tehnica după reparatie se va efectua de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) fără alta comunicare. Dacă după această perioadă de timp (48 de ore) nu s-a efectuat verificarea tehnica după reparatie, intretinatorul este obligat sa oprească ascensorul din funcțiune.J.3.10 Autorizarea funcționarii în continuare a ascensoarelor cu ocazia verificării tehnice după reparații, prin responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), trebuie să se facă în aceleași condiții ca și autorizarea de funcționare efectuată prin inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT.J.3.11 Autorizarea funcționarii în continuare a ascensorului se acordă numai dacă la verificarea tehnica după reparatie se constata îndeplinirea condițiilor de securitate menționate în prescripția tehnica. Rezultatele verificării se vor consemna într-un proces-verbal conform modelului din anexa K, care va fi scris în cartea ascensorului. Scadenta de verificare va fi de maximum 2 ani.J.3.12 Dacă rezultatele sunt necorespunzătoare, deficientele(menționate la pct. C.3.1.14) se consemnează în procesul-verbal și nu se acordă autorizația de funcționare. Opririle din funcțiune, inclusiv cauzele acestora, se vor înscrie în registrul de supraveghere a ascensorului.J.3.13 Efectuarea lucrărilor de reparații se va înscrie de către responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) în registrul de supraveghere și în cartea ascensorului la rubrica evidenta exploatării.J.3.14 Documentația tehnica de reparatie se va anexa la cartea ascensorului.J.3.15 Punerea în funcțiune a ascensoarelor fără o verificare tehnica după reparatie este interzisă și se sancționează conform legislației în vigoare, mergand până la retragerea autorizațiilor acordate de ISCIR-INSPECT IT
   +  Anexa K
  ROMÂNIA Inspecția de stat pentru controlul cazanelor, recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat -ISCIR- Proces-verbal de verificare tehnică nr. ................ INSPECȚIA TERITORIALĂ.......................... Adresa ..................................... Telefon .................................... Fax ..........................................
  Încheiat astăzi ....... cu ocazia ......... efectuat în baza HG 1.340/2001, HG 19/2001 și Decretului nr. 587/1973, modificat și completat prin Decretul nr. 417/1985, aplicabile, și Prescripțiilor tehnice, Colecția ISCIR, la ....... tip ...... cu numărul de fabricație/inventar ...... și cartea instalației nr. .... având parametrii ultimei verificări ......................................................................Denumirea agentului economic ........ din localitatea ...... str. ..... nr. .... județ/sector ....... cod fiscal........ .Verificarea s-a efectuat la ....... din localitatea ...... str. ....... nr. .... județ/sector ............Subsemnatul*1) ............ am constatat următoarele: ................................................................................................Am dat următoarele dispoziții: ...............................................................................................................................................................................................După aceasta verificare s-a admis*2) ....................................Scadenta următoarei verificări se fixează la data de ....................Pentru aceasta verificare se va plati suma de ... lei de către ........... din localitatea ........ str. ............ nr. ...... județ/sector ......... în cont. .......... deschis la Banca .............. filiala ...........
  Am luat la cunoștință
  Organ de verificareDirectorul agentuluieconomic saudelegatul săuResponsabil cusupravegherea șiverificarea tehnicăDelegatul agentuluieconomic montator,reparator
  ................................................................................................................................................................................................
  *1) Funcția, numele și prenumele.*2) Se vor înscrie parametrii de funcționare ai instalației, funcție de felul (tipul) acesteia.
   +  Anexa L
  Registru pentru evidența instalațiilor
  Nr. înregistrareintern Nr. înregistrareISCIR- INSPECT IT Locul funcționării instalațiilor(secția, localitatea, strada, nr., sector, județ) Denumire instalatie,parametrii principali Nr. de fabricatie/ an defabricațieProducător/MontatorProces-verbal/autorizațiefuncționare/ data autorizației Scadentaurmătoarei verificări Obs.
   +  Anexa M
  Model de autorizație pentru responsabilul cu supravegherea
  și verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI)
  INSPECȚIA DE STAT PENTRU CONTROLULCAZANELOR, RECIPIENTELOR SUBPRESIUNE ȘI INSTALAȚIILOR DE RIDICATISCIR-INSPECȚIT......................
  AUTORIZAȚIE PENTRU SUPRAVEGHEREA ȘI VERIFICAREA
  TEHNICĂ A INSTALAȚIILOR

  AUTORIZAȚIA Nr.*).............
  Numele și prenumele ............................... Data și locul nașterii.Cod numeric personal .......................................................În baza prevederilor legale în vigoare și urmare adresei nr ............ în ..................... a agentului economic ..................................... ............................... se autorizeaza să efectueze în cadrul unității:a) supravegherea și verificarea tehnica**) ................................. din dotarea sau folosință agentului economic.Data..............
  INSPECTOR ȘEF,
  (Semnătura, ștampila)
  Posesorul autorizației are obligațiile și răspunderile prevăzute de legislația în vigoare și prescripțiile tehnice specifice. Răspunde, împreună cu conducerea agentului economic, de luarea măsurilor pentru aplicarea prevederilor prescripțiilor tehnice specifice.Autorizația este valabilă numai în cadrul agentului economic pentru care a fost autorizat personalul.Autorizația poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT în baza documentului de constatare a comiterii unor abateri de la prevederile legale.Prezenta autorizație este valabilă până la data de ***) ........................... Notă
  *) Se va trece numărul de înregistrare al agentului economic în evidenta ISCIR-INSPECT IT supra numărul de ordine al autorizației.
  Exemple: B 175/1; B 275/2; G 1305/1.
  **) Se va trece, după caz: instalații de ridicat, instalații mecanice sub presiune și de ridicat etc.
  ***) Se va indica data efectivă (ziua, luna, anul).
  Autorizația se va acorda pe maximum 2 ani.
   +  Anexa N
  CARTEA ASCENSORULUI PENTRU SANTIERE DE CONSTRUCȚII
  - PARTEA DE CONSTRUCȚIE -
  (MODEL)
  Denumirea agentului economic constructor:Adresa:
  CARTEA ASCENSORULUI PENTRU ȘANTIERE DE CONSTRUCȚII
  - PARTEA DE CONSTRUCȚIE -
  (MODEL)
  Nr. de fabricație............Anul fabricației............
  Lista documentației livrate cu cartea ascensorului pentru șantiere de construcții (piese scrise și desenate)
  Denumirea actului Simbolul actului Numărul de file
  Data ...........................Întocmit ........................................(numele, prenumele și semnătura)
  Verificat:Șef compartiment controltehnic de calitate........................................(numele, prenumele,semnătura și ștampila)Organ de verificare autorizat de ISCIR-INSPECT IT al agentului economicconstructor.................................................................(numele, prenumele,semnătura și ștampila)
  1 Date generale
  Agent economic constructor
  Tipul ascensorului pentru șantiere de construcții
  Numărul de fabricație
  Anul de fabricație
  Mecanismul de acționare
  Temperatura admisibilă la care poate să funcționeze, °C (temperatura minimă și maximă)
  Viteza maximă a vântului până la care este admisă funcționarea ascensorului
  Mediul înconjurător în care poate să funcționeze ascensorul (uscat, umed-gradul de umiditate, cu pericol de explozie sau incendiu etc.)
  Norme tehnice de baza conform cărora s-a executat ascensorul (simbolul și denumirea lor)
  2 Caracteristici și date tehnice de bază
  2.1 Parametri principali
  Sarcina nominală, kg
  Numărul persoanelor
  Viteze de deplasare, m/s - nominală - redusă
  Felul comenzii
  Numărul de stații
  Numărul ușilor putului
  Cursa ascensorului, m
  Tipul troliului (mecanismul de acționare)
  Regimul de lucru
  FelulcurentuluiTensiunea (V),abaterea admisibilă% (+ -)Frecvența(Hz)
  Circuit de forțăÎn regim normal:
  La pornirea motorului electric:
  Circuit de comandă
  Circuit de iluminat și de revizie
  Circuit de semnalizare
  Alte circuite
  2.2 Motoare electrice
  Destinație
  Tip*)
  Felul curentului
  Tensiunea, V
  Curentul nominal, A
  Frecventa, Hz
  Puterea, kW
  Încălzirea admisibilă a bobinajului motorului electric, °C (K)
  Viteza de rotație, rot/min
  Serviciul nominal tip
  Execuția (normală, cu protecție contra umidității, prafului, apei, exploziei, pentru mediul marin etc.)
  Masa, kg
  *) Se va scrie: asincron cu rotor bobinat scurtcircuitat, motor în derivație, motor de serie și altele
  2.3 Frâne
  Tip (sistem) *)
  Diametrul tamburului de frână, mm
  Coeficientul de siguranță
  AcționareafrâneiTipul
  Forța de închidere, daN
  Cursa organului de acționare, mm
  *) Se va indica: cu saboți, în formă de con etc.
  2.4 Reductor
  Tip (simbolizat conform standardului)
  Numărul de fabricație
  Anul de fabricație
  Raport de transmisie
  Masa, kg
  2.5 Ușa puțului
  Construcția (rabatabilă, glisantă)
  Dimensiunea golului usii (lățimea x înălțimea), mm
  Acționare (manuală, electrică, hidraulică etc.)
  Modul de deschidere a închizătorului usii puțului la oprirea platformei port-sarcină la nivelul stației de oprire
  Modul de deschidere a ușii puțului când lipsește platforma din statie
  2.6 Platforma port-sarcină și contragreutatea
  Dimensiunile platformei port-sarcină, mm
  Pardoseala (mobilă, fixă)
  Construcția ușii (rabatabilă, glisantă)
  Modul de deschidere a ușii (manual, electric, hidraulic etc.)
  Acționarea ușii (electrică, hidraulică, pneumatică, cu arc etc.)
  Masa, kg- Platforma port-sarcină- Contragreutatea
  2.7 Cabluri de oțel *)
  CaracteristicaPlatformăport-sarcinăContra-greutateLimitatorde vitezăGlisiere elastice
  Simbolizarea completă acablului și standardul
  Numărul de cabluri
  Lungimea unui cablu, m
  Forța reală de rupere aCablului, daN
  Coeficient de siguranță **)
  *) Tabelul se completează conform datelor din certificatele constructorului cablurilor.**) Se completează pentru cablurile de tracțiune, cablul limitatorului de viteză și cablurile glisierelor elastice.
  2.8 Componente de securitate
  2.8.1 Mecanice
  Componente de securitate Caracteristici Platformă port-sarcinaContra-greutate
  ParacăzătoareTip (cu frânare instantanee, alunecătoare)
  Conectare( la slăbirea și ruperea cablului, la mărirea vitezei)
  Limitator de vitezăTip (cu pendul, centrifugal etc.)
  Viteza de punere în funcțiune a paracăzătoarelor, m/s
  Masa dispozitivului de întindere, kg
  TampoaneTip (cu arc, hidraulic etc.)
  Numărul
  Mărimea cursei, mm
  2.8.2 Contacte de securitate *)
  La ușile platformei port-sarcină
  La ușile putului
  La broaștele ușilor puțului
  La podeaua mobilă a cabinei
  La limitatorul de viteză
  LaparacăzătoarelePlatformei port-sarcină
  Contragreutății
  La slăbirea cablurilor de tracțiune
  La dispozitivul de întindere a limitatorului de viteză
  La tamponul hidraulic
  *) În tabel se va scrie existența și nr. contactelor de siguranță.
  2.8.3 Întrerupătoare de sfârșit de cursă
  Circuitul care se întrerupe (de forță, de comandă)
  Modul de acționare al întreruptorului
  2.9 Alte probe, încercări, examinări, măsurători *)
  *) Se completează în cazul efectuării altor încercări și măsurări determinate de particularitățile constructive ale ascensorului pentru șantiere de construcții, ca de exemplu: încercarea la suprapresiune a corpurilor cilindrilor hidraulici, corpului distribuitoarelor etc.
  2.10 Certificate de calitate pentru materialele folosite la construirea elementelor de rezistenta (tabelul 2.10.1) menționate în desenul de ansamblu precum și pentru asamblarea prin sudare a acestora (tabelul 2.10.2)
  Tabelul 2.10.1
  Nr.crt.Denumirea elementului și nr. desenuluiFelul semifabricatuluiutilizatMarca materialuluiși standardul sau normaNr. și data certificatului decalitate
  Tabelul 2.10.2
  Nr.crt.Denumirea elementului sudat și nr.desenuluiSimbolul suduriiProcedurade sudareomologatăaplicatăNume, prenume sudor, nr. și data autorizăriisau prelungiriiPoansonulsudoruluiExaminarile și încercările sudurilor și rezultatele acestora conform documentației
  3. Concluzii3.1 Ascensorul, numărul de fabricație ................ a fost executat în conformitate cu prescripția tehnica PT R 15, standardele și celelalte norme în vigoare referitoare la ascensoarele și instalațiile aferente.3.2 La verificările efectuate s-a constatat ca ascensorul pentru santiere de construcții corespunde prescripției tehnice indicate mai sus, și documentației de execuție.3.3 în conformitate cu prescripția tehnica menționată mai sus au fost efectuate, cu rezultate corespunzătoare, următoarele încercări:● încercarea statica cu o sarcina de ..................... kg● încercarea dinamica cu o sarcina de .................... kg● .........................................................● .........................................................(se completează cu toate încercările efectuate, funcție de specificul ascensorului pentru santiere de construcții)3.4 Ascensorul pentru santiere de construcții corespunde prototipului omologat cu acordul ISCIR-INSPECT.3.5 Ascensorul pentru santiere de construcții corespunde pentru funcționarea în condiții de securitate la parametrii indicați în prezenta carte.3.6 Prezenta carte conține .............. file.
  Director
  sau împuternicitul său
  (numele, prenumele, semnatura și ștampila)
  .......................................
  Data ...... anul ............
  Șeful compartimentului control tehnic de calitate
  .........................
  (numele, prenumele și semnătura)
  Responsabil tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT
  (numele, prenumele și semnătura)

  Anexe obligatorii
  1. Desenul tip de ansamblu (având următorul conținut):1.1 Desenul plan de ansambluPe desenul plan de ansamblu al ascensorului pentru santiere de construcții se vor menționa caracteristicile tehnice principale astfel:– Denumirea:– Codul (conform "Clasificarii unice a produselor și serviciilor"):1.1.1 Caracteristici principale– Sarcina nominală (kg sau nr. persoane):– Viteza nominală (m/s):– Viteza redusă (m/s):– Nr. de stații:– Nr. de accese:– Amplasarea camerei troliului față de put:– Cursa maxima (m):– Tensiunea și frecventa circuitului electric de alimentare (V, Hz):– Regimul de funcționare :– Mediul înconjurător în care poate să funcționeze ascensorul pentru santiere de construcții:1.1.2 Platforma port-sarcina– Dimensiuni (mm):– Modul de deschidere a ușilor :– Masa platformei port-sarcina (kg):1.1.3 Contragreutatea– Dimensiuni (mm):– Masa (kg):1.1.4 Cabluri de oțel
  Caracteristica Destinația
  TracțiuneÎntrerupător de sfârșit de cursa Limitator de viteza Glisiere elastice
  Diametrul necesar (mm)
  Numărul de cabluri
  Simbolizare conform standardului
  Coeficient de siguranță
  Modul de fixare a cablului
  1.1.5 GlisiereÎn desen se vor indica dimensiunile și modul de montare a glisierelor pentru platforma port-sarcina și contragreutate.1.1.6 Tampoane și opritoareÎn desen se vor indica: tipul, numărul, amplasarea și cursa tampoanelor pentru platforma port-sarcina și contragreutate.1.1.7 Troliul de actionare– Tipul troliului:– Tipul reductorului:– Raportul de transmisie al reductorului:– Tipul motorului electric de actionare :– Felul curentului de alimentare(tensiune, V; frecventa, Hz):– Puterea motorului electric (kW):– Turatia motorului electric (rot/min):– Serviciul nominal de tip:– Tipul franei:– Actionarea franei:– Diametrul tamburului de frana (mm):1.1.8 Comanda– Felul comenzii:– Tensiunea circuitului electric de comanda (V):1.1.9 Semnalizarea– Optica:– Acustica:– Telecomunicație:1.1.10 Aparataj de protecție pentru circuitul electric de forta– Sigurante fuzibile:– Bloc relee termice:1.1.11 Dispozitive și contacte electrice de securitate– Dispozitive de securitate cu actionare mecanică:
  Nr. crt.Tipul dispozitivului Locul amplasării Buc. Domeniul de acționare Nr. și data procesului-verbalde omologare
  – Contacte electrice de securitate:
  Nr. crt. Locul amplasării Tipul contractului Buc. Nr. și data procesului-verbal de omologare
  – Întreruptoare:
  Nr. crt. Locul amplasării Tipul Buc. Nr. procesului-verbal de omologare
  1.2 Desenele de execuție ale subansamblurilor construcției metalice ale platformei port-sarcina și ale contragreutatii și suspensiilor acestora, în care se vor arata elementele de rezistenta sudate, materialele din care se executa acestea precum și sudurile de rezistenta, felul și volumul de verificare al acestora.1.3 Schema de principiu pentru instalatia electrica de actionare.1.4 Schema de principiu pentru instalatia electrica de comanda.1.5 Borderoul desenului tip de ansamblu.Desenul plan de ansamblu din cadrul desenului tip de ansamblu va cuprinde semnăturile de verificare și avizare.NOTĂ: Pentru ascensoarele pentru santiere de construcții cu actionare hidraulica, în desenul plan de ansamblu se vor menționa caracteristicile tehnice functionale specifice acestui tip de ascensor. De asemenea, se vor întocmi schemele electrice și hidraulice de principiu.
  2. Instrucțiuni de exploatare care conțin descrierea funcționarii instalației, inclusiv reglarea franei și a componentelor de securitate, indicații cu privire la întreținere, revizii, deranjamente posibile în exploatare și modul de inlaturare a acestora.3. Instrucțiuni de montare, care includ modul în care trebuie să fie executate și verificate lucrările de montare, parametrii principalelor aparate electrice, mărcile și secțiunile conductoarelor și indicații cu privire la încercările ascensorului pentru santiere de construcții, în sarcina. De asemenea, se va specifică modul în care trebuie executată ancorarea.4. Lista pieselor de rezerva și a pieselor de uzura5. Certificate de calitate ale cablurilor, certificate de calitate ale motoarelor electrice, certificat de calitate al reductorului, certificate de calitate pentru materialele elementelor de rezistenta etc.
   +  Anexa O
  Responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI)
  O.1 Agenții economici care dețin (exploatează) ascensoare au următoarele obligații și raspunderi:a) sa posede prescripțiile tehnice specifice;b) sa pregătească și să prezinte ascensoarele precum și documentația tehnica la verificările care se efectuează de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT sau de RSVTI al deținătorului, în vederea autorizării funcționarii ascensoarelor;c) sa numească personal tehnic pentru supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), ingineri și tehnicieni de specialitate, în raport cu numărul și complexitatea ascensoarelor, care să fie autorizat de ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își au sediul; modelul pentru decizia de numire a personalului propus pentru autorizare este prezentat în anexa E; modelul autorizației emise de ISCIR-INSPECT IT este prezentat în anexa M;d) sa ia măsurile corespunzătoare astfel încât personalul tehnic de specialitate propriu autorizat de ISCIR-INSPECT să-și poată îndeplini în bune condiții sarcinile prevăzute la pct. O.2 și sa comunice în scris la ISCIR-INSPECT IT în raza căreia își au sediul orice schimbare a personalului tehnic respectiv și sa o definitiveze numai după confirmarea acesteia de către ISCIR-INSPECT.O.2 Personalul tehnic autorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI) are următoarele obligații și raspunderi:a) sa cunoască legislația în vigoare, prescripțiile tehnice specifice și standardele în domeniu;b) sa participe la testarile și întrunirile periodice organizate de ISCIR-INSPECT;c) sa întocmească și sa țină la zi un registru de evidenta a ascensoarelor, conform modelului din anexa L;d) sa urmărească pregătirea ascensoarelor, echipamentelor și sarcinilor de încercare necesare pentru verificarea tehnica oficială și sa participe la efectuarea acesteia;e) sa supravegheze ca ascensoarele să fie folosite în conformitate cu prevederile prescripției tehnice, instrucțiunile de exploatare și normele de protecția muncii;f) sa urmărească realizarea la termen a dispozițiilor date prin procesele-verbale cu ocazia verificărilor tehnice oficiale, sa examineze în mod regulat registrul de supraveghere a ascensorului și sa ia măsuri pentru remedierea imediata a defectelor semnalate.
   +  Anexa P
  Registru de supraveghere a ascensoarelor
  Registrul de supraveghere se întocmește pentru fiecare ascensor în parte și va cuprinde următoarele:P.1 Pe coperta se vor menționa următoarele:1) Denumirea și adresa deținătorului:2) Numărul și anul fabricației ascensorului:3) Numărul de înregistrare în evidenta ISCIR-INSPECT IT:4) Caracteristicile tehnice principale ale instalației:5) Periodicitatea stabilită pentru lucrările de revizie tehnica curenta și revizie generală:6) Actul normativ care a stat la baza stabilirii celor de la pct. 5):P.2 În interior, pe primele 10 file, se vor scrie pe coloane:1) Numărul curent;2) Numele și prenumele responsabilului de palier;3) Data instruirii;4) Numele și prenumele persoanei care a făcut instruirea;5) Semnatura persoanei care a făcut instruirea;6) Semnatura RSVTI;7) Observații.P.3 În interior, pe următoarele file, se vor scrie pe coloane:1) Numărul curent;2) Data;3) Operațiile de întreținere, revizie curenta, revizii generale efectuate precum și constatarea unor deficiente sau deranjamente în timpul exploatării;4) Principalele lucrări executate ca urmare a celor de la pct. 3);5) Numele, prenumele și semnatura persoanei care a făcut constatarea sau remedierea;6) Semnatura deținătorului, respectiv RSVTI;7) Observații.P.4 Pe ultima pagina se va scrie:Se certifica de noi ca prezentul registru, conține ....... pagini numerotate (în cifre și litere).(Numele, semnatura și ștampila deținătorului)
   +  Anexa R
  Autorizarea liftierilor
  pentru ascensoare de persoane și materiale pentru șantiere de construcții
  R.1 GeneralitatiAutorizația din partea ISCIR-INSPECT IT este obligatorie pentru personalul de deservire a ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții. Autorizația se eliberează individual persoanelor care, prin promovarea examenelor de autorizare, fac dovada îndeplinirii condițiilor specificate în prezenta anexa privind capabilitatea teoretică și practica de a exercita activitatea de deservire a ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții.R.2 DefinițiiR.2.1 Autorizația ISCIR - act (document) legal care confirma competența profesională, însușirea cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice adecvate necesare deservirii ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții în condiții de securitate și care dovedește acceptul (permisiunea) ISCIR-INSPECT IT ca posesorul sa presteze activitățile de manevrare și/sau deservire la tipurile de ascensoare de persoane și materiale pentru santiere de construcții specificate în autorizație.R.2.2 Capabilitate teoretică și practica de a exercita activitatea de manevrare și/sau deservire - capacitatea de a înțelege modul de funcționare al ascensoarelor deservite precum și aptitudinile confirmate ale persoanelor instruite și autorizate de a efectua activitățile de manevrare și/sau deservire a ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții aflate în exploatare, în regim de garantare a securității în funcționare.R.2.3 Cursuri de specializare organizate în vederea autorizării personalului de către ISCIR-INSPECT IT - modalitatea practica de realizare de către o unitate de specialitate organizatoare a cursurilor de specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a absolvenților.R.2.4 Deservirea/manevrarea ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții - activități specifice utilizării (exploatării) ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții în condiții de securitate.R.2.5 Proceduri de testare și evaluare - metode de verificare și comparare a nivelului de îndeplinire de către candidați a criteriilor și condițiilor specificate în prezenta anexa, în vederea autorizării acestora de către ISCIR-INSPECT IT.R.2.6 Specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT - instruire didactica teoretică și practica, într-un cadru organizat, a personalului de deservire a ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții efectuată în scopul dobândirii unor cunoștințe teoretice și deprinderi practice specifice pentru asigurarea manevrarii și/sau deservirii ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții în condiții de securitate.R.2.7 Unitate de specialitate - persoana juridică (agent economic, instituție, organizație profesională, asociație etc.) care poate face dovada ca are cuprinsă în statutul legal de funcționare activitatea de instruire/specializare tehnica a liftierilor și ca poseda personal de instruire calificat, competent și cu experienta în domeniu și mijloacele tehnico-didactice adecvate scopului.R.3 Condiții de autorizareR.3.1 Autorizarea liftierilor se face pe baza unui examen susținut în fața comisiei tehnice indicate la pct. R.6.3R.3.2 Pentru a fi admiși la examen, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții:a) au vârsta de cel puțin 18 ani împliniți;b) fac dovada unei minime pregatiri profesionale în activitatea operativă pentru care solicită autorizarea din partea ISCIR-INSPECT sau într-o activitate operativă inrudita din domeniu;c) îndeplinesc condițiile de sănătate pentru deservirea și/sau manevrarea ascensorului de persoane și materiale pentru santiere de construcții și prezintă o adeverinta medicală cu mențiunea "Apt pentru prestarea activității de liftier";d) fac dovada ca au absolvit cursurile de specializare în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT, organizate conform prevederilor de la pct. R.4;e) îndeplinesc condițiile de practica stabilite în prezenta anexa.R.4 Organizarea cursurilor în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT ITR.4.1. În vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT a personalului de deservire și/sau manevrare ascensoare de persoane și materiale pentru santiere de construcții trebuie să se organizeze și să se deruleze cursuri de către o unitate de specialitate (agent economic, institut, asociație profesională etc.) autorizata conform procedurii descrise în Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată.Unitatea de specialitate (furnizorul de formare profesională) trebuie să îndeplinească condițiile legale și să facă dovada ca dispune de instructori de specialitate și de mijloace tehnico-didactice adecvate scopului. (la 08-09-2003, Punctul R.4.1 din Anexa R a fost modificat de Punctul II, Articolul 1 din ORDINUL nr. 129 din 2 septembrie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 08 septembrie 2003 ) R.4.2 Cursurile se vor preda pe baza programei analitice specificate în anexa S, care prevede minimum de cunoștințe necesare și de durata a cursurilor în vederea autorizării personalului de deservire și/sau manevrare.De la caz la caz, în funcție de complexitatea ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții și a lucrărilor practice ce trebuie efectuate în vederea autorizării absolvenților de către ISCIR-INSPECT IT, programa analitica menționată va fi dezvoltata corespunzător.Cursurile vor fi predate de ingineri, tehnicieni sau instructori de specialitate sau de specialități înrudite domeniului pentru care se va face autorizarea de către ISCIR-INSPECT IT, care au competența tehnica necesară și experienta profesională în domeniul exploatării ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții și care cunosc prevederile prescripției tehnice.R.5 Avizarea cursurilor de specializareR.5.1 Cursurile vor fi avizate de ISCIR-INSPECT IT. În acest scop, unitatea de specialitate care organizează aceste cursuri va depune la ISCIR-INSPECT IT, cu cel puțin 10 zile înainte de începerea (deschiderea) cursurilor, în doua exemplare, cu excepția dosarelor menționate la lit. f), următoarele:a) programa analitica întocmită conform pct. R.4.2, dezvoltata pe lecții și desfășurată sub forma de orar, care va cuprinde:– obiectul (tema) lectiei - teorie și practica;– numărul de ore - teorie și practica;– data, ora și locul desfășurării lectiilor;– numele și prenumele lectorului;b) suportul de curs (materialele/cursurile scrise care se vor pune la dispoziția cursanților ca documente de referința pentru ședințele teoretice cel puțin), incluzând și bibliografia care a stat la baza întocmirii acestuia;c) tabelul care cuprinde numele și prenumele lectorilor, pregătirea profesională a acestora, conform pct. R.4.2, funcția și locul de muncă actual, după caz;d) tabelul care cuprinde numele și prenumele, data și locul nașterii, codul numeric personal, pregătirea școlară și calificarea profesională a cursanților și, eventual, locul de muncă actual;e) tabelul cuprinzând numele și prenumele cursanților și ale supraveghetorului de practica, tipul ascensorului de persoane și materiale pentru santiere de construcții pe care se efectuează practica și orarul de efectuare a stagiului de practica;f) dosarele personale ale cursanților (într-un singur exemplar) întocmite de unitatea de specialitate organizatoare a cursului, care trebuie să conțină următoarele acte:– copie de pe certificatul de naștere;– copie de pe actul de absolvire a învățământului obligatoriu;– adeverinta medicală, prevăzută la pct. R.3.2, lit. c).Deschiderea cursurilor nu se va face decât după obținerea avizului din partea ISCIR-INSPECT IT.R.5.2 Pentru avizarea cursurilor, ISCIR-INSPECT IT va efectua următoarele:a) va verifica toate documentele prezentate, conform pct. R.5.1, și va confirma ca s-au acceptat prin avizarea acestora cu semnatura și ștampila inspectorului de specialitate desemnat;b) va verifica și confirma, după caz, respectarea prevederilor de la pct. R.5.1 și R.4.2;c) verificările efectuate conform celor precizate la lit. a) și b), constatările și propunerile privind avizarea cursurilor vor fi consemnate de către inspectorul de specialitate desemnat într-un proces-verbal încheiat în doua exemplare; procesul-verbal va fi conform modelului din anexa K adaptat corespunzător;d) procesul-verbal menționat la lit. c) va fi prezentat conducerii ISCIR-INSPECT IT care va analiza și va lua decizia corespunzătoare privind avizarea cursului. Decizia va fi comunicată unității de specialitate organizatoare a cursului; comunicarea oficială va fi însoțită de un exemplar al procesului-verbal, menționat anterior, și un exemplar al documentelor menționate la pct. R.5.l, lit. a) .... f) și acceptate conform prevederilor de la pct. R.5.2, lit. a); acest exemplar din documentele care au stat la baza avizării cursului, împreună cu dosarele personale ale candidaților, se păstrează de către unitatea de specialitate organizatoare a cursului care răspunde de corectitudinea completării și păstrării acestora, conform legislației în vigoare;e) un exemplar al documentelor menționate la pct. R.5.1, lit. a) .... e), împreună cu un exemplar al procesului-verbal menționat la pct. R.5.2, lit. c), se vor păstra la ISCIR-INSPECT IT, ca anexa la copia comunicării.R.5.3 Se pot efectua modificări ulterioare în documentele care au stat la baza avizării cursului, numai în intervalul de 10 zile menționat la pct. R.5.1, alin.l, numai la solicitarea scrisă și motivată a unității de specialitate organizatoare a cursului și numai cu avizul ISCIR-INSPECT IT.R.5.4 Verificările care stau la baza avizării cursurilor reprezintă raportul de evaluare a capabilității profesionale și a legalității unității de specialitate organizatoare a cursurilor. Avizarea cursurilor se efectuează de către ISCIR-INSPECT IT pentru fiecare curs (sesiune de cursuri) în parte.R.5.5 Inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT IT vor efectua, pe parcurs, verificări privind modul în care se desfășoară cursurile, luând măsurile care se impun mergand până la anularea avizului de curs.R.6 Examinarea cursanților și eliberarea carnetului de autorizareR.6.1 Unitatea de specialitate organizatoare a cursurilor va asigura urmărirea frecvenței participării cursanților la lectiile teoretice și practice ținute și verificarea nivelului de însușire a cunoștințelor teoretice și practice predate. Pe aceasta baza, unitatea de specialitate va elibera cursanților, la încheierea stagiului de pregătire, adeverinte de absolvire. Adeverinta de absolvire a cursurilor (formular conform modelului din anexa T) constituie act doveditor pentru îndeplinirea uneia din condițiile de participare la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT, conform pct. R. 3.2, lit. d).R.6.2 Data și locul examinării, în vederea autorizării de către ISCIR-INSPECT IT, propuse de unitatea organizatoare a cursurilor precum și numărul candidaților care vor participa la examen vor fi comunicate, în scris, la ISCIR-INSPECT IT cu cel puțin 10 zile înainte de către conducerea unității de specialitate care a organizat cursurile. ISCIR-INSPECT IT va confirma unității de specialitate data exactă la care se va face examinarea candidaților.R.6.3 Examinarea candidaților se face de către o comisie tehnica compusa din:a) delegatul ISCIR-INSPECT IT - președintele comisiei;b) responsabilul cursului;c) responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a ascensoarelor, autorizat de ISCIR-INSPECT, al agentului economic deținător unde au loc examinarile practice;d) unul sau mai mulți lectori ai cursului.R.6.4 Înainte de începerea examenului, comisia de examinare va verifica:a) dacă au fost respectate prevederile pct. R.3.2 și R.5;b) catalogul cursului de specializare;c) adeverintele de absolvire a cursului, prevăzute la pct. R.6.l și întocmite conform modelului din anexa T;d) adeverintele de practica pe ascensoare de tipul celor pentru care se solicita autorizarea, întocmite conform modelului din anexa U;e) existenta unei fotografii mărimea % cm pentru fiecare candidat.Candidații care au dosare incomplete nu vor fi primiți la examen.R.6.5 Examenul de autorizare consta într-o proba teoretică și o proba practica având ca scop verificarea însușirii cunoștințelor prevăzute în programa analitica a cursului de specializare și a dobândirii deprinderilor practice necesare pentru deservirea unui ascensor de tipul celui pentru care se solicita autorizarea. Lucrarea scrisă se atașează la dosarul candidatului, menționat la pct. R.5.l, lit.f).R.6.6 Pentru a fi autorizat de către ISCIR-INSPECT, candidatul trebuie să fie declarat "ADMIS" atât la proba teoretică cat și la proba practica, în cazul când la una din probe a obținut rezultate nesatisfacatoare, candidatul va fi declarat "RESPINS" la examen.R.6.7 Candidatul "RESPINS" se poate prezenta la o noua examinare în termen de maximum un an de la terminarea cursului, în această perioadă de timp, candidatul își va îmbunătăți pregătirea teoretică și va efectua un nou stagiu de practica, confirmat prin eliberarea unei noi adeverinte de practica, conform modelului din anexa U.R.6.8 Rezultatele examenelor vor fi consemnate de comisie într-un proces-verbal tip, conform modelului din anexa V, care va purta un număr dat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT. Un exemplar din procesul - verbal va fi luat de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT care a participat la examene.R.6.9 Pe baza datelor din procesul-verbal, ISCIR-INSPECT IT va elibera candidaților care au reușit la examen un carnet de autorizare tip, conform modelului din anexa X, în care se va înscrie tipul ascensorului pentru a cărui deservire este autorizat absolventul. Carnetul de autorizare se înmânează de către ISCIR-INSPECT IT absolvenților care au reușit la examen sub semnatura de primire.Înmânarea carnetelor de autorizare se poate face și de către unitatea de specialitate care a organizat cursul de specializare, în cazuri excepționale când ISCIR-INSPECT IT a transmis acesteia carnetele de autorizare printr-un delegat al acesteia sau cu adresa de însoțire. Evidenta carnetelor de autorizare eliberate se va tine la ISCIR-INSPECT IT emitenta.R.6.10 În cazul pierderii carnetului de autorizare, în baza unei cereri scrise din partea posesorului și la care se va anexa dovada publicării pierderii carnetului în Monitorul Oficial al României, conform prevederilor legale aplicabile în astfel de cazuri, ISCIR-INSPECT IT emitenta va elibera un nou carnet de autorizare (duplicat).R.7 Verificări periodiceR.7.1 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, au obligația să se prezinte din doi în doi ani la examinarea medicală, prezentand rezultatul comisiei menționate la pct. R.7.3.R.7.2 Pentru improspatarea cunoștințelor profesionale, persoanele autorizate conform prezentei anexe vor fi instruite periodic, odată cu instructajul de protecția muncii, de către personalul tehnic de specialitate desemnat pentru acest scop de către conducerea agentului economic deținător de ascensoare iar rezultatele instruirii periodice vor fi consemnate într-un proces-verbal.R.7.3 Persoanele autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, vor fi examinate anual pentru verificarea cunoștințelor profesionale și a deprinderilor practice de către o comisie numita de conducerea agentului economic deținător la care acestea își desfășoară activitatea. Din comisie va face parte obligatoriu și responsabilul cu supravegherea și verificarea tehnica a instalațiilor (RSVTI), autorizat de ISCIR-INSPECT IT, sau delegatul ISCIR-INSPECT IT în calitate de președinte al comisiei. Rezultatele examinarilor vor fi consemnate într-un proces-verbal de verificare.R.7.4 Persoanelor autorizate, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, care practica activitatea de liftier pentru care dețin carnet de autorizare și nu se prezintă la examinarile menționate la pct. R.7.1 și R.7.3 sau persoanelor autorizate care, în urma examinarilor respective, obțin rezultate necorespunzătoare li se vor retrage carnetele de autorizare de către agentul economic deținător de ascensoare unde lucrează posesorii carnetelor pe timp limitat sau definitiv, după caz.În cazul inițierii procedurii de retragere definitivă a carnetelor de autorizare, eliberate de ISCIR-INSPECT IT, agenții economici deținători care intenționează să aplice o astfel de măsura vor depune carnetele retrase la ISCIR-INSPECT IT emitenta, comunicând în scris și motivele retragerii acestora.Retragerea carnetului de autorizare rămâne definitivă numai după confirmarea scrisă a acesteia de către ISCIR-INSPECT IT în cauza.R.7.5 Persoanele care au întrerupt practicarea efectivă a activității de liftier pentru care sunt autorizate mai mult de un an pot sa reia practicarea activității respective numai cu condiția respectării prevederilor de la pct. R.7.1 și R.7.3.R.7.6 Persoanelor autorizate transferate de la alți agenți economici deținători li se poate incredinta deservirea ascensoarelor de tipul celor pentru care sunt autorizate numai după efectuarea unui instructaj de specialitate și a unei practici de acomodare de minimum 16 ore, în raport cu complexitatea ascensorului și numai după examinarea acestora conform prevederilor de la pct. R.7.3.Pregătirea teoretică și practica se va face pe baza unei programe analitice întocmite de agentul economic deținător și avizate de RSVTI, autorizat de ISCIR-INSPECT IT.R.8 Sancționarea personalului autorizatR.8.1 Personalul autorizat, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, poate fi verificat de către inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT precum și de către organele în drept ale agentului economic deținător la locul de muncă, în timpul efectuării activităților de deservire și/sau manevrare a ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții, cu privire la modul cum își îndeplinește sarcinile de serviciu și cum aplica cunoștințele teoretice și practice.Verificarea se va efectua în prezenta RSVTI sau a altor persoane competente desemnate de conducerea agentului economic. În cazul în care în urma verificărilor efectuate se constata deficiente tehnice la ascensoare, datorate personalului de deservire și/sau manevrare autorizat, sau alte abateri care periclitează securitatea în funcționare a ascensoarelor, în funcție de gravitatea lor se vor lua următoarele măsuri:a) sesizarea conducerii agentului economic deținător pentru aplicarea de sancțiuni prevăzute în regulamentul de ordine interioară;b) consemnarea în carnetul de autorizare a abaterii constatate;c) aplicarea unei amenzi, în cazul în care abaterea se încadrează în prevederile legislației în vigoare privind stabilirea și sancționarea contravențiilor;d) retragerea carnetului de autorizare pe timp limitat sau definitiv, în funcție de gravitatea abaterii comise;e) retragerea definitivă a carnetului după comiterea a 5 abateri consemnate în carnetul de autorizare.Abaterile consemnate în carnetul de autorizare vor fi aduse la cunoștința ISCIR-INSPECT IT emitente pentru a fi înregistrate în evidenta tehnica a acesteia.Măsurile de la lit. a) și b) se vor lua pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de către cei care constata abaterile.Măsurile de la lit. c), d) și e) se vor aplica numai de către ISCIR-INSPECT IT, pe baza procesului-verbal de verificare întocmit de inspectorul de specialitate al ISCIR-INSPECT IT.Măsurile precizate la lit. d) și e) vor fi aduse la cunoștința persoanelor sancționate, în scris, și vor fi, în prealabil, aprobate de conducerea ISCIR-INSPECT IT.Deciziile de aplicare a măsurilor precizate la lit. d) și e) pot fi contestate de către persoanele sancționate, în termen de 15 zile de la comunicarea scrisă a acestora, la conducerea ISCIR-INSPECT IT .R.8.2 În cazul în care personalul autorizat se prezintă la locul de muncă sub influența alcoolului sau deservește ascensorul necorespunzător, astfel încât periclitează securitatea în funcționare a acestuia, conducerea agentului economic deținător, pe lângă sancțiunile prevăzute în regulamentul de ordine interioară, poate retrage carnetul de autorizare pe termen limitat sau definitiv. Retragerea definitivă a carnetului de autorizare devine definitivă numai după confirmarea scrisă transmisă de ISCIR-INSPECT IT agentului economic deținător care a initiat această măsură de sancționare.R.8.3 Carnetele de autorizare retrase definitiv se depun la ISCIR-INSPECT IT emitenta.R.9 Dispoziții finaleR.9.1 Personalul autorizat, conform prevederilor prezentei anexe, este obligat sa poarte permanent, la locul de muncă, carnetul de autorizare asupra sa. Lipsa carnetului de autorizare, la verificarea efectuată de către persoanele îndreptățite, este echivalenta cu exploatarea ascensoarelor de către personal neinstruit și neautorizat de ISCIR-INSPECT IT pentru deservire și/sau manevrare.R.9.2 În cazul uzurii avansate sau deteriorării accidentale a carnetului de autorizare eliberat de ISCIR-INSPECT IT, în baza unei cereri scrise și motivate ISCIR-INSPECT IT va elibera alt carnet de autorizare, pentru înlocuirea celui uzat, cu condiția depunerii carnetului de autorizare uzat la ISCIR-INSPECT.R.9.3 Orice modificare, adăugire sau stersatura efectuată în carnetul de autorizare de către persoane neautorizate, neinregistrata în evidenta tehnica a ISCIR-INSPECT IT emitente și fără semnatura și ștampila inspectorului de specialitate al ISCIR-INSPECT IT, care a efectuat cele de mai sus, atrage după sine anularea carnetului de autorizare și sancționarea celui vinovat conform legii.R.9.4 Nerespectarea prevederilor prezentei anexe de către persoanele autorizate sau folosirea de către agenții economici deținători de personal fără instruire și neautorizat, la exploatarea ascensoarelor care conform prevederilor prescripției tehnice necesita personal de deservire instruit și autorizat, va fi sancționată conform legislației în vigoare pe baza proceselor-verbale de constatare întocmite de inspectorii de specialitate ai ISCIR-INSPECT.R.9.5 Pentru instruirea manevrantilor trolisti metodologia de instruire este asemănătoare cu următoarele precizări:a) avizarea cursurilor de instruire nu trebuie să fie efectuată de către ISCIR-INSPECT IT;b) examinarea cursanților se face de către o comisie interna, numita de conducerea agentului economic care a organizat cursul, din care nu trebuie să lipsească RSVTI;c) carnetului de manevrant se va elibera de către agentul economic care a organizat cursul.
   +  Anexa S
  Programa analitica pentru cursul de pregătire în vederea autorizării liftierilor pentru
  ascensoare de persoane și materiale pentru santiere de construcții
  GeneralitățiS.1 ISCIR-INSPECT IT examinează candidații și eliberează autorizația de "liftier" deserventilor și/sau manevrantilor de ascensoare de persoane și materiale pentru santiere de construcții.S.2 Stagiul minim necesar de practica pentru obținerea autorizației de liftier este de 20 ore. Aceasta practica consta în deservirea efectivă a ascensorului sub supravegherea liftierului autorizat (supraveghetor), fiecare candidat fiind repartizat la un anumit ascensor. Este interzisă efectuarea practicii, în același timp, de către mai mulți candidați la un ascensor.S.3 În cadrul programului de efectuare a practicii stabilite prin cursul de pregătire, candidații vor trebui să efectueze în mod obligatoriu cel puțin următoarele manevre și lucrări practice:a) manevre de punere în funcțiune și oprire a ascensorului;b) aducerea persoanelor la palier în cazul opririi cabinei între stații, datorită întreruperii alimentarii cu energie electrica.
  PROGRAMA ANALITICĂ
  pentru cursul de pregătire în vederea autorizării liftierilor
  I. Partea teoretică și practică Numărul orelor de predare
  TeoreticăPractică
  a) Notiuni generale ● Felurile curentului electric; Surse de curent folosite la instalatia unui ascensor ● Protecția prin legare electrica la pământ ● Sigurante, contacte, electromagneti, relee, automate de protecție etc. 4 -
  b) Clasificarea ascensoarelor; Descrierea tipurilor uzuale ● Clasificarea după destinație, modul de deservire, actionare, amplasare, construcție puț, viteze etc. ● Descrierea ansamblurilor părții mecanice (put, cabina, cabluri, glisiere, uși, camera troliu, troliu etc.) ● Descrierea ansamblurilor părții electrice (instalația electrică, sistemele de comandă și acționare, panoul de comandă și iluminat etc.) 25 - 5
  c) Componente de securitate ● Dispozitive de prindere pe glisiere (paracăzătoare) ● Limitatorul de viteza ● Limitatoare de capăt de cursă ● Contacte electrice de siguranță ● Frane cu electromagneți sau servomotor ● Tampoane155
  d) Responsabilitățile liftierilor 3 3
  e) Manevrarea și exploatarea ascensoarelor de persoane și materiale pentru santiere de construcții ● Verificarea tehnica a ascensoarelor (autorizare periodică și după reparatie) și încercări în sarcină● Autorizația de funcționare (cartea ascensorului) ● Registrul de supraveghere și instrucțiuni de exploatare ● Regim de lucru ● Întreținerea, revizia tehnică și repararea ascensoarelor ● Analiza cauzelor care determina deranjamente mai frecvente la ascensoare și măsuri de luat ● Modul de executare a comenzilor; Comenzi nepermise 14 10
  f) Avarii și accidente la ascensoare ● Cauzele avariilor și accidentelor ● Măsuri pentru evitarea și eliminarea avariilor și accidentelor 2 -
  g) Tehnica securității muncii ● Legislația în vigoare privind protecția muncii ● Echipamentul de protecție ● Măsuri de prim ajutor în caz de avarii, de incendiu și în caz de accidente la ascensoare etc. 5 2
  h) Legislație, regulamente, instrucțiuni ● Decret 587/1973 și Decret 417/1985, HG 1.340/2001 ● PT - Colecția ISCIR în vigoare pentru ascensoare și pentru autorizarea personalului de deservire ● Instrucțiuni tehnice interne întocmite de deținător 4 -
  i) Educație ● Disciplina în munca; Respectarea legislației, a PT-Colecția ISCIR, a normelor de tehnica securității și protecției muncii etc. 3 -
  Recapitulatie:I Partea teoretică ........................... 75 orePartea practica ............................ 25 oreII Verificarea însușirii cunoștințelor - l ora/candidat
   +  Anexa T
  Model pentru adeverinta de absolvire a cursurilor
  pentru autorizarea liftierilor
  AGENT ECONOMIC.........................Localitatea .............
  ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE
  Nr .... din ........
  Prin prezenta se adevereste ca dl. (dna.) ................................. angajat(a) la ............................. *1) ................................ născut(a) la data de ........... în localitatea ................. sector/județ ........................ având ca studii de baza ...............și calificarea ............................................... a urmat și a absolvit cursul de specializare ținut la .................... *2) .............. de la .................. până la ........................ .Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi absolventului la examenul de autorizare de către ISCIR-INSPECT IT ca ......... *3) ...............
  DIRECTOR,(Numele, prenumele, semnătura, ștampila)RESPONSABIL DE CURS,(Numele, prenumele, semnătura)
  Notă
  *1) Se va scrie denumirea agentului economic și localitatea de reședința.
  *2) Locul de desfășurare a cursului de specializare.
  *3) Se va preciza "activitatea operativă" pentru care a fost instruit absolventul.
   +  Anexa U
  Model pentru adeverinta de efectuare a practicii
  obligatorii pentru autorizarea liftierilor
  AGENT ECONOMIC.........................Localitatea .............
  ADEVERINȚĂ DE PRACTICĂ
  Nr. _ _ _ din _ _ _ _
  Prin prezenta se adevereste ca dl. ( dna.) .............................. născut (a) la data de ................ în localitatea ........................ județul ............... angajat (a) la ........................... *l) a efectuat practica la ascensor de persoane și materiale pentru santiere de construcții sub supravegherea dlui. (dnei.) ................ *2) de la ........................... până la ................................... totalizand .................. ore.În acest timp dl.(dna.) ....................... a depus interes în însușirea deprinderilor practice, a corespuns cerințelor și se poate prezenta la examenul de autorizare.Prezenta adeverinta s-a eliberat pentru a-i servi la examenul de autorizare.
  DIRECTOR,RESPONSABIL CU SUPRAVEGHEREA ȘI VERIFICAREA TEHNICĂ A INSTALAȚIILOR,SUPRAVEGHETOR DE PRACTICĂ,
  (Numele, prenumele, semnătura, ștampila)(Numele, prenumele, semnătura)(Numele, prenumele, semnătura)
  Notă
  *1) Se va scrie denumirea agentului economic și localitatea de reședința.
  *2) Se va scrie numele și prenumele supraveghetorului de practica sub supravegherea căruia s-a efectuat practica.
   +  Anexa VUNITATEA(care a organizat cursul de specializare).........................................Localitatea ..............................
  PROCES-VERBAL Nr. ....... din ..........
  cu rezultatele obținute la examenul de autorizare ca liftier a următorilor candidați:
  Nr. crt.Numele și prenumele Data nașterii Locul nașterii(localitatea, județ) CNP *1) Pregătirea școlarăanterioară Unitateala care lucrează și localitatea Rezultatul obținut la examen Numărul carnetului de autorizareSemnătura de primire Obs.
  Admis (A) Respins(R)
  teoreticpractic
  Dosarele candidaților de mai sus au fost verificate de către comisie și găsite complete, iar cele ale candidaților reusiti, împreună cu lucrarea scrisă și un exemplar din procesul-verbal, au rămas la unitatea de specialitate organizatoare a cursului
  PREȘEDINTE COMISIE(numele, prenumele, semnătura, ștampila)...................................DIRECTOR UNITATE ORGANIZATOARE(numele, prenumele, semnătura, ștampila)..............................................RESPONSABIL CURS,(numele, prenumele, semnătura)
  ALȚI MEMBRI AI COMISIEI(numele, prenumele, semnătura)
  Notă
  *1) CNP - Cod numeric personal.
   +  Anexa X
  (Coperta carnetului de autorizare)
  (Sigla ISCIR)

  AUTORIZAȚIE

  Inspecția de stat pentru controlul cazanelor,
  recipientelor sub presiune și instalațiilor de ridicat
  - ISCIR -

  _____________________________
  (Pe prima copertă, în interior)
  Posesorul autorizației are obligația sa cunoască și să aplice întocmai prevederile prescripțiilor tehnice - Colecția ISCIR și ale instrucțiunilor specifice referitoare la exploatarea instalațiilor respective. Acesta trebuie să se prezinte din doi în doi ani la examenul medical și anual la verificarea cunoștințelor în fața comisiei din unitatea unde lucrează.Autorizația este personală, se va păstra permanent asupra posesorului în buna stare și se va prezenta la cererea delegatului ISCIR-INSPECT și a organelor împuternicite ale deținătorului.Posesorul autorizației nu poate deservi decât instalații de tipul celor înscrise în autorizație.Este interzisă deservirea instalațiilor dacă acestea nu sunt autorizate sa funcționeze, exceptând cazurile în care se executa verificări și încercări în vederea punerii în funcțiune sau omologării prototipurilor. Autorizația se poate retrage de către organele oficiale de verificare ale deținătorului când posesorul este găsit sub influența alcoolului în timpul serviciului sau când se constată că a săvârșit abateri grave care periclitează securitatea instalației și a persoanelor. Autorizația poate fi retrasă de ISCIR-INSPECT, pe baza cererii deținătorului, când:– se constata abateri de la instrucțiunile de deservire a instalațiilor;– personalul are o slabă pregătire în meseria respectiva și da dovada de lipsa de interes în improspatarea cunoștințelor profesionale;– se constata modificări, adăugiri sau ștersături în carnetul de autorizare, fără viza ISCIR-INSPECT. Modificarea carnetului de autorizare se considera falsificare de acte publice și se sancționează conform legii.– după notarea a 5 abateri în carnet, autorizația se retrage definitiv.În cazul pierderii carnetului de autorizare persoana în cauza poate obține un nou carnet de la ISCIR-INSPECT în baza unei cereri scrise vizate de unitatea unde lucrează , cu condiția publicării pierderii conform normelor legale privind pierderea actelor oficiale.*1) Notă
  *1) În cazul în care este necesar textul se va continua și pe interiorul ultimei coperte.
  ___________________________________________________________________________(Pagina 1)
  ROMÂNIA
  Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat
  - ISCIR -
  AUTORIZAȚIE
  Nr. *1)---------
  *2)
  ---------
  Notă
  *1) Numărul autorizației se va scrie pe fiecare pagina, în partea de jos.
  *2) În partea de jos, dreapta sau stanga, se va scrie numărul paginii respective (pe toate paginile carnetului).
  __________________________________________________________________________(Pagina 2)AUTORIZAȚIE DE___________________*1)_____________________________Numele .................. Prenumele .................... Data și locul nașterii ............. CNP ............. *2) ......... Se autorizeaza a deservi .........din grupa ...... (.......) tipul ........ Eliberat de ............ *3) .............. în baza procesului-verbal nr. ..... din ............ Delegat ISCIR-INSPECT ............
  (Semnatura și ștampila)
  Nr.___________
  Notă
  *1) Completarea carnetului se va face cu tus negru.
  *2) CNP - Cod numeric personal.
  *3) Denumirea ISCIR-INSPECT emitente.
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Pagina 3)
  Loc pentru fotografie
  Semnătura posesorului
  Data eliberării .................. Completat de ............................... INSPECTOR ȘEF ISCIR-INSPECT IT ......*1) ..........(numele, prenumele, semnatura, ștampila)Nr.------------- Notă
  *1) Localitatea de reședința.
  __________________________________________________________________________(Paginile 4, 5 și 6)
  EXTINDEREA VALABILITĂȚII AUTORIZAȚIEI
  __________________________________________________________________________
  1) Unitatea ISCIR-INSPECT ...............................................Nr. proces-verbal și data ...............................................Se autorizeaza a deservi ............... din grupa ..................(............) tipul ................................
  Președinte comisie
  .......................
  (numele, prenumele, semnătura, ștampila)
  ---------------------------------------------------------------2)---------------------------------------------------------------Nr._______________________NOTA - Textul de la pct. 1) se va repeta de 2 ori pe pagina.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________(Paginile 7, 8, 9 și 10)
  EXAMINĂRI ANUALE
  Nr. proces-verbal Data Denumirea deținătorului Președintele comisiei (numele, prenumele, semnatura, ștampila)
  1)
  Nr. ______________
  Notă
  1) Pe fiecare pagina se vor tipari 5 randuri.
  __________________________________________________________________________(Paginile 11 și 12)
  ABATERI
  de la normele legale în vigoare
  Nr. proces-verbal Data Natura abaterii Sancțiunea Organul care a constatat abaterea (numele, prenumele, semnătura, ștampila
  1)
  Nr. __________
  Notă
  1) Pe fiecare pagina se vor tipari 3...... 5 randuri.
  _________________________________________________________________________
   +  Anexa Y
  Instalații
  care nu fac obiectul prescripției tehnice
  Nu fac obiectul prevederilor prescripției tehnice următoarele instalații, care sunt reglementate prin alte prescripții tehnice:a) ascensoarele pentru materiale și pentru materiale și persoane montate în puțuri care fac parte din construcția pe care o deservesc și au un caracter permanent;b) ascensoarele cu schip;c) platformele și nacelele pentru santiere de construcții, care se deplaseaza fără a fi ghidate pe glisiere;d) ascensoarele și platformele cu actionare manuală pentru santiere de construcții;e) ascensoarele pentru santierele de construcții de pe construcții plutitoare sau de pe nave;f) ascensoarele special proiectate și construite cu destinație militară și pentru poliție și ordine publică.Instalațiile menționate la lit. d), e) și f) vor fi supuse prevederilor prescripțiilor tehnice elaborate de ministerele în administrarea cărora se afla acestea, ținând seama în mod corespunzător de prezenta prescripție tehnica.
   +  Anexa Z
  STANDARDE
  SR EN 719:1995 Coordonarea sudării. Sarcini și responsabilitățiSR EN 757:1998 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor cu limită de curgere ridicată. ClasificareSR EN 1600:2000 Materiale pentru sudare. Electrozi înveliți pentru sudarea manuală cu arc electric a oțelurilor inoxidabile și refractare. ClasificareSR EN 10113/1:1995 Produse laminate la cald din oțeluri de construcții sudabile cu granulație fină. Partea I: Condiții generale de livrareSTAS 1125/1-91 Sudarea metalelor. Electrozi înveliți pentru sudarea cu arc electric. Condiții tehnice generale de calitateSTAS 1125/6-90 Sudarea metalelor. Electrozi înveliți pentru încărcarea prin sudare. Condiții tehnice de calitateSTAS 6168-90 Măsuri de siguranță contra incendiilor. Scări de salvare în caz de incendiu. Prescripții generaleSTAS 7194-79 Sudabilitatea oțelurilor. Elemente de bazăSTAS 8183-80 Oțeluri pentru țevi fără sudură de uz general. Mărci și condiții tehnice de calitateSTAS 8324-86 Oțel laminat la cald. Profile din oțel siliciosSTAS R 8542-79 Alegerea oțelurilor pentru construcții metaliceSTAS 10101/20-90 Acțiuni în construcții. Încărcări date de vântSTAS 10108/1-81 Construcții civile, industriale și agricole. Prescripții pentru proiectarea construcțiilor din țevi de oțelSTAS 10382-88 Oțeluri pentru țevi utilizate la temperaturi scăzute. Mărci și condiții tehnice de calitateSTAS 12604/5-90 Protecția împotriva electrocutărilor. Instalații electrice fixe. Prescripții de proiectare, execuție și verificare (la 05-08-2004, Actul a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 497 din 21 iulie 2004, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 05 august 2004 )
  -------------