ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 24 din 30 martie 2000privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 31 martie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Capitolul 1 Indemnizaţii şi salarii de baza  +  Articolul 1 (1) Pentru activitatea desfăşurată personalul contractual din sectorul bugetar primeşte un salariu de baza stabilit potrivit anexelor nr. I-V la prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi celelalte drepturi salariale prevăzute prin dispoziţiile legale în vigoare, corespunzătoare fiecărui domeniu de activitate. (2) În sensul prevederilor alin. (1), prin expresia personal contractual din sectorul bugetar, denumit în continuare personal contractual, se înţelege personalul angajat în acest sector în funcţii de conducere sau în funcţii de execuţie, pe bază de contract individual de muncă încheiat în condiţiile legii.  +  Articolul 2Salariile de baza pentru fiecare funcţie de execuţie, pe grade profesionale sau trepte profesionale, ocupate de personalul contractual, se stabilesc între limita minima şi cea maxima prevăzute în anexele nr. I-V care fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) În cazul personalului contractual care ocupa o funcţie de conducere în sectorul bugetar, salariul de baza este cel corespunzător funcţiei de execuţie, gradului profesional sau treptei profesionale, la care se adauga o indemnizaţie de conducere, diferenţiată în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere, potrivit anexei nr. VI care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Indemnizaţia de conducere face parte din salariul de baza şi este stabilită în procente din salariul de baza al funcţiei de execuţie. (3) Indemnizaţia de conducere se acordă în mod corespunzător şi personalului contractual care conduce sau coordonează programe sau proiecte prevăzute în programul de activitate al instituţiei publice respective, pe perioada de derulare a acestora.  +  Capitolul 2 Modul de stabilire a salariilor de baza şi a indemnizaţiilor de conducere  +  Articolul 4Salariile de baza şi indemnizaţiile de conducere pentru personalul contractual se stabilesc astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale şi bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizării obiectivelor stabilite.  +  Articolul 5 (1) În limita fondurilor bugetare aprobate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcheaza pe luni cheltuielile cu salariile şi le comunică Ministerului Finanţelor, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României a legii bugetului de stat şi, respectiv, a legii bugetului asigurărilor sociale de stat, atât pentru aparatul propriu, cat şi pentru unităţile subordonate. Defalcarea pe luni se va realiza astfel încât să se asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii până la sfârşitul anului. (2) În termenul prevăzut la alin. (1) sumele defalcate pe luni pentru unităţile subordonate se comunică de către ordonatorii principali de credite, după caz, ordonatorilor secundari, iar aceştia, ordonatorilor terţiari de credite bugetare. Deschiderile de credite bugetare şi cheltuielile cu salariile, ce se pot efectua de fiecare ordonator principal de credite, nu pot depăşi totalul sumelor defalcate, pe luni, cumulate de la începutul anului.  +  Articolul 6Stabilirea salariului de baza pentru personalul contractual se va face pe baza normelor metodologice pentru evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului din sectorul bugetar, aprobate potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 154/1998.  +  Articolul 7 (1) Indemnizaţia de conducere se stabileşte, la încadrarea în funcţie, de către conducătorul instituţiei publice, în raport cu complexitatea activităţii desfăşurate în cadrul acesteia. (2) Indemnizaţia de conducere poate fi reevaluata anual, în raport cu rezultatele obţinute de compartimentul condus în realizarea sarcinilor programate, după aprobarea bugetului instituţiei publice respective.  +  Capitolul 3 Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual  +  Articolul 8Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigura de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate prin acte normative.  +  Articolul 9Monitorizarea şi controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea personalului contractual se realizează de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Finanţelor, potrivit atribuţiilor din domeniul de activitate al acestor ministere.  +  Capitolul 4 Dispoziţii finale  +  Articolul 10 (1) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică începând cu data de 1 aprilie 2000. (2) Personalul contractual care prin aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă are salariul de baza sub cel corespunzător limitei minime a funcţiei, gradului profesional sau treptei profesionale avute va fi încadrat la nivelul minim prevăzut în anexele la prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Stabilirea salariului de baza între limitele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă se face o dată pe an, pe baza evaluării anuale a performantelor profesionale individuale, efectuată în condiţiile legii. (4) Pentru anul 2000, pe baza rezultatului evaluării, salariile de baza stabilite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică în doua etape, astfel: două treimi din creşterile salariilor de baza rezultate, începând cu data de 1 aprilie 2000, şi o treime din creşterile respective, începând cu data de 1 septembrie 2000.  +  Articolul 11Drepturile salariale stabilite, care nu au putut fi achitate datorită neincadrarii în cheltuielile salariale, defalcate lunar potrivit art. 5, se suporta, în condiţiile legii, de persoanele care au aprobat aceste drepturi salariale.  +  Articolul 12Până la intrarea în vigoare a legii salarizarii funcţionarilor publici prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi în cazul personalului contractual care ocupa o funcţie publică.  +  Articolul 13Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică: a) personalului din organele autorităţii judecătoreşti, salarizat potrivit Legii nr. 50/1996 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) preşedintelui, vicepreşedintelui şi secretarului general ai Academiei Române; salariile de baza ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române; c) personalului diplomatic şi consular de cariera; d) personalului didactic şi didactic auxiliar din unităţile de învăţământ; e) personalului militar din instituţiile publice de apărare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala.  +  Articolul 14Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atribuţii privind apărarea, ordinea publică şi siguranţa naţionala.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga anexele nr. IV/1-IV/3, V, VI, VII/2-VII/12, VIII/1, VIII/2, IX/1 şi IX/2 la Legea nr. 154/1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:---------------Ministru de stat,preşedintele Consiliuluide Coordonare Economico-Financiară,Mircea CiumaraMinistrul muncii şi protecţieisociale,Smaranda DobrescuMinistrul finanţelor,Decebal Traian RemesMinistrul funcţiei publice,Vlad Rosca  +  Anexa I    ADMINISTRAŢIA PUBLICA CENTRALA DE SPECIALITATE    (ministere, alte organe de specialitate din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului şi aparatul Parlamentului României)    I. Salarii de baza pentru funcţii de specialitate*)    A. Funcţii de conducere
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    1.Secretar generalS10.000.000
    2.Secretar general adjunctS9.000.000
      NOTĂ:    Se utilizează în ministere şi în alte organe centrale de specialitate.    B. Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IAS1.575.0005.500.000
    2.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IS1.364.0004.810.000
    3.Consilier, expert, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIS1.199.0004.357.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IIIS1.184.0003.905.000
    5.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IVS1.132.0003.509.000
    6.Referent, inspector, revizor contabil; debutantS1.095.000-
    7.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IASSD1.364.0004.810.000
    8.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul ISSD1.281.0003.905.000
    9.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IISSD1.070.0003.509.000
    10.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; gradul IIISSD968.0003.169.000
    11.Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relaţii, interpret profesional, subinginer; debutantSSD948.000-
     
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
             
    12.Consilier juridic gradul IAS2.193.0005.500.000
    13.Consilier juridic gradul IS2.005.0004.810.000
    14.Consilier juridic gradul IIS1.816.0004.357.000
    15.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0003.905.000
    16.Consilier juridic gradul IVS1.462.0003.509.000
    17.Consilier juridic debutantS1.448.000-
     
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    18.Referent IAM1.112.0002.800.000
    19.Referent IM1.029.0002.434.000
    20.Referent IIM981.0002.264.000
    21.Referent IIIM901.0001.981.000
    22.Referent IVM849.0001.811.000
    23.Referent debutantM844.000-
      *) Funcţiile prevăzute la cap. I lit. B se utilizează pentru salarizarea funcţiilor de alta specialitate decât cele specifice din cadrul altor instituţii centrale, potrivit legii.    II. Salarii de baza pentru funcţii de conducere şi de execuţie de specialitate, specifice serviciilor Parlamentului, Presedintiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi    A. Funcţii de conducere specifice
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    1.Şef departament,director generalS10.000.000
      B. Funcţii de execuţie de specialitate specifice
    Nr. crt.Funcţia*)Nivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    2.Şef birou senatorial, şef cabinetS2.005.0004.810.000
    3.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentSSD1.674.0004.018.000
    4.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentM1.368.0003.509.000
    5.Şef birou senatorial, stenodactilograf, şef cabinet, referentPL1.557.0004.018.000
    6.Director de cabinetS3.584.0008.601.000
    7.ConsilierS3.584.0008.601.000
    8.ExpertS3.278.0007.866.000
    9.ConsultantS2.240.0005.376.000
    10.Secretar cabinet, secretar-dactilografM944.0002.943.000
  ----------    *) Se utilizează şi pentru cabinetul demnitarului.    III. Funcţii specifice unor ministere    1. MINISTERUL FINANŢELOR    a) Funcţii specifice din aparatul propriu şi din unităţile teritoriale    Garda financiară - personal militarizat
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    1.Comisar generalS9.100.000
      Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
     
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.Comisar principal IA Comisar principal I Comisar principal II Comisar principal III Comisar principal IV Comisar debutant Comisar principal I Comisar principal II Comisar principal III Comisar debutantS S S S S S SSD SSD SSD SSD1.996.000 1.785.000 1.533.000 1.317.000 1.307.000 1.305.000 1.616.000 1.441.000 1.235.000 1.180.0005.500.000 4.810.000 4.244.000 3.905.000 3.792.000 - 4.357.000 3.905.000 3.509.000 -
     
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    11. 12. 13. 14. 15.Comisar IA Comisar I Comisar II Comisar III Comisar debutantM M M M M1.226.000 1.085.000 991.000 896.000 892.0002.943.000 2.603.000 2.377.000 2.151.000 -
      Audit intern
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    1.Auditor-ofiţerS4.692.0007.894.000
    2.Auditor-expertS3.278.0006.196.000
    3.Auditor-inspectorS2.335.0005.065.000
    4.Auditor-asistentS1.863.0004.499.000
      b) Funcţii specifice din serviciile publice descentralizate    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale, specifice unităţilor subordonate Ministerului Finanţelor
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    1.Casier trezorier IM944.0002.264.000
    2.Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol, numărător bani; IM; G849.0001.981.000
    3.Casier trezorier, agent fiscal, operator rol, numărător bani; debutantM; G829.000-
      2. MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
     
    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    1.Referent transmitere IM1.014.0002.434.000
    2.Referent transmitere IIM920.0002.207.000
    3.Referent transmitere IIIM859.0001.981.000
    4.Referent debutantM849.000-
      3. MINISTERUL INDUSTRIEI ŞI COMERŢULUI
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
    1.Ministru consilierS2.193.0008.828.000*)
    2.Consilier economicS2.005.0004.810.000
    3.Secretar economic IS1.816.0004.358.000
    4.Secretar economic IIS1.627.0003.905.000
    5.Secretar economic IIIS1.462.0003.509.000
      *) Cuprinde şi indemnizaţia de conducere.    4. MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI    Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
    1.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul ISSD1.627.0003.905.000
    2.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IISSD1.462.0003.509.000
    3.Instructor sportiv, referent sportiv; gradul IIISSD1.321.0003.169.000
    4.Instructor sportiv, referent sportiv; debutantSSD1.274.000-
      5. MINISTERUL DE INTERNE    Funcţii specifice Arhivelor Naţionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
    1.Arhivist gradul IAS1.575.0005.500.000
    2.Arhivist gradul IS1.364.0004.810.000
    3.Arhivist gradul IIS1.199.0004.358.000
    4.Arhivist gradul IIIS1.184.0003.905.000
    5.Arhivist gradul IVS1.132.0003.509.000
    6.Arhivist debutantS1.095.000-
    7.Arhivist gradul IASSD1.364.0004.810.000
    8.Arhivist gradul ISSD1.281.0003.905.000
    9.Arhivist gradul IISSD1.070.0003.509.000
    10.Arhivist gradul IIISSD968.0003.169.000
    11.Arhivist debutantSSD948.000-
     
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    12.Arhivar IAM1.112.0002.800.000
    13.Arhivar IM1.029.0002.434.000
    14.Arhivar IIM983.0002.264.000
    15.Arhivar IIIM901.0001.981.000
    16.Arhivar debutantM844.000-
      IV. Funcţii specifice unor organe din subordinea Guvernului    OFICIUL CONCURENTEI
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
    1.Inspector de concurenţă gradul IS2.193.0005.500.000
    2.Inspector de concurenţă gradul IIS2.005.0004.810.000
    3.Inspector de concurenţă gradul IIIS1.816.0004.358.000
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. V la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa II    ADMINISTRAŢIA PUBLICA LOCALĂ    Prefecturi, consilii, primării şi servicii publice din subordinea acestora    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate    Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
             
    1.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IAS1.627.0003.905.000
    2.Consilier, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IS1.439.0003.452.000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIS1.250.0002.999.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil, arhitect; gradul IIIS1.132.0002.717.000
    5.Referent, inspector, revizor contabil, arhitect; debutantS1.061.000-
    6.Conductor arhitect IA, referent IA, subinginer IASSD1.156.0002.773.000
    7.Conductor arhitect I, referent I, subinginer ISSD967.0002.320.000
    8.Conductor arhitect II, referent II, subinginer IISSD896.0002.151.000
    9.Conductor arhitect, referent, subinginer; debutantSSD892.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
             
    10.Consilier juridic gradul IAS2.193.0004.358.000
    11.Consilier juridic gradul IS2.005.0003.905.000
    12.Consilier juridic gradul IIS1.816.0003.452.000
    13.Consilier juridic gradul IIIS1.627.0002.999.000
    14.Consilier juridic gradul IVS1.462.0002.603.000
    15.Consilier juridic debutantS1.448.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
             
    16.Referent, inspector; IAM1.061.0002.547.000
    17.Referent, inspector; IM991.0002.377.000
    18.Referent, inspector; IIM896.0002.151.000
    19.Referent, inspector; IIIM835.0001.981.000
    20.Referent, inspector; debutantM830.000-
    21.Agent agricol IM873.0002.094.000
    22.Agent agricol IIM; G826.0001.981.000
    23.Agent agricol IIIM; G755.0001.811.000
    24.Agent agricol debutantM; G750.000-
      II. Salarii de baza pentru funcţii din aparatul prefecturilor şi al consiliilor    1. Prefectura Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază (lei)
    1.Secretar general al prefecturii9.500.000
    2.Secretar9.500.000
      2. Prefecturi şi consilii judeţene
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază (lei)
    Categoria ICategoria II
    3.Secretar general al prefecturii8.900.0008.300.000
    4.Secretar8.900.0008.300.000
      3. Consilii locale: municipale, orăşeneşti, comunale
    Nr. crt.FuncţiaSalariul de bază  (lei)
    Cu peste  320.000 locuitori*)Categoria
    IIIIII
    5.Municipii        
      - secretar7.400.0006.700.0006.100.0005.500.000
      *) Se aplica şi la sectoarele municipiului Bucureşti.
    6.Oraşe        
      - secretar-4.600.0004.150.0003.500.000
               
    Nr. crt.Funcţia   Salariul de bază (lei)
    Cu peste 15.000 locuitoriCategoria
    IIIIII
    între  7.001-15.000 locuitoriîntre  3.001-7.000 locuitoripână la  3.000 locuitori
    7.Comune        
      - secretar3.300.0003.000.0002.750.0002.600.000
  NOTĂ:Stabilirea categoriilor judeţelor, municipiilor şi oraşelor se face prin hotărâre a Guvernului.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VI la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa III/1    COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE    Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specificedin aparatul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    1.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IS3.207.0007.696.000
    2.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIS2.900.0006.960.000
    3.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul IIIS2.594.0006.225.000
    4.Reglementator pieţe de capital, analist politici de piaţă, inspector autorizare, controlor valori mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistentS1.863.0004.471.000
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/1 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa III/2    CURTEA DE CONTURI    Salarii de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Curţii de Conturi
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    1.Controlor financiar gradul I, judecător financiar gradul I, procuror financiar gradul I, magistrat- asistent gradul I, judecător financiar gradul I inspector, procuror financiar gradul I inspectorS3.207.0007.696.000
    2.Controlor financiar gradul II, judecător financiar gradul II, procuror financiar gradul II, magistrat-asistent gradul IIS2.900.0006.960.000
    3.Controlor financiar gradul III, judecător financiar gradul III, procuror financiar gradul IIIS2.594.0006.225.000
    4.Controlor financiar-asistentS1.863.0004.471.000
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa III/3    CONSILIUL CONCURENTEI    Salariile de baza pentru funcţiile de execuţie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    1.Inspector de concurenţă gradul IS3.207.0007.696.000
    2.Inspector de concurenţă gradul IIS2.900.0006.960.000
    3.Inspector de concurenţă gradul IIIS2.594.0006.225.000
    4.Inspector de concurenţă asistentS1.863.0004.471.000
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. IV/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/1    SĂNĂTATE    I. Unităţi sanitare şi de asistenţa socială, altele decât cele clinice    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei )
    minimmaxim
    1.Medic primarS2.661.0005.562.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S3.269.0008.343.000
    2.Medic specialistS2.281.0003.981.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.661.0005.195.000
    3.Medic rezident anul II-VIIS1.901.0003.163.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.145.000
    4.Medic rezident anul IS1.673.0002.836.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.129.0003.490.000
    5.MedicS1.521.0003.490.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.098.0004.826.000
    6.Medic stagiarS1.521.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.962.000-
    7.Farmacist primar*)S2.281.0004.171.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.585.0006.435.000
    8.Farmacist specialistS1.977.0003.490.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S2.281.0004.613.000
    9.Farmacist rezident anul II-IIIS1.673.0002.727.000
    10.Farmacist rezident anul IS1.673.000-
    11.FarmacistS1.369.0002.754.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.851.0004.254.000
    12.Farmacist stagiarS1.369.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)S1.821.000-
    13.Fiziokinetoterapeut principalS1.573.0004.145.000
    14.Fiziokinetoterapeut specialistS1.218.0003.272.000
    15.FiziokinetoterapeutS1.182.0002.727.000
    16.Fiziokinetoterapeut debutantS1.174.000-
    17.Dentist principalSSD1.182.0003.054.000
    18.DentistSSD1.023.0002.700.000
    19.Dentist debutantSSD1.005.000-
    20.Asistent medical principal**)PL1.179.0003.054.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.954.0003.763.000
    21.Asistent medical**)PL1.027.0002.727.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.521.0003.163.000
    22.Asistent medical debutant**)PL913.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)PL1.467.000-
    23.Asistent medical principal**)M1.141.0002.836.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.749.0003.381.000
    24.Asistent medical**)M989.0002.400.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.445.0002.727.000
    25.Asistent medical debutant**)M894.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.432.000-
    26.Tehnician dentar principal***)M1.168.0002.945.000
    27.Tehnician dentar***)M955.0002.509.000
    28.Tehnician dentar debutant***)M941.000-
    29.Soră medicală principală****)M1.065.0002.618.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.604.0003.272.000
    30.Soră medicală****)M913.0002.182.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.353.0002.400.000
    31.Soră medicală debutantă****)M875.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală2)M1.326.000-
  ------------    *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane.    **) Se aplica şi funcţiilor de asistent farmacie, asistent social şi educator-puericultor, tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva, care au studii de acest nivel.    ***) Se aplica şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile: utilaje medicale, optician, protezare ortopedica şi protezare auditiva.    ****) Se aplica şi funcţiilor: oficiant medical, laborant cu liceul sanitar, operator registrator de urgenta, moasa, masor, gipsar, autopsier, registrator medical, statistician medical, instructor C.F.M., instructor de educaţie, instructor de ergoterapie, asistent social, educator-puericultor.    B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    32.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0004.145.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.592.0006.435.000
    33.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.977.0003.272.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.281.0004.613.000
    34.Biolog, biochimist, chimist, fizicianS1.369.0002.727.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S1.851.0003.272.000
    35.Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutantS1.369.000-
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S1.817.000-
    36.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.218.0003.218.000
    37.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent socialS1.182.0002.945.000
    38.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; debutantS1.173.000-
    39.Profesor C.F.M., biolog, chimist; principal*)SSD1.182.0003.054.000
    40.Profesor C.F.M., biolog, chimist*)SSD1.023.0002.700.000
    41.Profesor C.F.M., biolog, chimist; debutant*)SSD1.005.000-
      C. Salarii de baza pentru personalul auxiliar sanitar
    42.Infirmieră, agent D.D.D.G856.0001.636.000
    43.Infirmieră, agent D.D.D.; debutantG700.000-
    44.Brancardier, băieş, nămolar, spălătoreasă, îngrijitoareG700.0001.473.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)G1.179.0002.291.000
    45.Ambulanţier**)   1.136.0002.400.000
    46.Şofer autosanitară I***)   1.082.0002.182.000
    47.Şofer autosanitară II***)   982.0001.963.000
    48.Şofer autosanitară III***)   891.0001.745.000
  --------    *2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.    *) Se aplica şi funcţiilor de educator-puericultor, asistent social şi cosmetician, ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învăţământul superior de scurta durata, cu durata studiilor de 2-3 ani învăţământ de zi sau de 3-4 ani învăţământ seral sau fără frecventa.    **) Se ocupa prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de sofer autosanitara I, poseda diploma de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 388/1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de sofer autosanitara I.    ***) Se aplica nivelurile I şi II pentru salarizarea soferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanta judeţene şi al municipiului Bucureşti, iar nivelurile de salarizare II şi III, soferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare.    II. Unităţi clinice, institute şi centre medicale*1)    A. Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico-sanitar
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    1.Medic primarS3.041.0006.729.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S3.649.0009.202.000
    2.Medic specialistS2.661.0005.235.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S3.041.0006.326.000
    3.Medic rezident anul II-VIIS2.281.0003.817.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.661.0004.690.000
    4.Medic rezident anul IS2.053.0003.381.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.509.0004.035.000
    5.Farmacist primar*)S2.281.0005.453.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.813.0007.034.000
    6.Farmacist specialistS1.901.0004.363.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.129.0005.617.000
    7.Fiziokinetoterapeut principalS1.445.0005.453.000
    8.Fiziokinetoterapeut specialistS1.027.0004.363.000
    9.Asistent medical principal**)PL1.293.0004.035.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)PL2.030.0004.908.000
    10.Asistent medical**)PL1.141.0003.599.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)PL1.673.0003.926.000
    11.Asistent medical principal**)M1.179.0003.490.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.885.0004.363.000
    12.Asistent medical**)M1.027.0003.163.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.536.0003.490.000
    13.Soră medicală principală***)M1.103.0003.163.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.749.0004.035.000
    14.Soră medicală***)M951.0002.727.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)M1.483.0003.163.000
      B. Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    15.Biolog, biochimist, chimist, fizician; principalS2.281.0005.453.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.813.0007.034.000
    16.Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialistS1.901.0004.363.000
      - din anatomia patologică şi medicina legală*2)S2.129.0005.617.000
    17.Psiholog, logoped, sociolog, profesor C.F.M., kinetoterapeut, asistent social; principalS1.491.0005.235.000
    18.Profesor C.F.M. principalSSD1.246.0004.035.000
  --------- Notă *) Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane. Notă **) Se aplica şi funcţiei de asistent farmacie. Notă ***) Se aplica şi funcţiilor de oficiant sanitar, laborant cu liceu sanitar.----------*1) Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice, institutele şi centrele medicale, care este confirmat în gradele profesionale de la cap. II lit. A nr. crt. 1-6 şi lit. B nr. crt. 15-17.*2) Salariul de baza la limita maxima cuprinde şi salariul de baza mai mare, prevăzut la pct. 2 din Nota la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 281/1993, pentru personalul din anatomia patologica şi medicina legală, care lucrează în morgi, prosecturi şi histopatologie.NOTĂ:1. Salariul de baza pentru personalul medical cuprinde la cap. II şi sporul pentru institute, centre medicale, clinici universitare prevăzut la art. 8 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993.2. Salarizarea fizicienilor principali din compartimentul (laboratorul) de igiena radiatiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică, din centrele universitare, care îşi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice, se stabileşte pe baza salariilor de baza din cap. II "Unităţi clinice, institute şi centre medicale" - litera B.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/2    CERCETARE    Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din activitatea de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Cercetător ştiinţific principal gradul IS2.529.0006.000.000
    2.Cercetător ştiinţific principal gradul IIS2.023.0004.343.000
    3.Cercetător ştiinţific principal gradul IIIS1.726.0003.451.000
    4.Cercetător ştiinţificS1.517.0003.034.000
      b) Funcţii de execuţie de specialitate neatestate
    5.Asistent de cercetare ştiinţificăS1.398.0002.796.000
    6.Asistent de cercetare ştiinţifică stagiarS1.386.000-
      c) Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare ştiinţifică, pe trepte profesionale
    7.Asistent IM1.398.0002.796.000
    8.Asistent IIM1.190.0002.380.000
    9.Asistent IIIM1.101.0002.201.000
    10.Asistent stagiarM1.059.000-
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/3 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/3    CULTURA    UNITĂŢI DE CULTURA    I. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din unităţile teatrale, muzicale şi de cinematografie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Regizor artistic, dirijor, solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, pictor scenograf, consultant artistic, coregraf, concertmaistru*), artist instrumentist I;S    
      gradul I   1.773.0004.908.000
      gradul II   1.523.0003.654.000
      gradul III   1.364.0003.272.000
      gradul IV   1.205.0002.890.000
      gradul V   1.114.0002.672.000
      debutant   1.077.000-
    2.Maestru (balet-dans, cor, corepetitor), dirijor cor, producător delegat, impresar artistic;S    
      gradul I   1.682.0004.035.000
      gradul II   1.409.0003.381.000
      gradul III   1.205.0002.890.000
    3.Şef orchestră, artist instrumentist II, maestru de studii (balet, canto), secretar literar (muzical, public relations), operator imagine (sunet), sufleor operă, artist liric operă;S    
      gradul I   1.523.0003.654.000
      gradul II   1.364.0003.272.000
      gradul III   1.205.0002.890.000
      gradul IV   1.114.0002.672.000
      debutant   1.077.000-
    4.Artist liric, balerin, dansator, acompaniator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, editor imagine;S    
      gradul I   1.296.0003.109.000
      gradul II   1.182.0002.836.000
      gradul III   1.114.0002.672.000
      debutant   1.077.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Dirijor, şef orchestră, maestru (balet-dans, corepetitor), concertmaistru, maestru de studii balet, maestru lumini-sunet;      
      I   1.114.0002.672.000
      II   955.0002.291.000
      III   841.0002.018.000
      debutant   837.000-
    6.Solist (vocal, balet, concertist, instrumentist), actor, instrumentist, sufleor operă, corist operă;      
      I   1.114.0002.672.000
      II   955.0002.291.000
      III   841.0002.018.000
      debutant   837.000-
    7.Maestru artist circ, artist circ, maestru (acordor pian-clavecin, lutier), specialist (orgă, instrumente de suflat);      
      I   1.364.0003.272.000
      II   1.205.0002.890.000
      III   1.114.0002.672.000
      IV   955.0002.291.000
      V   864.0002.073.000
      debutant   837.000-
    8.Corist, balerin, dansator, corepetitor, actor mânuitor păpuşi, sculptor păpuşi, sufleor teatru, artist plastic, machior, peruchier, montor imagine, operator imagine, editor imagine, regizor scenă (culise), secretar platou;      
      I   977.0002.345.000
      II   909.0002.182.000
      III   827.0001.963.000
      debutant   818.000-
    9.Regizor scenă (culise), secretar platou;M    
      I   977.0002.345.000
      II   909.0002.182.000
      III   827.0001.963.000
      debutant   818.000-
    10.Supraveghetor sală, controlor bilete, garderobier, plasatorM; G773.0001.854.000
    c) Muncitori din activitatea specifică instituţiilor teatrale şi muzicale
    11.Muncitor calificat      
      I   1.136.0002.318.000
      II   1.068.0002.182.000
      III   977.0002.018.000
      IV   909.0001.854.000
      V   818.0001.691.000
      VI   750.0001.555.000
  -----------    *) La salarizarea funcţiei de concertmaistru se utilizează gradele profesionale I, II şi III.    II. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din presa, edituri, informare documentara
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Redactor de rubrică, redactor, lector, publicist comentator, corespondent în străinătate;S    
      gradul I   1.364.0003.272.000
      gradul II   1.205.0002.890.000
      gradul III   1.114.0002.672.000
      debutant   1.077.000-
    2.Şef agenţie publicitate, administrator (publicaţii, editură), reporter (fotoreporter, corespondent local);S    
      gradul I*)   1.318.0003.163.000
      gradul II   1.182.0002.836.000
      gradul III   1.091.0002.618.000
      debutant   1.077.000-
    3.Secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;S    
      gradul I   1.296.0003.109.000
      gradul II   1.182.0002.836.000
      gradul III   1.114.0002.672.000
      debutant   1.077.000-
    4.Redactor, secretar de redacţie;SSD    
      gradul I   1.205.0002.890.000
      gradul II   1.114.0002.672.000
      gradul III   964.0002.291.000
      debutant   959.000-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    5.Redactor, secretar (tehnic) de redacţie, documentarist, traducător, caricaturist, desenator artistic, corector, tehnoredactor;M    
      treapta IA   1.114.0002.672.000
      treapta I   977.0002.345.000
      treapta II   909.0002.182.000
      debutant   837.000-
    6.Laborant foto, retuşor foto, fotograf;M; G    
      treapta I   955.0002.291.000
      treapta II   841.0002.018.000
      treapta III   773.0001.854.000
      debutant   759.000-
      *) Nivelul de salarizare nu se aplică funcţiilor de administrator (publicaţii, editura).    III. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din muzee şi biblioteci
               
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar;S    
      gradul IA   1.500.0004.363.000
      gradul I   1.250.0002.999.000
      gradul II   1.136.0002.727.000
      debutant   1.077.000-
    2.Muzeograf, restaurator, conservator, bibliograf, bibliotecar-arhivist;SSD    
      gradul I   1.205.0003.272.000
      gradul II   1.114.0002.672.000
      gradul III   964.0002.291.000
      debutant   959.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Restaurator*), conservator, trezorier, gestionar custode sală;M    
      treapta I   1.114.0002.672.000
      treapta II   977.0002.345.000
      treapta III   909.0002.182.000
      debutant   837.000-
    4.BibliotecarM    
      treapta IA   1.114.0002.672.000
      treapta I   977.0002.345.000
      treapta II   909.0002.182.000
      debutant   837.000-
    5.Supraveghetor muzeu, mânuitor carteM; G773.0001.854.000
  -----------    *) În instituţiile muzeale din domeniul traditiei populare pot fi încadraţi şi absolvenţi ai învăţământului gimnazial şi profesional.    IV. Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate din case de cultura, cămine culturale şi alte instituţii de cultura
    Nr. crt.   FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
        a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Referent;   S    
      gradul I     1.296.0003.109.000
      gradul II     1.182.0002.836.000
      gradul III     1.114.0002.672.000
      debutant     1.077.000-
    2.Referent;   SSD    
      gradul I     1.205.0002.890.000
      gradul II     1.114.0002.672.000
      gradul III     964.0002.291.000
      debutant     959.000-
        b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    3.Referent;        
      treapta IA     1.114.0002.672.000
      treapta I     977.0002.345.000
      treapta II     909.0002.182.000
      debutant     837.000-
  NOTĂ:1. Persoanele încadrate în unităţile de cultura, care au rezultate valoroase în activitate, pot ocupa în mod cu totul excepţional, cu aprobarea nominală a ministrului culturii, funcţii de specialitate fără a avea studiile necesare postului.2. Salariile de baza pentru salariaţii teatrelor naţionale, operelor naţionale, muzeelor naţionale, bibliotecilor naţionale şi ai Bibliotecii Academiei Române, precum şi ai Filarmonicii "George Enescu" Bucureşti, pentru activitatea de importanţa naţionala desfăşurată în aceste instituţii, pot fi cu până la 20% mai mari, în limita fondului de salarii aprobat prin bugetul de stat.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/4 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/4    CULTE    Salarii de baza pentru personalul clerical*)    Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    1.Preot      
      gradul IS1.636.0003.926.000
      gradul IIS1.364.0003.272.000
      definitivS1.227.0002.945.000
      debutantS1.218.000-
    2.Preot      
      gradul IM1.182.0002.836.000
      definitivM1.136.0002.727.000
      debutantM1.118.000-
  Notă *) Se utilizează pentru salarizarea personalului încadrat în unităţile bugetare.Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.Secretariatul de Stat pentru Culte este autorizat sa certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/5    SPORT    UNITĂŢI SPORTIVE    I. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din federaţii sportive
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază  (lei )
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul IA   1.605.0004.066.000
    2.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul I   1.449.0003.478.000
    3.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**), expert sportiv; gradul II   1.293.0003.103.000
    4.Secretar federaţie, antrenor federal, antrenor lot naţional**); gradul III, instructor sportiv gradul I   1.182.0002.836.000
    5.Secretar federaţie, antrenor federal; gradul IV, instructor sportiv gradul II   1.093.0002.622.000
    6.Instructor sportiv debutant   1.075.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale  
    7.Instructor sportiv I, referent I   1.093.0002.622.000
    8.Instructor sportiv II, referent II   981.0002.354.000
    9.Instructor sportiv III, referent III   914.0002.194.000
    10.Instructor sportiv debutant   834.000-
  ------------    *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului.    **) Se poate utiliza şi la cluburile sportive, cu aprobarea ministrului tineretului şi sportului.    II. Salariul de baza pentru funcţiile de specialitate din alte unităţi sportive
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază (lei)
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe categorii de clasificare**)
    1.Antrenor categoria I, expert sportiv gradul I   1.338.0003.210.000
    2.Antrenor categoria II, expert sportiv gradul II   1.182.0002.836.000
    3.Antrenor categoria III, referent sportiv gradul III   1.093.0002.622.000
    4.Antrenor categoria IV, referent sportiv gradul IV   1.004.0002.408.000
    5.Antrenor categoria V   923.0002.194.000
    6.Antrenor debutant, referent sportiv debutant   914.000-
  Notă *) Nivelul studiilor şi condiţiile de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului tineretului şi sportului. Notă **) Categoria de clasificare de antrenor corespunde gradului profesional.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/6 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/6    AUTORITATEA VAMALĂ    DIRECŢIA GENERALĂ A VAMILOR    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate    CAPITOLUL I    Aparatul central
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS2.987.0007.169.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.542.0006.099.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.363.0005.671.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.185.0005.243.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.007.0004.815.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS1.828.0004.387.000
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.797.000-
    8.Referent gradul ISSD2.051.0004.922.000
    9.Referent gradul IISSD1.873.0004.494.000
    10.Referent gradul IIISSD1.695.0004.066.000
    11.Referent debutantSSD1.668.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Referent IAM1.918.0004.601.000
    13.Referent IM1.739.0004.173.000
    14.Referent IIM1.561.0003.745.000
    15.Referent IIIM1.383.0003.317.000
    16.Referent IVM1.204.0002.889.000
    17.Referent debutantM1.177.000-
      CAPITOLUL 2    Direcţia Generală a Vamilor    Direcţia de supraveghere şi control vamal, Direcţia de supraveghere pentru zonele vamale speciale    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Expert vamalS3.567.0008.025.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS3.032.0007.276.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.854.0006.848.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS2.631.0006.313.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS2.408.0005.778.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IVS2.185.0005.243.000
    7.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS2.154.000-
    8.Referent gradul ISSD2.497.0005.992.000
    9.Referent gradul IISSD2.274.0005.457.000
    10.Referent gradul IIISSD2.051.0004.922.000
    11.Referent debutantSSD2.020.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    12.Referent IAM2.363.0005.671.000
    13.Referent IM2.140.0005.136.000
    14.Referent IIM1.962.0004.708.000
    15.Referent IIIM1.784.0004.280.000
    16.Referent IVM1.605.0003.852.000
    17.Referent debutantM1.579.000-
      CAPITOLUL III    Direcţia regionala vamală    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS2.631.0006.313.000
    2.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IAS2.185.0005.243.000
    3.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IS2.007.0004.815.000
    4.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIS1.784.0004.280.000
    5.Inspector vamal, referent de specialitate; gradul IIIS1.605.0003.852.000
    6.Inspector vamal, referent de specialitate; debutantS1.579.000-
    7.Referent gradul ISSD1.739.0004.173.000
    8.Referent gradul IISSD1.561.0003.745.000
    9.Referent gradul IIISSD1.427.0003.424.000
    10.Referent debutantSSD1.400.000-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Referent IAM1.561.0003.745.000
    12.Referent IM1.427.0003.424.000
    13.Referent IIM1.293.0003.103.000
    14.Referent IIIM1.115.0002.675.000
    15.Referent debutantM1.088.000-
      CAPITOLUL IV    Birouri vamale    Salarii de baza pentru activitatea de specialitate    A. Funcţii de execuţie de categoria A
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert vamalS sau şcoală vamală2.363.0005.671.000
    2.Inspector vamal principalS sau şcoală vamală1.918.0004.601.000
    3.Inspector vamal gradul IS sau şcoală vamală1.739.0004.173.000
    4.Inspector vamal gradul IIS sau şcoală vamală1.561.0003.745.000
    5.Inspector vamal gradul IIIS sau şcoală vamală1.383.0003.317.000
    6.Inspector vamal debutantS sau şcoală vamală1.356.000-
    7.Inspector vamalŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
    8.Controlor vamal gradul IŞcoală vamală sau SSD1.383.0003.317.000
    9.Controlor vamal gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.204.0002.889.000
    10.Agent vamal debutantŞcoală vamală sau SSD1.177.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Controlor vamal IM1.427.0003.424.000
    12.Controlor vamal IIM1.293.0003.103.000
    13.Controlor vamal IIIM1.115.0002.675.000
    14.Controlor vamal debutantM955.000-
      B. Funcţii de execuţie de categoria B
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector pentru datoria vamală principalS1.918.0004.601.000
    2.Inspector pentru datoria vamală gradul IS1.739.0004.173.000
    3.Inspector pentru datoria vamală gradul IIS1.561.0003.745.000
    4.Inspector pentru datoria vamală gradul IIIS1.383.0003.317.000
    5.Inspector pentru datoria vamală debutantS1.356.000-
    6.Inspector pentru datoria vamalăŞcoală vamală sau SSD1.583.0003.799.000
    7.Controlor pentru datoria vamală gradul IŞcoală vamală sau SSD1.383.0003.317.000
    8.Controlor pentru datoria vamală gradul IIŞcoală vamală sau SSD1.204.0002.889.000
    9.Controlor pentru datoria vamală debutantŞcoală vamală sau SSD1.177.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Controlor pentru datoria vamală IM1.427.0003.424.000
    11.Controlor pentru datoria vamală IIM1.293.0003.103.000
    12.Controlor pentru datoria vamală IIIM1.115.0002.675.000
    13.Controlor pentru datoria vamală debutantM955.000-
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/7 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/7    NAVIGAŢIE    UNITĂŢI NAVALE ŞI CAPITANII DE PORTURI    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    1.Comandant instructorS1.383.0004.280.000
    2.Şef mecanic instructorS1.293.0003.103.000
    a) Funcţii de execuţie pe nave maritime
    3.ComandantS1.405.0003.906.000
    4.Şef mecanicS1.316.0003.157.000
    5.Căpitan secund, şef mecanic secund, şef electricianS1.115.0002.675.000
    6.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electricianS1.048.0002.515.000
    7.Ofiţer aspirantS1.039.000-
    b) Funcţii de execuţie pe nave portuare, tehnice, fluviale
    8.Căpitan dragorM1.093.0002.622.000
    9.CăpitanM1.004.0002.408.000
    10.Şef mecanicM981.0002.354.000
    11.Dragor-şefM959.0002.301.000
    12.Ofiţer punteM914.0002.194.000
    13.Ofiţer mecanic, ofiţer electricianM892.0002.140.000
    14.DragorM825.0001.980.000
    15.Ofiţer punte, ofiţer mecanic, ofiţer electrician, dragor; aspirantM807.000-
    c) Funcţii de execuţie comune pe nave
    16.Şef staţie RTGM959.0002.301.000
    17.Ofiţer RTG IM870.0002.087.000
    18.Ofiţer RTG IIM803.0001.926.000
    19.Şef echipaj   937.0002.247.000
    20.Conducător şalupă, şef timonier, ajutor ofiţer mecanic   870.0002.087.000
    21.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar   825.0001.980.000
    22.Electrician, motorist, motopompist, timonier, marinar; debutant   807.000-
    23.Scafandru autonom   1.048.0002.515.000
    24.Scafandru greu   959.0002.301.000
    25.Scafandru debutant   923.000-
    d) Funcţii de execuţie de specialitate din activitatea căpităniilor de porturi
    - Funcţii de execuţie pe grade profesionale -
    26.Căpitan de port specialistS1.316.0003.157.000
    27.Căpitan de port gradul IS1.115.0002.675.000
    - Funcţii de execuţie pe trepte profesionale -
    28.Căpitan de port gradul IIM1.004.0002.408.000
    29.Ofiţer de port gradul IM959.0002.301.000
    30.Ofiţer de port gradul IIM870.0002.087.000
    31.Ofiţer de port debutantM807.000-
  Capitaniile de porturi vor putea utiliza şi funcţiile prevăzute la lit. a)-c) din prezenta anexa, în funcţie de dotare şi de atribuţiile acestora, stabilite conform prevederilor legale.NOTĂ:Criteriile şi condiţiile pentru ocuparea funcţiilor prevăzute în prezenta anexa se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor şi se utilizează de toate unităţile, indiferent de subordonare.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/8 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/8    AGRICULTURA    LABORATOARE CENTRALE: PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII SEMINŢELOR, PENTRU CONTROLUL SANITAR-VETERINAR DE DIAGNOSTIC, PENTRU CONTROLUL ALIMENTELOR DE ORIGINE ANIMALA, PENTRU CONTROLUL ŞTIINŢIFIC AL PRODUSELOR BIOLOGICE ŞI MEDICAMENTELOR DE UZ VETERINAR, PENTRU CARANTINA FITOSANITARA, PRECUM ŞI UNITĂŢI CU ŞI FĂRĂ PERSONALITATE JURIDICĂ SUBORDONATE DIRECŢIILOR GENERALE PENTRU AGRICULTURA ŞI ALIMENTAŢIE, DIRECŢIILOR SANITAR-VETERINARE JUDEŢENE    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); expertS1.427.0004.280.000
    2.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IS1.249.0002.996.000
    3.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIS1.093.0002.622.000
    4.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); gradul IIIS1.048.0002.515.000
    5.Inginer*), meteorolog (hidrolog, hidrogeolog, pedolog); debutantS1.039.000-
    6.Medic primar veterinar**)S1.672.0004.815.000
    7.Medic veterinar gradul IS1.427.0003.424.000
    8.Medic veterinar gradul IIS1.249.0002.996.000
    9.Medic veterinar gradul IIIS1.048.0002.515.000
    10.Medic veterinar debutantS1.076.000-
    11.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; ISSD1.160.0002.996.000
    12.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IISSD1.004.0002.408.000
    13.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; IIISSD937.0002.247.000
    14.Subinginer, asistent veterinar, conductor tehnic; debutantSSD923.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IAM1.004.0002.568.000
    16.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IM914.0002.194.000
    17.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); IIM825.0001.980.000
    18.Tehnician***), observator meteorolog (hidrolog, hidrogeolog); debutantM807.000-
    19.Asistent veterinar I, tehnician veterinar IAM1.048.0002.568.000
    20.Asistent veterinar II, tehnician veterinar IM959.0002.301.000
    21.Asistent veterinar III, tehnician veterinar IIM870.0002.087.000
    22.Asistent veterinar, tehnician veterinar; debutantM807.000-
    23.Agent veterinar IŞcoală profesională825.0001.980.000
    24.Agent veterinar IIŞcoală profesională736.0001.766.000
    25.Agent veterinar debutantŞcoală profesională732.000-
  ------------ Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele). Cu acelaşi nivel pot fi salarizate şi funcţiile de biolog (chimist), dacă persoanele încadrate pe aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare. Notă ***) Specialitatea funcţiei de tehnician este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii (agronomie, horticultura, zootehnie şi altele).Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/9 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/9    OFICII DE CADASTRU ŞI ORGANIZARE A TERITORIULUI    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale  
    1.Inginer cadastru gradul IAS1.628.0004.280.000
    2.Inginer cadastru gradul IS1.249.0002.996.000
    3.Inginer cadastru gradul IIS1.137.0002.729.000
    4.Inginer cadastru gradul IIIS1.062.0002.515.000
    5.Inginer cadastru debutantS1.057.000-
    6.Subinginer cadastru ISSD1.160.0002.996.000
    7.Subinginer cadastru IISSD1.070.0002.568.000
    8.Subinginer cadastru IIISSD946.0002.247.000
    9.Subinginer cadastru debutantSSD941.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician cadastru IAM1.070.0002.568.000
    11.Tehnician cadastru IM914.0002.194.000
    12.Tehnician cadastru IIM834.0001.980.000
    13.Tehnician cadastru debutantM830.000-
    14.Operator cadastru IM; G825.0001.980.000
    15.Operator cadastru IIM; G754.0001.766.000
    16.Operator cadastru debutantM; G749.000-
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/10 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/10    PROTECŢIA MEDIULUI    AGENŢII DE PROTECŢIE A MEDIULUI, ADMINISTRAŢIA REZERVATIEI BIOSFEREI "DELTA DUNĂRII"    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Inspector de specialitate expert, inginer expert*)S1.427.0004.280.000
    2.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IS1.249.0002.996.000
    3.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIS1.093.0002.622.000
    4.Inspector de specialitate, inginer*); gradul IIIS1.048.0002.515.000
    5.Inspector, inginer*); debutantS1.044.000-
    6.Subinginer ISSD1.160.0002.996.000
    7.Subinginer IISSD1.004.0002.408.000
    8.Subinginer IIISSD937.0002.247.000
    9.Subinginer debutantSSD923.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician, observator condiţii mediu; IA**)M1.004.0002.568.000
    11.Tehnician, observator condiţii mediu; I**)M914.0002.194.000
    12.Tehnician, observator condiţii mediu; II**)M825.0001.980.000
    13.Tehnician, observator condiţii mediu; debutant**)M807.000-
  ------------- Notă *) Specialitatea funcţiei de inginer este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii. Cu acelaşi nivel pot fi salarizate, în activitatea de baza, şi funcţiile de biolog, chimist, fizician şi altele, dacă persoanele încadrate în aceste funcţii desfăşoară activitate în specialitatea funcţiei. Notă **) Specialitatea funcţiilor de tehnician şi de observator condiţii mediu este cea care se regaseste în activitatea de baza a unităţii.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/11 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa IV/11    AVIAŢIA SPORTIVA    AEROCLUBUL ROMÂNIEI    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate    1. Personal navigant şi tehnic navigant profesionist    Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilor*)Salariul de bază (lei)
    minimmaxim
    1.Personal navigant şi tehnic navigant profesionist
      clasa I   1.472.0004.280.000
      clasa a II-a   1.271.0003.050.000
      clasa a III-a   1.115.0002.675.000
      clasa a IV-a   1.048.0002.515.000
      clasa a V-a   1.039.000-
  -------------    *) Nivelul studiilor şi nivelul de ocupare a funcţiilor se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.    2. Personal tehnic aeronautic
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe clase profesionale
    1.Inginer de aviaţieS    
      clasa I1.472.0004.280.000
      clasa a II-a1.271.0003.050.000
      clasa a III-a1.115.0002.675.000
      clasa a IV-a1.048.0002.515.000
      debutant1.039.000-
    2.Tehnician de aviaţieM    
      clasa I1.070.0002.568.000
      clasa a II-a981.0002.354.000
      clasa a III-a892.0002.140.000
      clasa a IV-a825.0001.980.000
      debutant807.000-
    3.Mecanic de aviaţieŞcoală tehnică de aviaţie sau echivalentă    
      clasa I1.137.0002.729.000
      clasa a II-a981.0002.354.000
      clasa a III-a870.0002.087.000
      clasa a IV-a825.0001.980.000
      debutant807.000-
    4.Mecanic pentru întreţinerea aparatelor de lansare la zbor (turn de paraşutism, automosor, plior paraşute, deltaplanism etc.)M;  şcoală profesională    
      clasa I981.0002.568.000
      clasa a II-a937.0002.247.000
      clasa a III-a870.0002.087.000
      clasa a IV-a825.0001.980.000
      debutant807.000-
    5.Maistru de aviaţieŞcoală de maiştri de aviaţie    
      clasa I1.160.0002.782.000
      clasa a II-a1.070.0002.568.000
      clasa a III-a914.0002.194.000
       3. Personal operativ aeronautic    Funcţii de execuţie
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Meteorolog aeronautic specialistS    
      gradul I1.472.0004.280.000
      gradul II1.271.0003.050.000
      gradul III1.115.0002.675.000
      gradul IV1.048.0002.515.000
      debutant1.039.000-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    2.Meteorolog aeronauticM + curs de calificare    
      I959.0002.301.000
      II870.0002.087.000
      debutant807.000-
    3.Controlor trafic dirijareM + curs de calificare    
      I1.070.0002.568.000
      II959.0002.301.000
      III870.0002.087.000
    4.Controlor trafic operaţiuni auxiliareM + curs de calificare    
      I981.0002.354.000
      II892.0002.140.000
      III825.0001.980.000
      debutant807.000-
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VII/12 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa V/1    FUNCŢII DE EXECUŢIE DIN ALTE UNITĂŢI BUGETARE DE SUBORDONARE CENTRALA, PRECUM ŞI DIN COMPARTIMENTELE DE CONTABILITATE, FINANCIAR, APROVIZIONARE, INVESTIŢII, DIN ACTIVITĂŢILE CUPRINSE ÎN ANEXELE Nr. IV/1 - IV/11, ŞI DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT    I. Salarii de baza pentru activitatea de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Consilier, expert, inspector de specialitate; gradul I, inginer, economist; specialist IAS1.558.0003.704.000
    2.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul II, economist, referent, inginer; gradul IS1.347.0002.963.000
    3.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul III, economist, referent, inginer; gradul IIS1.242.0002.755.000
    4.Referent de specialitate, inspector de specialitate; gradul IV, economist, referent, inginer; gradul IIIS1.158.0002.547.000
    5.Referent, inspector, inginer, economist; debutantS1.154.000-
    6.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; ISSD1.263.0002.778.000
    7.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IISSD1.158.0002.570.000
    8.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; IIISSD1.032.0002.292.000
    9.Referent, subinginer, conductor arhitect, arhivist, tehnician-economist; debutantSSD1.027.000-
    b) Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios
    10.Consilier juridic gradul IAS1.558.0003.704.000
    11.Consilier juridic gradul IS1.347.0002.963.000
    12.Consilier juridic gradul IIS1.242.0002.755.000
    13.Consilier juridic gradul IIIS1.158.0002.547.000
    14.Consilier juridic debutantS1.154.000-
    c) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    15.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IAM1.158.0002.292.000
    16.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IM1.074.0002.130.000
    17.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIM969.0001.922.000
    18.Tehnician, merceolog, contabil, referent; IIIM905.0001.760.000
    19.Tehnician, merceolog, contabil, referent; debutantM901.000-
      II. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire superioară    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert-consultant IAS1.684.0003.704.000
    2.Expert-consultant IS1.474.0003.241.000
    3.Expert-consultant IIS1.305.0002.871.000
      III. Unităţi de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi centre de calificare şi recalificare    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
      a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Expert gradul IS1.474.0003.241.000
    2.Expert gradul IIS1.263.0002.778.000
    3.Expert gradul IIIS1.158.0002.547.000
    4.Expert debutantS1.154.000-
      b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    5.Instructor IM1.158.0002.547.000
    6.Instructor IIM990.0002.176.000
    7.Instructor IIIM905.0001.991.000
    8.Instructor debutantM901.000-
      NOTĂ:    Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică şi funcţiilor de specialitate din Şcoala populara de arta.    IV. Proiectare    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Proiectant gradul IS1.642.0003.612.000
    2.Proiectant gradul IIS1.431.0003.149.000
    3.Proiectant gradul IIIS1.242.0002.732.000
    4.Proiectant gradul IVS1.158.0002.501.000
    5.Proiectant debutantS1.154.000-
    6.Subinginer cartograf ISSD1.263.0002.778.000
    7.Subinginer cartograf IISSD1.158.0002.547.000
    8.Subinginer cartograf IIISSD1.032.0002.223.000
    9.Subinginer cartograf debutantSSD1.027.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    10.Tehnician proiectant IM1.158.0002.547.000
    11.Tehnician proiectant II*)M990.0002.176.000
    12.Tehnician proiectant III*)M905.0001.991.000
    13.Tehnician proiectant debutant*)M901.000-
  -------------    *) Salariul de baza prevăzut pentru aceasta funcţie se utilizează şi la funcţia de desenator tehnic cartograf.    V. Unităţi de informatica    Salarii de baza pentru funcţiile de specialitate
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    a) Funcţii de execuţie pe grade profesionale
    1.Analist, programator, inginer de sistem; IAS1.768.0003.704.000
    2.Analist, programator, inginer de sistem; IS1.600.0003.519.000
    3.Analist, programator, inginer de sistem; IIS1.431.0003.149.000
    4.Analist, programator, inginer de sistem; IIIS1.242.0002.732.000
    5.Analist, programator, inginer de sistem; IVS1.158.0002.501.000
    6.Analist, programator, inginer de sistem; debutantS1.154.000-
    7.Informatician, conductor tehnic; ISSD1.263.0002.778.000
    8.Informatician, conductor tehnic; IISSD1.158.0002.547.000
    9.Informatician, conductor tehnic; IIISSD1.027.0002.223.000
    10.Informatician, conductor tehnic; debutantSSD1.027.000-
    b) Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    11.Analist (programator) ajutor IAM1.158.0002.547.000
    12.Analist (programator) ajutor IM1.074.0002.362.000
    13.Analist (programator) ajutor IIM969.0002.130.000
    14.Analist (programator) ajutor IIIM905.0001.945.000
    15.Analist (programator) debutantM901.000-
    16.Operator, controlor date; IM1.074.0002.362.000
    17.Operator, controlor date; IIM969.0002.130.000
    18.Operator, controlor date; IIIM884.0001.945.000
    19.Operator, controlor date; IVM821.0001.760.000
    20.Operator, controlor date; debutantM817.000-
  Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/1 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa V/2    ALTE FUNCŢII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR    Salarii de baza pentru personalul din activitatea de     secretariat-administrativ, gospodărire, întreţinere-reparaţii şi de    deservire*1)    Funcţii de execuţie pe trepte profesionale
    Nr. crt.FuncţiaNivelul studiilorSalariul de bază  (lei)
    minimmaxim
    1.Stenodactilograf IA*)M1.095.0002.269.000
    2.Stenodactilograf IM969.0001.922.000
    3.Stenodactilograf IIM905.0001.760.000
    4.Stenodactilograf debutantM901.000-
    5.Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)M1.074.0002.130.000
    6.Secretar-dactilograf, dactilograf; IM; G947.0001.876.000
    7.Secretar-dactilograf, dactilograf; IIM; G863.0001.713.000
    8.Secretar-dactilograf, dactilograf; debutantM; G859.000-
    9.Secretar, secretar-dactilograf; I**)M; G905.0001.806.000
    10.Secretar, secretar-dactilograf; II**)M; G821.0001.644.000
    11.Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)M; G817.000-
    12.Administrator IM1.158.0002.292.000
    13.Administrator IIM1.053.0002.084.000
    14.Administrator IIIM947.0001.876.000
    15.Şef depozit IM1.032.0002.061.000
    16.Şef depozit IIM947.0001.876.000
    17.Casier, magaziner; IM1.011.0002.014.000
    18.Casier, magaziner; IIM; G905.0001.806.000
    19.Casier, magaziner; debutantM; G901.000-
    20.Funcţionar, arhivar; IM990.0001.968.000
    21.Funcţionar, arhivar; IIM905.0001.806.000
    22.Funcţionar, arhivar; IIIM821.0001.644.000
    23.Funcţionar, arhivar; debutantM817.000-
    24.Şef formaţie pază, pompieri   905.0001.806.000
    25.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I   779.0001.551.000
    26.Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II   716.0001.436.000
    27.Maistru I   1.116.0002.223.000
    28.Maistru II   1.032.0002.061.000
    29.Şofer IA***)   1.137.0002.593.000
    30.Şofer I***)   1.116.0002.269.000
    31.Şofer II****)   1.095.0002.176.000
    32.Muncitor calificat I   1.095.0002.176.000
    33.Muncitor calificat II   1.032.0002.061.000
    34.Muncitor calificat III   969.0001.922.000
    35.Muncitor calificat IV   905.0001.806.000
    36.Muncitor calificat V   842.0001.667.000
    37.Muncitor calificat VI   779.0001.551.000
    38.Muncitor necalificat   716.0001.436.000
  *1) Se utilizează în administraţia publică şi în unităţile subordonate acesteia, finanţate parţial sau integral de la bugetul de stat. Notă *) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice. Notă **) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unităţile bugetare. Notă ***) Se utilizează în Parlament, în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul propriu. Notă ****) Se utilizează în ministere şi în celelalte instituţii centrale ale administraţiei publice, în parcul comun.NOTĂ:În unităţile bugetare din subordinea ministerelor şi a celorlalte instituţii ale administraţiei publice încadrarea soferilor se face ţinându-se seama şi de autovehiculul pe care îl deservesc, potrivit echivalării categoriilor de calificare cu treptele profesionale elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.Salariile de baza prevăzute în prezenta anexa se aplică personalului care a fost salarizat potrivit anexei nr. VIII/2 la Legea nr. 154/1998.
   +  Anexa VI/1    INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE COMUNE
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    1.Director general, inspector de stat-şef55
    2.Director general adjunct, inspector de stat-şef adjunct50
    3.Director, inspector-şef50
    4.Director adjunct, inspector-şef adjunct40
    5.Contabil-şef40
    6.Inginer-şef40
    7.Şef serviciu, şef secţie, şef serviciu contencios30
    8.Şef birou, şef atelier, şef laborator, şef oficiu25
    9.Şef formaţie muncitori15
   +  Anexa VI/2     INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE SPECIFICE
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
    A. Serviciile Parlamentului, Preşedinţiei, Guvernului, Curţii Supreme de Justiţie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, Curţii Constituţionale, Consiliului Legislativ, Avocatului Poporului şi Curţii de Conturi
    1.Şef departament, director general55
    2.Director, şef sector, şef compartiment50
    3.Director adjunct, şef sector adjunct, şef compartiment adjunct40
    4.Şef serviciu, şef secţie30
    5.Şef birou, şef oficiu, şef atelier25
    B. Ministere, alte organe de specialitate, precum şi unităţile teritoriale de specialitate din subordinea acestora
    a) Aparatul propriu
    1. Ministerul Finanţelor
    1.1. Garda financiară - aparatul central
    1.Comisar general adjunct50
    2.Comisar şef divizie30
    2. Ministerul Educaţiei Naţionale
    Nr. crt. Funcţia*)Indemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    1.Inspector general4555
    2.Inspector principal de specialitate4550
      *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    limita maximă
    b) Servicii publice descentralizate
    1. Ministerul Finanţelor
    1.1. Garda financiară - aparatul teritorial
    1.Comisar şef secţie40
    2.Comisar şef secţie adjunct30
    3.Comisar şef secţie divizie25
    1. 2. Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat
    - la nivel de municipiu -
    1.Director administraţie financiară40
    2.Director adjunct administraţie financiară30
    3.Şef circumscripţie fiscală30
    - la nivel de comună -
    1.Şef percepţie25
    2. Ministerul Culturii
    2.1. Inspectoratul pentru cultură
    1.Consilier teritorial-şef50
    2.Consilier teritorial-şef adjunct40
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază - % -
    minimmaxim
    21. Ministerul Educaţiei Naţionale
    21.1. Inspectoratul şcolar*)
    1.Inspector şcolar general4555
    2.Inspector şcolar general adjunct3545
    3.Inspector şcolar de specialitate3040
    4.Inspector şcolar2530
    3. Ministerul Sănătăţii
    3.1. Direcţia de sănătate publică
    Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini , activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază , care fac parte din salariul de bază
    1.Medic inspector25
    2.Farmacist inspector25
    c) Aparatul propriu al administraţiei publice locale şi serviciile publice din subordinea acesteia
    1. Prefecturi, consilii judeţene, Primăria Municipiului Bucureşti şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, consilii locale
  --------    *) Se calculează conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
    1.1. La nivel de judeţ şi la municipiul Bucureşti
    1.Şef departament*)55
    2.Arhitect-şef50
    3.Arhitect-şef adjunct40
    4.Şef filială, şef corp control comercial I30
    5.Şef corp control comercial II25
    1.2. La nivel de municipiu şi oraş
    1.Şef corp control comercial I30
    2.Şef corp control comercial II25
    1.3. La nivel de comună
    1.Şef percepţie25
    2.Şef birou15
    d) Unităţi subordonate ministerelor şi altor organe de specialitate
  --------    *) Se utilizează numai la Consiliul General al Municipiului Bucureşti.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
    1. Ministerul Culturii
    1.1. Funcţiile de conducere din activitatea redacţională
    1.Redactor-şef40
    2.Redactor-şef adjunct30
    3.Şef redacţie, secretar general de redacţie25
    1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini sau activităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
    1.Artiştii lirici operă, artiştii lirici, coriştii operă, coriştii, balerinii, artiştii instrumentişti, instrumentiştii, dansatorii, care desfăşoară activitate solistică10
    2.Artiştii instrumentişti şi instrumentiştii care desfăşoară activitate de şef de partidă10
    2. Ministerul Sănătăţii
    2.1. Unităţi sanitare
    2.1.1. Funcţiile de conducere medico- sanitare
    1.Medic (farmacist) director50
    2.Medic (farmacist) director adjunct40
    3.Medic-şef (policlinică, staţie salvare, centru transfuzie sanguină şi altele similare)40
    4.Medic (farmacist, biolog, biochimist, chimist, psiholog, şef secţie, şef laborator şi altele similare)25
    5.Asistent medical-şef25
    2.1.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
    1.Farmacist diriginte15
    2.Chimist, biolog, biochimist; cu gestiune10
    3.Asistent medical (tehnician sanitar, soră medicală, oficiant medical, moaşă, laborant şi altele similare) şef10
    4.Spălătoreasă cu gestiune; şef echipă7
    2.1.3. Indemnizaţii pentru activităţi prestate în afara obligaţiilor funcţiei de bază şi care nu fac parte din salariul de bază
    1.Membrii comisiilor de avizare medico-legală, ai comisiilor de expertiză şi recuperare a capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicalecel mult 25% în cursul unei luni, din salariul de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
    3. Ministerul Tineretului şi Sportului
    3.1. Funcţii de conducere din federaţii sportive
    1.Preşedinte federaţie30
    2.Secretar general federaţie25
    3.2. Funcţii de conducere din alte unităţi sportive
    3.2.1. Cluburi
    1.Preşedinte club20
    2.Vicepreşedinte club10
    3.2.2. Complex sportiv
    1.Şef complex sportiv10
    4. Ministerul Transporturilor
    4.1. Unităţi navale şi căpitănii de porturi
    Funcţiile de conducere din unităţile navale şi căpităniile de porturi
    1.Căpitan şef port20
    2.Şef grup scafandri10
    4.2. Pentru activitatea de imersiune desfăşurată potrivit prevederilor art. 8 lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993 se acordă o indemnizaţie de 7.300 lei/oră de scufundare.
    4.3. Aviaţie sportivă
    4.3.1. Funcţiile de conducere specifice activităţii de zbor
    1.Comandant detaşament zbor50
    2.Comandant aeroclub teritorial50
    3.Comandant adjunct aeroclub teritorial30
    4.Şef sector zbor aeroclub teritorial15
    4.3.2. Funcţiile de conducere specifice activităţii tehnic-aeronautice
    1.Şef grupă lucrări-reparaţii (LR)30
    2.Şef sector tehnic15
    4.3.3. Funcţiile de conducere specifice activităţii operativ-aeronautice
    1.Director zbor40
    2.Director tehnic40
    3.Şef serviciu informare zbor-meteo-navigaţie30
    4.3.4. Indemnizaţia de zbor pentru personalul navigant şi tehnic, navigant profesionist, precum şi indemnizaţia de exploatare pentru personalul tehnic aeronautic din Aeroclubul României
      Activitatea pentru care se acordăIndemnizaţia
       
    1.Misiuni prevăzute în Codul aerianpână la:6.200 lei/oră de zbor
    2.Misiuni prevăzute în Codul aerian3.300 lei/start
    3.Salturi cu paraşuta27.400 lei/salt
    4.Lansarea la zbor a aeronavelor şi aterizări1.800 lei/aterizare
  NOTĂ:1. Indemnizaţia de zbor la baza pentru zboruri de acrobatie şi înaltă acrobatie aeriană va fi echivalata astfel:● 1 ora zbor acrobatie = 2 ore zbor normal● 1 ora zbor înaltă acrobatie = 4 ore zbor normalZborul în formatie este echivalent cu zborul de înaltă acrobatie.2. Indemnizaţia de zbor la baza, acordată personalului navigant şi tehnic navigant profesionist, face parte din salariul de baza şi constituie baza de calcul pentru toate drepturile care se acordă în raport cu acesta.3. Criteriile pentru acordarea indemnizaţiei de zbor şi de exploatare pe funcţii şi misiuni, în limitele prevăzute, precum şi majorarea cu până la 60% a indemnizaţiei pentru zborurile ce se executa în condiţii deosebite se stabilesc de Aeroclubul României.
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
    5. Ministerul Agriculturii
    5.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
    1.Şef oficiu*), inspector-şef*)40
    2.Şef staţie, şef fermă, şef centru, şef circumscripţie30
    5.2. Indemnizaţii pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază, care fac parte din salariul de bază
    -Medicii veterinari încadraţi în activităţile prevăzute în anexa nr. IV/8 la prezenta ordonanţă, autorizaţi să exercite atribuţii de inspector al poliţiei sanitar-veterinare. Mărimea concretă a sporului se stabileşte de organul care îl autorizează.10% din salariul de bază funcţiei de execuţie îndeplinite
  -----------    *) Se utilizează la oficiile sau inspectoratele cu personalitate juridică, după caz.
           
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
    6. Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului
    6.1. Funcţii de conducere din activitatea specifică
    1.Guvernator*)50
    2.Inspector şef**)40
    7. Academia Română
    7.1. Funcţii de conducere specifice din activitatea de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare
    1.Director institut50
    2.Director adjunct ştiinţific, director adjunct institut40
    3.Secretar ştiinţific, director centru30
    8. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
    8.1. Funcţii de conducere specifice în unităţile de perfecţionare a personalului cu pregătire medie şi în centre de calificare şi recalificare
    1.Director centru de perfecţionare30
    2.Director adjunct centru de perfecţionare25
    3.Director centru de calificare şi recalificare30
    4.Şef centru de calificare15
  -----------    *) Se utilizează numai la Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării".    **) Se utilizează la agenţiile de supraveghere a protecţiei mediului.
    Nr. crt.FuncţiaIndemnizaţia de conducere în procente din salariul de bază  - % -
    limita maximă
    C. Autoritatea vamală
    1.Şef biroul vamal30
    2.Şef adjunct birou vamal25
    3.Şef tură, şef sector20
    D. Autorităţi autonome
    1. Funcţii de conducere la Curtea de Conturi
    1.Director direcţie control financiar, şef compartiment control financiar la Camera de Conturi; preşedinte colegiu jurisdicţional, director adjunct la Direcţia de control financiar şi la Camera de Conturi a Municipiului Bucureşti, şef serviciu control, controlor financiar care exercită control preventiv40
    2.Judecător financiar inspector, procuror financiar inspector35
    2. Funcţii de conducere la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare
    1.Director general de departament55
    2.Director general adjunct de departament50
    3.Director50
    4.Director ajunct al direcţiilor aferente departamentelor40
    5.Şef serviciu30
    6.Şef birou din cadrul direcţiilor aferente departamentelor25
  ---------