NORME din 27 noiembrie 2001de aplicare a dispozițiilor privitoare la dreptul cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba maternă în administrația publică locală, cuprinse în Legea administrației publice locale nr. 215/2001
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 781 din 7 decembrie 2001  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.206 din 27 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 781 din 7 decembrie 2001.
   +  Capitolul 1 Dispoziții generale  +  Articolul 1Cetățenii aparținând unei minorități naționale, care au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor dintr-o unitate administrativ-teritorială, au dreptul de a folosi limba maternă în raporturile cu autoritățile administrației publice locale, în conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările ulterioare, ale Convenției-cadru pentru protecția minorităților naționale, ratificată de România prin Legea nr. 33/1995, ale altor convenții și tratate internaționale la care România este parte, precum și ale prezentelor norme.  +  Articolul 2(1) În raporturile cu autoritățile administrației publice locale cetățenii aparținând unei minorități naționale din unitățile administrativ-teritoriale în care aceștia au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor au dreptul sa li se aducă la cunoștința, în limba maternă, ordinea de zi a ședințelor consiliului local sau județean, precum și hotărârile adoptate de acestea.(2) În condițiile prevăzute la alin. (1) cetățenii aparținând unei minorități naționale au dreptul să se adreseze autorităților administrației publice locale și aparatului propriu al consiliilor locale și județene, oral sau în scris, și în limba maternă, precum și de a primi răspuns atât în limba română, cat și în limba maternă.  +  Articolul 3În consiliile locale sau județene în care consilierii aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin o treime din numărul total, la ședințele de consiliu se poate folosi și limba maternă.  +  Articolul 4(1) În localitățile în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se va asigura inscriptionarea denumirii localității și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective.(2) În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor autoritățile administrației publice locale vor asigura inscriptionarea denumirii instituțiilor publice de sub autoritatea lor, precum și afișarea anunțurilor de interes public și în limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective, în condițiile legii.  +  Capitolul 2 Dispoziții speciale  +  Articolul 5(1) În vederea asigurării participării cetățenilor prevăzuți la art. 1 la dezbaterea problemelor colectivității locale, ordinea de zi a ședinței consiliului local sau județean se aduce la cunoștința publică prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate și în limba lor maternă.(2) În acest scop, primării, respectiv, președinții consiliilor județene, vor asigura traducerea în limba maternă a minorității naționale a ordinii de zi, iar aceasta va fi adusă la cunoștința publică prin grija secretarului, respectiv a secretarului general al unității administrativ-teritoriale, prin aceleași mijloace și în același termen cu cele ale difuzării în limba română.(3) Aducerea la cunoștința publică, în limba maternă, a ordinii de zi a ședinței consiliului local sau județean se consemnează în procesul-verbal al ședinței, iar în dosarul de ședința se vor atașa actele doveditoare, inclusiv ordinea de zi în limba oficială și în versiunea tradusa în limba maternă.  +  Articolul 6(1) În consiliile locale sau județene în care consilierii aparținând unei minorități naționale reprezintă cel puțin o treime din numărul total al consilierilor în funcție, la lucrările ședințelor ordinare și extraordinare ale consiliului se poate folosi și limba maternă. În toate cazurile documentele ședințelor consiliului local sau județean se întocmesc în limba română, limba oficială a statului.(2) În astfel de cazuri primării și președinții consiliilor județene au obligația să asigure traducerea integrală și concomitenta a dezbaterilor în limba română. Traducerea va fi realizată de persoane care cunosc bine și foarte bine atât limba română, cat și limba maternă a minorității respective. În cazuri excepționale, dacă traducerea nu poate fi realizată datorită lipsei traducatorului și acesta nu poate fi înlocuit cu o altă persoană în măsura să asigure traducerea, lucrările ședinței consiliului local sau județean se vor desfășura în limba română. Dacă situația se repeta și la ședința următoare, lucrările acesteia vor fi amânate. După o a treia amânare devin aplicabile prevederile art. 58 din Legea nr. 215/2001.(3) Potrivit legii documentele ședințelor consiliului local sau județean se vor întocmi numai în limba română, limba oficială a statului. Procesul-verbal al ședinței se va redacta direct în limba română, pe baza traducerii din timpul ședinței.(4) Proiectele de hotărâri ale consiliului local sau județean și celelalte documente supuse dezbaterii și aprobării acestuia vor fi redactate, în toate cazurile, în limba română și vor fi însoțite de traducerea în limba maternă a minorității îndreptățite.(5) Textele finale ale hotărârilor și celorlalte documente supuse deliberării și aprobării consiliului local sau județean vor fi redactate în limba română și vor fi traduse în limba minorității naționale.(6) Folosirea limbii materne la lucrările ședinței consiliului local sau județean se consemnează, în toate cazurile, în procesul-verbal al ședinței.  +  Articolul 7(1) Secretarul, respectiv secretarul general al unității administrativ-teritoriale, este obligat sa ia toate măsurile tehnice și de orice alta natura pentru a asigura aducerea la cunoștința publică a hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului local sau județean, precum și comunicarea către cetățenii prevăzuți la art. 1 a hotărârilor cu caracter individual și în limba maternă a acestora, dacă s-a făcut o solicitare scrisă în acest sens.(2) Aducerea la cunoștința publică, în limba maternă, a hotărârilor cu caracter normativ ale consiliului local sau județean, precum și comunicarea către cetățenii prevăzuți la art. 1 a hotărârilor cu caracter individual și în limba maternă a acestora se realizează prin aceleași mijloace și în același termen cu cele ale difuzării în limba română.  +  Articolul 8(1) Cetățenii prevăzuți la art. 1 au dreptul să se adreseze, oral sau în scris, autorităților administrației publice locale și aparatului propriu al acestora și în limba maternă.(2) Autoritățile administrației publice locale și aparatul propriu de specialitate au obligația sa răspundă solicitărilor atât în limba română, cat și în limba maternă. Actele oficiale se întocmesc în mod obligatoriu în limba română.  +  Articolul 9(1) La ceremoniile oficiale organizate de autoritățile administrației publice locale se va folosi limba română, limba oficială a statului. În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități naționale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, la astfel de ceremonii, alături de limba română, se poate folosi și limba minorității respective.(2) Oficierea căsătoriilor se face de către ofițerul de stare civilă în limba română. Ceremonia se poate desfășura, la cerere, și în limba maternă a persoanelor care urmează să se căsătorească, dacă ofițerul de stare civilă cunoaște limba respectiva.(3) Actele și certificatele de stare civilă se vor redacta numai în limba română.  +  Articolul 10(1) Modul de inscriptionare a denumirii unor localități în limba maternă a cetățenilor aparținând minorităților este prevăzut în anexele nr. 1/1-1/23.(2) Inscriptionarea în limba maternă a denumirii unor localități are caracter informativ, neputând fi folosită în corespondenta sau în documentele oficiale.  +  Articolul 11(1) Inscriptionarea în limba maternă a denumirii unor localități în care cetățenii aparținând unei minorități au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor se face pe aceeași tablita indicatoare, sub denumirea în limba română, folosindu-se aceleași caractere, marimi de litere și culori, potrivit anexei nr. 2. Inscriptionarea se face atât pe indicatoarele rutiere de intrare, cat și pe cele de ieșire din localitate.(2) Confecționarea tablitelor indicatoare se realizează prin grija primarilor, costul acestora fiind suportat din bugetele locale.  +  Articolul 12Inscriptionarea în limba maternă a denumirii instituțiilor publice de sub autoritatea consiliilor locale sau județene se face printr-o tablita similară ca dimensiune, caracter, mărime a literelor și culori cu cea inscripționată în limba română. Tablita se va amplasa sub tablita care conține denumirea oficială în limba română.  +  Articolul 13Montarea tablitelor prevăzute la art. 11 și 12 se face în termen de cel mult 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.  +  Capitolul 3 Dispoziții finale  +  Articolul 14Ponderea cetățenilor aparținând unei minorități naționale, prevăzută la art. 1, se stabilește pe baza datelor recensamantului populației organizat potrivit legii.  +  Articolul 15În unitățile administrativ-teritoriale în care cetățenii aparținând unei minorități au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, în cadrul aparatului propriu al consiliilor locale sau județene, în compartimentele care au atribuții privind relații cu publicul vor fi încadrate și persoane care cunosc limba maternă a cetățenilor aparținând minorității respective. Angajarea se face prin concurs organizat în condițiile legii.  +  Articolul 16(1) Traducerea din limba română în limba maternă a documentelor, precum și a lucrărilor ședințelor consiliului local sau județean se asigura prin grija primarului, respectiv a președintelui consiliului județean.(2) Traducerea se realizează de către funcționarii prevăzuți la art. 15, precum și, după caz, de către colaboratori externi.  +  Articolul 17Cheltuielile efectuate de autoritățile administrației publice locale pentru asigurarea aplicării dispozițiilor prezentelor norme se suporta de la bugetele locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor, după caz.  +  Articolul 18(1) Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni:a) refuzul de a traduce în limba maternă ordinea de zi și hotărârile consiliului local sau județean și de a le aduce la cunoștința publică și în varianta tradusa, precum și refuzul de a comunică răspunsurile și în limba maternă a solicitantului, potrivit prevederilor art. 2 alin. (2);b) neintocmirea documentelor originale ale ședințelor consiliului local sau județean în limba oficială a statului;c) refuzul de a traduce în limba română lucrările consiliului local sau județean ori continuarea desfășurării acestora în limba minorității naționale, deși nu este asigurata traducerea în limba română;d) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) privitoare la folosirea limbii materne la lucrările consiliului local sau județean;e) nerespectarea termenului prevăzut la art. 13;f) redactarea actelor și certificatelor de stare civilă în alta limba decât limba română;g) inscriptionarea altor denumiri decât cele prevăzute în anexele nr. 1/1-1/23, precum și inscriptionarea acestora în alta forma decât cea prevăzută în anexa nr. 2;h) folosirea denumirilor de localități prevăzute în anexele nr. 1/1-1/23 în corespondenta sau în documentele oficiale.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 15.000.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e)-h), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.(3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzii se fac de către persoane împuternicite de ministrul administrației publice, de către prefect sau împuterniciții acestuia și se aplică primarului, președintelui consiliului județean, secretarului, respectiv secretarului general al unității administrativ-teritoriale, după caz.(4) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică în mod corespunzător dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.  +  Articolul 19Anexele nr. 1/1-1/23 și nr. 2 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1/1la normeJUDEȚUL ALBA
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Aiud1.Gâmbaș2.Ciumbrud1.Marosgombas2.Csombord
  2.Blaj1.Petrisat2.Tiur1.Magyarpeterfalva2.Tur
  3.Ocna Mureș1.Cisteiu de Mureș1.Magyarcsesztve
  4.Berghin1.Berghin1.Blutrot
  5.Cetatea de Baltă1.Cetatea de Baltă2.Sântămărie1.Kukullovar2. Boldogfalva
  6.Crăciunelu de Jos1.Bucerdea Grânoasă2.Cornu3.Pădure4.Pânca1.Buzasbocsard2.Kornujalja3.Szekelyhegytanya4.Cseretanya
  7.Fărău1.Medveș2.Sânbenedic3.Șilea1.Nagymedves2.Magyarszentbenedek3.Magyarsulye
  8.Galda de Jos1.Oiejdea1.Vajasd
  9.Lopadea Nouă1.Lopadea Nouă2.Beța1.Magyarlapad2.Magyarbece
  10.Lunca Mureșului1.Lunca Mureșului1.Szekelykocsard
  11.Mirăslău1.Mirăslău2.Decea1.Miriszlo2.Marosdecse
  12.Noșlac1.Noșlac2.Copand3.Stâna de Mureș4.Valea Ciuciului1.Marosnagylak2.Maroskoppand3.Maroscsucs4.Csucsivolgy
  13.Rădești1.Leorinț2.Șoimuș1.Lorincreve2.Magyarsolymos
  14.Rimetea1.Rimetea2.Colțești1.Torocko2.Torockoszentgyorgy
  15.Șona1.Alecuș2.Sânmiclăuș1.Elekes2.Bethlenszenrmiklos
  16.Șpring1.Vingard1.Weingartskirchen
  17.Unirea1.Unirea1.Felvinc
   +  Anexa nr. 1/2la normeJUDEȚUL ARAD
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Chișineu-Criș 1. Chișineu-Criș 1. Kisjeno
  2.Curtici 1. Dorobanți 1. Kisiratos
  3.Nădlac 1. Nădlac 1. Nadlak
  4.Ghioroc 1. Ghioroc 1. Gyorok
  5.Iratoșu 1. Iratosu 2. Variasu Mare 3. Variasu Mic 1. Nagyiratos 2. Nagyvarjas 3. Kisvarjas
  6.Livada 1. Sanleani 1. Szentleanyfalva
  7.Misca 1. Satu Nou 2. Vânători 3. Zerindu Mic 1. Simonyifalva 2. Vadasz 3. Belzerend
  8.Olari 1. Olari 2. Șintea Mica 1. Fazekasvarsand 2. Șintea
  9.Pecica 1. Pecica 2. Sederhat 3. Turnu 1. Pecska 2. Szederhat 3. Tornya
  10.Peregu Mare 1. Peregu Mare 2. Peregu Mic 1. Vel'ky Pereg 2. Kispereg
  11.Secusigiu 1. Satu Mare 1. ALFABET SLAV
  12.Șilindia 1. Satu Mic 1. Dezsohaza
  13.Șintea Mare 1. Adea 2. Tipar 1. Agya 2. Szaparyliget 2a. Cipar
  14.Sofronea 1. Sofronea 2. Sanpaul 1. Sofronya 2. Szentpal
  15.Vinga 1. Mailat 1. Majlathfalva
  16.Zerind 1. Zerind 2. Iermata Neagra 1. Nagyzerend 2. Feketegyarmat
  17.Zimandu Nou1. Zimandu Nou 1. Zimandcuz1. Zimandujfalu 2. Zimandkoz
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/2 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/3la normeJUDEȚUL BACĂU
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Agăș1.Coșnea1.Kostelek
  2.Ghimeș-Făget1.Făget2.Făgetu de Sus3.Ghimeș4.Tărhăuși1.Bukk2.Terkucatelep3.Gyimes4.Tarhavaspataka
   +  Anexa nr. 1/4la normeJUDEȚUL BIHOR
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Oradea 1. Oradea 1. Nagyvarad
  2.Aleșd 1. Aleșd 2. Pădurea Neagra 1. Elesd 2. Feketeerdo
  3.Marghita 1. Marghita 2. Chet 1. Margitta 2. Kecz
  4.Salonta 1. Salonta 1. Nagyszalonta
  5.Valea lui Mihai 1. Valea lui Mihai 1. Ermihalyfalva
  6.Abram 1. Abram 1. Erabrany
  7.Abrămuț 1. Abrămuț 2. Crestur 3. Petreu 1. Vedresabrany 2. Apatkeresztur 3. Monospetri
  8.Avram Iancu 1. Ant 1. Ant
  9.Balc 1. Balc 1. Balyok
  10.Batar 1. Arpasel 1. Arpad
  11.Biharia 1. Biharia 2. Cauaceu 3. Niuved 4. Parhida 5. Satu Nou 6. Tamaseu 1. Bihar 2. Hegykozkovacsi 3. Nyuved 4. Pelbarthida 5. Kugypuszta 6. Paptamasi
  12.Boianu Mare 1. Rugea 1. Ruzsatag
  13.Borod 1. Serani1. Saran 1a. Sarany
  14.Borș 1. Borș 2. Santaul Mare 3. Santaul Mic 4. Santion 1. Borș 2. Nagyszanto 3. Kisszanto 4. Biharszentjanos
  15.Buduslau 1. Buduslau 2. Albis 1. Erbogyoszlo 2. Albis
  16.Capalna 1. Ginta 1. Gyanta
  17.Cefa 1. Bicaci 1. Mezobikacs
  18.Cetariu 1. Cetariu 2. Paleu 3. Săldăbagiu de Munte 4. Sisterea 5. Tautelec 6. Uileacu de Munte 1. Hegykozcsatar 2. Hegykozpalyi 3. Hegykozszaldoba4. Siter 5. Hegykoztottelek6. Hegykozujlak
  19.Cherechiu 1. Cherechiu 2. Chesereu 3. Targusor 1. Kiskereki 2. Erkeseru 3. Asszonyv
  20.Chișlaz 1. Misca 2. Poclusa de Barcău 1. Micske 2. Poklostelek
  21.Ciuhoi 1. Cenalos 2. Saniob 1. Biharcsanalos 2. Szentjobb
  22.Ciumeghiu 1. Boiu 2. Ghiorac 1. Mezobaj 2. Erdogyarak
  23.Curtuișeni 1. Sacalasau Nou1. Erkortvelyes
  24.Derna 1. Curtuișeni 1. Novy Sastelek
  25.Diosig 1. Diosig 2. Ianca 3. Roșiori 4. Vaida 1. Bihardioszeg 2. Jankafalva 3. Biharfelegyhaza4. Biharvajda
  26.Dragănești 1. Grădinari 1. Kisnyegerfalva
  27.Finiș 1. Finiș 2. Ioanis 3. Suncuis 1. Varasfenes 2. Korosjanosfalva3. Belenyessonkoly
  28.Girișu de Criș 1. Tarian 1. Korostarjan
  29.Ineu 1. Ineu 1. Koroskisjeno
  30.Lugasu de Jos 1. Urvind1. Orvend
  31.Măgești 1. Cacuciu Nou 1. Magyarkakucs
  32.Osorhei 1. Osorhei 2. Fughiu1. Fugyivasarhely 2. Fugyi
  33.Popești 1. Budoi 2. Varzari 1. Bodonos 2. Varzal
  34.Remetea 1. Remetea1. Magyarremete
  35.Săcuieni 1. Săcuieni 2. Cădea 3. Ciocaia 4. Cubulcut 5. Olosig 6. Sannicolau de Munte 1. Szekelyhid 2. Nagykagya 3. Csokaly 4. Erkobolkut 5. Erolaszi 6. Hegykozszentmik
  36.Sălacea 1. Sălacea 2. Otomani 1. Szalacs 2. Ottomany
  37.Sălard 1. Sălard 2. Hodos 3. Santimreu 1. Szalard 2. Jakohodos 3. Hegykozszentimr
  38.Santandrei 1. Palota 1. Ujpalota 1.a. Neupalota
  39.Sarbi 1. Fegernicu Nou 1. Ujfegyvernek
  40.Șimian 1. Șimian 2. Silindru1. Ersemjen 2. Erselend
  41.Șinteu 1. Șinteu 2. Huta Voivozi 3. Socet 4. Valea Tarnei 1. Nova Huta 2. Stara Huta 3. Huta Socet 4. Zidaren
  42.Suplacu de Barcău 1. Suplacu de Barcău 2. Dolea 3. Valea Cerului 1. Berettyoszeplak2. Dolyatanya 3. Cerpotok
  43.Tărcaia 1. Tărcaia1. Korostarkany
  44.Tarcea 1. Tarcea 2. Adoni 3. Galospetreu 1. Ertarcsa 2. Eradony 3. Galospetri
  45.Tăuteu 1. Tăuteu 1. Toți
  46.Țețchea 1. Telechiu1. Mezotelki
  47.Tileagd1. Tileagd 2. Posoloaca 3. Uileacu de Criș1. Mezotelegd 2. Posalaka 3. Pusztaujlak
  48.Tinca1. Tinca 2. Belfir 1. Tenke 2. Belfenyer
  49.Uileacu de Beiuș1. Uileacu de Beiuș1. Belenyesujlak
  50.Vadu Crișului1. Vadu Crișului1. Rev
  51.Viișoara1. Viișoara 2. Izvoarele 3. Pădureni1. Erszolos 2. Szolnokhaza 3. Erdotelep
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/4 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/5la normeJUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Bistrița 1. Sarata 1. Sofalva
  2.Beclean1. Coldau 1. Varkudu
  3.Braniștea1. Braniștea 2. Cireșoaia 1. Arpasto 2. Magyardecse
  4.Chiochiș 1. Chiochiș 2. Bozies 3. Jimbor 4. Strugureni 1. Kekes 2. Magyarborzas 3. Szaszzsombor 4. Mezoveresegyhaza
  5.Galații Bistriței 1. Tonciu 1. Tacs
  6.Lechința 1. Tigau 1. Cegotelke
  7.Mărișelu 1. Jeica 1. Zselyk
  8.Matei1. Matei 2. Fantanele 1. Szentmate1. Ujos
  9.Miceștii de Câmpie 1. Fantanita 1. Mezokobolkut
  10.Milaș 1. Comlod 1. Komlod
  11.Nimigea 1. Nimigea de Jos 1. Magyarnemegye
  12.Nușeni 1. Nușeni 2. Dumbrava 3. Malin 4. Vita 1. Apanagyfalu 2. Nyirmezo 3. Almasmalom 4. Vice
  13.Petru Rareș 1. Bata 1. Baca
  14.Rodna1. Valea Vinului 1. Radnaborberek
  15.Șieu-Odorhei 1. Bretea 1. Magyarberete
  16.Șintereag 1. Șintereag 2. Șieu-Sfantu 1. Somkerek 2. Sajoszentandras
  17.Teaca1. Teaca 1. Teke
  18.Uriu1. Uriu1. Felor
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/5 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/6la normeJUDEȚUL BOTOȘANI
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Mihăileni1.Rogojești1.ALFABET SLAV
   +  Anexa nr. 1/7la normeJUDEȚUL BRAȘOV
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Rupea 1. Fiser 1. Sovenyseg
  2.Săcele1. Săcele 1. Negyfalu
  3.Apata1. Apata 1. Apaca
  4.Bod 1. Colonia Bod 1. Boltfalu Cukorgyartelep
  5.Budila 1. Budila 1. Bodola
  6.Bunești1. Mesendorf 1. Meschendorf
  7.Cața1. Drauseni 2. Ionești 1. Homoroddaroc 2. Homorodjanosfalva
  8.Feldioara1. Colonia Reconstructia 1. Bohntelep
  9.Hălchiu 1. Crizbav 2. Satu Nou 1. Krizba 2. Barcaujfalu
  10.Hoghiz1. Hoghiz 2. Dopea 1. Oltheviz 2. Datk
  11.Homorod 1. Homorod 2. Jimbor 1. Homorod 2. Szekelyzsombor
  12.Jibert 1. Granari 2. Lovnic 1. Nagymoha 2. Leblang
  13.Maierus 1. Maierus 1. Nussbach
  14.Ormeniș1. Ormeniș 1. Urmos
  15.Racoș 1. Racoș 1. Alsorakos
  16.Șercaia1. Halmeag 1. Halmagy
  17.Târlungeni1. Târlungeni 2. Purcareni 3. Zizin 1. Tatrang 2. Purkerec 3. Zajzon
  18.Teliu 1. Teliu 1. Keresztvar
  19.Ticușu1. Ticușu Vechi 2. Cobor1. Deutsch-Tekes 2. Kobor
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/7 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/8la normeJUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Reșita 1. Secu 1. Szekul
  2.Anina1. Steierdorf 1. Steierdorf
  3.Moldova Noua 1. Măcești 1. ALFABET SLAV
  4.Berzasca1. Bigar 2. Liubcova 1. Biger 2. ALFABET SLAV
  5.Brebu Nou1. Brebu Nou 2. Garana 1. Weidenthal 2. Wolfsberg
  6.Buchin 1. Lindenfeld 1. Lindenfeld
  7.Carașova1. Carașova 2. Iabalcea 3. Nermed 1. Karasevo 2. Jabalce 2a. Jabalcea 3. Nermic
  8.Copăcele1. Copăcele 2. Zorile 1. ALFABET SLAV 2. ALFABET SLAV
  9.Doclin 1. Tirol 1. Konigsgnad
  10.Farliug 1. Scaius 1. ALFABET SLAV
  11.Forotic1. Brezon 1. Bresondorf
  12.Garnic1. Garnic 1. Gernik
  13.Lăpușnicel 1. Sumita 1. Sumica
  14.Lupac1. Lupac 2. Clocotici 3. Rafnic 4. Vodnic 1. Lupak 2. Klokotic 3. Ravnik 4. Vodnik
  15.Păltiniș 1. Cornutel 1. ALFABET SLAV
  16.Pescari1. Sfanta Elena 1. Svata Helena
  17.Pojejena 1. Pojejena 2. Belobresca 3. Divici 4. Radimna 1. ALFABET SLAV 2. ALFABET SLAV 3. ALFABET SLAV 4. ALFABET SLAV
  18.Sacu 1. Salbagelu Nou 1. ALFABET SLAV
  19.Socol1. Socol 2. Bazias 3. Câmpia 4. Zlatita 1. ALFABET SLAV 2. ALFABET SLAV 3. ALFABET SLAV 4. ALFABET SLAV
  20.Șopotu Nou1. Ravensca1. Ravenska
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/8 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/9la normeJUDEȚUL CLUJ
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Cluj-Napoca 1. Cluj-Napoca 1. Kolozsvar
  2.Gherla 1. Băița 1. Kero
  3.Huedin1. Huedin 2. Bicalatu 1. Banffyhunyad 2. Magyarbikal
  4.Aghireșu1. Aghireșu-Fabrici 2. Bagara 3. Doroltu 4. Inucu 5. Leghia 6. Macau 7. Ticu-Colonie 1. Egeres Gyartelep 2. Bogartelke 3. Nadasdaroc 4. Inaktelke 5. Jegenye 6. Makofal 7. Ferencba
  5.Aiton1. Aiton 1. Ajtony
  6.Apahida 1. Bodrog 1. Bodrog
  7.Aschileu 1. Fodora 1. Magyarfodorhaza
  8.Baciu1. Baciu 2. Mera 3. Suceagu 1. Kisbacs 2. Mera 3. Szucsag
  9.Bonțida1. Bontida 1. Bonchida
  10.Buza1. Buza 2. Rotunda 1. Buza 2. Keresztesvolgy
  11.Căianu1. Căianu Mic 2. Căianu-Vama 3. Vaida-Camaras 1. Kiskalyan 2. Kalyanivam 3. Vajdakamaras
  12.Călărași1. Călărași 1. Harasztos
  13.Călățele 1. Văleni 1. Magyarvalko
  14.Căpușu Mare 1. Căpușu Mare 2. Căpușu Mic 3. Dumbrava 1. Magyarkapus 2. Magyarkiskapus 3. Gyerovasarhely
  15.Cătina 1. Feldioara 1. Melegfoldvar
  16.Ceanu Mare 1. Valea lui Câți 1. Sarospatak
  17.Chințeni 1. Chințeni 2. Vechea 1. Kajanto 2. Bodonkut
  18.Cojocna1. Cojocna 1. Kolozs
  19.Cornești1. Cornești 2. Stoiana 3. Tiocu de Jos 4. Tiocu de Sus 1. Magyarszarvaskend2. Eszteny 3. Alsotok 4. Felsotok
  20.Feleacu 1. Gheorghieni 1. Gyorgyfalva
  21.Fizeșu Gherlii1. Fizeșu Gherlii 1. Ordongosfuzes
  22.Florești 1. Luna de Sus 1. Lona
  23.Garbau1. Turea 2. Viștea 1. Ture 2. Magyarvista
  24.Geaca 1. Lacu 2. Puini 1. Feketelak 2. Kispulyon
  25.Iclod1. Iclozel 1. Kisiklod
  26.Izvoru Crișului1. Izvoru Crișului 2. Nearsova 3. Saula 1. Korosfo 2. Nyarszo 3. Sarvasar
  27.Jucu1. Visea 1. Visa
  28.Luna1. Luncani 1. Aranyosgerend
  29.Manăstireni1. Manăstireni 1. Magyargyeromonost
  30.Mica1. Nires 2. Sanmarghita 3. Valea Ciresoii 4. Valea Luncii 1. Szasznyires 2. Szentmargita 3. Decseipataktanya 4. Hosszumezo
  31.Mihai Viteazu1. Cheia 2. Cornești 1. Meszko 2. Sinfalva
  32.Mociu 1. Chesau 2. Turmasi 1. Mezokeszu 2. Tormasdulo
  33.Moldovenești1. Moldovenești 2. Badeni 3. Pietroasa 4. Plaiesti 5. Stejeris 1. Varfalva-Aranyosr2. Bagyon 3. Csegez 4. Kovend 5. Kercsed
  34.Pălatca 1. Pălatca 1. Magyarpalatka
  35.Sancraiu 1. Sancraiu 2. Alunisu 3. Domosu 4. Horlacea 1. KalotaszentkiralyZentelke 2. Magyarokereke 3. Kalotadamos 4. Jakotelke
  36.Sanmartin 1. Sanmartin 1. Szepkenyeruszentma
  37.Săvădisla 1. Săvădisla 2. Liteni 3. Vlaha 1. Tordaszentlaszlo 2. Magyarleta 3. Magyarfenes
  38.Sic 1. Sic 1. Szek
  39.Suatu 1. Suatu 2. Damburile 1. Magyarszovat 2. Dombokfalva
  40.Tritenii de Jos 1. Colonia 1. Detrehemtelep
  41.Tureni1. Tureni 2. Comsesti 1. Tordatur 2. Komjatszeg
  42.Unguraș1. Unguraș 2. Darot 3. Sicfa 1. Balvanyosvaralja 2. Daroc 3. Kisbaton
  43.Viișoara1. Viișoara 1. Aranyosegerbegy
  44.Vultureni1. Chidea1. Kide
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/9 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/10la normeJUDEȚUL CONSTANȚA
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Agigea 1. Lazu 1. Laz Mahale
  2.Băneasa 1. Făurei 1. Kalaici
  3.Castelu 1. Castelu 1. Kostel
  4.Comana 1. Tătaru 1. Azaplar
  5.Dobromir 1. Lespezi 2. Văleni 1. Tekekoy 2. Yenisenlia
  6.Ghindărești 1. Ghindărești 1. ALFABET SLAV
  7.Independenta1. Independenta 2. Fântâna Mare 1. Bairamdede 2. Baspunar
  8.Ion Corvin1. Brebeni 1. Kukurkoy
  9.Limanu 1. Hagieni 1. Hacilar
  10.Lipnița 1. Cuiugiuc 1. Kuyucuk
  11.Mereni1. Osmancea 1. Osmanca
  12.Mircea Voda1. Gherghina1. Defca
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/10 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/11la normeJUDEȚUL COVASNA
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Sfantu Gheorghe 1. Sfantu Gheorghe 2. Chilieni 3. Coseni 1. Sepsiszentgyorgy 2. Kilyen 3. Szotyor
  2.Baraolt1. Baraolt 2. Biborteni 3. Bodos 4. Capeni 5. Miclosoara 6. Racosul de Sus 1. Barot 2. Bibarcfalva 3. Bodos 4. Kopec 5. Miklosvar 6. Felsorakos
  3.Covasna 1. Covasna 2. Chiurus 1. Kovaszna 2. Csomakoros
  4.Targu Secuiesc1. Targu Secuiesc 2. Lungă 1. Kezdivasarhely 2. Nyujtod
  5.Aita Mare 1. Aita Mare 2. Aita Medie 1. Nagyajta 2. Kozepajta
  6.Bățani 1. Batanii Mari 2. Aita Seaca 3. Batanii Mici 4. Herculian 5. Ozunca-Băi 1. Nagybacon 2. Szarazajta 3. Kisbacon 4. Magyarhermany 5. Uzonkaflirdo
  7.Belin 1. Belin 1. Bolon
  8.Bodoc1. Bodoc 2. Olteni 3. Zalan 1. Sepsibodok 2. Oltszem 3. Zalan
  9.Boroșneu Mare 1. Boroșneu Mare 2. Boroșneu Mic 3. Dobolii de Sus 4. Let 5. Tufalau 6. Valea Mica 1. Nagyborosnyo 2. Kisborosnyo 3. Feldoboly 4. Lecfalva 5. Cofalva 6. Kispatak
  10.Brăduț 1. Brăduț 2. Doboseni 3. Filia 4. Talisoara 1. Bardoc 2. Szekelyszaldobos 3. Erdofule 4. Olasztelek
  11.Brateș1. Brateș 2. Pachia 3. Telechia 1. Baratos 2. Pake 3. Orbaitelek
  12.Brețcu1. Brețcu 2. Martanus 3. Oituz 1. Bereck 2. Kezdimartonos 3. Ojtoz
  13.Cătălina1. Cătălina 2. Hatuica 3. Imeni 4. Marcusa 5. Martineni 1. Szentkatolna 2. Hatolyka 3. Imecsfalva 4. Kezdimarkosfalva 5. Kezdimartonfalva
  14.Cernat1. Cernat 2. Albis 3. Icafalau 1. Csernaton 2. Kezdialbis 3. Ikafalva
  15.Chichiș 1. Chichiș 1. Kokos
  16.Comandau1. Comandau 1. Komando
  17.Ghelința1. Ghelința 2. Harale 1. Gelence 2. Haraly
  18.Ghidfalău1. Ghidfalău 2. Anghelus 3. Fotos 4. Zoltan 1. Gidofalva 2. Angyalos 3. Fotosmartonos 4. Etfalvazoltan
  19.Hăghig 1. Hăghig 1. Hidveg
  20.Ilieni1. Ilieni 2. Dobolii de Jos 3. Sancraiu 1. Illyefalva 2. Aldoboly 3. Sepsiszentkiraly
  21.Lemnia 1. Lemnia 2. Lutoasa 3. Mereni 1. Lemheny 2. Csomortan 3. Kezdialmas
  22.Malnaș1. Micfalau 2. Bixad 3. Malnaș 4. Malnaș-Băi 5. Valea Zalanului 1. Mikoujfalu 2. Sepsibukszad 3. Malnaș 4. Malnasfurdo 5. Zalanpatak
  23.Moacșa1. Moacșa 2. Dalnic 3. Pădureni 1. Maksa 2. Dalnok 3. Sepsibesenyo
  24.Ojdula1. Ojdula 2. Hilib 1. Ozsdola 2. Hilib
  25.Ozun1. Ozun 2. Bicfalau 3. Lisnau 4. Lisnau-Vale 5. Măgheruș 6. Santionlunca 1. Uzon 2. Bikfalva 3. Lisznyo 4. Lisznyopatak 5. Sepsimagyaros 6. Szentivanlaborfalv
  26.Poian1. Poian 2. Belani 3. Carpinenii 4. Estelnic 5. Valea Scurta 1. Kezdipolyan 2. Belafalva 3. Csangotelep 4. Esztelnek 5. Kurtapatak
  27.Reci 1. Reci 2. Aninoasa 3. Bita 4. Saciova 1. Rety 2. Egerpatak 3. Bita 4. Szacsva
  28.Sanzieni1. Sanzieni 2. Casinu Mic 3. Petriceni 4. Valea Seaca 1. Kezdiszentlelek 2. Kiskaszon 3. Kezdikovar 4. Kezdiszarazpatak
  29.Turia1. Turia 2. Alungeni 1. Torja 2. Futasfalva
  30.Valcele1. Araci 2. Ariusd 1. Arapatak 2. Erosd
  31.Valea Crișulu1. Valea Crișului 2. Arcus 3. Calnic 1. Sepsikorospatak 2. Arkos 3. Kalnok
  32.Varghis 1. Varghis 1. Vargyas
  33.Zăbala 1. Zăbala 2. Peteni 3. Surcea 4. Tamasfalau 1. Zabola 2. Szekelypetofalva 3. Szorcse 4. Szekelytamasfalva
  34.Zagon1. Zagon 2. Papauti1. Zagon 2. Papolc
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/11 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/12la normeJUDEȚUL HARGHITA
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Miercurea-Ciuc1. Miercurea-Ciuc 2. Ciba 3. Harghita-Băi 1. Csikszereda 2. Csiba 3. Hargitafurdo
  2.Odorheiu Secuiesc 1. Odorheiu Secuiesc 1. Szekelyudvarhely
  3.Băile Tușnad 1. Băile Tușnad 2. Carpitus 1. Tusnadfurdo 2. Karpitusbanya
  4.Balan1. Balan 1. Balanbanya
  5.Borsec1. Borsec 1. Borszek
  6.Cristuru Secuiesc 1. Cristuru Secuiesc 2. Filias 1. Szekelykeresztur 2. Fiatfalva
  7.Gheorgheni1. Gheorgheni 2. Covacipeter 3. Vargatac 4. Visafolio 1. Gyergyoszentmiklos2. Kovacspeter 3. Vargatag 4. Visszafolyo
  8.Toplița1. Toplița 2. Măgheruș 3. Moglanesti 4. Secu 5. Zencani 1. Marosheviz 2. Magyaros 3. Moglany 4. Szekpatak 5. Zsakhegy
  9.Vlăhița1. Vlăhița 2. Băile Homorod 3. Minele Lueta 1. Szentegyhaza 2. Homorodfurdo 3. Lovetebanya
  10.Atid1. Atid 2. Crișeni 3. Cusmed 4. Inlaceni 5. Siclod 1. Eted 2. Korispatak 3. Kusmod 4. Enlaka 5. Siklod
  11.Avrămești 1. Avrămești 2. Andreeni 3. Cechesti 4. Firtanus 5. Goagiu 6. Laz-Firtanus 7. Laz-Șoimuș 8. Medisoru Mic 1. Szentabraham 2. Magyarandrasfalva 3. Csekefalva 4. Firtosmartonos 5. Gagy 6. Firtosilaz 7. Solymosilaz 8. Kismedeser
  12.Brădești 1. Brădești 2. Satu Mare 3. Tarnovita 1. Fenyed 2. Marefalva 3. Kukullokemenyfalva
  13.Capalnita1. Capalnita 1. Kapolnasfalu
  14.Carta1. Carta 2. Ineu 3. Tomești 1. Karcfalva 2. Csikjenofalva 3. Csikszenttamas
  15.Ciucsangeorgiu1. Ciucsangeorgiu 2. Armaseni 3. Armasenii Noi 4. Bancu 5. Ciobanis 6. Cotormani 7. Eghersec 8. Ghiurche 9. Potiond 1. Csikszentgyorgy 2. Csikmenasag 3. Menasagujfalu 4. Csikbankfalva 5. Csobanyos 6. Kotormany 7. Egerszek 8. Gyurke 9. Pottyond
  16.Ciumani1. Ciumani 1. Gyergyocsomafalva
  17.Corund1. Corund 2. Atia 3. Calonda 4. Fântâna Brazilor 5. Valea lui Pavel 1. Korond 2. Atyha 3. Kalonda 4. Fenyokut 5. Palpataka
  18.Dănești 1. Dănești 2. Mădăraș 1. Csikdanfalva 2. Csikmadaras
  19.Darjiu1. Darjiu 2. Mujna 1. Szekelyderzs 2. Szekelymuzsna
  20.Dealu 1. Dealu 2. Fancel 3. Sancrai 4. Tamasu 5. Tibod 6. Valea Rotunda 7. Ulcani 1. Oroszhegy 2. Szekelyfancsal 3. Szekelyszentkiraly4. Szekelyszenttamas 5. Tibod 6. Uknyed 7. Ulke
  21.Ditrau1. Ditrau 2. Jolotca 1. Gyergyoditro 2. Orotva
  22.Feliceni1. Feliceni 2. Alexandrita 3. Arvateni 4. Cireseni 5. Forteni 6. Hoghia 7. Oteni 8. Poienita 9. Tăureni 10. Teleac 11. Văleni 1. Felsoboldogfalva 2. Sandortelke 3. Arvatfalva 4. Suko 5. Farcad 6. Hodgya 7. Ocfalva 8. Szekely 9. Bikafalva 10. Telekfalva 11. Patakfalva
  23.Frumoasa1. Frumoasa 2. Barzava 3. Fagetel 4. Nicolesti 1. Szepviz 2. Csikborzsova 3. Bukkloka 4. Csikszentmiklos
  24.Gălăuțaș1. Gălăuțaș 1. Galocas
  25.Joseni 1. Joseni 2. Borzont 3. Bucin 1. Gyergyoalfalu 2. Borzont 3. Bucsin
  26.Lăzarea1. Lăzarea 2. Ghidut 1. Gyergyoszarhegy 2. Guduc
  27.Lueta1. Lueta 2. Băile Chirui 1. Lovete 2. Kirulyfurdo
  28.Lunca de Jos1. Lunca de Jos 2. Baratcos 3. Poiana Fagului 4. Puntea Lupului 5. Valea Boros 6. Valea Capelei 7. Valea Intunecoasa 8. Valea lui Antaloc 9. Valea Rece 1. Gyimeskozeplok 2. Barackospatak 3. Bukkhavaspataka 4. Farkaspallo 5. Borospatak 6. Kapolnapataka 7. Sotetpatak 8. Antalokpataka 9. Hidegsegpataka
  29.Lunca de Sus 1. Lunca de Sus 2. Comiat 3. Izvorul Trotușului 4 Păltiniș-Ciuc 5. Valea Garbea 6. Valea Ugra1. Gyimesfelsolok 2. Komjatpataka 3. Santatelek 4. Nyiresalja 5. Gorbepataka 6. Ugrapataka
  30.Lupeni1. Lupeni 2. Bisericani 3. Bulgareni 4. Firtusu 5. Morareni 6. Păltiniș 7. Păuleni 8. Sancel 9. Satu Mic 1. Farkaslaka 2. Szentlelek 3. Bogarfalva 4. Firtosvaralja 5. Nyikomalomfalva 6. Kecset 7. Szekelypalfalva 8. Szencsed 9. Kisfalud
  31.Mărtiniș1. Mărtiniș 2. Aldea 3. Badeni 4. Călugăreni 5. Chinusu 6. Comănești 7. Ghipes 8. Locodeni 9. Orășeni 10. Petreni 11. Rareș 12. Sanpaul 1. Homorodszentmarton2. Abasfalva 3. Bagy 4. Homorodremete 5. Kenos 6. Homorodkemenyfalva7. Gyepes 8. Lokod 9. Varosfalva 10. Homorodszentpeter 11. Recsenyed 12. Homorodszentpal
  32.Merești 1. Merești 1. Homorodalmas
  33.Mihăileni1. Mihăileni 2. Nadejdea 3. Văcărești 1. Csikszentmihaly 2. Ajnad 3. Vacsarcsi
  34.Mugeni1. Mugeni 2. Aluniș 3. Beta 4. Betesti 5. Dejutiu 6. Dobeni 7. Lutita 8. Matiseni 9. Porumbenii Mari 10. Porumbenii Mici 11. Tăietura 1. Bogoz 2. Szekelymagyaros 3. Beta 4. Betfalva 5. Decsfalva 6. Szekelydobo 7. Agyagfalva 8. Matisfalva 9. Nagygalambfalva 10. Kisgalambfalva 11. Vagas
  35.Ocland1. Ocland 2. Craciunel 3. Satu Nou1. Okland 2. Homorodkaracsonfal3. Homorodujfalu
  36.Păuleni-Ciuc 1. Păuleni-Ciuc 2. Delnita 3. Soimeni1. Csikpalfalva 1. Csfkdelne 2. Csikcsomortan
  37.Plăieșii de Jos 1. Plăieșii de Jos 2. Casinu Nou 3. Iacobeni 4. Imper 5. Plăieșii de Sus1. Kaszonaltiz 2. Kaszonujfalu 3. Kaszonjakabfalva 4. Kaszonimper 5. Kaszonfeltiz
  38.Praid1. Praid 2. Becas 3. Bucin 4. Ocna de Jos 5. Ocna de Sus1. Parajd 2. Bekastelep 3. Bucsin 4. Alsosofalva 5. Felsosofalva
  39.Remetea1. Remetea 2. Fagetel 3. Sineu1. Gyergyoremete 2. Kicsibukk 3. Eszenyo
  40.Săcel1. Soimusu Mare 2. Soimusu Mic 3. Vidacut1. Nagysolymos 2. Kissolymos 3. Szekelyhidegkut
  41.Sărmaș1. Hodoșa 2. Runc 1. Gyergyohodos 2. Runk
  42.Sancraieni 1. Sancraieni 2. Fitod 3. Hosasau 4. Leliceni 5. Misentea 6. Santimbru1. Csikszentkiraly 2. Fitod 3. Hosszuaszo 4. Csikszentlelek 5. Csikmindszent 6. Csikszentimre
  43.Sandominic 1. Sandominic1. Csikszentdomokos
  44.Sanmartin1. Sanmartin 2. Ciucani 3. Cozmeni 4. Lazaresti 5. Valea Uzului1. Csikszentmarton 2. Csikcsekefalva 3. Kozmas 4. Lazarfalva 5. Uzvolgye
  45.Sansimion1. Sansimion 2. Cetatuia1. Csikszentsimon 2. Csatoszeg
  46.Secuieni1. Secuieni 2. Bodogaia 3. Eliseni1. Ujszekely 2. Alsoboldogfalva 3. Szekelyszenterzseb
  47.Siculeni1. Siculeni 2. Ciaracio 3. Ciceu 4. Racu 5. Gârciu1. Madefalva 2. Csaracso 3. Csikcsicso 4. Csikrakos 5. Gorocsfalva
  48.Șimonești 1. Șimonești 2. Bentid 3. Cadaciu Mare 4. Cadaciu Mic 5. Cehetel 6. Chedia Mare 7. Chedia Mica 8. Cobatesti 9. Medisoru Mare 10. Mihăileni11. Nicoleni 12. Ruganesti 13. Tarcesti 14. Turdeni 1. Simenfalva 2. Benced 3. Nagykadacs 4. Kiskadacs 5. Csehetfalva 6. Nagykede 7. Kiskede 8. Kobatfalva 9. Medeser 10. Szekelyszentmihaly11. Szekelyszentmiklos12. Rugonfalva 13. Tarcsafalva 14. Tordatfalva
  49.Suseni1. Suseni 2. Chileni 3. Liban 4. Senetea 5. Valea Stramba 1. Gyergyoujfalu 2. Gyergyokilyenfalva3. Liban 4. Szenete 5. Gyergyotekeropatak
  50.Tulgheș1. Tulgheș 2. Hagota 1. Gyergyotolgyes 2. Hagoto
  51.Tușnad1. Tușnad 2. Tusnadu Nou 3. Vrabia 1. Tușnad 2. Ujtusnad 3. Csikverebes
  52.Ulieș1. Ulieș 2. Daia 3. Iasu 4. Ighiu 5. Nicolesti 6. Obranesti 7. Petecu 8. Vasileni 1. Kanyad 2. Szekelydalya 3. Jaszfalva 4. Ege 5. Miklosfalva 6. Abranfalva 7. Petek 8. Homorodszentlaszlo
  53.Vârșag1. Vârșag 1. Szekelyvarsag
  54.Voslabeni1. Voslabeni 2. Izvoru Mureșului 1. Vaslab 2. Marosfo
  55.Zetea1. Zetea 2. Desag 3. Izvoare 4. Poiana Tarnavei 5. Sicasau 6. Sub Cetate1. Zetelaka 2. Desag 3. Ivo 4. Kukullomezo 5. Sikaszo 6. Zetevaralja
  (la 22-07-2011, Poziția 47 coloana 2 punctul 5 din anexa nr. 1/12 a fost modificată de Articolul 3 din LEGEA nr. 164 din 11 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 510 din 19 iulie 2011 )
   +  Anexa nr. 1/13la normeJUDEȚUL HUNEDOARA
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Deva1. Cristur1. Csernakeresztur
  2.Hunedoara1. Răcăștia2. Hășdat3. Peștișu Mare1. Rakosd2. Hosdat3. Alpestes
  3.Călan1. Streisangeorgiu1. Sztrigyszentgyorgy
  4.Mărtinești1. Jeledinti1. Lozsad
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/13 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/14la normeJUDEȚUL IAȘI
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Stolniceni-Prăjescu1.Brătești1.ALFABET SLAV
   +  Anexa nr. 1/15la normeJUDEȚUL MARAMUREȘ
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Sighetu Marmației 1. Sighetu Marmației 1. Maramarossziget
  2.Baia Sprie 1. Baia Sprie 1. Felsobanya
  3.Șeini1. Șeini 2. Viile Apei 1. Szinervaralja 2. Apahegy
  4.Targu Lăpuș 1. Damacuseni 1. Domokos
  5.Băiuț1. Băiuț 2. Strambu-Băiuț 1. Erzsebetbanya 2. Kohovolgy
  6.Bistra 1. Bistra 2. Crasna Viseului 3. Valea Viseului 1. Alfabet slav 2. Alfabet slav 3. Alfabet slav
  7.Bocicoiu Mar1. Bocicoiu Mare 2. Crăciunești 3. Lunca la Tisa 4. Tisa 1. Nagybocsko 1a. Alfabet slav 2. Alfabet slav 3. Alfabet slav 4. Mukib
  8.Câmpulung la Tisa 1. Câmpulung la Tisa 1. Hosszumezo
  9.Ocna Șugatag 1. Ocna Șugatag 1. Aknasugatag
  10.Poienile de sub Munte 1. Poienile de sub Munte 1. Alfabet slav
  11.Remetea Chioarului 1. Berchez 1. Sarosberkesz
  12.Remeți1. Remeți 2. Piatra 3. Teceu Mic 1. PeMetu 2. Koveslaz 2a. Alfabet slav 3. Kistecso 3a. Alfabet slav
  13.Repedea1. Repedea 1. Alfabet slav
  14.Rona de Sus 1. Rona de Sus 2. Costiui 1. Alfabet slav 2. Ronaszek
  15.Rușcova 1. Ruscovai 1. Alfabet slav
  16.Săcălășeni1. Cătălina 2. Coltau 1. Katalin 2. Kolto
  17.Tăuții-Măgherăuș 1. Băița1. Laposbanya
  18.Ulmeni1. Arduzel 2. Manau1. Szamosardo 2. Mono
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/15 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/16la normeJUDEȚUL MEHEDINȚI
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Dubova1. Baia Noua2. Eibenthal1. Nove Doly2. Tisove Udoli
  2.Șvinița1. Șvinița1. ALFABET SLAV
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/16 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/17la normeJUDEȚUL MUREȘ
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Târgu Mureș 1. Targu Mureș 2. Mureșeni 3. Remetea 1. Marosvasarhely 2. Megyesfalva 3. Remeteszeg
  2.Reghin1. Reghin 2. Apalina 3. Iernuteni 1. Szaszregen 2. Abafaja 3. Radnotfaja
  3.Sighișoara1. Sighișoara 2. Angofa 3. Viilor 1. Segesvar 2. Angofa 3. Szoloskert
  4.Târnăveni1. Tarnaveni 2. Botorca 1. Dicsoszentmarton 2. Orhegy
  5.Iernut1. Iernut 2. Cipau 1. Radnot 2. Maroscsapo
  6.Luduș1. Luduș 2. Avrămești 3. Ciurgău 4. Fundatura 5. Roșiori 1. Marosludas 2. Ecken-Telep 3. Csorgo 4. Belsotelep 5. Andrassytelep
  7.Sovata1. Sovata 2. Capeti 3. Iliesi 4. Sacadat 5. Sarateni 1. Szovata 2. Kopacs 3. Illyesmezo 4. Szakadat 5. Sovarad
  8.Acatari1. Acatari 2. Corbesti 3. Gaiesti 4. Gruisor 5. Murgești 6. Roteni 7. Stejeris 8. Suveica 9. VaIenii 1. Akosfalva 2. Szekelycsoka 3. Gocs 4. Kisgorgeny 5. Nyaradszentbenede6. Harasztkerek 7. Cserefalva 8. Szoverd 9. Szekelyvaja
  9.Adamus1. Adamus 2. Cernești 3. Craiesti 4. Dambau 1. Adamos 2. Sovenyfalva 3. Kiralyfalva 4. Kukullodombo
  10.Albești1. Albești 2. Boiu 3. Sapartoc 1. Feheregyhaza 2. Bun 3. Sarpatak
  11.Aluniș 1. Aluniș 2. Fitcau 3. Lunca Mureșului 1. Magyaro 2. Ficko 3. Holtmaros
  12.Apold1. Vulcan 1. Volkany
  13.Ațintiș1. Cecalaca 2. Istihaza 1. Csekelaka 2. Istvanhaza
  14.Bagaciu1. Delenii 1. Magyarsaros
  15.Bahnea1. Bahnea 2. Cund 3. Daia 4. Gogan 1. Bonyha 2. Kund 2a. Reussdorf 3. Szaszdalya 4. Gogan
  16.Bălăușeri 1. Bălăușeri 2. Agristeu 3. Chendu 4. Dumitreni 1. Balavasar 2. Egresto 3. Kend 4. Szentdemeter
  17.Band1. Band 2. Fanatele Madarasului 3. Mădăraș 4. Mărășești 5. Negrenii de Câmpie 6. Valea Rece 1. Mezoband 2. Szenasag 3. Mezomadaras 4. Marosesd 5. Feketelak 6. Hidegvolgy
  18.Batos1. Batos 2. Goreni 3. Uila 1. Batos 2. Dedradszeplak 3. Vajola
  19.Beica de Jos 1. Beica de Jos 1. Alsobolkeny
  20.Bichis1. Bichis 2. Ozd 1. Magyarbukkos 2. Magyarozd
  21.Bogata1. Bogata 2. Ranta 1. Marosbogat 2. Ranta
  22.Brâncovenești1. Brâncovenești 2. Vălenii de Mureș 1. Marosvecs 2. Disznajo
  23.Breaza1. Breaza 2. Filpisu Mare 3. Filpisu Mic 1. Beresztelke 2. Magyarfulpos 3. Kisfulpos
  24.Ceuașu de Câmpie 1. Ceuașu de Câmpie 2. Campenita 3. Culpiu 4. Porumbeni 5. Sabed 1. Mezocsavas 2. Mezofele 3. Mezokolpeny 4. Galambod 5. Szabed
  25.Chețani 1. Cordos 2. Giurgis 3. Grindeni 1. Kardos 2. Gyorgyed 3. Gerendkeresztur
  26.Coroisanmarti1. Coroisanmartin 2. Odrihei 1. Korodszentmarton 2. Vamosudvarhely
  27.Crăciunești 1. Crăciunești 2. Budiu Mic 3. Cinta 4. Cornești 5. Tirimioara 1. Nyaradkaracson 2. Hagymasbodon 3. Fintahaza 4. Somosd 5. Kisteremi
  28.Cristești 1. Cristești 2. Valureni 1. Maroskeresztur 2. Szekelykakasd
  29.Cuci 1. Cuci 1. Kutyfalva
  30.Daneș 1. Criș 2. Stejarenii 1. Kreisch 2. Peschendorf
  31.Eremitu1. Eremitu 2. Călugăreni 3. Campu Cetății 4. Damieni 5. Matrici 1. Nyaradremete 2. Mikhaza 3. Varmezo 4. Demenyhaza 5. Nyaradkoszvenyes
  32.Ernei1. Ernei 2. Caluseri 3. Dumbravioara 4. Icland 5. Sacareni 6. Sangeru de Pădure 1. Nagyernye 2. Szekelykal 3. Saromberke 4. Ikland 5. Szekes 6. Erdoszengyel
  33.Fantanele 1. Fantanele 2. Bordosiu 3. Călimănești 4. Cibu 5. Roua 6. Viforoasa 1. Gyalakuta 2. Bordos 3. Kelementelke 4. Csob 5. Rava 6. Havadto
  34.Fărăgău 1. Onuca 2. Tonciu 1. Unoka 2. Tancs
  35.Gălești 1. Gălești 2. Adrianu Mare 3. Adrianu Mic 4. Bedeni 5. Maiad 6. Troita 1. Nyaradgalfalva 2. Nagyadorjan 3. Kisadorjan 4. Bede 5. Nyomat 6. Szentharomsag
  36.Gănești 1. Canești 2. Paucisoara 1. Vamosgalfalva 2. Kukullopocsfalva
  37.Gheorghe Doja1. Gheorghe Doja 2. Ilieni 3. Leordeni 4. Satu Nou 5. Tirimia 1. Dozsa Gyorgy 2. Lukailencfalva 3. Lorincfalva 4. Teremiujfalu 5. Nagyteremi
  38.Ghindari 1. Ghindari2. Abud3. Ceie4. Chibed5. Solocma6. Trei Sate1. Makfalva 2. Szekelyabod 3. Cseje 4. Kibed 5. Szolokma 6. Harmasfalu
  39.Glodeni 1. Glodeni 2. Pacureni 3. Paingeni 1. Marossarpatak 2. Pokakeresztur 3. Poka
  40.Gornești1. Gornești 2. Iara de Mureș 3. Ilioara 4. Pădureni 5. Periș 6. Petrilaca de Mureș 1. Gernyeszeg 2. Marosjara 3. Kisillye 4. Erdocsinad 5. Kortvelyfaja 6. Magyarpeterlaka
  41.Gurghiu1. Glăjărie 1. Gorgenyuvegcsur
  42.Hodoșa 1. Hodoșa 2. Ihod 3. Isla 4. Sambrias 1. Szekelyhodos 2. Ehed 3. Iszlo 4. Jobbagytelke
  43.Ibănești 1. Lăpușna 1. Laposnyatelep
  44.Livezeni 1. Livezeni 2. Bozeni 3. Corunca 4. Sanisor 1. Jedd 2. Szekelybos 3. Koronka 4. Kebele
  44.Lunca Bradului1. Lunca Bradului 1. Palotailva
  45.Magherani 1. Magherani 2. Bara 3. Bereni 4. Candu 5. Drojdii 6. Eremieni 7. Maia 8. Marculeni 9. Silea Nirajului 10. Torba 1. Nyaradmagyaros 2. Berekeresztur 3. Szekelybere 4. Kendo 5. Seprod 6. Nyaradszentimre 7. Maja 8. Markod 9. Nyaradselye 10. Torboszlo
  46.Mica 1. Mica 2. Abus 3. Ceuas 4. Deaj 5. Haranglab 1. Mikefalva 2. Abosfalva 3. Szaszcsavas 4. Desfalva 5. Haranglab
  47.Miercurea Nirajului 1. Miercurea Nirajului 2. Beu 3. Dumitrestii 4. Mosuni 5. Sardu Nirajului 6. Tampa 1. Nyaradszereda 2. Szekelybo 3. Demeterfalva 4. Szekelymoson 5. Szekelysard 6. Szekelytompa
  48.Nadeș 1. Nadeș2. Pipea1. Szasznadas 2. Pipe
  49.Neaua1. Neaua2. Ghinesti 3. Rigmani 4. Sansimion 5. Vădaș1. Havad 2. Geges 3. Rigmany 4. Nyaradszentsimon 5. Vadasd
  50.Ogra 1. Ogra 2. Dileu Vechi 1. Marosugra 2. Olahdello
  51.Pănet 1. Pănet 2. Berghia 3. Cuiesd 4. Hartau 5. Santioana de Mureș 1. Mezopanit 2. Mezobergenye 3. Mezokovesd 4. Harco 5. Csittszentivan
  52.Papiu Marian 1. Dobra 2. Merisoru 3. Ursoaia 1. Dobratanya 2. Bugusalja 3. Urszajatelep
  53.Păsăreni 1. Păsăreni 2. Galățeni 1. Backamadaras 2. Szentgerice
  54.Rastoiita 1. Iod 1. Jodtelep
  55.Sancraiu de Mureș 1. Sancraiu de Mureș 1. Marosszentkiraly
  56.Sangeorgiu de Mureș 1. Sangeorgiu de Mureș 2. Cotus 3. Tofalau 1. Marosszentgyorgy 2. Csejd 3. Tofalva
  57.Sangeorgiu de Pădure1. Sangeorgiu de Pădure 2. Bezid 3. Bezidu Nou 4. Loțu 1. Erdoszentgyorgy 2. Bozod 3. Bozodujfalu 4. Loc
  58.Sanpaul 1. Sanpaul 2. Dileu Nou 3. Valea Izvoarelor 1. Kereloszentpal 2. Magyardello 3. Buzasbesenyo
  59.Santana de Mureș 1. Santana de Mureș 2. Chinari 3. Curteni 1. Marosszentanna 2. Varhegy 3. Udvarfalva
  60.Sărmașu1. Sărmașu 2. Larga 3. Morut 4. Titiana 1. Nagysarmas 2. Larga 3. Marochaza 4. Titiana
  61.Stanceni 1. Stanceni 1. Godemesterhaza
  62.Suplac 1. Suplac 2. Idrifaia 3. Laslau Mic 1. Kukulloszeplak 2. Hederfaja 3. Kleinlasseln
  63.Suseni 1. Suseni 1. Marosfelfalu
  64.Vânători 1. Vânători 2. Mureni 1. Hejjasfalva 2. Szederjes
  65.Vărgata1. Vărgata 2. Grausorul 3. Mitresti 4. Vadu 5. Valea 1. Csikfalva 2. Buzahaza 3. Nyaradszentmarton4. Vadad 5. Jobbagyfalva
  66.Vetca 1. Vetca 2. Jacodu 3. Sălașuri 1. Szekelyvecke 2. Magyarzsakod 3. Szekelyszallas
  67.Voivodeni 1. Voivodeni 2. Toldal 1. Vajdaszentivany 2. Toldalag
  68.Zagăr1. Seleuș1. Kleinalisch
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/17 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/18la normeJUDEȚUL SATU MARE
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Satu Mare 1. Satu Mare 1.Szatmarnemeti
  2.Carei 1. Carei 1.Nagykaroly
  3.Tâșnad1. Tâșnad 2. Sarauad 1.Tâșnad 2.Tasnadszarvad
  4.Acas1. Acas 2. Mihaieni 1.Akos 2.Krasznamihalyfalva
  5.Andrid1. Andrid 2. Dindesti 3. Irina 1.Erendred 2.Erdengeleg 3.Iriny
  6.Ardud1. Ardud 2.Ardud-Vii 1.Erdod 1a.Erdeed 1.Erdodhegy
  7.Bătarci1.Tămășeni 1.Tamasvaralja
  8.Beltiug1.Beltiug 2.Ghirisa 3.Rătești 1.Bildegg 2.Geres 3.Sagass
  9.Berveni1.Berveni 1.Borvely
  10.Bogdand1.Bogdand 2.Ser 1.Bogdand 2.Szer
  11.Botiz 1.Botiz 2.Agris 3.Ciuperceni 1.Batiz 2.Egri 3.Gombastanya
  12.Căpleni1.Căpleni 2.Cămin1.Kaplony 2.Kalmand 2a.Kalmandi
  13.Căuaș1.Ghenci 1.Genes
  14.Ceha1. Cehăluț 1.Magyarcsaholy
  15.Craidorolț 1.Craidorolț 2.Eriu-Sancrai 3.Teghea 1.Kiralydaroc 2.Erszentkiraly 3.Krasznacegeny
  16.Culciu1.Culciu Mare 2.Apateu 3.Caraseu 4.Corod 5.Culciu Mic 1.Nagykolcs 2.Dobracsapati 3.Szamoskrasso 4.Szamoskorod 5.Kiskolcs
  17.Doba1.Doba 2.Boghis 1.Szamosdob 2.Csengerbagos
  18.Dorolț 1.Dorolț 2.Atea 3.Dara 4.Petea 1.Pusztadaroc 2.Atya 3.Szamosdara 4.Pete
  19.Poieni1.Poieni 1.Mezofeny 1a.Fienen
  20.Halmeu1.Halmeu 2.Babesti 3.Cidreag 4.Dobolt 5.Halmeu-Vii 6.Porumbesti 1.Halmi 2.Kisbabony 3.Csedreg 4.Dabolc 5.Halmihe 6.Kokenyesd
  21.Hodod1.Hodod 2.Lelei 3.Nadisu Hododulu1.Hadad 2.Lele 3.Hadadnadasd
  22.Lazuri 1.Lazuri 2.Bercu 3 .Nisipeni 4.Noroieni 5.Peleș 6.Pelisor 1.Lazari 2.Szarazberek 3.Sandorhomok 4.Kissar 5.Nagypeleske 6.Kispeleske
  23.Livada 1.Livada 2.Adrian 1.Sarkoz 2.Adorjan
  24.Medieșu Aurit1.Iojib 2.Medies-Vii 3.Potau 4.Românești 1.Jozsefhaza 2.Aranyosmeggyesihegy 3.Patohaza 4.Szatmargorbed
  25.Micula 1.Micula1.Mikola
  26.Moftin 1 .Moftinu Mic 2.Domanesti 3.Moftinu Mare 1.Kismajteny 2.Domahida 3.Nagymajteny 3a.Maitingen
  27.Odoreu 1.Odoreu 2.Berindan 3.Mărtinești 1.Szatmarudvari 2.Berend 3.Kakszentmarton
  28.Orașu Nou 1.Orașu Nou 2.Prilog-Vii 3.Remetea Oașului 1.Avasujvaros 2.Rozsapallaghegy 3.Koszegremete
  29.Păulești 1.Păulești 2.Amati 3.Ambud 4.Hrip 5.Petin 1.Szatmarpalfalva 2.Amac 3.Ombod 4.Hirip 5.Pettyen
  30.Petrești 1.Petrești 2.Dindestiu Mic 1.Mezopteri 1a.Petrifeld 2.Beschened
  31.Pir 1.Pir 2.Piru Nou 1.Szilagyper 2.Ujper
  32.Pișcolt 1.Pișcolt 2.Resighea1.Piskolt 2.Reszege
  33.Săcășeni 1.Săcășeni1.Erszakacsi
  34.Sanislău1.Sanislău 2.Berea 3.Ciumesti 4.Viișoara 1.Szaniszlo 2.Bere 3.Csomakoz 3a.Schamagosch 4.Ponyvas
  35.Sântău 1.Sântău 2.Chereusa 3.Sudurau 1.Tasnadszanto 2.Erkoros 3.Erszodoro
  36.Săuca 1.Becheni 2.Cean 3.Chisau 1.Pele 2.Tasnadcsany 3.Keszi
  37.Socond 1.Socond 1.Sukunden
  38.Supur1.Dobra 2.Secheresa 1.Dobra2.Szekerestanya
  39.Terebești 1.Terebești 1.Terebesch
  40.Tiream 1.Tiream 1.Terem
  41.Turț 1.Turt-Băi 1.Turcbanya
  42.Turulung 1.Turulung 2.Turulung-Vii 1.Turterebes 2.Turterebesi-Szollohegy
  43.Urziceni1.Urziceni 2.Urziceni-Pădure 1.Csanalos 1a.Schonthal 2.Csanaloserdo
  44.Vama1.Vama 1.Vamfalu
  45.Vetiș 1.Vetiș 2.Oar 1.Vetes 2.Ovari
  46.Viile Satu Mare1.Viile Satu Mare1.Szatmarhegy
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/18 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/19la normeJUDEȚUL SĂLAJ
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Zalău 1.Zalău 1.Zilah
  2.Cehu Silvaniei 1.Cehu Silvaniei 2.Ulciug 1.Szilagycseh 2.Volcsok
  3.Șimleu Silvaniei 1.Șimleu Silvaniei 1.Szilagysomlyo
  4.Almașu1.Almașu 2.Babiu 3.Jebucu 4.Petrinzel 5.Sfaras 6.Stana 1.Varalmas 2.Babony 3.Zsobok 4.Kispetri 5.Farnas 6.Sztana
  5.Benesat 1.Biusa 1.Boshaza
  6.Bocsa 1.Borla 1.Szilagyballa
  7.Camar 1.Camar 1.Kemer
  8.Carastelec1.Carastelec 1.Karasztelek
  9.Coseiu 1.Coseiu 2.Archid 1.Kusaly 2.Szilagyerked
  10.Crasna1.Crasna 2.Ratin 1.Kraszna 2.Raton
  11.Crișeni 1.Cristur-Crișeni 2.Garceiu 1.Szilagyfokeresztur 2.Szilagygorcson
  12.Cuzaplac1.Cuzaplac 2.Petrindu 1.Kozeplak 2.Nagypetri
  13.Dobrin1.Doba 2.Naimon 3.Sancraiu Silvaniei 4.Verveghiu 1.Nagydoba 2.Nagymon 3.Szilagyszentkiraly 4.Vervolgy
  14.Fildu de Jos 1.Tetisu 1.Ketesd
  15.Hereclean1.Diosod 2.Guruslau 3.Panic 1.Diosad 2.Magyargoroszlo 3.Szilagypanit
  16.Horoatu Crasnei 1.Horoatu Crasnei 1.Krasznahorvat
  17.Ip1.Ip 2.Zăuan 1.Ipp 2.Szilagyzovany
  18.Măeriște1.Uileacu Simleului 1.Somlyoujlak
  19.Marca1.Lesmir 1.Lecsmer
  20.Meseșenii de Jos 1.Meseșenii de Jos 2.Aghires 1.Magyarkecel 2.Egrespatak
  21.Nușfălău1.Nușfălău 2.Bilghez 3.Boghis 4.Bozies 1.Szilagynagyfalu 2.Burgezd 3.Szilagybagos 4.Szilagyborzas
  22.Pericei1.Pericei 1.Szilagyperecsen
  23.Plopiș1.Fagetu 1.Gemeleieka
  24.Sălățig1.Sălățig 2.Deja 3.Mineu 1.Szilagyszeg 2.Deshaza 3.Menyo
  25.Samșud1.Samșud 2.Valea Pomilor 1.Szilagysamson 2.Mocsolya
  26.Sărmășag1.Sărmășag 2.Ilisua 3.Lompirt 4.Poiana Măgura 5.Țărmure 1.Sărmășag 2.Selymesilosva 3.Szilagylompert 4.Magurahegy 5.Erdotanya
  27.Varsolt1.Vârșolț 2.Recea1.Varsolc 2.Krasznarecse
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/19 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/20la normeJUDEȚUL SIBIU
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Avrig 1.Sacadate 1.Oltszakadat
  2.Cisnădie 1.Cisnădioara 1.Michelsberg
  3.Ațel1.Alma 2.Smig 1.Kukulloalmas 2.Somogyom
  4.Bruiu 1.Gherdeal 2.Somartin 1.Gurteln 2.Martinsberg
  5.Chirpăr 1.Chirpar 2.Veseud 1.Kirchberg 2.Zied
  6.Laslea1.Mălâncrav 2.Nou Săsesc 3.Roandola 1.Malmkrog 2.Neudorf 3.Rauthal
  7.Merghindeal1.Dealu Frumos 1.Schonberg
  8.Miercurea Sibiului 1.Apoldu de Sus 1.Grosspold
  9.Săliște1.Amnaș1.Hamlesch
  10.Șeica Mare1.Boarta 2.Mighindoala 3.Petiș1.Mihalyfalva 2.Engenthal 3.Petersdorf
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/20 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/21la normeJUDEȚUL SUCEAVA
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Bălcăuți 1.Bălcăuți 2.Gropeni 3.Negostina 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV 3.ALFABET SLAV
  2.Brodina1.Cununschi 2.Dubiusca 3.Ehreste 4.Paltin 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV 3.ALFABET SLAV 4.ALFABET SLAV
  3.Cacica1.Cacica 2.Maidan 3.Runcu 4.Solonetu Nou 1.Kaczyka 2.ALFABET SLAV 2a.Majdan 3 PYHK3a.Runk 4.Nowy Soloniec
  4.Calafindești 1.Botoșănița Mare 2.Șerbăuți 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV
  5.Cârlibaba 1.Cârlibaba Nouă 1.Ludwigsdorf
  6.Dărmănești1.Mărițeia Mică 1.ALFABET SLAV
  7.Forăști 1.Boura 2.Manolea 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV
  8.Izvoarele Sucevei 1.Brodina 1.ALFABET SLAV
  9.Mânăstirea Humorului1.Pleșa 2.Poiana Micului 1.Plesza 2.Pojana Mikuli
  10.Mitocu Dragomirnei 1.Lipoveni1.ALFABET SLAV
  11.Moara1.Bulai1. Bulaj
  12.Moldova-Sulița 1.Moldova-Sulița 2.Benia 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV
  13.Mușenița1.Climauti 2.Vicsani 1.ALFABET SLAV 2.Wikszany
  14.Ulma1.Ulma 2.Costileva 3.Măgura 4.Nisipitu 5.Lupcina 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV 3.Marypa 4.Hicinit 5.ALFABET SLAV
  15.Vatra Moldoviței1.Ciumarna 2.Paltinu1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/21 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/22la normeJUDEȚUL TIMIȘ
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.Deta 1. Deta 1.Detta
  2.Făget 1.Brănești 1.ALFABET SLAV
  3.Balinț 1.Bodo 1.Nagybodofalva
  4.Banloc1.Partos 2.Soca 1.Partos 2.Coka
  5.Bârna1.Barna 2.Poganesti 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV
  6.Beba Veche 1.Cherestur 2.Pordeanu 1.Pusztakeresztur 2.Porgany
  7.Brestovăț 1.Brestovăț 2.Lucareț 3.Tes 1.ALFABET SLAV 2.ALFABET SLAV 3.ALFABET SLAV
  8.Cenei1.Cenei 1.ALFABET SLAV
  9.Chevereșu Mare 1.Dragsina 2.Vucova 1.Temesfalva 2.Vukova
  10.Ciacova1.Gad 1.ALFABEL SLAV
  11.Costeiu1.Tipari 1.Szaparyfalva
  12.Criciova1.Criciova 1.ALFABET SLAV
  13.Denta 1.Brestea 2.Rovinita Mare 3.Rovinita Mica 1.Bresca 2.Nagyomor 3.Manen Omur
  14.Dudeștii Vechi1.Dudeștii Vechi 2.Cheglevici 3.Colonia Bulgara 1.Star Bisnov 2.Keglevichhaza 3.Bolgartelep
  15.Dumbrava 1.Dumbrava 1.Igazfalva
  16.Dumbrăvița1.Dumbrăvița 1.Ujszentes
  17.Foeni1.Cruceni 1.Torontalkeresztes
  18.Gătaia1.Gătaia 2.Butin 1.Gatalja 2.Butin
  19.Giera1.Giera 2.Grănicerii 1.Gyer 2.Csavos
  20.Giulvăz1.Ivanda 2.Rudna 1.ALFABEL SLAV 2.ALFABET SLAV
  21.Liebling1.Iosit 1.Jozsefszallas
  22.Mașloc1.Remetea Mică1.ALFABEL SLAV
  22.Moșnița Noua 1.Moșnița Nouă1.Ujmosnica
  23.Peciu Nou1.Dinias 2.Sânmartinu Sârbesc 1.ALFABEL SLAV 2.ALFABEL SLAV
  24.Recaș 1.Petrovaselo 2.Stanciova 1.ALFABEL SLAV 2.ALFABEL SLAV
  25.Săcălaz 1.Beregsau Mic 1.Hemer
  26.Sacoșu Turcesc 1.Otvesti 1.ALFABEL SLAV
  27.Sanpetru Mare 1.Sanpetru Mare 1.ALFABEL SLAV
  28.Știuca1.Știuca 2.Dragomirești 1.ALFABEL SLAV 2.ALFABEL SLAV
  29.Topolovățu Mare 1.Cralovat 1.ALFABEL SLAV
  30.Tormac 1.Tormac 1.Vegvar
  31.Traian Vuia 1.Săceni 1.Szecseny
  32.Uivar 1.Otelec 2.Pustinis 3.Răuți 4.Sânmartinu Maghiar 1.Otelek 2.Oregfalu 3.Aurelhaza 4.Magyarszentmarton
  33.Variaș1.Gelu 2.Sânpetru Mic 1.ALFABEL SLAV 2.Kisszentpeter
  34.Victor Vlad Delamarin1.Pădureni 2.Petroasa Mare 3.Pini1.ALFABEL SLAV 2.Wetschehausen 3.Pinty
  (la 20-12-2002, Anexa nr. 1/22 a fost modificată de Articolul UNIC din HOTĂRÂREA nr. 1.415 din 6 decembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 20 decembrie 2002 )
   +  Anexa nr. 1/23la normeJUDEȚUL TULCEA
  Nr.crt.Unitatea administrativ- teritorială- sat component - sat aparținător - localitate componentaMod de inscriptionare în limba maternă
  1.C.A. Rosetti1.Letea2.Periprava3.Sfiștofca1.ALFABET SLAV2. ALFABET SLAV3. ALFABET SLAV
  2.Carcaliu1.Carcaliu1. ALFABET SLAV
  3.Crișan1.Crișan2.Caraorman3.Mila 231. ALFABET SLAV2. ALFABET SLAV3. ALFABET SLAV
  4.Jurilovca1.Jurilovca1. ALFABET SLAV
  5.Maliuc1.Gorgova1. ALFABET SLAV
  6.Murighiol1.Murighiol1. ALFABET SLAV
  7.Sarichioi1.Sarichioi1. ALFABET SLAV
  8.Slava Cercheză1.Slava Cercheză2.Slava Rusă1. ALFABET SLAV2. ALFABET SLAV
   +  Anexa nr. 2
  INSCRIPȚIONAREA
  în limba română și în limba minorității a indicatoarelor rutiere
  ce cuprind denumirea unor localități