ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 23 din 27 martie 2000privind înfiinţarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 martie 2000  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:  +  Articolul 1Se înfiinţează Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare care se desfiinţează.  +  Articolul 2 (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este societate comercială pe acţiuni de interes naţional, cu capital de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4, şi are în structura sucursale fără personalitate juridică, prevăzute în anexa nr. 2. (2) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare şi statutului prevăzut în anexa nr. 1. (3) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va funcţiona sub autoritatea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 3 (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este de 199.829,0 milioane lei şi se constituie prin preluarea unei părţi din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii şi înregistrat în evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 1999. (2) Predarea-preluarea părţii din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare de către Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se face pe bază de protocol încheiat între părţi, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în numele statului, concesioneaza Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., pe termen de 49 de ani, bunurile aparţinând domeniului public al statului, prevăzute în anexa nr. 3, constituite din lucrări de irigaţii formate din prize, staţii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aductiune şi distribuţie a apei de irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrările de desecare gravitationala şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora, lucrări de combatere a eroziunii solului, baraje şi diguri de apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre şi pe râurile interioare proprii. Nivelul redeventei este de 0,2% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesiune. (2) Lucrările din amenajările de irigaţii şi orezării, prevăzute în anexa nr. 3, formate din staţii de pompare de punere sub presiune, reţelele interioare de irigaţii din conducte şi canale, lucrările de desecare-drenaj formate din staţii de pompare, canale de ordin inferior, drenurile şi colectoarele de drenaj, care nu sunt în domeniul public, vor fi administrate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. până la transferul acestora la cerere, fără plata, către asociaţiile utilizatorilor de apa, conform legii, în termen de până la 5 ani, pe măsura infiintarii acestora. (3) Clădirile de producţie şi administrative, cu terenurile aferente, dotările, utilajele şi mijloacele de transport, necesare pentru desfăşurarea activităţii Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., din domeniul privat al statului, prevăzute în anexa nr. 3, se preiau de la Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare prin protocol, iar valoarea acestora se înscrie în capitalul social al societăţii comerciale.  +  Articolul 5Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. îşi desfăşoară activitatea în domeniul imbunatatirilor funciare, având ca obiect principal de activitate administrarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de interes naţional din patrimoniu, precum şi aplicarea strategiilor de dezvoltare, a politicilor în domeniul imbunatatirilor funciare, de investiţii şi cercetare ştiinţifică de specialitate.  +  Articolul 6 (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. preia toate drepturile şi va fi ţinuta de toate obligaţiile Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, aferente părţii din activul patrimonial preluate, în măsura în care, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting. (2) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se substituie în toate litigiile în curs ale Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, în legătură cu partea din activul patrimonial preluată.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă acţiunile Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sunt deţinute în totalitate de stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 8 (1) Cheltuielile cu energia electrica necesară pomparii apei de la priza până la hidrant şi toate cheltuielile cu evacuarea apei din reţeaua de desecare, cheltuielile de întreţinere şi reparaţii ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare în care se cuprind, potrivit legii, şi digurile, barajele şi construcţiile-anexe din patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se suporta de la bugetul de stat. (2) Cheltuielile cu energia electrica necesară în vederea pomparii apei de la staţiile de pompare de punere sub presiune până la hidrant sau vaneta din orezării, cheltuielile cu evacuarea apei din reţelele de desecare şi cheltuielile de întreţinere şi reparaţii din amenajările ce vor fi preluate de asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii nou-înfiinţate se suporta de la bugetul de stat pe o perioadă de 5 ani. (3) Pentru agenţii economici şi instituţiile publice care au sisteme de irigaţii şi sisteme de desecare în afară celor aflate în patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. cheltuielile cu energia electrica necesară pomparii apei de la priza la hidrant, precum şi cheltuielile cu energia electrica necesară pentru evacuarea apei din sistemele de desecare se suporta de la bugetul de stat. (4) Pentru cheltuielile de exploatare a sistemelor de irigaţii din patrimoniu Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va stabili tarife pentru livrarea apei către beneficiarii prestărilor de servicii. (5) Cheltuielile privind acţiunile de apărare împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţiile hidrotehnice, cheltuielile pentru cercetare, studii şi proiectare, cheltuielile pentru investiţiile în derulare şi pentru cele noi, reabilitarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare existente, conservarea obiectivelor de investiţii sistate, cheltuielile cu protecţia mediului prin lucrări de îmbunătăţiri funciare, monitorizarea efectelor şi cadastrul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, dotări independente şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor din patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se suporta de la bugetul de stat.  +  Articolul 9Personalul Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare va fi preluat de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., fiind considerat transferat de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, cu avizul Ministerului Finanţelor, va elabora şi va supune Guvernului spre aprobare normele metodologice privind condiţiile şi modul de acordare şi utilizare, precum şi controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul imbunatatirilor funciare. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei se vor aproba normele metodologice pentru implementarea modului de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare.  +  Articolul 11În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei va reorganiza prin divizare Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în vederea privatizării unor activităţi din domeniul imbunatatirilor funciare, care intră în obiectul de activitate al acesteia.  +  Articolul 12Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 13Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga:- Legea nr. 50/1994 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 15 ianuarie 1996, cu modificările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 686/1994 privind înfiinţarea Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 15 februarie 1997, cu modificările ulterioare;- art. 21 din Legea imbunatatirilor funciare nr. 84/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1996, precum şi orice alte dispoziţii contrare.PRIM-MINISTRUMUGUR CONSTANTIN ISARESCUContrasemnează:--------------- Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Ioan Avram MuresanMinistrul finanţelor,Decebal Traian Remes  +  Anexa 1 STATUTULSocietăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Capitolul 1 Denumirea, forma juridică, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societăţii comerciale este Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (2) În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se menţionează denumirea acesteia, precedată sau urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de initialele "S.A.", de capitalul social, numărul de înmatriculare în registrul comerţului, de sediu şi de codul fiscal.  +  Articolul 2Forma juridicăSocietatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este societate comercială pe acţiuni de interes naţional şi funcţionează ca persoana juridică română cu capital de stat, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) Sediul central al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este în România, municipiul Bucureşti, Sos. Oltenitei nr. 35-37, sectorul 4. (2) Sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate fi schimbat în alta localitate din România, potrivit legii. (3) La data infiintarii Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are în structura sa sucursale, unităţi fără personalitate juridică. Sucursalele pot avea în subordine sisteme, secţii, ateliere, cu gestiune economico-financiară, şi întocmesc evidenţa contabilă la nivel de balanţa de verificare.  +  Articolul 4DurataDurata Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei în registrul comerţului.  +  Capitolul 2 Scopul, obiectul de activitate şi atribuţiile  +  Articolul 5ScopulSocietatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are ca scop aplicarea strategiilor de dezvoltare şi a politicilor naţionale în domeniul imbunatatirilor funciare, realizarea de investiţii şi cercetări ştiinţifice de specialitate.  +  Articolul 6Obiectul de activitate şi atribuţiile (1) În calitate de concesionar al lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul public, Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., prin sucursalele sale, are următorul obiect de activitate:1. administrarea, întreţinerea, repararea şi exploatarea lucrărilor de irigaţii, desecări-drenaje, combaterea eroziunii solului, îndiguiri, baraje şi altele asemenea, inclusiv apărarea împotriva inundaţiilor şi gheturilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din amenajările proprii;2. realizarea programelor de investiţii privind studiile, proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;3. producerea de materiale, echipamente, confecţii şi reconditionari de piese de schimb, necesare în activitatea de îmbunătăţiri funciare, pentru necesităţile proprii şi pentru terţi;4. executarea de prestări de servicii din domeniul imbunatatirilor funciare, pentru terţe persoane juridice şi fizice;5. asigurarea asistenţei tehnice în întreţinerea şi exploatarea amenajărilor de îmbunătăţiri funciare de către persoane juridice şi fizice, precum şi de asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii;6. desfăşurarea de activităţi de import-export, cooperare internationala în domeniul imbunatatirilor funciare, comercializare de echipamente de irigaţii, echipamente şi utilaje agricole, substanţe chimice de protecţie a culturilor agricole, depozitare şi condiţionare a produselor agricole, material semincer, tehnologii şi servicii, precum şi de comercializare şi export de produse agricole;7. executarea de alte prestări de servicii în domeniul transporturilor, proiectării şi realizării lucrărilor de construcţii-montaj, reparaţii prin atelierele proprii, închirieri de mijloace de transport şi utilaje, precum şi spaţii temporar disponibile, pentru persoane juridice şi fizice, fără a afecta activitatea de baza;8. organizarea bazei materiale pentru realizarea programelor economice şi de cercetare ştiinţifică în colaborare cu unităţi din domeniul proiectării şi cercetării;9. realizarea şi funcţionarea sistemului naţional de supraveghere, evaluare, prognoza şi avertizare privind efectele economice şi ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, parte componenta a sistemului naţional de monitorizare pentru protecţia mediului;10. realizarea sistemului propriu informatic, prestări de servicii informatice, activitate de software, de baza şi aplicativa pentru calculatoare şi reţele de calculatoare;11. furnizarea de agent termic prin microcentralele proprii către persoane juridice şi fizice;12. organizarea şi participarea la manifestări tehnico-ştiinţifice şi la expoziţii în ţara şi în străinătate, servicii de reclama şi publicitate;13. organizarea altor activităţi şi servicii pentru valorificarea unor oportunitati profitabile;14. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparaţii, demolări, casări, precum şi a produselor secundare rezultate din activitatea de baza;15. operaţiuni de leasing conform legislaţiei în vigoare;16. realizarea pentru personalul propriu de activităţi sociale, culturale, turistice, sanitare, sportive;17. organizarea, realizarea, păstrarea şi ţinerea la zi a cadastrului de îmbunătăţiri funciare;18. gestionarea şi paza bunurilor proprii, precum şi a celor de natura bunurilor prevăzute la art. 135 alin. (5) din Constituţie, concesionate Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.;19. activităţi de propaganda, de informare directa şi de sensibilizare a utilizatorilor de apa pentru irigaţii, în scopul transferului la aceştia al managementului aplicării udarilor;20. editarea, tipărirea şi comercializarea de publicaţii tehnice în domeniul agricol. (2) Pentru realizarea obiectului sau de activitate Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are următoarele atribuţii:1. întocmeşte programele anuale şi de perspectiva în domeniul imbunatatirilor funciare;2. elaborează studii şi programe pentru dezvoltarea, modernizarea şi completarea obiectivelor de investiţii existente, pentru realizarea de obiective noi, în corelare cu exploatarea amenajărilor acestora;3. fundamentează necesarul de surse şi de fonduri pentru finanţarea tuturor lucrărilor prevăzute în obiectul sau de activitate şi asigura repartizarea fondurilor aprobate;4. elaborează norme de consum, norme de stoc şi tarife specifice exploatării lucrărilor de îmbunătăţiri funciare;5. avizează şi aproba documentaţiile tehnice, contractarea şi finanţarea lucrărilor de investiţii şi de reparaţii, executarea şi receptionarea la termen a lucrărilor respective, potrivit legii;6. elaborează norme tehnice şi tehnologii privind întreţinerea, repararea şi exploatarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare de pe terenurile agricole, cu destinaţie agricolă;7. asigura funcţionarea lucrărilor la parametrii proiectati, cu excepţia cazurilor în care funcţionarea este împiedicată de factori naturali care nu pot fi influentati de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.;8. urmăreşte impactul lucrărilor de îmbunătăţiri funciare asupra factorilor de mediu şi aplica măsuri de corectie, în cazul constatării unor tendinte negative, stabilite prin documentaţii tehnico-economice şi/sau ecologice;9. evalueaza, după caz, direct sau prin alte persoane juridice sau fizice de specialitate, efectele şi pagubele produse lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din administrare de acţiunile factorilor de risc şi de calamitatile naturale şi face demersurile necesare obţinerii de fonduri în vederea remedierii, potrivit legii;10. participa la aplicarea prevederilor Legii imbunatatirilor funciare nr. 84/1996;11. organizează şi aplica acţiunile operative pentru prevenirea şi asigurarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţiile hidrotehnice din amenajările proprii, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 638/1999;12. emite acorduri şi avize pentru instalaţiile şi construcţiile care se executa în zona lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din patrimoniul sau;13. întocmeşte proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli; analizează utilizarea disponibilităţilor băneşti, în condiţiile legii;14. contractează credite interne şi externe, potrivit reglementărilor în vigoare;15. studiază piaţa interna şi externa, pentru asigurarea aprovizionarii cu materiale şi echipamente specifice;16. efectuează operaţiuni de comerţ exterior;17. iniţiază acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţifică cu firme, precum şi acţiuni de colaborare cu organisme internaţionale, în domeniul sau de activitate;18. participa la acţiunile ce se desfăşoară pe plan internaţional în organismele la care este afiliată, precum şi la alte manifestări internaţionale organizate pe teme de administrare şi exploatare a lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, în condiţiile legii;19. organizează licitaţii pentru adjudecarea proiectării şi executării investiţiilor publice, achiziţii publice de bunuri şi executarea de prestări de servicii şi reparaţii în domeniul imbunatatirilor funciare, potrivit legii;20. elaborează şi realizează planul propriu de cercetare, proiectare, informatica;21. coordonează şi îndrumă metodologic realizarea controlului tehnic în unităţile proprii privind întreţinerea şi repararea lucrărilor din domeniul sau de activitate;22. urmăreşte activitatea de investiţii şi inovaţii şi se preocupa de generalizarea celor mai importante realizari ale acestora, face propuneri cu privire la problemele de standardizare;23. urmăreşte şi ia măsurile necesare pentru respectarea normelor legale privind utilizarea aparaturii de măsura şi control, precum şi a instalaţiilor de ridicat din dotare;24. avizează omologarea şi producerea de noi produse specifice sectorului de îmbunătăţiri funciare;25. elaborează norme interne de consum pentru combustibili, lubrifianţi, energie electrica pentru tehnologiile specifice activităţii de exploatare, întreţinere şi reparaţii;26. colaborează şi ia măsuri, de comun acord cu organele de specialitate ale Ministerului de Interne, pentru asigurarea pazei şi protecţiei lucrărilor din administrarea proprie;27. elaborează normele proprii de protecţie a muncii, de prevenire a incendiilor pentru activităţile specifice;28. elaborează studii cu privire la necesarul forţei de muncă pe structuri de personal, organizează recrutarea cadrelor, pregătirea şi perfecţionarea întregului personal şi controlează aplicarea reglementărilor privind selecţionarea şi promovarea personalului la unităţile din subordine;29. asigura îndrumarea şi controlul unităţilor din subordine, controlul financiar de gestiune, efectuează analize economice şi tehnice asupra organizării şi desfăşurării proceselor de producţie şi ia măsurile corespunzătoare;30. întocmeşte şi prezintă bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Capitolul 3 Capitalul social, acţiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este de 199.829,0 milioane lei, împărţit în 199.829 acţiuni nominative în valoare nominală de 1.000.000 lei. Capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este constituit prin preluarea unei părţi din activul patrimonial al Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare, în care nu este inclusă valoarea bunurilor din domeniul public al statului, reevaluat potrivit legii şi înregistrat în evidenţa contabilă la data de 31 decembrie 1999. (2) Bunurile aparţinând domeniului public al statului, constituite din lucrări de irigaţii formate din prize, staţii de pompare de baza inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aductiune şi distribuţie a apei de irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrările de desecare gravitationala şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora, lucrări de combatere a eroziunii solului, baraje şi diguri de apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre şi pe râurile interioare, şi care nu sunt incluse în capitalul social al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se concesioneaza de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, în numele statului, pe un termen de 49 de ani, Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Nivelul redeventei este de 0,2% din valoarea bunurilor care fac obiectul contractului de concesionare. (3) Lucrările din amenajările de irigaţii şi orezării, formate din staţii de pompare de punere sub presiune, reţelele interioare de irigaţii din conducte şi canale, lucrările de desecare-drenaj formate din staţii de pompare, canale de ordin inferior, drenurile şi colectoarele de drenaj, care nu aparţin domeniului public al statului, vor fi administrate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. până la transferul acestora, la cerere, fără plata, la asociaţiile utilizatorilor de apa pentru irigaţii, conform legii, în termen de până la 5 ani, pe măsura infiintarii acestora. (4) Clădirile de producţie şi administrative, împreună cu terenurile aferente, dotările, utilajele şi mijloacele de transport necesare pentru desfăşurarea activităţii Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. din domeniul privat al statului se preiau de la Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare prin protocol şi se includ în capitalul social al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (5) Capitalul social prevăzut la alin. (1) este cel care rezultă din inventarierea patrimoniului Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare reflectat în bilanţul contabil încheiat la predarea-preluarea patrimoniului între Regia Autonomă a Imbunatatirilor Funciare şi Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţa de urgenţă. (6) Până la transmiterea acţiunilor către terţe persoane fizice sau juridice, române ori străine, în condiţiile legii, acestea sunt deţinute în totalitate de stat, care îşi exercită drepturile şi obligaţiile decurgând din calitatea sa de acţionar unic prin Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei.  +  Articolul 8Reducerea sau majorarea capitalului social (1) Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor, în condiţiile şi cu respectarea procedurilor prevăzute de lege. (2) În cazul în care administratorul unic constata pierderea a jumătate din capitalul social, acesta este obligat sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinară a acţionarilor, care va decide fie reîntregirea capitalului social, fie reducerea la valoarea rămasă, fie dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Reducerea capitalului social se va putea face numai după doua luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor.  +  Articolul 9Acţiunile (1) Acţiunile nominative ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (2) Acţiunile nominative emise de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor fi în forma dematerializată, prin înscriere în cont, caz în care se vor emite certificate de acţionar potrivit legii. (3) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va tine evidenta acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat, care se păstrează la sediul acesteia. Modificările care se operează în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (4) Acţiunile emise de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii. (5) Persoanele fizice sau juridice, române ori străine, vor putea dobândi acţiuni la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. potrivit prevederilor legale în vigoare, fără însă ca poziţia statului de acţionar majoritar să fie afectată.  +  Articolul 10Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionar, potrivit legii, conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute de statut. (2) Deţinerea acţiunii implica adeziunea de drept la statut. (3) Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. (4) Când o acţiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, nu se va înscrie transmiterea decât în condiţiile în care acestea desemnează un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acţiuni. (5) Obligaţiile Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii răspund în limitele valorii acţiunilor pe care le deţin. (6) Patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 11Cesiunea acţiunilor (1) Acţiunile sunt indivizibile cu privire la Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., care nu recunoaşte decât un singur proprietar pentru fiecare acţiune. (2) Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau către terţi se efectuează în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se realizează prin declaraţie facuta în registrul acţionarilor, subscrisă de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 12Pierderea acţiunilorÎn cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunţe administratorul unic şi să facă public faptul prin presa, în cel puţin două ziare de larga circulaţie din localitatea în care se afla sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. Acţiunile pierdute se anulează. Anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. După 6 luni acţionarul va putea obţine un duplicat al acţiunilor pierdute.  +  Capitolul 4 Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 13Atribuţii (1) Adunarea generală a acţionarilor Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi politicii ei economice. (2) Până la apariţia unor noi reglementări privind situaţia societăţilor comerciale având ca acţionar unic statul interesele capitalului de stat vor fi reprezentate de un împuternicit al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare. (4) Adunarea generală ordinară a acţionarilor are următoarele atribuţii principale: a) aproba strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.; b) numeşte şi înlocuieşte administratorul unic şi cenzorii, conform prevederilor legale; c) aproba descărcarea de gestiune a administratorului unic şi dispune revocarea acestuia; d) stabileşte nivelul remuneraţiei administratorului unic şi a cenzorilor; e) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor; f) aproba bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, după analizarea raportului administratorului unic şi al cenzorilor, şi repartizează profitul conform legii; g) hotărăşte cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare, conform legii; h) hotărăşte cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe; stabileşte competentele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garanţiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; i) analizează rapoartele administratorului unic privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, poziţia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; j) hotărăşte cu privire la actionarea în justiţie a administratorului unic, a directorului general şi a cenzorilor, pentru recuperarea prejudiciilor produse de aceştia Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.; k) hotărăşte cu privire la gajarea, ipotecarea sau la închirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; l) aproba structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (5) Pentru atribuţiile menţionate la lit. e), f), g), h), i), j) şi k) adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decât în urma obţinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat special prealabil de la organul care l-a numit. (6) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se întruneşte ori de câte ori este necesar să fie luată o hotărâre pentru: a) mutarea sediului; b) prelungirea duratei; c) majorarea capitalului social; d) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni; e) fuziunea cu alte societăţi comerciale sau divizarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.; f) dizolvarea anticipata; g) conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta; h) conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; i) emisiunea de obligaţiuni; j) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a acţionarilor. (7) Pentru atribuţiile adunării generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat special prealabil de la organul care l-a numit. Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va putea delega administratorului unic exerciţiul atribuţiilor sale, menţionate la lit. a), d) şi i).  +  Articolul 14Convocarea adunării generale a acţionarilor (1) Adunarea generală ordinară a acţionarilor se convoacă de administratorul unic. Adunarea generală ordinară a acţionarilor are loc cel puţin o dată pe an, la doua luni de la încheierea exerciţiului financiar, pentru examinarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului pe anul în curs. (2) Convocarea adunării generale a acţionarilor se va face cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită, va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, şi într-un ziar de larga circulaţie din Bucureşti şi va cuprinde locul şi data ţinerii acesteia, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor. Adunarea generală a acţionarilor se întruneşte la sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sau în alt loc indicat în convocare. (3) Adunarea generală extraordinară a acţionarilor va fi convocată ori de câte ori va fi nevoie, la solicitarea acţionarului unic sau la cererea administratorului unic ori a cenzorilor, în conformitate cu dispoziţiile statutului, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită. (4) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă textul integral al propunerilor.  +  Articolul 15Organizarea adunării generale a acţionarilor (1) În ziua şi la ora precizate în convocare şedinţa adunării generale a acţionarilor va fi deschisă de administratorul unic sau, în lipsa acestuia, de persoana care îi tine locul. (2) În cazul în care la data stabilită nu sunt prezenţi deţinătorii a cel puţin jumătate din capitalul social, adunarea generală a acţionarilor se convoacă din nou după 7 zile calendaristice, în acelaşi loc şi la aceeaşi ora, şi va avea loc indiferent de numărul acţionarilor prezenţi. (3) Adunarea generală a acţionarilor va desemna dintre actionarii prezenţi un secretar care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de statut pentru ţinerea adunării, şi va întocmi procesul-verbal al adunării generale a acţionarilor. Procesul-verbal, semnat de preşedintele şedinţei şi de secretar, va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, iar la cererea acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţa. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum şi listele de prezenta a acţionarilor. Procesul-verbal al şedinţei va fi trecut în registrul adunării generale a acţionarilor, sigilat şi parafat. (4) La şedinţele adunării generale ordinare şi extraordinare a acţionarilor, în care se dezbat probleme referitoare la raporturile de muncă cu personalul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., pot fi invitaţi reprezentanţii sindicatului şi/sau reprezentanţii salariaţilor care nu sunt membri de sindicat.  +  Articolul 16Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor se iau de regula prin vot deschis. Cvorumul de prezenta şi majoritatea necesară pentru luarea hotărârilor sunt cele prevăzute de lege. (2) La propunerea persoanei care prezidează adunarea generală a acţionarilor sau a unui grup de acţionari prezenţi sau reprezentaţi, care deţin cel puţin o pătrime din capitalul social, se va putea decide ca votul să fie secret. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea cenzorilor şi pentru revocarea lor. (3) Pentru a fi opozabile terţilor hotărârile adunării generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotărâri implica modificarea actului constitutiv, se va putea publică numai actul adiţional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate. (4) Hotărârile adunării generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de aducerea la îndeplinire a formalităţilor prevăzute la alin. (3). (5) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii absenţi sau nereprezentati în adunarea generală a acţionarilor sau care au votat împotriva. (6) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, a sediului sau a formei juridice au dreptul să se retragă din Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi sa recupereze contravaloarea acţiunilor pe care le poseda, conform prevederilor legale.  +  Capitolul 5 Administrarea  +  Articolul 17Organizarea (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este administrată, conform legii, de un administrator unic, persoana fizica sau juridică. (2) Administratorul unic este numit pe o perioadă de 1-4 ani prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor. În perioada în care statul este acţionar unic administratorul unic este numit prin ordin al ministrului agriculturii şi alimentaţiei. (3) Administratorul unic va depune o garanţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (4) Administratorul unic îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi hotărăşte în toate problemele privind activitatea acesteia, cu excepţia celor care, potrivit legii, sunt de competenţa altor organe. (5) Administratorul unic poate delega o parte din atribuţiile sale directorului general al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., comitetului director şi directorilor de sucursale şi poate recurge, de asemenea, la experţi pentru studierea şi soluţionarea anumitor probleme. (6) Administratorul unic este obligat sa pună la dispoziţie acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (7) Administratorul unic poate oricând revoca persoanele numite în comitetul director.  +  Articolul 18Atribuţiile şi obligaţiile administratorului unic (1) Administratorul unic are, în principal, următoarele atribuţii:1. elaborează strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi o supune aprobării adunării generale a acţionarilor;2. elaborează structura organizatorică a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi o supune aprobării adunării generale a acţionarilor;3. aproba nivelul garanţiilor pentru persoanele care au calitatea de gestionar, potrivit legii;4. face propuneri cu privire la fuziunea, divizarea, dizolvarea şi lichidarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., pe care le supune aprobării adunării generale a acţionarilor;5. aproba delegarea de competente pentru directorul general, directorii executivi şi directorii sucursalelor, în vederea executării atribuţiilor acestora;6. supune anual aprobării adunării generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la data încheierii exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs;7. propune repartizarea profitului conform legii şi majorarea sau diminuarea capitalului social, precum şi emisiunea de obligaţiuni în condiţiile legii;8. negociaza contractul colectiv de muncă împreună cu reprezentanţii salariaţilor;9. aproba încheierea de contracte de închiriere;10. propune, în condiţiile legii, asocierea cu alţi agenţi economici pentru realizarea de activităţi de interes comun;11. face propuneri privind folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate pentru restructurare şi dezvoltare, conform legii;12. analizează activitatea economică a sucursalelor şi încadrarea acestora în prevederile bugetului de venituri şi cheltuieli şi stabileşte măsurile corespunzătoare;13. aproba orice alte măsuri pentru activitatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., cu excepţia celor date în competenţa altor organe, potrivit legii. (2) Administratorul unic poate atrage în activitatea sa de analiza a unor probleme complexe specialişti din diferite sectoare. Activitatea acestora va putea fi remunerată pe bază de convenţii civile de prestări de servicii, încheiate potrivit legii. (3) Administratorul unic prezintă Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, o dată pe an, după aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor, un raport privind activitatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (4) Administratorul unic are următoarele obligaţii prevăzute de lege: a) organizează selectarea, angajarea şi concedierea personalului, cu respectarea prevederilor legislaţiei muncii şi a contractului colectiv de muncă; b) reprezintă Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în relaţiile cu terţe persoane fizice sau juridice; c) încheie actele juridice, în numele şi pe seama Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., conform legii; d) asigura convocarea adunărilor generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor; e) alte prerogative încredinţate de adunarea generală a acţionarilor sau de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, după caz, ori prevăzute de lege; f) asigură realizarea obiectivelor şi criteriilor de performanţă; g) promovează şi asigura întocmirea în termen a documentaţiilor de privatizare, în conformitate cu prevederile programului de guvernare şi al instituţiei publice implicate; h) prezintă semestrial în adunarea generală a acţionarilor Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sau ori de câte ori se solicita de către instituţia publică implicata situaţia economico-financiară a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., stadiul realizării investiţiilor, al realizării obiectivelor şi criteriilor de performanţă, precum şi alte documentaţii solicitate, vizate şi certificate de cenzori. La solicitarea scrisă a organizaţiilor de sindicat din Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., administratorul unic va pune la dispoziţie date privind administrarea acesteia; i) constituie garanţiile băneşti în condiţiile prevăzute de lege; j) nu cesioneaza contractul de administrare altei persoane; k) în cadrul procesului de privatizare a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., în perioada dintre aprobarea de către ministerul de resort a iniţierii procedurii de privatizare pentru vânzarea pachetului/pachetelor de acţiuni deţinute de acestea şi achitarea sumei prevăzute prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, sa nu efectueze vânzarea de active, încheierea de contracte de leasing imobiliar, gajarea de active, angajarea de credite (în afară celor necesare pentru desfăşurarea activităţii curente) sau orice alte activităţi de natura sa impieteze asupra acestui proces. În această perioadă administratorul unic va putea efectua operaţiunile mai sus amintite numai cu mandat special din partea instituţiei publice implicate.  +  Capitolul 6 Comitetul director  +  Articolul 19 (1) Administratorul unic poate forma un comitet director căruia îi deleagă o parte din atribuţiile sale. (2) Comitetul director al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este constituit din directorul general şi directorii executivi. Acesta se întruneşte în şedinţa saptamanala pentru rezolvarea operativă a problemelor curente. (3) Comitetul director prezintă lunar raportul sau de activitate administratorului unic. (4) Deciziile comitetului director se iau cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. (5) În comitetul director votul nu poate fi dat prin delegaţie. (6) Membrii comitetului director nu vor putea fi, fără autorizarea administratorului unic, administratori, membri în comitetul director, cenzori sau asociaţi cu răspundere nelimitată în alte societăţi comerciale concurente sau având acelaşi obiect şi nici nu vor putea exercita acelaşi comerţ sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub sancţiunea revocării şi răspunderii pentru daune.  +  Capitolul 7 Gestiunea  +  Articolul 20Cenzorii (1) Gestiunea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este controlată de acţionari şi de 3 cenzori care sunt aleşi de adunarea generală a acţionarilor. Cel puţin unul dintre cenzori trebuie să fie expert contabil. (2) În perioada în care statul deţine mai mult de 20% din capitalul social, unul dintre cenzori va fi recomandat de Ministerul Finanţelor. (3) Adunarea generală a acţionarilor alege, de asemenea, acelaşi număr de cenzori supleanţi, care îi vor înlocui, în condiţiile legii, pe cenzorii titulari. (4) În scopul exercitării drepturilor şi executării obligaţiilor ce le revin, cenzorilor li se vor prezenta, la cerere, date cu privire la activitatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., la situaţia patrimoniului, a profitului şi a pierderilor. (5) Cenzorii au următoarele atribuţii principale: a) în cursul exerciţiului financiar verifica gospodărirea mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă şi informează administratorul unic despre neregulile constatate; b) la încheierea exerciţiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor şi informaţiilor prezentate de administratorul unic asupra conturilor Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., a bilanţului şi contului de profit şi pierderi, prezentând adunării generale a acţionarilor un raport scris; c) prezintă adunării generale a acţionarilor punctul lor de vedere la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (6) Cenzorii sunt obligaţi, de asemenea: a) să facă, în fiecare luna şi inopinat, inspecţii ale casei şi sa verifice existenta titlurilor sau a valorilor care sunt proprietatea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" S.A. sau care au fost primite în gaj, în cauţiune sau în depozit; b) sa ia parte la adunările ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, putând insera pe ordinea de zi propunerile pe care le vor considera necesare; c) să constate depunerea în mod regulat a garanţiei din partea administratorului unic; d) sa vegheze ca dispoziţiile legii şi ale statutului să fie îndeplinite de administratorul unic şi de lichidatori. (7) Cenzorii se întrunesc la sediul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi iau decizii în unanimitate. Dacă nu se realizează unanimitatea, raportul cu divergenţe se înaintează adunării generale a acţionarilor. (8) Cenzorii pot convoca adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de administratorul unic, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutivi (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.) sau ori de câte ori considera necesar pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale şi statutare. (9) Atribuţiile cenzorilor, precum şi drepturile şi obligaţiile lor se completează cu dispoziţiile legale în acest domeniu. (10) Cenzorii şi cenzorii supleanţi sunt numiţi pe o perioadă de cel mult 3 ani şi pot fi realeşi. (11) Nu pot fi cenzori persoanele care sunt incompatibile potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (12) Cenzorii sunt obligaţi să depună înainte de începerea activităţii o garanţie egala cu o treime din garanţia administratorului unic. (13) În caz de deces, împiedicare fizica sau legală, încetare sau renunţare la mandat de către un cenzor, cenzorul supleant cel mai în vârsta îl înlocuieşte. (14) Dacă în acest mod numărul cenzorilor nu se poate completa, cenzorii rămaşi numesc altă persoană în locul vacant până la cea mai apropiată întrunire a adunării generale a acţionarilor. (15) În cazul în care nu mai rămâne în funcţie nici un cenzor, administratorul unic va convoca adunarea generală a acţionarilor, care va proceda la numirea altor cenzori. (16) Cenzorii vor trece într-un registru special deliberările, precum şi constatările făcute în exerciţiul mandatului lor. (17) Revocarea cenzorilor se va putea face numai de adunarea generală a acţionarilor, cu votul cerut la adunările generale extraordinare ale acţionarilor.  +  Capitolul 8 Activitatea  +  Articolul 21 (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. este proprietara bunurilor din patrimoniul sau, cu excepţia celor care i-au fost concesionate. Bunurile proprietate publică concesionate Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se evidenţiază distinct şi au regimul prevăzut de lege. (2) Bugetul de venituri şi cheltuieli al sucursalelor va trebui să asigure funcţionarea corecta şi dezvoltarea tehnologică la nivelul standardelor ale activităţilor de exploatare, de întreţinere a amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi de apărare împotriva inundaţiilor. (3) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are în structura sa sucursale ale căror atribuţii se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare. În cadrul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. funcţionează direcţii, servicii, inspecţii, birouri şi alte compartimente, ale căror norme de structura se propun de către administratorul unic şi se aproba de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 22Finanţarea activităţii proprii (1) Pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. utilizează surse de finanţare proprii, alocaţii bugetare prevăzute anual prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere şi reparaţii ale amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi a cheltuielilor cu energia electrica pentru pomparea apei de irigaţii şi evacuarea din sistemele de desecare, precum şi pentru investiţii de construcţii-montaj, dotări specifice, credite bancare şi alte surse financiare. (2) Cheltuielile pentru aparatul propriu al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se acoperă dintr-o cota din veniturile realizate de sucursalele sale.  +  Articolul 23Exerciţiul financiarExerciţiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an. Primul exerciţiu financiar începe la data constituirii Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul de conducere al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi al sucursalelor este numit sau concediat de către administratorul unic al acesteia. (2) Personalul de execuţie al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi al sucursalelor este angajat sau concediat potrivit prevederilor contractului colectiv de muncă. (3) Salarizarea se face în conformitate cu prevederile legale şi ale contractului colectiv de muncă. (4) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (5) Drepturile şi obligaţiile personalului Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. sunt stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare şi prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAdministratorul unic stabileşte, în condiţiile legii, modul de amortizare a activelor corporale şi necorporale din patrimoniul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilanţul contabil (1) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va tine evidenţa contabilă separat pe sucursale şi pe activităţi şi va întocmi anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi pentru aceste activităţi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor. (2) Bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Operaţiunile de încasări şi plati ale Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se efectuează în conturi deschise la bănci. În limitele prevederilor stabilite de Banca Naţionala a României pentru necesitaţi curente, Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate efectua operaţiuni de încasări şi plati în lei şi în valută. Operaţiunile de încasări şi plati cu strainatatea se vor efectua prin unităţile bancare.  +  Articolul 28Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se stabileşte, în condiţiile legii, pe baza bilanţului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. (2) Profitul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., rămas după plata impozitului pe profit, se va repartiza conform hotărârii adunării generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. îşi constituie un fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. în condiţiile legii, după aprobarea bilanţului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele producerii acestora şi va hotărî în consecinţa asupra modului de suportare a acestor pierderi. Suportarea pierderilor de către acţionari se va face proporţional cu aportul la capitalul social şi în limita capitalului social subscris.  +  Articolul 29RegistreleSocietatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va tine prin grija administratorului unic şi a cenzorilor toate registrele prevăzute de lege.  +  Capitolul 9 Asocierea  +  Articolul 30Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se poate asocia cu societăţi comerciale din alte sectoare de activitate, române sau străine, care au legătură cu obiectul de activitate al acesteia. Asocierea se face pe bază de contract de asociere.  +  Articolul 31Societăţile comerciale asociate cu Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. vor respecta şi vor aplica procedurile şi metodologiile unitare, stabilite de comun acord în contractul de asociere, pentru desfăşurarea principalelor relaţii comerciale, de producţie, financiare etc.  +  Articolul 32Asocierea unei societăţi comerciale cu Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se propune de către administratorul unic, sub rezerva aprobării de către adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 33Condiţiile de parteneriat pe perioada asocierii, precum şi cele de retragere vor fi stipulate în contractele de asociere care se vor încheia între Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi fiecare societate comercială asociata.  +  Capitolul 10 Modificarea formei juridice, dizolvarea, lichidarea, litigii  +  Articolul 34Modificarea formei juridice (1) Modificarea formei juridice a Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. se va putea face numai în temeiul hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor şi cu îndeplinirea tuturor formelor prevăzute de lege. (2) Noua societate comercială va îndeplini formalităţile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societăţilor comerciale.  +  Articolul 35Dizolvarea (1) Următoarele situaţii conduc la dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.: a) imposibilitatea realizării obiectului de activitate; b) declararea nulităţii; c) hotărârea adunării generale a acţionarilor; d) falimentul; e) pierderea unei jumătăţi din capitalul social, după ce s-a consumat fondul de rezerva, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide completarea capitalului social sau limitarea lui la suma rămasă; f) când numărul acţionarilor scade sub numărul minim legal; g) la cererea oricărui acţionar, dacă împrejurările de forta majoră şi consecinţele lor durează mai mult de 8 luni, iar adunarea generală extraordinară a acţionarilor constata ca funcţionarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. nu este posibila; h) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. (2) Dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va fi înscrisă la oficiul registrului comerţului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 36Lichidarea (1) Dizolvarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 37Litigii (1) Litigiile de orice fel apărute între Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi persoane fizice sau juridice, române ori străine, sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun. (2) Litigiile născute din raporturile contractuale dintre Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. şi persoane juridice române sau străine pot fi soluţionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul 11 Dispoziţii finale  +  Articolul 38Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. va practica în raporturile cu terţii preţuri şi tarife în condiţiile legii.  +  Articolul 39Statutul Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. poate fi modificat prin hotărâre a adunării generale a acţionarilor.  +  Articolul 40Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Codului comercial şi ale celorlalte acte normative în materie comercială.  +  Anexa 2 SUCURSALELESocietăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.
    Nr. crt.DenumireaSediul
    1.Sucursala AradMunicipiul Arad, Splaiul Mureş nr. 6D, judeţul Arad
    2.Sucursala ArgeşMunicipiul Piteşti, Bd Republicii nr. 98, judeţul Argeş
    3.Sucursala BacăuMunicipiul Bacău, str. Alexei Tolstoi nr. 69, judeţul Bacău
    4.Sucursala BihorMunicipiul Oradea, str. Mihai Eminescu nr. 18, judeţul Bihor
    5.Sucursala BotoşaniMunicipiul Botoşani, str. Mihail Kogălniceanu nr. 4, judeţul Botoşani
    6.Sucursala BraşovMunicipiul Braşov, Str. Feldioarei nr. 6A, judeţul Braşov
    7.Sucursala BrăilaMunicipiul Brăila, Str. Vapoarelor nr. 13A, judeţul Brăila
    8.Sucursala BucureştiMunicipiul Bucureşti, Şos. Olteniţei nr. 35-37, sectorul 4
    9.Sucursala BuzăuMunicipiul Buzău, str. Lt. col. Gheorghe Iacob nr. 2, judeţul Buzău
    10.Sucursala Caraş-SeverinMunicipiul Reşiţa, Str. Sportului nr. 4A, judeţul Caraş-Severin
    11.Sucursala CălăraşiMunicipiul Călăraşi, Prelungirea Bucureşti nr. 2, judeţul Călăraşi
    12.Sucursala ClujMunicipiul Cluj-Napoca, Str. Sobarilor nr. 36A, judeţul Cluj
    13.Sucursala ConstanţaMunicipiul Constanţa, Str. Sburătorului nr. 4, judeţul Constanţa
    14.Sucursala DoljMunicipiul Craiova, Calea Dunării nr. 35, judeţul Dolj
    15.Sucursala GalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Ştiinţei nr. 97, judeţul Galaţi
    16.Sucursala IalomiţaMunicipiul Slobozia, str. Cuza Vodă nr. 5, judeţul Ialomiţa
    17.Sucursala IaşiMunicipiul Iaşi, Str. Sărăriei nr. 16, judeţul Iaşi
    18.Sucursala MureşOraşul Sângiorgiu de Mureş, str. Râul Morii nr. 1.357, judeţul Mureş
    19.Sucursala PrahovaMunicipiul Ploieşti, str. Anton Pann nr. 7, judeţul Prahova
    20.Sucursala Satu MareMunicipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 81A, judeţul Satu Mare
    21.Sucursala SibiuMunicipiul Sibiu, Str. Autogării nr. 12, judeţul Sibiu
    22.Sucursala TeleormanComuna Nanov, judeţul Teleorman
    23.Sucursala TimişMunicipiul Timişoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8, judeţul Timiş
    24.Sucursala TulceaMunicipiul Tulcea, Str. Viticulturii nr. 10, judeţul Tulcea
    25.Sucursala VasluiMunicipiul Vaslui, str. Spiru Haret nr. 5, judeţul Vaslui
   +  Anexa 3 LISTAcuprinzând bunurile care vor fi administrate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.1. Lucrări de irigaţii formate din prize, staţii de pompare de baza, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, canale şi conducte de aductiune şi distribuţie a apei de irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, canale colectoare principale la lucrările de desecare gravitationala şi cu pompare, inclusiv staţiile de pompare aferente acestora, lucrări de combatere a eroziunii solului, baraje şi diguri de apărare împotriva inundaţiilor la Dunăre şi pe râurile interioare, în valoare de 3.040.828,0 milioane lei la data de 31 decembrie 1999.2. Lucrările din amenajările de irigaţii şi din orezării, formate din staţii de pompare de punere sub presiune, reţelele interioare de irigaţii din conducte şi canale, lucrările de desecare-drenaj formate din staţii de pompare, canale de ordin inferior, drenurile şi colectoarele de drenaj care nu sunt în domeniul public vor fi administrate de Societatea Naţionala "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A. până la transferul, la cerere, fără plata, conform legii, către asociaţiile utilizatorilor de apa, pe măsura infiintarii acestora, în valoare de 1.570.280,0 milioane lei la data de 31 decembrie 1999.3. Clădirile de producţie şi administrative, cu terenurile aferente, dotările, utilajele şi mijloacele de transport din domeniul privat al statului şi care se constituie în capitalul social iniţial al Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A., în valoare de 199.829,0 milioane lei.--------