ORDONANȚĂ nr. 8 din 8 august 2019pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 9 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VII.3 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 13 alineatul (4), litera f) va avea următorul cuprins:f) 10% din Fondul cinematografic, în vederea administrării și funcționării Fondului cinematografic și pentru Arhiva Națională de Filme, în vederea conservării și restaurării patrimoniului cinematografic;2. La articolul 58 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:a) proiectele autorilor care ocupă funcții de director general al Centrului Național al Cinematografiei, de membri ai Consiliului, de directori ai studiourilor cinematografice cu capital majoritar de stat, ai societăților comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul cinematografiei sau care dețin alte funcții de conducere din cadrul Centrului Național al Cinematografiei și al societăților comerciale cu capital majoritar de stat, de membri ai comisiilor de selecție, precum și de funcționari publici în cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale;3. La anexa nr. 1, la coloana a doua „Adresa“, numerele curente 74 și 75 vor avea următorul cuprins:74. Municipiul București, sectorul 6, șos. Cotroceni nr. 9;75. Municipiul București, sectorul 6, calea Giulești nr. 56 A  +  Articolul IIPrevederile art. 58 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanță a Guvernului, nu se aplică pentru concursurile de selecție pentru obținerea de credite acordate din Fondul cinematografic, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe a Guvernului.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul culturii și identității naționale,
  Mihai Alexandru Gherghe,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 8 august 2019.Nr. 8.----