ORDONANȚĂ nr. 7 din 8 august 2019pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 9 august 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. VIII.1 din Legea nr. 128/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (4), litera g) va avea următorul cuprins: g) elaborează și administrează baza de date pentru semințe sau material vegetativ săditor;2. Titlul capitolului II se abrogă. 3. La articolul 5, alineatele (2) și (5) vor avea următorul cuprins: (2) Utilizatorii pot folosi semințe și material de înmulțire vegetativ care nu sunt obținute conform metodei de producție ecologică, numai cu autorizarea organismelor de control aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe teritoriul României, în măsura în care utilizatorii unui astfel de material pot demonstra că nu au putut obține de pe piața națională/europeană un material de reproducere care să satisfacă exigențele metodelor de producție ecologică...................................................................................................(5) Producătorii pot utiliza răsaduri care nu sunt obținute din agricultura ecologică numai cu autorizarea organismelor de control aprobate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, pe teritoriul României, în măsura în care utilizatorii de răsaduri pot demonstra că nu au putut obține de pe piața națională/europeană un material de reproducere care să satisfacă exigențele metodelor de producție ecologică.4. La articolul 8, alineatul (3^4) va avea următorul cuprins: (3^4) Dacă în urma analizelor prevăzute la alin. (1^1) și (3^2) se identifică prezența unor substanțe care nu sunt prevăzute în anexele I și II la Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei și se constată de către organismele de control că prezența substanțelor este determinată de contaminări accidentale, organismele de control aplică sancțiunea declasării produsului și, după caz, a terenului, fără a afecta plățile directe. În ceea ce privește plățile compensatorii acordate în baza măsurii 11 - Agricultura ecologică din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 se retrage plata pe anul curent dacă s-a aplicat sancțiunea privind declasarea terenului, dar nu se aplică sancțiuni administrative în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului și Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității.5. Titlul capitolului VII se abrogă.  +  Articolul IIAcțiunile de prelevare de probe, precum și analiza acestora, începute înaintea intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, se desfășoară conform legislației în vigoare la data declanșării acestora.  +  Articolul IIIOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta ordonanță, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Dumitru Daniel Botănoiu,
  secretar de stat
  București, 8 august 2019.Nr. 7.----