ORDIN nr. 2.464 din 1 iulie 2019privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 7 august 2019    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul INormele metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat sau de minimis, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 324/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 28 martie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat, prevăzută la art. 14 lit. k), se aplică de la data la care a fost plătit ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care a fost plătit ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat și până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referință în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România.2. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 15^1Mecanismul de recuperare în cazul în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare a obligațiilor asumate conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, precum și al dobânzii ce trebuie recuperate este următorul:a) în situația în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual a fost acordat într-o singură tranșă, acesta se recuperează din tranșa unică; la acesta se adaugă dobânda calculată de la data plății conform prevederilor naționale și comunitare în domeniu;b) în situația în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual a fost acordat în mai multe tranșe, acesta se recuperează astfel:(i) când valoarea de recuperat este mai mică decât ultima tranșă a ajutorului de stat, aceasta se recuperează din ultima tranșă; la aceasta se adaugă dobânda calculată de la data plății ultimei tranșe conform prevederilor comunitare în domeniu;(ii) când valoarea de recuperat este mai mare decât ultima tranșă a ajutorului de stat, aceasta se recuperează începând cu ultima tranșă, urmând apoi tranșele anterioare în ordine inversă de cum au fost plătite, până la atingerea sumei ce trebuie recuperată; la valoarea de recuperat se adaugă dobânda calculată de la data fiecărei plăți aferente tranșei din care se recuperează ajutorul de stat.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul finanțelor publice,
    Eugen Orlando Teodorovici
    București, 1 iulie 2019.Nr. 2.464.-----