INSTRUCȚIUNE nr. 1 din 31 iulie 2019pentru modificarea Instrucțiunii Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 652 din 6 august 2019  În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) și d),art. 6 alin. (2) și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) și art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,potrivit deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 30.07.2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea instrucțiune:  +  Articolul IInstrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind întocmirea și depunerea raportării contabile semestriale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 29 iulie 2016, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (1), partea introductivă a literei c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) pentru entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de ASF - SIIF ce aplică prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 40/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale și situațiile financiare anuale consolidate, aplicabile entităților autorizate, reglementate și supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară - Sectorul instrumentelor și investițiilor financiare:2. La articolul 4, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Entitățile înscriu la rândul 20 «Salarii și indemnizații» din cadrul formularului A «Situația veniturilor și cheltuielilor», rândul 33 «Salarii» din cadrul formularului B «Situația veniturilor și cheltuielilor», respectiv rândul 17 «Salarii și indemnizații» din cadrul formularului «Contul de profit și pierdere» toate cheltuielile reprezentând drepturi salariale. La aceleași rânduri va fi cuprinsă și contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare. (4) Informațiile reprezentând contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților sunt prezentate, de asemenea, în cadrul formularului «Date informative» (cod 30).3. În cadrul anexei nr. 1, formularul „SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII“ (cod 10) se modifică conform anexei nr. 1*^), care face parte integrantă din prezenta instrucțiune. 4. În cadrul anexei nr. 1, formularul „A. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR“ (cod 20) se modifică conform anexei nr. 2*^), care face parte integrantă din prezenta instrucțiune. 5. În cadrul anexei nr. 1, formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) se modifică conform anexei nr. 3*^), care face parte integrantă din prezenta instrucțiune. 6. În cadrul anexei nr. 3, formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) se modifică conform anexei nr. 4*^), care face parte integrantă din prezenta instrucțiune. *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.  +  Articolul IIPrezenta instrucțiune se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul și pe site-ul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Elena Doina Dascălu
  București, 31 iulie 2019.Nr. 1.  +  Anexa nr. 1
  Formularul „SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR SI CAPITALURILOR PROPRII“
  (cod 10) din anexa nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
  FORMATUL RAPORTĂRILOR CONTABILE LA 30 IUNIE ................ PENTRU ENTITĂȚILE AUTORIZATE,
  REGLEMENTATE ȘI SUPRAVEGHEATE DE ASF - SIIF, CU EXCEPȚIA
  ORGANISMELOR DE PLASAMENT COLECTIV CE NU SUNT CONSTITUITE PRIN ACT CONSTITUTIV

  SITUAȚIA ACTIVELOR, DATORIILOR ȘI CAPITALURILOR PROPRII
  la data de 30 iunie ..........
  cod 10- lei -
  Denumirea elementuluiNr. rd.Sold la:
  1 ianuarie30 iunie
  AB12
  A.ACTIVE IMOBILIZATE
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ct. 203 - 2803 - 2903 + 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2906 - 2908 + 2071 + 4094)01
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (ct. 211 + 212 - 2811 -2812 - 2911 - 2912 + 213 + 223 - 2813 - 2913 + 214 + 224 -2814 - 2914 + 215 - 2815 - 2915 + 231 - 2931 + 235 - 2935 + 4093)02
  III. ACTIVE BIOLOGICE (ct. 241 - 284 - 294)03
  IV. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (ct. 261- 2961 + 2671 + 2672 - 2965 + 262 + 263 - 2962 + 2673 + 2674 - 2967 + 265 - 2964 + 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* -2969*)04
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 04)05
  B.ACTIVE CIRCULANTE
  I. STOCURI (ct. 302 + 303 + /- 308 + 322 + 323 + 351 - 392 -395 + 311 + 332-394 -3952 + 4091)06
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element) (ct. 2675* + 2676* + 2678* + 2679* - 2966* -2969* + 411 + 413 + 418 - 491 + 4092 + 451** - 495* + 452** - 4953 + 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187 + 456 - 495*), din care:07
  - creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul perioadei de raportare08
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 503 + 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 591 - 593 - 595 -596 - 598 + 5113 + 5114)09
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (din ct. 508 + ct. 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)10
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 06 + 07 + 09 + 10)11
  C.CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 13 + 14)12
  1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471*)13
  2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471*)14
  D.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (ct. 161 + 1681 - 169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 427*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)15
  E.ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 11 + 13- 15-22-25 -28)16
  F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 05 + 14 + 16)17
  G.DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (ct. 161 + 1681-169 + 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198 + 419 + 401 + 404 + 408 + 403 + 405 + 406 + 1661 + 1685 + 2691 + 451*** + 1663 + 1686 + 2692 + 452*** + + 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 2695 + 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 445*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)18
  H.PROVIZIOANE (ct. 1517 + 1511 + 1512 + 1513 + 1514 + 1518)19
  I.VENITURI ÎN AVANS (rd. 21 + 24 + 27)20
  1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 22 + 23)21
  1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475*)22
  1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475*)23
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 25 + 26)24
  2.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct. 472*)25
  2.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (ct. 472*)26
  3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478) (rd. 28 + 29)27
  3.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 478*)28
  3.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 478*)29
  J.CAPITAL ȘI REZERVE
  I. CAPITAL
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)30
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)31
  3. Capital subscris reprezentând datorii financiare1 (ct. 1021)32
  4. Ajustări ale capitalului social (ct. 1022)Sold C33
  Sold D34
  5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)Sold C 35
  Sold D36
  TOTAL (rd. 30 + 31 + 32 + 33 -34 + 35 -36)37
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)38
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)39
  IV. REZERVE
  1. Rezerve legale (ct. 1061)40
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)41
  3. Alte rezerve (ct. 1068)42
  TOTAL (rd. 40 la 42)43
  Diferențe de curs valutar din conversia situațiilor financiare anuale individuale într-o monedă de prezentare diferită de monedă funcțională (ct. 1072)Sold C44
  Sold D45
  Acțiuni proprii (ct. 109)46
  Câștiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 141)47
  Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (ct. 149)48
  V. REZULTAT REPORTAT, CU EXCEPȚIA REZULTATULUI REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATA A IAS 29 (ct. 117)Sold C49
  Sold D50
  VI. REZULTAT REPORTAT PROVENIT DIN ADOPTAREA PENTRU PRIMA DATĂ A IAS 29 (ct. 118)Sold C51
  Sold D52
  VII. PROFITUL SAU PIERDEREA LA SFÂRȘITUL PERIOADEI DE RAPORTARE (ct. 121)Sold C53
  Sold D54
  Repartizarea profitului (ct. 129)55
  CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 37 + 38 + 39 + 43 + 44 - 45 - 46 + 47 - 48 + 49-50 + 51 -52 + 53 - 54 - 55)56
  *1) În acest cont se evidențiază acțiunile care, din punctul de vedere al IAS 32, reprezintă datorii financiare.*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.**) Solduri debitoare ale conturilor respective.***) Solduri creditoare ale conturilor respective.
  Administrator Numele și prenumele ........ Semnătura .......... Întocmit, Numele și prenumele ........ Calitatea .............. Semnătura .......... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
   +  Anexa nr. 2
  Formularul „A. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR“ (cod 20)
  din anexa nr. 1 la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016
  A. SITUAȚIA VENITURILOR ȘI CHELTUIELILOR la data de 30 iunie ..........(formatul utilizat de către toate entitățile, cu excepția organismelor de plasament colectiv constituite prin act constitutiv)
  cod 20- lei -
  Denumirea indicatorilorNr. rd.Perioada de raportare
  An precedentAn curent
  AB12
  1.Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)01
  Venituri din activitatea curentă (ct. 704 + 705 + 706 + 708)02
  Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct. 7411)03
  2.Venituri din producția de imobilizări și investiții imobiliare (rd. 05 + 06)04
  Venituri din producția de imobilizări necorporale și corporale (ct. 721 + 722)05
  Venituri din producția de investiții imobiliare (ct. 725)06
  3.Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 753)07
  4.Venituri din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 755)08
  5.Venituri din investiții imobiliare (ct. 756)09
  6.Venituri din active biologice și produse agricole (ct. 757)10
  7.Venituri din subvenții de exploatare (ct. 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)11
  8.Alte venituri din exploatare (ct. 758), din care:12
  - venituri din subvenții pentru investiții (ct. 7584)13
  - câștiguri din cumpărări în condiții avantajoase (ct. 7587)14
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 +04 + 07 la 12)15
  9.Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)16
  Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604)17
  Cheltuieli privind energia și apa (ct. 605)18
  10.Cheltuieli cu personalul (rd. 20 + 21), din care:19
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)20
  b) Cheltuieli privind asigurările și protecția socială (ct. 645)21
  11.a) Ajustări de valoare privind imobilizările necorporale, corporale, investițiile imobiliare și activele biologice evaluate la cost (rd. 23-24)22
  a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6816 + 6817)23
  a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816)24
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 26-27)25
  b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)26
  b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)27
  12.Alte cheltuieli de exploatare (rd. 29 la 37)28
  15.1. Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 )29
  15.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)30
  15.3. Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)31
  15.4. Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedării) deținute în vederea vânzării (ct. 653)32
  15.5. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor necorporale și corporale (ct. 655)33
  15.6. Cheltuieli privind investițiile imobiliare (ct. 656)34
  15.7. Cheltuieli privind activele biologice și produsele agricole (ct. 657)35
  15.8. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)36
  15.9. Alte cheltuieli (ct. 6581 + 6582 + 6583 + 6585 + 6588)37
  Ajustări privind provizioanele (rd. 39-40)38
  - Cheltuieli (ct. 6812)39
  - Venituri (ct. 7812)40
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 16+17+18 + 19 + 22 + 25 + 28 + 38)41
  PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:42
  - Profit (rd. 15-41)
  - Pierdere (rd. 41-15)43
  13.Venituri din acțiuni deținute la filiale (ct. 7611)44
  14.Venituri din acțiuni deținute la entități asociate și entități controlate în comun (ct. 7612)45
  15.Venituri din operațiuni cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 762)46
  16.Venituri din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 763)47
  17.Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)48
  18.Venituri din dobânzi (ct. 766*)49
  - din care, veniturile obținute de la entitățile din grup50
  19.Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)51
  20.Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 7615)52
  21.Alte venituri financiare (ct. 7616 + 7617 + 764 + 767 + 768)53
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 51 + 52 + 53)54
  22.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 56-57)55
  - Cheltuieli (ct. 686)56
  - Venituri (ct. 786)57
  23.Cheltuieli privind operațiunile cu titluri și alte instrumente financiare (ct. 661)58
  24.Pierderi aferente instrumentelor derivate (ct. 6643)59
  25.Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666*)60
  - din care cheltuielile în relația cu entitățile din grup61
  26.Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 6641 + 6642 + 665 + 667 + 668)62
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 55 + 58 + 59 + 60 + 62)63
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă):64
  - Profit (rd. 54-63)
  - Pierdere (rd. 63-54)65
  VENITURI TOTALE (rd. 15 + 54)66
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 41 + 63)67
  27.PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):68
  - Profit (rd. 66-67)
  - Pierdere (rd. 67-66)69
  28.Impozitul pe profit curent (ct. 691)70
  29.Impozitul pe profit amânat (ct. 692)71
  30.Venituri din impozitul pe profit amânat (ct. 792)72
  31.Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)73
  32.PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A PERIOADEI DE RAPORTARE:74
  - Profit (rd. 68 -70 -71 + 72- 73)
  - Pierdere (rd. 69 + 70 + 71 - 72 + 73) (rd. 70 + 71 + 73 - 68 -72)75
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective. La rândul 20 se cuprind și drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".
  Administrator Numele și prenumele ........ Semnătura .......... Întocmit, Numele și prenumele ........ Calitatea .............. Semnătura .......... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
   +  Anexa nr. 3
  Formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) din anexa nr. 1
  la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2016

  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie ........
  cod 30- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratNr. rd.Nr. unitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit01
  Unități care au înregistrat pierdere02
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere03
  II. Date privind plățile restanteNr. rd.Total (col. 2 + 3)Din care:
  Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:04
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:05
  - peste 30 de zile06
  - peste 90 de zile07
  - peste 1 an08
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:09
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate10
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate11
  - contribuția pentru pensia suplimentară12
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj13
  - alte datorii sociale14
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri15
  Obligații restante față de alți creditori16
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat17
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale18
  Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:19
  - restante după 30 de zile20
  - restante după 90 de zile21
  - restante după 1 an22
  Dobânzi restante23
  III. Număr mediu de salariațiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați24
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie25
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restanteNr. rd.Sume
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:26
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat27
  Redevență minieră plătită la bugetul de stat28
  Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat29
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)30
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:31
  - impozitul datorat la bugetul de stat32
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:33
  - impozitul datorat la bugetul de stat34
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:35
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor36
  - subvenții aferente veniturilor, din care:37
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)38
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:39
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat40
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat41
  V. Bilete de valoareNr. rd.Sume
  AB1
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților42
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații43
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare **)Nr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare44
  - după surse de finanțare (rd.46 + 47), din care:45
  - din fonduri publice46
  - din fonduri private47
  - după natura cheltuielilor (rd.49 + 50), din care:48
  - cheltuieli curente49
  - cheltuieli de capital50
  VII. Cheltuieli de inovare ***)Nr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare51
  VIII. Alte informațiiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:52
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)53
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)54
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)55
  - avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)56
  - avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct. 4093)57
  Imobilizări financiare. în sume brute (rd. 59 + 67), din care:58
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 60 la 64 + 65 + 66), din care:59
  - acțiuni cotate emise de rezidenți60
  - acțiuni necotate emise de rezidenți61
  - părți sociale emise de rezidenți62
  - obligațiuni emise de rezidenți63
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:64
  - acțiuni64.1
  - unități de fond64.2
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți65
  - obligațiuni emise de nerezidenți66
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 68 + 69), din care:67
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)68
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)69
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:70
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor neafiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu nefiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)71
  - creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi neasimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidenți (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)72
  Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)73
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)74
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 76 la 80), din care:75
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)76
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)77
  - subvenții de încasat (ct. 445)78
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)79
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)80
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)81
  - creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:82
  - creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)83
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)84
  Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)85
  Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 87 la 89), din care:86
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)87
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)88
  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)89
  Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:90
  - de la nerezidenți91
  Valoarea împrumuturilor acordate entităților92
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 94 la 98 + 99 + 100), din care:93
  - acțiuni cotate emise de rezidenți94
  - acțiuni necotate emise de rezidenți95
  - părți sociale emise de rezidenți96
  - obligațiuni emise de rezidenți97
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, din care:98
  - acțiuni98.1
  - unități de fond98.2
  - acțiuni emise de nerezidenți99
  - obligațiuni emise de nerezidenți100
  Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)101
  Casa în lei și în valută (rd. 103 + 104), din care:102
  - în lei (ct. 5311)103
  - în valută (ct. 5314)104
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 106 + 108), din care:105
  - în lei (ct. 5121), din care:106
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente107
  - în valută (ct. 5124), din care:108
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente109
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 111 + 112), din care:110
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)111
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)112
  Datorii (rd. 114 + 117 + 120 + 121 + 125 + 127 + 128 + 133 + 137 + 140 + 141 + 147), din care:113
  Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mică de 1 an) (din ct. 519), din care:114
  - în lei115
  - în valută116
  Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egală cu 1 an) (din ct. 162), din care:117
  - în lei118
  - în valută119
  Credite de la trezoreria statului și dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)120
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 122 + 123), din care:121
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute122
  - în valută123
  Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)124
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 406 + 408 + 419), din care:125
  - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 406 + din ct. 408 + din ct. 419)126
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 422 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)127
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 129 la 132), din care:128
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)129
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)130
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)131
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)132
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451), din care:133
  - datorii cu entități afiliate nerezidente2) (din ct. 451), din care:134
  - cu scadența inițială mai mare de un an135
  - datorii comerciale cu entități afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)136
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:137
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice138
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice139
  Datorii din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4625 + 4626)140
  Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 142 la 146), din care:141
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)142
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)3) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)143
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)144
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)145
  - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)146
  Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:147
  - către nerezidenți148
  Valoarea împrumuturilor primite de la entități149
  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:150
  - acțiuni cotate4)151
  - acțiuni necotate5)152
  - părți sociale153
  - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)154
  Brevete și licențe (din ct. 205)155
  IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)156
  X. Capital social vărsatNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  Suma (Col. 1)% (Col. 2)Suma (Col. 3)% (Col. 4)
  Capital social vărsat (ct. 1012)6) (rd. 158 + 162 la 164), din care:157XX
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:158
  - cu capital integral de stat;159
  - cu capital majoritar de stat;160
  - cu capital minoritar de stat;161
  - deținut de societățile cu capital privat162
  - deținut de persoane fizice163
  - deținut de alte entități164
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)Nr. rd.Sume
  ABPerioada precedentă de raportarePerioadă curentă de raportare
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la valoarea nominală), din care:165
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate166
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care:167
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate168
  XII. Repartizări interimare de dividende conform Legii nr. 163/2018169
  - dividende interimare repartizate170
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârstă de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)*2) Valoarea înscrisă la rândul "datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:" nu se calculează prin însumarea valorilor de rândurile "cu scadența inițială mai mare de un an" și "datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)".*3) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.*4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.*5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.*6) La secțiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 158-164 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 157.În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profil, nici pierdere (rezultat financiar zero).La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Administrator Numele și prenumele ........ Semnătura .......... Întocmit, Numele și prenumele ........ Calitatea .............. Semnătura .......... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
   +  Anexa nr. 4
  Formularul „DATE INFORMATIVE“ (cod 30) din anexa nr. 3
  la Instrucțiunea Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2019

  DATE INFORMATIVE
  la data de 30 iunie ......
  cod 30- lei -
  I. Date privind rezultatul înregistratNr. rd.Nr. unitățiSume
  AB12
  Unități care au înregistrat profit01  
  Unități care au înregistrat pierdere02  
  Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere03  
  II. Date privind plățile restanteNr. rd.Total (col. 2 + 3)Din care:
  Pentru activitatea curentăPentru activitatea de investiții
  AB123
  Plăți restante - total (rd. 05 + 09 + 15 1al9 + 23), din care:04   
  Furnizori restanți - total (rd. 06 la 08), din care:05   
  - peste 30 de zile06   
  - peste 90 de zile07   
  - peste 1 an08   
  Obligații restante față de bugetul asigurărilor sociale -total (rd. 10 la 14), din care:09   
  - contribuții pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariați și alte persoane asimilate10   
  - contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de11   
  sănătate    
  - contribuția pentru pensia suplimentară12   
  - contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj13   
  - alte datorii sociale14   
  Obligații restante față de bugetele fondurilor speciale și alte fonduri15   
  Obligații restante față de alți creditori16   
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat17   
  Impozite și taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale18   
  Credite bancare nerambursate la scadență - total (rd. 20 la 22), din care:19   
  - restante după 30de zile20   
  - restante după 90 de zile21   
  - restante după 1 an22   
  Dobânzi restante23   
  III. Număr mediu de salariațiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Număr mediu de salariați24  
  Numărul efectiv de salariați existenți la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 30 iunie25  
  IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare. Subvenții încasate și creanțe restanteNr. rd.Sume
  AB1
  Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:26 
     
  - redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat27 
  Redevență minieră plătită la bugetul de stat28 
  Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat29 
  Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri1)30 
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente, din care:31 
  - impozitul datorat la bugetul de stat32 
  Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:33 
  - impozitul datorat la bugetul de stat34 
  Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:35 
  - subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor36 
  - subvenții aferente veniturilor, din care:37 
  - subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă*)38 
  Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:39 
  - creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat40 
  - creanțe restante de la entități din sectorul privat41 
  V. Bilete de valoareNr. rd.Sume
  AB1
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților42 
  Contravaloarea biletelor de valoare acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariații43 
      
  VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)Nr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de cercetare-dezvoltare44  
  - după surse de finanțare, din care:45  
  - din fonduri publice46  
  - din fonduri private47  
  - după natura cheltuielilor, din care:48  
  - cheltuieli curente49  
  - cheltuieli de capital50  
  VII. Cheltuieli de inovare***)Nr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli de inovare51  
  VIII. Alte informațiiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094)52  
  Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093)53  
  Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 55 + 63), din care:54  
  Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate și obligațiuni, în sume brute (rd. 56 la 60 + 61 + 62), din care:55  
  - acțiuni cotate emise de rezidenți56  
  - acțiuni necotate emise de rezidenți57  
  - părți sociale emise de rezidenți58  
  - obligațiuni emise de rezidenți59  
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele de plasament colectiv rezidente, (rd. 60.1 + 60.2), din care:60  
  - acțiuni60.1  
  - unități de fond60.2  
  - acțiuni și părți sociale emise de nerezidenți61  
  - obligațiuni emise de nerezidenți62  
  Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 64 + 65), din care:63  
  - creanțe imobilizate în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute (din ct. 267)64  
  - creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)65  
  Creanțe comerciale, avansuri acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:66  
  - creanțe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)67  
  Creanțe comerciale neîncasate la termenul stabilit (din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)68  
  Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)69  
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (din ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 711a 75), din care:70  
  - creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4382)71  
  - creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)72  
  - subvenții de încasat (ct. 445)73  
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)74  
  - alte creanțe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482) 75  
  Creanțele entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451) 76  
  Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)77  
  Creanțe din operațiuni cu instrumente derivate (ct. 4615 + 4616)78  
  Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 80 la 82), din care:79  
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 4582)80  
  - alte creanțe în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât creanțele în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)81  
  - sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de 30 iunie (din ct. 461)82  
  Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:83  
  - de la nerezidenți84  
  Valoarea împrumuturilor acordate entităților85  
  Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 503 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 87 la 91 + 92 + 93), din care:86  
  - acțiuni cotate emise de rezidenți87  
  - acțiuni necotate emise de rezidenți88  
  - părți sociale emise de rezidenți89  
  - obligațiuni emise de rezidenți90  
  - acțiuni și unități de fond emise de organismele de91  
  plasament colectiv rezidente, (rd. 91.1 + 91.2), din care:   
  - acțiuni91.1  
  - unități de fond91.2  
  - acțiuni emise de nerezidenți92  
  - obligațiuni emise de nerezidenți93  
  Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)94  
  Casa în lei și în valută (rd. 96 + 97), din care:95  
  - în lei (ct. 5311)96  
  - în valută (ct. 5314)97  
  Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd. 99 + 101), din care:98  
  - în lei (ct. 5121), din care:99  
  - conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente100  
  - în valută (ct. 5124), din care:101  
  - conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente102  
  Alte conturi curente la bănci și acreditive (rd. 104 + 105), din care:103  
  - sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)104  
  - sume în curs de decontare și acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)105  
  Datorii (rd. 107 + 110 + 113 + 116 + 119 + 123 + 125 + 126 + 131 + 132 + 135 + 141), din care:106  
  Credite bancare externe pe termen scurt (din ct519, (rd. 108 + 109), din care:107  
  - în lei108  
  - în valută109  
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 111 + 112), din care:110  
  - în lei111  
  - în valută112  
  Credite bancare externe pe termen lung, (rd. 114 + 115), din care:113  
  - în lei114  
  - în valută115  
  Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 117 + 118), din care:116  
  - în lei117  
  - în valută118  
  Alte împrumuturi și dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 120 + 121), din care:119  
  - în lei și exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute120  
  - în valută121  
  Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)122  
  Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți și alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:123  
  - datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienți externi și alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)124  
  Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)125  
  Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 127 la 130), din care:126  
  - datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)127  
  - datorii fiscale în legătură cu bugetul statului (ct. 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446)128  
  - fonduri speciale - taxe și vărsăminte asimilate (ct. 447)129  
  - alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)130  
  Datoriile entității în relațiile cu entitățile din grup (ct. 451)131  
  Sume datorate acționarilor/asociaților (ct. 455), din care:132  
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane fizice133  
  - sume datorate acționarilor/asociaților persoane juridice134  
  Alte datorii (ct. 269 + 452 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 509), (rd. 136 la 140), din care:135  
  - decontări cu entitățile asociate și entitățile controlate în comun, decontări cu acționarii privind capitalul, dividende și decontări din operații în participație (ct. 452 + 456 + 457 + 4581)136  
  - alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)2) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)137  
  - subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)138  
  - vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare și investiții pe termen scurt (ct. 269 + 509)139  
  - venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct. 478)140  
  Dobânzi de plătit (ct. 5186)141  
  Valoarea împrumuturilor primite de la entități142  
  Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:143  
  - acțiuni cotate3)144  
  - acțiuni necotate4)145  
  - părți sociale146  
  - capital subscris vărsat de nerezidenți (din ct. 1012)147  
  Brevete și licențe (din ct. 205)148  
  IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratoriiNr. rd.30 iunie an precedent30 iunie an curent
  AB12
  Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)149  
  X. Capital social vărsatNr. 30 iunie an precedent30 iunie an curent
  rd.Suma (Col. 1)% (Col. 2)Suma (Col. 3)% (Col. 4)
  Capital social vărsat (ct. 1012)5) (rd. 151 + 155 1a 157), din care:150 X X
  - deținut de societățile cu capital de stat, din care:151    
  - cu capital integral de stat;152    
  - cu capital majoritar de stat;153    
  - cu capital minoritar de stat;154    
  - deținut de societățile cu capital privat155    
  - deținut de persoane fizice156    
  - deținut de alte entități157    
  XI. Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice****)Nr. rd.Sume
  ABPerioada precedentă de raportarePerioadă curentă de raportare
  Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice158  
      
  (la valoarea nominală), din care:   
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate159  
  Creanțe preluate prin cesionare de lapersoane juridice (la cost de achiziție), din care:160  
  - creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate161  
  *) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unici de familie sau șomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.**) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică și inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare.***) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 267 din 14 august 2004.****) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se completează atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.Pentru statutul de "persoane juridice afiliate" se au în vedere prevederile Codului fiscal, cu modificările și completările ulterioare.*1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate și aferente spațiilor comerciale aparținând proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, inclusiv chiriile pentru folosirea luciului de apă în scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.)*2) în categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)" nu se vor înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.*3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care sunt negociabile și tranzacționate, potrivit legii.*4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra entităților, care nu sunt tranzacționate.*5) La secțiunea "X. Capital social vărsat" la rd. 151 - 157 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului social vărsat înscris la rd. 150.În formularul "Date informative" (cod 30), la rândurile 01, 02 și 03 coloana 1, entitățile care au în subordine subunități vor înscrie cifra 1, indiferent de numărul acestora.Rândul 03 coloana 1 din formularul "Date informative" se completează numai de entitățile care la sfârșitul perioadei de raportare nu au înregistrat nici profil. nici pierdere (rezultat financiar zero).La rândurile privind plățile restante din formularul "Date informative" (cod 30) se înscriu sumele care la data de 30 iunie au depășit termenele de plată prevăzute în contracte sau acte normative.La rândurile 42 - 43 din formularul "Date informative" (cod 30) se va cuprinde contravaloarea biletelor de valoare acordate salariaților în baza prevederilor Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și completările ulterioare.
  Administrator Numele și prenumele ........ Semnătura .......... Întocmit, Numele și prenumele ........ Calitatea .............. Semnătura .......... Nr. de înregistrare în organismul profesional
  Raportările contabile semestriale sunt semnate de persoanele în drept, cuprinzând numele în clar al acestora.Rândul corespunzător calității persoanei care a întocmit raportarea contabilă semestrială se completează astfel:- director economic, contabil-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție, potrivit legii; sau- persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, potrivit legii.
  -----