NORMĂ nr. 20 din 24 iulie 2019pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităților din domeniul asigurărilor
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 2 august 2019    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (12) și ale art. 36 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare, precum și ale art. 179 alin. (4) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraților,în baza prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,potrivit prevederilor art. 7 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.493/2019 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a operatorilor economici, precum și pentru modificarea și completarea unor prevederi contabile,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din cadrul ședinței din data de 24 iulie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:  +  Articolul 1 Se pune în aplicare Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităților din domeniul asigurărilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta normă. *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2(1) Sistemul prevăzut la art. 1 este aplicabil entităților cărora le sunt incidente prevederile Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 41/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate ale entităților care desfășoară activitate de asigurare și/sau reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, ale Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 36/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile referitoare la situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate aplicabile companiilor de brokeraj care desfășoară activitate de distribuție în asigurări și/sau reasigurări, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Normei nr. 15/2016 privind aprobarea Reglementărilor contabile aferente situațiilor financiare anuale aplicabile Fondului de garantare a asiguraților, cu completările ulterioare, astfel:a) asigurătorilor și reasigurătorilor cu sediul pe teritoriul României, persoane juridice române, autorizați să își desfășoare activitatea în condițiile Legii nr. 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare;b) companiilor de brokeraj autorizate în condițiile Legii nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu completările ulterioare;c) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018 cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în state terțe;d) subunităților fără personalitate juridică stabilite în România în conformitate cu prevederile Legii nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, sau ale Legii nr. 236/2018, cu completările ulterioare, care aparțin unor persoane juridice cu sediul în alte state membre;e) Fondului de garantare a asiguraților.(2) Entitățile prevăzute la alin. (1) au obligația să întocmească și să depună raportări contabile la 30 iunie 2019 la Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum și la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, denumit în continuare M.F.P., indiferent de forma de organizare și forma de proprietate, în condițiile și până la termenul prevăzute de prezenta normă.(3) Entitățile prevăzute la alin. (1) care au fost înființate în cursul anului 2019 și au desfășurat activitate de la data înființării și până la data de 30 iunie 2019 depun raportări contabile întocmite conform prevederilor prezentei norme numai la A.S.F.(4) Entitățile prevăzute la alin. (1) care nu au desfășurat activitate de la data înființării până la 30 iunie 2019, cei care în tot semestrul I al anului 2019 s-au aflat în inactivitate temporară, precum și cei care se află în curs de lichidare începând cu 1.01.2019 potrivit legii nu întocmesc raportări contabile, ci întocmesc și depun, numai la A.S.F., o declarație corespunzătoare situației în care se află la data de 30 iunie 2019, până cel târziu la data de 14 august 2019.(5) În sensul prezentei norme, prin asigurător se înțelege asigurătorul, asigurătorul compozit și asigurătorul mixt, așa cum aceștia sunt definiți la art. 1 alin. (2) pct. 3, 4 și 6 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, iar prin stat membru se înțelege statul aparținând Spațiului Economic European.(6) În sensul prezentei norme, prin companie de brokeraj se înțelege intermediarul principal definit la art. 2 alin. (1) pct. 9 din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări.  +  Articolul 3Raportările contabile la 30 iunie 2019 se depun la A.S.F. și la unitățile teritoriale ale M.F.P. până cel târziu la data de 14 august 2019.  +  Articolul 4Nedepunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2019 și a celorlalte informații solicitate la termenele prevăzute în prezenta normă, prezentarea unor raportări contabile care conțin date eronate, necorelate sau care nu respectă unitatea de măsură înscrisă la fiecare formular/rând se sancționează conform prevederilor art. 163 din Legea nr. 237/2015, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 28 din Legea nr. 236/2018, cu completările ulterioare, și, respectiv, prevederilor art. 42 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării acesteia.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă:a) Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a societăților din domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 și 664 bis din 31 iulie 2018;b) Instrucțiunea Fondului de garantare a asiguraților nr. 2/2018 privind întocmirea și depunerea raportării contabile la 30 iunie 2018 de către Fondul de garantare a asiguraților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 30 iulie 2018.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    București, 24 iulie 2019.Nr. 20.  +  ANEXĂSISTEMde raportare contabilă la 30 iunie 2019 a entităților din domeniul asigurărilor