REGULAMENT nr. 8 din 19 iulie 2019privind modificarea Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP)
EMITENT
  • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 30 iulie 2019    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) și (2), precum și ale art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 234 lit. c) din Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare,în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (2), art. 7 și art. 28 alin. (1) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 noiembrie 2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP),în urma deliberărilor din ședința Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din data de 18 iulie 2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 12/2018 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP), publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 31 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:1. Articolul 4 se abrogă.2. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) În aplicarea prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.286/2014, raportările privind încălcările efective sau potențiale ale prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.286/2014 și activitățile desfășurate, inclusiv măsurile adoptate ca urmare a acestor încălcări, sunt primite de către A.S.F. prin intermediul unor canale de comunicare care sunt sigure și asigură confidențialitatea, denumite în continuare canale de comunicare securizate.  +  Articolul IIPrezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și în Buletinul Autorității de Supraveghere Financiară și intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
    Leonardo Badea
    București, 19 iulie 2019.Nr. 8.-----