ORDIN nr. 1.045 din 16 iulie 2019pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 29 iulie 2019  În temeiul prevederilor art. 4 lit. y) din Ordonanța Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului transporturilor nr. 7/2014 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor și a procedurii de colectare și distribuire a acestuia și pentru abrogarea Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 894/2010 privind aprobarea tarifului pentru supravegherea menținerii obiectivelor necesare siguranței pasagerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 28 ianuarie 2014, se modifică după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 2Tariful prevăzut la art. 1 se aplică tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizării publice și autorizate în conformitate cu prevederile Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 161/2016 pentru clasificarea aerodromurilor civile certificate din România și pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind autorizarea aerodromurilor civile - RACR-AD-AADC și a Reglementării aeronautice civile române privind amenajarea, utilizarea și înregistrarea aerodromurilor civile - RACR-AD-IADC, precum și celor certificate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 139/2014 al Comisiei din 12 februarie 2014 de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la aerodromuri în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, și se percepe pentru fiecare pasager îmbarcat.2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3Tariful prevăzut la art. 1 se colectează de către administratorul fiecărui aeroport civil prin includere în tariful de servicii pentru pasageri perceput de la utilizatorii aeroportului și se distribuie de administratorul aeroportului după cum urmează:– 0,275 euro/pasager îmbarcat, către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, conform procedurii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin;– diferența rămasă după distribuirea către Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile a echivalentului în lei a celor 0,275 euro/pasager, către Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă «Autoritatea Aeronautică Civilă Română» pentru prestarea activităților pentru care i-au fost delegate competențe de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Dragoș-Virgil Titea,
  secretar de stat
  București, 16 iulie 2019.Nr. 1.045.-----