LEGE nr. 159 din 25 iulie 2019pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 625 din 26 iulie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IDecretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 23 septembrie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) a participat în acțiuni de împotrivire cu arma în mână și de răsturnare prin forță a regimului comunist până la data de 31 decembrie 1964.2. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Persoanele care s-au aflat în situațiile prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a), b), e) și f) și alin. (2) au dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizonierat, indiferent dacă sunt sau nu sunt pensionate.3. La articolul 4, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Indemnizațiile acordate în baza prezentei legi sunt neimpozabile și nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii.4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Soțul/Soția celui decedat în luptele cu organele de represiune comunistă, în răscoale țărănești ori decedat, din categoria celor dispăruți sau exterminați în timpul detenției, internați abuziv în spitale de psihiatrie, deportați, prizonieri sau cărora li s-a stabilit domiciliu obligatoriu, are dreptul la o indemnizație lunară de 700 lei neimpozabilă, dacă ulterior nu s-a recăsătorit.5. La articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Persoanele aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 pot fi scutite de la plata impozitelor și taxelor locale, prin hotărâre a consiliului local.6. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 14^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 14^1Consiliile locale ale municipiilor pe raza cărora funcționează filiale sau subfiliale ale Asociațiilor Foștilor Deținuți Politici și/sau ale Deportaților ori sediile centrale ale acestora pot atribui spații corespunzătoare cu scutire de la plata impozitelor, taxelor și chiriilor pe perioada existenței acestora.  +  Articolul IIOrdonanța Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 6^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6^1Dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se face de către persoanele interesate, cu acte oficiale, eliberate în termen de 30 de zile, la cerere, de către organele competente, sau prin orice mijloc de probă prevăzut de lege. În cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate dovedirea situațiilor prevăzute la art. 1 se poate face și cu documente oficiale emise de către organele competente din statul de reședință.2. La articolul 7, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute în prezenta ordonanță se depun la casa județeană de pensii sau, după caz, la Casa de Pensii a Municipiului București. În cazul persoanelor cu domiciliul în străinătate, cererile pot fi transmise și prin alte mijloace de comunicare, inclusiv în format electronic, cu confirmare de primire.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 25 iulie 2019.Nr. 159.-----