LEGE nr. 149 din 24 iulie 2019pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 25 iulie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 7 alineatul (1) litera a), punctul (ii) se modifică și va avea următorul cuprins:(ii) art. 4 alin. (1) lit. a) sau lit. e);3. Articolul 24 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24 Medicul veterinar desemnatFiecare unitate crescătoare, furnizoare și utilizatoare de animale folosite în scopuri științifice sau educative trebuie să aibă un medic veterinar desemnat de către aceasta, cu experiență în medicina animalelor utilizate în scopuri științifice ori educative sau un expert cu o calificare corespunzătoare, dacă este oportun, însărcinat cu atribuții de consiliere privind bunăstarea animalelor și tratamentul acestora.4. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 41, proiectele care implică utilizarea animalelor în proceduri se desfășoară numai cu autorizarea prealabilă din partea autorității competente și în conformitate cu autorizația sau, în cazurile prevăzute la art. 41, în conformitate cu cererea trimisă autorității competente sau cu orice decizie luată de autoritatea competentă.5. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Decizia privind autorizarea se adoptă și se comunică de către autoritatea competentă solicitantului în cel mult 40 de zile lucrătoare de la primirea cererii complete și corecte, formulate conform art. 36 alin. (2). Acest termen include și evaluarea proiectului.6. La articolul 47, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor se organizează și funcționează Comitetul național pentru protecția animalelor utilizate în scopuri științifice care oferă structurilor responsabile cu protecția animalelor din cadrul autorităților competente și al unităților utilizatoare/furnizoare/crescătoare de animale utilizate în scopuri științifice consultanță privind aspecte legate de achiziția, creșterea, adăpostirea, îngrijirea și utilizarea animalelor în proceduri și participă la schimbul de informații privind cele mai bune practici în acest sens.7. La articolul 49, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:(1) În situația în care există motive justificabile din punct de vedere științific pentru a considera că este esențială utilizarea primatelor nonumane în scopurile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a) pct. (i) în ceea ce privește ființele umane, dar această utilizare nu este întreprinsă pentru evitarea, prevenirea, diagnosticarea și tratarea unor boli potențial mortale sau care pot induce o afecțiune invalidantă, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor poate stabili o măsură tranzitorie prin care să autorizeze o asemenea utilizare, cu condiția ca scopul să nu poată fi realizat prin utilizarea altor specii decât primatele nonumane.(2) În situația în care există motive întemeiate pentru a considera că este esențial să fie luate măsuri pentru conservarea speciilor sau în legătură cu apariția neașteptată, la om, a unei boli potențial mortale sau invalidante, instituțiile cu atribuții în aceste domenii pot stabili o măsură tranzitorie prin care să permită utilizarea maimuțelor mari în proceduri desfășurate în unul dintre scopurile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i), lit. c) sau e), cu condiția ca scopul procedurilor în cauză să nu poată fi atins prin utilizarea altor specii decât maimuțele mari sau prin folosirea de metode alternative. Trimiterea la art. 4 alin. (1) lit. b) pct. (i) nu se interpretează ca făcând referire la animale și la plante.8. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 50Sancțiuni(1) Următoarele fapte constituie contravenții:a) neasigurarea personalului necesar în unitățile crescătoare, furnizoare sau utilizatoare sau lipsa educației și pregătirii necesare a acestuia privind efectuarea procedurilor, conceperea procedurilor/proiectelor, îngrijirea sau uciderea animalelor;b) nerespectarea standardelor privind îngrijirea și adăpostirea animalelor;c) lipsa sau completarea necorespunzătoare a registrelor de evidență în unitățile crescătoare, furnizoare sau utilizatoare;d) funcționarea unităților în care sunt crescute, care furnizează sau care utilizează animale în scopuri științifice fără autorizare sanitar-veterinară;e) lipsa medicului veterinar desemnat/expertului sau a organismului responsabil cu bunăstarea animalelor în unitățile crescătoare, furnizoare sau utilizatoare;f) desfășurarea proiectelor fără obținerea autorizației sanitar-veterinare din partea autorității competente;g) desfășurarea proiectelor în neconcordanță cu prevederile autorizației sanitar-veterinare;h) lipsa mijloacelor de identificare a câinilor, pisicilor și primatelor nonumane din unitățile crescătoare, furnizoare sau utilizatoare.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel:a) cu amendă de la 600 lei la 2.000 lei, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);b) cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei, pentru cele prevăzute la alin. (1) lit. d)-h).(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.(4) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.(5) Contravențiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.9. La anexa nr. 3 secțiunea B, tabelele 3, 5, 7.3, 9.2 și 9.4 se modifică și vor avea următorul cuprins:Tabelul 3: Pisici
  Podea(*) (mp)Rafturi (mp)Înălțime (m)Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
  Suprafața minimă pentru un animal adult1,50,52Data precizată la anexa III secțiunea B punctul 3 tabelul 3 din Directiva 2010/63/UE
  Pentru fiecare animal suplimentar se adaugă0,750,25-
  (*) Suprafața podelei fără rafturi...................................
  Tabelul 5: Dihori
  Suprafața minimă a incintei (cmp)Suprafața minimă a podelei/animal (cmp)Înălțimea minimă (cm)Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
  Animale până la 600 g inclusiv4.5001.50050Data precizată la anexa III secțiunea B punctul 5 tabelul 5 din Directiva 2010/63/UE
  Animale peste 600 g4.5003.00050
  Masculi adulți6.0006.00050
  Femelă și puii săi5.4005.40050
  ...................................Tabelul 7.3: Porcine și porcușori de laborator
  Greutate (kg)Suprafața minimă a incintei^1) (mp)Suprafața minimă a podelei/animal (mp/animal)Suprafața minimă de odihnă/animal (în condiții neutre din punct de vedere termic) (mp/animal)Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
  până la 5 inclusiv2,00,200,10Data precizată la anexa III secțiunea B punctul 7 tabelul 7.3 din Directiva 2010/63/UE
  peste 5 și până la 10 inclusiv2,00,250,11
  peste 10 și până la 20 inclusiv2,00,350,18
  peste 20 și până la 30 inclusiv2,00,500,24
  peste 30 și până la 50 inclusiv2,00,700,33
  peste 50 și până la 70 inclusiv3,00,800,41
  peste 70 și până la 100 inclusiv3,01,000,53
  peste 100 și până la 150 inclusiv4,01,350,70
  peste 1505,02,500,95
  Masculi adulți (exemplare obișnuite)7,5-1,30
  ^1) Porcinele pot fi izolate în incinte mai mici pe perioade scurte, de exemplu prin compartimentarea incintei principale folosind pereți despărțitori, atunci când această măsură este justificată din motive veterinare sau experimentale, de exemplu, dacă este necesar, consumul de hrană individuală.
  ...................................Tabelul 9.2: Anure acvatice^1)
  Lungimea corpului^2) (cm)Suprafața minimă a zonei cu apă (cmp)Suprafața minimă a zonei cu apă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cmp)Adâncimea minimă a apei (cm)Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
  sub 6160406Data precizată la anexa III secțiunea B punctul 9 tabelul 9.2 din Directiva 2010/63/UE
  între 6 și 9 inclusiv300758
  peste 9 și până la 12 inclusiv60015010
  peste 1292023012,5
  ^1) Aceste condiții se aplică bazinelor de creștere, dar nu și bazinelor folosite pentru împerecherea naturală și pentru supraovulație din motive de eficiență, deoarece procedurile din urmă necesită bazine individuale mai mici. Standardele de spațiu sunt stabilite pentru adulții din categoriile de dimensiuni indicate; se recomandă fie excluderea animalelor tinere și a mormolocilor, fie modificarea proporțională a dimensiunilor.^2) Măsurată de la cap până la cloacă.
  ...................................Tabelul 9.4: Anure semiterestre
  Lungimea corpului^1) (cm)Suprafața minimă a incintei^2) (cmp)Suprafața minimă pentru fiecare animal suplimentar în cazul adăpostirii în grup (cmp)Înălțimea minimă a incintei^3) (cm)Adâncimea minimă a apei (cm)Data prevăzută în Directiva 2010/63/UE
  până la 5,0 inclusiv1.5002002010Data precizată la anexa III secțiunea B punctul 9 tabelul 9.4 din Directiva 2010/63/UE
  peste 5,0 și până la 7,5 inclusiv3.5005003010
  peste 7,54.0007003015
  ^1) Măsurată de la cap la cloacă.^2) Două treimi zonă de uscat, o treime suprafață cu apă suficientă pentru ca animalele să se poată scufunda.^3) Măsurată de la zona de uscat până la partea inferioară a acoperișului terenului; în afară de aceasta, înălțimea incintei trebuie adaptată la organizarea interiorului.
  10. La anexa nr. 7 secțiunea a III-a punctul 3, litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:e) modele cu tumori induse sau cu tumori spontane, care se așteaptă să cauzeze o îmbolnăvire progresiv letală asociată cu durere, stres sau suferință moderată, de lungă durată. De exemplu, tumorile care cauzează cașexie, tumorile invazive ale oaselor, tumorile cu răspândirea metastatică și tumorile cu ulcerare;
   +  Articolul IILa data intrării în vigoare a prezentei legi, art. 5 lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul IIILegea nr. 43/2014 privind protecția animalelor utilizate în scopuri științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 6 mai 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 24 iulie 2019.Nr. 149.-----