ORDIN nr. 2.677 din 11 iulie 2019privind completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 25 iulie 2019    Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.  +  Articolul ILa punctul 7 al articolului 5 din Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, după alineatul (2^3) se introduce un nou alineat, alineatul (2^4), cu următorul cuprins:(2^4) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2017, termenul se poate prelungi până la data de 31 decembrie 2019 în cazul în care lucrările de înregistrare sistematică nu au fost finalizate până la data de 1 septembrie 2019, dar pentru care a fost emis Procesul-verbal de recepție cantitativă și calitativă aferent Livrării nr. 1 - Documentele tehnice ale cadastrului - copie spre publicare, până cel târziu la data de 20 august 2019.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    p. Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
    Alexandru Lucian Feștilă
    București, 11 iulie 2019.Nr. 2.677.----