ORDIN nr. 828 din 4 iulie 2019privind aprobarea Procedurii și competențelor de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, a Normativului de conținut al documentației tehnice supuse avizării, precum și a Conținutului-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ȘI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 25 iulie 2019    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 140.325 din 28 iunie 2019 al Direcției managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Apelor și Pădurilor,în temeiul prevederilor art. 110 lit. a), b) și f) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul apelor și pădurilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura și competențele de emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, prevăzută în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normativul de conținut al documentației tehnice supuse avizării, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Conținutul-cadru al Studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, prevăzut în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 615 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) art. 1-39, anexele nr. 1a, 1.b.1, 1.c.1, 1.c.2, 1.e.1 și 1.f din anexa la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 661 din 1 august 2006;b) art. 1-41 din anexa la Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 799/2012 privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 7 martie 2012;c) Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 873/2012 pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 2 mai 2012;d) art. 2-4, anexele nr. 2a) și 2b) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 15/2006 pentru aprobarea Procedurii de suspendare temporară a autorizației de gospodărire a apelor și a Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 3 februarie 2006.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Ministrul apelor și pădurilor,
    Ioan Deneș
    București, 4 iulie 2019.Nr. 828.  +  ANEXA nr. 1PROCEDURĂ ȘI COMPETENȚEde emitere, modificare și retragere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedurade evaluare a impactului asupra corpurilor de apă  +  ANEXA nr. 2NORMATIV DE CONȚINUTal documentației tehnice supuse avizării  +  ANEXA nr. 3CONȚINUT-CADRUal Studiului de Evaluare a Impactului asupra Corpurilor de Apă