NORME METODOLOGICE din 4 martie 2016pentru aplicarea de către Ministerul Finanțelor Publice a procedurilor privind stoparea/recuperarea ajutorului de stat/de minimis
EMITENT
  • MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 28 martie 2016    Notă
    Aprobate prin ORDINUL nr. 324 din 4 martie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 228 din 28 martie 2016.
     +  Capitolul I Stoparea și recuperarea ajutoarelor de stat dispusă de Ministerul Finanțelor Publice ca urmare a monitorizării ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale  +  Articolul 1(1) Ministerul Finanțelor Publice, prin structurile din aparatul propriu și prin cele din subordine, are obligația monitorizării schemelor de ajutor de stat, de minimis și a ajutoarelor individuale pe care le administrează.(2) Procesul de monitorizare, prevăzut la alin. (1), se realizează prin solicitări de informații de la întreprinderile beneficiare, precum și prin controale la fața locului.(3) Procesul de monitorizare a ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale vizează verificarea următoarelor aspecte:a) îndeplinirea condițiilor prevăzute în legislația europeană în domeniul ajutorului de stat;b) îndeplinirea condițiilor prevăzute în deciziile de autorizare a schemelor de ajutor de stat sau a ajutorului de stat individual;c) îndeplinirea condițiilor prevăzute în actele normative/administrative prin care se instituie scheme de ajutor de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale și acorduri pentru finanțare.  +  Articolul 2În situația în care structurile responsabile cu implementarea schemelor de ajutor de stat din Ministerul Finanțelor Publice constată nerespectarea condițiilor de acordare a ajutoarelor de stat/de minimis, se emite o decizie în conformitate cu art. 25 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, care, în funcție de situația constatată, poate fi de:a) stopare a acordării de ajutoare de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale;b) recuperare parțială/totală a ajutorului de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale.  +  Articolul 3Deciziile prevăzute la art. 2 au caracter de titlu executoriu.  +  Articolul 4(1) Deciziile de stopare a acordării ajutoarelor de stat/de minimis/individuale sau de recuperare totală ori parțială a acestora sunt elaborate de către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, în urma acțiunilor de control derulate, în funcție de solicitarea structurilor din cadrul Ministerului Finanțelor Publice responsabile cu implementarea schemelor de ajutor de stat/ajutoarelor de stat individuale, inclusiv pe baza informațiilor primite de la compartimentele teritoriale specializate și de la beneficiarii de ajutor de stat.(2) Modelele deciziei de stopare și de recuperare sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Capitolul II Mecanismul de stopare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual  +  Articolul 5(1) În situația în care structura responsabilă cu implementarea schemelor de ajutor de stat/de minimis/ajutoare de stat individuale constată o situație care, în conformitate cu legislația în domeniu, determină stoparea acordării ajutorului de stat, elaborează o notă care cuprinde constatările legate de această situație, precum și solicitarea de a elabora proiectul de decizie aferent, care se transmit Direcției generale ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate.(2) În situația în care structura prevăzută la alin. (1) este Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, se aplică procedurile interne de sistem.  +  Articolul 6Pe baza notei prevăzute la art. 5 alin. (1) sau, după caz, a actelor corespunzătoare prevăzute la alin. (2), Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate elaborează proiectul deciziei de stopare a acordării ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual.  +  Articolul 7Decizia de stopare, avizată de secretarul de stat coordonator al Direcției generale ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate și de Direcția generală juridică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și de structurile abilitate în acest sens din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se înaintează ministrului finanțelor publice spre aprobare.  +  Articolul 8Deciziile de stopare a ajutorului de stat/de minimis/individual trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) emitentul deciziei, sediul social și codul de identificare ale acestuia;b) numărul și data deciziei;c) denumirea operatorului economic;d) codul unic de înregistrare;e) domiciliul fiscal;f) obiectul deciziei;g) motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;h) temeiul legal și modalitatea de acordare a ajutorului de stat/de minimis;i) cuantumul ajutorului de stat de care are dreptul să beneficieze;j) temeiul legal în baza căruia s-a dispus stoparea ajutorului de stat/de minimis;k) data la care se realizează stoparea acordării ajutorului de stat, respectiv data producerii situației de fapt care determină, potrivit prevederilor legale, măsura stopării;l) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;m) organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteia;n) numele și semnătura ministrului finanțelor publice sau ale persoanei înlocuitoare de drept și ștampila instituției publice.  +  Articolul 9Decizia de stopare, semnată de/pentru ministrul finanțelor publice, se transmite în termen de 5 zile, de către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, următorilor:a) întreprinderii beneficiare;b) structurii responsabile cu administrarea schemelor de ajutor de stat/de minimis/ajutorului de stat individual;c) organului fiscal central competent, în vederea punerii în aplicare a acesteia, după caz.  +  Articolul 10Structura din cadrul ori din subordinea Ministerului Finanțelor Publice responsabilă cu punerea în aplicare a deciziei de stopare informează în termen de 10 zile lucrătoare Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate în legătură cu punerea în aplicare a deciziei de stopare.  +  Capitolul III Mecanismul de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis/ajutoarelor de stat individuale  +  Articolul 11(1) În cazul în care structura din cadrul Ministerului Finanțelor Publice responsabilă cu administrarea schemelor de ajutor de stat/ajutorului de stat individual constată în urma desfășurării procesului de monitorizare că operatorul economic se află în una dintre situațiile care, potrivit legii, determină recuperarea, întocmește o notă care cuprinde constatările legate de această situație, precum și solicitarea de elaborare a deciziei de recuperare totală/parțială a ajutorului de stat acordat, pe care o transmite Direcției generale ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate.(2) În situația în care structura prevăzută la alin. (1) este Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, se aplică procedurile interne de sistem.  +  Articolul 12Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, pe baza notei prin care se propune recuperarea totală/parțială a ajutorului de stat/de minimis/ ajutorului de stat individual acordat, elaborează proiectul deciziei de recuperare.  +  Articolul 13Proiectul deciziei de recuperare, avizat de secretarul de stat coordonator al Direcției generale ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate și de Direcția generală juridică din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și de direcțiile abilitate în acest sens din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, se înaintează ministrului finanțelor publice spre aprobare.  +  Articolul 14Deciziile prin care se dispune recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:a) emitentul deciziei, sediul social și codul de identificare ale acestuia;b) numărul și data deciziei;c) denumirea operatorului economic;d) codul unic de înregistrare;e) domiciliul fiscal;f) obiectul deciziei;g) motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei;h) data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziția beneficiarului;i) data până la care s-a calculat dobânda de recuperare;j) cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum și al dobânzii ce trebuie recuperate;k) rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat;l) temeiul legal în baza căruia s-a dispus recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum și a dobânzilor aferente;m) temeiul legal al puterii executorii a deciziei;n) organul la care se depune contestația și termenul de depunere a acesteia;o) data la care își produce efectele decizia;p) numele și semnătura ministrului finanțelor publice sau ale persoanei înlocuitoare de drept și ștampila instituției publice.  +  Articolul 15Rata dobânzii utilizată pentru determinarea cuantumului dobânzii de recuperat, prevăzută la art. 14 lit. k), se aplică de la data la care a fost plătit ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat până la data recuperării. Cu toate acestea, în cazul în care trece mai mult de un an de la data la care a fost plătit ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual ce trebuie recuperat și până la data recuperării ajutorului, dobânda se recalculează la intervale de un an, având ca bază rata de referință în vigoare în momentul recalculării comunicată de către Comisia Europeană pentru România. (la 07-08-2019, Articolul 15 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.464 din 1 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 07 august 2019 )  +  Articolul 15^1Mecanismul de recuperare în cazul în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual plătit se recuperează proporțional cu gradul de nerealizare a obligațiilor asumate conform mențiunilor speciale prevăzute în acordul pentru finanțare, precum și al dobânzii ce trebuie recuperate este următorul:a) în situația în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual a fost acordat într-o singură tranșă, acesta se recuperează din tranșa unică; la acesta se adaugă dobânda calculată de la data plății conform prevederilor naționale și comunitare în domeniu;b) în situația în care ajutorul de stat/de minimis/ajutorul de stat individual a fost acordat în mai multe tranșe, acesta se recuperează astfel:(i) când valoarea de recuperat este mai mică decât ultima tranșă a ajutorului de stat, aceasta se recuperează din ultima tranșă; la aceasta se adaugă dobânda calculată de la data plății ultimei tranșe conform prevederilor comunitare în domeniu;(ii) când valoarea de recuperat este mai mare decât ultima tranșă a ajutorului de stat, aceasta se recuperează începând cu ultima tranșă, urmând apoi tranșele anterioare în ordine inversă de cum au fost plătite, până la atingerea sumei ce trebuie recuperată; la valoarea de recuperat se adaugă dobânda calculată de la data fiecărei plăți aferente tranșei din care se recuperează ajutorul de stat. (la 07-08-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.464 din 1 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 07 august 2019 )  +  Articolul 16Decizia de recuperare, semnată de ministrul finanțelor publice, se transmite de către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate operatorului economic beneficiar în termen de 5 zile lucrătoare și spre aplicare organelor fiscale competente în administrarea beneficiarilor de ajutor de stat, respectiv spre informare Consiliului Concurenței.  +  Articolul 17Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate informează instituțiile publice implicate în emiterea actelor prin care se acordă efectiv ajutorul de stat cu privire la emiterea deciziei de recuperare, anexând totodată și o copie a acesteia, în vederea luării măsurilor corespunzătoare.  +  Articolul 18Deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat se transmit, potrivit legii, organelor fiscale centrale care procedează la înregistrarea, încasarea și recuperarea sumelor individualizate prin acestea, potrivit dispozițiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. (la 25-09-2017, Articolul 18 din Capitolul III a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.412 din 13 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 762 din 25 septembrie 2017 )  +  Articolul 19Sumele recuperate, reprezentând ajutoare de stat, care se fac venit la bugetul de stat, se virează în contul 20.36.01.11 "Venituri din ajutoare de stat recuperate".  +  Articolul 20Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală transmite periodic Direcției generale ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate situația referitoare la sumele recuperate din ajutoarele de stat.  +  Articolul 21Ministerul Finanțelor Publice, prin Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate, informează periodic Consiliul Concurenței cu privire la stadiul stopării/recuperării ajutoarelor de stat/de minimis sau a ajutoarelor de stat individuale.  +  Anexa nr. 1la normele metodologice- Model -DECIZIEde stopare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat .........în baza ...............În temeiul prevederilor:– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;– art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;– ...........................................și având în vedere următoarele considerente:1. Date de identificare ale furnizoruluiDenumire: Ministerul Finanțelor PubliceCod unic de înregistrare: 4221306Sediul: str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București2. Date de identificare ale beneficiaruluiDenumire: .......................Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ...........Cod unic de înregistrare: ..............Sediul social: .................3. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de stopareÎn conformitate cu prevederile .............., a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis/ajutor de stat individual aprobat ......., în cuantum de ......., acordat sub formă de ........., pentru ............. .Ajutorul de stat/de minimis/Ajutorul de stat individual s-a acordat ........., astfel: ........... .Având în vedere faptul că .................. se află în următoarea situație de fapt .............., se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ........., drept care se impune luarea măsurii de stopare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual.4. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaPotrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia se poate contesta la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 30 de zile de la comunicare.Procedura de contestație este cea prevăzută de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător.5. Data la care își produce efectele decizia de stopareDecizia de stopare își produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ............, Casa de Insolvență ......./ ............, cu sediul social în ...............,ministrul finanțelor publice decide:  +  Articolul 1Stoparea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, acordat sub formă de .........  +  Articolul 2Prezenta decizie constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării.  +  Articolul 3Prezenta decizie, încheiată în ... exemplare, dintre care ... originale și o copie, se comunică de către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice:– organului fiscal competent în administrarea .........., respectiv .........;– beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvență desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ......... .Ministrul finanțelor publice,.......................  +  Anexa nr. 2la normele metodologice- Model -DECIZIEde recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat ............în baza ...............În temeiul prevederilor:– art. 25 alin. (4), respectiv art. 39 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;– art. 11 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, cu modificările ulterioare;– art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare;– .........................................și având în vedere următoarele considerente:1. Date de identificare ale furnizoruluiDenumire: Ministerul Finanțelor PubliceCod unic de înregistrare: 4221306Sediul: str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București2. Date de identificare ale beneficiaruluiDenumire: ........................Număr de înmatriculare la oficiul registrului comerțului: ...............Cod unic de înregistrare: .................Sediul social: .......................3. Obiectul deciziei, motivele de fapt și de drept care au condus la emiterea deciziei de recuperareÎn conformitate cu prevederile ............., a beneficiat de un ajutor de stat/de minimis/ajutor de stat individual aprobat prin ........, în cuantum de ...., acordat sub formă de ......., pentru ....... . Ajutorul de stat/de minimis s-a acordat ......, pe o perioadă ............., astfel:........................ .Având în vedere faptul că ........... se află în următoarea situație de fapt ........, se constată că nu pot fi respectate prevederile de la ............, drept care se impune luarea măsurii de recuperare a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual în sumă totală de ....... .4. Cuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, precum și al dobânzii ce trebuie recuperateCuantumul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ce trebuie recuperat de la ........ este în sumă totală de ..... lei. Dobânda care trebuie recuperată este în sumă de ..... lei, calculată de la..... până la data de ...... . Calculul dobânzii în vederea recuperării ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual acordat .......... se regăsește în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.5. Organul la care se poate depune contestația și termenul de depunere a acesteiaPotrivit art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, decizia se poate contesta la Ministerul Finanțelor Publice în termen de 30 de zile de la comunicare.Procedura de contestație este cea prevăzută de dispozițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, în mod corespunzător.6. Data la care își produce efectele decizia de recuperareDecizia de recuperare își produce efectele de la data comunicării acesteia către administratorul judiciar/beneficiarul ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual ................., Casa de Insolvență ........./ ........., cu sediul social în ................,ministrul finanțelor publice decide:  +  Articolul 1Recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, acordat sub formă de ............., pentru .......... realizarea proiectului de investiție, este în cuantum de ...... lei, la care se adaugă dobânda de recuperat aferentă acestuia în cuantum de ...... lei, calculată până la data de ..............  +  Articolul 2De la data de ......... și până la data recuperării efective a ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual, cuantumul dobânzii va fi calculat și comunicat de Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin organele sale subordonate, în calitate de instituție responsabilă cu recuperarea ajutorului de stat/de minimis/ajutorului de stat individual menționat la art. 1.  +  Articolul 3Sumele recuperate potrivit art. 1 și 2 reprezintă venituri ale bugetului de stat și se virează în contul 20.36.01.11 "Venituri din ajutoare de stat recuperate".  +  Articolul 4Prezenta decizie constituie titlu executoriu și își produce efectele de la data comunicării.  +  Articolul 5Prezenta decizie, încheiată în ..... exemplare, dintre care .... originale și o copie, va fi comunicată de către Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice:– organului fiscal competent în administrarea ........, respectiv .............;– beneficiarului sau, după caz, practicianului în insolvență desemnat ca administrator sau lichidator judiciar ori administrator concordatar al ......... .Ministrul finanțelor publice,..........................------