HOTĂRÎREA nr. 19 din 18 ianuarie 1992cu privire la stabilirea salariului de baza minim brut pe ţara şi a coeficientului de indexare a salariilor pentru perioada ianuarie-aprilie 1992
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 24 ianuarie 1992  Guvernul României hotărăşte:  +  Capitolul 1 Salariul de baza minim brut pe ţara  +  Articolul 1 (1) Începînd cu data de 1 ianuarie 1992, salariul de baza minim brut pe ţara este 8.500 lei lunar pentru un program complet de lucru de 170 ore, în medie pe luna, ceea ce reprezintă 50 lei/ora. (2) În cazul în care programul de muncă este, potrivit legii, mai mic de 8 ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculează de către agenţii economici prin raportarea salariului minim brut pe ţara, prevăzut la alin.(1), la numărul mediu de ore lunar, potrivit programului legal de lucru aprobat. (3) Persoanele juridice şi persoanele fizice, care angajează personal salariat cu program complet sau program parţial, nu pot negocia şi stabili salariul de baza prin contractul individual de muncă sub salariul de baza minim brut orar pe ţara.  +  Capitolul 2 Indexarea salariilor.  +  Articolul 2 (1) La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat şi regiile autonome la care salariile se stabilesc prin negociere, fondul destinat plăţii salariilor pentru care nu se plăteşte impozitul suplimentar, prevăzut prin sistemul de stabilire a fondului de salarii în anul 1992, se determina lunar pe baza fondului de salarii de referinţa şi a coeficientului de indexare de 25% , reprezentind 50% din creşterea prognozata a preţurilor de consum în perioada noiembrie 1991 - aprilie 1992, faţă de luna octombrie 1991. (2) Coeficientul de indexare prevăzut la alin. (1) poate fi corectat pe baza propunerilor Comisiei Naţionale pentru Indexare, constituită potrivit Hotărîrii Guvernului nr. 843/1991.  +  Articolul 3Noile transe de venituri individuale individuale lunare impozabile ce se vor aplica începînd cu drepturile lunii ianuarie 1992, stabilite în baza coeficientului de indexare prevăzut la art. 2, sînt cele din anexa.  +  Articolul 4Se recomanda unităţilor cu capital majoritar privat, cooperatiste şi obşteşti să aplice indexarea salariilor ţinînd seama de creştere prognozata a preţurilor de consum în perioada ianuarie - aprilie 1992  +  Articolul 5Începînd cu data de 1 ianuarie 1992, prevederile hotărîrilor Guvernului nr.133/1991, nr.579/1991 şi nr.780/1991 se abroga. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statuluişi controlului financiar,Florian Bercea  +  Anexa 1 TRANŞELE DE VENITURI IMPOZABILE ŞI COTELE DE IMPOZITce se vor aplica începînd cu plata drepturilor de salarii pentru luna ianuarie 1992
    Venitul lunar impozabilImpozitul lunar  
    pînă la 1.000 lei6%  
    1.001 - 1.200 lei60 lei + 10% pentru ceea ce depăşeşte 1.000 lei  
    1.201 - 1.500 lei80 lei + 18% pentru ceea ce depăşeşte 1.200 lei  
    1.501 - 2.500 lei134 lei + 22% pentru ceea ce depăşeşte 1.500 lei  
    2.501 - 4.100 lei354 lei + 23% pentru ceea ce depăşeşte 2.500 lei  
    4.101 - 6.100 lei722 lei + 24% pentru ceea ce depăşeşte 4.100 lei  
    6.101 - 10.200 lei1.202 lei + 25% pentru ceea ce depăşeşte 6.100 lei  
    10.201 - 14.300 lei2.227 lei + 26% pentru ceea ce depăşeşte 10.200 lei  
    14.301 - 20.400 lei3.293 lei + 28% pentru ceea ce depăşeşte 14.300 lei  
    20.401 - 30.600 lei5.001 lei + 31% pentru ceea ce depăşeşte 20.400 lei  
    30.601 - 40.800 lei8.163 lei + 35% pentru ceea ce depăşeşte 30.600 lei  
    40.801 - 51.100 lei11.733 lei + 40% pentru ceea ce depăşeşte 40.800 lei  
    peste 51.100 lei15.853 lei + 45% pentru ceea ce depăşeşte 51.100 lei
  -----------------------