REGULAMENT din 19 ianuarie 2011 de organizare și funcționare a Ministerului Justiției
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIȚIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 116 din 16 februarie 2011    Notă
    Aprobat prin ORDINUL nr. 120/C din 19 ianuarie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 116 din 16 februarie 2011.
     +  Titlul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Ministerul Justiției, denumit în continuare ministerul, este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care contribuie la buna funcționare a sistemului judiciar și la asigurarea condițiilor înfăptuirii justiției ca serviciu public, apărarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești.  +  Articolul 2(1) Organizarea și funcționarea ministerului sunt prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările și completările ulterioare.(2) Competența și atribuțiile ministerului sunt stabilite de dispozițiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale altor legi, ordonanțe ale Guvernului României, ale hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1), precum și de cele ale prezentului regulament.  +  Titlul II Conducerea ministerului  +  Capitolul I Ministrul justiției  +  Articolul 3(1) Conducerea ministerului se exercită de ministrul justiției.(2) Ministrul justiției îndeplinește, în domeniile de competență ale ministerului, atribuțiile generale prevăzute de lege, în special la art. 53 din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și atribuțiile specifice prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 304/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și de Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Ministrul justiției conduce întreaga activitate a ministerului, îl reprezintă și îl angajează în raporturile cu alte ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale, cu alte autorități, instituții publice și organizații centrale și locale, cu instituțiile Uniunii Europene (UE) și cu alte organizații internaționale, precum și cu alte persoane fizice și juridice, din țară și din străinătate.  +  Articolul 5(1) Ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, în condițiile legii.(2) Ministrul justiției, în calitate de ordonator principal de credite, poate delega, în condițiile legii, prin ordin, dreptul de a aproba folosirea și repartizarea creditelor bugetare secretarilor de stat sau secretarului general, precum și altor persoane împuternicite special în acest scop. (la 29-10-2013, Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. )  +  Capitolul IISecretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct (la 29-10-2013, Denumirea capitolului II, titlul II, a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. )  +  Articolul 6(1) Ministrul justiției este ajutat în activitatea de conducere și reprezentare a ministerului de 3 secretari de stat, de secretarul general și secretarul general adjunct. (la 29-10-2013, Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) (2) Secretarii de stat sunt numiți prin decizie a primului-ministru și desfășoară activitățile stabilite prin ordin sau instrucțiune de către ministrul justiției, realizând operațiunile care decurg implicit din acestea. (la 29-10-2013, Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. )  +  Articolul 7Ministrul justiției poate desemna prin ordin un secretar de stat coordonator, care va asigura legătura dintre ministrul justiției și secretarii de stat, va coordona activitatea secretarilor de stat, va evalua stadiul îndeplinirii ordinelor și instrucțiunilor ministrului justiției și îi va îndruma în realizarea acestora.  +  Articolul 8(1) Ministrul justiției poate numi prin ordin un înlocuitor, pentru o perioadă determinată, dintre secretarii de stat. (la 29-10-2013, Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. ) (2) Ministrul justiției poate delega prin ordin oricare dintre atribuțiile de conducere, reprezentare și angajare a ministerului în primul rând secretarilor de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct. (la 29-10-2013, Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) (3) Pentru lucrările din activitatea curentă care nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului, delegarea altor atribuții din competența ministrului justiției poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări, directorilor și altor categorii de personal din cadrul ministerului.  +  Articolul 9Secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct coordonează compartimentele stabilite prin ordin al ministrului justiției și activitățile stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiției. (la 29-10-2013, Art. 9 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. )  +  Articolul 10(1) Secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct emit dispoziții și rezoluții scrise.(2) În baza și în executarea ordinelor și instrucțiunilor emise de ministru, secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct emit dispoziții în domeniul de competență, obligatorii pentru toate compartimentele ministerului și instituțiile subordonate acestuia, cu respectarea prevederilor legale și cu avizul secretarului de stat, secretarului general sau secretarului general adjunct care coordonează structurile vizate.(3) Organizarea evidenței dispozițiilor emise de secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct se asigură de secretarul general. (la 29-10-2013, Art. 10 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 11Secretarul general și secretarul general adjunct sunt înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.  +  Articolul 12(1) Secretarul general exercită următoarele atribuții principale:a) coordonează buna funcționare a compartimentelor și activităților cu caracter funcțional din cadrul ministerului și asigură legătura operativă dintre ministrul justiției și conducătorii tuturor compartimentelor din minister și ai unităților subordonate acestuia;b) colaborează cu compartimentele de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, cu secretarii generali din celelalte ministere, în probleme de interes comun;c) primește și transmite spre avizare ministerelor proiectele de acte normative inițiate de minister și asigură avizarea actelor normative primite de la alți inițiatori;d) transmite Secretariatului General al Guvernului proiectele de acte normative inițiate de minister, pentru a fi discutate în ședința Guvernului;e) urmărește și asigură finalizarea actelor normative aprobate de Guvern, care au fost inițiate de minister;f) monitorizează și controlează elaborarea raportărilor periodice, prevăzute de reglementările în vigoare;g) informează ministrul justiției asupra modului de îndeplinire a sarcinilor transmise de Secretariatul General al Guvernului;h) organizează evidența și constituirea structurilor din minister și a celor care se constituie de alte autorități publice centrale cu participarea ministrului justiției;i) asigură comunicarea în interiorul ministerului și cu alte ministere, autorități publice sau instituții ale administrației centrale și cu ONG-uri;j) elaborează proiecte de ordine ale ministrului justiției, în domeniul său de activitate, precum și în alte materii dispuse de ministrul justiției;k) reprezintă ministerul, pe baza împuternicirii date de ministrul justiției, în relațiile cu alte autorități și instituții publice și cu persoanele fizice și juridice.(2) Secretarul general îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin acte normative sau, după caz, prin ordin al ministrului justiției.(3) În realizarea atribuțiilor ce îi revin secretarul general este ajutat de secretarul general adjunct.  +  Articolul 13În cazurile în care secretarul general se află în concediu sau în imposibilitatea exercitării funcțiilor sale este înlocuit de secretarul general adjunct ori ministrul justiției poate numi prin ordin un înlocuitor temporar pentru perioada respectivă.  +  Capitolul III Colegiul ministerului  +  Articolul 14(1) Pe lângă ministrul justiției funcționează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.(2) Colegiul ministerului are în componența sa secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, consilieri și conducătorii compartimentelor din minister. (la 29-10-2013, Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. ) (3) Ministrul justiției poate dispune ca la lucrările Colegiului ministerului să participe și alte persoane, atunci când, în opinia sa, situația o impune.(4) Colegiul ministerului se întrunește ori de câte ori este necesar pentru a dezbate activitatea ministerului și politicile acestuia.(5) Data convocării și agenda Colegiului ministerului sunt stabilite de ministrul justiției. Lucrările Colegiului sunt conduse de ministrul justiției sau de un secretar de stat desemnat în acest scop. (la 29-10-2013, Alin. (5) al art. 14 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 15(1) În cadrul întâlnirilor Colegiului ministerului se dezbat problemele referitoare la activitățile ministerului, se realizează o informare asupra activităților desfășurate și asupra proiectelor viitoare ale ministerului și se identifică soluții sau se fac recomandări care vor fi supuse deciziei ministrului justiției.(2) Discuțiile din cadrul Colegiului ministerului se consemnează în scris, iar consemnările se transmit ministrului justiției, precum și compartimentelor interesate.(3) În cazul în care realizarea unei lucrări este de competența mai multor compartimente, ministrul justiției va desemna un coordonator care răspunde de efectuarea lucrării.(4) Săptămânal, secretarii de stat, secretarul general și secretarul general adjunct evaluează, pe baza comunicărilor conducătorilor compartimentelor implicate, modul și stadiul de realizare a activităților dezbătute în ședințele Colegiului ministerului și îl informează pe ministrul justiției cu privire la acestea. (la 29-10-2013, Alin. (4) al art. 15 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. ) (5) Conducerile compartimentelor vor lua măsurile corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire în bune condiții și la termen a activităților date în sarcina acestora.  +  Titlul III Corpul de consilieri al ministrului, cabinetele demnitarilor și Consiliul consultativ științific (la 29-10-2013, Denumirea titlului III a fost modificată de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Capitolul ICorpul de consilieri al ministrului (la 29-10-2013, Denumirea capitolul I, titlul III a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 16Consilierii ministrului sunt numiți de ministrul justiției și funcționează în subordinea directă a acestuia.  +  Articolul 17Consilierii ministrului îndeplinesc următoarele atribuții:a) efectuează sau participă, din dispoziția ministrului justiției, la realizarea unor studii, evaluări, la elaborarea unor proiecte de acte normative ori lucrări de sinteză legate de specificul activității ministerului, în cadrul unor grupuri de lucru din minister sau organizate la nivelul Parlamentului, Guvernului ori al altor ministere, instituții sau autorități publice;b) examinează și propun soluții în probleme privind organizarea și funcționarea justiției ca serviciu public, precum și în legătură cu organizarea și funcționarea unităților subordonate ministerului;c) informează ministrul justiției asupra posibilităților de rezolvare a problemelor ridicate de demnitari, reprezentanți străini și alte persoane primite în audiență, colaborând în acest caz cu celelalte compartimente din minister;d) îl sesizează cu operativitate pe ministrul justiției cu privire la evenimentele deosebite care se produc în minister sau în unitățile subordonate acestuia;e) colaborează cu personalul din cadrul ministerului și al unităților subordonate acestuia pentru rezolvarea sarcinilor curente;f) colaborează cu orice instituție publică sau neguvernamentală, în scopul îndeplinirii sarcinilor ministerului;g) prezintă ministrului justiției documente și lucrări întocmite de Administrația Națională a Penitenciarelor și efectuează lucrări în legătură cu acestea;h) prezintă ministrului justiției corespondența primită la cabinet și, după caz, întocmesc răspunsurile;i) prezintă ministrului justiției proiectele de acte normative inițiate de minister sau transmise, spre avizare, de către alte instituții publice și, după caz, formulează observații cu privire la acestea;j) însoțesc demnitarul care participă la ședințele Guvernului sau ale Parlamentului, la solicitarea acestuia, realizând sarcinile care se impun în timpul acestor ședințe;k) colaborează cu direcția de specialitate din minister pentru pregătirea lucrărilor Consiliului Superior al Magistraturii; participă la ședințele Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea demnitarului;l) primesc de la secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct și conducerile compartimentelor din minister documentele care trebuie prezentate ministrului justiției; (la 29-10-2013, Lit. l) a art. 17 a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. ) m) colaborează cu direcțiile de specialitate la elaborarea de studii și formularea de propuneri în legătură cu obligațiile ce revin ministerului și autorităților judiciare în relația cu organismele internaționale și alte autorități străine, în probleme juridice cu elemente de extraneitate;n) îndeplinesc orice alte sarcini încredințate de ministrul justiției.  +  Capitolul II Cabinetele demnitarilor  +  Articolul 18(1) Cabinetele demnitarilor din cadrul ministerului cuprind cabinetul ministrului justiției și cabinetele secretarilor de stat.(2) Cabinetele demnitarilor sunt organizate și funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 760/2001, cu modificările ulterioare.(3) Cabinetele demnitarilor pot cuprinde următoarele funcții: director de cabinet, asistent de cabinet, consilier personal, secretar personal, precum și curier personal.  +  Articolul 19(1) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor este numit sau eliberat din funcție numai la propunerea demnitarului în subordinea căruia funcționează.(2) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor își desfășoară activitatea în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat în condițiile legii, pe durata mandatului demnitarului în subordinea căruia își desfășoară activitatea și se supune legislației muncii și, după caz, legislației speciale.(3) În cadrul cabinetelor demnitarilor își pot desfășura activitatea și judecători și procurori detașați, conform Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(4) Personalul din cadrul cabinetelor demnitarilor îndeplinește sarcinile stabilite de aceștia.  +  Capitolul IIIConsiliul consultativ științific (la 29-10-2013, Capitolul III, titlul III a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 19^1(1) Pe lângă ministrul justiției poate funcționa, cu rol consultativ, Consiliul consultativ științific, constituit din experți recunoscuți din domeniul dreptului, cu o activitate academică de excepție și cu o amplă experiență practică.(2) Membrii Consiliului consultativ științific sunt nominalizați de către ministrul justiției, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1). Aceștia își desfășoară activitatea voluntar și neremunerat.(3) Consiliul consultativ științific se întrunește ori de câte ori este necesar, la solicitarea ministrului justiției. (la 29-10-2013, Art. 19^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Titlul IV Structuri permanente de lucru la nivelul ministerului  +  Articolul 20(1) Desemnarea reprezentanților ministerului în comisii, comitete, consilii și alte structuri de colaborare sau decizie, naționale ori internaționale, în care este implicat ministerul se face prin ordin al ministrului justiției.(2) Persoanele desemnate conform alin. (1) vor prezenta periodic sau la cererea ministrului justiției rapoarte privind activitatea în structurile în care au fost desemnate.(3) Prin ordin sau instrucțiune a ministrului justiției se pot organiza grupuri de lucru temporare și funcționale, inclusiv între diverse compartimente, pentru realizarea unor lucrări sau operațiuni în domeniile de competență ale ministerului.  +  Capitolul I Comitetul de securitate și sănătate în muncă  +  Articolul 21În cadrul ministerului funcționează, potrivit legii, Comitetul de securitate și sănătate în muncă, înființat prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 22Comitetul de securitate și sănătate în muncă îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție;b) urmărește realizarea planului de prevenire și protecție, inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor acestuia și eficiența acestora din punctul de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;c) analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;d) analizează introducerea de noi tehnologii și alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor, și face propuneri în situația constatării deficiențelor de funcționare a acestora; (la 29-10-2013, Lit. d) a art. 22 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) e) analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor care revin serviciului extern de prevenire și protecție, precum și menținerea sau, dacă este cazul, înlocuirea acestuia;f) propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă, ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;g) analizează cererile formulate de lucrători privind condițiile de muncă și modul în care își îndeplinesc atribuțiile persoanele desemnate și/sau serviciul extern;h) urmărește modul în care se aplică și se respectă reglementările legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;i) analizează propunerile lucrătorilor privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;j) analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, a îmbolnăvirilor profesionale și a evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cercetării;k) efectuează verificări proprii privind aplicarea instrucțiunilor proprii și a celor de lucru și întocmește un raport scris privind constatările făcute;l) dezbate raportul scris, prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de către conducătorul unității cel puțin o dată pe an, cu privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realiza în anul următor.  +  Capitolul II Sistemul de management al calității  +  Articolul 23La nivelul ministerului funcționează Sistemul de management al calității (SMC), reprezentând ansamblul proceselor și componentelor administrative necesare pentru a demonstra capacitatea organizației de a furniza servicii publice conforme cerințelor beneficiarilor și reglementărilor legale aplicabile.  +  Articolul 24La nivelul ministerului funcționează Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial, pentru ducerea la îndeplinire a dispozițiilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 25Persoanele care îndeplinesc funcțiile specifice SMC, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului justiției.  +  Capitolul III Comitetul ministerial pentru situații de urgență și Centrul operativ cu activitate temporară  +  Articolul 26La nivelul ministerului funcționează Comitetul ministerial pentru situații de urgență și Centrul operativ cu activitate temporară, ca organisme abilitate în gestionarea și asigurarea funcțiilor de sprijin privind prevenirea și gestionarea situațiilor de urgență.  +  Articolul 27Comitetul ministerial pentru situații de urgență și Centrul operativ cu activitate temporară fac parte din Sistemul național de management al situațiilor de urgență.  +  Articolul 28Comitetul ministerial pentru situații de urgență are următoarele atribuții principale:a) informează Comitetul Național pentru Situații de Urgență, denumit în continuare Comitetul Național, prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, cu privire la stările potențial generatoare de situații de urgență și iminența amenințării acestora;b) elaborează regulamentele privind gestionarea situațiilor de urgență specifice tipurilor de risc din domeniile de competență ale ministerelor și celorlalte instituții publice centrale cu atribuții în gestionarea situațiilor de urgență și le prezintă spre avizare Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și Comitetului Național;c) evaluează situațiile de urgență produse în domeniile de competență, stabilește măsuri specifice pentru gestionarea acestora, inclusiv privind prealarmarea serviciilor de urgență din domeniul de competență al ministerului, și propune, după caz, declararea stării de alertă sau instituirea stării de urgență;d) analizează și avizează planurile proprii pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență;e) informează Comitetul Național și Colegiul ministerului asupra activității desfășurate;f) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini stabilite de lege sau de Comitetul Național.  +  Articolul 29Centrul operativ cu activitate temporară îndeplinește, la declararea stării de alertă, atribuțiile Centrului operativ cu activitate permanentă, după cum urmează:a) centralizează și transmite operativ la centrul operațional al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență date și informații privind apariția și evoluția stărilor potențial generatoare de situații de urgență;b) monitorizează situațiile de urgență și informează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și celelalte centre operaționale și operative interesate;c) urmărește aplicarea regulamentelor privind gestionarea situațiilor de urgență și a planurilor de intervenție și cooperare specifice tipurilor de riscuri;d) asigură transmiterea operativă a deciziilor, dispozițiilor și ordinelor, precum și menținerea legăturilor de comunicații cu centrele operaționale și operative implicate în gestionarea situațiilor de urgență, cu dispeceratele integrate pentru apeluri de urgență și cu dispeceratele proprii serviciilor și forțelor care intervin în acest scop;e) centralizează solicitările de resurse necesare pentru îndeplinirea funcțiilor de sprijin pe timpul situațiilor de urgență și face propuneri pentru asigurarea lor;f) gestionează baza de date referitoare la situațiile de urgență;g) îndeplinește orice alte atribuții și sarcini privind managementul situațiilor de urgență, prevăzute de lege și în Regulamentul-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.491/2004.  +  Articolul 30Documentele și baza de date referitoare la situațiile de urgență, deținute de Centrul operativ cu activitate temporară, se gestionează permanent de către o persoană desemnată în acest sens.  +  Capitolul IV Alte structuri permanente de lucru  +  Secţiunea 1 Comisiile de disciplină  +  Articolul 31Comisiile de disciplină au drept atribuții principale cercetarea abaterilor disciplinare pentru care au fost sesizate și propunerea de măsuri, potrivit legii.  +  Articolul 32La nivelul ministerului funcționează următoarele comisii de disciplină:a) Comisia de disciplină pentru personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor, constituită în baza Ordinului ministrului justiției nr. 1.483/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din cadrul Ministerului Justiției și al Institutului Național de Criminologie;b) Comisia de disciplină pentru funcționarii publici, constituită în baza Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină, cu modificările și completările ulterioare;c) Comisia de disciplină pentru funcționari publici cu statut special, constituită în baza Ordinului ministrului justiției nr. 2.856/C/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de constituire, organizare și desfășurare a activității comisiilor de disciplină din Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a Secretariatul Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă  +  Articolul 33Comisia pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă își desfășoară activitatea în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calității de luptător în rezistența anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracțiuni săvârșite din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive politice, măsuri administrative abuzive, precum și persoanelor care au participat la acțiuni de împotrivire cu arme și de răsturnare prin forță a regimului comunist instaurat în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 568/2001, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 34(1) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă este asigurat de minister, în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 148/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă, cu modificările și completările ulterioare.(2) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă este condus de președintele acesteia și este coordonat de un secretar de stat din minister.(3) Secretariatul Comisiei pentru constatarea calității de luptător în rezistența anticomunistă cuprinde 7 persoane, personal de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor, din cadrul ministerului, numite prin ordin al ministrului justiției, la propunerea președintelui comisiei, precum și 4 persoane cu funcția de secretar-dactilograf.  +  Secţiunea a 3-a Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu  +  Articolul 35Comisia pentru atribuirea locuințelor de serviciu are ca scop atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al ministerului.  +  Articolul 36Atribuțiile, sarcinile și responsabilitățile Comisiei pentru atribuirea locuințelor de serviciu sunt stabilite prin Ordinul ministrului justiției nr. 927/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind atribuirea locuințelor de serviciu din fondul locativ al Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare.  +  Secţiunea a 4-a Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar  +  Articolul 37Secretariatul Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar este asigurat de personalul din cadrul Direcției tehnologia informației și îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) centralizează solicitările argumentate corespunzător de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar;b) comunică membrilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar solicitările centralizate;c) ia parte la lucrările Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar, prin intermediul membrilor desemnați din cadrul Direcției tehnologia informației;d) elaborează proiectele de hotărâre ale Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar și anexele acestora;e) realizează service-pack-uri pentru implementarea hotărârilor Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar;f) comunică pachetele de modificare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS către curți de apel și tribunale și ia măsuri pentru aplicarea acestora;g) elaborează norme și instrucțiuni de utilizare a aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar și le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar;h) formulează propuneri de modificare și completare a regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești, pentru corelarea acestuia cu modul de gestionare a dosarelor în sistemul ECRIS și în celelalte aplicații IT cu specific judiciar și le supune dezbaterii Comisiei de actualizare a nomenclatoarelor aferente aplicației ECRIS și celorlalte aplicații IT cu specific judiciar.  +  Secţiunea a 5-a Secretariatul Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar  +  Articolul 38Secretariatul Comisiei de monitorizare și implementare a Strategiei de informatizare a sistemului judiciar, denumită în continuare Comisie, este asigurat de personalul din cadrul Direcției tehnologia informației și îndeplinește, în principal, următoarele atribuții:a) centralizează solicitările de discutare a specificațiilor tehnice și a proiectelor IT înaintate de instituțiile din sistemul judiciar;b) elaborează rapoartele de progres al procesului de informatizare;c) supune aprobării președintelui Comisiei propunerile de organizare a ședințelor sau, după caz, convoacă Comisia;d) comunică membrilor Comisiei materialele primite de la instituțiile care au transmis materiale spre aprobare sau discutare ori, după caz, materialele elaborate de Direcția tehnologia informației ce se supun aprobării Comisiei;e) verifică materialele primite, formulează observații, puncte de vedere de natură tehnică sau, după caz, procedurală, propune modificări și completări ori, după caz, respingerea specificațiilor tehnice sau a documentelor comunicate de celelalte instituții;f) ia parte la lucrările Comisiei prin intermediul membrilor desemnați din cadrul Direcției tehnologia informației;g) elaborează proiectele de hotărâre ale Comisiei și anexele acestora, atunci când este cazul;h) comunică normele și instrucțiunile aprobate de Comisie.  +  Secţiunea a 6-a Unitatea de incluziune socială  +  Articolul 39Unitatea de incluziune socială, constituită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.217/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale în România, are următoarele atribuții principale:a) coordonează monitorizarea planurilor de implementare a măsurilor de prevenire și combatere a excluziunii sociale;b) evaluează efectele măsurilor preconizate prin planurile de implementare prevăzute la lit. a), prin raportare la obiectivele de dezvoltare regională și județeană;c) actualizează indicatorii sectoriali de incluziune socială;d) elaborează sistemul informațional privind datele cu relevanță pentru domeniul incluziunii sociale;e) participă la procesul de consultare inițiat în domeniul incluziunii sociale de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale, în scopul eradicării sărăciei și prevenirii excluziunii sociale;f) monitorizează periodic progresul realizat în raport cu obiectivele și indicatorii stabiliți prin Raportul anual în domeniul incluziunii sociale;g) elaborează documentele necesare pentru redactarea Raportului de progres în domeniul incluziunii sociale, definitivat de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale.  +  Articolul 40(1) Componența nominală a unității de incluziune socială cuprinde maximum 3 persoane, dintre care una este desemnată coordonator și se stabilește prin ordin al ministrului justiției.(2) Coordonatorul unității de incluziune socială participă la lucrările Comisiei naționale privind incluziunea socială.  +  Secţiunea a 7-a Consiliul tehnico-economic  +  Articolul 41În cadrul ministerului funcționează Consiliul tehnico-economic, cu rolul de a analiza și de a aviza documentațiile tehnico-economice elaborate de proiectanți de specialitate, finanțate din fonduri publice sau din credite externe contractate ori garantate de stat, aparținând aparatului propriu al ministerului, unităților subordonate acestuia, precum și instituțiilor publice din sistemul justiției finanțate de la bugetul de stat pentru care ministrul are calitatea de ordonator principal de credite. (la 29-10-2013, Art. 41 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 42Componența și atribuțiile Consiliului tehnico-economic se stabilesc prin ordin al ministrului. (la 29-10-2013, Art. 42 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Secţiunea a 8-a Structura de informare publică  +  Articolul 43Structura de informare publică din minister are ca principal scop rezolvarea solicitărilor privind informațiile de interes public și organizarea și funcționarea punctului de informare-documentare.  +  Articolul 44Componența Structurii de informare publică din minister se stabilește prin ordin al ministrului justiției.  +  Articolul 45(1) Toate compartimentele din cadrul ministerului au obligația de a comunica datele și informațiile de interes public, în domeniul de activitate propriu și în limitele competențelor acestora, solicitate de Structura de informare publică, în termenele precizate de aceasta, astfel încât răspunsul final al ministerului să poată fi comunicat petenților în termenele prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.(2) În acest scop, Structura de informare publică va identifica imediat după primirea solicitării, în urma analizării obiectului acesteia, compartimentele cu competențe în furnizarea informațiilor necesare comunicării răspunsului către petent și se va adresa prompt acestora pentru transmiterea datelor deținute.(3) În situația în care compartimentul căruia Structura de informare publică i-a adresat cererea de comunicare a informațiilor de interes public constată, în raport cu complexitatea obiectului solicitării și cu natura datelor și informațiilor solicitate, că nu este posibilă încadrarea în termenul precizat de Structura de informare publică, comunică imediat acesteia termenul probabil de întocmire și transmitere a răspunsului.(4) Răspunsurile întocmite de compartimentele din cadrul ministerului în condițiile prezentului articol vor sta la baza formulării de către Structura de informare publică a răspunsului ministerului, care va fi supus aprobării demnitarului ori înaltului funcționar public în a cărui subordine funcționează Structura de informare publică. (la 29-10-2013, Art. 45 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Secţiunea a 9-a Structura de monitorizare a proiectelor finanțate din fonduri structurale  +  Articolul 46Structura de monitorizare a proiectelor finanțate din fonduri structurale are ca principal scop monitorizarea activității privind accesarea și implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale ai căror beneficiari sunt ministerul și instituțiile aflate în subordinea acestuia.  +  Articolul 47Componența Structurii de monitorizare a proiectelor finanțate din fonduri structurale este asigurată din specialiști în domeniul managementului de proiect, resurse umane, tehnologia informației, economic, probațiune, planificare strategică și se stabilește prin ordin al ministrului justiției.  +  Secţiunea a 10-aComisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor (la 26-07-2019, Denumirea Sectiunii a 10-a din Capitolul IV, Titlul IV a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )  +  Articolul 47^1În vederea exercitării prerogativei ministrului justiției de a sesiza Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori, în cadrul ministerului funcționează Comisia pentru analizarea sesizărilor formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor, denumită în continuare Comisia. (la 26-07-2019, Articolul 47^1 din Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )  +  Articolul 47^2(1) Membrii Comisiei sunt desemnați de ministrul justiției.(2) Comisia este constituită din 3 membri din rândul personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor din Ministerul Justiției sau al altui personal cu pregătire juridică din minister și un secretar din cadrul aparatului propriu. (la 27-09-2017, Alineatul (2) din Articolul 47^2 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.340/C din 18 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 27 septembrie 2017 ) (3) Din Comisie fac parte și 3 membri supleanți, numiți după aceleași reguli și criterii ca și membrii Comisiei, precum și un secretar supleant (la 27-09-2017, Alineatul (3) din Articolul 47^2 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.340/C din 18 septembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 768 din 27 septembrie 2017 )  +  Articolul 47^3(1) În cazul în care un membru al Comisiei este soț, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu persoana care a formulat sesizarea, cu procurorul în privința căruia s-a formulat sesizarea disciplinară ori în cazul în care are un interes cu privire la aceștia ori cu privire la sesizarea cercetată, acesta nu participă la soluționarea lucrării respective, urmând a fi înlocuit cu unul dintre membrii supleanți. (la 26-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 47^3 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile și în cazurile în care membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la ședințe (concediu de odihnă, concediu medical etc.). (la 29-10-2013, Art. 47^3 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 47^4(1) Sesizările formulate în materia răspunderii disciplinare a procurorilor trebuie să cuprindă următoarele mențiuni: (la 26-07-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 47^4, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV, Titlul IV a fost modificată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) a) numele, prenumele și domiciliul persoanei care formulează sesizarea;b) numele, prenumele, funcția deținută și instituția în care își desfășoară activitatea persoana împotriva căreia este formulată sesizarea;c) descrierea faptei ce constituie abatere disciplinară;d) indicarea, cel puțin cu aproximație, a datei la care fapta a fost săvârșită;e) arătarea dovezilor pe care se sprijină sesizarea;f) semnătura persoanei care formulează sesizarea.(2) Sesizarea se formulează în scris și va fi însoțită, în măsura în care este posibil, de înscrisurile care o susțin.(3) Dacă sesizarea nu conține elementele prevăzute la alin. (1) sau, după caz, din conținutul acesteia nu rezultă indicii privind săvârșirea unei abateri disciplinare, lucrarea se clasează, Comisia urmând a informa, după caz, persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare. (la 26-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 47^4 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) (4) În situația în care din sesizare rezultă că, pentru faptele la care aceasta se referă, s-a împlinit termenul de prescripție a aplicării unei sancțiuni disciplinare, sesizarea va fi clasată, Comisia urmând a informa persoana care a formulat sesizarea în termen de 30 de zile de la înregistrare.(5) Dacă în cuprinsul sesizării nu sunt relevate aspecte din domeniul răspunderii disciplinare a procurorilor, aceasta va fi soluționată ca o petiție în cadrul Serviciul comunicare și relații publice, în baza atribuțiilor acestui compartiment. (la 26-07-2019, Alineatul (5) din Articolul 47^4 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )  +  Articolul 47^5Comisia îndeplinește următoarele atribuții:I. La momentul repartizării sesizării adresate ministrului justiției în materia răspunderii disciplinare a procurorilor: (la 26-07-2019, Partea introductivă a punctului I. din Articolul 47^5, Sectiunea a 10-a, Capitolul IV, Titlul IV a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) a) analizarea sesizării formulate și a înscrisurilor care o însoțesc;b) formularea unei propuneri către ministrul justiției având ca obiect sesizarea Inspecției Judiciare pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori ori clasarea sesizării, în condițiile art. 47^4 alin. (3); (la 26-07-2019, Litera b) din Punctul I. , Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) c) formularea și transmiterea unei solicitări către Inspecția Judiciară pentru a se stabili dacă există indiciile săvârșirii unei abateri disciplinare de către procurori, din dispoziția ministrului justiției; (la 26-07-2019, Litera c) din Punctul I. , Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) d) formularea și transmiterea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea. Comunicarea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea se face de către Serviciul comunicare și relații publice, sub semnătura șefului acestui compartiment. (la 26-07-2019, Litera d) din Punctul I. , Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) II. La momentul primirii rezultatului verificării prealabile comunicat ministrului justiției de Inspecția Judiciară:a) analizarea rezultatului verificării prealabile;b) formularea și transmiterea propunerii către ministrul justiției de contestare în condițiile legii a rezoluției de clasare emise de către inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare în urma verificării prealabile efectuate; (la 26-07-2019, Litera b) din Punctul II. , Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) c) exercitarea căilor de atac împotriva rezoluției de clasare, din dispoziția ministrului justiției; (la 26-07-2019, Litera c) din Punctul II. , Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) d) formularea și transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea. Comunicarea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea se face de către Serviciul comunicare și relații publice, sub semnătura șefului acestui compartiment. (la 26-07-2019, Litera d) din Punctul II. , Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) III. La momentul primirii rezultatului cercetării disciplinare comunicat ministrului justiției de Inspecția Judiciară:a) analizarea rezultatului cercetării disciplinare;b) formularea și transmiterea propunerii către ministrul justiției de contestare în condițiile legii a rezoluției de respingere a sesizării emise de către inspectorii judiciari din cadrul Inspecției Judiciare în urma cercetării disciplinare efectuate;c) exercitarea căilor de atac împotriva rezoluției de respingere a sesizării, din dispoziția ministrului justiției;d) formularea și transmiterea răspunsului persoanei care a formulat sesizarea. Comunicarea răspunsului către persoana care a formulat sesizarea se face de către Serviciul de comunicare și relații publice, sub semnătura șefului acestui compartiment. (la 26-07-2019, Punctul III. din Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost modificat de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) IV. Abrogat. (la 26-07-2019, Punctul IV. din Articolul 47^5 , Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 ) (la 29-10-2013, Art. 47^5 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 47^6Abrogat. (la 26-07-2019, Articolul 47^6 din Sectiunea a 10-a , Capitolul IV , Titlul IV a fost abrogat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 2.382/C din 7 iunie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 26 iulie 2019 )  +  Articolul 47^7Secretarul Comisiei are următoarele atribuții:a) înregistrează și ține evidența lucrărilor Comisiei;b) asigură redactarea proceselor-verbale ale ședințelor Comisiei;c) transmite către Serviciul comunicare și relații publice documentația necesară pentru comunicarea răspunsurilor către persoanele ce au formulat sesizările;d) efectuează orice alte lucrări necesare desfășurării activității Comisiei. (la 29-10-2013, Art. 47^7 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 47^8(1) Comisia se întrunește săptămânal sau ori de câte ori este necesar.(2) Ședințele Comisiei nu sunt publice.(3) Lucrările Comisiei se consemnează într-un proces-verbal care va fi semnat de toți membrii acesteia. (la 29-10-2013, Art. 47^8 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 47^9La nivelul Comisiei sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) condica de predare-primire a lucrărilor;c) condica de predare a corespondenței. (la 29-10-2013, Art. 47^9 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Capitolul V Responsabilul pentru implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese  +  Articolul 48(1) Implementarea prevederilor legale privind declarațiile de avere și de interese în cadrul ministerului se asigură de către o persoană desemnată prin ordin al ministrului justiției, în conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, persoana desemnată potrivit alin. (1) este subordonată direct ministrului justiției, care răspunde pentru desfășurarea în bune condiții a activității acesteia.(3) Declarațiile de avere și declarațiile de interese se depun de către angajații ministerului care, potrivit legii, au această obligație, la persoana desemnată potrivit alin. (1).  +  Articolul 49Atribuțiile persoanei desemnate pentru asigurarea implementării prevederilor legale privind declarațiile de avere și declarațiile de interese sunt prevăzute de lege.  +  Articolul 50Pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute la art. 49, se organizează evidențe, în condițiile legii.  +  Titlul V Personalul cu funcții de conducere din minister  +  Capitolul I Directorii și ceilalți conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului  +  Articolul 51Directorii și ceilalți conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului, prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările și completările ulterioare, organizează, coordonează, îndrumă și răspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc și asigură buna colaborare cu alte compartimente.  +  Articolul 52Directorii și ceilalți conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului sunt numiți și revocați din funcție prin ordin al ministrului justiției, în condițiile legii.  +  Articolul 53Directorii și ceilalți conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului îndeplinesc următoarele atribuții:a) stabilesc măsurile necesare și urmăresc îndeplinirea în mod corespunzător a obiectivelor din planurile de management;b) organizează activitatea compartimentului pe care îl conduc, prin repartizarea echilibrată a sarcinilor;c) întocmesc fișele posturilor din cadrul compartimentului;d) repartizează lucrările personalului din subordine, direct sau, după caz, prin intermediul șefilor de serviciu ori șefilor de birou, stabilesc modul de soluționare a acestora, prioritatea lor și, după caz, termenele în care trebuie rezolvate;e) urmăresc elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;f) verifică și avizează sau, după caz, aprobă lucrările întocmite în cadrul compartimentului pe care îl coordonează;g) duc la îndeplinire sarcinile încredințate de conducerea ministerului și răspund pentru îndeplinirea acestora;h) realizează efectiv lucrările de o complexitate și importanță deosebită;i) coordonează și gestionează resursele umane existente la nivelul compartimentului, în sensul motivării acestora și al identificării nevoii de perfecționare individuală;j) evaluează, în mod obiectiv și în condițiile legii, activitatea profesională a personalului din subordine, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează;k) formulează propuneri referitoare la asigurarea resurselor materiale și financiare necesare funcționării compartimentului;l) răspund de procesul de inventariere și arhivare a lucrărilor prevăzute în Nomenclatorul arhivistic al Ministerului Justiției și de predarea acestora la arhiva ministerului;m) răspund de gestiunea bunurilor mobile din cadrul compartimentului și numesc câte un responsabil pe fiecare cameră cu inventarul bunurilor mobile, conform unor proceduri scrise în acest sens;n) propun periodic indicatorii de performanță pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează și le supun aprobării ministrului justiției sau secretarului de stat; (la 29-10-2013, Lit. l) a art. 53 a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. ) o) participă la ședințele Colegiului ministerului și raportează modul de îndeplinire a sarcinilor transmise în aceste ședințe;p) duc la îndeplinire activitățile de implementare a studiilor și proiectelor inițiate de minister, în scopul eficientizării activității ministerului, unităților din subordinea acestuia și instanțelor judecătorești, potrivit domeniului de activitate al fiecărui compartiment;q) avizează, în funcție de competențe, proiectele de acte normative elaborate de alte compartimente din minister;r) informează și se asigură că persoanele din subordine au luat act de strategia și obiectivele ministerului în ansamblu, precum și de cele specifice compartimentului din care acestea fac parte, potrivit priorităților stabilite de conducerea ministerului;s) asigură reprezentarea instituției, pe bază de mandat, la evenimente organizate pe plan intern și extern, în domeniul de activitate pe care îl coordonează;t) asigură reprezentarea instituției în relația cu mass-media, numai sub coordonarea și conform atribuțiilor stabilite de conducerea ministerului*); (la 29-10-2013, Lit. t) a art. 53 a fost modificată de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la Compartimentul mass-media. ) u) asigură o bună colaborare cu Compartimentul mass-media și informează acest compartiment, în timp util, în legătură cu activitățile/subiectele care pot genera interes din partea opiniei publice*);v) îndeplinesc orice alte atribuții legate de specificul lor de activitate, stabilite de conducerea ministerului.  +  Articolul 54(1) În cazul absenței din instituție, directorii și ceilalți conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului deleagă, cu avizul șefului ierarhic superior, atribuțiile care le revin unei persoane cu funcție de conducere din subordine sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcție de execuție din cadrul compartimentelor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens. (la 11-05-2015, Alin. (1) al art. 54 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuțiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al compartimentului.  +  Capitolul II Alte funcții de conducere sau cu atribuții de conducere  +  Secţiunea 1 Șefii de serviciu din cadrul direcțiilor din minister  +  Articolul 55Șefii de serviciu din cadrul direcțiilor din minister, denumiți în continuare șefi de serviciu, sunt numiți și revocați din funcție prin ordin al ministrului justiției, în condițiile legii.  +  Articolul 56Șefii de serviciu îndeplinesc următoarele atribuții:a) repartizează lucrările și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;b) avizează toate documentele elaborate în cadrul serviciului;c) participă, verifică și răspund de realizarea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate serviciului;d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate serviciului, precum și pe cele de o complexitate și importanță deosebită;e) prezintă și susțin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul serviciului;f) evaluează, în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul serviciului, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;g) duc la îndeplinire sarcinile încredințate de conducerea ministerului sau a direcției și răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competență.  +  Articolul 57(1) În cazul absenței din instituție, șefii de serviciu deleagă, cu avizul șefului ierarhic superior, atribuțiile care le revin unei persoane cu funcție de conducere din direcție sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcție de execuție din cadrul serviciilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens. (la 11-05-2015, Alin. (1) al art. 57 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuțiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al serviciului.  +  Secţiunea a 2-a Șefii de birou din cadrul direcțiilor din minister  +  Articolul 58Șefii de birou din cadrul direcțiilor din minister, denumiți în continuare șefi de birou, sunt numiți și revocați din funcție prin ordin al ministrului justiției, în condițiile legii.  +  Articolul 59Șefii de birou îndeplinesc următoarele atribuții:a) repartizează lucrările și îndrumă personalul din subordine în soluționarea acestora;b) avizează toate documentele elaborate în cadrul biroului;c) participă, verifică și răspund de realizarea în cele mai bune condiții și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate biroului;d) realizează efectiv o parte din lucrările repartizate biroului, precum și pe cele de o complexitate și importanță deosebită;e) prezintă și susțin, după caz, directorilor lucrările elaborate la nivelul biroului;f) evaluează, în condițiile legii, în mod obiectiv, activitatea profesională a personalului din cadrul biroului, pe baza criteriilor de performanță stabilite pentru îndeplinirea obiectivelor specifice domeniului de activitate pe care îl coordonează, după caz;g) duc la îndeplinire sarcinile încredințate de conducerea ministerului sau a direcției și răspund pentru modul de îndeplinire a acestora, în domeniul de competență.  +  Articolul 60(1) În cazul absenței din instituție, șefii de birou deleagă, cu avizul șefului ierarhic superior, atribuțiile care le revin unei persoane cu funcție de conducere din direcție sau, în lipsa acesteia ori în caz de imposibilitate obiectivă și justificată a preluării atribuțiilor respective de către aceasta, unei persoane cu funcție de execuție din cadrul birourilor pe care le coordonează, cu acordul acesteia din urmă, prin decizie scrisă, întocmită în acest sens. (la 11-05-2015, Alin. (1) al art. 60 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) (2) Numele persoanei căreia i-au fost delegate atribuțiile potrivit alin. (1) se comunică întregului personal al biroului.  +  Secţiunea a 3-a Managerul de contract  +  Articolul 61Managerul de contract este persoana desemnată din partea compartimentului de specialitate beneficiar al unui contract încheiat de către minister ca autoritate contractantă, care asigură implementarea contractului, în vederea atingerii scopului și obiectivelor asumate.  +  Articolul 62În exercitarea atribuțiilor sale, managerul de contract are următoarele atribuții principale:a) urmărește derularea contractului, conform clauzelor contractuale, întreprinde toate demersurile necesare în vederea atingerii scopului pentru care contractul a fost încheiat și întocmește, după caz, rapoarte periodice privind derularea contractului;b) aduce la cunoștința superiorului ierarhic orice eveniment petrecut sau potențial, care ar putea conduce la distorsionarea scopului pentru care a fost încheiat contractul sau care ar putea dăuna interesului public; acest eveniment poate consta în întârziere în executarea lucrărilor, descoperirea unor acte simulate sau orice alte situații asemănătoare;c) fundamentează, după caz, propunerile privind încheierea de acte adiționale;d) verifică și certifică realitatea, regularitatea și conformitatea lucrărilor sau serviciilor care fac obiectul contractului;e) asigură constituirea unui fișier auditabil privind întreaga implementare a contractului, după semnarea acestuia și până la efectuarea ultimei plăți; fișierul auditabil va conține o copie a contractului și a tuturor documentelor care au legătură cu implementarea acestuia;f) arhivează originalul dosarului contractului și urmărește înscrierea contractului și a operațiunilor legate de acesta în registrul contractelor; predă la arhivă toate documentele elaborate în executarea și în legătură cu contractul, conform procedurii scrise elaborate în acest sens.  +  Titlul VI Categoriile de personal din cadrul ministerului  +  Articolul 63În minister sunt încadrate următoarele categorii de personal:a) personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor;b) funcționari publici;c) manageri publici;d) funcționari publici cu statut special;e) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. e) a art. 63 a fost abrogată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) f) consilieri pentru afaceri europene;g) personal contractual.  +  Articolul 64(1) Personalul de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ocuparea posturilor vacante de personal de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor, din cadrul ministerului, numirea, promovarea, evaluarea activității profesionale, salarizarea și alte drepturi, precum și răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică, asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor, se realizează potrivit legii.  +  Articolul 65(1) Funcționarii publici își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ocuparea unei funcții publice vacante din cadrul ministerului, numirea, promovarea, evaluarea activității profesionale, salarizarea și alte drepturi, precum și răspunderea disciplinară a funcționarilor publici se realizează potrivit legii.  +  Articolul 66(1) Managerii publici își desfășoară activitatea în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2008 privind statutul funcționarului public denumit manager public, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 135/2009, cu modificările ulterioare.(2) Managerul public își desfășoară activitatea, potrivit legii, în subordinea directă a unui înalt funcționar public sau, după caz, în subordinea unui funcționar public de conducere care ocupă o funcție publică cel puțin la nivelul funcției de director ori o funcție publică specifică asimilată acesteia.  +  Articolul 67(1) Funcționarii publici cu statut special din cadrul ministerului își desfășoară activitatea în temeiul Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, republicată.(2) Ocuparea posturilor vacante de funcționari publici cu statut special din cadrul ministerului, numirea, avansarea, evaluarea activității profesionale, salarizarea și alte drepturi, precum și răspunderea disciplinară a funcționarilor publici cu statut special se realizează potrivit legii.  +  Articolul 68Abrogat. (la 11-05-2015, Art. 68 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. )  +  Articolul 69(1) Consilierii pentru afaceri europene își desfășoară activitatea în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii pentru afaceri europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 272/2003, cu modificările ulterioare.(2) Consilierii pentru afaceri europene sunt specialiști cu atribuții în domeniul realizării programelor și reformelor necesare pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din calitatea României de stat membru al UE.(3) Consilierii pentru afaceri europene au calitatea de personal încadrat cu contract individual de muncă, beneficiind de drepturile și exercitând obligațiile ce decurg din această calitate.(4) Ocuparea posturilor vacante de consilieri pentru afaceri europene, numirea, evaluarea performanțelor profesionale individuale, salarizarea și alte drepturi ale consilierilor pentru afaceri europene se realizează potrivit legii.(5) Răspunderea disciplinară a consilierilor pentru afaceri europene este reglementată de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 70(1) Personalul din aparatul propriu al ministerului care efectuează activități de secretariat-administrative, protocol, gospodărire, întreținere-reparații și de deservire este angajat cu contract individual de muncă, potrivit Legii nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ocuparea posturilor vacante de personal contractual, numirea, promovarea și avansarea, evaluarea performanțelor profesionale individuale, salarizarea și alte drepturi ale personalului prevăzut la alin. (1) se realizează potrivit legii.(3) Răspunderea disciplinară a personalului prevăzut la alin. (1) este reglementată de Legea nr. 53/2003, cu modificările și completările ulterioare.  +  Titlul VI^1 Norme privind conduita personalului (la 04-05-2018, Actul a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^1Conduita profesională a personalului din cadrul ministerului este guvernată de următoarele principii:a) respectarea supremației Constituției și a legii; b) prioritatea interesului public, principiu conform căruia întreg personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, în exercitarea funcției publice; c) profesionalismul, principiu conform căruia întreg personalul are obligația de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;d) imparțialitatea și nediscriminarea, principii conform cărora întreg personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuțiilor funcției;e) integritatea morală, principiu conform căruia personalului îi este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru el sau pentru alții, vreun avantaj ori beneficiu în considerarea funcției pe care o deține sau să abuzeze în vreun fel de aceasta;f) confidențialitatea, principiu conform căruia personalul are obligația de a utiliza și proteja informațiile, pe care nu le va folosi în scop personal, într-o manieră contrară legii;g) libertatea gândirii și a exprimării, principii conform cărora personalul poate să își exprime și să își fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept și a bunelor moravuri;h) cinstea și corectitudinea, principii conform cărora, în exercitarea funcției și în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul trebuie să fie de bună-credință și să acționeze pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^2În exercitarea funcției, personalul din cadrul ministerului are obligația de a avea un comportament obiectiv și imparțial, asigurând, în condițiile legii, transparența administrativă. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^3Prin actele și faptele sale, personalul din cadrul ministerului are obligația să respecte Constituția și legile țării și să acționeze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^4(1) Personalul din cadrul ministerului are obligația de a apăra prestigiul instituției și de a se abține de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.(2) Personalul din cadrul ministerului are obligația:a) să nu dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;b) să nu facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile aflate în curs de soluționare și în care ministerul are calitatea de parte;c) să nu divulge datele sau informațiile la care a avut acces, altfel decât în condițiile legii;d) să nu acorde asistență și consultanță persoanelor fizice sau juridice, în vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva ministerului și în legătură cu activitatea acestuia;e) să nu permită folosirea funcțiilor pe care le îndeplinește în scop de reclamă comercială, publicitate sau propagandă de orice fel sau dobândirea de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, pentru el sau pentru alte persoane;f) să nu ia poziție publică în afara atribuțiilor de serviciu sau a sarcinilor încredințate cu respectarea mandatului încredințat și a confidențialității și să nu ofere consultații în probleme privind realizarea activităților de control sau alte informații în mod neautorizat, cu încălcarea atribuțiilor stabilite potrivit legii;g) să nu se implice în orice activitate sau manifestare care ar prejudicia imaginea și ar știrbi prestigiul ministerului sau demnitatea funcției. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^5(1) În activitatea sa, personalul din cadrul ministerului are obligația de a respecta libertatea opiniilor, de a avea o atitudine conciliantă și de a evita generarea conflictelor.(2) Personalul din cadrul ministerului trebuie să respecte demnitatea funcției deținute și prestigiul instituției și să manifeste respect pentru viața privată a tuturor persoanelor cu care intră în relații profesionale. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^6(1) Relațiile cu mijloacele de informare în masă se asigură numai de către personalul special desemnat în acest sens de către conducerea ministerului, în condițiile legii.(2) Personalul din cadrul ministerului, desemnat să participe la activități sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducerea instituției. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^7În conformitate cu prevederile care reglementează statutul fiecărei categorii profesionale, personalului din cadrul ministerului îi este interzis:a) să participe sau să colaboreze la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice sau organizațiilor asimilate partidelor politice;b) să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcțiile de demnitate publică;c) să afișeze în cadrul ministerului însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice sau organizațiilor asimilate partidelor politice ori a candidaților acestora. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^8În considerarea funcției deținute, personalului din cadrul ministerului îi este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în acțiuni publicitare pentru promovarea unei activități comerciale, cu excepția activităților publicistice. De asemenea, personalului din cadrul ministerului, cu excepția demnitarilor, îi este interzis să permită utilizarea numelui sau imaginii proprii în scopuri electorale. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^9(1) În relațiile cu ceilalți colegi de serviciu, precum și cu persoanele fizice sau juridice, personalul din cadrul ministerului trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine și politețe, fiind interzis orice comportament de hărțuire la locul de muncă, în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările ulterioare.(2) Personalul din cadrul ministerului are obligația să nu aducă atingere onoarei, reputației și demnității persoanelor din cadrul instituției, precum și persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea atribuțiilor, prin:a) întrebuințarea unor expresii jignitoare;b) dezvăluirea unor aspecte ale vieții private;c) formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;d) adoptarea unei atitudini părtinitoare și nejustificate pentru rezolvarea clară și eficientă a problemelor care derivă din exercitarea funcției;e) formularea în mod public, fără temei, de acuze și reclamații colegilor, șefilor și subordonaților ierarhici;f) formularea, în mod public sau privat, de injurii și calomnii colegilor, șefilor și subordonaților ierarhici.(3) Persoanele care își desfășoară activitatea în cadrul ministerului sunt obligate să poarte o vestimentație decentă și adecvată acestei instituții publice. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^10(1) Personalul din cadrul ministerului care reprezintă instituția în cadrul unor organizații internaționale, instituții de învățământ, conferințe, seminare și alte activități cu caracter internațional are obligația să nu promoveze o imagine defavorabilă instituției.(2) Personalul din cadrul ministerului este obligat să respecte limitele mandatului de reprezentare încredințat de conducerea instituției.(3) În deplasările externe, personalul din cadrul ministerului trebuie să aibă o conduită corespunzătoare regulilor de protocol și este obligat să respecte legile țării gazdă. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^11(1) În exercitarea funcției publice, personalului din cadrul ministerului îi este interzis să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor. (2) Se exceptează de la această regulă bunurile primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției, conform Legii nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^12(1) În procesul de luare a deciziilor, personalul din cadrul ministerului trebuie să acționeze conform prevederilor legale și să își exercite capacitatea de apreciere în mod fundamentat și imparțial.(2) Personalului din cadrul ministerului îi este interzis să promită luarea unei decizii de către conducerea instituției, de către alți funcționari din cadrul instituției, precum și îndeplinirea atribuțiilor în mod privilegiat. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^13(1) În exercitarea atribuțiilor specifice funcțiilor de conducere, personalul din cadrul ministerului trebuie să asigure egalitatea de șanse și tratament cu privire la dezvoltarea carierei, pentru personalul din subordine.(2) Personalul cu funcții de conducere din cadrul ministerului trebuie să examineze și să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine atunci când propune avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente sau premii conform legii, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.(3) Se interzice personalului cu funcții de conducere din cadrul ministerului să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcție pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute de prezentul titlu.(4) Repartizarea sarcinilor de serviciu și a lucrărilor trebuie să se realizeze cu obiectivitate și imparțialitate, cu stabilirea unor termene rezonabile de soluționare și cu respectarea specificului atribuțiilor direcțiilor, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.(5) Personalul cu funcții de conducere trebuie să asigure condiții decente de muncă pentru personalul din cadrul ministerului. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^14(1) Este interzisă folosirea de către personalul din cadrul ministerului în alte scopuri decât cele prevăzute de lege a prerogativelor funcției deținute.(2) Prin activitatea desfășurată, personalului din cadrul ministerului îi este interzisă urmărirea obținerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.(3) Personalului din cadrul ministerului îi este interzis să folosească poziția oficială pe care o deține sau relațiile pe care le-a stabilit în exercitarea funcției pentru a influența anchetele interne ori externe sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.(4) Personalului din cadrul ministerului îi este interzis să impună altor persoane să se înscrie în organizații sau asociații, indiferent de natura acestora ori să le sugereze acest lucru, promițându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^15(1) Personalul din cadrul ministerului trebuie să asigure ocrotirea bunurilor din patrimoniul instituției și să evite producerea oricărui prejudiciu, acționând în orice situație ca un bun proprietar.(2) Personalul din cadrul ministerului, inclusiv cel care desfășoară activități publicistice în interes personal sau activități didactice, are obligația de a folosi timpul de lucru, precum și bunurile aparținând instituției numai pentru desfășurarea activităților aferente funcției deținute, în conformitate cu prevederile legale și ale prezentului regulament.(3) Personalul din cadrul ministerului trebuie să respecte principiul folosirii utile și eficiente a banilor publici, în conformitate cu prevederile legale.(4) Este interzisă utilizarea, în scopuri personale, a bunurilor din patrimoniul instituției, inclusiv a autoturismelor de serviciu. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^16(1) Personalul din cadrul ministerului trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita sau pentru a soluționa adecvat situațiile în care există conflicte de interese, care ar putea compromite, direct sau indirect, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, în conformitate cu prevederile legale aplicabile categoriei profesionale, după caz.(2) Ori de câte ori este necesar, angajatul trebuie să declare dacă este într-o situație de conflict de interese și să informeze superiorul ierarhic în vederea soluționării acestei situații. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^17(1) Situațiile de conflict apărute la nivelul personalului din cadrul ministerului care vizează nerespectarea prevederilor prezentului titlu și care nu fac obiectul de competență al comisiilor de disciplină instituite la nivelul instituției sunt gestionate de către secretarul general sau secretarul general adjunct.(2) În soluționarea conflictului, secretarul general sau secretarul general adjunct aplică principiile obiectivității, confidențialității și ascultării tuturor părților implicate. (3) Situațiile de conflict în care este implicat secretarul general sau secretarul general adjunct sunt soluționate de către ministrul justiției sau de către un secretar de stat desemnat de acesta.(4) În funcție de obiectul situației de conflict și complexitatea acesteia, secretarul general sau secretarul general adjunct poate solicita puncte de vedere de la direcțiile de specialitate din cadrul ministerului. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Articolul 70^18 Personalul din cadrul ministerului răspunde civil, disciplinar, contravențional, administrativ și penal, în condițiile legii. (la 04-05-2018, Titlul VI^1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.399/C din 17 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 04 mai 2018 )  +  Titlul VII Compartimentele din cadrul ministerului  +  Capitolul I Dispoziții comune  +  Articolul 71Compartimentele din structura organizatorică a ministerului și modul de subordonare a activității acestora sunt stabilite în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 72(1) Atribuțiile compartimentelor din minister se stabilesc prin prezentul regulament.(2) Atribuțiile corespunzătoare funcțiilor din cadrul compartimentelor din minister se stabilesc prin fișele posturilor, întocmite în baza prezentului regulament, după caz, de către ministrul justiției, secretarii de stat, secretarul general, secretarul general adjunct, directorii și ceilalți conducători ai compartimentelor din structura organizatorică a ministerului. (la 29-10-2013, Alin. (2) al art. 72 a fost modificat de alin. (1) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin eliminarea referirii la subsecretarul de stat. )  +  Articolul 73Compartimentele de specialitate juridică din structura organizatorică a ministerului sunt următoarele:a) Corpul de control al ministrului;b) Direcția elaborare acte normative;c) Direcția avizare acte normative;d) Direcția contencios;e) Direcția drept internațional și cooperare judiciară;f) Direcția afaceri europene și drepturile omului; (la 29-10-2013, Lit. f) a art. 73 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) g) Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni; (la 29-10-2013, Lit. g) a art. 73 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) h) Direcția resurse umane;i) Serviciul profesii juridice conexe;j) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. j) a art. 73 a fost abrogată de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) k) Serviciul programe europene;l) Serviciul comunicare și relații publice.  +  Capitolul II Corpul de control al ministrului  +  Articolul 74(1) Corpul de control al ministrului este compartimentul care îndeplinește, potrivit prevederilor legale, atribuții de verificare și control în toate domeniile de activitate ale ministerului.(2) Corpul de control al ministrului este o structură de autoritate, care beneficiază de independență operațională, subordonată direct ministrului justiției.(3) Corpul de control al ministrului își exercită atribuțiile prin inspectori și este condus de un inspector-șef.  +  Articolul 75(1) În exercitarea atribuțiilor sale, Corpul de control al ministrului are acces neîngrădit, în condițiile legii, la documente, date și informații necesare, oricare ar fi deținătorii acestora.(2) Instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea ministerului sunt obligate să transmită, la cererea Corpului de control al ministrului, documentele, datele și informațiile solicitate, la termenele stabilite, și să asigure, în condițiile legii, accesul neîngrădit al Corpului de control al ministrului în sediile lor și în orice spații care le aparțin, în vederea realizării atribuțiilor sale.(3) Pentru realizarea atribuțiilor ce îi revin, Corpul de control al ministrului își va putea asocia în cadrul controalelor efectuate, cu avizul ministrului justiției, persoane specializate din cadrul ministerului, instituțiilor sau al unităților aflate în subordinea ori coordonarea acestuia.  +  Articolul 76Corpul de control al ministrului îndeplinește următoarele atribuții:a) efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, cercetarea prealabilă a faptelor sesizate Comisiei de disciplină, potrivit regulamentului privind răspunderea disciplinară a personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, judecătorilor și procurorilor, din cadrul ministerului, precum și cercetarea disciplinară prealabilă în cazul asistenților judiciari; (la 29-10-2013, Lit. a) a art. 76 a fost modificată de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) b) efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, verificări și controale la nivelul ministerului, al instituțiilor și unităților aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;c) îndeplinește, în baza ordinului ministrului justiției, activități de verificare și control în legătură cu modul de exercitare a prerogativelor funcției de conducere de către personalul din cadrul ministerului și al instituțiilor și unităților aflate în subordinea sau coordonarea acestuia și face propuneri concrete, în raport cu rezultatul verificărilor;d) efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, controlul profesional al activității notarilor publici și executorilor judecătorești, potrivit prevederilor Legii notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, cu modificările și completările ulterioare;e) analizează, din dispoziția ministrului justiției, concluziile controalelor efectuate de camerele notarilor publici și ale executorilor judecătorești și prezintă propuneri privind măsurile ce urmează a fi dispuse ca urmare a acestor controale;f) examinează și soluționează sesizările adresate conducerii ministerului privitoare la activitatea notarilor publici și a executorilor judecătorești, precum și la alte domenii de competență ale Corpului de control al ministrului, conform prevederilor legale, formulând propuneri motivate de înlăturare a deficiențelor constatate, după caz;g) efectuează, la cererea ministrului justiției, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acțiunii disciplinare împotriva executorilor judecătorești, în condițiile legii;g^1) efectuează, la cererea ministrului justiției, cercetarea prealabilă a faptelor ce constituie abateri disciplinare, în vederea exercitării acțiunii disciplinare împotriva notarilor publici, în condițiile legii; (la 29-10-2013, Lit. g^1) a art. 76 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) g^2) efectuează, din oficiu sau la solicitarea ministrului justiției, verificarea sesizărilor referitoare la buna reputație a notarilor publici, în condițiile legii; (la 29-10-2013, Lit. g^2) a art. 76 a fost introdusă de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) h) efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, controale în unitățile sistemului administrației penitenciare cu privire la respectarea regimului legal de detenție, a drepturilor și libertăților recunoscute persoanelor private de libertate aflate în penitenciare sau minorilor din centrele de reeducare ori cu privire la raporturile profesional-ierarhice ale personalului încadrat în Administrația Națională a Penitenciarelor și unitățile subordonate acesteia; în acest sens, își poate asocia specialiști din cadrul ministerului pentru realizarea activităților de control;i) analizează concluziile inspecțiilor efectuate în unitățile din sistemul administrației penitenciare de către Serviciul inspecție penitenciară din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, inclusiv cu privire la petițiile, cererile și sesizările adresate ministerului de către persoanele private de libertate, de către membrii de familie ai acestora sau de către alte persoane fizice ori juridice, referitoare la regimul de executare a pedepselor privative de libertate, a unor măsuri educative aplicate minorilor și la respectarea drepturilor omului ori la activitatea personalului sistemului administrației penitenciare, și prezintă, după caz, propuneri ministrului justiției privind oportunitatea fundamentării unei acțiuni de control; (la 29-10-2013, Lit. i) a art. 76 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) j) verifică, în baza ordinului ministrului justiției, modul în care unitățile penitenciare își îndeplinesc sarcinile care le revin în raporturile cu instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea, precum și condițiile administrative asigurate deținuților prezentați la respectivele organe judiciare;j^1) îndeplinește, potrivit legii, atribuțiile de verificare cu privire la realitatea situației materiale a beneficiarului de asistență extrajudiciară; (la 29-10-2013, Lit. j^1) a art. 76 a fost introdusă de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) k) efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, controlul asupra modului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru dobândirea calității de executor judecătoresc definitiv sau stagiar și, respectiv, de notar public definitiv ori stagiar;l) efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, controlul asupra modului de organizare și desfășurare a concursurilor sau a examenelor de ocupare a posturilor vacante, respectiv de promovare ori avansare a personalului din cadrul ministerului, precum și din instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia;m) sesizează organelor abilitate posibilele fapte infracționale rezultate în urma verificărilor efectuate în exercitarea atribuțiilor din prezentul regulament;n) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu privire la activitatea de înfăptuire a justiției, a activității sistemului penitenciar, a Oficiului Național al Registrului Comerțului și la organizarea și exercitarea profesiilor de notar public și de executor judecătoresc;o) formulează puncte de vedere la proiectele de acte normative și la inițiativele legislative parlamentare ce vizează activitatea notarilor publici, a executorilor judecătorești, activitatea de înfăptuire a justiției, activitatea Administrației Naționale a Penitenciarelor și a Oficiului Național al Registrului Comerțului; (la 29-10-2013, Lit. o) a art. 76 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) p) efectuează, în baza ordinului ministrului justiției, controale cu privire la proiectele finanțate din fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, derulate de minister, precum și de instituțiile și unitățile aflate în subordinea ori coordonarea acestuia;r) îndeplinește orice alte atribuții ce decurg din actele normative în vigoare, în domeniul de competență.  +  Articolul 77La nivelul Corpului de control al ministrului sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) registrul de intrare-ieșire corespondență a lucrărilor compartimentului;c) condica de corespondență cu cabinetele ministrului și secretarilor de stat;d) condica de expediere a corespondenței către compartimentele din minister;e) condica de expediere a corespondenței prin Registratura ministerului;f) registrul cuprinzând copiile ordinelor elaborate de compartiment;g) condica de prezență.  +  Capitolul III Serviciul de audit public intern  +  Articolul 78(1) Serviciul de audit public intern își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern, cu modificările și completările ulterioare.(2) Serviciul de audit public intern este compartimentul aflat în subordinea directă a ministrului și desfășoară o activitate independentă și obiectivă, destinată îmbunătățirii sistemelor și activităților din aparatul propriu al ministerului, al unităților subordonate acestuia și al instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite.(3) Activitatea de audit intern nu reprezintă activitate de control, ci de îndrumare și sprijinire a conducerilor compartimentelor pentru înlăturarea disfuncționalităților.  +  Articolul 79Serviciul de audit public intern are următoarele atribuții:a) organizează și asigură, în condițiile legii, exercitarea activităților de audit public intern la nivelul ministerului; (la 29-10-2013, Lit. a) a art. 79 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) b) își dă acordul pentru stabilirea și menținerea unui compartiment funcțional de audit public intern, pentru unitățile subordonate ministerului și pentru instituțiile publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite;c) avizează numirea sau destituirea conducătorilor compartimentelor de audit intern din cadrul instituțiilor publice pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite, a auditorilor interni (la structurile de audit intern în situația în care nu există șef de compartiment), precum și normele metodologice proprii specifice elaborate de către unitățile subordonate ministerului și instanțele judecătorești, care au creat cadru organizatoric și funcțional de audit public intern, și le propune spre aprobare ministrului justiției; (la 29-10-2013, Lit. c) a art. 79 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) d) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. d) a art. 79 a fost abrogată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) e) verifică respectarea normelor, instrucțiunilor, precum și a Codului privind conduita etică de către auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit public intern, în situația în care sunt constituite la nivelul curților de apel și la nivelul unităților subordonate ministerului, și poate iniția măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entității publice în cauză;f) efectuează activități de audit asupra activității de organizare și coordonare a activității de acordare a ajutorului public judiciar la nivelul ministerului și al instanțelor judecătorești pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite; (la 29-10-2013, Lit. f) a art. 79 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) g) exercită activități de audit intern asupra tuturor activităților desfășurate cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea bunurilor din domeniul public și privat al statului. Prin activitățile de audit intern se evaluează dacă sistemele de management financiar și control ale entității publice sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;h) desfășoară audit ad-hoc, respectiv misiuni de audit intern cu caracter excepțional, necuprinse în planul anual de audit intern;i) consiliază conducerea ministerului, a unităților subordonate acestuia și a instituțiilor publice din sistemul justiției, respectiv tribunale și curți de apel, în cazul în care la nivelul acestora nu este constituit un compartiment de audit public intern, pentru buna administrare a fondurilor publice, cu scopul de a perfecționa activitățile acestora și de a ajuta la îndeplinirea obiectivelor printr-o abordare sistematică și metodică, pentru îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului intern și a proceselor de administrare;j) elaborează proiectul normelor metodologice de exercitare a activității de audit intern din cadrul ministerului, care se aprobă de ministrul justiției, avizate de Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI) din cadrul Ministerului Finanțelor Publice;k) elaborează instrucțiuni de lucru în domeniul auditului intern, pentru activitățile desfășurate de compartiment, care se aprobă de ministrul justiției;l) elaborează proiectul planului anual de audit intern și al planului strategic, pe care le supune spre aprobare ministrului justiției;m) informează UCAAPI despre recomandările neînsușite de către conducătorul entității publice auditate, precum și despre consecințele acestora;n) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile de audit;o) raportează imediat ministrului justiției și structurii de control abilitate pentru continuarea verificărilor, în cazul în care constată existența sau posibilitatea producerii unor iregularități;p) monitorizează implementarea recomandărilor formulate în rapoartele de audit intern, încheiate în urma misiunilor de audit ce au fost cuprinse în planul anual de audit, și analizează raportul de monitorizare al fiecărei unități subordonate ministerului, precum și cel al instanțelor judecătorești pentru care ministrul justiției este ordonator principal de credite; (la 29-10-2013, Lit. p) a art. 79 a fost modificată de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) q) elaborează raportul anual al activității de audit intern, pentru Serviciul de audit public intern;r) elaborează raportul centralizat anual al activității de audit intern, pe baza datelor transmise de structurile de audit intern organizate la nivelul unităților subordonate ministerului și al instanțelor judecătorești;s) desfășoară activitatea de consiliere și audit intern pentru acțiunile ce presupun managementul fondurilor externe rambursabile sau nerambursabile derulate de minister și unitățile aflate în subordonarea acestuia, precum și instanțele judecătorești, în calitate de beneficiari, pe baza planului anual de audit aprobat de ministrul justiției;t) elaborează normele metodologice pentru desfășurarea activităților de audit intern referitoare la derularea programelor finanțate din fonduri externe rambursabile sau nerambursabile, ținând cont de cadrul legal aplicabil în această materie, pe care le supune spre aprobare ministrului justiției.ț) asigură activitatea de supervizare a misiunilor de audit public intern desfășurate la nivelul unităților subordonate și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit format dintr-un singur auditor intern; (la 29-10-2013, Lit. ț) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) u) coordonează, îndrumă și evaluează din punct de vedere profesional activitatea de audit intern desfășurată în cadrul unităților subordonate, precum și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, prin evaluări efectuate în condițiile legii atât asupra activității de audit desfășurate, cât și a performanțelor profesionale ale auditorilor interni. Raportul de evaluare va fi întocmit de către șeful serviciului audit public intern din minister, pentru auditorii interni din cadrul compartimentelor de audit care nu au șef de compartiment. Rapoartele de evaluare vor fi contrasemnate de către președinții curților de apel; (la 29-10-2013, Lit. u) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) v) coordonează, îndrumă și evaluează din punct de vedere tehnic și metodologic activitatea de audit public intern a unităților subordonate și instituțiilor publice din sistemul justiției, finanțate de la bugetul de stat, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care au instituit compartiment de audit public intern, putând emite, în condițiile legii, norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea unitară a reglementărilor legale; (la 29-10-2013, Lit. v) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) x) asigură exercitarea activității de audit la unitățile subordonate ministerului și instituțiile publice din sistemul justiției, pentru care ministrul justiției are calitatea de ordonator principal de credite, care nu au instituit compartiment de audit public intern; (la 29-10-2013, Lit. x) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) y) asigură elaborarea lucrărilor, informarea și raportarea cu privire la activitatea de audit, conform prevederilor legale în domeniul auditului public intern; (la 29-10-2013, Lit. y) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) z) asigură participarea și reprezentarea în comisii de examen organizate pentru încadrarea auditorilor interni, comisii de atestare a auditorilor interni, alte comisii sau în cadrul altor organisme/structuri/instituții publice în domeniul auditului intern. (la 29-10-2013, Lit. z) a art. 79 a fost introdusă de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 80(1) Auditul intern se exercită asupra tuturor activităților desfășurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activităților entităților subordonate, cu privire la formarea și utilizarea fondurilor publice, precum și la administrarea patrimoniului public.(2) Serviciul de audit public intern auditează, cel puțin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:a) activitățile financiare sau cu implicații financiare desfășurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanțare externă;b) plățile asumate prin angajamente bugetare și legale, inclusiv din fondurile comunitare;c) administrarea patrimoniului, precum și închirierea de bunuri din domeniul privat al statului;d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora;e) alocarea creditelor bugetare;f) sistemul contabil și fiabilitatea acestuia;g) sistemul de luare a deciziilor;h) sistemele de conducere și control, precum și riscurile asociate unor astfel de sisteme;i) sistemele informatice;j) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. (la 29-10-2013, Alin. (2) al art. 80 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 81La nivelul Serviciului de audit public intern sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) condica de predare a documentelor către auditorii interni din cadrul serviciului;c) condica de expediere a corespondenței către compartimentele din minister, cabinetele ministrului și secretarilor de stat;d) condica de expediere a corespondenței către instituțiile aflate în subordonarea ministerului;e) registrul de evidență a ordinelor elaborate de compartiment;f) condica de prezență.  +  Capitolul IVAbrogat. (la 29-10-2013, Capitolul IV, titlul VII a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 82Abrogat. (la 29-10-2013, Art. 82 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 83Abrogat. (la 29-10-2013, Art. 83 a fost abrogat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Capitolul V Pilonul I - Afaceri juridice  +  Secţiunea 1 Direcția elaborare acte normative  +  Articolul 84Direcția elaborare acte normative este compartimentul prin care se asigură îndeplinirea atribuțiilor și funcțiilor ministerului privind elaborarea și susținerea proiectelor de acte normative din domeniul său de activitate, constituirea și coordonarea lucrărilor necesare alcătuirii de coduri, participarea, exclusiv în limitele competențelor acestuia, la solicitarea Guvernului, la elaborarea actelor normative înaintate de alte autorități publice, precum și organizarea documentării juridice. (la 29-10-2013, Art. 84 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 85Direcția elaborare acte normative îndeplinește următoarele atribuții:a) constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri sau de modificare substanțială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competență al ministerului și propune luarea măsurilor necesare pentru editarea și publicarea edițiilor oficiale ale acestora; (la 29-10-2013, Lit. a) a art. 85 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) b) elaborează proiectele de acte normative în sfera sa de competență și participă la susținerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanții celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare și ale tratatelor bi sau multilaterale la care România este parte, susținerea acestora se realizează împreună cu reprezentanți ai Direcției afaceri europene și drepturile omului și, respectiv, ai Direcției drept internațional și cooperare judiciară; (la 29-10-2013, Lit. b) a art. 85 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) c) evaluează legislația, în sfera de competență a ministerului, din punctul de vedere al constituționalității, al compatibilității cu acquis-ul comunitar, cu tratatele ori alte documente juridice cu caracter internațional la care România este parte, precum și din punctul de vedere al tehnicii legislative și propune Guvernului și altor ministere sau autorități soluții de îmbunătățire legislativă, inclusiv în forma unor proiecte de acte normative;d) formulează propuneri pentru programul legislativ al Guvernului în domeniul său de competență, în vederea îndeplinirii programului de guvernare;e) participă, exclusiv în limitele competențelor sale, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorități; (la 29-10-2013, Lit. e) a art. 85 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) f) participă la comitetele și grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competență al ministerului;g) pregătește sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituțiilor UE, în domeniul de competență al direcției, și asigură, după caz, participarea la acestea;h) întocmește sau contribuie la întocmirea elementelor de poziție ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizației Națiunilor Unite și ale altor organisme, în domeniul de competență al direcției, și asigură, după caz, susținerea lor în cadrul acestor reuniuni;i) veghează la respectarea ordinii de drept și a drepturilor și libertăților cetățenești, prin mijloacele și procedurile stabilite de lege;j) urmărește evoluția practicii judiciare și formulează propuneri de promovare a recursului în interesul legii;k) editează buletine informative, culegeri de acte normative și de practică judiciară și alte materiale din domeniul său de activitate și asigură pregătirea materialelor pentru editarea și publicarea edițiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil, Codului de procedură civilă; (la 29-10-2013, Lit. k) a art. 85 a fost modificată de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) l) efectuează formalitățile necesare publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinelor și instrucțiunilor ministrului justiției referitoare la sistemul administrației naționale a penitenciarelor. (la 29-10-2013, Lit. l) a art. 85 a fost introdusă de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 86Structura Direcției elaborare acte normative este următoarea:a) Serviciul de drept public;b) Serviciul de drept privat;c) Serviciul judiciar, documentare, protecția drepturilor și libertăților fundamentale.1. Serviciul de drept public  +  Articolul 87Serviciul de drept public îndeplinește următoarele atribuții:a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuțiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanțială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competență al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanțele judecătorești și alte instituții interesate, precum și specialiști cu reputație în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor și participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanțială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;b) susține, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanțială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituțională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum și în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;c) întocmește și susține, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de documentare, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituțională, susținere în vederea adoptării în Guvern și aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare și ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susținerea acestora se realizează împreună cu reprezentanți ai Direcției afaceri europene și drepturile omului și, respectiv, ai Direcției drept internațional și cooperare judiciară; (la 29-10-2013, Lit. c) a art. 87 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) d) participă, de la caz la caz, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorități publice, colaborând în acest scop cu compartimentele de specialitate din minister;e) pregătește sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituțiilor UE în domeniul de competență al direcției, îndeosebi drept penal, drept procesual penal și drept execuțional penal, și asigură, după caz, participarea la acestea;f) întocmește sau contribuie la întocmirea elementelor de poziție ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizației Națiunilor Unite și ale altor organisme, în domeniul de competență al direcției, îndeosebi drept penal, drept procesual penal, drept execuțional penal, și asigură, după caz, susținerea lor în cadrul acestor reuniuni;g) întocmește puncte de vedere referitoare la sesizările și excepțiile privind neconstituționalitatea unor legi sau ordonanțe inițiate de minister, precum și la reclamațiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului inițiate de minister sau în colaborare cu acesta;h) întocmește, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competențelor acestora, puncte de vedere referitoare la inițiativele legislative ale senatorilor și deputaților, în domeniul de competență al direcției, în vederea formulării și prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste inițiative; (la 29-10-2013, Lit. h) a art. 87 a fost modificată de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) i) din dispoziția conducerii ministerului, întocmește note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept care au legătură cu specificul atribuțiilor direcției sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;j) întocmește puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept și proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuțiilor direcției, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoțită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare și, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;k) formulează răspunsuri la sesizările și memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorități publice și alte persoane juridice, precum și la cele transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluționare serviciului și care au legătură cu specificul atribuțiilor acestuia;l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferințe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experiență, cursuri de perfecționare, în țară și în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competența ministerului;m) desfășoară, împreună cu celelalte servicii ale direcției, activitățile specifice necesare editării și publicării edițiilor oficiale ale codurilor și ale altor acte normative de competența ministerului;n) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.2. Serviciul de drept privat  +  Articolul 88Serviciul de drept privat îndeplinește următoarele atribuții:a) ia măsuri pentru îndeplinirea atribuțiilor ministerului privind elaborarea proiectelor de noi coduri sau de modificare substanțială a codurilor existente ori de elaborare a unor legi complexe din domeniul de competență al ministerului, antrenând în această activitate celelalte compartimente din minister, instanțele judecătorești și alte instituții interesate, precum și specialiști cu reputație în domeniul dreptului; asigură lucrările pregătitoare privind alcătuirea comisiilor de elaborare a codurilor și participă la elaborarea proiectelor noilor coduri, de modificare a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe, inclusiv la dezbaterile publice organizate în acest sens; asigură secretariatul tehnic al comisiilor constituite pentru elaborarea proiectelor de noi coduri, de modificare substanțială a codurilor existente sau de elaborare a unor legi complexe;b) susține, alături de membrii comisiilor de elaborare, proiectele de noi coduri, cele de modificare substanțială a codurilor existente sau de legi complexe în procedura de consultare interinstituțională, în cea de adoptare în cadrul Guvernului, precum și în cea de aprobare în cadrul dezbaterilor parlamentare;c) întocmește și susține, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, proiectele de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, parcurgând în acest sens toate etapele necesare: studii de impact, dezbatere publică sau politică publică, consultare interinstituțională, susținerea în vederea adoptării în Guvern și aprobării în Parlament a acestora; în cazul proiectelor de acte normative care transpun prevederi ale actelor normative comunitare și ale tratatelor bi- sau multilaterale la care România este parte, susținerea acestora se realizează împreună cu reprezentanți ai Direcției afaceri europene și drepturile omului și, respectiv, ai Direcției drept internațional și cooperare judiciară; (la 29-10-2013, Lit. c) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) d) participă, exclusiv în limitele competențelor sale, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la procesul de definitivare a altor proiecte de acte normative elaborate de alte ministere sau autorități; (la 29-10-2013, Lit. d) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) e) pregătește sau contribuie la elaborarea documentelor necesare privind participarea la grupurile de lucru ale instituțiilor UE în domeniul de competență al direcției, îndeosebi drept civil și drept procesual civil, și asigură, după caz, participarea la acestea; (la 29-10-2013, Lit. e) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) f) întocmește sau contribuie la întocmirea elementelor de poziție ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizației Națiunilor Unite și ale altor organisme, în domeniul de competență al direcției, îndeosebi drept civil și drept procesual civil, și asigură, după caz, susținerea lor în cadrul acestor reuniuni; (la 29-10-2013, Lit. f) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) g) întocmește puncte de vedere referitoare la sesizările și excepțiile privind neconstituționalitatea unor legi sau ordonanțe inițiate de minister, precum și la reclamațiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului inițiate de minister sau în colaborare cu acesta;h) întocmește, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, potrivit competențelor acestora, puncte de vedere referitoare la inițiativele legislative ale senatorilor și deputaților, în domeniul de competență al direcției, în vederea formulării și prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste inițiative; (la 29-10-2013, Lit. h) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) i) din dispoziția conducerii ministerului, întocmește note, puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuțiilor direcției sau care privesc acte normative elaborate ori avizate în cadrul acesteia;j) întocmește puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept și proiecte de acte normative ce au legătură cu specificul atribuțiilor direcției, la solicitarea altor compartimente; solicitarea va fi însoțită de punctul de vedere motivat al compartimentului solicitant, de expunerea problemelor rezultate din aplicare și, dacă este cazul, de opiniile contrare care au generat controverse;k) formulează răspunsuri sesizărilor și memoriilor adresate ministerului de către celelalte ministere, autorități publice și alte persoane juridice, precum și celor transmise de către persoane fizice, repartizate spre soluționare serviciului și care au legătură cu specificul atribuțiilor acestuia;l) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferințe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experiență, cursuri de perfecționare, în țară și în străinătate, în domeniile de interes pentru activitatea de elaborare a actelor normative de competența ministerului; (la 29-10-2013, Lit. l) a art. 88 a fost modificată de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) m) examinează cererile de recunoaștere a utilității publice asociațiilor și fundațiilor care își desfășoară activitatea în domeniul de competență al ministerului, întocmește proiectele de hotărâri ale Guvernului și notele de fundamentare ale acestora, dacă solicitările sunt întemeiate, sau, după caz, răspunsurile negative motivate;n) desfășoară, împreună cu celelalte servicii ale direcției, activitățile specifice necesare editării și publicării edițiilor oficiale ale codurilor și ale altor acte normative de competența ministerului;o) îndeplinește orice alte atribuții legate de specificul său de activitate, stabilite de conducerea ministerului.3. Serviciul judiciar, documentare, protecția drepturilor și libertăților fundamentale  +  Articolul 89Serviciul judiciar, documentare, protecția drepturilor și libertăților fundamentale îndeplinește următoarele atribuții:1. atribuții în materie judiciară:a) asigură legăturile funcționale, sub aspectul administrării justiției și a activităților judiciare, dintre minister și instanțele judecătorești;b) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. b) a pct. 1 al art. 89 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) c) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. c) a pct. 1 al art. 89 a fost abrogată de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) d) întocmește răspunsurile la întrebările și interpelările parlamentare adresate ministrului justiției și formulează puncte de vedere la întrebările și interpelările adresate primului-ministru, atunci când se solicită aceasta;e) urmărește evoluția practicii judiciare și formulează propuneri de promovare a recursurilor în interesul legii în toate ramurile de drept;f) participă la comisiile mixte și verifică, împreună cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății, modul de efectuare a lucrărilor medico-legale; (la 11-05-2015, Lit. f) a pct. 1 al art. 89 a fost modificată de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) g) participă la întocmirea și susținerea proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul de activitate al ministerului, alături de celelalte servicii ale direcției;h) întocmește puncte de vedere referitoare la sesizările și excepțiile privind neconstituționalitatea unor legi sau ordonanțe inițiate de minister, precum și la reclamațiile administrative formulate împotriva hotărârilor Guvernului inițiate de minister sau în colaborare cu acesta;i) realizează culegeri de acte normative ori de câte ori din analiza practicii judiciare rezultă necesitatea unei mai bune cunoașteri a legislației într-un anumit domeniu;j) desfășoară, împreună cu celelalte servicii ale direcției, activitățile specifice necesare editării și publicării edițiilor oficiale ale codurilor și ale altor acte normative de competența ministerului;k) realizează sinteze privind practica judiciară pe ramuri de drept sau instituții ale dreptului, în vederea informării cu privire la modul de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale de larg interes, a formulării unor propuneri de modificare a dispozițiilor legale și întocmește studii de practică judiciară în toate ramurile de drept;l) comunică instanțelor judecătorești deciziile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în soluționarea recursurilor în interesul legii, precum și deciziile Curții Constituționale, prin care au fost admise excepțiile de neconstituționalitate invocate;m) întocmește puncte de vedere referitoare la inițiativele legislative ale senatorilor și deputaților în domeniul de competență al direcției, în vederea formulării și prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste inițiative;n) examinează evoluția fenomenului judiciar, observând reflectarea acestuia în doctrină și jurisprudență, în toate domeniile dreptului, în special în privința respectării drepturilor omului, protecției minorilor, dreptului de proprietate, respectării drepturilor procesuale, insolvenței, infracțiunilor de corupție, și realizează culegeri de practică judiciară, în urma selectării hotărârilor judecătorești definitive și/sau irevocabile prin care au fost soluționate problemele de drept controversate;2. atribuții în domeniul protecției drepturilor și libertăților fundamentale:a) întocmește avize consultative pentru soluționarea cererilor de grațiere individuală, la solicitarea Administrației Prezidențiale, precum și lucrările pregătitoare pentru punerea în executare a decretelor de grațiere individuală;b) întocmește lucrările pregătitoare pentru elaborarea actelor normative de grațiere colectivă și amnistie și face propuneri în legătură cu cererile de comutare și grațiere a pedepselor;c) cooperează cu Consiliul Superior al Magistraturii, sub aspectul administrării justiției, pentru ca activitatea judiciară să se desfășoare cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și a principiilor constituționale privind liberul acces la justiție și independența magistraților;d) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. d) a pct. 2 al art. 89 a fost abrogată de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) 3. atribuții în domeniul documentării:a) asigură păstrarea colecției "Monitorul Oficial al României" și completarea acesteia pe măsura apariției de noi acte normative;b) ține evidența analizelor de drept comparat a studiilor realizate în cadrul ministerului, pe instituții de drept importante, în scopul identificării soluțiilor legislative optime pentru reglementarea activității din domeniul justiției;c) propune achiziționarea, în limita fondurilor ce se vor aloca sau prin schimburi ori donații, a lucrărilor și revistelor de specialitate din țară și din străinătate pentru biblioteca centrală și bibliotecile de cameră;d) propune conducerii ministerului măsurile necesare pentru păstrarea în bune condiții a fondului de cărți, reviste și ziare din gestiunea bibliotecii ministerului;e) organizează și realizează, în colaborare cu alte compartimente din minister, alcătuirea și publicarea colecțiilor de legi, hotărâri și ordonanțe ale Guvernului, precum și a altor reglementări de interes pentru activitatea din sistemul justiției;f) asigură, împreună cu specialiștii din cadrul ministerului, pregătirea materialelor pentru editarea și publicarea edițiilor oficiale ale Codului penal, Codului de procedură penală, Codului civil și Codului de procedură civilă; (la 29-10-2013, Lit. f) a pct. 3 al art. 89 a fost modificată de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) g) ține evidența informatizată și înștiințează, prin poșta electronică, toate direcțiile cu privire la noile achiziții editoriale existente în bibliotecă.  +  Articolul 90La nivelul Direcției elaborare acte normative sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) registrul de intrare și ieșire a dosarelor proiectelor de acte normative întocmite de minister sau în colaborare cu alte organe de specialitate;c) registrul opis alfabetic;d) registrul de intrare-ieșire a celorlalte lucrări ale direcției;e) condica de corespondență cu cabinetele ministrului și secretarilor de stat;f) condica de expediere a corespondenței către compartimentele din minister;g) condica de expediere a corespondenței prin Registratura ministerului și prin Serviciul informații clasificate.  +  Secţiunea a 2-a Direcția avizare acte normative  +  Articolul 91Direcția avizare acte normative este compartimentul prin care se asigură, în principal, atribuțiile ministerului privind avizarea proiectelor de acte normative, din punctul de vedere al legalității acestora, precum și participarea, în condițiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere și organe de specialitate ale administrației publice centrale sau autorități administrative autonome.  +  Articolul 92Direcția avizare acte normative îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează și avizează, exclusiv din punctul de vedere al legalității, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative elaborate de ministere și de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepția proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009;b) participă, în condițiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorități publice;c) la solicitarea Departamentului pentru relația cu Parlamentul, întocmește puncte de vedere cuprinzând note cu observații și propuneri referitoare la propunerile legislative inițiate de parlamentari, în condițiile art. 74 alin. (1) din Constituția României, republicată;d) la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, examinează dispozițiile din legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului, a căror neconstituționalitate a fost invocată în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial, în raport cu dispozițiile constituționale și jurisprudența Curții Constituționale, și formulează puncte de vedere asupra acestor dispoziții, ce constituie obiectul excepțiilor/sesizărilor de neconstituționalitate;e) la cererea Secretariatului General al Guvernului, examinează legile adoptate de către Parlament și semnalează, din cuprinsul acestora, eventualele dispoziții de natură să ridice obiecții de neconstituționalitate, în vederea sesizării de către Guvern a Curții Constituționale, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată;f) întocmește mapa pentru ședința pregătitoare de Guvern și, respectiv, ședința de Guvern, în colaborare cu direcțiile/compartimentele implicate;g) examinează și, după caz, formulează observații și propuneri cu privire la proiectele de acte normative și alte materiale înscrise pe agenda de lucru a ședințelor Guvernului;h) din dispoziția conducerii ministerului, reprezentanții direcției însoțesc demnitarul la ședința pregătitoare de Guvern și, respectiv, la ședința Guvernului, acordând consiliere juridică cu privire la eventuale probleme de drept ivite cu prilejul desfășurării respectivelor ședințe; în situația în care pe agenda de lucru a ședinței pregătitoare a Guvernului, respectiv pe agenda de lucru a ședinței Guvernului sunt înscrise proiecte de acte normative sau alte documente inițiate de Ministerul Justiției ori proiecte/documente care au incidență în domeniul justiției, din dispoziția conducerii ministerului, la ședințele respective participă persoanele responsabile cu proiectele de acte normative/documentele respective din cadrul altor direcții ale ministerului;i) participă, de la caz la caz, în condițiile legii, potrivit sarcinilor încredințate de Guvern, la consilierea juridică a acestuia, prin formulare de puncte de vedere, exprimând opinii juridice fundamentate în legătură cu proiectele de acte normative, precum și cu sesizările privind existența unor conflicte de natură constituțională;j) formulează răspuns la cererile, sesizările, memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorități publice, cetățeni și organizații legal constituite, repartizate spre soluționare direcției și care au legătură cu specificul atribuțiilor acesteia.  +  Articolul 93Structura Direcției avizare acte normative este următoarea:a) Serviciul drept public;b) Serviciul drept privat.1. Serviciul drept public  +  Articolul 94Serviciul drept public îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează și avizează, din punctul de vedere al legalității, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului public elaborate de ministere și de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepția proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop analizează documentația transmisă de către inițiator, se documentează cu privire la legislația aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispozițiile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, și propune avizarea proiectului și/sau formulează observații și propuneri sub aspectul constituționalității și/sau al legalității, precum și potrivit cerințelor normelor de tehnică legislativă, după caz;b) participă, în condițiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorități publice;c) formulează, la solicitarea Direcției drept internațional și cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea și/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bi sau multilaterale, precum și aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaționale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;d) formulează, la solicitarea Direcției afaceri europene și drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competență al celorlalte ministere sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislația națională, precum și cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securității naționale, gestionării situațiilor de criză și care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcției avizare acte normative; (la 29-10-2013, Lit. d) a art. 94 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operațiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;f) întocmește, la solicitarea Departamentului pentru relația cu Parlamentul, note cu observații și propuneri referitoare la propunerile legislative inițiate de parlamentari, în condițiile art. 74 alin. (1) din Constituția României, republicată;g) examinează, la solicitarea Secretariatului general al Guvernului, dispozițiile din legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului din sfera dreptului public, a căror neconstituționalitate a fost invocată în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial, în raport cu dispozițiile constituționale și jurisprudența Curții Constituționale, și formulează puncte de vedere;h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament și semnalează dispozițiile neconstituționale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curții Constituționale, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată;i) examinează și, după caz, formulează observații și propuneri cu privire la proiectele de acte normative și alte materiale înscrise pe agenda de lucru a ședințelor Guvernului;j) întocmește note și puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuțiilor direcției, din dispoziția conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;k) participă, din dispoziția conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuțiilor direcției;l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile și sesizările adresate ministerului de către cetățeni și organizații legal constituite, care au legătură cu specificul atribuțiilor direcției;m) comunică Serviciului comunicare și relații publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile și sesizările adresate ministerului de către cetățeni și organizații legal constituite, care au legătură cu specificul atribuțiilor direcției;n) formulează răspuns la sesizările/memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorități publice și alte persoane juridice, repartizate spre soluționare direcției și care au legătură cu specificul atribuțiilor acesteia;o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din ședințele Guvernului, repartizate spre soluționare direcției, și comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;p) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții și activități stabilite de conducerea ministerului sau a direcției.2. Serviciul drept privat  +  Articolul 95Serviciul drept privat îndeplinește următoarele atribuții:a) analizează și avizează, din punctul de vedere al legalității, cu respectarea termenelor legale, proiectele de acte normative din sfera dreptului privat elaborate de ministere și de celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și de autoritățile administrative autonome, care se supun spre adoptare Guvernului, cu excepția proiectelor de hotărâri ale Guvernului cu caracter individual prevăzute de Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 561/2009. În acest scop, analizează documentația transmisă de către inițiator, se documentează cu privire la legislația aplicabilă, procedând, când este cazul, la corelarea prevederilor ce fac obiectul proiectului cu dispozițiile actelor normative de nivel superior sau de același nivel cu care se află în conexiune, urmărind totodată compatibilitatea actului normativ propus spre adoptare cu reglementările comunitare aplicabile în domeniu, și propune avizarea proiectului și/sau formulează observații și propuneri sub aspectul constituționalității și/sau al legalității, precum și potrivit cerințelor normelor de tehnică legislativă, după caz;b) participă, în condițiile legii, la definitivarea unor proiecte de acte normative din programul celorlalte ministere sau autorități publice;c) formulează, la solicitarea Direcției drept internațional și cooperare judiciară, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative al căror obiect de reglementare îl constituie negocierea și/sau semnarea, ratificarea, aprobarea, aderarea ori acceptarea unor tratate bilaterale sau multilaterale, precum și aprobarea acordurilor-cadru de împrumut cu diverse organisme internaționale, precum B.E.R.D., B.I.R.D., Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;d) formulează, la solicitarea Direcției afaceri europene și drepturile omului, puncte de vedere cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competență al celorlalte ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea acquis-ului comunitar în legislația națională, care au legătură cu domeniul specific de activitate al Direcției avizare acte normative; (la 29-10-2013, Lit. d) a art. 95 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) e) solicită, dacă este cazul, în cadrul operațiunilor de avizare, punctul de vedere al compartimentelor de specialitate din minister asupra proiectelor de acte normative care au legătură cu domeniul specific de activitate al acestora;f) întocmește, la solicitarea Departamentului pentru relația cu Parlamentul, note cu observații și propuneri referitoare la propunerile legislative inițiate de parlamentari, în condițiile art. 74 alin. (1) din Constituția României, republicată;g) examinează, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, dispozițiile din legi, ordonanțe și ordonanțe de urgență ale Guvernului din sfera dreptului privat a căror neconstituționalitate a fost invocată în fața instanțelor judecătorești sau de arbitraj comercial, în raport cu dispozițiile constituționale și jurisprudența Curții Constituționale, și formulează puncte de vedere;h) examinează, la cererea Secretariatului General al Guvernului, legile adoptate de către Parlament și semnalează dispozițiile neconstituționale din cuprinsul acestora, în vederea sesizării de către Guvern a Curții Constituționale, potrivit dispozițiilor art. 146 lit. a) din Constituția României, republicată;i) examinează și, după caz, formulează observații și propuneri cu privire la proiectele de acte normative și alte materiale înscrise pe agenda de lucru a ședințelor Guvernului;j) întocmește note și puncte de vedere referitoare la unele probleme de drept ce au legătură cu specificul atribuțiilor direcției, din dispoziția conducerii ministerului sau la solicitarea altor compartimente;k) participă, din dispoziția conducerii ministerului, la lucrările comisiilor/grupurilor de lucru a căror activitate are legătură cu specificul atribuțiilor direcției;l) formulează, în termenul prevăzut de lege, răspuns la cererile și sesizările adresate ministerului de către cetățeni și organizații legal constituite, care au legătură cu specificul atribuțiilor direcției;m) comunică Serviciului comunicare și relații publice, la solicitarea acestuia, puncte de vedere cu privire la cererile și sesizările adresate ministerului de către cetățeni și organizații legal constituite, care au legătură cu specificul atribuțiilor direcției;n) formulează răspuns la sesizările sau memoriile adresate ministerului de către celelalte ministere, autorități publice și alte persoane juridice, repartizate spre soluționare direcției și care au legătură cu specificul atribuțiilor acesteia;o) duce la îndeplinire sarcinile rezultate din ședințele Guvernului, repartizate spre soluționare direcției, și comunică Secretariatului General al Guvernului, în termenul stabilit, modul de rezolvare a acestora;p) îndeplinește, potrivit legii, orice alte atribuții și activități stabilite de conducerea ministerului sau a direcției.  +  Articolul 96La nivelul Direcției avizare acte normative sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) condica de corespondență către cabinetul ministrului, precum și către cabinetele secretarilor de stat;c) condica de corespondență către cabinetul secretarului general;d) condica de corespondență către compartimentele din minister;e) condica de expediere a corespondenței prin Registratura ministerului și prin Serviciul informații clasificate;f) condica de prezență.  +  Secţiunea a 3-a Direcția contencios  +  Articolul 97Direcția contencios este compartimentul de specialitate care asigură reprezentarea ministerului, apără drepturile și interesele legitime ale acestuia în raporturile cu autoritățile publice, respectiv cu alte persoane fizice sau juridice, avizează din perspectiva legalității actele cu caracter juridic încheiate de minister și acordă asistență juridică compartimentelor ministerului. (la 29-10-2013, Art. 97 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 98Direcția contencios are următoarele atribuții:a) reprezintă ministerul și apără drepturile și interesele acestuia în fața instanțelor judecătorești și a altor organe jurisdicționale, precum și în procedurile de mediere, pe baza delegației date de conducerea ministerului, precum și în raporturile cu alte organe, cu persoane fizice sau juridice și/sau formulează propuneri de delegare a dreptului de reprezentare; (la 11-05-2015, Lit. a) a art. 98 a fost modificată de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) b) asigură reprezentarea ministerului în fața instanțelor judecătorești pentru protecția juridică a patrimoniului propriu al acestuia;c) redactează, în termenele procedurale, cererile de chemare în judecată, întâmpinările, notele de ședință, concluziile scrise, motivele care stau la baza exercitării căilor de atac, în dosarele în care ministerul este parte;d) întocmește orice alte acte procedurale legate de reprezentarea ministerului în fața organelor jurisdicționale;e) elaborează și promovează, pe baza lucrărilor întocmite de Corpul de control al ministrului, acțiunile având ca obiect recuperarea sumelor încasate necuvenit de către magistrați, personalul din organele autorității judecătorești, precum și personalul din aparatul propriu;f) transmite spre executare compartimentului economic de specialitate hotărârile judecătorești definitive și/sau irevocabile privind obligațiile stabilite în sarcina ministerului, în dosarele având ca obiect acțiuni promovate de personalul din aparatul propriu;g) formulează propuneri, ori de câte ori apreciază necesar, cu privire la executarea pe cale amiabilă a obligațiilor stabilite prin hotărârile judecătorești;h) păstrează dosarele aflate pe rolul instanțelor judecătorești și le transmite ulterior spre arhivare;i) elaborează și prezintă conducerii ministerului, ori de câte ori apreciază că este necesar, propuneri de soluționare pe cale amiabilă a litigiilor aflate pe rol, precum și propuneri privind oportunitatea promovării căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești nefavorabile ministerului;j) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. j) a art. 98 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) k) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. k) a art. 98 a fost abrogată de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) l) sesizează Direcția elaborare acte normative ori de câte ori constată interpretări sau aplicări neunitare ale legii de către instanțele judecătorești, în vederea solicitării de către ministrul justiției a promovării recursului în interesul legii de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;m) acordă asistență juridică și asigură reprezentarea în fața organelor jurisdicționale pentru unitățile aflate în subordonarea și coordonarea ministerului, cu excepția celor care au personalitate juridică;n) participă în comisiile sau grupurile de lucru constituite la nivelul ministerului, din dispoziția ministrului justiției sau a înlocuitorului de drept, precum și în comisiile constituite la nivelul ministerului în vederea desfășurării examenelor pentru ocuparea posturilor din aparatul propriu;n^1) colaborează cu Direcția financiar-contabilă, la sesizarea acesteia, pentru recuperarea creanțelor exigibile, în situația neexecutării benevole și amiabile; (la 11-05-2015, Lit. n^1) a art. 98 a fost introdusă de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) n^2) acordă asistență juridică de specialitate prin reprezentant desemnat, în operațiunile necesare funcționării Operatorului de program pentru Mecanismul financiar norvegian 2014-2021, conform cadrului normativ aferent acestei finanțări nerambursabile, în cooperare cu Direcția programe europene, Direcția financiar-contabilă și Direcția investiții; (la 21-08-2018, Articolul 98 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V , Titlul VII a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032/C din 31 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) o) îndeplinește orice alte sarcini în domeniul de competență al direcției dispuse de conducerea ministerului în legătură cu activitatea unităților aflate în subordinea și coordonarea ministerului; (la 29-10-2013, Lit. o) a art. 98 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) p) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea ministerului în domeniul de competență al direcției. (la 29-10-2013, Lit. p) a art. 98 a fost modificată de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) q) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. q) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) r) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. r) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) s) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. s) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) t) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. t) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) u) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. u) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) v) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. v) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) w) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. w) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) x) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. x) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) y) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. y) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) z) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. z) a art. 98 a fost abrogată de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 98^1Direcția contencios îndeplinește, prin Biroul avizare, care funcționează în cadrul acestei direcții, și următoarele atribuții:a) asigură secretariatul Comisiei de soluționare a reclamațiilor formulate în temeiul reglementărilor privind liberul acces la informațiile de interes public;b) verifică și avizează, sub aspectul legalității, clauzele contractelor și actelor adiționale încheiate de minister, atribuite în urma aplicării unor proceduri de achiziție publică, precum și ale tuturor convențiilor/protocoalelor/înțelegerilor în care Ministerul Justiției este parte și elaborează, alături de Direcția investiții, modele de contract de achiziție publică; (la 11-05-2015, Lit. b) a art. 98^1 a fost modificată de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) c) verifică și avizează notele justificative elaborate în materia achizițiilor publice, în situațiile în care legea prevede expres avizul compartimentului juridic;d) verifică și avizează, sub aspectul legalității, ordinele emise de ministrul justiției, de înlocuitorul de drept al acestuia sau de persoana căreia i s-a delegat dreptul de semnătură privind personalul încadrat în minister;e) verifică și avizează, sub aspectul legalității, ordinele emise de ministrul justiției privind personalul încadrat în unitățile aflate în subordonarea și coordonarea ministerului;f) verifică și avizează, sub aspectul legalității, toate celelalte ordine ale ministrului justiției, altele decât cele prevăzute la literele anterioare, transmise Direcției contencios pentru aviz de legalitate;f^1) verifică și avizează, sub aspectul legalității, deciziile de reținere sau de imputare privind recuperarea pagubelor cauzate de salariații aparatului propriu al ministerului; (la 11-05-2015, Lit. f^1) a art. 98^1 a fost introdusă de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) g) colaborează cu Serviciul achiziții publice în vederea aplicării procedurilor de achiziție publică ori de câte ori procedura de achiziție necesită asistență juridică de specialitate și formulează observații sau propuneri cu privire la aspectele juridice ale documentației de atribuire întocmite de Serviciul achiziții publice odată cu elaborarea proiectelor de contract de achiziție publică;h) participă în comisiile constituite în temeiul legislației privind achizițiile publice ori de câte ori procedura de achiziție necesită asistență juridică de specialitate;i) participă la comisiile de soluționare a contestațiilor formulate împotriva actelor administrative de stabilire a drepturilor salariale;j) avizează, sub aspectul legalității, măsurile dispuse de minister, în calitate de autoritate contractantă, în situația în care sunt formulate contestații în materia achizițiilor publice;k) avizează, sub aspectul legalității, punctul de vedere transmis de minister, în calitate de autoritate contractantă, Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, în situația în care sunt formulate contestații, în conformitate cu reglementările din materia achizițiilor publice;l) acordă asistență juridică de specialitate, întocmind puncte de vedere referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a actelor normative, la solicitarea compartimentelor ministerului; solicitarea, cu excepția celor formulate de conducerea ministerului, va cuprinde obligatoriu opinia compartimentului solicitant asupra problemei de drept ce face obiectul acesteia;l^1) întocmește puncte de vedere consultative referitoare la modalitatea de interpretare și aplicare a actelor normative, la solicitarea instituțiilor/autorităților publice sau a persoanelor fizice sau juridice, din dispoziția conducerii ministerului, în condițiile în care problema de drept intră în aria de competență a direcției; (la 11-05-2015, Lit. l^1) a art. 98^1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) l^2) colaborează cu Direcția investiții - Serviciul gestiunea investițiilor, la solicitarea expresă a acestui compartiment, în ceea ce privește operațiunile juridice cu privire la imobilele aflate în proprietatea sau în administrarea ministerului și a instanțelor judecătorești, dacă operațiunea implică aspecte din sfera de atribuții a Direcției contencios; (la 11-05-2015, Lit. l^2) a art. 98^1 a fost modificată de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) m) îndeplinește orice alte atribuții încredințate de conducerea ministerului și a direcției în domeniul de competență al direcției. (la 29-10-2013, Art. 98^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 99La nivelul Direcției contencios sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) evidența informatizată a cauzelor aflate pe rolul instanțelor, începând cu anul 2006;c) condica de expediere pentru circuitul intern;d) condica de expediere a corespondenței prin Registratura ministerului și Serviciul informații clasificate;e) condica de prezență.  +  Capitolul VI Pilonul II - Afaceri internaționale  +  Secţiunea 1 Direcția drept internațional și cooperare judiciară  +  Articolul 100Direcția drept internațional și cooperare judiciară:a) exercită, potrivit legii și altor reglementări în vigoare, atribuțiile ministerului de autoritate centrală în domeniul cooperării judiciare internaționale, inclusiv cooperarea judiciară cu statele membre ale UE;b) asigură relațiile juridice externe ale ministerului în raporturile cu organizațiile internaționale și regionale, precum și în relațiile cu misiunile diplomatice și consulare ale altor state în România, în domenii care sunt de competența ministerului;c) elaborează proiecte de acte normative în sfera sa de competență, care transpun prevederi ale actelor normative comunitare și ale tratatelor bilaterale sau multilaterale la care România este parte, precum și proiecte de acte normative de ratificare, aderare, acceptare, aprobare și participă la susținerea acestora în Parlament, împreună cu reprezentanții celorlalte compartimente din minister, atunci când este cazul;d) elaborează memorandumurile de aprobare a inițierii și semnării tratatelor ale căror domenii principale de reglementare sunt de competența ministerului;e) întocmește puncte de vedere referitoare la sesizările și excepțiile privind neconstituționalitatea unor legi sau ordonanțe inițiate de minister;f) întocmește mandatele României privind participarea la grupurile de lucru ale instituțiilor UE pentru domeniile care sunt de competența direcției și asigură reprezentarea ministerului la acestea;g) întocmește elemente de poziție ale României în cadrul reuniunilor Consiliului Europei, Organizației Națiunilor Unite și ale altor organisme, pentru domeniile de strictă specialitate ale ministerului, pentru domeniile care sunt de competența direcției, și asigură susținerea acestora în cadrul acestor reuniuni;h) întocmește puncte de vedere referitoare la inițiativele legislative ale senatorilor și deputaților, în domeniul de competență al direcției, în vederea formulării și prezentării punctului de vedere al Guvernului referitor la aceste inițiative;i) participă la comitetele și grupurile de lucru interministeriale care au ca obiect probleme în legătură cu domeniul de competență al direcției;j) examinează și, după caz, formulează observații și propuneri cu privire la proiectele de acte normative și alte materiale înscrise pe agenda de lucru a ședințelor Guvernului.  +  Articolul 101Structura Direcției drept internațional și cooperare judiciară este următoarea:a) Serviciul cooperare judiciară internațională în materie penală;b) Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială;c) Unitatea tratate, relații internaționale și magistrați de legătură.1. Serviciul cooperare judiciară internațională în materie penală  +  Articolul 102Serviciul cooperare judiciară internațională în materie penală îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin alte acte normative conținând dispoziții în această materie, în baza instrumentelor juridice internaționale la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaționale, sub garanția reciprocității, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală;b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite ministerului prin Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin alte acte normative conținând dispoziții în această materie, în baza instrumentelor juridice relevante ale UE, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie penală cu statele membre ale UE;c) îndeplinește atribuțiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 111/2002 pentru ratificarea Statutului Curții Penale Internaționale, adoptat la Roma la 17 iulie 1998, precum și pe cele care revin ministerului, potrivit legii, în cooperarea României cu alte tribunale penale internaționale;d) asigură, potrivit legii, ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite ministerului în baza legii de ratificare a Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind statutul forțelor Statelor Unite ale Americii în România (semnat la Washington la 30 octombrie 2001, intrat în vigoare la 10 iunie 2002, ratificat prin Legea nr. 260 din 29 aprilie 2002) și a celor conferite prin Aranjamentul dintre autoritățile desemnate române și americane privind procedurile penale pentru implementarea Acordului dintre România și Statele Unite ale Americii privind activitățile forțelor Statelor Unite staționate pe teritoriul României (semnat la București la 6 decembrie 2005, intrat în vigoare la 21 iulie 2006, ratificat prin Legea nr. 268 din 29 iunie 2006), încheiat la București la 4 noiembrie 2008;e) îndeplinește atribuțiile care revin ministerului potrivit Legii nr. 291/2007 privind intrarea, staționarea, desfășurarea de operațiuni sau tranzitul forțelor armate străine pe teritoriul României;f) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu alte compartimente din minister, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală și în alte domenii de interes în ceea ce privește justiția penală; în acest scop efectuează studii, analize și documentări privind necesitatea inițierii, completării sau modificării unor acte normative în domeniul cooperării judiciare în materie penală;g) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale și multilaterale în domeniile de competență atribuite și participă la acestea, în colaborare cu reprezentanți ai altor instituții competente și ai Unității tratate, relații internaționale și magistrați de legătură;h) pregătește sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele și grupurile de lucru ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene în domeniul cooperării judiciare în materie penală sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie penală, reprezentând ministerul la comitetele și grupurile de lucru respective;i) acordă informații juridice de principiu, la cererea misiunilor diplomatice străine acreditate în România, a ministerelor de justiție străine sau a altor autorități din străinătate, în legătură cu legislația și practica judiciară română în domeniul cooperării judiciare în materie penală;j) ține evidența reciprocității de fapt în domeniul cooperării judiciare în materie penală;k) asigură comunicările necesare cu misiunile diplomatice sau oficiile consulare străine acreditate în România în legătură cu inculpații străini, potrivit convențiilor consulare și altor înțelegeri internaționale sau în baza reciprocității;l) colaborează cu Biroul Național la Eurojust, cu magistrații români de legătură, precum și cu magistrații de legătură ai altor state în realizarea anumitor activități de cooperare judiciară europeană și internațională în materie penală;m) verifică legalitatea cererilor consulare și îndeplinirea de către penitenciarele din România a îndatoririlor derivate din realizarea funcțiilor consulare ale misiunilor străine în România;n) colaborează cu Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri, în limita atribuțiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene și internaționale în materie penală, la activitatea de formare profesională a judecătorilor și procurorilor și a asimilaților acestora, a personalului auxiliar și a celuilalt personal de specialitate de la instanțele judecătorești;o) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne și internaționale în domeniul cooperării judiciare în materie penală, inclusiv în cadrul Rețelei judiciare europene și în cadrul grupurilor de lucru și comitetelor și comisiilor de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite, ale instituțiilor UE, Consiliului Europei și altor organizații internaționale;p) asigură secretariatul Rețelei judiciare române în materie penală;q) colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene și internaționale în materie penală;r) administrează Ghidul electronic de cooperare judiciară internațională în materie penală și colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea și actualizarea acestuia;s) inițiază și dezvoltă programe cu organizații guvernamentale și neguvernamentale în domeniul dreptului internațional penal și al cooperării judiciare în materie penală;t) îndeplinește orice alte atribuții în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie penală, potrivit legii.2. Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială  +  Articolul 103Serviciul cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială îndeplinește următoarele atribuții:a) asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003 privind asistența judiciară internațională în materie civilă și comercială, republicată, precum și prin alte acte normative conținând dispoziții în această materie, în baza instrumentelor de drept internațional privat la care România este parte sau în virtutea curtoaziei internaționale, sub garanția reciprocității, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială;b) asigură ducerea la îndeplinire a atribuțiilor conferite ministerului prin Legea nr. 189/2003, republicată, precum și prin alte acte normative conținând dispoziții în această materie, în baza instrumentelor juridice de drept internațional privat ale UE relevante, în calitate de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială între statele membre ale UE;c) pregătește sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru comitetele și grupurile de lucru ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă și comercială sau în alte domenii conexe cooperării judiciare în materie civilă și comercială, reprezentând ministerul la comitetele și grupurile de lucru respective;d) asigură punerea în aplicare a dispozițiilor privind acordarea compensației financiare victimelor infracțiunilor intenționate comise cu violență în situații transfrontaliere cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 113/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, aprobată prin Legea nr. 45/2008;e) asigură punerea în aplicare a dispozițiilor privind accesul internațional la justiție cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 193/2008;f) asigură schimbul de informații cu instituțiile europene privind hotărârile pronunțate în aplicarea instrumentelor juridice de drept internațional privat ale UE relevante;g) asigură schimbul de informații cu Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg privind hotărârile pronunțate în aplicarea Convenției de la Roma din 1980 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale de către instanțele române menționate la art. 2 lit. a) din Primul Protocol al Convenției și celor mai importante hotărâri pronunțate de instanțele române menționate la art. 2 lit. b) din același protocol;h) asigură schimbul de informații cu Curtea Europeană de Justiție de la Luxemburg privind hotărârile pronunțate de instanțele române în aplicarea Convenției de la Lugano din 2007 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială și a instrumentelor menționate la art. 64 alin. (1) din Convenția de la Lugano din 2007, așa cum se precizează în art. 3 din Protocolul nr. 2 al Convenției de la Lugano;i) efectuează lucrările pregătitoare pentru negocierea tratatelor bilaterale și multilaterale în domeniile de competență atribuite și participă la acestea, în colaborare cu reprezentanți ai altor instituții competente și ai Unității tratate, relații internaționale și magistrați de legătură;j) elaborează sau participă la elaborarea, împreună cu Direcția elaborare acte normative, a unor acte normative în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială;k) asigură soluționarea, după caz, a cererilor prin care diverse autorități străine, misiuni diplomatice sau persoane fizice din străinătate solicită de la autoritățile judiciare române acte, date și informații care urmează să fie utilizate în alte țări;l) ține evidența reciprocității de fapt în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială;m) ține evidența cererilor de asistență judiciară internațională formulate sau soluționate de instanțele române, având ca obiect notificarea actelor judiciare și extrajudiciare, precum și obținerea de probe prin comisie rogatorie, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 189/2003, republicată, și colaborează cu structura de specialitate din cadrul ministerului la întocmirea datelor statistice în domeniul cooperării judiciare europene și internaționale în materie civilă; (la 29-10-2013, Lit. m) al art. 103 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) n) efectuează lucrările privind supralegalizarea actelor judiciare destinate a fi folosite în străinătate; (la 29-10-2013, Lit. n) al art. 103 a fost modificată de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) o) colaborează cu Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri, în limita atribuțiilor ministerului de autoritate centrală română în domeniul cooperării judiciare europene și internaționale în materie civilă și comercială, la activitatea de formare profesională a judecătorilor și procurorilor și a asimilaților acestora, a personalului auxiliar și a celuilalt personal de specialitate de la instanțele judecătorești;p) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile interne și internaționale în domeniul cooperării judiciare în materie civilă și comercială, inclusiv în cadrul Rețelei judiciare europene în materie civilă și comercială și în cadrul grupurilor de lucru și comitetelor și comisiilor de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite, instituțiilor UE, Consiliului Europei, Conferinței de la Haga de drept internațional privat și altor organizații internaționale;q) asigură secretariatul Rețelei judiciare române în materie civilă și comercială;r) administrează Ghidul electronic de cooperare judiciară internațională în materie civilă și comercială și colaborează cu compartimentul de specialitate din minister la organizarea și actualizarea acestuia;s) inițiază și dezvoltă programe cu organizații guvernamentale și neguvernamentale în domeniul dreptului cooperării judiciare în materie civilă și comercială;t) îndeplinește orice alte atribuții în domeniul cooperării judiciare internaționale în materie civilă și comercială, potrivit legii.3. Unitatea tratate, relații internaționale și magistrați de legătură  +  Articolul 104Unitatea tratate, relații internaționale și magistrați de legătură îndeplinește următoarele atribuții:a) examinează și face propuneri referitoare la adaptarea legislației interne pentru asigurarea compatibilității cu obligațiile asumate prin tratatele internaționale la care România este parte, inclusiv cele care decurg din statutul de membru al UE, și elaborează sau participă la elaborarea unor acte normative privind dreptul internațional ori dreptul comunitar;b) îndeplinește formalitățile prevăzute de legislația în vigoare în vederea aprobării negocierii și semnării tratatelor internaționale și a altor acte internaționale în domeniul cooperării judiciare și în alte materii de interes în ceea ce privește domeniul justiției;c) elaborează proiectele de acte normative prevăzute de legislația în vigoare pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaționale în domeniul cooperării judiciare și în alte materii interesând domeniul justiției, precum și pentru aprobarea altor acte internaționale;d) avizează memorandumurile elaborate în temeiul legislației în vigoare de alte ministere și instituții, în vederea negocierii și semnării unor tratate internaționale sau altor acte cu elemente de extraneitate;e) avizează proiectele de acte normative inițiate de alte ministere și instituții pentru ratificarea, aprobarea, acceptarea sau, după caz, aderarea la tratatele internaționale, precum și pentru aprobarea altor acte internaționale;f) negociază sau participă, în condițiile legii, la negocieri în scopul încheierii de tratate bilaterale în domeniul cooperării judiciare internaționale și în alte materii interesând domeniul justiției, la negocierile din cadrul organismelor instituțiilor UE cu privire la instrumente juridice comunitare în domeniul cooperării judiciare, precum și la negocieri sub egida unor organizații internaționale;g) asigură participarea la reuniuni interne și internaționale privind probleme specifice activității sale și participarea României la structurile internaționale;h) urmărește respectarea obligațiilor asumate prin tratatele internaționale interesând justiția la care România este parte;i) efectuează lucrări privind cooperarea juridică cu alte state și organizațiile internaționale și elaborează, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, după caz, materiale de sinteză și punctaje de discuție pentru întâlnirile internaționale și întâlnirile bilaterale la nivelul conducerii ministerului;j) îndeplinește orice alte atribuții în domeniile dreptului internațional și relațiilor juridice internaționale, potrivit legii;k) asigură, prin magistrații de legătură, îndeplinirea activităților menite să favorizeze și să accelereze, în special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente și cu autoritățile judiciare ale statului-gazdă, toate formele de cooperare judiciară în materie penală și civilă, după caz.4. Alte dispoziții  +  Articolul 105Pe lângă Direcția drept internațional și cooperare judiciară își desfășoară activitatea și magistrații de legătură trimiși în România de alte state, în aplicarea Acțiunii comune din 22 aprilie 1996 adoptate de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind crearea unui cadru pentru schimbul de magistrați de legătură, în scopul îmbunătățirii cooperării judiciare între statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 105 din 27 aprilie 1996, sau în aplicarea unor acorduri bilaterale încheiate de România cu alte state.  +  Articolul 106La nivelul Direcției drept internațional și cooperare judiciară sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) condica de corespondență către compartimentele din minister și către cabinetele ministrului și ale secretarilor de stat;c) condica de corespondență prin Serviciul informații clasificate și Registratura ministerului;d) condica de corespondență cu alte instituții;e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;f) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;g) registrul electronic privind cetățenii români deținuți în străinătate care solicită transferarea în penitenciarele din România și al cetățenilor străini deținuți în penitenciarele din România care solicită transferarea în statele de cetățenie;h) registrul electronic privind mandatele europene de arestare emise de instanțele române;i) registrul special evidență răpiri;j) condica de prezență.  +  Secţiunea a 2-a Direcția afaceri europene și drepturile omului (la 29-10-2013, Denumirea secțiunii a 2-a a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )  +  Articolul 107(1) Direcția afaceri europene și drepturile omului fundamentează, coordonează și asigură, în domeniile de competență ale ministerului, stabilirea și realizarea obiectivelor României ca stat membru al UE, participarea la procedurile decizionale ale UE și îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de stat membru al acesteia.(2) Direcția afaceri europene și drepturile omului asigură, potrivit competențelor ministerului, relația cu organizațiile și structurile naționale și internaționale care activează în domeniul drepturilor omului, precum și realizarea competențelor instituției ce decurg din relația cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) și cu alte organizații internaționale. (la 29-10-2013, Art. 107 a fost modificat de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )  +  Articolul 108Direcția afaceri europene și drepturile omului îndeplinește următoarele atribuții: (la 29-10-2013, Partea introductivă a art. 108 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) 1. în domeniul afacerilor europene:a) stabilește și urmărește îndeplinirea obiectivelor României care derivă din calitatea de stat membru al UE și care vizează aspecte de fond din aria proprie de competență a ministerului; (la 11-05-2015, Lit. a) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) b) participă, după consultarea și cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, la elaborarea documentelor programatice ale UE în domeniul justiției; (la 11-05-2015, Lit. b) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) c) coordonează, monitorizează și sprijină îndeplinirea obligațiilor în domeniul justiției care decurg din prevederile Tratatului de aderare a României la UE, ale celorlalte angajamente rezultate din procesul de aderare la UE, precum și din strategiile și programele naționale adoptate în contextul politicilor UE; (la 11-05-2015, Lit. c) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) d) coordonează, exclusiv la nivel tehnic, cu sprijinul celorlalte compartimente din minister, derularea activităților necesare pentru îndeplinirea funcției prevăzute la art. 5 lit. i) din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-10-2013, Lit. d) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) e) asigură notificarea către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe a măsurilor normative luate de minister pentru transpunerea actelor normative ale UE, pe baza informațiilor furnizate de compartimentele de specialitate; (la 11-05-2015, Lit. e) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) f) asigură coordonarea în domeniul afacerilor europene atât în interiorul ministerului, cât și în relația cu alte instituții naționale, pe sectorul justiție, prin:– colaborarea, împreună cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, cu Parlamentul României și alte instituții cu atribuții în domeniu;– colaborarea cu Reprezentanța permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană de la Bruxelles, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe;– notificarea participării la grupurile de lucru ale Consiliului și Comisiei Uniunii Europene și transmiterea mandatelor și rapoartelor reuniunilor către structurile de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;– reprezentarea ministerului la reuniunea de coordonare săptămânală în domeniul afacerilor europene, organizată de Ministerul Afacerilor Externe; (la 29-10-2013, Lit. f) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) g) participă la reuniunile grupurilor de experți constituite la nivel național în sfera justiției;h) reprezintă, alături de direcțiile de specialitate, ministerul la comitetele și grupurile de lucru ale Comisiei Europene și Consiliului Uniunii Europene și pregătește mandatele necesare pentru participare; (la 11-05-2015, Lit. h) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) i) pregătește, alături de direcțiile de specialitate, mandatele necesare pentru participarea conducerii ministerului la Consiliul Uniunii Europene - Justiție și Afaceri Interne sau la alte reuniuni la nivel înalt, în domeniile de competență ale direcției; (la 11-05-2015, Lit. i) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) j) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. j) a pct. 1 al art. 108 a fost abrogată de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) k) formulează propunerile în vederea armonizării cadrului normativ ce intră în competența ministerului și a instituțiilor din subordinea acestuia cu normele dreptului UE, în măsura în care se impune; (la 11-05-2015, Lit. k) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) l) emite puncte de vedere, în scopul avizării de către minister a proiectelor de acte normative, al căror obiect de reglementare îl constituie transpunerea actelor normative ale UE în legislația națională, exclusiv în cazul în care acestea vizează aspecte din domeniul justiției; (la 29-10-2013, Lit. l) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) m) sprijină structura de specialitate din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în pregătirea reprezentării statului român în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene și contribuie la formularea pozițiilor României în fața instituțiilor europene în procedurile precontencioase și contencioase în domeniul justiției; (la 29-10-2013, Lit. m) a pct. 1 al art. 108 a fost modificată de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) 2. în domeniul relațiilor cu alte organizații internaționale:a) îndeplinește atribuții legate de lupta împotriva terorismului atât în relația cu instituțiile naționale cu competențe în materie, cât și cu organizațiile internaționale (NATO, ONU - CTC, UE, OSCE, Consiliul Europei - CODEXTER), în cooperare cu celelalte direcții competente;b) asigură relația cu structura juridică a NATO și reprezentarea ministerului în Comisia Națională România - NATO, în colaborare cu celelalte instituții competente, și emite puncte de vedere cu privire la compatibilitatea legislației naționale cu standardele NATO;c) asigură participarea la exercițiile comune de gestionare a situațiilor de criză - componenta civilă atât în relația cu NATO, cât și cu UE;3. în domeniul drepturilor omului:a) îndeplinește funcția de agent național de legătură, în temeiul rolului ministerului de autoritate competentă pentru a primi notificările adresate Guvernului României de Comitetul European pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante, conform Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante, adoptată la Strasbourg la 26 noiembrie 1987, precum și a protocoalelor nr. 1 și 2 la Convenție, ratificată prin Legea nr. 80/1994;b) asigură, potrivit competențelor ministerului, relația cu organizațiile și structurile internaționale care activează în domeniul drepturilor omului (Consiliul Europei, ONU, OSCE, precum și alte entități internaționale);c) sprijină, în colaborare cu alte direcții din minister, la solicitarea Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pregătirea reprezentării statului român în fața acestei instanțe;d) analizează și formulează puncte de vedere, în domeniul justiției, cu privire la compatibilitatea legislației naționale și a instrumentelor internaționale la care România este sau urmează să devină parte cu dispozițiile internaționale în materia drepturilor omului; (la 11-05-2015, Lit. d) a pct. 3 al art. 108 a fost modificată de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) e) este punct național de contact al României cu OSCE pe problematica infracțiunilor motivate de ură; (la 29-10-2013, Lit. e) a pct. 3 al art. 108 a fost introdusă de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) 4. în alte domenii:a) monitorizează îndeplinirea angajamentelor specifice asumate de minister și colaborează cu Ministerul Afacerilor Interne în vederea atingerii obiectivelor ce trebuie îndeplinite în vederea aderării la spațiul Schengen; (la 29-10-2013, Lit. a) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) b) reprezintă ministerul, la nivel de expert, în Comisia Națională de Autoevaluare Schengen; (la 29-10-2013, Lit. b) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) c) participă la dezvoltarea dimensiunii civile a contribuției României în gestionarea crizelor din cadrul Politicii de securitate și apărare comune (PSAC), prin gestionarea, împreună cu Direcția resurse umane, a detașării personalului din aparatul propriu al ministerului și instituțiilor din subordinea acestuia la diverse operații civile de management al crizelor; (la 11-05-2015, Lit. c) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) d) emite puncte de vedere, la solicitarea compartimentelor de specialitate din minister, cu privire la proiectele de acte normative în domeniul apărării, securității naționale, gestionării situațiilor de criză care asigură implementarea acquis-ului UE în domenii de fond din aria proprie de competență a ministerului; (la 11-05-2015, Lit. d) a pct. 4 al art. 108 a fost modificată de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) e) asigură participarea la seminare, simpozioane, conferințe, vizite de studiu, vizite pentru schimb de experiență, cursuri de perfecționare, în țară și în străinătate, în domenii de interes pentru activitatea direcției;f) îndeplinește orice alte atribuții din domeniul său de activitate.  +  Articolul 108^1În vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la art. 16 din Legea nr. 8/2016 privind înființarea mecanismelor prevăzute de Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Direcției afaceri europene și drepturile omului se organizează și funcționează Punctul de contact responsabil cu implementarea Convenției la nivelul Ministerului Justiției. (la 21-08-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul VI , Titlul VII a fost completata de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032/C din 31 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )  +  Articolul 109La nivelul Direcției afaceri europene și drepturile omului sunt constituite următoarele evidențe:---------Partea introductivă a art. 109 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) condica de corespondență către compartimentele din minister și către cabinetele ministrului și secretarilor de stat;c) condica de corespondență prin Serviciul informații clasificate și Registratura ministerului;d) condica de corespondență cu alte instituții;e) registrul proceselor-verbale de predare-primire a documentelor la arhivă;f) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;g) condica de prezență.  +  Secţiunea a 3-a Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni (la 29-10-2013, Denumirea secțiunii a 3-a a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )  +  Articolul 110(1) Oficiul Național de Prevenire a Criminalității și Cooperare pentru Recuperarea Creanțelor provenite din Infracțiuni, denumit în continuare Oficiul, este compartimentul prin care se cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile din celelalte state membre ale UE, prin schimbul de informații și de bune practici, în scopul de a facilita urmărirea și identificarea bunurilor rezultate din săvârșirea de infracțiuni și a altor bunuri având legătură cu infracțiunile care ar putea face obiectul unei dispoziții de confiscare sau de indisponibilizare.(2) Oficiul este compartimentul prin care se planifică strategic implementarea politicilor publice de prevenire și combatere a corupției și a criminalității organizate și se asigură autoritatea prevăzută la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată, potrivit legilor de organizare a sistemului judiciar și a înfăptuirii justiției ca serviciu public. (la 29-10-2013, Art. 110 a fost modificat de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )  +  Articolul 111Oficiul îndeplinește următoarele atribuții:----------Partea introductivă a art. 111 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri.a) cooperează cu oficiile de recuperare a creanțelor sau cu autoritățile cu atribuții similare din alte state membre ale UE, prin asigurarea schimbului de informații, în scopul prevăzut la art. 110 alin. (1);a^1) poate consulta direct Sistemul informațional Europol, în condițiile Legii nr. 55/2012 privind cooperarea României cu Oficiul European de Poliție (Europol); (la 29-10-2013, Lit. a^1) a art. 111 a fost introdusă de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) b) realizează transferul celor mai bune practici referitoare la modalitățile de sporire a eficienței eforturilor statelor membre ale UE, în îndeplinirea scopului prevăzut la art. 110 alin. (1);c) cooperează cu autoritățile și instituțiile publice române competente, în vederea urmăririi și identificării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni sau a altor bunuri având legătură cu infracțiunile;d) solicită instituțiilor române competente efectuarea unor analize de specialitate pentru facilitarea urmăririi și identificării fondurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni și a altor fonduri având legătură cu infracțiunile;e) analizează, trimestrial, modul și gradul de valorificare a bunurilor care fac obiectul confiscării speciale, în cazul infracțiunilor prevăzute la art. 85 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, cu modificările și completările ulterioare; în exercitarea acestei atribuții Oficiul solicită informații și date statistice de la autoritățile și instituțiile publice române competente; (la 29-10-2013, Lit. e) a art. 111 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) f) efectuează analize și studii, prin sintetizarea, sistematizarea și interpretarea datelor statistice privitoare la activitatea pe care o desfășoară;g) asigură reprezentarea României la Rețeaua Inter-agenției Camden de Recuperare a Creanțelor (CARIN);g^1) îndeplinește atribuțiile ce decurg din calitatea de membru al Sistemului național de coordonare Eurojust, conform dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin Legea nr. 85/2008, cu modificările și completările ulterioare; (la 29-10-2013, Lit. g^1) a art. 111 a fost introdusă de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) h) din dispoziția ministrului justiției, îndeplinește lucrările specifice pentru exercitarea autorității prevăzute la art. 132 alin. (1) din Constituția României, republicată;i) din dispoziția ministrului justiției, îndeplinește lucrările specifice pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, republicată, cu modificările ulterioare;j) examinează și propune soluții la sesizările și cererile adresate ministrului justiției de către membrii Guvernului și ai Parlamentului în legătură cu activitatea Ministerului Public;k) participă, în condițiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere sau alte organe de specialitate ale administrației publice centrale sau locale în domeniul său de competență;l) elaborează, la solicitarea unor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice, precum și la solicitarea altor compartimente din aparatul propriu al ministerului, puncte de vedere referitoare la proiecte de acte normative sau de politici publice în domeniul său de competență;m) elaborează, coordonează și monitorizează implementarea strategiilor, programelor și planurilor de prevenire a corupției;m^1) îndeplinește atribuțiile Secretariatului tehnic interinstituțional al Strategiei naționale anticorupție 2012-2015, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive anticorupție și a indicatorilor de evaluare, precum și a Planului național de acțiune pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2012-2015; (la 29-10-2013, Lit. m^1) a art. 111 a fost introdusă de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) n) participă la elaborarea, modificarea și completarea strategiilor, programelor și planurilor de prevenire a criminalității organizate;o) propune inițierea unor proiecte de acte normative sau, după caz, colaborează cu Direcția elaborare acte normative la elaborarea unor proiecte de acte normative în materia prevenirii corupției și a criminalității organizate și dispunerii măsurilor asigurătorii, respectiv confiscării speciale;p) inițiază și dezvoltă programe cu organizații guvernamentale și neguvernamentale, cu atribuții în domeniul studierii și prevenirii corupției și criminalității organizate;q) participă la negocierea, implementarea și monitorizarea programelor internaționale de asistență tehnică și financiară pentru prevenirea corupției, a criminalității organizate, precum și în materia măsurilor asigurătorii și a confiscării speciale;r) asigură reprezentarea ministerului la reuniunile periodice ale Comitetului de experți privind prevenirea și combaterea spălării banilor (Moneyval), ale Grupului de state împotriva corupției (GRECO), comitete specializate ale Consiliului Europei, precum și la cele ale Inițiativei regionale anticorupție (Regional Anticorruption Inițiative - RAI) și coordonează sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru aceste reuniuni;s) asigură participarea la alte reuniuni internaționale în domeniul său de competență, inclusiv în cadrul grupurilor de lucru, comitetelor și comisiilor de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite, ale instituțiilor Uniunii Europene, Consiliului Europei, Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și altor organizații internaționale și regionale și pregătește sau, după caz, contribuie la elaborarea documentelor necesare pentru acestea, în domeniul său de competență;t) asigură participarea la comitetele și grupurile de lucru interinstituționale, constituite în țară, în domeniul său de competență;u) rezolvă cererile, sesizările și memoriile care îi sunt repartizate spre competentă soluționare;v) elaborează anual un raport de activitate care prezintă constatările, evoluțiile și recomandările în domeniul său de competență.  +  Articolul 112La nivelul Oficiului sunt constituite următoarele evidențe: (la 29-10-2013, Partea introductivă a art. 112 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) condica de corespondență cu cabinetele ministrului și secretarilor de stat;c) condica de expediere a corespondenței către compartimentele ministerului;d) condica de corespondență prin Serviciul informații clasificate și Registratura ministerului;e) registrul cuprinzând copiile ordinelor întocmite de compartiment;f) condica de prezență;g) arhiva compartimentului.  +  Capitolul VII Pilonul III - Sistem judiciar  +  Secţiunea 1 Direcția resurse umane  +  Articolul 113Direcția resurse umane este compartimentul care asigură cadrul organizatoric necesar desfășurării activității ministerului, instanțelor judecătorești și unităților aflate în subordinea ministerului, analizează, în condițiile legii, modul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești și propune măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcționării normale a acestora.  +  Articolul 114Structura Direcției resurse umane este următoarea:a) Serviciul resurse umane; (la 29-10-2013, Lit. a) a art. 114 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) b) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanțe și Ministerul Public.1. Serviciul resurse umane (la 29-10-2013, Denumirea pct. 1 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )  +  Articolul 115Serviciul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții: (la 29-10-2013, Partea introductivă a art. 115 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) a) întocmește lucrările necesare organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu al ministerului;b) întocmește lucrările necesare organizării examenului sau concursului de promovare pentru personalul din aparatul propriu al ministerului;c) întocmește lucrările necesare numirii, delegării, detașării, transferului și eliberării din funcție a personalului din aparatul propriu al ministerului;d) organizează procesul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului din aparatul propriu al ministerului;e) organizează, în condițiile legii, activitatea de formare și perfecționare profesională a personalului din aparatul propriu al ministerului;f) primește și rezolvă corespondența privind drepturile ce decurg din executarea unui raport de muncă/de serviciu;g) efectuează lucrările privind acordarea unor drepturi de personal;h) colaborează cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici din punctul de vedere al gestionării funcțiilor publice și al carierei funcționarilor publici;i) întocmește Planul anual de ocupare a funcțiilor publice, potrivit legii;j) abrogată; (la 06-10-2011, Lit. j) a art. 115 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 1.927 din 22 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. ) k) face recomandări cu privire la modul de întocmire a fișelor de post, verifică, din punct de vedere formal, corectitudinea întocmirii și ține evidența acestora; (la 29-10-2013, Lit. k) a art. 115 a fost modificată de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) l) efectuează lucrările necesare referitoare la stabilirea, recalcularea sau, după caz, actualizarea pensiilor pentru personalul din aparatul propriu al ministerului și înaintează documentația la Casa Națională de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale;m) întocmește proiectele de ordin de stabilire a drepturilor salariale pentru judecători și asistenți judiciari și colaborează, după caz, cu direcțiile de specialitate din cadrul aparatului tehnico-administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii și cu instanțele judecătorești; (la 11-05-2015, Lit. m) a art. 115 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) n) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire, de eliberare din funcție, precum și de modificare a raporturilor de serviciu pentru directorul general și directorii generali adjuncți ai Administrației Naționale a Penitenciarelor;o) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire și de eliberare din funcție a directorului general și a directorului general adjunct ai Oficiului Național al Registrului Comerțului, precum și cele de numire și de eliberare din funcție a directorilor oficiilor registrului comerțului de pe lângă tribunale;p) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire și de eliberare din funcție a directorului și directorului adjunct ai Institutului Național de Expertize Criminalistice;q) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire și de eliberare din funcție a directorului Spitalului "Prof. Dr. Constantin Angelescu" și a directorului-medic șef al Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu;q^1) elaborează sau, după caz, analizează proiectele de ordin de numire și de eliberare din funcție a directorului general și a directorilor generali adjuncți ai Direcției Naționale de Probațiune; (la 11-05-2015, Lit. q^1) a art. 115 a fost introdusă de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) r) efectuează lucrările necesare privind numirea, transferul și eliberarea din funcție a asistenților judiciari;s) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. s) a art. 115 a fost abrogată de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) t) întreprinde demersuri în vederea efectuării testării psihologice, la încadrarea în funcție, potrivit legii;u) asigură ținerea la zi a evidenței personalului din cadrul ministerului, cu modificările ce intervin în statutul acestuia;v) ține evidența asistenților judiciari și gestionează dosarele profesionale ale acestora; (la 11-05-2015, Lit. v) a art. 115 a fost modificată de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) w) alcătuiește și gestionează dosarele profesionale ale personalului numit prin ordin al ministrului justiției, cu excepția celui din unitățile subordonate ministerului, asigurând confidențialitatea datelor cuprinse în acestea;x) întocmește, păstrează și arhivează, potrivit Nomenclatorului arhivistic al Ministerului Justiției, aprobat prin ordin al ministrului justiției, registrele, opisele, documentele proprii, precum și dosarele profesionale pe care le gestionează până la data predării la arhiva ministerului.y) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activitățile de colectare, centralizare și analiză a datelor statistice referitoare la activitățile specifice serului. (la 29-10-2013, Lit. y) a art. 115 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. )  +  Articolul 116Serviciul resurse umane îndeplinește următoarele atribuții referitoare la elaborarea sau avizarea de acte normative: (la 29-10-2013, Partea introductivă a art. 116 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) a) elaborează proiecte de regulament în domeniul său de activitate și îndeplinește atribuțiile specifice în aplicarea acestora;b) formulează, la solicitarea Direcției elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul de competență;c) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister și a unităților subordonate acestuia, observații și propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea, în domeniul de competență;d) întocmește, la solicitarea altor compartimente din minister, a unităților aflate în subordinea acestuia sau a instanțelor judecătorești, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative, în domeniul de competență.  +  Articolul 117Pentru îndeplinirea atribuțiilor referitoare la resursele umane, la nivelul Serviciului resurse umane sunt organizate următoarele evidențe: (la 29-10-2013, Partea introductivă a art. 117 a fost modificată de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) a) registrul privind evidența dosarelor profesionale ale personalului numit pe perioadă nedeterminată în aparatul propriu al ministerului, cu următoarele rubrici: numărul dosarului, numele și prenumele, funcția, data numirii în minister, data eliberării din funcție, observații;b) registrul privind asistenții judiciari, pe tribunale, cu următoarele rubrici: număr curent, numele și prenumele, studii, numărul dosarului profesional, alte date de interes;c) abrogată; (la 11-05-2015, Lit. c) a art. 117 a fost abrogată de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) d) dosarele profesionale ale personalului din minister și ale asistenților judiciari; (la 11-05-2015, Lit. d) a art. 117 a fost modificată de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) e) registrul de evidență a fișelor de post și fișele de post; în registru se menționează: numărul curent, denumirea postului, direcția/compartimentul, numele și prenumele titularului postului, numărul fiecărei fișe de post, observații.  +  Articolul 118Dosarele profesionale cuprind:a) fișa de evidență;b) cererea de înscriere la concurs/examen sau de numire în funcție, după caz;c) actele de stare civilă, în copie;d) actele de studii, în copie;e) curriculum vitae;f) carnetul de muncă, după caz, în copie;g) cazierul judiciar;h) adeverințele medicale, potrivit legii, precum și rezultatele testelor psihologice, după caz;i) declarațiile cu privire la respectarea interdicțiilor prevăzute de Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare, după caz;j) rezultatele obținute la concursul de admitere, examenul de capacitate, lucrările scrise susținute la concursuri sau examene, rezultatele privind cursurile de perfecționare, alte diplome și certificate, precum diplome de absolvire a cursurilor postuniversitare, de absolvire a unor cursuri în străinătate, diplome de master și alte cursuri, diplome de doctorat, în copie;k) ordinele și celelalte documente, precum și comunicările privind numirea, delegarea, detașarea, transferul, promovarea și eliberarea din funcție, în copie;l) rezultatele evaluărilor performanțelor profesionale individuale;m) fișa postului, în original; (la 06-10-2011, Lit. m) a art. 118 a fost modificată de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 1.927 din 22 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. ) n) hotărârea definitivă privind aplicarea unei sancțiuni disciplinare;o) actele încheiate ca urmare a verificărilor efectuate în urma eventualelor sesizări privind activitatea profesională.  +  Articolul 119(1) La nivelul Serviciului resurse umane se organizează și registrul privind asistenții judiciari, personalul de probațiune și personalul din aparatul propriu, care au ieșit din evidența ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent, numele și prenumele persoanei, data încetării activității, rubrică de observații privind motivul eliberării din funcție și opis alfabetic privind asistenții judiciari, personalul de probațiune și personalul din aparatul propriu, care au ieșit din evidența ministerului, cu următoarele rubrici: numărul curent de registru, numărul dosarului (scos din evidență), numele și prenumele persoanei. (la 29-10-2013, Alin. (1) al art. 119 a fost modificat de alin. (2) al art. II din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (2) Registrul, precum și opisele alfabetice prevăzute la alin. (1) se întocmesc pe ani calendaristici.(3) Dosarele profesionale ale personalului scos din evidența ministerului, ale asistenților judiciari și personalului de probațiune eliberați din funcție poartă numărul din registrul respectiv.(4) Serviciul resurse umane efectuează mențiunile referitoare la personalul de probațiune în registrul și opisul alfabetic prevăzute la alin. (1) până la data operaționalizării departamentului cu atribuții de resurse umane din cadrul Direcției Naționale de Probațiune. (la 11-05-2015, Alin. (4) al art. 119 a fost introdus de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 1.412/C din 23 aprilie 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 11 mai 2015. ) 2. Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanțe și Ministerul Public  +  Articolul 120(1) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanțe și Ministerul Public îndeplinește următoarele atribuții:a) examinează solicitările privind înființarea de noi instanțe judecătorești și formulează propuneri corespunzătoare;b) fundamentează propunerile referitoare la circumscripțiile teritoriale ale instanțelor judecătorești, în funcție de volumul de activitate, particularitățile cazuistice și gradul de procesivitate estimat;c) formulează propuneri privind înființarea de sedii secundare cu activitate permanentă la tribunale, pe care le înaintează spre aprobare Consiliului Superior al Magistraturii;d) elaborează proiecte de regulamente sau instrucțiuni care interesează organizarea și funcționarea ministerului și a instanțelor judecătorești;e) verifică, în colaborare cu Direcția financiar-contabilă, statele de funcții ale instanțelor judecătorești și ale unităților subordonate ministerului, pe care le supune spre aprobare ministrului justiției, după obținerea avizului conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz;e^1) aprobă, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, prin ordin al ministrului justiției, statele de funcții și de personal ale parchetelor, precum și orice modificare a acestora (transformări/transferuri de posturi); (la 29-10-2013, Lit. e^1) a alin. (1) al art. 120 a fost introdusă de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) f) urmărește permanent echilibrarea statului de funcții cu volumul de activitate al instanțelor judecătorești și, după caz, face propuneri pentru redistribuirea unor posturi între instanțe, întocmind lucrările necesare, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii;g) efectuează lucrările necesare privind propunerile de transformare a posturilor din cadrul unităților subordonate ministerului și al instanțelor judecătorești, pe care le supune, spre aprobare, ministrului justiției, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, după caz;h) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanțelor judecătorești, pe care le înaintează conducerii ministerului, propunând măsurile ce se impun;i) formulează, la solicitarea Direcției elaborare acte normative, puncte de vedere privind proiectele de acte normative întocmite de aceasta, în domeniul său de activitate;j) întocmește, la solicitarea altor compartimente din minister și a instanțelor judecătorești, puncte de vedere privind problemele de drept ce se ivesc în activitatea de aplicare a unor acte normative;k) formulează, la solicitarea altor compartimente din minister și a unităților subordonate acestuia, observații și propuneri la proiectele de regulamente întocmite de acestea;l) asigură ținerea la zi a evidenței posturilor de la instanțele judecătorești;m) rezolvă cererile, sesizările și memoriile care îi sunt repartizate pentru soluționare.n) colaborează cu compartimentul de statistică din cadrul ministerului în activitățile de colectare, centralizare și analiză a datelor statistice referitoare la activitățile specifice biroului. (la 06-10-2011, Lit. n) a alin. (1) al art. 120 a fost introdusă de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 1.927 din 22 septembrie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 6 octombrie 2011. ) (2) Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanțe și Ministerul Public propune, în colaborare cu celelalte compartimente din minister, măsurile ce urmează a fi cuprinse în Programul de guvernare și în programul legislativ al Guvernului în domeniul justiției și colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Public, celelalte compartimente din minister, precum și cu orice alte autorități dintre cele prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009, cu modificările și completările ulterioare, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare a sistemului judiciar, coordonează și monitorizează implementarea acestora.(3) În vederea îndeplinirii atribuțiilor, Biroul Consiliul Superior al Magistraturii, organizare instanțe și Ministerul Public colaborează cu Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Public.(4) Abrogat. (la 21-08-2018, Alineatul (4) din Articolul 120 , Punctul 2. , Sectiunea 1 , Capitolul VII , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032/C din 31 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) (5) Abrogat. (la 21-08-2018, Alineatul (5) din Articolul 120 , Punctul 2. , Sectiunea 1 , Capitolul VII , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032/C din 31 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )  +  Articolul 121La nivelul Direcției resurse umane sunt constituite următoarele evidențe:a) registrul general de evidență a lucrărilor ministerului (Registry);b) condica de expediere a corespondenței către compartimentele din minister;c) condica de expediere a corespondenței prin Registratura ministerului, Serviciul Informații Clasificate și Administrația Națională a Penitenciarelor;d) condica de predare a proiectelor de ordine ale ministrului justiției pentru viză;e) condica de prezență.  +  Secţiunea a 2-a Serviciul profesii juridice conexe  +  Articolul 122Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire atribuțiile ministerului privind:a) operatorii Registrului Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare RNPM sau Registru, și birourile teritoriale ale operatorilor, în calitatea pe care acesta o are de Autoritate de supraveghere a registrului, astfel cum acestea sunt stabilite prin Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, precum și prin alte acte normative incidente în materie; (la 11-02-2019, Litera a) din Articolul 122 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) b) executorii judecătorești, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 188/2000, republicată, precum și prin alte acte normative incidente în materie; (la 29-10-2013, Lit. b) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) c) experții tehnici judiciari, astfel cum sunt stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin alte acte normative incidente în materie;c^1) coordonarea, în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 75/2000 privind organizarea activității de expertiză criminalistică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 488/2002, cu modificările și completările ulterioare, activității de autorizare și evidență a experților criminaliști autorizați. (la 21-08-2018, Articolul 122 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost completat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032/C din 31 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 ) d) notarii publici, astfel cum sunt stabilite prin Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum și prin alte acte normative incidente în materie; (la 29-10-2013, Lit. d) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) e) interpreții și traducătorii, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea și plata interpreților și traducătorilor folosiți de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiției, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, de organele de urmărire penală, de instanțele judecătorești, de birourile notarilor publici, de avocați și de executori judecătorești, cu modificările și completările ulterioare, precum și prin alte acte normative incidente în materie; (la 29-10-2013, Lit. e) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) f) recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic, astfel cum sunt stabilite prin Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare, prin Ordinul ministrului justiției nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoașterea calificării profesionale de consilier juridic a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în vederea admiterii și practicării acesteia în România, precum și prin Ordinul ministrului justiției nr. 606/C/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea titlului oficial de calificare în profesia de consilier juridic, obținut în România, și a experienței în profesie dobândite în România de către cetățenii români sau cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene ori aparținând Spațiului Economic European, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European; (la 29-10-2013, Lit. f) a art. 122 a fost modificată de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) g) atestarea titlului oficial de calificare român de consilier juridic și a experienței în profesie dobândită în România de către cetățenii români sau cetățenii unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European.  +  Articolul 123Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind operatorii RNPM și birourile teritoriale ale operatorilor: (la 11-02-2019, Partea introductivă a articolului 123 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) a) face propuneri, la solicitarea persoanelor interesate care îndeplinesc condițiile de autorizare, pentru autorizarea operatorilor RNPM și a birourilor teritoriale ale acestora, propuneri pe care le înaintează ministrului justiției; (la 11-02-2019, Litera a) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) b) face propuneri pentru suspendarea sau revocarea dreptului unui operator/birou teritorial de a înregistra în Registru, în condițiile Legii nr. 297/2018, propuneri pe care le înaintează ministrului justiției; (la 11-02-2019, Litera b) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) c) exprimă acordul/dezacordul privind îndeplinirea condițiilor de autorizare de către agenții/birourile teritoriale ale operatorilor; (la 11-02-2019, Litera c) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) d) Abrogată. (la 11-02-2019, Litera d) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) e) în colaborare cu Direcția tehnologia informației efectuează, la sediul operatorilor RNPM sau al birourilor teritoriale ale operatorilor, controlul activității operatorilor sau birourilor teritoriale și face propuneri, corespunzător celor constatate, ministrului justiției; (la 11-02-2019, Litera e) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) e^1) constată săvârșirea abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile teritoriale ale acestora și aplică sancțiunea avertismentului scris; (la 11-02-2019, Litera e^1) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) e^2) constată săvârșirea abaterilor disciplinare de către operatorii RNPM sau birourile teritoriale ale acestora și face propuneri pentru aplicarea sancțiunii suspendării sau revocării dreptului de a efectua înscrieri în Registru, propuneri pe cale le înaintează ministrului justiției; (la 11-02-2019, Articolul 123 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) f) supraveghează desfășurarea activității curente a RNPM, după cum urmează: (la 11-02-2019, Partea introductivă a literei f) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 1. Abrogat. (la 11-02-2019, Punctul 1. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 2. Abrogat. (la 11-02-2019, Punctul 2. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 3. verifică garanțiile de răspundere profesională constituite de operatorii autorizați (polițe de asigurare, scrisori de garanție bancară); (la 11-02-2019, Punctul 3. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 4. verifică, trimestrial, rapoartele plății taxelor de înscriere și cooperează cu direcțiile cu atribuții în acest sens din cadrul ministerului, respectiv din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, pentru constatarea respectării modului de încasare și plată a taxelor de înscriere în RNPM de către operatorii autorizați, precum și a taxelor de autorizare/reautorizare; (la 11-02-2019, Punctul 4. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 5. în colaborare cu Direcția tehnologia informației controlează de la distanță, prin sistemul informatic (vizualizare înscrieri pe server), activitatea operatorilor și/sau a birourilor teritoriale ale acestora de înscriere în RNPM; (la 11-02-2019, Punctul 5. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 6. în colaborare cu Direcția tehnologia informației cooperează cu operatorii/agenții și cu Corpul operatorilor RNPM în scopul îmbunătățirii activității, a calității și performanțelor tehnice, a administrării și funcționării RNPM, precum și a relației dintre Registru și terminalele care îl deservesc; (la 11-02-2019, Punctul 6. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 7. veghează ca desfășurarea activității operatorilor și a birourilor teritoriale ale acestora să se facă în conformitate cu regulile de concurență loială; (la 11-02-2019, Punctul 7. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) 8. în colaborare cu Direcția tehnologia informației ia măsurile care se impun în cazul în care modalitățile tehnice de a accesa Registrul, folosite de public, de operatori sau de birourile teritoriale ale acestora, ar conduce la perturbarea funcționării Registrului și la îngreunarea substanțială a realizării scopului pentru care acesta a fost creat; (la 11-02-2019, Punctul 8. din Litera f) , Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) g) abrogată; (la 11-02-2019, Litera g) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) h) abrogată; (la 11-02-2019, Litera h) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost abrogată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) i) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcția elaborare acte normative, de modificare a legislației incidente în acest domeniu;j) ține evidența informatizată a operatorilor autorizați și a birourilor teritoriale ale acestora;k) examinează orice petiție primită referitoare la nerespectarea de către operatori, directori de Registru sau de către birourile teritoriale ale operatorilor a dispozițiilor legale și dispune măsurile corespunzătoare pentru îndreptarea situației. (la 11-02-2019, Litera k) din Articolul 123 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 )  +  Articolul 124Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind executorii judecătorești: (la 29-10-2013, Partea introductivă a art. 124 a fost modificată de pct. 50 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) a) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcția de executor judecătoresc și încetării calității de executor judecătoresc;b) efectuează lucrările necesare în vederea suspendării din funcție și încetării suspendării din funcția de executor judecătoresc;c) efectuează lucrările necesare în vederea asocierii și încetării asocierii executorilor judecătorești sau a schimbării sediului profesional al biroului executorului judecătoresc;d) efectuează lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului executorului judecătoresc;e) efectuează lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcția de executor judecătoresc, ca urmare a schimbării numelui acestuia;f) efectuează lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiției privind executorii judecătorești;g) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, lucrările necesare privind actualizarea numărului executorilor judecătorești, cu repartizarea posturilor pe circumscripții ale judecătoriilor, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiției;h) efectuează, cu consultarea Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, lucrările necesare privind stabilirea și actualizarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești, pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiției;i) participă la organizarea și desfășurarea concursurilor sau examenelor pentru dobândirea calității de executor judecătoresc, a concursului pentru schimbări de sediu și constată îndeplinirea condițiilor legale pentru admiterea în profesie fără examen;j) întocmește și păstrează în evidență mapele profesionale ale executorilor judecătorești;k) întocmește și actualizează permanent evidența informatizată a executorilor judecătorești cu privire la numirea în funcție și încetarea calității de executor judecătoresc, suspendarea și încetarea suspendării din funcție, asocierea și încetarea asocierii, precum și schimbarea sediului profesional;l) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. l) a art. 124 a fost abrogată de pct. 51 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) m) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcția elaborare acte normative, de modificare a legislației incidente în acest domeniu;n) colaborează cu Direcția tehnologia informației în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiții a bazei de date privind evidența executorilor judecătorești;o) ia, în condițiile legii, orice alte măsuri necesare desfășurării în bune condiții a activității executorilor judecătorești;p) analizează petițiile, memoriile și sesizările privind activitatea executorilor judecătorești; (la 29-10-2013, Lit. p) a art. 124 a fost modificată de pct. 52 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) q) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. q) a art. 124 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) r) abrogată; (la 29-10-2013, Lit. r) a art. 124 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) s) abrogată. (la 29-10-2013, Lit. s) a art. 124 a fost abrogată de pct. 53 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 125În cadrul Serviciului profesii juridice conexe funcționează compartimentul Biroul central pentru expertize tehnice judiciare, care îndeplinește următoarele atribuții privind experții tehnici judiciari: (la 29-10-2013, Partea introductivă a art. 125 a fost modificată de pct. 54 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) a) coordonează, îndrumă și controlează, din punct de vedere administrativ, activitatea de expertiză tehnică judiciară;b) întocmește anual și face demersurile necesare pentru publicarea pe pagina de internet a ministerului a tabelului nominal cuprinzând experții tehnici judiciari, respectiv a listei nominale cuprinzând specialiștii, cu datele de identificare, pe specializări și pe județe, respectiv pe municipiul București, în funcție de domiciliul acestora;c) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experții tehnici judiciari, respectiv specialiștii, efectuând operativ, în evidența informatizată, modificările intervenite ca urmare a dobândirii calității de expert tehnic judiciar/specialist sau a radierii unor experți tehnici judiciari/specialiști;d) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experții tehnici judiciari, respectiv specialiștii, efectuând operativ, în evidența informatizată, modificările intervenite ca urmare a suspendării calității de expert tehnic judiciar/specialist sau a încetării suspendării;e) actualizează tabelul nominal/lista nominală cuprinzând experții tehnici judiciari, respectiv specialiștii, efectuând operativ, în evidența informatizată, modificările intervenite ca urmare a schimbării datelor de identificare și de contact sau a altor date privind experții tehnici judiciari/specialiștii;f) comunică operativ birourilor locale pentru expertize judiciare tehnice și contabile modificările privind evidența experților tehnici judiciari și a specialiștilor care pot efectua expertize tehnice judiciare și contabile;g) aplică sancțiuni disciplinare experților tehnici judiciari care au săvârșit abateri disciplinare în exercitarea profesiei;h) organizează examenul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar;i) organizează interviul pentru dobândirea calității de expert tehnic judiciar;j) organizează testarea pentru dobândirea calității de specialist;k) întocmește și eliberează autorizația de expert tehnic judiciar, care cuprinde cel puțin numele și prenumele expertului și specializarea acestuia.l) face propuneri motivate, în colaborare cu Direcția elaborare acte normative, de modificare a legislației incidente în domeniu; (la 29-10-2013, Lit. l) a art. 125 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) m) colaborează cu Direcția tehnologia informației în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiții a bazei de date privind evidența experților tehnici judiciari/specialiștilor; (la 29-10-2013, Lit. m) a art. 125 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) n) analizează petițiile, memoriile și sesizările privind activitatea experților tehnici judiciari și a specialiștilor. (la 29-10-2013, Lit. n) a art. 125 a fost introdusă de pct. 55 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 125^1În vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor prevăzute la art. 122 lit. c^1), Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții:a) elaborează proiectul de regulament privind modalitățile de dobândire a calității de expert criminalist autorizat, precum și procedura de retragere a acestei calități și proiectul de ordin al ministrului justiției pentru aprobarea acestui regulament;b) organizează, în condițiile legii, examenul pentru dobândirea calității de expert criminalist autorizat;c) ține evidența experților criminaliști autorizați;d) întocmește și revizuiește periodic tabelul nominal cuprinzând experții criminaliști autorizați;e) eliberează și vizează legitimațiile de expert criminalist;f) eliberează adeverința de exercitare, cu caracter temporar sau ocazional, pe teritoriul României, în condițiile prevăzute de lege, a profesiei de expert criminalist;g) constată pierderea calității de expert criminalist autorizat;h) întocmește lucrările necesare îndeplinirii procedurii de retragere a calității de expert criminalist;i) realizează verificările documentelor depuse în vederea autorizării prin Sistemul de informare în cadrul pieței interne, în condițiile legii;j) îndeplinește atribuțiile specifice asumate de minister prin Protocolul de colaborare încheiat cu Centrul Național «România Digitală» pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare, prin utilizarea platformei PCU electronic;k) îndeplinește atribuțiile specifice direcției referitoare la recunoașterea profesiei de expert criminalist în cadrul Rețelei autorităților competente cu atribuții în recunoașterea calificărilor profesionale - prin intermediul platformei electronice online IMI PQ NET România. (la 21-08-2018, Sectiunea a 2-a din Capitolul VII , Titlul VII a fost completata de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 3.032/C din 31 iulie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 21 august 2018 )  +  Articolul 126Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind notarii publici:a) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare în vederea numirii în funcția de notar public și încetarea calității de notar public; (la 29-10-2013, Lit. a) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) b) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare în vederea suspendării și încetării suspendării din funcția de notar public;c) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare în vederea asocierii și încetării asocierii notarilor publici sau a schimbării sediului profesional al notarului public; (la 29-10-2013, Lit. c) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) d) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare în vederea modificării ordinelor de numire în funcția de notar public ca urmare a schimbării numelui notarului public;e) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare în vederea rectificării erorilor materiale din ordinele ministrului justiției;f) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare în vederea prelungirii termenului de înregistrare a biroului notarial; (la 29-10-2013, Lit. f) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) g) analizează propunerile înaintate de Uniunea Națională a Notarilor Publici privind actualizarea numărului de notari publici pe localități și întocmește lucrările necesare, pe care le prezintă ministrului justiției pentru a fi aprobate prin ordin;h) analizează propunerile de actualizare a onorariilor notarilor publici, înaintate de Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici, și le prezintă ministrului justiției pentru aprobare prin ordin; (la 29-10-2013, Lit. h) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) i) întocmește și păstrează în evidență mapele profesionale ale notarilor publici;j) întocmește și actualizează permanent evidența informatizată a notarilor publici referitoare la numirea în funcție, încetarea calității de notar public, suspendarea și încetarea suspendării din funcție, la asociere și încetarea asocierii, precum și la schimbarea sediului profesional;k) face propuneri motivate în colaborare cu Direcția elaborare acte normative de modificare a legislației incidente în acest domeniu;l) colaborează cu Direcția tehnologia informației în vederea creării și actualizării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiții a bazei de date privind evidența notarilor publici;m) participă la organizarea și desfășurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari, precum și a concursului pentru ocuparea posturilor vacante de notar public, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;n) ia, în condițiile legii, orice alte măsuri necesare desfășurării în bune condiții a activității notarilor publici; (la 29-10-2013, Lit. n) a art. 126 a fost modificată de pct. 56 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. ) o) analizează petițiile, memoriile și sesizările privind activitatea notarilor publici. (la 29-10-2013, Lit. o) a art. 126 a fost introdusă de pct. 57 al art. I din ORDINUL nr. 3.058/C din 15 octombrie 2013, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 662 din 29 octombrie 2013. )  +  Articolul 127Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind interpreții și traducătorii autorizați:a) verifică cererile de autorizare ca traducător și interpret și actele doveditoare depuse de solicitanți, ia măsuri pentru completarea acestora și întocmește listele de interpreți și traducători autorizați, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;b) întocmește proiectele de ordin privind autorizarea traducătorilor și interpreților și referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiției spre aprobare prin ordin;c) ia act de cererile de încetare a autorizării și verifică sesizările privind încetarea autorizării ca traducător și interpret. Întocmește proiecte de ordin privind încetarea autorizării ca traducător și interpret și referatele corespunzătoare, pe care le supune ministrului justiției spre aprobare;d) eliberează autorizațiile de traducător și interpret solicitanților care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru autorizare și comunică răspunsuri motivate celor care nu îndeplinesc condițiile pentru autorizare;e) întocmește și actualizează permanent evidența informatizată a traducătorilor și interpreților autorizați;f) colaborează cu Direcția tehnologia informației în vederea creării unor programe informatice care să permită exploatarea în cele mai bune condiții a bazei de date privind evidența traducătorilor și interpreților autorizați;g) analizează petițiile, memoriile și sesizările privind activitatea traducătorilor și interpreților autorizați;h) comunică instituțiilor prevăzute de lege listele cu persoanele autorizate ca traducător și interpret;i) informează persoanele interesate cu privire la actele care sunt necesare autorizării sau, după caz, cu privire la completarea acestora, în vederea obținerii autorizației de traducător și interpret;j) face propuneri motivate în colaborare cu Direcția elaborare acte normative de modificare a legislației incidente în acest domeniu;k) recunoaște certificatele sau alte documente similare care atestă calitatea de interpret și traducător autorizat în specialitatea științe juridice emise/eliberate de autoritățile competente din statul membru al UE sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene de origine sau de proveniență;l) atestă titlul oficial de calificare român de traducător și interpret autorizat al cetățenilor români sau cetățenilor unui alt stat membru UE sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene, în vederea practicării acestor profesii în celelalte state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene;m) ține evidența traducătorilor și interpreților autorizați în științe juridice de autoritățile competente din statele membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European ori Confederației Elvețiene stabiliți în România sau care exercită temporar această profesie pe teritoriul României.  +  Articolul 128Serviciul profesii juridice conexe îndeplinește următoarele atribuții privind recunoașterea și atestarea calificării profesionale de consilier juridic:a) efectuează lucrările necesare pentru organizarea și desfășurarea examenului de verificare a cunoștințelor profesionale ale cetățenilor statelor membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European, în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea și practicarea acestei profesii în România;b) participă în comisiile constituite în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier juridic pentru admiterea și practicarea acestei profesii în România de către cetățenii statelor membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European;c) efectuează, în condițiile legii, lucrările necesare, respectiv proiectele de ordin cu referatele corespunzătoare, în vederea recunoașterii calificării profesionale de consilier juridic a cetățenilor statelor membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European care au susținut examenul de verificare a cunoștințelor profesionale sau care efectuează stagiul în domeniul dreptului românesc în scopul admiterii și practicării profesiei în România;d) atestă titlul oficial de calificare român de consilier juridic și experiența în profesie dobândită în România de către cetățenii români sau cetățenii unui alt stat membru al UE ori aparținând Spațiului Economic European, în vederea admiterii și practicării acesteia în celelalte state membre ale UE sau aparținând Spațiului Economic European.  +  Articolul 129La nivelul Serviciului profesii juridice conexe sunt constituite următoarele evidențe:a) dosarele de autorizare ale operatorilor RNPM și ale birourilor teritoriale ale operatorilor; (la 11-02-2019, Litera a) din Articolul 129 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) b) evidența informatizată a operatorilor RNPM și a birourilor teritoriale ale operatorilor; (la 11-02-2019, Litera b) din Articolul 129 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VII , Titlul VII a fost modificată de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 342/C din 29 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 105 din 11 februarie 2019 ) c) mapele profesionale ale executorilor judecătorești;d) evidența informatizată a executorilor judecătorești;e) dosarele de înregistrare și radiere în/din evidența specială a ministerului a executorilor instituțiilor de credit;f) evidența informatizată a executorilor instituțiilor de credit;g) dosarele de înregistrare și radiere în/din evidența specială a ministerului a executorilor instituțiilor financiare nebancare;h) evidența informatizată a executorilor instituțiilor financiare nebancare;i) evidența informatizată a experților tehnici judiciari, a specialiștilor și contabililor autorizați care efectuează expertize judiciare;j) dosarul cuprinzând deciziile de suspendare, încetare a suspendării, radiere, privind experții tehnici judiciari și specialiștii;j^1) dosarele de autorizare ale experților criminaliști autorizați; (la 21-