ORDIN nr. 90 din 14 ianuarie 2016pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2016  Având în vedere prevederile art. 187 alin. (2), ale art. 209 și ale art. 352 alin. (8) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, prevăzută în anexa nr. 2.(3) Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică și pentru obligațiile fiscale pentru care au fost acordate eșalonări la plată până la data intrării în vigoare a acestuia.  +  Articolul 3Direcția generală de reglementare a colectării creanțelor bugetare, Direcția generală de planificare, monitorizare și sinteză, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, Direcția generală de tehnologia informației, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 14 ianuarie 2016.Nr. 90.  +  Anexa nr. 1
  CONȚINUTUL CERERII
  de acordare a eșalonării la plată și documentele
  justificative anexate acesteia
   +  Articolul 1Dispoziții privind cererea de acordare a eșalonării la plată(1) Eșalonările la plată a obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexă, depusă la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30,33,35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, sau comunicate prin poștă, cu confirmare de primire. (la 22-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 1 , Anexa 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 ) (2) Pentru debitorii care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a eșalonărilor la plată se depune de către debitor, atât pentru obligațiile fiscale datorate de acesta, cât și pentru cele ale sediilor sale secundare. Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligațiilor fiscale ale debitorului și se analizează raportat la totalul obligațiilor debitorului și ale sediilor sale secundare.(3) Cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale va cuprinde următoarele elemente:a) datele de identificare a debitorului: denumirea/numele și prenumele acestuia, a/ale reprezentantului legal/ reprezentantului fiscal/împuternicitului, dacă este cazul, domiciliul fiscal, codul de identificare fiscală, numărul de telefon/fax al acestora, adresa de e-mail, precum și datele de identificare pentru sediile secundare înregistrate fiscal, potrivit legii;b) perioada pentru care se solicită eșalonarea la plată, exprimată în luni, și motivarea acesteia;c) suma totală pentru care se solicită eșalonare la plată și/sau amânare la plată, după caz, defalcată pe tipuri de impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat și, în cadrul acestora, pe obligații fiscale principale și accesorii. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, impozitul pe venitul din salarii se menționează separat pentru debitor și separat pentru fiecare dintre sediile sale secundare;d) justificarea stării de dificultate generate de lipsa temporară de disponibilități bănești și cauzele acesteia;e) mențiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza capitolului IV «Înlesniri la plată» al titlului VII «Colectarea creanțelor fiscale» din lege; (la 22-07-2019, Litera e) din Articolul 1 , Anexa 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 ) f) mențiuni referitoare la bunurile în proprietate, în cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate sau acestea sunt insuficiente pentru constituirea garanțiilor la nivelul prevăzut de art. 193 din lege, după caz;g) data și semnătura debitorului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal/împuternicitului.(4) Cererea de acordare a eșalonării la plată, depusă în condițiile art. 206 din lege, trebuie să conțină elementele prevăzute la alin. (3) lit. a)-c), e) și f), precum și precizarea expresă că se solicită eșalonarea la plată cu încadrarea în categoria debitorilor cu risc fiscal mic sau invocarea temeiului legal, respectiv art. 206 din lege.(5) În cazul solicitării unei eșalonări în temeiul art. 206 alin. (5) din lege, cererea trebuie depusă anterior împlinirii scadenței sau termenului de plată prevăzute la art. 154 și 156 din lege, după caz.  +  Articolul 2Documente justificative anexate cererii de acordare a eșalonării la plată(1) La cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a debitorului din care să reiasă că nu se află sub incidența legislației privind insolvența, că nu se află în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, și că nu i s-au/s-a stabilit răspunderile/răspunderea, potrivit legislației privind insolvența, și/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 și 26 din lege;b) documente sau informații relevante în susținerea cererii.(2) În cazul persoanelor juridice, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează și următoarele documente:a) copia ultimei situații financiare anuale;b) situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale;c) copia ultimei balanțe de verificare;d) programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal al debitorului, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare;e) situația privind indicatorii orientativi și alte informații.(2^1) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, precum și al debitorilor cu risc fiscal mic, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale nu se anexează documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și d). (la 22-07-2019, Articolul 2 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 ) (2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), documentele prevăzute la lit. a) și c), precum și situația privind indicatorii orientativi nu se anexează de către debitorii care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit legislației naționale. În acest caz, debitorul menționează în cerere cauzele care au condus la situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești. (la 22-07-2019, Articolul 2 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 ) (3) În cazul debitorilor prevăzuți la art. 193 alin. (3) din lege, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează și documente din care să rezulte regimul juridic al bunurilor.(4) Documentul prevăzut la alin. (2) lit. a) nu se anexează în cazul în care situațiile financiare anuale au fost depuse la organul fiscal competent. Acestea se solicită de către organul fiscal de la serviciile/birourile/compartimentele care le gestionează.(5) În cazul persoanelor fizice, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale se anexează și următoarele documente:a) registrul-jurnal de încasări și plăți sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile debitorului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale;b) programul de redresare financiară sau orice alt document similar, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare.(6) În cazul cererilor depuse în condițiile art. 206 din lege, persoanele juridice și persoanele fizice anexează și următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că acesta nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești;b) propunere de grafic de eșalonare cuprinzând cuantumul ratelor de eșalonare, care trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (13^1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin. Depunerea acestui document este opțională. (la 22-07-2019, Alineatul (6) din Articolul 2 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 ) (7) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, precum și al celor care desfășoară activități cu caracter sezonier, care doresc să plătească ratele de eșalonare diferențiat, acestea trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (13^1) lit. a) și b) din anexa nr. 2 la ordin. (la 22-07-2019, Articolul 2 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 )  +  Articolul 3Dispoziții finaleAnexa face parte integrantă din prezenta anexă. (la 22-07-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 )  +  Anexa
  Nr. înregistrare . . . . . . . . . .Nr. înregistrare . . . . . . . . . .
  Data . . . . . . . . . .Data . . . . . . . . . .
  (contribuabil)(organ fiscal central)
  Datele de identificare a contribuabiluluiDatele de identificare a reprezentantului legal/reprezentatului fiscal/ împuternicitului
  Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . . Telefon/fax: . . . . . . . . . . E-mail: . . . . . . . . . .Denumirea/Numele și prenumele . . . . . . . . . . Adresa: . . . . . . . . . . Codul de identificare fiscală . . . . . . . . . .

  CERERE
  de acordare a eșalonării la plată
  În temeiul prevederilor Cap. IV "Înlesniri la plată" din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Cod de procedură fiscală, și ale Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central, solicit*1): *1) se bifează una din situațiile descrise. [ ] - eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de .......... luni*2), conform art. 184 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, *2) se menționează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 60 luni, cu garanții insuficiente. [ ] - eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de .......... luni*3), conform art. 184 alin. (1) și art. 186 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, *3) se menționează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 6 luni. [ ] - eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, pe o perioadă de .......... luni*4), amânare la plată în vederea anulării a penalităților de întârziere, inclusiv 50% din majorări de întârziere, precum și amânarea la plată în vederea reducerii a penalităților de nedeclarare, conform art. 184 alin. (1) și art. 208 din Codul de procedură fiscală, *4) se menționează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 60 luni. [ ] - menținere a valabilității eșalonării la plată și/sau a amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, conform art. 200 din Codul de procedură fiscală, [ ] - modificare a deciziei de eșalonare la plată și/sau a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eșalonării la plată pe o perioadă de.......... luni*4), conform art. 195 din Codul de procedură fiscală, *4) se menționează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 60 luni. [ ] - modificare a deciziei de eșalonare la plată și emiterea deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, cu acordarea eșalonării la plată pe o perioadă de .......... luni*4), conform art. 195 alin. (8^2) din Codul de procedură fiscală, *4) se menționează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 60 luni. [ ] - eșalonare la plată pe o perioadă de.......... luni*5), amânare la plată în vederea anulării a penalităților de întârziere, inclusiv a unui procent de 50% din dobânzi, precum și amânarea la plată în vederea reducerii a penalităților de nedeclarare, pentru debitorii cu risc fiscal mic, conform art. 206 din Codul de procedură fiscală. *5) se menționează numărul de luni pentru care se dorește eșalonarea la plată, care poate fi de până la 12 luni.Motivele pentru care solicit înlesnirea la plată sunt următoarele: ............................................................................ ............................................................................ Obiect de activitate: Cod CAEN .........., denumire Cod CAEN ............... [ ] - Solicit plata diferențiată a ratelor, întrucât desfășor activitate cu caracter sezonier, respectiv .........., iar perioada în care pot avea venituri care să asigure plata ratelor este următoarea ..........*6). Rata de eșalonare din perioada în care nu am capacitate financiară de plată va fi de .......... %*7). *6) Numărul de luni în care debitorul poate plăti rate mai mici este de maxim 6 luni într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an. *7) Procentul nu poate fi mai mic de 10% din cuantumul ratei de eșalonare la plată, conform prevederilor art. (7) alin. (13^1) din Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016 pentru aprobarea conținutului cererii de acordare a eșalonării la plată și a documentelor justificative anexate acesteia, precum și a Procedurii de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central. Date de identificare ale sediilor secundare:
  Nr. crt. Denumire sediu secundar CIF Domiciliul fiscal Telefon/fax
  Obligațiile fiscale pentru care solicit înlesniri la plată sunt în sumă totală de ........... lei, conform tabelului de mai jos:1. Contribuabil/Sediu principal
  - lei -
  Nr. crt. Denumirea obligației fiscale Obligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principală Obligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/ Dobânzi, din care: Penalități de întârziere, din care: Penalități de nedeclarare, din care:
  eșalonare la plată amânare la plată eșalonare la plată amânare la plată eșalonare la plată amânare la plată
  01 2 = 3+4+5+6+7+8 3 4 5 6 7 8 9
  1.
  2.
  3.
  4.
  . . .
  Total general 1
  2. Sedii secundare
  - lei -
  Nr. crt. Cod de înregistra re fiscală al sediului secundar Obligația fiscală
  Total, din care: Obligație fiscală principală Obligații fiscale accesorii
  Majorări de întârziere/Dobânzi, din care: Penalități de întârziere, din care: Penalități de nedeclarare, din care:
  eșalonare la plată amânare la plată eșalonare la plată amânare la plată eșalonare la plată amânare la plată
  01 2 = 3+4+5+6+7+8 3 4 5 6 7 8 9
  1.
  2.
  . . .
  Total general 2
  Total general (Total general 1+Total general 2)
  Cauzele care au dus la starea de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești, sunt următoarele: ........................................................................... ...........................................................................Capacitatea financiară de plată pe perioada eșalonării la plată ........................................................................... ........................................................................... Pentru obligațiile solicitate la eșalonare la plată: [ ] nu a fost acordată/[ ] a fost acordată eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale în baza Capitolului IV "Înlesniri la plată" al Titlului VII "Colectarea creanțelor fiscale" din Codul de procedura fiscală. Mențiuni referitoare la bunurile în proprietate: [ ] - nu dețin bunuri în proprietate; [ ] - dețin bunuri în proprietate: o suficiente / o insuficiente pentru constituirea garanțiilor prevăzute de lege.Alte informații relevante pentru soluționarea cererii: .................................................................. .................................................................. La prezenta cerere anexez, după caz, următoarele documente: [ ] - declarația pe propria răspundere din care reiese că nu sunt sub incidența legislației privind insolvența/în dizolvare, potrivit prevederilor legale în vigoare, și că nu mi s-a stabilit răspunderea, în baza legislației privind insolvența, și/sau răspunderea solidară, conform prevederilor art. 25 și 26 din Codul de procedură fiscală; [ ] - copia ultimei situații financiare anuale*8); *8) se anexează de către persoanele juridice, cu excepția debitorilor care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit legislației naționale. [ ] - situația încasărilor și plăților pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale*9); *9) se anexează de către persoanele juridice, cu excepția debitorilor cu risc fiscal mic. [ ] - copia ultimei balanțe de verificare*8); *8) se anexează de către persoanele juridice, cu excepția debitorilor care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit legislației naționale. [ ] - programul de restructurare sau de redresare financiară semnat de reprezentantul legal, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare*9); *9) se anexează de către persoanele juridice, cu excepția debitorilor cu risc fiscal mic. [ ] - situația privind indicatorii orientativi și alte informații*8); *8) se anexează de către persoanele juridice, cu excepția debitorilor care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit legislației naționale. [ ] - documentele din care rezultă regimul juridic al bunurilor, întrucât mă aflu în situația art. 193 alin. (3) din Codul de procedură fiscală; [ ] - registrul-jurnal de încasări și plăți sau, după caz, actele prin care se dovedesc veniturile debitorului pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale*10); *10) se anexează de către persoanele fizice. [ ] - programul de redresare financiară sau orice alt document similar, care va conține și argumentarea posibilității plăților pe perioada solicitată la eșalonare*10); *10) se anexează de către persoanele fizice. [ ] - declarația pe propria răspundere din care rezultă că nu mă aflu în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești; [ ] - propunere de grafic de eșalonare cuprinzând cuantumul ratelor de eșalonare*11); *11) se anexează de către: debitorii care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, debitorii care desfășoară activități cu caracter sezonier și debitorii cu risc fiscal mic, după caz. [ ] - documente sau informații relevante în susținerea cererii, respectiv: .......... Reprezentant legal/fiscal/împuternicit al contribuabilului: Nume și prenume: .......... Funcția .......... Semnătura .......... (la 22-07-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 1.960 din 9 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 2PROCEDURĂde aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central