ORDIN nr. 1.960 din 9 iulie 2019pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016
EMITENT
  • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 22 iulie 2019    Având în vedere prevederile art. 184 alin. (1), art. 186 alin. (3^1) și alin. (4),art. 187 alin. (3) și (4),art. 191 alin. (4) și (6),art. 192 alin. (2^1) și (5),art. 193 alin. (3), (7) și (23),art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (1)-(3), alin. (7),(8^1),(8^2) și (11^1), art. 197 alin. (2^1), art. 199 alin. (4), art. 200 alin. (1), art. 209 și ale art. 342 alin. (1) și (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, ale art. II alin. (5)-(10) din Ordonanța Guvernului nr. 30/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Legea nr. 150/2018, precum și avizul conform al Ministerului Finanțelor Publice comunicat prin Adresa nr. 805.060 din 25.06.2019,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa nr. 1 „Conținutul cererii de acordare a eșalonării la plată și documentele justificative anexate acesteia“ și anexa nr. 2 „Procedura de aplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central“ la Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 20 ianuarie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Eșalonările la plată a obligațiilor fiscale se solicită de către debitor în baza unei cereri, al cărei model este prevăzut în anexă, depusă la registratura organului fiscal competent, prevăzut la art. 30,33,35 sau 40, după caz, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare lege, sau comunicate prin poștă, cu confirmare de primire.2. În anexa nr. 1, la articolul 1 alineatul (3), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins: e) mențiuni referitoare la înlesnirile la plată acordate până la data depunerii cererii, în baza capitolului IV «Înlesniri la plată» al titlului VII «Colectarea creanțelor fiscale» din lege;3. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) și (2^2), cu următorul cuprins: (2^1) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, precum și al debitorilor cu risc fiscal mic, la cererea de acordare a eșalonărilor la plată a obligațiilor fiscale nu se anexează documentele prevăzute la alin. (2) lit. b) și d).(2^2) Prin excepție de la prevederile alin. (2), documentele prevăzute la lit. a) și c), precum și situația privind indicatorii orientativi nu se anexează de către debitorii care nu au obligația să organizeze și să conducă evidențe contabile potrivit legislației naționale. În acest caz, debitorul menționează în cerere cauzele care au condus la situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești.4. În anexa nr. 1, la articolul 2, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) În cazul cererilor depuse în condițiile art. 206 din lege, persoanele juridice și persoanele fizice anexează și următoarele documente:a) declarația pe propria răspundere a debitorului sau a reprezentantului său legal din care să rezulte că acesta nu se află în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerțului sau în registre ținute de instanțe judecătorești;b) propunere de grafic de eșalonare cuprinzând cuantumul ratelor de eșalonare, care trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (13^1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin. Depunerea acestui document este opțională.5. În anexa nr. 1, la articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins: (7) În cazul debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, precum și al celor care desfășoară activități cu caracter sezonier, care doresc să plătească ratele de eșalonare diferențiat, acestea trebuie să respecte prevederile art. 7 alin. (13^1) lit. a) și b) din anexa nr. 2 la ordin.6. În anexa nr. 1, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 3, cu următorul cuprins:  +  Articolul 3Dispoziții finaleAnexa face parte integrantă din prezenta anexă.7. La anexa nr. 1 se introduce o anexă, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 8. În anexa nr. 2, la articolul 1, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1) Organul fiscal competent acordă următoarele înlesniri la plata obligațiilor fiscale:a) eșalonarea la plată, la cererea debitorului, a obligațiilor fiscale;b) amânarea la plată, în condițiile legii, a penalităților de întârziere cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;c) amânarea la plată, în condițiile legii, a unui procent de 50% din dobânzile cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;d) amânarea la plată, în condițiile legii, a unui procent de 50% din majorările de întârziere, reprezentând componenta de penalitate a acestora, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, în vederea anulării, până la data finalizării eșalonării la plată;e) amânarea la plată a penalităților de nedeclarare aferente obligațiilor fiscale principale nedeclarate sau declarate incorect de debitor și stabilite de organul de inspecție fiscală prin decizii de impunere, eșalonate la plată, în vederea reducerii cu 75%, până la data finalizării eșalonării la plată.9. În anexa nr. 2, la articolul 1 alineatul (3), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d) creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale.10. În anexa nr. 2, la articolul 1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins: (3^1) Nu se încadrează în categoria creanțelor prevăzute la alin. (3) lit. d) și nu se acordă înlesniri la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum și cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.11. În anexa nr. 2, la articolul 2, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), cererea se soluționează în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării la organul fiscal competent, în cazul:a) debitorilor cu risc fiscal mic, în condițiile art. 206 din lege;b) debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate, prevăzuți la art. 186 alin. (3^1) și la art. 193 alin. (3) din lege;c) debitorilor pentru care nu este necesară constituirea de garanții, prevăzuți la art. 193 alin. (2) din lege.12. În anexa nr. 2, la articolul 2, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Pentru debitorii prevăzuți la art. 204 din lege, precum și pentru cei care au transmise spre recuperare creanțe bugetare înscrise în titluri executorii emise de alte organe, organul fiscal competent înștiințează autoritatea competentă sau organul emitent al titlului executoriu, după caz, despre depunerea unei cereri de acordare sau de retragere, precum și despre emiterea unei decizii în soluționarea acestora, printr-o adresă la care anexează aceste documente. Aceste documente se transmit în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii cererii sau emiterii deciziei, după caz.13. În anexa nr. 2, la articolul 3 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) dacă cererea conține elementele prevăzute la art. 1 alin. (3), (4) sau art. 2 alin. (2^2), după caz, din anexa nr. 1 la ordin;b) dacă cererea este însoțită de documentele prevăzute la art. 2 din anexa nr. 1 la ordin, în funcție de situația în care se încadrează debitorul;14. În anexa nr. 2, la articolul 3, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Prin excepție de la alin. (10), pentru debitorii prevăzuți la art. 2 alin. (3), termenul de clarificare a neconcordanțelor și de eliberare a unui nou certificat de atestare fiscală este de cel mult 2 zile de la data comunicării certificatului de atestare fiscală inițial.15. În anexa nr. 2, la articolul 4 alineatul (5), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) obligațiile fiscale rămase nestinse din înlesnirile la plată acordate în baza titlului VII «Colectarea creanțelor fiscale», cap. IV «Înlesniri la plată» din lege. În cazul debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se înscriu obligațiile fiscale rămase nestinse ale debitorului, precum și impozitul pe venitul din salarii, rămas nestins, datorat de fiecare dintre sediile sale secundare. Aceste obligații nu se înscriu în cazul eliberării certificatului de atestare fiscală pentru menținerea valabilității înlesnirii la plată;16. În anexa nr. 2, la articolul 4, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) În cazul obligațiilor fiscale accesorii se înscriu separat cele ce fac obiectul eșalonării la plată și separat cele ce fac obiectul amânării la plată, după caz.17. În anexa nr. 2, la articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (2) și, după caz, alin. (3^1) din lege;18. În anexa nr. 2, la articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la alin. (2), pentru debitorii care nu dețin bunuri în proprietate, prevăzuți la art. 186 alin. (3^1) din lege, situația de dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și capacitatea financiară de plată pe perioada de eșalonare se analizează și se constată de organul fiscal pe baza informațiilor menționate de debitor în cerere sau deținute de organul fiscal competent, potrivit art. 186 alin. (3^1) din lege.19. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) După verificarea condițiilor prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent, în cel mult 15 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală, întocmește referatul «A», conform modelului prezentat în anexa nr. 11. Prin excepție, pentru debitorii prevăzuți la art. 2 alin. (3), referatul «A» se întocmește în cel mult 5 zile de la eliberarea certificatului de atestare fiscală.20. În anexa nr. 2, la articolul 5, alineatele (12) și (13) se modifică și vor avea următorul cuprins:(12) Prin excepție de la prevederile alin. (9), organul fiscal competent emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, în baza referatului prevăzut la alin. (4), în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 186 alin. (1) lit. a), c)-e), alin. (2) și alin. (3^1) din lege, după caz, pentru debitorii prevăzuți la art. 2 alin. (3). (13) Debitorii prevăzuți la art. 193 alin. (3) din lege, pentru care rezultă din documentația anexată că dețin în proprietate bunuri, constituie garanții potrivit prevederilor art. 193 alin. (4) din lege, caz în care se aplică prevederile alin. (9).21. În anexa nr. 2, la articolul 6, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Garanțiile constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. d) din lege trebuie să acopere obligațiile fiscale ale garantului pentru care organul fiscal a instituit sechestrul, sumele eșalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eșalonare, aplicat la totalul sumelor eșalonate și amânate la plată. Prin obligații fiscale ale garantului, care beneficiază de o eșalonare la plată aflată în derulare, se înțelege sumele eșalonate la plată, sumele amânate la plată, dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată plus procentul prevăzut la art. 193 alin. (13) din lege, corespunzător perioadei de eșalonare, aplicat la totalul sumelor eșalonate și amânate la plată.22. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (16) se introduce un nou alineat, alineatul (16^1), cu următorul cuprins:(16^1) În cazul în care pe parcursul eșalonării la plată bunurile care fac obiectul garanției constituite potrivit art. 193 alin. (6) lit. c) și d), alin. (15) și (16) din lege, s-au degradat ori dreptul de proprietate a acestor bunuri s-a modificat prin hotărâri judecătorești care constituie titluri executorii, organul fiscal central solicită debitorului, în termen de 5 zile de la data constatării acestui fapt, reconstituirea garanțiilor pentru obligațiile fiscale rămase nestinse din eșalonarea la plată dacă celelalte garanții nu sunt îndestulătoare.23. În anexa nr. 2, la articolul 6, după alineatul (18) se introduce un nou alineat, alineatul (19), cu următorul cuprins:(19) În cazul în care debitorul solicită executarea garanției constituite sub forma prevăzută la art. 193 alin. (6) lit. b) din lege pentru stingerea ratelor de eșalonare, cererea se depune până la împlinirea scadenței ratelor de eșalonare.24. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la alin. (2), în cazul debitorilor care dețin bunuri insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, organul fiscal competent întocmește referatul «B» și emite decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale în care se includ și penalitățile de întârziere, precum și decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalității de nedeclarare prin care se amână la plată doar penalitățile de nedeclarare. Penalitățile de nedeclarare care se amână la plată sunt cele aferente obligațiilor fiscale principale eșalonate la plată.25. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Prin excepție de la prevederile alin. (8), eșalonarea se acordă pe cel mult 6 luni, atât pentru obligațiile fiscale principale, cât și pentru dobânzile și penalitățile de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 184 alin. (1) din lege, pentru debitorii care nu constituie niciun fel de garanție ca urmare a faptului că nu dețin niciun fel de bunuri în proprietate. În această categorie se încadrează și debitorii care dețin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul.26. În anexa nr. 2, la articolul 7 alineatul (11), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) eșalonare la plată, în situația în care obligațiile fiscale principale pentru care s-au calculat acestea sunt stinse după expirarea termenului de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din lege;27. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (13) se modifică și va avea următorul cuprins:(13) Rata de eșalonare reprezintă obligații fiscale principale și/sau obligații fiscale accesorii eșalonate la plată, inclusiv dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată, după caz, cu excepția debitorilor care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, caz în care dobânzile datorate pe perioada eșalonării la plată se comunică prin decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii și se achită potrivit art. 156 alin. (1) din lege. Cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată se împarte în mod egal pentru fiecare rată de eșalonare.28. În anexa nr. 2, la articolul 7, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:(13^1) Prin excepție de la alin. (13), rata de eșalonare se stabilește astfel: a) pentru debitorul care desfășoară activități cu caracter sezonier, rata de eșalonare se stabilește în funcție de numărul de luni dintr-un an calendaristic în care acesta poate achita rate mai mari raportat la specificul activității contribuabilului și la capacitatea financiară de plată a acestuia. Numărul de luni în care debitorul poate să plătească rate de eșalonare mai mici decât cele prevăzute la alin. (13) nu poate fi mai mare de 6 luni într-un an calendaristic sau, după caz, fracție de an. Rata de eșalonare din perioada în care debitorul nu are capacitate financiară de plată nu poate fi mai mică de 10% din rata de eșalonare stabilită potrivit alin. (13);b) pentru debitorii care nu dețin bunuri în proprietate pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege, care anexează la cerere de acordare a eșalonării la plată o propunere de grafic, rata de eșalonare trebuie să fie în primele 3 luni de cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată, iar în următoarele luni, debitorul trebuie să achite restul obligațiilor fiscale proporțional cu lunile pentru care a fost acordată eșalonarea la plată;c) pentru debitorii cu risc fiscal mic, care anexează la cerere de acordare a eșalonării la plată o propunere de grafic, ratele de eșalonare la plată trebuie să fie în primele 6 luni de cel puțin 10% din cuantumul obligațiilor fiscale eșalonate la plată, la care se adaugă dobânda pe perioada eșalonării la plată calculată de organul fiscal competent, iar în următoarele luni debitorul trebuie să achite restul obligațiilor fiscale, proporțional cu lunile pentru care a fost acordată eșalonarea la plată.29. În anexa nr. 2, la articolul 7, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:(16) Odată cu emiterea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale se emit și deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale eșalonate, calculate până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, care devin condiție de menținere a valabilității eșalonării la plată potrivit art. 194 alin. (1) lit. b) din lege.30. În anexa nr. 2, la articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Penalitatea se face venit la bugetul de stat și se virează în contul 20.35.01.07 «Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată», deschis la unitatea de trezorerie a organului fiscal competent, pe codul de identificare fiscală al debitorilor/sediilor secundare.31. În anexa nr. 2, la articolul 12, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) În cazul în care se constată neîndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) și la art. 200 alin. (2) din lege, organul fiscal competent va emite, în termen de cel mult 30 de zile de la data nerespectării condiției, în două exemplare, decizia de constatare a pierderii valabilității eșalonării la plată a obligațiilor fiscale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, precum și decizia de pierdere a valabilității amânării la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20. Un exemplar al acestor decizii se comunică debitorului, iar un exemplar se arhivează de organul fiscal la dosarul înlesnirii la plată.32. În anexa nr. 2, la articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) După constatarea pierderii valabilității eșalonării la plată, organul fiscal demarează procedura de valorificare a garanțiilor constituite de debitor, în conformitate cu prevederile art. 212 din lege, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziilor prevăzute la alin. (1).33. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea soluționării cererii prevăzute la alin. (1), organul fiscal competent eliberează, din oficiu, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz.34. În anexa nr. 2, la articolul 13, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Prin excepție de la prevederile alin. (3), în cazul debitorilor prevăzuți la art. 2 alin. (3) lit. b) și c), se verifică condițiile de menținere a valabilității înlesnirii la plată de la secțiunea A lit. a), e)-g) și k) din referatul «B35. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În cazul în care în perioada cuprinsă între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data comunicării deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale s-au stins obligații fiscale prin orice modalitate prevăzută de lege, care sunt cuprinse în suma care face obiectul eșalonării la plată, debitorul achită ratele eșalonate la plată până la concurența sumei rămase de plată. În acest caz, sumele eșalonate la plată reprezintă diferența dintre sumele prevăzute la secțiunea «C» din certificatul de atestare fiscală, diminuate cu sumele stinse până la data emiterii deciziei de eșalonare la plată.36. În anexa nr. 2, la articolul 14, alineatul (3) se abrogă.37. În anexa nr. 2, la articolul 17, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:(9) Prevederile prezentului articol se aplică în mod corespunzător și în situația în care pe perioada de valabilitate a eșalonării se desființează sau se anulează, în tot sau în parte, actul administrativ fiscal în care sunt individualizate creanțe fiscale ce fac obiectul eșalonării la plată38. În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18Modificarea deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale/ a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare(1) În situația în care ulterior emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și/sau a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, după caz, se constată erori în conținutul acestora, pe baza documentelor care atestă această situație, sau în cazul în care se achită anticipat mai mult de 3 rate din graficul de eșalonare la plată, potrivit prevederilor art. 207 alin. (5) din lege, precum și în temeiul art. 195 din lege, organul fiscal competent emite o decizie de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale și/sau o decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, după caz, potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 28, respectiv în anexa nr. 29.(2) În vederea soluționării cererilor depuse în condițiile art. 195 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii, din oficiu, certificatul de atestare fiscală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 sau în anexa nr. 9, în situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, după caz.(3) În situația în care există diferențe între sumele solicitate de către debitor în cerere și cele înscrise în certificatul de atestare fiscală, organul fiscal competent întocmește procesul-verbal de punere de acord și eliberează un nou certificat de atestare fiscală.(4) După emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal competent întocmește referatul «A», conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, și verifică condițiile de acordare a înlesnirilor la plată de la secțiunea A lit. a)-f) și j). În această situație, nu se completează secțiunea B - «Date de analiză».(5) În situația debitorilor care au înființate sedii secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, dispozițiile art. 5 alin. (6)-(8) se aplică în mod corespunzător.(6) Concomitent cu referatul prevăzut la alin. (4) organul competent întocmește acordul de principiu prevăzut în anexa nr. 12 și comunică debitorului un exemplar al acestuia. Dispozițiile art. 5 alin. (10) se aplică în mod corespunzător.(7) În situația în care se constituie garanțiile în termenul de 10 zile de la emiterea acordului de principiu și se depun, după caz, documentele prevăzute la art. 6 alin. (9), organul fiscal competent întocmește referatul «B», conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, și verifică condițiile prevăzute la secțiunea A lit. a)-g). În această situație, nu se completează secțiunea B - «Date de analiză» și lit. b) a secțiunii D - «Concluzii».(8) Prin excepție de la prevederile alin. (7), condiția de la secțiunea A lit. d) din referatul «B» se consideră îndeplinită în cazul:a) debitorilor prevăzuți la art. 2 alin. (3) lit. b) și c);b) debitorilor care dețin bunuri insuficiente pentru a constitui garanțiile prevăzute de lege;c) debitorilor care dețin bunuri în proprietate, însă acestea sunt ipotecate/gajate în favoarea altor creditori, iar valoarea acestora acoperă numai valoarea pentru care s-a constituit ipoteca/gajul.(9) În cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute în referatul «B» potrivit alin. (7), organul fiscal competent emite și comunică decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale împreună cu un nou grafic de eșalonare la plată, care face parte integrantă din aceasta, cu păstrarea perioadei de eșalonare rămase din eșalonarea aprobată inițial, precum și decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, după caz. Odată cu emiterea acestor decizii se emit și deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente obligațiilor fiscale incluse în eșalonare, calculate până la data emiterii deciziei de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.(10) Prin excepție de la prevederile alin. (9), în cazul debitorilor prevăzuți la art. 186 alin. (4) din lege, organul fiscal competent întocmește referatul «B» și emite decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale în care se includ și penalitățile de întârziere, precum și, după caz, decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, prin care se amână la plată doar penalitățile de nedeclarare. În cazul în care penalitățile de întârziere nu se amână la plată, ci se includ în eșalonare, organul fiscal competent emite decizie de anulare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 31.(11) În cazul debitorilor pentru care s-a acordat eșalonare la plată potrivit prevederilor art. 186 alin. (4) din lege, la cererea acestora, penalitățile de întârziere rămase de plată din graficul de eșalonare se amână la plată în situația în care garanțiile constituite odată cu acordarea eșalonării sau ulterior acesteia acoperă cuantumul prevăzut la art. 193 alin. (13) sau (15), după caz, din lege. În acest caz, organul fiscal competent întocmește referatul «C», conform modelului prevăzut în anexa nr. 32, iar în situația care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 195 alin. (8^2) din lege, emite decizia de modificare a deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale, precum și decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere și a penalităților de nedeclarare.(12) În vederea soluționării cererilor depuse prin care se solicită o altă perioadă de eșalonare potrivit art. 195 alin. (5) din lege, prevederile alin. (2)-(10) se aplică în mod corespunzător. În cazul referatului «A» și al referatului «B» se completează și secțiunile B-D. Perioada de eșalonare se stabilește în funcție de cuantumul obligațiilor și de capacitatea financiară.(13) În situația neîndeplinirii condițiilor prevăzute în referatul «A», în referatul «B» și în referatul «C», cererea se soluționează prin decizie de respingere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3.(14) Cererea se soluționează în termen de 20 de zile de la data depunerii la organul fiscal competent.39. În anexa nr. 2, la articolul 19, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) În situația în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 206 alin. (3) din lege, organul fiscal competent eliberează certificatul de atestare fiscală, în termen de cel mult 3 zile de la data depunerii cererii. Dispozițiile art. 3 se aplică în mod corespunzător.(3) În situația în care sunt îndeplinite condițiile de încadrare în categoria «debitori cu risc fiscal mic», organul fiscal competent întocmește referatul «A», conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, și verifică condițiile de acordare a înlesnirilor la plată de la secțiunea A lit. a) și d)-i). În această situație, nu se completează secțiunea B - «Date de analiză40. În anexa nr. 2, la articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1) Anexele nr. 1-32 fac parte integrantă din prezenta procedură.41. În anexa nr. 2, anexele nr. 1-31 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 2-32 la prezentul ordin.42. În anexa nr. 2, după anexa nr. 31 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 32, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 33 la prezentul ordin.  +  Articolul IIAnexele nr. 1-33*) fac parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexele nr. 1-33 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, București, șos. Panduri nr. 1.  +  Articolul IIIDirecția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice, precum și organele fiscale centrale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
    Mirela Călugăreanu
    București, 9 iulie 2019.Nr. 1.960.  +  Anexe nr. 1-33ANEXEprivind modificarea și completarea anexei nr. 1 "Conținutul cererii de acordare a eșalonăriila plată și documentele justificative anexate acesteia" și a anexei nr. 2 "Procedura deaplicare a acordării eșalonării la plată de către organul fiscal central" la Ordinul președinteluiAgenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2016