LEGE nr. 142 din 18 iulie 2019privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 598 din 19 iulie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 440 din 24 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 54, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:(2^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul barourilor care au în evidență mai mult de 2.000 de avocați cu drept de exercitare a profesiei, adunarea generală convocată se consideră legal constituită dacă la procesul de votare participă cel puțin 30% din numărul total al membrilor adunării generale a baroului.(2^2) În cazul prevăzut la alin. (2^1), Consiliul baroului poate decide, prin hotărâre, ca în adunările generale elective, procesul de votare pentru alegerile prevăzute la art. 51 alin. (2) lit. b), c) și d) să se desfășoare pe parcursul mai multor zile consecutive, fără a putea depăși 7 zile în total.(2^3) Persoanele care ocupă funcțiile rezultate din adunarea electivă precedentă continuă să își exercite atribuțiile specifice, pentru fiecare caz în parte, până la validarea rezultatelor procesului de alegere prevăzut de prezentul articol.2. La articolul 55, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Consiliul baroului este format din 5 până la 21 de membri, aleși pe o durată de 4 ani, dintre avocații cu drept de exercitare a profesiei și o vechime neîntreruptă de cel puțin 8 ani. Decanul și prodecanul se includ în acest număr.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 18 iulie 2019.Nr. 142.----