HOTĂRÂRE nr. 454 din 3 iulie 2019privind modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 17 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 din Legea nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă.2. La articolul 2, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Sumele reprezentând cheltuieli de distrugere se înscriu, pe bază de documente justificative, în procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, în condițiile legii, și urmează regimul creanțelor bugetare prevăzute la art. 220 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.................................................................................................(6) Distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condițiile legale de comercializare, se efectuează în prezența și cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare și distrugere formate din câte un reprezentant desemnat de instituția sau autoritatea publică deținătoare, de organul de valorificare și de serviciile publice deconcentrate corespunzătoare ale Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Mediului.3. La articolul 3, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Membrii comisiei de preluare și distrugere prevăzute la art. 2 alin. (6) pot fi și membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) și (4^1) din ordonanță și sunt numiți prin decizie a instituției ori autorității publice deținătoare, prin care se desemnează dintre aceștia și președintele comisiei. Înlocuirea acestora, prin decizie, se face în condiții temeinic motivate.4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Deținătorii declară și predau bunurile confiscate în proceduri penale distinct de celelalte bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Actul prevăzut la alin. (2) lit. j) se predă organului de valorificare în copie conformă cu originalul.6. La articolul 5, alineatul (6) se abrogă.7. La articolul 5, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Pentru bunurile provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate îl constituie certificatul de vacanță succesorală emis de notarul public.(8) În cazul moștenirilor ce urmează a fi declarate vacante, deschise până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, direcțiile generale regionale ale finanțelor publice reprezintă statul ca subiect de drepturi și obligații în cadrul procedurii succesorale. Reprezentarea acestora în cadrul procedurii succesorale se face prin consilieri juridici. Moștenirile vacante deschise după intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, intră în proprietatea privată a comunelor, orașelor și municipiilor.8. La articolul 9, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) Bunurile considerate abandonate în condițiile art. 3 alin. (7) din ordonanță se predau organelor de valorificare competente.9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) Lichidatorii sau, în cazul societăților radiate fără lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile organelor de valorificare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii de radiere.10. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Organele de valorificare sau, în cazul în care nu au personalitate juridică, instituțiile cu personalitate juridică din care acestea fac parte reprezintă statul în calitate de proprietar al bunurilor devenite ale statului potrivit art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, și sunt abilitate să ia toate măsurile legale necesare pentru a intra în posesia acestor bunuri, dacă acestea nu sunt predate conform art. 11.(3) Creanțele persoanelor juridice radiate, devenite ale statului în condițiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările și completările ulterioare, se transmit de către organul de valorificare spre executare silită, împreună cu încheierea judecătorului delegat prin care se dispune radierea persoanei juridice și cu documentele doveditoare cu privire la dreptul de creanță al persoanei juridice radiate.11. La articolul 14, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 14(1) După preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în termen de 30 de zile, cu excepția bunurilor care necesită expertizare în vederea evaluării.(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia și avizat de conducătorul organului de valorificare.12. La articolul 14, alineatul (6) se abrogă.13. La articolul 14, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:(7) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și unul al deținătorului bunurilor. Organul de valorificare este reprezentat în comisie de:a) conducătorul adjunct al organului de valorificare, care coordonează activitatea de valorificare - președintele comisiei;b) 2 salariați din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri, dintre care unul este desemnat secretarul comisiei. În cazul în care în cadrul compartimentului, biroului sau serviciului nu sunt încadrați cel puțin 2 salariați, conducătorul organului de valorificare va desemna un salariat din cadrul altui compartiment, birou sau serviciu din instituție.14. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:(8) În situația în care valorificarea privește bunuri confiscate în proceduri penale, din comisia de evaluare poate face parte și un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. Înlocuirea acestora se face prin decizie, în condiții temeinic motivate.15. La articolul 15, alineatele (2) și (5) se abrogă.16. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă.17. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitație publică, dacă prin lege nu se dispune altfel.18. La articolul 22 alineatul (2), literele a) și b) se abrogă.19. La articolul 22, alineatele (3)-(5) se abrogă.20. La articolul 22, alineatele (7) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) În cazul în care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumpărare în termenul de mai sus, vânzarea directă a cotei deținute de stat se face către cei care au depus oferta. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică în termen de cel mult 30 de zile de la data achitării sumei prevăzute mai sus...................................................................................................(9) În cazul în care chiriașii aflați în situația prevăzută la alin. (8) nu își exprimă oferta de cumpărare sau nu achită suma datorată în termenele precizate la alin. (8), se procedează la valorificarea bunurilor prin licitație publică.21. La articolul 23, alineatele (7) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:(7) Licitația publică are loc în prezența unei comisii formate din 3 membri, dintre care unul are calitatea de președinte al comisiei, desemnați prin decizie a conducătorului organului de valorificare sau, dacă acesta nu are personalitate juridică, a instituției cu personalitate juridică din care face parte organul de valorificare. Prin decizie se desemnează și membrii supleanți.(8) Comisia de licitație verifică îndeplinirea condițiilor de participare la licitație și întocmește lista cuprinzând persoanele acceptate la licitație. Garanția de participare la licitație se depune/se virează de către participanții la licitație în conturile corespunzătoare de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (4).22. La articolul 24, alineatele (15), (23) și (28) se modifică și vor avea următorul cuprins:(15) În cazul neprezentării la licitație, precum și al ofertanților care refuză semnarea procesului-verbal de licitație, garanția nu se restituie și devine venit la bugetul de stat sau, după caz, local și se virează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (3)...................................................................................................(23) În cazul în care garanția depusă depășește sumele prevăzute la alin. (22), suma rămasă din garanție după acoperirea acestora devine venit la bugetul de stat sau, după caz, local și se virează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3). În caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitații publice și, după caz, a diferenței de preț rămase neacoperite din garanția depusă...................................................................................................(28) Dobânzile și penalitățile prevăzute la alin. (24) se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.23. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Procedura și competențele privind organizarea licitației de comision se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.24. La articolul 27, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 27Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifică prin modalitățile prevăzute la art. 9 din ordonanță sau nu se atribuie cu titlu gratuit, se poate proceda la:25. Articolul 28 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28Organele de valorificare pot preda bunurile spre valorificare și altor organe de valorificare din structura Agenției Naționale de Administrare Fiscală. În acest scop, se încheie un protocol între conducătorii organelor de valorificare.26. La articolul 29 alineatul (1) litera a), penultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanțelor Publice pentru autovehicule, ambulanțe sanitare cu dotările aferente, ambarcațiuni și motoare atașabile acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.27. La articolul 29 alineatul (1), litera e) se abrogă. 28. La articolul 29, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice, pentru cele care intră în competența Ministerului Finanțelor Publice, sau prin decizie a conducătorului organului de valorificare, dacă acesta are personalitate juridică, ori, în caz contrar, a conducătorului instituției cu personalitate juridică din care face parte organul de valorificare, pentru cele care intră în competența acestora.29. La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abrogă.30. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Procedura de valorificare a bunurilor conform prevederilor alin. (1) lit. d) și e) se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.31. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Atribuirea cu titlu gratuit în condițiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d) și f) se poate face direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor.32. La articolul 31 alineatul (1), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) propun Ministerului Finanțelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru valori mai mari de 10.000 lei, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b);b) verifică dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar, se iau măsurile prevăzute de legislația în vigoare pentru recuperarea acestora și, după caz, a dobânzilor și penalităților de întârziere;c) transmit debitele constatate organelor de executare silită în vederea aplicării măsurilor de executare silită, în baza titlurilor executorii emise în condițiile legii;33. La articolul 31 alineatul (1), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) raportează lunar Ministerului Finanțelor Publice situația privind autovehiculele, ambulanțele sanitare cu dotările aferente, ambarcațiunile și motoarele atașabile acestora intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei la prezentele norme metodologice;34. La articolul 31 alineatul (1), litera h) și alineatul (2) se abrogă. 35. La articolul 33, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Comisia de distrugere, numită prin decizie a conducătorului organului de valorificare sau, în cazul în care acesta nu are personalitate juridică, a conducătorului instituției cu personalitate juridică în cadrul căreia funcționează acesta, este formată din 5 membri: 2 reprezentanți ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului și un reprezentant al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Prin decizie se desemnează un președinte al comisiei, dintre reprezentanții organului de valorificare și membri supleanți, reprezentanți ai acelorași instituții.36. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă.37. La articolul 35, alineatele (3) și (4) se abrogă.38. Articolul 36 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale se colectează în conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice. Prin același ordin se stabilesc instituțiile publice cu codurile de identificare fiscală aferente, coduri care se utilizează la deschiderea conturilor de disponibilități. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar, sumele încasate se depun de către organele de valorificare la casieria unității Trezoreriei Statului în prima zi lucrătoare de la încasare.(2) Din sumele colectate, organele de valorificare acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor, având obligația ca în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilitățile rămase în conturile prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile corespunzătoare aferente subcapitolelor de venituri ale bugetului de stat sau ale bugetului local, astfel: 35.01.03 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», 35.01.06 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor», respectiv 35.02.03 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii».(3) Prin ordinul menționat la alin. (1) se stabilesc și conturile de venituri bugetare, precum și codurile de identificare fiscală cu care se codifică conturile respective.(4) Prin ordinul menționat la alin. (1) se stabilesc și conturile corespunzătoare de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pentru gestionarea sumelor reprezentând garanția de participare la licitație care se depune/se virează de către participanții la licitație, instituțiile publice pe numele cărora vor fi deschise aceste conturi, precum și codurile de identificare fiscală cu care se codifică conturile respective.39. La articolul 37, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 37(1) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul de stat a disponibilităților rezultate din valorificare sau pentru care sumele disponibile în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) nu sunt suficiente, se prezintă documente justificative, procedându-se astfel:a) organele de valorificare întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). Referatul este semnat de conducătorul organului de valorificare și va purta viza de control financiar preventiv propriu;b) unitățile Trezoreriei Statului restituie suma totală aprobată în referat din contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1);c) după alimentarea conturilor deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), organele de valorificare dispun plățile legale către beneficiari.(2) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea și a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea. Comisionul se virează la bugetul statului, în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3), în termen de 5 zile de la încasare.40. La articolul 39, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39(1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 36 alin. (2) și la art. 37 și 38 sunt incluse cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, precum cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea și expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condițiile de comercializare, restituirea contravalorii bunurilor înapoiate de consumatori ca urmare a constatării unor defecte, conform cadrului legal privind protecția consumatorilor, cheltuielile pentru verificarea stării de funcționare a autovehiculelor, evaluarea, licitațiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfășurarea în condiții optime a activității de valorificare, restituirea sumelor încasate greșit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate greșit sau fără bază legală în proprietatea privată a statului, indemnizațiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) și (4^1) și art. 8 alin. (2) din ordonanță și cotele de contribuții aferente acestor indemnizații, datorate potrivit legii de angajator, precum și cotele reținute pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală, conform reglementărilor în vigoare. Cotele reținute conform reglementărilor în vigoare pentru acordarea de premii personalului Agenției Naționale de Administrare Fiscală se aplică asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, exclusiv TVA și celelalte cheltuieli de valorificare.41. La articolul 39 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întreținere, energie, telefon, gaze naturale, datorii înscrise în pasivul succesoral și altele asemenea), în limita activului succesoral;42. La articolul 40, alineatul (5) se abrogă.43. La articolul 40, alineatul (8) se modifică și va avea următorul cuprins:(8) Contravaloarea în lei a sumelor în valută neconvertibilă cotată la Banca Națională a României și depozitată la sucursalele acesteia virată în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) se restituie de către organele de valorificare, pe baza hotărârii judecătorești rămase definitivă, însoțită de cererea de restituire, precum și de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligații bugetare neachitate.44. La articolul 41, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Contravaloarea în lei a bunurilor și a sumelor în valută liber convertibilă/neconvertibilă cotată, precum și mijloacele de plată în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se restituie din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (1).(5) În cazul în care beneficiarul restituirii înregistrează obligații fiscale restante față de bugetele ale căror creanțe sunt administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, acestea se vor compensa cu suma de restituit, până la concurența celei mai mici sume, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Procedura de restituire se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.45. La articolul 41, alineatul (7) se abrogă.46. Articolul 44 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44Substanțele și preparatele toxice și foarte toxice se predau gratuit entităților autorizate în condițiile legii să desfășoare activitate cu astfel de substanțe și produse. Valorificarea sau, după caz, distrugerea acestora se face în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează regimul acestor substanțe.47. La articolul 46, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 46(1) Bunurile, inclusiv fildeșul, documentele sau valorile susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural național sau care prezintă valoare documentară, științifică, artistică sau muzeistică se predau de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii și Identității Naționale, pentru a fi repartizate instituțiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Naționale a Muzeelor și Colecțiilor.48. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49(1) Valorificarea mijloacelor de plată în valută neconvertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de Banca Națională a României, se realizează prin virarea contravalorii în lei a acestora, rezultată în urma schimbului valutar, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării, în conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la obținerea contravalorii în lei.(2) În cazul în care mijloacele de plată în valută neconvertibilă, intrate în proprietatea privată a statului, depuse la Banca Națională a României, nu au putut fi valorificate, fie din lipsă de interes în efectuarea schimbului de către băncile comerciale/băncile emitente, fie suma ce ar putea fi obținută în urma valorificării este mai mică decât costurile tranzacției, fie din alte motive care conduc la lipsa de eficacitate a operațiunii, acestea vor fi păstrate, expuse sau distruse de către Banca Națională a României, conform reglementărilor acesteia.49. La articolul 51, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 51(1) Sumele obținute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanță sunt virate, în termen de 5 zile de la încasare, ca venit la bugetul de stat sau, după caz, local, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3).50. La articolul 53, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Sunt supuse valorificării gropurile în integralitatea lor, fără lotizarea conținutului acestora.51. La articolul 55, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 55(1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre prețioase se utilizează metoda vânzării directe sau licitația publică.(2) Obiectele din metale și/sau pietre prețioase intrate în proprietatea privată a statului se valorifică prin vânzare către persoanele fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau către alte persoane fizice care declară pe propria răspundere că efectuează achiziția în scop personal, și nu pentru revânzare.52. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Valorificarea prin licitație publică a obiectelor din metale sau pietre prețioase se face potrivit procedurii stabilite la art. 23 și 24, cu condiția suplimentară ca participanții la licitație să facă dovada calității de persoane fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor sau, în cazul persoanelor fizice care nu au această calitate, cu condiția să declare în scris, pe propria răspundere, că intenționează achiziția acestor bunuri pentru uz personal, și nu pentru revânzare.53. Articolul 57 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 57Metalele prețioase, aliajele acestora și pietrele prețioase intrate în proprietatea privată a statului se valorifică de către Direcția generală executări silite cazuri speciale din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, prin structurile din cadrul acesteia, în cazul în care au fost confiscate în cadrul procesului penal, și de către organele de valorificare a căror rază de competență teritorială include municipiile reședință de județ în care funcționează unitățile depozitare ale Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare și depozitare a metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase, considerate bunuri fără stăpân, precum și a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condițiile prevăzute de lege, la unitățile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 526/2004, cu modificările ulterioare, și se evaluează de către comisiile de evaluare care funcționează în cadrul acestora.54. La articolul 58, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 58(1) În cazul bunurilor prevăzute la art. 12 din ordonanță, structura vamală deținătoare va preciza în borderoul privind bunurile trecute în proprietatea statului, prevăzut la art. 5 alin. (1), pe care îl transmite organelor de valorificare, ratele taxelor la import aplicabile bunurilor cuprinse în borderou (procentual), precum și, dacă este cazul, sumele în lei datorate în valoare absolută, pe unitate de cantitate, conform prevederilor legale în domeniu.55. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 60Taxele la import aferente bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aplicate în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 12 alin. (4) din ordonanță, intră în categoria cheltuielilor de valorificare și se plătesc din conturile deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1).56. Articolul 61 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 61După reținerea taxelor la import din sumele încasate din valorificarea bunurilor, din suma rămasă se suportă celelalte cheltuieli de valorificare, iar sumele rămase se virează în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat stabilit potrivit art. 36 alin. (3).57. Articolul 63 se abrogă.58. Anexa nr. 1 va deveni anexa la normele metodologice.59. Anexa nr. 2 se abrogă.60. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele „direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau/respectiv/și a municipiului București, ori/sau/respectiv/ și/precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București“, „direcțiile generale ale finanțelor publice județene sau/respectiv/și a municipiului București, ori/sau/respectiv/și/precum și administrațiile finanțelor publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București, după caz“ se înlocuiesc cu sintagma „organele de valorificare“.61. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele „directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau/respectiv a municipiului București ori, după caz/precum și/ori șeful administrației publice de sector din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București“ și „directorul executiv al direcției generale a finanțelor publice județene sau/respectiv a municipiului București ori, după caz/precum și/ori șefii administrațiilor finanțelor publice de sector“ se înlocuiesc cu sintagma „conducătorul organului de valorificare“.Dispozițiile paragrafului anterior se aplică în mod corespunzător și în privința adjuncților persoanelor cu funcțiile de conducere de mai sus.62. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagma „majorări de întârziere“ se înlocuiește cu sintagma „dobânzi și penalități“.63. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele:– „contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului», deschis pe numele organelor de valorificare la unitățile Trezoreriei Statului ale municipiilor reședință de județ și la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București“;– „contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului» deschis la unitățile Trezoreriei Statului ale municipiilor reședință de județ și la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București“;– „contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului», deschis pe numele direcțiilor generale ale finanțelor publice județene la unitățile Trezoreriei Statului ale municipiilor reședință de județ și pe numele Direcției Generale a Finanțelor Publice a Municipiului București la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București“;– „contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului»;– „contul 50.85“se înlocuiesc cu sintagma „conturile de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1)“.64. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele „drepturi de import“ și „drepturi vamale de import“ se înlocuiesc cu sintagma „taxe la import“.65. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagma „bunuri necomunitare“ se înlocuiește cu sintagma „bunuri neunionale“.66. În cuprinsul capitolului XIII din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu excepția titlului, sintagmele „autoritatea vamală“, „autoritatea vamală deținătoare“ și „organele autorității vamale“ se înlocuiesc cu sintagma „structura vamală deținătoare“.  +  Articolul IIOrdinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 36 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se emite în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până la intrarea în vigoare a ordinului, veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și în urma valorificării bunurilor confiscate de către autoritățile administrației publice locale se colectează în conturile de disponibil deschise în acest scop la unitățile Trezoreriei Statului, iar disponibilitățile rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare se virează în conturile bugetului de stat sau local, conform cadrului legal în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Ministrul culturii și identității naționale,
  Valer-Daniel Breaz
  București, 3 iulie 2019.Nr. 454.-----