HOTĂRÂRE nr. 476 din 3 iulie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 16 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul INormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 11 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 5, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Valabilitatea certificatului de acreditare începe de la data eliberării acestuia și încetează la data emiterii deciziei de retragere a acreditării furnizorului, în situațiile prevăzute la art. 28 din lege.2. La articolul 7 alineatul (3), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) informații privind capacitatea managerială pentru înființarea și furnizarea de servicii sociale, respectiv serviciile sociale pe care acesta intenționează să le dea în funcțiune sau să le înființeze, sau, după caz, în situația în care certificatul de acreditare i-a fost retras în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din lege, serviciile sociale pentru care deține licență de funcționare; 3. La articolul 8, alineatul (2) se abrogă.4. La articolul 8, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) În cazul furnizorilor publici, documentul justificativ este actul de înființare al acestora...................................................................................................(5) Documentele justificative prevăzute la alin. (3) și (4) se prezintă în copie.5. La articolul 8 alineatul (4), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(4) În cazul furnizorilor privați, documentele justificative sunt următoarele:6. La articolul 8 alineatul (6), literele a) și b) se abrogă.7. La articolul 10, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În cazul în care din dosarul de acreditare al furnizorului lipsesc documente justificative, se notifică electronic furnizorul și se solicită completarea documentației în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea notificării. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de acreditare, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 și 8.8. La articolul 11, alineatele (1) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 11(1) În situația în care sunt îndeplinite criteriile prevăzute de lege, evaluatorul transmite conducerii direcției în coordonarea căruia se află compartimentul de acreditare, spre avizare, referatul prevăzut la art. 10 alin. (6) și întocmește, în dublu exemplar, decizia de acreditare a furnizorului...................................................................................................(5) Certificatul de acreditare, în original, precum și un exemplar al deciziei de acreditare a furnizorului se ridică de furnizor sau de persoana împuternicită de acesta, de la agenția teritorială pe a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul furnizorul.9. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În situația schimbării denumirii/sediului furnizorului, acesta notifică compartimentul de acreditare în vederea eliberării unui nou certificat cu noua denumire; notificarea este însoțită de documentele justificative prevăzute la art. 8 alin. (3) și (4).10. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În cazul în care furnizorul nu îndeplinește obligația prevăzută la alin. (1) sau în situația în care, ca urmare a verificării documentelor justificative, se constată că furnizorul nu mai îndeplinește criteriile de acreditare prevăzute de lege, agenția teritorială pe a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul furnizorul propune conducerii Ministerului Muncii și Justiției Sociale retragerea acreditării și radierea furnizorului din eRegistru.11. Articolul 14 se abrogă.12. La articolul 16, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) verificarea în teren de către inspectorii sociali a îndeplinirii standardelor minime, în baza cărora se eliberează licența de funcționare sau, după caz, decizia de respingere a acordării acesteia. Inspectorii sociali au în vedere constatarea condițiilor legale de funcționare și a conformității datelor prezentate în documentele justificative și în fișa de autoevaluare cu realitatea din teren.13. La articolul 18, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Documentele justificative solicitate sunt următoarele:a) documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosință asupra spațiului în care funcționează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.;b) actul/documentul legal privind decizia de înființare a serviciului, după caz;c) regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social, elaborat cu respectarea modelului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) fotografii ale spațiilor aferente desfășurării serviciilor sociale, la data solicitării acreditării;e) CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenței sociale sau în managementul serviciilor sociale;f) o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana prevăzută la lit. e);g) angajamentul furnizorului de a notifica Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, instituțiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social pentru care a obținut licența de funcționare intervenite după acordarea acesteia, completat după modelul prevăzut în anexa nr. 8, în funcție de beneficiarii serviciului social;h) planul de urgență în caz de retragere a licenței de funcționare/desființare serviciu social, dacă este prevăzut în standardul minim de calitate aplicabil.14. La articolul 20, alineatele (4) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Cererea de licențiere a serviciului, fișa de autoevaluare și documentele justificative se transmit și pe adresa de e-mail a compartimentului de acreditare, la data depunerii sau transmiterii prin poștă a dosarului de acreditare al serviciului prevăzut la alin. (1)...................................................................................................(6) Soluționarea dosarelor de licențiere ale serviciilor se realizează în termen de 60 de zile calendaristice, stabilit de la data înregistrării cererii de licențiere a serviciului în registrul prevăzut la alin. (5).15. La articolul 20, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:(6^1) Termenul prevăzut la alin. (6) se poate prelungi cu maximum 15 zile calendaristice, caz în care compartimentul de acreditare notifică furnizorul cu privire la durata de soluționare a cererii de licențiere și motivele prelungirii acesteia, înainte de expirarea acestuia.16. La articolul 21, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) În cazul în care din dosarul de licențiere al serviciului lipsesc documente justificative se notifică electronic furnizorul serviciului și se solicită completarea documentației în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare. Necompletarea dosarului în termenul solicitat conduce la sistarea evaluării, iar furnizorul serviciului este notificat electronic cu privire la faptul că este necesar să depună o nouă cerere de licențiere, cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 17 și 18.17. La articolul 22, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Până în data de 5 a fiecărei luni, instituțiile din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități, Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, transmit compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licențiate provizoriu în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licențelor provizorii eliberate în luna anterioară, în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru. Listele se transmit și în format electronic.18. La articolul 23, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Evaluarea în teren se realizează de o echipă formată din 2 inspectori sociali, cu respectarea prevederilor art. 16 lit. b), fără a anunța în prealabil furnizorul de servicii sociale cu privire la data vizitei.19. La articolul 23, alineatul (4) se abrogă.20. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) La finalizarea evaluării în teren, inspectorii sociali întocmesc, în 3 exemplare, un raport de evaluare în teren, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 13. Raportul de evaluare cuprinde și fotografii care evidențiază starea de fapt a serviciului social, după caz.21. La articolul 25, alineatele (1), (2^2) și (8) se modifică și vor avea următorulcuprins:  +  Articolul 25(1) În situația prevăzută la art. 11 alin. (5) lit. b) din lege, un exemplar original al raportului de evaluare însoțit de un referat în care se consemnează propunerea de acordare a licenței de funcționare pentru serviciul social evaluat, semnat de directorul agenției teritoriale, denumit în continuare referat de acordare a licenței de funcționare, completat conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, se transmit, prin e-mail, compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea perioadei de valabilitate a licenței de funcționare provizorii...................................................................................................(2^2) În data de 5 a fiecărei luni, instituțiile din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, transmit electronic prin e-mail compartimentului de acreditare din cadrul ministerului listele nominale cu serviciile licențiate în domeniile de activitate pe care le coordonează, împreună cu copia licențelor de funcționare eliberate, în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru...................................................................................................(8) Un exemplar al deciziei de acordare a licenței de funcționare serviciului social însoțit de licența de funcționare se transmit furnizorului prin poștă de către compartimentul de acreditare. La solicitarea scrisă a furnizorului social, documentele se pot ridica de către acesta sau de către o persoană împuternicită și în condițiile prevăzute la art. 11 alin. (5).22. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 25^1(1) După emiterea licenței de funcționare provizorii, respectiv a licenței de funcționare, în situațiile în care furnizorul notifică Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități sau Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați cu privire la închiderea sau desființarea serviciului social, compartimentul acreditare întocmește referatul și decizia de încetare a aplicabilității licenței de funcționare provizorii, respectiv a licenței de funcționare.(2) În situația de schimbare a sediului serviciului social sau a standardelor minime de calitate aplicabile, furnizorul are obligația de a transmite toate documentele justificative prevăzute la art. 18, iar compartimentul întocmește decizia de încetare a aplicabilității licenței de funcționare provizorii, respectiv a licenței de funcționare și emite o nouă licență de funcționare provizorie.(3) În situația schimbării denumirii serviciului social sau modificării administrative a adresei, furnizorul notifică compartimentul acreditare din cadrul Ministerului Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și transmite documentele justificative aferente modificărilor.23. La articolul 26 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) descrierea situației de fapt și constatările referitoare la standardele minime;b) măsurile dispuse, termenul acordat pentru remedierea deficiențelor constatate care au condus la neîndeplinirea standardelor minime, precum și persoana responsabilă pentru îndeplinirea măsurilor; furnizorul serviciului social poate solicita o singură dată prelungirea termenului, în mod justificat și ținându-se cont de valabilitatea licenței de funcționare provizorii/licenței de funcționare;24. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) În cazul în care la vizita de evaluare în teren prevăzută la alin. (1) lit. c) se constată că măsurile dispuse nu au fost îndeplinite, se retrage licența de funcționare provizorie și se sancționează contravențional furnizorul serviciului social pentru neîndeplinirea acestora, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (5) lit. d) din lege.25. La articolul 27, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Un exemplar original al deciziei prevăzute la alin. (3) se transmite furnizorului serviciului social evaluat, iar o copie a acesteia se transmite agenției teritoriale în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul sau funcționează serviciul social, în termen de maximum 15 zile de la data eliberării acesteia.26. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 27^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 27^1(1) În situația în care pe perioada de valabilitate a licenței de funcționare intervin modificări referitoare la serviciul social licențiat, furnizorul este obligat să notifice Ministerul Muncii și Justiției Sociale sau, după caz, instituțiile din subordinea sa, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.(2) Dacă modificarea vizează standardele minime de calitate care au stat la baza acordării licenței de funcționare sau unul sau mai multe din documentele justificative, compartimentul de acreditare notifică agenția teritorială în a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul sau funcționează serviciul social, care realizează o misiune de inspecție și întocmește un raport de monitorizare.(3) În cazul în care modificarea vizează alte elemente care nu afectează respectarea standardelor minime de calitate și/sau documentele care au stat la baza eliberării licenței de funcționare, compartimentul de acreditare transmite notificarea, spre știință, agenției teritoriale, iar o copie a acesteia o păstrează la dosarul de licențiere.27. La articolul 30, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 30(1) În vederea obținerii unei noi licențe pentru serviciul social, cea mai recentă misiune de inspecție, planificată conform prevederilor art. 24 alin. (2) din lege, se realizează într-o perioadă de maximum 3 luni anterioare datei de expirare a licenței de funcționare.28. La articolul 32, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(4^1) În termen de două zile lucrătoare de la eliberarea licenței de funcționare prevăzute la alin. (3) instituțiile din subordinea Ministerului Muncii și Justiției Sociale, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, transmit electronic în format needitabil o copie a licenței de funcționare compartimentului de acreditare din cadrul ministerului în vederea înregistrării serviciului social în eRegistru.29. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 34(1) În situațiile în care furnizorii consideră că propunerile de respingere a cererii de licențiere a serviciului social, precum și cele privind retragerea licenței de funcționare provizorii sau a licenței de funcționare, formulate de inspectorii sociali în rapoartele de evaluare/monitorizare, denumite în continuare rapoarte inițiale, nu corespund realității, pot contesta, în scris, raportul de evaluare, solicitând efectuarea unei noi evaluări în teren.30. La articolul 36 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) dovada achitării taxei de evaluare a serviciului social în vederea stabilirii nivelurilor de calitate de către echipa de evaluare.31. La articolul 38, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Coordonatorul compartimentului de acreditare din cadrul ministerului sau, după caz, din cadrul instituțiilor aflate în subordinea sa, respectiv Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, stabilește, în colaborare cu directorul Direcției de inspecție socială, componența nominală a echipei prevăzute la alin. (2) și planifică vizita de evaluare în teren.32. La articolul 38, alineatul (5) se abrogă.33. La articolul 40, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 40(1) Monitorizarea și controlul calității în domeniul serviciilor sociale se realizează de inspectorii sociali, conform prevederilor cap. IV secțiunea a 2-a din lege, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 198/2012, cu modificările ulterioare, ale Statutului propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 151/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale Statutului special al funcției publice specifice de inspector social, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2016 pentru aprobarea Statutului special al funcției publice specifice de inspector social și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobată prin Legea nr. 16/2018.34. Articolul 41 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) Elaborarea rapoartelor de evaluare, monitorizare și constatare, precum și a proceselor-verbale de control, după caz, prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. c) din lege se efectuează obligatoriu de o echipă formată din cel puțin 2 inspectori sociali.(2) Documentele prevăzute la alin. (1) nu intră în categoria informațiilor de interes public.35. Articolul 42 se abrogă.36. La articolul 43, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) În aplicarea prevederilor art. 27 alin. (1) lit. c) din lege, raportul inspectorului social are la bază recomandarea de suspendare a activității serviciului social și concluziile rezultate în urma controalelor desfășurate de alte organisme cu atribuții de control din domeniul sănătății publice, al pazei contra incendiilor, al sănătății și securității în muncă.37. La articolul 43, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:(5) În situația în care comisia prevăzută la alin. (3) consideră că propunerea de suspendare/retragere a licenței de funcționare înaintată de inspectorii sociali este fundamentată, propune aprobarea deciziei de suspendare/retragere a licenței serviciului social. În situația în care raportul de constatare nu conține toate informațiile adecvate/necesare, comisia de evaluare poate solicita, în scris sau telefonic, alte documente, se poate deplasa în vederea efectuării unui nou control sau poate solicita efectuarea unui nou control.38. La anexa nr. 1, paragraful „În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată“ se modifică și se înlocuiește cu paragraful „În baza prezentului certificat de acreditare, furnizorul este autorizat să acorde servicii sociale pe perioadă nedeterminată, pe baza licențelor de funcționare obținute pentru fiecare serviciu social.“39. La anexa nr. 2, secțiunea 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Secțiunea 2. Informații privind cunoștințele în managementul serviciilor sociale2.1. Servicii sociale pe care solicitantul intenționează să le înființeze în următorii 3 ani:
  Nr. crt.Denumire serviciu socialCod serviciu social - categoria serviciului social^1Regulament de organizare și funcționare aplicabil^2Standard minim de calitate aplicabil^3Resurse materiale (spațiul în care va funcționa, dotări etc.)^4Resurse umane (personal deja angajat/contractat și/sau planificat)^5Resurse financiare (sume cheltuite și/sau planificate) Costul estimat al serviciului/persoană beneficiară^6
  ^1 Potrivit Nomenclatorului serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare.^2 Idem.^3 Se va menționa titlul actului normativ - dacă este cazul, se precizează și anexa, prin care se aprobă standardul minim de calitate aplicabil serviciului social planificat.^4 Se vor menționa suprafața totală estimată a spațiului în care urmează să funcționeze serviciul social, precum și suprafața estimată pentru un beneficiar.^5 Se vor menționa numărul de persoane și calificarea pentru următoarele categorii de personal: personal de conducere, personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar, precum și personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire.^6 Se vor menționa următoarele: costul estimat lunar/anual al serviciului social planificat, precum și principalele sursele de asigurare a finanțării serviciului social.
  2.2. Solicitantul a deținut certificat de acreditare ca furnizor de servicii sociale, în baza căruia a obținut licența de funcționare pentru serviciile sociale din tabelul de mai jos, dar certificatul de acreditare i-a fost retras, în condițiile art. 10 alin. (4) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare:
  Nr. crt.Denumire serviciu socialCod serviciu social - categoria serviciului socialLicența de funcționare (serie/număr/data eliberării/perioada de valabilitate)
  1
  2
  3
  ...
  40. La anexa nr. 2, secțiunea 3 se modifică și va avea următorul cuprins:Secțiunea 3. Documente justificative solicitate(Se bifează numai căsuțele corespunzătoare documentelor atașate la prezenta cerere.)3.1. Pentru solicitanții cu statut de persoane fizice sau juridice de drept public actul de înființare al solicitantului, cu excepția actelor normative cu rang de lege sau hotărâre a Guvernului care se prezintă la punctul 1.3 (copie) angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare (original)3.2. Pentru solicitanții cu statut de persoane fizice sau juridice de drept privat3.2.1. Pentru asociații și fundații:[] certificat de înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor (copie)[] statutul asociației/fundației (copie)[] angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare (original)3.2.2. Pentru filiale sau sucursale ale asociațiilor și fundațiilor internaționale recunoscute în conformitate cu legislația în vigoare:[] certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor a persoanelor străine fără scop patrimonial (copie)[] statutul filialei/sucursalei asociației/fundației (copie)[] angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare (original)3.2.3 Pentru cultele recunoscute de lege:[] actul normativ de recunoaștere a cultului (copie)[] documentul de înființare a unității de cult (copie)[] angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare (original)3.2.4. Pentru persoane fizice autorizate în condițiile legii:[] certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)[] certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)[] angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare (original)3.2.5. Pentru operatorii economici în condiții speciale, prevăzute de lege:[] certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)[] certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului (copie)[] actul de înființare/actul constitutiv (copie)[] angajamentul privind respectarea obligației prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 197/2012, cu modificările și completările ulterioare (original)41. La anexa nr. 2, paragraful final referitor la exprimarea opțiunii de ridicare a certificatului de acreditare se modifică și va avea următorul cuprins:Doresc să primesc/ridic certificatul de acreditare:[] prin poștă;[] de la sediul agenției teritoriale pe a cărei rază administrativ-teritorială își are sediul furnizorul, personal ori prin persoană împuternicită .............;[] de la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.42. Titlul anexei nr. 7 se modifică și va avea următorul cuprins:Cerere de licențiere serviciu social43. La anexa nr. 7, în secțiunea 3, punctul 3.1 se modifică și va avea următorul cuprins:3.1. Încadrarea serviciului social în Nomenclatorul serviciilor sociale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare: Cod serviciu social………………...44. La anexa nr. 7, în secțiunea 3, punctele 3.2-3.4 se abrogă.45. La anexa nr. 7, secțiunea 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Secțiunea 5. Documente justificative solicitate*)(Se bifează căsuțele corespunzătoare documentelor justificative anexate la prezenta cerere.)[] documentul care atestă dreptul de administrare, de concesiune sau de folosință asupra spațiului în care funcționează serviciul social, cum ar fi: extras de carte funciară pentru informare, contract de comodat, de închiriere, de concesiune, de administrare, de schimb etc.;[] actul/documentul legal privind decizia de înființare a serviciului, după caz;[] regulamentul de organizare și funcționare al serviciului social;[] CV-ul unei persoane cu calificare în domeniul asistenței sociale sau în managementul serviciilor sociale (original);[] o copie de pe contractul de muncă sau contractul de prestări servicii încheiat cu persoana căreia i se prezintă CV-ul (copie);[] angajamentul furnizorului de a notifica compartimentul de acreditare asupra oricăror modificări referitoare la serviciul social.*) Secțiunea nu se completează pentru obținerea unei noi licențe de funcționare a serviciului social.46. În cuprinsul anexei nr. 8, sintagma „serviciu social acreditat“ se înlocuiește cu sintagma „serviciu social“.47. În tot cuprinsul anexelor nr. 2, 7 și 21, norma de trimitere la „art. 292 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare“ se înlocuiește cu norma de trimitere la „art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare“.48. În cuprinsul anexelor nr. 13 și 23, termenul „recomandări“ se înlocuiește cu termenul „măsuri“, iar în cuprinsul anexei nr. 27, termenul „recomandare“ se înlocuiește cu termenul „măsură“.49. În titlul anexei nr. 14, termenul „notificare“ se înlocuiește cu „raport“.
   +  Articolul IICererile de licențiere a serviciilor sociale aflate în curs de soluționare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se soluționează conform prevederilor legale în vigoare la data depunerii cererii.  +  Articolul IIIHotărârea Guvernului nr. 118/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 11 martie 2014, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 din 9 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. În anexă, titlul „Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități“ se modifică și va avea următorul cuprins:
  88790 CR-D-ICentre de îngrijire și asistență Informare și asistență socială/ Servicii de asistență socială Consiliere psihologică Abilitare și reabilitare Îngrijire și asistență Deprinderi de viață independentă: - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune Educație/Pregătire pentru muncă Asistență și suport pentru luarea unei decizii Integrare și participare socială și civicăROF servicii sociale cu cazare
  98790 CR-D-IICentre de abilitare și reabilitareROF servicii sociale cu cazare
  108790 CR-D-IVCentre pentru viață independentăROF servicii sociale cu cazare
  118790 CR-D-VICentre respiro/Centre de criză Informare și asistență socială/ Servicii de asistență socială Consiliere psihologică* Îngrijire și asistență Program obișnuit de viațăROF servicii sociale cu cazare
  128790 CR-D-VIILocuințe protejate Informare și asistență socială/ Servicii de asistență socială** Consiliere psihologică** Abilitare și reabilitare** Îngrijire și asistență Deprinderi de viață independentă**: - menținerea/dezvoltarea aptitudinilor cognitive; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire; - menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune Dobândirea independenței economice Educație/Pregătire pentru muncă** Asistență și suport pentru luarea unei decizii** Implicare și participare socială și civicăROF servicii sociale cu cazare
  * Activitatea se desfășoară de centrul de zi la sediul acestuia sau, după caz, în Centrul respiro/Centrul de criză.** Activitatea se desfășoară de centrul de zi la sediul acestuia, în spațiu liber sau, după caz, în locuința protejată.“
  2. În anexă, după titlul „Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate“ se va introduce un nou titlu, titlul „Servicii sociale destinate asigurării cazării și îngrijirii unor elevi, studenți și tineri, care provin din familii aflate în situații de dificultate“, alcătuit din numărul curent 23^1, cu următorul cuprins:
  Servicii sociale destinate asigurării cazării și îngrijirii unor elevi, studenți și tineri, care provin din familii aflate în situații de dificultate
  23^18790 EST RInternate de tip socialCazare Supraveghere Masă Curățenie Alte activitățiROF serviciu social cu cazare
  3. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru persoane vârstnice“, coloana 3, sintagma „orientare vocațională“ se înlocuiește cu sintagma „consiliere și orientare în carieră sau mediere“.4. În anexă, la titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență“, numerele curente 37 și 37^1 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  378810 ID-IIIServicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilitățiInformare și consiliere socială/ Servicii de asistență socială Îngrijire personală Hrănire și hidratare Integrare și participare socială și civicăROF serviciu social la domiciliu
  37^18810 ID-IVAsistent personal al persoanei cu handicap gravSupraveghere, asistență și îngrijire acordată persoanei cu handicap grav, pe baza planului individualROF serviciu social la domiciliu
  5. În anexă, la titlul „Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență“, după numărul curent 37^1 se introduc două noi numere curente, numerele curente 37^1a și 37^1b, cu următorul cuprins:
  37^1a8810 ID-VAsistent personal profesionistÎngrijirea și protecția acordate persoanei adulte cu handicap grav sau accentuatROF serviciu social în comunitate
  37^1b8810 ID-VIEchipe mobile pentru persoane adulte cu dizabilitățiInformare și consiliere socială/ Servicii de asistență socială Consiliere psihologică Facilitarea independenței beneficiarului Dezvoltarea mobilității personaleROF serviciu social la domiciliu
  6. În anexă, la titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități“, numărul curent 37^2 se abrogă.7. În anexă, la titlul „Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități“, numărul curent 37^3 se modifică și va avea următorul cuprins:
  37^38899 SC-D-IServicii de asistență și suportInformare și consiliere socială și/sau juridică Consiliere psihologică Facilitarea independenței beneficiarului Suport individual/grup de suport Asistență și suport pentru luarea unei deciziiROF serviciu social în comunitate
  8. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități“, numerele curente 38 și 39 se modifică și vor avea următorul cuprins:
  388899 CZ-D-ICentre de ziInformare și consiliere socială și/sau juridică Consiliere psihologică Abilitare și reabilitare Deprinderi de viață independentă Dezvoltarea abilităților lucrative, pregătirea pentru muncă, angajarea în muncă și sprijin pentru menținerea locului de muncă Asistență și suport pentru luarea unei decizii Integrare și participare socială și civică Recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu*ROF serviciu social de zi
  398899 CZ-D-IICentre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu
  * Obligatoriu pentru centrele de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.
  9. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți“, după numărul curent 48 se introduc două noi numere curente, numerele curente 48^1 și 48^2, cu următorul cuprins:
  48^18891CZ-C-TCTelefonul copiluluiConsiliere telefonică Evaluarea riscului imediat Intervenție în situații de urgență Informare Linie telefonică de urgență Alte activități: administrative etc.ROF serviciu social de zi
  48^28891CZ-C-EMEchipă mobilăTerapie de recuperare și reabilitare - kinetoterapie, terapie logopedică Transferarea de informații cu privire la tehnicile de recuperare și reabilitare ce trebuie utilizate de către părinți/persoane care îngrijesc copilul în procesul de recuperare a copilului cu dizabilități Informarea părinților/persoanelor care îngrijesc copilul cu privire la drepturile acestuia și responsabilitățile care le revin în procesul de creștere și îngrijire a copilului Consiliere psihologică Informare și consiliere în scopul facilitării accesului la prestații sociale și alte drepturi prevăzute de legislația în vigoare Alte activități specifice categoriei de beneficiariROF serviciu social în comunitate
  10. În anexă, după titlul „Centre de zi victimele violenței în familie și agresori“ se introduce un nou titlu, titlul „Centre de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie telefonică de urgență (help-line) cu program continuu“ alcătuit din numărul curent 53^1, cu următorul cuprins:
  Centre de informare și consiliere pentru victimele violenței domestice de tip linie telefonică de urgență (help-line) cu program continuu
  53^18899CZ-VD- LTPLinie telefonică de urgență (help line) destinată victimelor violenței domesticeConsiliere telefonică Consiliere primară de natură psihologică, juridică și asistență socială Orientare și îndrumare Alte activitățiROF serviciu social de zi
  11. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie“, după numărul curent 67 se introduce un nou număr curent, numărul curent 67^1, cu următorul cuprins:
  67^18899CZ-PN-VI Serviciul pentru sprijinirea victimelor infracțiunilorInformare privind drepturile victimei; consiliere psihologică, consiliere cu privire la riscurile de victimizare secundară și repetată sau de intimidare și răzbunare; consiliere privind aspectele financiare și practice subsecvente infracțiunii; servicii de inserție/reinserție socială; sprijin emoțional și social în scopul reintegrării socialeROF serviciu social de zi
  12. În anexă, la titlul „Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie“, în coloana 3, după sintagma „asistență medicală primară“ se introduce o nouă sintagmă, sintagma „schimb de seringi“.13. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (1), punctul 2 din Instrucțiuni se abrogă. 14. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (2), instrucțiunile se modifică și vor avea următorul cuprins:Instrucțiuni:Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.15. La anexa nr. 1 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale. 16. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (1), punctul 2 din Instrucțiuni se abrogă. 17. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 8 alineatul (2), instrucțiunea se modifică și va avea următorul cuprins: Instrucțiune:Raportul angajat/beneficiar asigură prestarea serviciilor în cadrul centrului și se realizează în funcție de nevoile persoanelor beneficiare, cu respectarea standardelor minime de calitate.18. La anexa nr. 2 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins(4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.19. La anexa nr. 3 la nomenclator, la articolul 9, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul psihologie, asistență socială sau sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic sau al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 476.-----