ORDIN nr. 1.049 din 5 iulie 2019privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 16 iulie 2019  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică nr. S.P. 8.586/2019 și Avizul nr. 13.630 din 29.05.2019 al Ministerului Afacerilor Interne,având în vedere prevederile art. 21 alin. (1) și ale art. 22 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătății nr. 1.162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 8 septembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Examinarea medicală în vederea obținerii permisului de conducere a unui autovehicul sau pentru schimbarea acestuia se realizează astfel:a) candidații pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor prevăzute în grupele 1 și 2 sunt obligați să efectueze un examen medical în scopul depistării uneia sau a mai multor afecțiuni prevăzute în normele minime cuprinse în anexă;b) candidații pentru obținerea permisului de conducere a autovehiculelor sunt obligați să efectueze examinările medicale înainte de eliberarea inițială a permisului de conducere; ulterior, conducătorii auto sunt obligați să efectueze examinările medicale ori de câte ori permisul de conducere este reînnoit, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.(2) Modelul de fișă de examinare medicală a candidaților pentru obținerea permisului de conducere pentru grupele 1 și 2, precum și a conducătorilor de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.2. În anexă, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. Auzul2.1. Permisele de conducere auto pot fi eliberate sau reînnoite pentru candidații sau conducătorii auto din grupa 2 numai cu avizul unei unități de asistență medicală autorizate. Se acordă o atenție deosebită examinării medicale, ținându-se seama de posibilitățile de compensare.2.2. Parametrii funcționali care trebuie să fie respectați în situația examinării medicale a candidaților și a conducătorilor auto din grupa 2 sunt următorii:2.2.1. Media pragurilor auditive pe audiograma tonală în câmp liber pentru 500, 1.000, 2.000 și 4.000 Hz să fie mai mică de 40 dB HL pentru fiecare ureche în parte și pentru fiecare ureche hipoacuzică cu corecție protetică adecvată.2.2.2. În situația în care există limite medicale pentru reabilitarea hipoacuziei pentru una dintre urechi, condiția minimă este să se respecte pragul maxim de 30 dB HL în câmp liber, pentru urechea mai bună, cu corecție protetică adecvată. 2.3. Solicitanții care prezintă hipoacuzie profundă bilaterală care nu poate fi corectată la nicio ureche pot fi încadrați doar în grupa 1 dacă vehiculul dispune de oglinzi mai mari. 2.4. Pentru solicitanții care prezintă hipoacuzie cu sau fără corecție protetică, după caz, și care solicită permis auto pentru grupa 1 se eliberează avizul apt/apt condiționat, cu recomandarea echipării autovehiculului potrivit prevederilor pct. 2.3.3. După anexă, care devine anexa nr. 1, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, având conținutul prevăzut în anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și unitățile de asistență medicală autorizate pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIILa data intrării în vigoare a prezentului ordin orice alte prevederi contrare se abrogă.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea
  București, 5 iulie 2019.Nr. 1.049.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.162/2010)Județul ......................................Localitatea .......................................Unitatea sanitară ...................................
  FIȘA MEDICALĂ
  pentru solicitanții permisului de conducere auto și pentru conducătorii de autovehicule
  care solicită reînnoirea permisului de conducere auto
  Anul ................... luna .............................. ziua ...........
  A. Numele ............................................., prenumele ....................................................Sexul ............., data nașterii: anul .............., luna .............................., ziua .................Locul nașterii: localitatea .............................., județul ..................................................,Fiul/Fiica lui .......................................... și al/a ......................................Domiciliat în localitatea ......................................., str. ................................... nr. ....., județul/sectorul ........................................C.I./B.I. seria ........... nr. ........................., eliberată/eliberat de ........................................, la data de ........................................B. Rezultatele examinărilor medicale
  SpecialitateaNr. fișă/ reg. consultațiiData examinăriiAfecțiuni depistateConcluzii Apt/Inapt conducere autoSemnătura și parafa medicului examinatorObservații
  Medicină internă
  Ortopedie și traumatologie
  Neurologie
  Psihiatrie
  Oftalmologie
  Otorinolaringologie
  C. Mențiuni1. Solicitantul declară în scris că în situația în care va fi diagnosticat cu o afecțiune incompatibilă cu calitatea de conducător de autovehicule, tractoare agricole sau forestiere ori tramvaie va informa unitatea de asistență medicată ambulatorie care a emis fișa medicală asupra situației respective.2. Valabilitatea rezultatelor examinărilor medicale prevăzute la lit. B este de 6 luni de la data emiterii fișei medicale de către unitatea de asistență medicală ambulatorie autorizată.
  ----