HOTĂRÂRE nr. 431 din 20 iunie 2019pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 9 iulie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 26 iulie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) următoarelor echipamente aeronautice, în cazul în care aceste echipamente intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului și sunt destinate exclusiv utilizării în zbor:(i) aeronave, altele decât aeronavele fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora;(ii) aeronave fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora a căror proiectare este certificată în conformitate cu articolul 56 paragraful (1) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 și care sunt destinate operării exclusiv pe frecvențe radio atribuite, prin reglementările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, pentru utilizare aeronautică protejată;2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 27 se introduc trei noi puncte, punctele 28, 29 și 30, cu următorul cuprins: 28. utilizator final - orice persoană care pune în funcțiune sau utilizează un echipament;29. dispozitiv destinat să producă perturbații electromagnetice - orice aparat proiectat și fabricat cu intenția de a produce perturbații electromagnetice, astfel încât să degradeze funcționarea altor echipamente;30. suport durabil - orice instrument care permite utilizatorilor finali accesarea informațiilor care le sunt adresate, într-un mod accesibil pentru referințe ulterioare pentru o perioadă de timp adecvată, în vederea informării, și care permite reproducerea neschimbată a informațiilor stocate.3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) Echipamentele pot fi puse la dispoziție pe piață de către operatorii economici, puse în funcțiune și/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerințele prezentei hotărâri și numai dacă sunt corect instalate, întreținute și utilizate conform destinației acestora.4. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 4^1Pe teritoriul României sunt interzise fabricarea, importul, deținerea, publicitatea, introducerea pe piață, punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbații electromagnetice.5. La articolul 6, literele b), f), l) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) să întocmească documentația tehnică prevăzută în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3 și să efectueze procedura relevantă de evaluare a conformității prevăzută la art. 13 ori să delege reprezentantului autorizat efectuarea procedurii;(...)f) să se asigure că modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile aparatului și modificările standardelor armonizate, prevăzute la art. 12 alin. (1), sau ale altor specificații tehnice, în raport cu care se declară conformitatea aparatului, sunt luate în considerare în mod corespunzător;(...)l) să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe suport hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;m) să coopereze cu autoritățile de supraveghere și control al pieței, la solicitarea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață;6. La articolul 7 alineatul (3), punctele 2 și 3 se modifică și vor avea următorul cuprins: 2. furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței, pe suport hârtie sau în format electronic, a informațiilor și/sau a documentației necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului, prezentate în limba română sau în limba engleză;3. cooperarea cu autoritățile de supraveghere și control al pieței, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele vizate de obligațiile mandatului reprezentantului autorizat.7. La articolul 8, punctele 5, 11 și 12 se modifică și vor avea următorul cuprins: 5. să indice pe aparat numele lor, denumirea lor comercială înregistrată sau marca lor înregistrată și adresa poștală la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește aparatul; datele de contact să fie clare, accesibile, inteligibile, relevante și prezentate în limba română;(...)11. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;12. să coopereze cu autoritățile de supraveghere și control al pieței, la solicitarea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de aparatele pe care aceștia le-au introdus pe piață.8. La articolul 9, punctele 6 și 8 se modifică și vor avea următorul cuprins: 6. să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate sau de a-l retrage și/sau rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un aparat pe care l-a pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri;(...)8. să furnizeze, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea aparatului cu dispozițiile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;9. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Declarația UE de conformitate se prezintă în limba română sau în limba engleză.10. La articolul 15, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Marcajul CE se aplică, în mod vizibil și lizibil, într-o formă care nu poate fi ștearsă sau îndepărtată, pe aparat sau pe plăcuța sa de identificare. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau nu este justificat din considerente ținând de natura aparatului, marcajul CE se aplică pe ambalaj și pe documentele însoțitoare.11. La articolul 16, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins: (4) Toate informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie. Informațiile pot fi furnizate, în cazul în care utilizatorul final este de acord, și pe suport durabil.12. La articolul 31, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) ANCOM și ANPC organizează și desfășoară activitatea de supraveghere și control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) și ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv cu privire la aparatele comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, și care sunt supuse controlului vamal.13. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În activitatea de supraveghere și control, ANCOM și ANPC pot solicita Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii și subdomenii în zona «.ro», transmiterea datelor sau a informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează aparate prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităților de supraveghere și control al pieței în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.14. Articolul 32 se abrogă.15. La articolul 33, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea efectuării încercărilor în conformitate cu prevederile alin. (1), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul ori distribuitorul, după caz, are obligația de a permite personalului de control prelevarea, pe bază de proces-verbal, în mod gratuit, a unui număr reprezentativ de eșantioane ale aparatului ce urmează a fi supus la încercări. Prelevarea poate fi dispusă și asupra aparatului/aparatelor aflat(e) la utilizatorul final în cazul în care există suficiente indicii că acel(e) aparat/aparate produce/produc perturbații electromagnetice.16. La articolul 35, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce privește toate cerințele relevante stabilite în prezenta hotărâre, se poate realiza și ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 33 alin. (1).(3) Operatorii economici asupra cărora sunt întreprinse acțiuni de control în contextul alin. (1) și (2) sunt obligați să coopereze, la solicitarea autorităților de supraveghere și control al pieței.17. La articolul 35, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, și date privind: riscurile identificate asociate cu aparatul respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în legătură cu respectivul aparat sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru a atenua riscurile.18. La articolul 36, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 35, ANCOM sau ANPC, după caz, constată că aparatul nu este conform cerințelor stabilite în prezenta hotărâre, operatorilor economici relevanți li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce aparatul în conformitate cu cerințele respective și să restricționeze punerea la dispoziție pe piață ori să retragă aparatul de pe piață și/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporțional cu natura riscului, de către ANCOM sau ANPC, după caz.(...)(4) Măsurile corective și restricțiile stabilite conform alin. (1) se dispun prin decizie a președintelui ANCOM, respectiv prin ordin al președintelui ANPC, după caz.19. La articolul 41, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 41(1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorului final orice informații sau documente necesare în vederea exercitării atribuțiilor legate de supravegherea și controlul pieței.20. La articolul 43 alineatul (1), punctele 2, 3, 10, 16, 21, 24, 25 și 28 se modifică și vor avea următorul cuprins:2. neîntocmirea de către producător a documentației tehnice menționate în anexa nr. 2 sau în anexa nr. 3, conform art. 6 lit. b), a declarației UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform art. 6 lit. c), respectiv neîntocmirea de către reprezentantul autorizat a declarației UE de conformitate ori neaplicarea marcajului CE, conform mandatului primit;3. nerespectarea de către producător a obligației stabilite la art. 6 lit. b) privind efectuarea procedurii relevante de evaluare a conformității prevăzute la art. 13;(...)10. fapta operatorului economic de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate ori a-l retrage sau a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deține indicii sau informații că un aparat pe care l-a introdus pe piață și/sau pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform art. 6 lit. j) ori art. 8 pct. 8, respectiv de a nu se asigura de îndeplinirea obligației stabilite conform art. 9 pct. 6, după caz;(...)16. nerespectarea de către importator a obligației de informare a producătorului și a autorităților de supraveghere și control al pieței, dacă deține indicii sau informații că un aparat nu este conform cu cerințele esențiale, în condițiile art. 8 pct. 4;(...)21. fapta importatorului ori a distribuitorului de a introduce pe piață, respectiv de a pune la dispoziție pe piață un echipament în cazul în care deține indicii sau informații că acesta nu este conform cu cerințele esențiale prevăzute în anexa nr. 1, înainte de a fi adus în conformitate, potrivit obligațiilor prevăzute la art. 8 pct. 4, respectiv art. 9 pct. 4;(...)24. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziția autorităților de supraveghere și control al pieței, conform art. 41, informațiile și/sau documentele necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri;25. nerespectarea de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la art. 11, art. 40 sau art. 41;(...)28. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile corective stabilite conform art. 38 sau art. 39 alin. (1);21. La articolul 43 alineatul (1), după punctul 32 se introduc două noi puncte, punctele 33 și 34, cu următorul cuprins:33. nerespectarea de către distribuitor a obligației de informare a producătorului sau a importatorului și a autorităților de supraveghere și control a pieței, dacă deține indicii sau informații că un aparat nu este conform cu cerințele esențiale, în condițiile art. 9 pct. 4;34. fabricarea, importul, deținerea, publicitatea, introducerea sau punerea la dispoziție pe piață, punerea în funcțiune și/sau utilizarea echipamentelor sau dispozitivelor destinate să producă perturbații electromagnetice.22. La articolul 43 alineatul (2), punctul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:20. în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) pct. 28 și 33, cu amendă de la 20.000 lei la 50.000 lei;23. La articolul 43 alineatul (2), după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 22, cu următorul cuprins:22. în cazul contravenției prevăzute la alin. (1) pct. 34, cu amendă de la 15.000 lei la 50.000 lei.24. La articolul 44 alineatul (2), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul de specialitate din cadrul autorităților de supraveghere și control al pieței, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 10, 11, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 28 și 31;b) prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, de către președintele ANCOM, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANCOM, în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1-9, 12, 14, 15, 17, 20, 25-27, 29, 30, 32-34;c) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către agentul constatator, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANPC, în situațiile prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 1, 11-13, 21, 24, 25, 32-34, în cazul echipamentului achiziționat de consumator;25. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45(1) ANCOM sau ANPC, după caz, poate dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, și următoarele sancțiuni complementare:a) interzicerea utilizării până la aducerea echipamentelor în conformitate cu cerințele esențiale, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 32;b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 43 alin. (1) pct. 34, în condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sancțiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele indicate conform art. 44 alin. (2) lit. b) și c).  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) echipamentelor radio sau dispozitivelor utilizate sau destinate a fi utilizate exclusiv în cadrul activităților din domeniul apărării naționale, ordinii publice și siguranței naționale, inclusiv cel al protecției intereselor economice ale statului, dacă aceste interese se referă la siguranța națională, precum și în cadrul activităților statului din domeniul dreptului penal.2. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 29, cu următorul cuprins:29. utilizator final - orice persoană care pune în funcțiune sau utilizează un echipament radio.3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Echipamentele radio trebuie construite astfel încât să fie în conformitate și cu cerința esențială de a utiliza în mod eficient spectrul de frecvențe radio și de a contribui la folosirea optimă a acestuia pentru evitarea interferențelor prejudiciabile.4. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Categoriile sau clasele de echipamente radio ce privesc cerințele esențiale prevăzute la alin. (3) fac obiectul actelor delegate ale Comisiei Europene și nu sunt reglementate prin prezentul act normativ.5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4(1) Producătorii de echipamente radio și de software care permit ca echipamentele radio să fie utilizate conform destinației și care fac parte din acele categorii sau clase de echipamente radio stabilite de Comisia Europeană prin acte delegate trebuie să furnizeze Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, și Comisiei Europene informații privind conformitatea combinațiilor de echipament radio-software cu cerințele esențiale prevăzute la art. 3.6. La articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Categoriile de echipamente radio vizate de dispozițiile alin. (1) sunt stabilite de Comisia Europeană prin intermediul actelor delegate.7. La articolul 5, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Înregistrarea se realizează înainte ca echipamentele radio ce aparțin categoriilor prevăzute la alin. (1) să fie introduse pe piață.8. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6(1) Echipamentele radio pot fi puse la dispoziție pe piață de către operatorii economici, puse în funcțiune și/sau utilizate doar în cazul în care sunt conforme cu cerințele prezentei hotărâri și numai dacă sunt corect instalate, întreținute și utilizate conform destinației acestora.9. La articolul 7, alineatele (1) și (4)-(7) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Autorizarea punerii în funcțiune și utilizării echipamentelor radio, în cazul respectării cerințelor prezentei hotărâri, se realizează de către ANCOM în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu dispozițiile Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare.(...)(4) În vederea respectării normelor privind limitarea expunerii populației la efectele câmpurilor electromagnetice, titularul licenței acordate conform legii are obligația de a asigura, pe toată durata de utilizare a stațiilor de radiocomunicații/emisie, respectarea cerinței esențiale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a).(5) Titularul licenței acordate conform legii are obligația să transmită, la solicitarea ANCOM, în cazul stațiilor de radiocomunicații/emisie amplasate în intravilanul localităților și în exteriorul clădirilor, rezultatele măsurătorilor de radiații electromagnetice neionizante în care să indice valoarea câmpului electromagnetic cumulat în amplasamentul vizat. Măsurătorile se realizează în conformitate cu recomandările Comitetului pentru Comunicații Electronice din cadrul Conferinței Europene a Administrațiilor de Poștă și Telecomunicații.(6) Măsurătorile prevăzute la alin. (5) nu pot fi mai vechi de 24 de luni de la data solicitării, iar transmiterea acestora se realizează în termenul și conform modalităților stabilite de către ANCOM.(7) ANCOM poate solicita prezentarea informațiilor prevăzute la alin. (5) în condițiile alin. (6) și în vederea respectării dispozițiilor alin. (2) lit. c).10. La articolul 10, literele c), m) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) să se asigure că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio;(...)m) să se asigure că fiecare echipament radio este însoțit de o copie a declarației UE de conformitate sau de declarația UE de conformitate simplificată, prezentată în limba română sau în limba engleză; declarația UE de conformitate simplificată trebuie să conțină adresa de internet exactă de unde se poate obține textul integral al declarației UE de conformitate;(...)q) să furnizeze, la cererea motivată din partea autorităților de supraveghere și control al pieței și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația solicitate, necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri prezentate în limba română sau în limba engleză;11. La articolul 11, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Toate informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate utilizatorilor finali sub forma unui manual de utilizare redactat în limba română, oferit pe hârtie. Informațiile pot fi furnizate, în cazul în care utilizatorul final este de acord, și pe suport durabil, conform art. 2 pct. 30 din Hotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică.12. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Obligația prevăzută în art. 10 lit. b) și obligația de a întocmi documentația tehnică prevăzută la art. 10 lit. d) nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.13. La articolul 12 alineatul (3), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:b) furnizarea, în urma unei cereri motivate din partea autorităților de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio, pe suport hârtie sau în format electronic, a tuturor informațiilor și a documentației necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentelor radio prezentate în limba română sau în limba engleză;14. La articolul 13, literele b) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:b) să se asigure, înainte de introducerea pe piață a echipamentelor radio, că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității prevăzută la art. 18 și 19 a fost îndeplinită de către producător și că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio stabilite conform legii;(...)l) să furnizeze autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;15. La articolul 14, literele e) și f) se modifică și vor avea următorul cuprins: e) să se asigure că se iau măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în conformitate, pentru a-l retrage și/sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care dețin indicii sau informații că un aparat pe care l-a pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, și să informeze imediat autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață echipamentele radio, în cazul în care constată că echipamentul radio prezintă un risc ce poate afecta funcționarea acestuia sau funcționarea altor echipamente ori din rațiuni de siguranță, oferind detalii, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate;f) să furnizeze autorităților de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio, în urma unei cereri motivate din partea acestora și în termenul indicat de acestea, pe hârtie sau în format electronic, toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea echipamentului radio cu prevederile prezentei hotărâri, prezentate în limba română sau în limba engleză;16. La articolul 17, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) În cazul în care se consideră că un standard armonizat prevăzut la alin. (1) nu satisface integral cerințele esențiale prevăzute la art. 3, ANCOM informează Comisia Europeană în conformitate cu articolul 11 paragraful (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului.17. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) Declarația UE de conformitate se prezintă în limba română sau în limba engleză.18. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: (3) ANCOM și ANPC organizează și desfășoară activitatea de supraveghere și control în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3) și ale art. 16-29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, inclusiv cu privire la echipamentele radio comercializate prin mijloace electronice, ce au ca destinatar utilizatorul final, pentru uzul propriu, și care sunt supuse controlului vamal.19. La articolul 37, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins: (5) În activitatea de supraveghere și control, ANCOM și ANPC pot solicita Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, în cazul registrului de domenii și subdomenii în zona «.ro», transmiterea datelor sau informațiilor care pot conduce la identificarea persoanelor care comercializează echipamente radio prin mijloace electronice. Datele solicitate sunt transmise fără întârziere autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal.20. La articolul 38, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38(1) În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, personalul împuternicit al ANCOM sau ANPC, după caz, are dreptul să solicite operatorilor economici sau utilizatorilor finali orice informații sau documente necesare în vederea exercitării atribuțiilor legate de supravegherea pieței și controlul echipamentelor radio.21. Articolul 39 se abrogă. 22. La articolul 43, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Evaluarea prevăzută la alin. (1), ce privește toate cerințele relevante stabilite în prezenta hotărâre, se poate realiza și ca urmare a încercărilor tehnice prevăzute la art. 40 alin. (1).23. La articolul 43, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: (4) Evaluarea prevăzută la alin. (1) ia în considerare, după caz, și date privind: riscurile identificate asociate cu echipamentul radio respectiv, eventualele date privind riscurile care s-au materializat în legătură cu respectivul echipament radio sau măsurile luate de operatorul economic în cauză pentru a atenua riscurile.24. La articolul 44, alineatele (1) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) În cazul în care, pe parcursul evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), ANCOM sau ANPC constată că echipamentul radio nu este conform cerințelor prevăzute în prezenta hotărâre, operatorilor economici relevanți li se solicită de îndată să întreprindă toate măsurile corective necesare pentru a aduce echipamentul radio în conformitate cu cerințele respective și să restricționeze punerea la dispoziție pe piață ori să îl retragă de pe piață și/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, stabilit proporțional cu natura riscului, de către ANCOM sau ANPC, după caz.(...)(4) Măsurile corective și restricțiile stabilite conform alin. (1) se dispun prin decizie a președintelui ANCOM sau prin ordin al președintelui ANPC, după caz.25. La articolul 48, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 48(1) În cazul în care, ca urmare a evaluării realizate conform art. 43 alin. (2), se constată că, deși echipamentul radio este conform cerințelor prevăzute în prezenta hotărâre, acesta prezintă totuși un risc cu privire la sănătatea sau siguranța persoanelor ori pentru alte aspecte privind protecția interesului public protejat de prevederile prezentei hotărâri, ANCOM sau ANPC, după caz, poate solicita operatorului economic relevant să întreprindă toate acțiunile corective pe care le consideră necesare pentru ca acel echipament radio să nu mai prezinte respectivul risc sau să retragă echipamentul radio de pe piață și/sau să îl recheme într-un termen rezonabil, proporțional cu natura riscului.26. La articolul 49, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 49Fără a exclude măsurile dispuse conform art. 43-48, ANCOM sau ANPC poate solicita operatorului economic relevant aducerea echipamentului radio în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în termen de maximum 15 zile calendaristice, în cazul în care se constată următoarele:27. La articolul 51 alineatul (1), punctele 3, 16-18, 20, 23, 26, 33, 41, 44 și 45 se modifică și vor avea următorul cuprins: 3. nerespectarea de către producător a obligației de a construi echipamente radio astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvente radio, conform dispozițiilor art. 10 lit. c);(...)16. fapta operatorului economic controlat de a nu lua, de îndată, orice măsură corectivă necesară pentru a aduce aparatul în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz, în cazul în care acesta deține indicii sau informații că un aparat pe care l-a introdus pe piață și/sau l-a pus la dispoziție pe piață nu este conform cu prevederile prezentei hotărâri, conform dispozițiilor art. 10 lit. o) și art. 13 lit. j), respectiv de a nu informa imediat autoritățile de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio în condițiile art. 10 lit. p) și art. 13 lit. j), ori de a nu se asigura de îndeplinirea obligației stabilite conform dispozițiilor art. 14 lit. e), după caz;17. fapta operatorului economic controlat de a nu lua măsurile prevăzute la art. 47 alin. (1), în condițiile art. 47 alin. (6) sau de a încălca obligația prevăzută la art. 46 sau art. 48 alin. (2);18. nerespectarea de către operatorul economic a obligației de furnizare a informațiilor și a documentației solicitate de ANCOM sau ANPC, după caz, în condițiile art. 10 lit. q), art. 12 alin. (3) lit. b), art. 13 lit. l) sau art. 14 lit. f);(...)20. nerespectarea de către operatorul economic controlat a obligației prevăzute la art. 16 de furnizare a datelor de identificare solicitate sau a obligației prevăzute la art. 38 de furnizare a informațiilor necesare în vederea exercitării atribuțiilor legate de supravegherea pieței; (...)23. nerespectarea de către importator a obligației de a se asigura, înainte de introducerea pe piață, că echipamentele radio sunt construite astfel încât să poată funcționa fără a se încălca cerințele aplicabile privind utilizarea spectrului de frecvențe radio stabilite conform legii, potrivit dispozițiilor art. 13 lit. b);(...)26. nerespectarea de către importator a obligației prevăzute la art. 13 lit. d) de a nu introduce echipamentele radio pe piață înainte ca acestea să fie aduse în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deține indicii sau informații că echipamentele radio nu sunt conforme cu cerințele esențiale, ori a obligației de informare a producătorului și a autorităților de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio atunci când echipamentele radio prezintă un risc;(...)33. nerespectarea de către distribuitor a obligației de a nu pune la dispoziție pe piață echipamentul radio înainte ca acesta să fie adus în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, în cazul în care deține indicii sau informații că echipamentul radio nu este conform cu cerințele esențiale, ori a obligației de informare a producătorului sau importatorului și a autorităților de supraveghere și control al pieței echipamentelor radio atunci când echipamentul radio prezintă un risc potrivit dispozițiilor art. 14 lit. c);(...)41. refuzul utilizatorului final de a pune la dispoziția autorității de supraveghere a pieței și controlul echipamentelor radio, conform prevederilor art. 38, datele și/sau informațiile necesare verificării respectării prevederilor prezentei hotărâri;(...)44. nerespectarea de către titularul licenței acordate conform legii a obligației stabilite conform art. 7 alin. (4);45. neprezentarea de către titularul licenței acordate conform legii a informațiilor solicitate conform dispozițiilor art. 7 alin. (5) și (7), în condițiile art. 7 alin. (6);28. La articolul 52 alineatul (2), literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către personalul de specialitate din cadrul ANCOM, în cazul contravențiilor prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 1, 9, 10, 16, 17, 19, 26-28, 30, 33, 35, 36, 41 și 43-46;b) prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, de către președintele ANCOM, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANCOM, în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2-8, 11-15, 18, 20-25, 29, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 47 și 48;c) prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii de către agentul constatator, în cazul contravențiilor constatate de personalul ANPC, în situațiile prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 2, 16-21, 26, 33, 34, 40, 41 și 48, în cazul echipamentului radio achiziționat de consumator;29. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 53(1) ANCOM sau ANPC, după caz, pot dispune, prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, și următoarele sancțiuni complementare:a) interzicerea utilizării până la aducerea echipamentelor în conformitate cu cerințele esențiale, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 48;b) confiscarea, în cazul faptei prevăzute la art. 51 alin. (1) pct. 40, în condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Sancțiunile complementare prevăzute la alin. (1) se aplică de către persoanele și prin procedura indicate conform art. 52 alin. (2) lit. b) și c).30. La anexa nr. 1 „Echipamente care nu intră în domeniul de aplicare a prezentei hotărâri“, punctul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:3. Următoarele echipamente aeronautice, în cazul în care aceste echipamente intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) 2018/1.139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2.111/2005, (CE) nr. 1.008/2008, (UE) nr. 996/2010, (UE) nr. 376/2014 și a Directivelor 2014/30/UE și 2014/53/UE ale Parlamentului European și ale Consiliului, precum și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 552/2004 și (CE) nr. 216/2008 ale Parlamentului European și ale Consiliului și a Regulamentului (CEE) nr. 3.922/91 al Consiliului și sunt destinate exclusiv utilizării în zbor:a) aeronave, altele decât aeronavele fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora;b) aeronave fără pilot la bord, precum și motoarele, elicele, piesele și echipamentele neinstalate ale acestora a căror proiectare este certificată în conformitate cu articolul 56 paragraful (1) din Regulamentul (UE) 2018/1.139 și care sunt destinate operării exclusiv pe frecvențe radio atribuite, prin reglementările radio ale Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, pentru utilizare aeronautică protejată.  +  Articolul III(1) Echipamentele introduse pe piață anterior datei de intrare în vigoare a prezentei hotărâri, ce respectă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 57/2015 privind compatibilitatea electromagnetică, pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.(2) Echipamentele radio introduse pe piață anterior datei de 13 iunie 2017 și care respectă dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 130/2015 privind echipamentele radio și echipamentele terminale de comunicații electronice și recunoașterea mutuală a conformității acestora pot fi puse la dispoziție pe piață și/sau în funcțiune.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 26 iulie 2016, precum și Hotărârea Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 21 octombrie 2016, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VPrezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  p. Ministrul economiei,
  Bogdan Constantin Andronic,
  secretar de stat
  Ministrul transporturilor,
  Alexandru-Răzvan Cuc
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Melania-Gabriela Ciot,
  secretar de stat
  București, 20 iunie 2019.Nr. 431.-----