ANEXE din 23 mai 2019privind Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2019-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 467 bis din 10 iunie 2019  Notă
  Aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 326 din 23 mai 2019, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 467 din 10 iunie 2019.
   +  Anexa nr. 1Nomenclatorul domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare
  Cod DFIDomeniul fundamental (DFI)Cod RSIRamura de știință (RSI)Cod DSU_D/MDomeniul de studii universitare de doctorat/masterat (DSU_D/M)Cod DLDomeniul de licență (DL)Cod SSpecializarea (S)Număr de credite (ECTS)
  10Matematică și științe ale naturii10Matematică10Matematică10Matematică10Matematică180
  20Matematici aplicate180
  30Matematică informatică180
  50Informatică20Informatică40Informatică10Informatică180
  20Informatică aplicată180
  20Fizică10Fizică20Fizică10Fizică180
  20Fizică medicală180
  30Biofizică180
  40Fizică informatică180
  30Chimie și inginerie chimică10Chimie30Chimie10Chimie180
  20Biochimie tehnologică180
  30Radiochimie180
  40Chimie informatică180
  50Chimie medicală180
  60Chimie farmaceutică180
  20Inginerie chimică50Inginerie chimică10Ingineria substanțelor anorganice și protecția mediului240
  20Chimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimie240
  30Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomateriale240
  40Știința și ingineria polimerilor240
  50Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimice240
  60Inginerie chimică240
  70Controlul și securitatea produselor alimentare240
  80Inginerie biochimică240
  90Ingineria fabricației hârtiei240
  100Tehnologia chimică a produselor din piele și înlocuitori240
  110Tehnologie chimică textilă240
  120Chimie alimentară și tehnologii biochimice240
  130Prelucrarea petrolului și petrochimie240
  140*^)
  150Chimie militară240
  40Științele pământului și atmosferei10Geografie20Geografie10Geografie180
  20Geografia turismului180
  30Cartografie180
  40Hidrologie și meteorologie180
  50Planificare teritorială180
  10Geologie30Geologie10Geologie180
  20Geochimie180
  10Știința mediului40Știința mediului10Chimia mediului180
  20Ecologie și protecția mediului180
  30Geografia mediului180
  40Fizica mediului180
  50Știință mediului180
  60Management și audit de mediu180
  20Științe inginerești10Inginerie civilă10Inginerie civilă și instalații60Inginerie civilă10Construcții civile, industriale și agricole240
  20Căi ferate, drumuri și poduri240
  30Construcții și fortificații240
  40Amenajări și construcții hidrotehnice240
  50Construcții miniere240
  60Inginerie sanitară și protecția mediului240
  70Îmbunătățiri funciare și dezvoltare rurală240
  80Inginerie civilă240
  90Inginerie urbană și dezvoltare regională240
  100Infrastructura transporturilor metropolitane240
  110Drumuri, poduri și infrastructuri militare240
  70Ingineria instalațiilor10Instalații pentru construcții240
  20Instalații și echipamente pentru protecția atmosferei240
  30Instalații pentru construcții - pompieri240
  20Inginerie electrică, electronică și telecomunicații10Inginerie electrică90Inginerie electrică10Sisteme electrice240
  20Electronică de putere și acționări electrice240
  30Electrotehnică240
  40Instrumentație și achiziții de date240
  50Electromecanică240
  60Inginerie electrică și calculatoare240
  70Informatică aplicată în inginerie electrică240
  20Inginerie energetică110Inginerie energetică10Ingineria sistemelor electroenergetice240
  20Hidroenergetică240
  30Termoenergetică240
  40Energetică industrială240
  50Energetică și tehnologii nucleare240
  60Managementul energiei240
  70Energetică și tehnologii de mediu240
  80Energetică și tehnologii informatice240
  10Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale100Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale10Electronică aplicată240
  20Tehnologii și sisteme de telecomunicații240
  30Rețele și software de telecomunicații240
  40Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii240
  50Telecomenzi și electronică în transporturi240
  60Echipamente și sisteme electronice militare240
  70Comunicații pentru apărare și securitate240
  80Echipamente și sisteme electronice militare, electronică - radioelectronică de aviație240
  30Inginerie geologică, mine, petrol și gaze10Inginerie geologică120Inginerie geologică10Inginerie geologică240
  20Geologia resurselor miniere240
  30Geologia resurselor petroliere240
  40Geofizică240
  20Inginerie geodezică30Inginerie geodezică10Măsurători terestre și cadastru240
  20Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice240
  30Cadastru și managementul proprietăților240
  40Geodezie și geoinformatică240
  10Mine, petrol și gaze260Mine, petrol și gaze10Inginerie minieră240
  20Prepararea substanțelor minerale utile240
  30Topografie minieră240
  40Inginerie de petrol și gaze240
  50Transportul, depozitarea și distribuția hidrocarburilor240
  40Ingineria transporturilor10Inginerie aerospațială40Inginerie aerospațială10Construcții aerospațiale240
  20Sisteme de propulsie240
  30Echipamente și instalații de aviație240
  40Inginerie și management aeronautic240
  50Aeronave și motoare de aviație240
  60Navigație aeriană (Air Navigation)240
  70Design aeronautic240
  20Ingineria autovehiculelor160Ingineria autovehiculelor10Construcții de autovehicule240
  20Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule240
  30Autovehicule rutiere240
  40Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule240
  50Blindate, automobile și tractoare240
  30Ingineria transporturilor240Ingineria transporturilor10Ingineria transporturilor și a traficului240
  20Ingineria sistemelor de circulație feroviară240
  30Ingineria sistemelor de circulație rutieră240
  50Ingineria resurselor vegetale și animale10Agronomie10Agronomie10Agricultură240
  20Științele solului240
  30Montanologie240
  40Protecția plantelor240
  50Exploatarea mașinilor și instalațiilor pentru agricultură și industria alimentară240
  20Horticultură20Horticultură10Horticultură240
  20Peisagistică240
  30Inginerie forestieră140Inginerie forestieră10Ingineria prelucrării lemnului240
  20Ingineria și designul produselor finite din lemn240
  40Silvicultură30Silvicultură10Silvicultură240
  20Exploatări forestiere240
  30Cinegetică240
  50Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală10Ingineria și managementul afacerilor agricole *%)240
  20Inginerie și management în alimentația publică și agroturism240
  10Biotehnologii50Biotehnologii10Inginerie genetică240
  20Biotehnologii*10)240
  10Ingineria produselor alimentare150Ingineria produselor alimentare10Ingineria produselor alimentare240
  20Tehnologia prelucrării produselor agricole240
  30Controlul și expertiza produselor alimentare240
  40Pescuit și industrializarea peștelui240
  50Protecția consumatorului și a mediului240
  60Extracte și aditivi naturali alimentari240
  70Tehnologie și control în alimentație publică240
  10Zootehnie40Zootehnie10Zootehnie240
  20Piscicultură și acvacultură240
  60Ingineria sistemelor, calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare și tehnologia informației10Calculatoare240
  20Tehnologia informației240
  30Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională240
  40Ingineria informației240
  20Ingineria sistemelor220Ingineria sistemelor10Automatică și informatică aplicată240
  20Ingineria și securitatea sistemelor informatice militare240
  30Ingineria sistemelor multimedia240
  70Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială și management10Inginerie mecanică180Inginerie mecanică10Sisteme și echipamente termice240
  20Mașini și sisteme hidraulice și pneumatice240
  30Mecanică fină și nanotehnologii240
  40Mașini și echipamente miniere240
  50Inginerie mecanică240
  60Mașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentară240
  70Utilaje petroliere și petrochimice240
  80Utilaje pentru transportul și depozitarea hidrocarburilor240
  90Echipamente pentru procese industriale240
  100Utilaje tehnologice pentru construcții240
  110Ingineria și managementul resurselor tehnologice în construcții240
  120Utilaje pentru textile și pielărie240
  130Vehicule pentru transportul feroviar240
  140Instalații și echipamente portuare și marine240
  150Ingineria designului de produs (Product Design Engineering)240
  160Sisteme de transport operațional240
  10Inginerie industrială130Inginerie industrială10Tehnologia construcțiilor de mașini240
  20Sisteme de producție digitale240
  30Ingineria sudării240
  40Design industrial240
  50Ingineria și managementul calității240
  60Ingineria securității în industrie240
  70Nanotehnologii și sisteme neconvenționale240
  80Tehnologia și designul produselor textile240
  90Tehnologia și designul confecțiilor din piele și înlocuitori240
  100Ingineria sistemelor de energii regenerabile240
  110Tehnologia tricotajelor și confecțiilor240
  120Ingineria prelucrării materialelor polimerice, textile și compozite240
  130Logistică industrială240
  140Inginerie industrială (Industrial Engineering)240
  150Informatică aplicată în inginerie industrială240
  20Inginerie navală și navigație210Inginerie marină și navigație10Navigație și transport maritim și fluvial240
  20Navigație, hidrografie și echipamente navale240
  30Electromecanică navală240
  30Științe inginerești aplicate270Științe inginerești aplicate10Inginerie medicală240
  20Optometrie240
  30Biotehnologii industriale240
  40Inginerie fizică240
  50Informatică industrială240
  60*^)
  70*^)
  80Matematică și informatică aplicată în inginerie240
  90Fizică tehnologică240
  100Bioinginerie240
  110Biomateriale și dispozitive medicale240
  120Echipamente și sisteme medicale240
  40Arhitectură navală200Arhitectură navală10 Arhitectură navală 240
  20Sisteme și echipamente navale240
  10Mecatronică și robotică250Mecatronică și robotică10 Mecatronică 240
  20Robotică240
  30Mecatronica sistemelor biotehnice240
  10Ingineria materialelor170Ingineria materialelor10Știința materialelor240
  20Ingineria elaborării materialelor metalice240
  30Ingineria procesării materialelor240
  40Informatică aplicată în ingineria materialelor240
  50Ingineria biomaterialelor240
  10Ingineria mediului190Ingineria mediului10Ingineria și protecția mediului în industrie240
  20Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice240
  30Ingineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimică240
  40Ingineria și protecția mediului în agricultură240
  50Ingineria dezvoltării rurale durabile240
  60Ingineria mediului240
  70Ingineria valorificării deșeurilor240
  80Reconstrucție ecologică240
  90Informatică aplicată în ingineria mediului240
  100Amenajări hidrotehnice și protecția mediului *%)240
  10Inginerie și management230Inginerie și management10Inginerie economică industrială240
  20Inginerie economică în domeniul mecanic240
  30Inginerie și management în construcții *%)240
  40Inginerie și management naval și portuar240
  50Inginerie economică în domeniul transporturilor240
  60Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic240
  70Inginerie economică în industria chimică și de materiale240
  80*^)
  90*^)
  100Inginerie și management în industria turismului240
  110Inginerie și management forestier240
  120Ingineria și managementul afacerilor240
  130Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare240
  10Inginerie genistică, Inginerie de armament, rachete și muniții20Inginerie genistică10Mașini și utilaje de geniu240
  20Sisteme pentru baraje de mine, distrageri și mascare240
  80Inginerie de armament, rachete și muniții10Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare240
  20Muniții, rachete, explozivi și pulberi240
  30Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului240
  40Sisteme integrate de armament și muniție240
  50Materiale energetice și apărare CBRN240
  30Științe biologice și biomedicale10Biologie10Biologie10Biologie10Biologie180
  20Biologie ambientală180
  20Biochimie10Biochimie10Biologie20Biochimie180
  30Medicină10Medicină10Sănătate *)10Medicină 1)360
  40Asistență medicală generală 1)240
  50Moașe 1)240
  20Sănătate*)10Radiologie și imagistică180
  20Laborator clinic180
  30Balneofiziokinetoterapie și recuperare180
  70Audiologie și protezare auditivă180
  90Nutriție și dietetică180
  40Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară10Medicină veterinară 1)360
  50Medicină dentară10Medicină dentară10Sănătate*)20Medicină dentară 1)360
  20Sănătate*)40Tehnică dentară180
  50Asistentă dentară180
  80Asistență de profilaxie stomatologică180
  60Farmacie10Farmacie10Sănătate*)30Farmacie 1)300
  20Sănătate*)60Asistentă de farmacie180
  100Cosmetică medicală și tehnologia produsului cosmetic180
  40Științe sociale10Științe juridice10Drept10Drept10Drept240
  20Drept european și internațional240
  20Științe administrative10Științe administrative50Științe administrative10Administrație publică180
  20Administrație europeană180
  30Asistență managerială și administrativă180
  40Poliție locală180
  50Servicii și politici de sănătate publică (Public Health)180
  60Leadership în sectorul public180
  30Științe ale comunicării10Științe ale comunicării60Științe ale comunicării10Jurnalism180
  20Comunicare și relații publice180
  30Publicitate180
  40Științe ale informării și documentării180
  50*^)
  60Media digitală180
  70Comunicare și media emergente *%)180
  40Sociologie10Sociologie10Sociologie10Sociologie180
  20Antropologie180
  30Resurse umane180
  20Asistență socială20Asistență socială10Asistență socială180
  50Științe politice10Relații internaționale și studii europene40Relații internaționale și studii europene10Relații internaționale și studii europene180
  20Științe politice30Științe politice10Științe politice180
  20Studii de securitate180
  60Științe militare, informații și ordine publică10Informații și securitate națională10Științe militare, informații și ordine publică60*^)
  70Psihologie - informații180
  90Securitate și apărare180
  110Comunicare publică și interculturală în domeniul securității și apărării180
  120Sisteme informaționale180
  130Studii de securitate și informații180
  20Ordine publică și siguranță națională10Științe militare, informații și ordine publică160Ordine și siguranță publică*12)180
  30Științe militare10Științe militare, informații și ordine publică10Conducere interarme - forțe terestre180
  20Conducere interarme - forte navale180
  30Conducere interarme - forte aeriene180
  40Logistică180
  50Managementul organizației180
  80Management economico- financiar180
  100Conducere militară180
  140Managementul traficului aerian180
  150Management în aviație180
  160Managementul sistemelor de rachete și artilerie antiaeriene180
  170Managementul sistemelor de comunicații militare180
  180Managementul sistemelor de supraveghere aeriană180
  190Leadership militar180
  70Științe economice10Administrarea afacerilor30Administrarea afacerilor10Administrarea afacerilor180
  20Economia firmei180
  30Economia comerțului, turismului și serviciilor180
  40Merceologie și managementul calității180
  50Economia comerțului, turismului, serviciilor și managementul calității180
  60Administrarea afacerilor în servicii de ospitalitate180
  70Administrarea afacerilor în comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității180
  80Administrarea afacerilor în alimentația publică180
  10Cibernetică și statistică50Cibernetică, statistică și informatică economică10Cibernetică economică180
  30Statistică și previziune economică180
  20Informatică economică50Cibernetică, statistică și informatică economică20Informatică economică180
  10Contabilitate40Contabilitate10Contabilitate și informatică de gestiune180
  10Economie10Economie10Economie generală180
  20Economie agroalimentară180
  30Economia mediului180
  40Economie și comunicare economică în afaceri180
  50Economie agroalimentară și a mediului180
  60Economie generală și comunicare economică180
  70Economie și finanțe (Economics and finance)180
  10Finanțe20Finanțe10Finanțe și bănci180
  10Management70Management10Management180
  20Managementul dezvoltării rurale durabile180
  10Marketing80Marketing10Marketing180
  10Economie și afaceri internaționale60Economie și afaceri internaționale10Economie internațională180
  20Afaceri internaționale180
  30Economie și afaceri internaționale180
  80Psihologie și științe comportamentale10Psihologie80Psihologie10Psihologie180
  20Terapie ocupațională180
  10Științe ale educației70Științe ale educației10Pedagogie180
  20Psihopedagogie specială180
  30Pedagogia învățământului primar și preșcolar180
  40Pedagogie socială180
  50Științe umaniste și arte10Filologie10Filologie20Limbă și literatură10Limba și literatura română *1)180
  20Limba și literatura *2)180
  30Limba și literatura modernă *3)180
  40Literatură universală și comparată *11)180
  50Filologie clasică *4)180
  30Limbi modeme aplicate10Traducere și interpretare180
  20Limbi modeme aplicate180
  20Filosofie10Filosofie10Filosofie10Filosofie180
  30Istorie10Istorie40Istorie10Istorie180
  20Arheologie180
  30Arhivistică180
  40Muzeologie180
  50Istoria artei180
  50Studiul patrimoniului (Heritage Studies)10Studiul patrimoniului și managementul bunurilor culturale180
  20Arheologie, studii antice și antropologie istorică180
  30Turism cultural și studii muzeale180
  40Teologie10Teologie10Teologie10Teologie pastorală *5)240
  20Teologie didactică *5)180
  30*^)
  40Teologie asistență socială *5)180
  50Studii religioase180
  50Studii culturale10Studii culturale50Studii culturale10Etnologie180
  20Studii iudaice180
  30Studii americane180
  40Studii culturale180
  50Studii europene180
  60Turism cultural180
  60Arhitectură și urbanism10Arhitectură10Arhitectură10Arhitectură *1)360
  20Arhitectură de interior300
  30Design de produs300
  40Conservare și restaurare de arhitectură180
  50Arhitectura peisajului180
  60Mobilier și amenajări interioare180
  70Tehnologie arhitecturală180
  20Urbanism20Urbanism10Proiectare și planificare urbană240
  20Urbanism și administrarea teritoriului180
  30Amenajarea și planificarea peisajului240
  70Arte *13)10Arte vizuale40Arte vizuale10Arte plastice *9)180
  20Arte decorative180
  30Design180
  40Conservare și restaurare180
  50Artă murală180
  60Pedagogia artelor plastice și decorative180
  80Ceramică - sticlă - metal180
  90Arte textile - design textil180
  100Modă - design vestimentar180
  110Scenografie și eveniment artistic180
  120Design ambiental180
  130Artă monumentală180
  140Artă sacră180
  20Istoria și teoria artei *13)40Arte vizuale70Istoria și teoria artei180
  10Teatru și artele spectacolului10Teatru și artele spectacolului10Artele spectacolului *6)180
  20Teatrologie *7)180
  30Scenografie180
  20Cinematografie și media20Cinematografie și media10Cinematografie, fotografie, media *8)180
  20Filmologie180
  30Comunicare audiovizuală- multimedia180
  40Fotografie180
  10Muzică30Muzică10Muzică180
  20Muzică religioasă180
  30Muzicologie240
  40Interpretare muzicală - canto240
  50Interpretare muzicală - instrumente240
  60Compoziție muzicală240
  70Dirijat240
  80Artele spectacolului muzical240
  60Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Știința sportului și educației fizice10Educație fizică și sport10Educație fizică și sportivă180
  20Sport și performanță motrică180
  20Kinetoterapie10Kinetoterapie și motricitate specială180
  30Management în sport *%)10Management în sport *%)180
  *1) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *2) Se adaugă: limba și literatura maghiară, limba pentru care se organizează programul de studii, în combinație cu limba și literatura română/o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată. *3) Se adaugă: limba pentru care se studiază, în combinație cu o altă limbă și literatură modernă/clasică sau în combinație cu limba și literatura română/clasică/literatură universală și comparată. *4) Se elimină "în combinație cu limba și literatura română sau o limbă și literatură modernă/clasică/literatură universală și comparată". *5) Se referă, după caz, la Teologie ortodoxă, Teologie romano-catolică, Teologie greco-catolică, Teologie reformată, Teologie baptistă, Teologie protestantă, Teologie penticostală, Teologie adventistă, Teologie creștină după evanghelie. *6) Se adaugă, după caz: Actorie, Regie, Păpuși-Marionete, Coregrafie. *7) Se adaugă, după caz: Management cultural, Jurnalism teatral. *8) Se adaugă, după caz: Regie de film și TV; Imagine de film și TV; Multimedia: sunet-montaj; Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media; Filmologie; Animație. *9) Se adaugă, după caz: Pictură, Sculptură, Grafică, Fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii. *10) Se adaugă, după caz: agricole, medical-veterinare, pentru industria alimentară. *11) Se poate adăuga: în combinație cu o limbă și literatură modernă/clasică/limba și literatura română. *12) Ofițer de poliție, poliție de frontieră, jandarmi, penitenciare; specializarea trece din domeniul Științe juridice la domeniul Științe militare, informații și ordine publică. *13) Se poate susține doctorat științific în domeniul de studii universitare de doctorat "Istoria și teoria artei" pentru toți absolvenții de studii universitare de licență și mașter aparținând programelor de studii din ramura de știință "Arte".*^) Specializare eliminată în reglementările anterioare*^) Eliminarea specializării "Comunicare și relații publice - informații" din domeniul de licență Științe militare, informații și ordine publică;*%) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în agricultură", din domeniul Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, cu denumirea "Ingineria și managementul afacerilor agricole".*%) Se modifică denumirea specializării "Inginerie economică în construcții", din domeniul Inginerie și management, cu denumirea "Inginerie și management în construcții".*%) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Amenajări hidrotehnice și protecția mediului" în cadrul domeniului de licență Ingineria mediului;*%) Se înființează o nouă specializare cu denumirea "Comunicare și media emergente" în cadrul domeniului de licență Științe ale comunicării;*%) Se înființează un nou domeniu de licență cu o nouă specializare cu aceeași denumire "Management în sport";1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene: Medicină, Asistență medicală generală, Moașe, Medicină dentară, Farmacie, Medicină veterinară, Arhitectură *) pentru specializările / programele de studii universitare de licență din domeniul de licență Sănătate, învățământul clinic/practic se desfășoară în limba română pe teritoriul României
   +  Anexa nr. 2Structura instituțiilor de învățământ superior de stat, domeniile de studii universitare de licență și specializările/programele de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu, locațiile geografice de desfășurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învățământ și limbă de predare, precum și numărul maxim de studenți care pot fi școlarizați în anul universitar 2019 - 20201. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea deInginerieElectricăInginerieelectricăElectronică de putere și acționări electriceAIF240120
  Instrumentație și achiziții de dateAIF24060
  Sisteme electriceAIF240120
  Informatică aplicată în inginerie electricăAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24030
  2Facultatea de EnergeticăInginerieenergeticăEnergetică și tehnologii de mediuAIF24090
  Energetică și tehnologii nucleareAIF24050
  Energetică și tehnologii informaticeAPIF24060
  HidroenergeticăAIF24090
  Ingineria sistemelor electroenergeticeAIF24065
  Managementul energieiAIF24090
  T ermoenergeticăAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF24050
  ȘtiințeinginereștiaplicateInformatică industrialăAIF24060
  3Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare șitehnologiainformațieiCalculatoareAIF240500
  Tehnologia informațieiAIF240100
  IngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240400
  4Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia InformațieiCalculatoare șitehnologiainformațieiIngineria informațieiAIF240120
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF240150
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologiiAIF240150
  Rețele și software de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240150
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  5Facultatea de Inginerie Mecanică și MecatronicăInginerieindustrialăDesign industrialAIF24045
  IngineriemecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24060
  Mașini și sisteme hidraulice și pneumaticeAIF24060
  Mecanică fină și nanotehnologiiAIF240100
  Sisteme și echipamente termiceAIF24075
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24065
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF240100
  ȘtiințeinginereștiaplicateOptometrieAIF24025
  6Facultatea de Inginerie Industrială și RoboticăInginerieindustrialăIngineria securității în industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Ingineria și managementul calitățiiAIF24090
  Logistică industrialăAIF24090
  Sisteme de producție digitaleAIF24090
  Nanotehnologii și sisteme neconvenționaleAIF24050
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240200
  Inginerie industrială (în limba engleză - Industrial engineering)APIF240100
  Informatică aplicată în inginerie industrialăAPIF24090
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF240150
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24090
  7Facultatea de Ingineria Sistemelor BiotehniceIngineriamediuluiIngineria dezvoltării rurale durabileAIF24075
  Ingineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24095
  Informatică aplicată în ingineria mediuluiAPIF24060
  IngineriaproduseloralimentareIngineria produselor alimentareAIF24090
  IngineriemecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF240115
  Sisteme de transport operaționalAPIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronica sistemelor biotehniceAPIF24060
  8Facultatea de TransporturiIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240175
  Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehiculeAPIF24050
  IngineriatransporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF240160
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleTelecomenzi și electronică în transporturiAIF240100
  IngineriemecanicăVehicule pentru transportul feroviarAIF24090
  9Facultatea deInginerieAerospațialăInginerieaerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  Echipamente și instalații de aviațieAIF24060
  Inginerie și management aeronauticAIF24050
  Navigație aeriană (în limba engleză-Air navigation)AIF24060
  Sisteme de propulsieAIF24040
  Design aeronauticAPIF24050
  10Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineriamaterialelorIngineria elaborării materialelor metaliceAIF24060
  Ingineria procesării materialelorAIF24060
  Știința materialelorAIF24060
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24060
  ȘtiințeinginereștiaplicateInginerie medicalăAIF24060
  11Facultatea de Chimie Aplicată și Știința MaterialelorIngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industria chimică și petrochimicăAIF24060
  Ingineria valorificării deșeurilorAPIF24030
  IngineriaproduseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  InginerieChimicăChimia și ingineria substanțelor organice, petrochimie și carbochimieAIF24060
  Chimie alimentară și tehnologii biochimiceAIF24060
  Ingineria și informatica proceselor chimice și biochimiceAIF24060
  Știința și ingineria materialelor oxidice și nanomaterialeAIF240100
  Știința și ingineria polimerilorAIF24060
  12Facultatea deInginerie în Limbi StrăineCalculatoare șitehnologiainformațieiIngineria informației (în limba engleză)AIF24090
  Ingineria informației (în limba franceză)AIF24060
  IngineriechimicăInginerie chimică (în limba engleză)AIF24030
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba franceză)AIF24060
  Electronică aplicată (în limba germană)AIF24060
  IngineriemecanicăInginerie mecanică (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie mecanică (în limba franceză)AIF24025
  Inginerie mecanică (în limba germană)*)AIF2400
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic (în limba germană)AIF24025
  Inginerie economică în domeniul mecanic (în limba germană)AIF24030
  13Facultatea de Științe AplicateStiinteinginereștiaplicateInginerie fizicăAIF24050
  Matematică și informatică aplicată în inginerieAIF24090
  14Facultatea deInginerieMedicalăStiinteinginereștiaplicateBiomateriale și dispozitive medicaleAIF240200
  Echipamente și sisteme medicaleAIF240200
  Inginerie medicală*)AIF2400
  15Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul AfacerilorInginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF240150
  Ingineria și managementul afacerilor (în limba engleză)APIF24075
  Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF240100
  Inginerie economică în industria chimică și de materialeAIF24040
  *) Specializări/programe de studii universitare de licență pentru care nu se organizează admitere în anul universitar 2019 - 2020.
  2. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCȚII DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ConstrucțiiCivile, Industriale și AgricoleInginerie civilăConstrucții civile, industriale și agricoleAIF240450
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF240100
  Inginerie și managementInginerie și management in constructiiAIF24075
  2Facultatea de HidrotehnicăIngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF24050
  IngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24050
  Inginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF240120
  Inginerie sanitară și protecția mediuluiAIF240100
  3Facultatea de Căi Ferate, Drumuri și PoduriInginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF240150
  4Facultatea de Inginerie a InstalațiilorIngineriainstalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF240325
  Instalații pentru construcții (in limba franceză)AIF24060
  Instalații și echipamente pentru protecția atmosfereiAIF24050
  5Facultatea de UtilajTehnologicIngineriemecanicăUtilaje tehnologice pentru construcțiiAIF240150
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAPIF24060
  6Facultatea de GeodezieIngineriegeodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240250
  Geodezie și geoinformaticăAPIF240200
  Cadastru și managementul proprietățilorAPIF240200
  7Facultatea de Inginerie in Limbi StrăineInginerie civilăInginerie civilă (in limba engleză)AIF240100
  Inginerie civilă (in limba franceză)AIF24060
  LimbimodemeaplicateTraducere și interpretare (engleză - franceză/ germană/ spaniolă)AIF180100
  3. UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ȘI URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de ArhitecturăArhitecturăArhitectură* 1)AIF360320
  Arhitectură (în limba engleză)* 1)APIF36050
  Conservare și restaurare de arhitectură (la Sibiu)AIF18025
  2Facultatea de Arhitectură de InteriorArhitecturăArhitectură de interiorAIF30060
  Design de produsAIF30040
  Mobilier și amenajări interioareAIF18025
  3Facultatea de UrbanismUrbanismAmenajarea și planificarea peisajuluiAIF24050
  Proiectare și planificare urbanăAIF24060
  Urbanism și administrarea teritoriului (la Sibiu)APIF18030
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  4. UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de AgriculturăAgronomieAgriculturăAIF240250
  AgriculturăAPIFR240100
  BiologieBiologieAIF180100
  BiologieAIFR18075
  SilviculturăSilviculturăAIF24060
  2Facultatea de HorticulturaHorticulturaHorticulturaAIF240150
  HorticulturaAID240100
  PeisagisticăAIF24075
  3Facultatea de Ingineria și Gestiunea Producțiilor AnimaliereZootehnieZootehnieAIF24090
  Piscicultura si acvaculturaAIF24050
  IngineriaproduseloralimentareTehnologia prelucrării produselor agricoleAIF240100
  Protecția consumatorului și a mediuluiAPIF24060
  4Facultatea deMedicinăVeterinarăMedicinăveterinarăMedicină veterinară* 1)AIF360300
  Medicină veterinară (în limba engleză)* 1)APIF36030
  Medicină veterinară (în limba franceză)* 1)APIF36030
  IngineriaproduseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF240100
  5Facultatea de îmbunătățiri Funciare și Ingineria MediuluiInginerie civilăîmbunătățiri funciare și dezvoltare ruralăAIF24090
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în agriculturăAIF240150
  Ingineria și protecția mediului în agriculturăAIFR240150
  Inginerie și managementInginerie și management în construcțiiAIF24060
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF240150
  Măsurători terestre și cadastruAPIFR240150
  6Facultatea de BiotehnologiiBiotehnologiiBiotehnologii agricoleAIF24050
  Biotehnologii medical- veterinareAIF24040
  Biotehnologii pentru industria alimentarăAIF24060
  7Facultatea de Management și Dezvoltare RuralăInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240200
  Ingineria și managementul afacerilor agricoleAID240225
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF240400
  Inginerie și management în alimentația publică și agroturismAID240250
  8Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - Filiala SlatinaInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  9Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală - Filiala CălărașiInginerie și management în agricultură și dezvoltare ruralăIngineria și managementul afacerilor agricoleAIF240100
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  5. UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație și AfaceriAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorAIF180200
  Administrarea afacerilor (în limba engleză - Business administration)APIF18075
  MarketingMarketingAIF180150
  ȘtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF180250
  Cibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAPIF18075
  2Facultatea de BiologieBiologieBiochimieAIF18080
  BiologieAIF180120
  ȘtiințamediuluiEcologie și protecția mediuluiAIF18060
  3Facultatea de ChimieChimieBiochimie tehnologicăAIF18035
  ChimieAIF180155
  Chimie medicalăAPIF18035
  Chimie farmaceuticăAPIF18035
  ȘtiințamediuluiChimia mediuluiAIF18075
  4Facultatea de DreptDreptDreptAIF240600
  DreptAID240400
  5Facultatea de FilosofieFilosofieFilosofieAIF180180
  6Facultatea de FizicăFizicăBiofizicăAIF18050
  FizicăAIF18050
  Fizică (in limba engleză)AIF18040
  Fizică informaticăAIF18050
  Fizică medicalăAIF18050
  ȘtiințeinginereștiaplicateFizică tehnologicăAIF24050
  7Facultatea de GeografieGeografieCartografieAIF180100
  Geografia turismuluiAIF180200
  Geografia turismuluiAID180100
  Geografia turismului (la Călimănești)AIF18030
  Geografia turismului (la Drobeta-Tumu Severin)AIF18050
  GeografieAIF180150
  Hidrologie și meteorologieAIF18080
  Planificare teritorialăAIF180100
  Planificare teritorială (la Drobeta-Tumu Severin)AIF18050
  ȘtiințamediuluiGeografia mediuluiAIF180120
  8Facultatea de Geologie și GeofizicăGeologieGeologieAIF18060
  IngineriegeologicăGeofizicăAIF24060
  Inginerie geologicăAIF240120
  9Facultatea de IstorieIstorieIstoria arteiAIF18075
  IstorieAIF180250
  IstorieAID18050
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180120
  10Facultatea de Jurnalism și Științele ComunicăriiȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180120
  Comunicare și relații publiceAID18075
  JurnalismAIF180130
  JurnalismAID18050
  PublicitateAIF18075
  PublicitateAPID18050
  11Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura română - 0 limbă și literatură modernăAIF180400
  Literatură universală și comparată - 0 limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, portugheză, rusă)/ Limba si literatura latinăAIF18075
  Studii culturaleEtnologieAIF180100
  Studii europeneAIF180120
  ȘtiințeadministrativeAsistență managerială și administrativăAIF18075
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180130
  Comunicare și relații publiceAIFR18075
  Științe ale informării și documentăriiAIF18060
  12Facultatea de Limbi și Literaturi StrăineLimbă și literaturăLimba și literatura neogreacă - Limba și literatura modernă (catalană/coreeană/engleză/ franceză/germană/hindi/ italiană/neerlandeză/persană/ portugheză/rusă/spaniolă/suedeză)/ Limba și literatura românăAIF18030
  Limba și literatura rromani - Limba și literatura română/O limbă și literatură modernăAIF18021
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura coreeană(B)AIF18025
  Limbă și literatură modernă - Limba și literatura catalană (B)AIF18025
  0 limbă și literatură modernă - Limba și literatura română/Limba și literatura neogreacăAIF18030
  0 limbă și literatură modernă (A) - 0 limbă și literatură modernă (B)/ Limba și literatura românăAIF180850
  Limba și literatura suedeză - Limba și literatura modernă (engleză/germană/ neerlandeză/franc eză/ spaniolă/italiană/ portugheză/catalană/rusă/ persană/hindi/coreeană)/ Limba și literatura latină/Limba și literatura românăAPIF18035
  Filologie clasică (Limba și literatura latină - Limba și literatura greacă veche)AIF18050
  LimbimodemeaplicateLimbi modeme aplicate (engleză-franceză/germană/ spaniolă/ italiană/rusă/cehă/ polonă/ slovacă/croată)AIF180270
  Traducere și interpretareAIF180180
  Studii culturaleStudii americaneAIF18050
  Studii iudaiceAIF18025
  13Facultatea de Matematică și InformaticăCalculatoare șitehnologiainformațieiTehnologia informațieiAIF240100
  InformaticăInformaticăAIF180300
  InformaticăAID18075
  MatematicăMatematicăAIF180180
  Matematică informaticăAIF18075
  Matematici aplicateAIF18075
  14Facultatea de Sociologie și Asistență SocialăAsistențăsocialăAsistență socialăAIF180300
  Asistență socialăAID18050
  SociologieAntropologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180200
  SociologieAIF180400
  Sociologie (în limba engleză)APIF180100
  15Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180300
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID180125
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Buzău)AIF18050
  Pedagogia învățământului primar și preșcolar (la Focșani)AIF18050
  PedagogieAIF18070
  Pedagogie (în limba engleză)APIF18030
  Psihopedagogie specialăAIF18090
  16Facultatea de Științe PoliticeȘtiințe politiceStudii de securitateAIF180100
  Științe politiceAIF180200
  Științe politice (în limba engleză)AIF180150
  Științe politice (în limba franceză)AIF18060
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europene (în limba engleză)APIF180100
  17Facultatea deTeologieBaptistăTeologieTeologie baptistă asistență socialăAIF18035
  18Facultatea deTeologieOrtodoxăArte vizualeArtă sacrăAIF18060
  TeologieTeologie ortodoxă asistență socialăAIF18060
  Teologie ortodoxă didacticăAIF18060
  Teologie ortodoxă pastoralăAIF240230
  Teologie ortodoxă pastorală (la Roma, Italia)APIF24050
  19Facultatea de Teologie Romano- CatolicăTeologieTeologie romano-catolică asistență socialăAIF18050
  Studii religioaseAPIF18050
  6. UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de MedicinăSănătateMedicină**)*1)AIF3601.266
  Medicină (în limba engleză)*1)AIF360300
  2Facultatea deMedicinăDentarăSănătateMedicină dentară**)*1)AIF360334
  3Facultatea de FarmacieSănătateFarmacie**)*1)’AIF300225
  4Facultatea de Moașe și Asistență MedicalăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240100
  Balneofiziokineto-terapie și recuperareAIF18050
  Moașe*1’AIF24015
  Tehnică DentarăAIF18050
  **) Se școlarizează și la cererea Ministerului Apărării Naționale. *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  7. ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Economie Teoretică și AplicatăEconomieEconomie și comunicare economică în afaceriAIF180300
  2Facultatea de Economie Agroalimentară și a MediuluiEconomieEconomie agroalimentară și a mediuluiAIF180375
  Economie agroalimentară și a mediului (la Tulcea)APID180100
  3Facultatea de Administrarea Afacerilor, cu predare in limbi străineAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (in limba engleză)AIF180350
  Administrarea afacerilor (in limba franceză)AIF180180
  Administrarea afacerilor (in limba germană)AIF180180
  4Facultatea de Business și TurismAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor in comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calitățiiAIF180500
  Administrarea afacerilor in comerț, turism, servicii, merceologie și managementul calității (in limba engleză)AIF180100
  5Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180650
  Management (in limba engleză)AIF180100
  ManagementAID180100
  Management (la Piatra Neamț)AID18050
  Management (la Deva)APID18075
  6Facultatea de MarketingMarketingMarketingAIF180450
  Marketing (in limba engleză)AIF180100
  MarketingAID180125
  MarketingAIFR180100
  7Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică EconomicăCibernetică, statistică și informatică economicăCibernetică economicăAIF180350
  Informatică economicăAIF180450
  Informatică economică (in limba engleză)AIF180150
  Informatică economicăAID180125
  Statistică și previziune economicăAIF180150
  8Facultatea de Finanțe,Asigurări, Bănci și Burse de ValoriFinanțeFinanțe și bănciAIF180500
  Finanțe și bănci (în limba engleză)AIF180100
  Finanțe și bănciAID180100
  Finanțe și bănci (la Buzău)AID18050
  9Facultatea de Contabilitate și Informatică de GestiuneContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180550
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID180150
  Contabilitate și informatică de gestiune (in limba engleză)AIF180120
  Contabilitate și informatică de gestiune (la Deva)APID18075
  10Facultatea de Relații Economice InternaționaleEconomie și afaceriinternaționaleEconomie și afaceri internaționaleAIF180460
  Economie și afaceri internaționale (in limba engleză)AIF180125
  Limbi modeme aplicateLimbi modeme aplicate (engleză, franceză)AIF180100
  11Facultatea de Administrație si Management PublicȘtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF180350
  SociologieResurse umaneAIF180120
  12Facultatea Bucharest Business School (Școala de Afaceri)AdministrareaafacerilorMBA Româno-Canadian (in limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (in limba engleză)**)AIF12050
  MBA Româno-Francez INDE (in limba engleză)**)AIFR12050
  MBA Româno-German „Management antreprenorial” (în limba germană)**)AIF12025
  ManagementDezvoltarea economică a întreprinderii**)AIF12060
  **) Programe de studii universitare de master.
  8. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea deInterpretareMuzicalăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAIF24025
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24090
  2Facultatea de Compoziție,MuzicăCompoziție muzicalăAIF24045
  DirijatAIF24010
  Muzicologie șiPedagogieMuzicalăMuzică religioasăAIF18012
  MuzicologieAIF24012
  MuzicăAIF18050
  9. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arte PlasticeArte vizualeArte plastice (fotografie - videoprocesarea computerizată a imaginii)AIF18045
  Arte plastice (pictură, sculptură, grafică)AIF180160
  Pedagogia artelor plastice și decorativeAPIF18030
  2Facultatea deArte Decorativeși DesignArte vizualeArtă muralăAIF18040
  Arte textile - design textilAIF18040
  Ceramică - sticlă - metalAIF18040
  DesignAIF18075
  Modă - design vestimentarAIF18060
  Scenografie și eveniment artisticAIF18030
  3Facultatea deIstoria și Teoria ArteiArte vizualeConservare și restaurareAIF18025
  Istoria și teoria arteiAIF18030
  10. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTĂ TEATRALĂ ȘI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea deTeatruTeatru și artelespectacoluluiArtele spectacolului (Actorie, Regie, Păpuși - Marionete, Coregrafie)AIF180120
  ScenografieAIF18020
  Teatrologie (Management cultural, Jurnalism teatral)AIF18020
  2Facultatea de FilmCinematografie și mediaCinematografie, fotografie, media (Regie de film și TV, Imagine de film și TV, Multimedia: sunet-montaj, Comunicare audiovizuală: scenaristică, publicitate media, filmologie)AIF18095
  Cinematografie, fotografie, media ( Animație)APIF1809
  FotografieAPIF18015
  11. UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF180200
  Educație fizică și sportivă (in limba franceză)AIF18050
  Sport și performanță motricăAIF180150
  Sport și performanță motrică (in limba engleză)APIF18050
  Sport și performanță motricăAIFR18075
  Management in sportManagement in sportAPIF18050
  2Facultatea de KinetoterapieKinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF180200
  12. ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREȘTI
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Administrație PublicăȘtiințeadministrativeAdministrație europeanăAIF180150
  Administrație publicăAIF180200
  Administrație publicăAID180100
  2Facultatea de Științe PoliticePsihologiePsihologieAIF18050
  Relațiiinternaționale și studii europeneRelații internaționale și studii europeneAIF180150
  SociologieSociologieAIF18050
  Științe politiceȘtiințe politiceAIF180200
  3Facultatea de Comunicare și Relații PubliceȘtiințe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180300
  PublicitateAIF180150
  Comunicare și media emergente (in limba engleză-Communication and Emerging Media)APIF18075
  4Facultatea de ManagementManagementManagementAIF180100
  Management (in limba engleză)APIF18025
  NOTĂ: Pentru absolvenții Facultății de Comunicare și Relații Publice, învățământ universitar de lungă durată, înmatriculați în anul I de studii în anii universitari 1998-1999, 1999-2000 și 2000/2001, profilul și specializarea obținute sunt "Științe ale comunicării", respectiv "Comunicare socială și relații publice".
  13. UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Istorie și FilologieIstorieArheologieAIF18030
  IstorieAIF18070
  Limbă și literaturăLimba și literatura franceză - Limba și literatura englezăAIF18050
  Limba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18075
  Limba și literatura română - Limba și literatura francezăAIF18075
  Limbi modeme aplicateTraducere și interpretare (engleză-franceză)AIF18050
  2Facultatea deȘtiințeEconomiceAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorAIF18075
  Administrarea afacerilor (in limba engleză)APIF18060
  Administrarea afacerilorAID18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180100
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18075
  MarketingMarketingAIF18050
  3Facultatea de Științe Exacte și InginereștiInformaticăInformaticăAIF180125
  Informatică (in limba engleză)APIF18075
  Ingineria civilăInginerie urbană și dezvoltare regionalăAPIF24030
  IngineriamediuluiIngineria mediuluiAIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24050
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24060
  4Facultatea de Drept și Științe SocialeAsistențăsocialăAsistență socialăAIF18075
  DreptDreptAIF240150
  Educație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18050
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  SociologieSociologieAIF18050
  ȘtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF18050
  Stiinte ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18075
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAPID18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAPIF18050
  5Facultatea deTeologieOrtodoxăTeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF240100
  Arte vizualeArtă sacrăAPIF18030
  MuzicăMuzică religioasăAPIF18030
  14. UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF24080
  IngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF24060
  InginerieindustrialăTehnologia construcțiilor de mașiniAIF240100
  Tehnologia și designul produselor textileAIF24050
  Tehnologia tricotajelor și confecțiilorAIF24030
  Ingineria sudăriiAPIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24050
  2Facultatea deInginerieAlimentară,Turism șiProtecțiaMediuluiIngineriamediuluiIngineria sistemelor biotehnice și ecologiceAIF24060
  IngineriaproduseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  Protecția consumatorului și a mediuluiAPIF24060
  Inginerie și management in agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management în alimentația publică și agroturismAIF24060
  3Facultatea de Științe Umaniste și SocialeLimbă și literaturăLimba și literatura română - Limba și literatura englezăAIF18080
  ȘtiințeadministrativeAdministrație publicăAIF18060
  Științe ale comunicăriiJurnalismAIF18030
  TeologieTeologie penticostală didacticăAIF18030
  4Facultatea deȘtiințeEconomiceAdministrareaafacerilorEconomia comerțului, turismului și serviciilorAIF18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18090
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18060
  ManagementManagementAIF180100
  5Facultatea de Teologie Ortodoxă "Ilarion V. Felea"TeologieTeologie ortodoxă pastoralăAIF24075
  6Facultatea de Științe ExacteInformaticăInformaticăAIF18075
  Informatică aplicată (în limba engleză)APIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  7Facultatea de Stiinte ale Educației, Psihologie și Asistență SocialăAsistențăsocialăAsistență socialăAIF18075
  PsihologiePsihologieAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180130
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  8Facultatea de Educație Fizică și SportEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18060
  9Facultatea de DesignArte vizualeDesignAIF18025
  Design ambientalAPIF18025
  Modă - design vestimentarAIF18025
  15. UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de InginerieCalculatoare șitehnologiainformațieiTehnologia informațieiAIF24060
  IngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF240100
  Ingineria dezvoltării rurale durabileAPIF24050
  IngineriaproduseloralimentareIngineria produselor alimentareAIF24060
  IngineriechimicăInginerie biochimicăAIF24060
  InginerieenergeticăEnergetică industrialăAIF24050
  InginerieindustrialăDesign industrialAIF24030
  Ingineria și managementul calitățiiAPIF24075
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24075
  IngineriemecanicăEchipamente pentru procese industrialeAIF24050
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul mecanicAIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24060
  2Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - Limba și literatura francezăAIF18050
  Limba și literatura română - 0 limbă și literatură modernă (engleză, franceză)AIF18050
  Limba și literatura modernă (engleză, franceză) - Limba și literatura românăAIF18075
  Limbi modeme aplicateTraducere și interpretare (engleză, franceză)AIF18040
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF18075
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF18075
  3Facultatea de Științe ale Mișcării, Sportului și SănătățiiEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18090
  Educație fizică și sportivăAIFR18075
  Sport și performanță motricăAIF18050
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18090
  Kinetoterapie și motricitate specialăAIFR18060
  PsihologieTerapie ocupaționalăAIF18060
  4Facultatea de ȘtiințeBiologieBiologieAIF18050
  InformaticăInformaticăAIF18080
  InformaticăAIFR18075
  MatematicăMatematicăAIF18050
  FizicăFizică informaticăAPIF18030
  5Facultatea deȘtiințeEconomiceAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilorAIF180100
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF180200
  Contabilitate și informatică de gestiuneAIFR180100
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18060
  16. UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAȘOV
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea deInginerieMecanicăIngineriaautovehiculelorAutovehicule rutiereAIF240150
  Autovehicule rutiereAIFR240150
  Autovehicule rutiere (în limba engleză)AIF24060
  IngineriatransporturilorIngineria transporturilor și a traficuluiAIF24090
  IngineriemecanicăInginerie mecanicăAIF24090
  Inginerie mecanicăAPIFR24060
  Inginerie mecanică (în limba engleză)APIF24030
  2Facultatea de Inginerie Tehnologică șiManagementIndustrialInginerieaerospațialăConstrucții aerospațialeAIF24060
  InginerieindustrialăIngineria și managementul calitățiiAIF24060
  Sisteme de producție digitaleAIF24050
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF240120
  Inginerie și managementIngineria și managementul afacerilorAIF24090
  Inginerie economică industrialăAIF24090
  Inginerie economică industrialăAID240100
  3Facultatea de Știința și Ingineria MaterialelorIngineriamaterialelorȘtiința materialelorAIF24050
  Ingineria biomaterialelorAPIF24060
  InginerieindustrialăIngineria securității in industrieAIF24060
  Ingineria sudăriiAIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică in domeniul mecanicAIF24060
  4Facultatea deInginerie Electrică și ȘtiințaCalculatoarelorCalculatoare sitehnologiainformațieiCalculatoareAIF24050
  Tehnologia informațieiAIF24050
  IngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240100
  InginerieelectricăElectrotehnicăAIF24050
  Inginerie electrică și calculatoare (in limba engleză)AIF24060
  Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicatăAIF24050
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF24075
  Mecatronică și roboticăRoboticăAIF24060
  5Facultatea deSilvicultură șiExploatăriForestiereIngineriegeodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24050
  CinegeticăAIF240100
  SilviculturăCinegeticăAID240100
  Exploatări forestiereAIF240110
  SilviculturăAIF240110
  6Facultatea deIngineriaLemnuluiInginerieforestierăIngineria prelucrării lemnuluiAIF24080
  Ingineria prelucrării lemnuluiAIFR24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemnAIF24075
  Ingineria și designul produselor finite din lemn (in limba engleză)APIF24030
  7Facultatea de ConstrucțiiIngineriainstalațiilorInstalații pentru construcțiiAIF24060
  Inginerie civilăCăi ferate, drumuri și poduriAIF24030
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF24075
  8Facultatea de Alimentație și TurismIngineriaproduseloralimentareControlul și expertiza produselor alimentareAIF24060
  Ingineria produselor alimentareAIF24060
  IngineriemecanicăMașini și instalații pentru agricultură și industrie alimentarăAIF24060
  Inginerie și management in agricultură și dezvoltare ruralăInginerie și management in alimentația publică și agroturismAIF24075
  Inginerie și managementInginerie și management in industria turismuluiAIF24060
  9Facultatea de Matematică și InformaticăInformaticăInformaticăAIF180100
  InformaticăAID180100
  Informatică aplicatăAIF18075
  Informatică aplicată (in limba germană)AIF18075
  MatematicăMatematică informaticăAIF18050
  10Facultatea de ȘtiințeEconomice șiAdministrareaAfacerilorAdministrareaafacerilorAdministrarea afacerilor (in limba engleză)AIF18060
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAIF180100
  Economia comerțului, turismului și serviciilorAID18075
  Cibernetică, statistică și informatică economicăInformatică economicăAIF18075
  ContabilitateContabilitate și informatică de gestiuneAIF18075
  Contabilitate și informatică de gestiuneAID18075
  Economie și afaceriinternaționaleAfaceri internaționaleAIF18075
  Afaceri internaționaleAID18075
  FinanțeFinanțe și bănciAIF18075
  ManagementManagementAIF18075
  ManagementAID18075
  MarketingMarketingAIF180100
  MarketingAID18075
  11Facultatea de Psihologie și Științele EducațieiPsihologiePsihologieAIF180100
  PsihologieAID18060
  Științe ale educațieiPedagogia învățământului primar și preșcolarAIF180120
  Pedagogia învățământului primar și preșcolarAID18075
  Psihopedagogie specialăAIF18060
  12Facultatea de Educație Fizică și Sporturi MontaneEducație fizică și sportEducație fizică și sportivăAIF18080
  Educație fizică și sportivăAIFR18030
  Sport și performanță motricăAIF18050
  Sport și performanță motricăAIFR18060
  KinetoterapieKinetoterapie și motricitate specialăAIF18075
  13Facultatea de MuzicăMuzicăInterpretare muzicală - cantoAPIF24010
  Interpretare muzicală - instrumenteAIF24025
  MuzicăAIF18020
  14Facultatea de MedicinăSănătateAsistență medicală generală*1)AIF240150
  Laborator clinicAIF18045
  Balneofiziokinetoterapie și recuperareAIF18060
  Medicină*1)AIF360150
  15Facultatea de LitereLimbă și literaturăLimba și literatura engleză - 0 limba și literatura modernă (franceză, germană) / Limba și literatura românăAIF180150
  Limba și literatura chineză - Limba și literatura română/ 0 limbă și literatură modernă (engleză/ franceză/ germană)APIF18030
  Limba și literatura romană - 0 Limbă și literatură modernă (engleză, franceză, germană)AIF180200
  Limba și literatura romană - 0 limbă și literatură modernă (engleză, franceză)AID180100
  Limbi modeme aplicateLimbi modeme aplicate (engleză, franceză, germană)AIF18080
  Stadii culturaleStudii americane (in limba engleză)AIF18060
  16Facultatea de DreptDreptDreptAIF240300
  DreptAIFR240100
  17Facultatea de Sociologie și ComunicareAsistențăsocialăAsistență socialăAIF180100
  SociologieSociologieAIF180100
  Resurse umaneAIF180100
  Științe ale comunicăriiComunicare și relații publiceAIF180100
  Media digitalăAPIF18075
  18Facultatea de Design de Produs și MediuIngineriamediuluiIngineria și protecția mediului în industrieAIF24060
  InginerieindustrialăDesign industrialAIF24060
  Design industrial (în limba engleză)AIF24060
  Ingineria sistemelor de energii regenerabileAIF24060
  IngineriemecanicăIngineria designului de produs (în limba engleză)AIF24060
  Mecatronică și roboticăMecatronicăAIF24065
  StiinteinginereștiaplicateInginerie medicalăAIF24060
  OptometrieAIF24060
  *1) Specializări reglementate sectorial în cadrul Uniunii Europene.
  17. UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA
  Nr.crt.FacultateaDomeniul de licențăSpecializarea/ Programul de studii universitare de licență (locația geografică de desfășurare și limba de predare)*AAcreditare(A)/Autorizaredefuncționareprovizorie(AP)Forma de învățământNumăr de credite de studii transferabileNumăr maxim de studenți care pot fi școlarizați
  1Facultatea de Arhitectură și UrbanismArhitecturăArhitectură* 1)AIF360100
  2Facultatea de Automatică și CalculatoareCalculatoare șitehnologiainformațieiCalculatoareAIF240150
  Calculatoare (in limba engleză)AIF240150
  Tehnologia informațieiAIF240160
  IngineriasistemelorAutomatică și informatică aplicatăAIF240210
  Automatică și informatică aplicată (in limba engleză)AIF24090
  Automatică și informatică aplicată (la Satu Mare)AIF24045
  3Facultatea de ConstrucțiiInginerie civilăAmenajări și construcții hidrotehniceAIF24060
  Căi ferate, drumuri și poduriAIF240130
  Construcții civile, industriale și agricoleAIF240200
  Construcții civile, industriale și agricole (in limba engleză)AIF24050
  Construcții civile, industriale și agricole (la Baia Mare)AIF24050
  Inginerie urbană și dezvoltare regionalăAIF24060
  IngineriegeodezicăMăsurători terestre și cadastruAIF24050
  Inginerie și managementInginerie și management in constructiiAIF24060
  4Facultatea de Construcții de MașiniInginerieindustrialăDesign industrialAIF24060
  Sisteme de producție digitale (la Bistrița)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașiniAIF24090
  Tehnologia construcțiilor de mașini (in limba germană)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Alba Iulia)AIF24070
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Satu Mare)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (la Zalău)AIF24060
  Tehnologia construcțiilor de mașini (in limba engleză)APIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică industrialăAIF24075
  Inginerie economică industrială (la Bistrița)AIF24050
  Inginerie economică industrială (în limba engleză)AIF240100
  Inginerie economică industrială (la Alba Iulia)AIF24050
  Inginerie economică industrială (la Satu Mare)AIF24050
  Mecatronică și roboticăRobotică AIF240120
  Robotică (in limba engleză) AIF240120
  Robotică (la Bistrița) AIF24060
  5Facultatea de Electronică, Telecomunicații si Tehnologia InformațieiInginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționaleElectronică aplicată AIF240120
  Electronică aplicată (în limba engleză)AIF24060
  Tehnologii și sisteme de telecomunicațiiAIF240120
  Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în limba engleză)AIF24060
  Inginerie și managementInginerie economică în domeniul electric, electronic și energeticAIF