NORME METODOLOGICE din 13 martie 2000pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 27 martie 2000     +  Articolul 1În vederea sprijinirii proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, în efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a acestuia, statul va acorda anual de la buget fondurile necesare pentru: a) cheltuieli de natura investiţiilor, prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. a), b) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată; b) cheltuieli materiale şi prestări de servicii, prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. c), d), f) şi g) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată.  +  Articolul 2Fundamentarea solicitării de fonduri pentru lucrările şi/sau acţiunile prevăzute la art. 1 se va face de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, la propunerea inspectoratelor silvice teritoriale, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind elaborarea, aprobarea şi finanţarea acţiunilor din fondurile bugetare în conformitate cu dispoziţiile legale privind finanţele publice. Realizarea lucrărilor sau a acţiunilor prevăzute la art. 1 se va face cu respectarea dispoziţiilor legale privind achiziţiile publice.  +  Articolul 3 (1) Pentru fiecare categorie de lucrări propusă să fie finanţată din alocaţii bugetare se va întocmi o fişa care va conţine următoarele:1. categoria de lucrări, potrivit nominalizarilor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată;2. amplasamentul suprafeţei pe care se executa lucrările: judeţul, comuna, localitatea, ocolul silvic, denumirea locului, numele/denumirea persoanelor fizice sau juridice proprietare de păduri etc.;3. felul lucrării, elemente de antemasuratoare, suprafaţa, lungimea, intensitatea atacului dăunătorilor etc., după caz;4. devizul lucrării potrivit normelor în vigoare, precum şi termenele de plată;5. executantul;6. beneficiarul;7. contribuţia în munca a beneficiarului; eventuale surse de sponsorizare sau contribuţii ale unor persoane fizice şi juridice;8. numele, prenumele şi funcţia persoanei care a întocmit fişa, data şi semnatura. Modelul fisei se întocmeşte de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura şi se difuzează inspectoratelor silvice teritoriale prin Direcţia generală a pădurilor din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului. (2) Cheltuielile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b) se vor finanta prin trezoreria statului, pe baza deschiderii şi repartizării creditelor bugetare, lunar, potrivit procedurilor folosite de instituţiile publice.  +  Articolul 4 (1) După aprobarea bugetului creditele bugetare aprobate pentru Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, referitor la acţiunile prevăzute pentru gospodărirea pădurilor, se defalcheaza pe acţiunile înscrise în documentaţia de fundamentare a propunerilor bugetare, în raport cu importanţa şi prioritatea lucrărilor sau a acţiunilor aprobate. (2) Defalcarea prevăzută la alin. (1) se analizează în Consiliul tehnico-economic al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi se aproba de conducerea ministerului, conform art. 22 alin. (4) din Legea nr. 72/1996 privind finanţele publice. (3) Programul de finanţare aprobat de conducerea ministerului şi modalitatea de obţinere a sumelor aferente se comunică beneficiarilor prin inspectoratele silvice teritoriale. (4) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, în calitate de ordonator principal de credite, răspunde, împreună cu proprietarii care beneficiază de sumele respective, de utilizarea acestora potrivit scopului pentru care au fost alocate.  +  Articolul 5 (1) Întocmirea şi aprobarea documentaţiilor, licitarea execuţiei, decontarea şi recepţia lucrărilor prevăzute la art. 1 lit. a) se vor face potrivit procedurilor legale pentru achiziţiile publice, iar a celor prevăzute la art. 1 lit. b), potrivit procedurilor reglementate legal pentru achiziţiile de bunuri şi prestările de servicii. (2) Lucrările de combatere a bolilor şi dăunătorilor din pădurile proprietate privată, prevăzute la art. 1 lit. b), se executa de unităţi specializate care dispun de mijloacele materiale şi de specialişti, pe bază de comenzi date de inspectoratul silvic teritorial, în limita fondurilor alocate prin buget şi cu acordul organelor financiare din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, cu respectarea prevederilor art. 2 şi 3. (3) Normele tehnice silvice şi juridice prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, se procura pe plan central prin grija Direcţiei de regim silvic din cadrul Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi se distribuie gratuit persoanelor fizice sau juridice de drept privat, prin inspectoratele silvice teritoriale. În acest sens se vor întocmi şi se vor difuza extrase din normele tehnice silvice şi din alte acte normative, din care rezultă obligaţiile proprietarilor referitoare la aplicarea regimului silvic şi la gospodărirea durabila a pădurilor. (4) Acordarea de compensaţii proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, persoane fizice, se va putea face în condiţiile în care prin amenajament sunt prevăzute restrictii în recoltarea masei lemnoase, impuse de funcţiile de protecţie pe care le îndeplinesc, în mod proporţional cu amploarea acestor restrictii. Stabilirea compensaţiilor se face în baza studiilor executate de Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice sau de unităţile teritoriale ale acestuia, la solicitarea inspectoratelor silvice teritoriale, în funcţie de diminuarea avantajelor materiale în varianta existenţei funcţiei de protecţie comparativ cu situaţia în care padurea ar îndeplini funcţia de producţie. Aceste compensaţii se pot acorda numai în următoarele cazuri: protejarea unor acumulari hidrotehnice; păduri cu funcţii de recreere; rezervaţii ştiinţifice sau naturale; parcuri naţionale; păduri care protejeaza obiective de interes naţional, drumuri sau cai ferate, obiective militare ori monumente de cultura.  +  Articolul 6 (1) Toate documentele primare, actele de decontare şi de evidenta a cheltuielilor efectuate din creditele bugetare aprobate se vor indosaria distinct şi se vor inregistra în conturi, separat de orice alte cheltuieli. (2) Acordarea alocaţiilor bugetare pentru lucrările prevăzute la art. 1 se va face pe baza realizarilor raportate lunar, iar trimestrial se vor justifica printr-un formular de decont, semnat de inspectorul-şef şi de contabilul-şef ai inspectoratului silvic teritorial şi avizat de direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeteana sau a municipiului Bucureşti. Decontul justificativ va cuprinde fondurile alocate, cheltuielile efectuate, cu nominalizarea şi atasarea copiilor de pe facturile şi de pe ordinele de plată pe baza cărora s-au efectuat cheltuielile. Modelele de deconturi justificative sunt prevăzute în anexele nr. 1-7 la prezentele norme metodologice. (3) Toate plăţile efectuate din fondurile alocate sunt supuse controlului financiar preventiv, potrivit reglementărilor legale în vigoare.  +  Articolul 7 (1) Decontarea finanţării lucrărilor prevăzute la art. 1 lit. a) se face în conformitate cu dispoziţiile legale privind investiţiile şi decontarea acestora. Decontarea finanţării obiectivelor prevăzute la art. 1 lit. b), referitoare la punerea la dispoziţie proprietarilor de păduri a normelor tehnice silvice şi juridice care reglementează regimul silvic şi a materialelor de propaganda şi educaţie forestieră privind ocrotirea şi conservarea pădurilor, se face pe bază de factura fiscală sau deviz, după caz. Decontarea compensaţiilor prevăzute la art. 1 lit. b), referitoare la sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, persoane fizice, se face pe baza unui raport de expertiza întocmit de o unitate specializată şi autorizata potrivit legii. (2) Recepţia lucrărilor de refacere a unor cai forestiere de transport distruse în urma unor calamitati naturale se face în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora. (3) Sumele cuvenite pentru executarea lucrărilor prevăzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, se transmit prin dispoziţii bugetare, către inspectoratele silvice teritoriale, la trezoreriile judeţene, în vederea efectuării plăţilor către executanţi sau furnizori, în condiţiile prevăzute la art. 6.  +  Anexa 1 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL APELOR,PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -DIRECŢIA DE REGIM SILVICINSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ...............Avizat,-------D.G.F.P.C.F.S.DECONT JUSTIFICATIVprivind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, pentru lucrarea:Refacerea pădurilor afectate de calamitati naturale sau de incendiia căror cauza este necunoscută1. Amplasamentul suprafeţei pe care se executa lucrările: judeţul ........, comuna ............., localitatea .........................., Ocolul silvic .............., denumirea locului ...................2. Beneficiarul lucrării: a) Persoana juridică:Denumirea .........................................................Sediul ............................................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..................Codul fiscal ................... b) Persoana fizica:Numele şi prenumele ...............................................Adresa: judeţul ..............., comuna ..........., localitatea ................., str. ....................... nr. .........Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal ............3. Descrierea lucrării şi elementele de antemasuratoare ..............................................................................4. Valoarea devizului ...................... lei5. Contribuţia beneficiarului .............. lei6. Alocaţii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5) .......... lei7. Termenul de plată .................8. Executantul:Denumirea .................................Comuna/oraşul .................., str. ................ nr. .......Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..................Codul fiscal ......................Inspector-şef, Contabil-şef,............... ..............  +  Anexa 2 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL APELOR,PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -DIRECŢIA DE REGIM SILVICINSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ..............Avizat,-------D.G.F.P.C.F.S.DECONT JUSTIFICATIVprivind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, pentru lucrarea:Refacerea unor cai forestiere de transport distruse în urma calamităţilor naturale1. Amplasamentul drumului forestier pe care se executa lucrările: judeţul ............, comuna .........., localitatea ................., Ocolul silvic ................, denumirea locului .....................2. Beneficiarul lucrării: a) Persoana juridică:Denumirea .......................Sediul ..........................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..................Codul fiscal ................... b) Persoana fizica:Numele şi prenumele .........................................Adresa: judeţul .........., comuna .........., localitatea ........, str. ................. nr. ..............Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal .............3. Descrierea lucrării şi elementele de antemasuratoare ................................................................................4. Valoarea devizului ................... lei5. Contribuţia beneficiarului ........... lei6. Alocaţii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5) ......... lei7. Termenul de plată ................8. Executantul:Denumirea ............................Comuna/oraşul .............., str. ..................... nr. .......Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Codul fiscal .....................Inspector-şef, Contabil-şef,.............. ............  +  Anexa 3 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL APELOR,PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -DIRECŢIA DE REGIM SILVICINSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ...............Avizat,-------D.G.F.P.C.F.S.DECONT JUSTIFICATIVprivind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, pentru lucrarea:Combaterea bolilor şi dăunătorilor în pădurile proprietate privată1. Amplasamentul suprafeţei pe care se executa lucrările: judeţul ............., comuna ............, localitatea ............., Ocolul silvic ............., denumirea locului .....................2. Beneficiarul lucrării: a) Persoana juridică:Denumirea ........................................................Sediul ...........................................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Codul fiscal ..................................................... b) Persoana fizica:Numele şi prenumele ...............................Adresa: judeţul ............, comuna .............., localitatea ................., str. ................ nr. ..........Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal ............3. Descrierea lucrării şi elementele de antemasuratoare ...............................................................................4. Valoarea devizului ............................ lei5. Contribuţia beneficiarului .................... lei6. Alocaţii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5).......... lei7. Termenul de plată .......................8. Executantul:Denumirea ...................................Comuna/oraşul .............., str. ................... nr. .......Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Codul fiscal ..................Inspector-şef, Contabil-şef,............... ..............  +  Anexa 4 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL APELOR,PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -DIRECŢIA DE REGIM SILVICINSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL .............Avizat,-------D.G.F.P.C.F.S.DECONT JUSTIFICATIVprivind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, pentru lucrarea:Amenajarea pădurilor, proprietate privată a persoanelor fizice1. Amplasamentul suprafeţei pe care se executa lucrările: judeţul .........., comuna .........., localitatea .............., Ocolul silvic ................, denumirea locului ....................2. Beneficiarul lucrării:Adresa: judeţul ............., comuna ..............., localitatea ..............., str. ........................... nr. ........Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal ............3. Descrierea lucrării şi elementele de antemasuratoare ..............................................................................4. Valoarea devizului ............................ lei5. Contribuţia beneficiarului .................... lei6. Alocaţii bugetare de acordat (rândul 4 - rândul 5) ........ lei7. Termenul de plată .........................8. Executantul:Denumirea ...................................Comuna/oraşul ..............., str. ................. nr. .......Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ................Codul fiscal ............................Inspector-şef, Contabil-şef,............... ..............  +  Anexa 5 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL APELOR,PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -DIRECŢIA DE REGIM SILVICINSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL .................Avizat,-------D.G.F.P.C.F.S.DECONT JUSTIFICATIVprivind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, pentru lucrarea:Finanţarea unor studii complexe de fundamentare a soluţiilor de gospodărire a pădurilor, proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice1. Beneficiarul lucrării: a) Persoana juridică:Denumirea .................Sediul ....................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Codul fiscal .............................. b) Persoana fizica:Numele şi prenumele .......................Adresa: judeţul .............., comuna .............., localitatea ..............., str. ............. nr. .........Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal .............2. Descrierea lucrării şi elementele de antemasuratoare: studiile complexe de fundamentare a soluţiilor de gospodărire a pădurilor, proprietate privată ....................................................3. Valoarea studiilor ............................ lei4. Contribuţia beneficiarului .................... lei5. Alocaţii bugetare de acordat (rândul 3 - rândul 4) .......... lei6. Termenul de plată .......................7. Executantul:Denumirea: Inspectoratul silvic teritorial .......................Comuna/oraşul .............., str. ............... nr. .......Numărul de înmatriculare în registrul comerţului ..................Codul fiscal ..........................Inspector-şef, Contabil-şef,................ ...............  +  Anexa 6 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL APELOR,PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -DIRECŢIA DE REGIM SILVICINSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ...............Avizat,-------D.G.F.P.C.F.S.DECONT JUSTIFICATIVprivind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, pentru lucrarea:Punerea la dispoziţie proprietarilor de păduri a normelor tehnice silvice şi juridice care reglementează regimul silvic şi a materialelor de propaganda şi educaţie forestieră privind ocrotirea şi conservarea pădurilor1. Beneficiarul lucrării: a) Persoana juridică:Denumirea ..............................Sediul .................................Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Codul fiscal ............................ b) Persoana fizica:Numele şi prenumele .....................................Adresa: judeţul ..............., comuna ............., localitatea ...................., str. .................. nr. .....Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal ...........2. Denumirea lucrării ............................3. Valoarea devizului .......................... lei4. Contribuţia beneficiarului .................. lei5. Alocaţii bugetare de acordat (rândul 3 - rândul 4) .......... lei6. Termenul de plată .......................7. Executantul:Denumirea: Inspectoratul silvic teritorial .......................Comuna/oraşul ..................., str. ............... nr. ......Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Codul fiscal ....................Inspector-şef, Contabil-şef,............... ...............  +  Anexa 7 -------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL APELOR,PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI -DIRECŢIA DE REGIM SILVICINSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL ...................Avizat,-------D.G.F.P.C.F.S.DECONT JUSTIFICATIVprivind acordarea alocaţiilor bugetare proprietarilor de păduri în vederea efectuării unor lucrări în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional conform prevederilor art. 28 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, pentru lucrarea:Sprijinirea proprietarilor de păduri cu funcţii speciale de protecţie, persoane fizice, prin acordarea unor compensaţii reprezentând contravaloarea bunurilor pe care nu le recolteaza datorită restrictiilor impuse prin amenajamentele silvice în aceste păduri1. Amplasamentul suprafeţei: judeţul ..................., comuna .............., localitatea ........................, Ocolul silvic ..............., denumirea locului ...................2. Beneficiarul lucrării:Numele şi prenumele ..............................Adresa: judeţul ............, comuna ................., localitatea ..................., str. .................... nr. .....Buletinul/cartea de identitate: codul numeric personal ............3. Valoarea compensatiei ....................... lei4. Contribuţia beneficiarului .................. lei5. Alocaţii bugetare de acordat (rândul 3 - rândul 4) ........ lei6. Termenul de plată ..........................7. Executantul:Denumirea: Inspectoratul silvic teritorial .......................Comuna/oraşul .............., str. ................... nr. .......Numărul de înmatriculare în registrul comerţului .................Codul fiscal ........................Inspector-şef, Contabil-şef,............... ..............---------