ORDIN nr. 631 din 9 februarie 2016pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 19 februarie 2016  În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, al art. 316, 317 și 322 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul, conținutul și instrucțiunile de completare ale formularelor:a) «Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)», cod 14.13.01.10.11/a, prevăzute în anexa nr. 1. (la 10-05-2017, Litera a) din Articolul 1 a fost modificată de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.381 din 27 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 10 mai 2017 ) b) "Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)", cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f., prevăzute în anexa nr. 2;c) "Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)", cod MFP: 14.13.01.10.11/t, prevăzute în anexa nr. 3;d) "Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)", cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva, prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/096, prevăzut în anexa nr. 5. (la 29-12-2016, Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1059 din 29 decembrie 2016 )  +  Articolul 2^1(1) Se aprobă modelul și conținutul formularului «Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal», cod 14.13.02.60/î.a.c.i., prevăzut în anexa nr. 6.(2) În cazul în care încetează situația de inactivitate fiscală a contribuabilului, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, organul fiscal atribuie, la cererea contribuabilului de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA, în temeiul pct. 88 alin. (19) din titlul VII al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările și completările ulterioare. (la 18-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 3Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare ale formularelor de la art. 1, 2 și 2^1 sunt prevăzute în anexa nr. 7. (la 18-07-2019, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 4Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 18-07-2019, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Articolul 5Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VII "Taxa pe valoarea adăugată" al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:a) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 7/2010 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 15 ianuarie 2010, cu modificările și completările ulterioare;b) Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.768/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare utilizate pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 152 din Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 795 din 27 noiembrie 2012, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 8Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și unitățile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,
  Gelu-Ștefan Diaconu
  București, 9 februarie 2016.Nr. 631.  +  Anexa nr. 1*) Formularul din anexa nr. 1 este reprodus în facsimil.
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni
  a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii,
  precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)“
  Declarația de înregistrare în scopuri de TVA/Declarația de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091), denumită în continuare declarație, se depune de către:a) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România și persoana juridică neimpozabilă stabilită în România, neînregistrate și care nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal), și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b)-d) sau alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară;b) persoana impozabilă care are sediul activității economice în România, neînregistrată și care nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a),c) sau d) ori a alin. (2) din Codul fiscal, dacă prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciului;c) persoana impozabilă care își are stabilit sediul activității economice în România, care nu este înregistrată și nu are obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a), b) sau d) ori a alin. (2) din Codul fiscal, dacă primește de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor respective;d) persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)-c) ori art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilor;e) persoana impozabilă care, după încetarea situației de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, solicită înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.A. Felul declarațieiSe marchează cu „X“ pct. 1 sau 2, după caz. Declarația de înregistrare se completează la solicitarea înregistrării în scopuri de TVA, iar declarația de mențiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.În cazul declarației de înregistrare se marchează, după caz, lit. a), b) sau c), după caz.Atenție! În cazul declarației de mențiuni se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.B. Date de identificare a contribuabilului1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA - nu se completează la înregistrarea inițială.Atenție! Acest cod este valabil și se utilizează numai pentru achiziții intracomunitare sau pentru serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, primite de la persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau prestate către persoane impozabile stabilite în alt stat membru sau pentru livrări intracomunitare de bunuri efectuate de agricultori.Persoanele impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, întrucât a încetat situația de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condițiile art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, înscriu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit inițial potrivit art. 317 din Codul fiscal, anterior inactivării.2. Denumire/Nume și prenume - se înscrie/se înscriu, după caz, denumirea sau numele și prenumele persoanei care efectuează achiziții intracomunitare (contribuabilul) sau ale agricultorului care efectuează livrări intracomunitare de bunuri.3. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a contribuabilului.4. Date privind domiciliul fiscal - se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal al contribuabilului.C. Alte date despre contribuabil1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu „X“ în cazul în care declarația este completată de către împuternicitul desemnat potrivit Codului de procedură fiscală și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele privind codul de identificare fiscală, numele și prenumele sau denumirea împuternicitului, precum și adresa acestuia.D. Date privind vectorul fiscalI. Înregistrare în scopuri de TVA1. Înregistrare prin depășirea plafonului de achiziții intracomunitare - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România și de persoanele juridice neimpozabile stabilite în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. b) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, înainte de efectuarea achiziției intracomunitare, dacă valoarea achiziției intracomunitare respective depășește plafonul pentru achiziții intracomunitare în anul calendaristic în care are loc achiziția intracomunitară.2. Înregistrare pentru prestări de servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoana obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă acestea prestează servicii care au locul în alt stat membru, pentru care beneficiarul serviciului este persoană obligată la plata taxei conform echivalentului din legislația altui stat membru al art. 307 alin. (2), înainte de prestarea serviciilor.3. Înregistrare pentru primirea de servicii de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, pentru care beneficiarul este persoană obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au stabilit sediul activității economice în România, care nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal și care nu sunt deja înregistrate conform art. 317 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal ori conform art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă primesc de la un prestator, persoană impozabilă stabilită în alt stat membru, servicii pentru care este obligată la plata taxei în România conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înaintea primirii serviciilor.4. Înregistrare prin opțiune pentru achiziții intracomunitare, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care au sediul activității în România, dacă nu sunt înregistrate și nu au obligația să se înregistreze conform art. 316 din Codul fiscal, și de persoanele juridice neimpozabile, dacă realizează achiziții intracomunitare de bunuri conform art. 268 alin. (4) din Codul fiscal și optează pentru taxarea acestor operațiuni, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal.5. Înregistrarea pentru livrări intracomunitare de produse agricole efectuate de un agricultor - se marchează cu „X“ de către persoana impozabilă care aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal, care nu este deja înregistrată conform art. 317 alin. (1) lit. a)-c) ori art. 317 alin. (2) din Codul fiscal, dacă efectuează livrări intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 315^1 alin. (8) lit. c) sau d) din Codul fiscal, înainte de livrarea bunurilor.6. Înregistrarea, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal, în situația persoanelor impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, dacă a încetat situația de inactivitate fiscală, care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal, pentru că au fost declarate în inactivitate fiscală, dacă a încetat situația care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal.II. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate ca urmare a depășirii plafonului de achiziții - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA ca urmare a depășirii plafonului de achiziții, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea anului calendaristic următor celui în care au fost înregistrate, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care fac această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.2. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate prin opțiune, conform art. 268 alin. (6) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA prin opțiune, care solicită anularea înregistrării oricând, după expirarea a 2 ani calendaristici care urmează anului în care au optat pentru înregistrare, dacă valoarea achizițiilor intracomunitare nu a depășit plafonul de achiziții în anul în care depun această solicitare sau în anul calendaristic anterior și dacă nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.1a) și 2a). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic anterior solicitării anulării - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul calendaristic anterior solicitării anulării.1b) și 2b). Valoarea achizițiilor intracomunitare în anul calendaristic în care se solicită anularea - se înscrie suma totală a achizițiilor intracomunitare ale persoanei impozabile care solicită anularea înregistrării, realizată în anul în care face această solicitare.Toate sumele vor fi înscrise în lei.1c) și 2c). Nu a fost exercitată opțiunea prevăzută la art. 317 alin. (7) din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care solicită anularea înregistrării, în cazul în care nu și-au exercitat opțiunea conform art. 317 alin. (7) din Codul fiscal.3. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru prestări de servicii intracomunitare sau achiziții de servicii intracomunitare, pentru care persoana impozabilă s-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 317 alin. (1) lit. b) și c) - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile care nu mai efectuează astfel de operațiuni.4. Anularea înregistrării pentru persoanele impozabile care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal - se marchează cu „X“ de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii conform art. 317 din Codul fiscal, care au fost înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.5. Anularea înregistrării pentru agricultorii care au fost înregistrați pentru livrări intracomunitare cu produse agricole - se marchează cu „X“ de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri conform art. 317 din Codul fiscal. (la 18-07-2019, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului "Declarație de înregistrare
  în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru
  persoanele impozabile care au sediul activității
  economice în afara României, dar sunt stabilite în
  România prin sedii fixe (093)"
  Formularul "Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)" se completează de persoanele impozabile stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, care sunt obligate să solicite înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată în condițiile prevăzute la art. 316 alin. (2) din Codul fiscal.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect, toate datele prevăzute:a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularuluiSecțiunea I.A. Date de identificare a persoanei impozabile1. Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală atribuit în țara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.2. Denumire/Nume și prenume - se înscrie, după caz, denumirea sau numele și prenumele contribuabilului.3. Forma juridică - se înscrie forma juridică a contribuabilului.4. Data înființării - se înscrie data la care s-a înființat contribuabilul în țara de rezidență.5. Date privind sediul social/domiciliul - se completează cu datele privind adresa sediului social/domiciliului din țara de rezidență a contribuabilului.6. Date privind adresa din România a sediului fix/sediului fix desemnat pentru taxa pe valoarea adăugată - se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix. În situația în care persoana impozabilă este stabilită în România prin mai multe sedii fixe fără personalitate juridică, se completează cu datele privind adresa din România a sediului fix care a fost desemnat de persoana impozabilă să fie responsabil pentru toate obligațiile în scopuri de TVA ale tuturor sediilor fixe stabilite în România ale respectivei persoane impozabile.Cod de identificare fiscală/Cod de înregistrare în scopuri de TVA - în cazul declarației de înregistrare se completează codul de identificare fiscală al sediului fix, în situația în care acesta a fost deja înregistrat fiscal. Codul de înregistrare în scopuri de TVA se completează numai în cazul depunerii declarației de mențiuni.B. Alte date despre contribuabil1. Reprezentare prin împuternicit - se marchează cu "X" în cazul în care în relațiile cu organul fiscal contribuabilul este reprezentat prin împuternicit și se înscriu numărul și data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică și în condițiile prevăzute de lege, la organul fiscal.2. Date de identificare ale împuternicitului - se completează cu datele de identificare ale împuternicitului.3. Instituția bancară/Codul IBAN al contului - se înscriu denumirea instituției bancare din România la care contribuabilul și-a deschis contul, precum și codul IBAN al contului.4. Înregistrare într-un alt stat membru U.E. - în cazul în care se marchează "X" în căsuța "DA", se înscriu atât denumirea țării, cât și codul de identificare fiscală atribuit în țara unde este înregistrată fiscal persoana impozabilă.Secțiunea II. Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România printr-un sediu fix, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal)Se completează de persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin unul sau mai multe sedii fixe, conform art. 266 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, astfel:a) în situația în care urmează să primească pentru sediul fix din România servicii pentru care sunt obligate la plata taxei în România, conform art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, dacă serviciile sunt prestate de o persoană impozabilă care este stabilită, în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, înaintea primirii serviciilor;b) în situația în care urmează să presteze serviciile prevăzute la art. 278 alin. (2) din Codul fiscal de la sediul fix din România pentru un beneficiar persoană impozabilă stabilită, în sensul art. 266 alin. (2) din Codul fiscal, în alt stat membru, care are obligația de a plăti TVA în alt stat membru, conform echivalentului din legislația statului membru respectiv al art. 307 alin. (2) din Codul fiscal, înainte de prestarea serviciilor;c) înainte de realizarea unor activități economice de la respectivul sediu fix, în condițiile stabilite la art. 266 alin. (2) lit. b) și c) din Codul fiscal, care implică:1. livrări de bunuri taxabile și/sau scutite cu drept de deducere, inclusiv livrări intracomunitare scutite de TVA conform art. 294 alin. (2) din Codul fiscal;2. prestări de servicii taxabile și/sau scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, altele decât cele prevăzute la art. 316 alin. (2) lit. a) și b) din Codul fiscal;3. operațiuni scutite de taxă și optează pentru taxarea acestora, conform art. 292 alin. (3) din Codul fiscal;4. achiziții intracomunitare de bunuri taxabile.Secțiunea III. Cifra de afaceri1. Cifra de afaceri estimată - se completează la înregistrarea inițială a contribuabilului, înscriindu-se cifra de afaceri pe care contribuabilul preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic, din operațiuni taxabile și/sau scutite cu drept de deducere.2. Cifra de afaceri obținută în anul precedent - se completează numai dacă în urma stabilirii cifrei de afaceri realizate în anul precedent se modifică perioada fiscală.Secțiunea IV. Perioada fiscală - se marchează cu "X" perioada fiscală valabilă la data solicitării înregistrării sau ulterior înregistrării în scopuri de TVA.În cazul în care contribuabilul folosește ca perioadă fiscală semestrul sau anul calendaristic, se va înscrie numărul actului prin care organul fiscal a aprobat utilizarea acestei perioade fiscale.Secțiunea V. Anularea înregistrării în scopuri de TVA1. Ca urmare a încetării activității - se completează în cazul în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai realizează livrări de bunuri, prestări de servicii, achiziții sau livrări intracomunitare de bunuri în România pentru care plata taxei se face în România.2. Ca urmare a încetării desfășurării de operațiuni care dau drept de deducere a taxei - se completează în situația în care se solicită scoaterea din evidență a contribuabilului în cazul în care nu mai desfășoară operațiuni care dau drept de deducere a taxei.3. Ca urmare a expirării perioadei de 2 ani, în cazul vânzărilor la distanță - se completează în cazul în care nu se depășește plafonul pentru vânzările la distanță în al doilea an calendaristic consecutiv.
   +  Anexa nr. 3
  INSTRUCȚIUNI
  de completare a formularului "Declarație privind cifra
  de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care
  perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care
  nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în
  anul precedent (094)"
  Formularul "Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se completează de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, care au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent, care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.Formularul «Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)» se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice. (la 18-07-2019, Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 ) Formularul "Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)" se depune la organul fiscal competent, până la data de 25 ianuarie inclusiv, pentru anul precedent.Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute:a) un exemplar, semnat conform legii, se depune la organul fiscal competent, direct la registratură sau la poștă, prin scrisoare recomandată;b) un exemplar se păstrează de către persoana impozabilă.Completarea formularuluiSecțiunea I. Date de identificare a persoanei impozabileCaseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea persoanei juridice, a asociației sau a entității fără personalitate juridică ori cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Denumire/Nume, prenume" se înscriu informațiile de identificare înscrise pe certificatul de înregistrare fiscală al persoanei impozabile stabilite în străinătate.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrate în scopuri de TVA utilizat pentru completarea și depunerea formularului de decont de taxă pe valoarea adăugată.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Caseta "Domiciliul fiscal" se completează cu datele privind adresa domiciliului fiscal (sediul social, sediul sau domiciliul fiscal, după caz) al persoanei impozabile.În cazul persoanelor impozabile stabilite în străinătate care și-au desemnat reprezentant fiscal, în caseta "Domiciliul fiscal" se înscrie domiciliul fiscal al reprezentantului.Secțiunea II. Date de identificare a reprezentantului fiscalCaseta "Denumire/Nume, prenume" se completează cu denumirea/numele, prenumele reprezentantului fiscal desemnat de persoana impozabilă stabilită în străinătate și înregistrată în scopuri de TVA în România.Caseta "Cod de identificare fiscală" se completează cu codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit reprezentantului fiscal pentru activitatea proprie.Înscrierea cifrelor în casetă se face cu aliniere la dreapta.Secțiunea III se completează cu cifra de afaceri din anul precedent, obținută sau, după caz, recalculată, de către contribuabil, potrivit prevederilor Codului fiscal.
   +  Anexa nr. 4  +  INSTRUCȚIUNI de completare a formularului (098) „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“Cererea de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumită în continuare cerere (formular 098), se completează și se depune de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Cererea se depune de către solicitant, în calitate de reprezentant legal al societății pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA, de către un asociat al acesteia sau altă persoană împuternicită, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poștă prin scrisoare recomandată.Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.Formularul se completează în două exemplare, înscriinduse cu majuscule, citeț și corect toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.A. Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. DenumireSe completează cu denumirea societății pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerțului și pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculării în registrul comerțuluiSe completează cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerțului.B. Solicitant, în calitate deSe marchează cu „X“ calitatea de „Reprezentant legal“, în situația în care cererea este completată de reprezentantul legal al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului sau de către altă persoană împuternicită să o reprezinte, potrivit legii.Se marchează cu „X“ calitatea de „Asociat“, în situația în care cererea este completată de unul dintre asociații societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.Se marchează cu „X“ rubrica „Act constitutiv“, în situația în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultă din actul constitutiv al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului.În situația în care calitatea de reprezentant legal al societății pentru care a fost solicitată înmatricularea în registrul comerțului rezultă dintr-un alt document, se înscriu numărul și data împuternicirii.Rubrica „Date de identificare“ se completează cu datele de identificare ale solicitantului.C. Alte date privind contribuabilulSe marchează cu „X“ caseta corespunzătoare, după caz.D. Taxa pe valoarea adăugatăSe completează de către societățile care se înființează în baza Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.Rândul 1. Se estimează cifra de afaceri preconizată a se realiza în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic din operațiuni taxabile, scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere, din operațiuni rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, dacă taxa ar fi deductibilă, în cazul în care aceste operațiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 297 alin. (4) lit. b) și d) din Codul fiscal, din operațiuni scutite cu drept de deducere și, dacă acestea nu sunt accesorii activității principale, a operațiunilor scutite fără drept de deducere, prevăzute la art. 292 alin. (2) lit. a), b), e) și f) din Codul fiscal.Prin excepție, nu se cuprind în cifra de afaceri, dacă sunt accesorii activității principale, livrările de active fixe corporale, astfel cum sunt definite la art. 266 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, și livrările de active necorporale, efectuate de persoana impozabilă.Rândul 2 se marchează cu „X“ datorită obligativității înregistrării în scopuri de TVA ca urmare a declarării unei cifre de afaceri egale cu/mai mare decât plafonul de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal, al cărui echivalent în lei se stabilește la cursul de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și se rotunjește la următoarea mie, respectiv 220.000 lei.Rândul 3 se marchează cu „X“ în cazul în care se optează pentru aplicarea regimului normal de TVA, deși cifra de afaceri declarată este inferioară plafonului de scutire prevăzut la art. 310 alin. (1) din Codul fiscal.Rândul 4. Perioada fiscalăSe marchează cu „X“ perioada fiscală care urmează a fi utilizată pentru taxa pe valoarea adăugată.Persoana impozabilă care se înregistrează în cursul anului declară cu ocazia înregistrării cifra de afaceri pe care preconizează să o realizeze în perioada rămasă până la sfârșitul anului calendaristic. Dacă cifra de afaceri estimată nu depășește plafonul prevăzut la art. 322 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului calendaristic, persoana impozabilă va depune deconturi trimestriale în anul înregistrării. În caz contrar sau în situațiile prevăzute la art. 322 alin. (7) și (8) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.  +  INSTRUCȚIUNI de completare a anexei formularului 098 „Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal“Date de identificare a persoanei impozabileRândul 1. DenumireSe completează cu denumirea societății pentru care a fost depusă cererea de înmatriculare în registrul comerțului și pentru care se solicită înregistrarea în scopuri de TVA.Coloana „Denumire/Nume, prenume persoană autorizată potrivit legii, membră a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România“ se completează cu denumirea persoanei juridice sau cu numele și prenumele persoanei fizice, după caz, care asigură organizarea și conducerea contabilității conform prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.Coloana „Cod de identificare fiscală (CIF/CNP)“ se completează codul de înregistrare fiscală acordat la înregistrarea fiscală, înscris în certificatul de înregistrare fiscală sau codul numeric personal, în cazul persoanei fizice.Coloana „Număr contract“ se completează cu numărul contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilitățiiColoana „Data încheierii contractului de prestări servicii în domeniul contabilității“ se completează cu data încheierii contractului.Coloanele „Dată început contract“ și „Dată sfârșit contract“ se completează cu data începerii contractului respectiv cu data de sfârșit a contractului.Coloana „Număr autorizație emisă de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România valabilă la data semnării contractului“ se completează cu numărul autorizației emise de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, valabilă la data semnării contractului de prestări servicii încheiat în domeniul contabilității. (la 10-05-2017, Anexa 4 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.381 din 27 aprilie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 10 mai 2017 )  +  Anexa nr. 5
  DECIZIE
  privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în
  vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310
  din Codul fiscal sau a regimului special pentru
  agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal
  Către: Denumirea/Numele și prenumele .................. Domiciliul fiscal: Localitatea ..........., str. ........... nr. ......., bl. ...... ap. ......, et. ........, județul/sectorul ............ Cod de identificare fiscală ............. [] În baza prevederilor art. 310 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal) [] În baza prevederilor art. 315^1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, (Codul fiscal) sau al art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, vă comunicăm că înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, ca urmare a Solicitării dumneavoastră înregistrate la organul fiscal cu nr. ........ din data de .................... . Înregistrarea în scopuri de TVA se anulează de la data comunicării prezentei decizii. Vă înștiințăm, totodată, că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează și Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ...... nr. ........... . De asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată prezenta decizie, aveți obligația depunerii ultimului decont de TVA (formularul 300), indiferent de perioada fiscală pe care ați aplicat-o ca persoană înregistrată în scopuri de TVA. De asemenea, vă înștiințăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază și înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă erați înscris în acest registru. Împotriva prezentei decizii se poate formula contestație la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispozițiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din același act normativ. Conducătorul unității fiscale, Numele și prenumele .......................... Semnătura și ștampila unității ............... Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ......... ┌───────────────────────────────────┐ Cod 14.13.02.60/096 │ www.anaf.ro │ └───────────────────────────────────┘ (la 29-12-2016, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 3.698 din 27 decembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1059 din 29 decembrie 2016 )
   +  Anexa nr. 6 (la 18-07-2019, Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 7Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare și de păstrare a formularelorI. Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091) 1. Denumire: „Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau pentru servicii, precum și pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri (091)“2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/a3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la atribuirea codului de înregistrare în scopuri de TVA și la eliberarea certificatului de înregistrare în scopuri de TVA pentru achiziții intracomunitare sau pentru servicii a altor persoane care efectuează achiziții intracomunitare sau servicii sau pentru agricultorii care efectuează livrări intracomunitare de bunuri, precum și la actualizarea unor informații despre aceste persoane.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se păstrează la dosarul fiscal al contribuabilului.II. Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)1. Denumire: Declarație de înregistrare în scopuri de TVA/Declarație de mențiuni pentru persoanele impozabile care au sediul activității economice în afara României, dar sunt stabilite în România prin sedii fixe (093)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/s.f.3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către persoana impozabilă care are sediul activității economice în afara României, dar este stabilită în România prin unul sau mai multe sedii fixe, precum și la actualizarea unor informații despre aceste persoane.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.III. Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094) 1. Denumire: Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent (094)2. Cod MFP: 14.13.01.10.11/t3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru declararea cifrei de afaceri de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, cu excepția situației în care persoana impozabilă a efectuat în cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achiziții intracomunitare de bunuri. Se utilizează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de persoana impozabilă înregistrată în scopuri de TVA sau de reprezentantul fiscal/împuternicitul/reprezentantul legal.9. Circulă:– originalul la organul fiscal;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.IV. Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)1. Denumire: Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (098)2. Cod M.F.P.: 14.13.01.10.11/tva3. Format: A4/t24. Se tipărește:– într-o singură culoare;– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (2 file)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează la înregistrarea în scopuri de TVA de către societățile care se înființează în baza Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerțului și care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 316 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare (Codul fiscal).8. Se întocmește:– în două exemplare;– de contribuabil sau de către împuternicit.9. Circulă:– originalul la organul fiscal competent;– copia la contribuabil.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.V. Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului de scutire prevăzut la art. 310 din Codul fiscal sau a regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/0963. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în condițiile art. 310 alin. (7) din Codul fiscal sau pentru anularea înregistrării în scopuri de TVA în vederea aplicării regimului special pentru agricultori prevăzut la art. 315^1 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.VI. Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal1. Denumire: „Decizie privind înregistrarea în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11) din Codul fiscal2. Cod: 14.13.02.60/î.a.c.i.3. Format: A4/t14. Caracteristici de tipărire:– pe o singură față;– se utilizează echipament informatic pentru editare.5. U.M.: set (o filă)6. Se difuzează gratuit.7. Se utilizează pentru: soluționarea cererilor de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art. 317 alin. (11), depuse de persoanele impozabile cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 317 din Codul fiscal.8. Se întocmește:– în două exemplare;– de organul fiscal competent.9. Circulă:– originalul la contribuabil;– copia la organul fiscal.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului. (la 18-07-2019, Actul a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 1.888 din 3 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 18 iulie 2019 ) ------