ORDIN nr. 996 din 11 iulie 2016pentru modificarea și completarea reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 542 din 19 iulie 2016  Având în vedere prevederile art. 27 alin. (2) din Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) și (4), precum și prevederile lit. A pct. 12 din anexa nr. 2 și lit. A pct. 8 din anexa nr. 3 la Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 43 alin. (5) lit. c) și d) din Legea nr. 10/1995, privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu modificările și completările ulterioare,viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, emite prezentul ordin.  +  Articolul IReglementarea tehnică "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 3 se abrogă.2. La articolul 12, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), specialiștii, absolvenți ai cursurilor de master/studii aprofundate cu o durată de minimum două semestre în domeniul eficienței energetice a clădirilor/confort și eficiență în clădiri/performanța energetică a clădirilor/tehnica auditului energetic pentru clădiri/energie, confort și dezvoltare durabilă sau care dețin titlul științific de doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură/inginerie energetică - specializarea termoenergetică, dovedesc pregătirea specifică cu diploma de absolvire, însoțită de foaia matricolă/suplimentul de diplomă.3. La articolul 13 alineatul (3), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Cursurile de specialitate cuprind minimum două module, finalizate cu examen - probă scrisă și, respectiv, interviu pentru prezentarea și susținerea proiectului elaborat în cadrul cursului de specialitate -, astfel:4. La articolul 15, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:g^1) documentația elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicație prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor și a instalațiilor aferente acestora, însoțită de dovada avizării acesteia după verificare și însușire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidențiale, cu elaborarea certificatului de performanță energetică pentru această clădire;(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanță energetică pentru un bloc de locuințe și certificatul unui apartament din blocul de locuințe respectiv, însoțite de documentația care a stat la baza elaborării acestora;5. La articolul 15, litera h) se abrogă.6. La articolul 16, după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:h^1) documentația elaborată de solicitant în cadrul modulului de aplicație prevăzut la art. 13 alin. (3) lit. b) al cursului de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor și a instalațiilor aferente acestora, însoțită de dovada avizării acesteia după verificare și însușire de către organizatorul cursului, corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, respectiv:(i) pentru gradul profesional I - auditul energetic al unei clădiri nerezidențiale, cu elaborarea certificatului de performanță energetică pentru aceasta;(ii) pentru gradul profesional II - certificatul de performanță energetică pentru un bloc de locuințe și certificatul unui apartament din blocul de locuințe respectiv, însoțite de documentația care a stat la baza elaborării acestora;7. La articolul 16, litera i) se abrogă.8. După articolul 16 se introduce un nou articol, articolul 16^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 16^1Prin excepție de la prevederile art. 15 lit. g), respectiv art. 16 lit. h), solicitantul precizat la art. 12 alin. (3) nu depune certificatul de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanței energetice a clădirilor și a instalațiilor aferente acestora, dar este obligat să depună, la autoritatea competentă, documentația elaborată de acesta corespunzător gradului profesional pentru care se înscrie la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, verificată și însușită de organizatorul unui curs prin emiterea documentului de avizare a acesteia.9. Articolele 18 și 19 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Comisia de examinare pentru atestarea specialiștilor ca auditori energetici pentru clădiri, denumită în continuare comisie de examinare, se constituie din 7 membri atestați auditori energetici pentru clădiri, grad profesional I, specialitatea construcții și instalații, astfel:a) 2 membri din cadrul autorității competente;b) 5 membri selectați dintre propunerile transmise, la solicitarea scrisă a autorității competente, de către instituții de învățământ superior de profil arhitectură/construcții/instalații pentru construcții acreditate și asociații profesionale reprezentative în domeniu.(2) Comisia de examinare se organizează și funcționează la sediul autorității competente.(3) Comisia de examinare își desfășoară activitatea cu minimum 2/3 din membrii săi, în care se regăsește cel puțin un membru din cadrul autorității competente, și ia decizii cu votul majorității membrilor prezenți.(4) Membrii comisiei de examinare prevăzuți la alin. (1) lit. b), precum și membrii comisiei pentru analiza și soluționarea contestațiilor prevăzuți la art. 33 alin. (2) lit. b) și c) își desfășoară activitatea pe bază de contract de voluntariat, încheiat cu autoritatea competentă.  +  Articolul 19Componența nominală a comisiei de examinare, desemnarea președintelui și a secretarului acesteia se aprobă și se modifică, ori de câte ori este necesar, prin ordin al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.10. Articolul 20 se abrogă.11. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Comisia de examinare are, în principal, următoarele atribuții:a) propune bibliografia pentru examinarea candidaților;b) elaborează, având în vedere propunerile de subiecte transmise conform prevederilor alin. (2), chestionarele pentru examenul de atestare și stabilește baremul de evaluare și notare, distinct pentru fiecare grad profesional, cu asigurarea confidențialității chestionarelor propuse, din momentul elaborării acestora până la data susținerii examenului de atestare;c) corectează și notează răspunsurile fiecărui candidat;d) completează și semnează fișele individuale de evaluare ale fiecărui candidat pe baza rezultatului la examenul de atestare.(2) În scopul elaborării chestionarelor prevăzute la alin. (1) lit. b), cadrele didactice universitare, atestate ca auditori energetici pentru clădiri din instituțiile de învățământ superior de profil arhitectură/construcții/instalații pentru construcții acreditate, precum și asociațiile profesionale reprezentative ale inginerilor de instalații pentru construcții și ale auditorilor energetici pentru clădiri formulează propuneri de subiecte în concordanță cu structura metodologiei de calcul, diferențiate pe grade profesionale.(3) Propunerile prevăzute la alin. (2) se transmit autorității competente până cel târziu la data-limită prevăzută la art. 24 alin. (3), cu indicarea sursei bibliografice pentru fiecare subiect propus.(4) Odată cu transmiterea în scris a propunerilor de subiecte, elaboratorii transmit și răspunsul corect aferent fiecărui subiect, în conformitate cu sursa bibliografică indicată, cu asumarea răspunderii privind nivelul științific al propunerilor și corectitudinea răspunsurilor la acestea.(5) La încheierea examenului de atestare, activitatea comisiei de examinare se consemnează în procesul-verbal, semnat de către fiecare membru al comisiei.(6) Conținutul-cadru al fișei individuale de evaluare a candidatului și, respectiv, al procesului-verbal al examenului de atestare este prevăzut în anexele nr. 5a și, respectiv, 5b.12. La articolul 23 alineatul (1), litera c) se abrogă.13. Articolele 24 și 25 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 24(1) Examenul de atestare se organizează de către autoritatea competentă de regulă semestrial, în ultima lună a semestrului și, după caz, trimestrial, în ultima decadă a trimestrului.(2) Data, locul și ora desfășurării examenului de atestare, precum și lista candidaților cu dosare înregistrate la registratura generală a autorității competente și bibliografia specifică se afișează pe pagina web a autorității competente cu minimum 30 de zile înainte de data desfășurării examenului.(3) Lista candidaților cu documentele complete, înregistrate la registratura generală a autorității competente până la data anunțată pentru desfășurarea examenului de atestare și care întrunesc condițiile prevăzute în prezentul regulament, se afișează pe pagina web a autorității competente cu 15 zile înainte de data programată pentru desfășurarea examenului de atestare.  +  Articolul 25(1) Secretariatul comisiei de examinare se asigură de către personalul desemnat în acest sens din cadrul compartimentului de specialitate al autorității competente, care realizează, în principal, următoarele acțiuni:a) întocmește fișele individuale de examinare a candidaților, cuprinzând datele de identificare ale acestora;b) afișează pe pagina web a autorității competente informările scrise și deciziile prevăzute la art. 17, datele și informațiile referitoare la programarea examenului de atestare, precum și bibliografia specifică;c) afișează pe pagina web a autorității competente rezultatele obținute de către fiecare candidat la examenul de atestare, în termen de maximum 72 de ore de la încheierea acestuia, precum și rezultatele finale după soluționarea eventualelor contestații;d) întocmește procesul-verbal al examenului de atestare;e) completează și editează certificatele de atestare și legitimațiile pentru candidații care au promovat, în condițiile legii, examenul de atestare, în vederea prezentării acestora spre semnare;f) ține evidența candidaților atestați și actualizează baza de date cu specialiștii - persoanele fizice atestate;g) arhivează documentele din dosarul aferent persoanei fizice atestate, fișa individuală de examinare împreună cu o copie a procesului-verbal al examenului de atestare, precum și matca certificatului de atestare însoțită de o copie «conform cu originalul» a registrului de eliberări, inclusiv în format electronic.(2) Secretarul comisiei de examinare răspunde pentru legalitatea, realitatea și exactitatea documentelor întocmite, precum și pentru documentele arhivate.14. Articolele 26 și 27 se abrogă.15. Articolele 28 și 29 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Procedura de examinare a candidaților este unitară, se desfășoară în limba română, într-o singură etapă - probă scrisă, și constă în rezolvarea unui chestionar cu 20 de subiecte de tip grilă din bibliografia specifică, în scopul evaluării cunoștințelor referitoare la evaluarea performanței energetice a clădirilor. Fiecare subiect din chestionar este cotat cu un punct. Timpul alocat probei scrise este de 120 de minute, iar condiția de promovare a examenului de atestare este obținerea a minimum 16 puncte.(2) În data și la ora programată, candidații sunt acceptați în sala de examen pe baza actului de identitate.(3) Intrarea candidaților în sala de examen nu este permisă după ora programată pentru începerea examenului.(4) Candidații nu vor avea asupra lor materiale pe care le-ar putea consulta în vederea rezolvării chestionarului.(5) Orice încercare de fraudă în timpul desfășurării examenului de atestare se sancționează cu eliminarea candidatului din examen.(6) Eliminarea din examen se face în prezența întregii comisii de atestare și se consemnează în procesul-verbal.  +  Articolul 29(1) Rezultatul examenului de atestare se afișează pe pagina web a autorității competente, în termen de maximum 72 de ore de la data încheierii examenului.(2) Fișa individuală de examinare și procesul-verbal al examenului de atestare se completează și semnează de către membrii comisiei de examinare.(3) Fișa individuală de examinare și o copie a procesului-verbal al examenului de atestare fac parte integrantă din dosarul candidatului.(4) Candidatul care nu a promovat examenul de atestare sau candidatul care nu a participat la examenul de atestare poate solicita restituirea dosarului, în termen de maximum 30 de zile de la data afișării rezultatului examenului de atestare pe pagina web a autorității competente, respectiv de la data afișării rezultatului contestației, după caz.(5) Dosarele nesolicitate pentru restituire după expirarea termenului prevăzut la alin. (4) se distrug.16. Articolul 30 se abrogă.17. Articolele 31 și 32 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 31(1) Certificatul de atestare, aprobat de către conducerea autorității competente, ștampilat, cu timbrul sec și sigiliul de securizare aplicate, însoțit de legitimația aferentă și de adeverința privind formatul ștampilei, se eliberează de către compartimentul de specialitate în termen de până la 60 de zile de la data promovării examenului de atestare și poate fi ridicat de titular, sub semnătură, sau de către reprezentantul legal al acestuia, cu împuternicire specială notarială.(2) Auditorul energetic pentru clădiri atestat va achiziționa ștampila realizată conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c, pe care vor fi înscrise datele și informațiile corespunzătoare gradului profesional și specialității înscrise în certificatul de atestare.(3) Eliberarea certificatului de atestare și a legitimației se înscrie în registrul unic de eliberări care se gestionează de către compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente.(4) Pentru actualizarea bazei de date cu persoanele fizice atestate, acestea au obligația de a informa în scris autoritatea competentă asupra oricărei modificări a datelor personale înscrise în cererea pentru atestare.  +  Articolul 32(1) Candidații care nu au promovat examenul de atestare pot formula contestație, motivată, în termen de 5 zile de la data afișării pe pagina web a autorității competente a rezultatelor examenului de atestare.(2) Contestația se înregistrează la registratura generală a autorității competente.(3) Contestațiile înregistrate după termenul prevăzut la alin. (1) nu se iau în considerare.(4) Soluționarea contestațiilor se realizează de către o comisie numită de autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de înregistrare a contestațiilor. Rezultatele procedurii de soluționare a contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, se semnează de toți membrii comisiei și se înaintează compartimentului de specialitate.(5) Rezultatele finale se afișează pe pagina web a autorității competente, în termen de 72 de ore, de la primirea rezultatelor la contestațiile depuse.(6) Deciziei de soluționare a contestației îi sunt aplicabile prevederile art. 17 alin. (8).18. La articolul 36 alineatul (2), litera i) se abrogă.19. La articolul 36, alineatele (4)-(6) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) În vederea emiterii legitimației pentru prelungirea dreptului de practică al auditorului energetic pentru clădiri, compartimentul de specialitate al autorității competente analizează cererea și verifică documentele prevăzute la alin. (2).(5) Compartimentul de specialitate din cadrul autorității competente vizează legitimația de prelungire a dreptului de practică ca auditor energetic pentru clădiri, în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării cererii însoțite de documentele complete prevăzute la alin. (2). Înregistrarea cererii cu documente incomplete conduce la restituirea neavizată a legitimației.(6) Cererea de prelungire a dreptului de practică și documentele anexate acesteia se arhivează de către compartimentul de specialitate al autorității competente.20. La articolul 36, alineatele (7) și (8) se abrogă.21. Articolele 38-41 se abrogă.22. Articolul 42 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 42(1) În situația pierderii/deteriorării certificatului de atestare și/sau a legitimației, posesorul acestora poate solicita eliberarea unui duplicat, sens în care se va adresa autorității competente cu o cerere motivată, însoțită de copia actului de identitate, dovada și copia publicării anunțului privind pierderea/deteriorarea certificatului de atestare și/sau a legitimației în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.(2) Duplicatul se eliberează de către compartimentul de specialitate al autorității competente în termen de maximum 90 de zile de la data înregistrării solicitării.23. Articolul 43 se abrogă.24. La articolul 44, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 44(1) Datele referitoare la auditorii energetici pentru clădiri atestați sunt informații de interes public, se afișează pe pagina web a autorității competente și se actualizează periodic cu date și informații comunicate de către specialiștii atestați.25. După articolul 44 se introduc două noi articole, articolele 44^1 și 44^2, cu următorul cuprins:  +  Articolul 44^1Cheltuielile curente și cheltuielile de capital necesare desfășurării activităților specifice de atestare a auditorilor energetici pentru clădiri se efectuează din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice constituite în baza prevederilor art. 43 alin. (5) lit. c) și d) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 44^2Modelul registrului auditorului precizat la art. 36 alin. (2) lit. c) este prevăzut în anexa nr. 8.26. Articolul 45 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 45Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul regulament.27. Anexele nr. 1a și 1b se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 la prezentul ordin.28. După anexa nr. 7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.29. În tot cuprinsul reglementării tehnice, sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului" se înlocuiește cu sintagma "Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice".  +  Articolul II(1) În vederea exercitării dreptului de practică, auditorii energetici pentru clădiri, atestați până la data intrării în vigoare a reglementării tehnice ”Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri”, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, respectiv până la data de 13 octombrie 2010, pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcții sau instalații, pot solicita, până la data de 31 decembrie 2019, înscrierea la examenul de atestare în conformitate cu prevederile legale în vigoare la data înregistrării cererii la autoritatea competentă. (la 18-07-2019, Alineatul (1) din Articolul II a fost modificat de Articolul I din ORDINUL nr. 2.185 din 18 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 593 din 18 iulie 2019 ) (2) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), legitimațiile auditorilor energetici pentru clădiri atestați pentru gradul profesional I, respectiv II, numai pentru specialitatea construcții sau instalații, își pierd valabilitatea, iar încetarea dreptului de practică al acestora se consemnează pe pagina web a autorității competente și se aduce la cunoștința autorității de control.  +  Articolul IIILegitimațiile emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, care conferă dreptul de practică al auditorilor energetici pentru clădiri atestați, rămân în valabilitate până la data expirării acestora, iar prelungirea dreptului de practică după data-limită prevăzută la art. II alin. (1) se realizează în conformitate cu prevederile reglementării tehnice "Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2.237/2010, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin.  +  Articolul IVÎncepând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă "URBAN-INCERC" restituie, la cerere, tariful pentru examinarea candidaților care nu au fost programați la examenul de atestare, precum și a celor care au absentat motivat la examenul de atestare la care au fost programați, în contul/adresa de corespondență menționate de aceștia în cererea de înscriere la examenul de atestare, mai puțin contravaloarea taxelor poștale și a comisioanelor bancare aferente.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul VIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Vasile Dîncu
  București, 11 iulie 2016.Nr. 996.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 1a la regulament)CERTIFICAT DE ATESTARE*)  +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 1b la regulament)LEGITIMAȚIE*)  +  Anexa nr. 3(Anexa nr. 8 la regulament)Auditor energetic pentru clădiriNumele și prenumele ........................................Specialitatea .........................., gradul profesional .................Certificat atestare ................. seria ............. nr. ..............
  REGISTRU DE EVIDENȚĂ
  a activității auditorului energetic pentru clădiri
  Nr. crt.Date privind identificareaclădirii/unității de clădire (Adresa clădirii/ unității de clădire) Beneficiarul/Proprietarul clădirii/unității de clădire Numărul și dataelaborării certificatului de performanță energetică Date privind clădirea/unitatea de clădireData transmiteriidatelor în baza de date OBSERVAȚII
  Anul construirii Regim înălțimeSuprafața utilă Consum anual specific
  termicelectric
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  --------