ORDIN nr. 75 din 27 iunie 2019pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență
EMITENT
  • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 28 iunie 2019    Având în vedere prevederile art. 17 alin. (1) și (2) și ale art. 33 alin. (1), (2) și (4)-(6) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, ale art. 15 alin. (1)-(3) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 1 alin. (2) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 lit. e) și art. 28 din Regulamentul de organizare și funcționare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul art. 33 alin. (3) și (7) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, și al art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Criteriile de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2(1) Criteriile de performanță aprobate potrivit art. 1 nu se aplică serviciilor private pentru situații de urgență constituite în cadrul operatorilor economici și instituțiilor care desfășoară activități:a) în domeniul nuclear;b) pe calea ferată;c) la metrou;d) în aeroporturi;e) în porturi maritime sau fluviale, atunci când trebuie asigurată intervenția de pe/pe apă;f) în exploatări miniere, numai pentru activitățile desfășurate în subteran;g) de înmagazinare subterană;h) în cadrul Sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională;i) în domeniul industriei naționale de apărare;j) în depozitele de materiale explozive;k) în parcaje subterane.(2) La operatorii economici și instituțiile care desfășoară activitățile prevăzute la alin. (1) se aplică normele specifice activității respective.  +  Articolul 3(1) Serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență înființate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin trebuie să îndeplinească criteriile de performanță aprobate prin prezentul ordin în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a acestuia.(2) În scopul prevăzut la alin. (1), serviciile voluntare și serviciile private pentru situații de urgență solicită emiterea, potrivit prezentului ordin, a avizului de înființare și a avizelor pentru sectoarele de competență. Criteriile de performanță aprobate prin prezentul ordin sunt considerate îndeplinite la data emiterii avizului de înființare și a avizelor pentru sectoarele de competență.(3) La împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), avizele de înființare și avizele pentru sectoarele de competență, emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, își încetează valabilitatea.  +  Articolul 4Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele pentru situații de urgență județene și București- Ilfov controlează, în condițiile legii, modul de aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 5(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 96/2016 pentru aprobarea Criteriilor de performanță privind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor private pentru situații de urgență, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 469 din 23 iunie 2016, se abrogă.
    Ministrul afacerilor interne,
    Carmen Daniela Dan
    București, 27 iunie 2019.Nr. 75.  +  ANEXĂCRITERII DE PERFORMANȚĂprivind constituirea, încadrarea și dotarea serviciilor voluntare și a serviciilor privatepentru situații de urgență