ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 119 din 27 septembrie 2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societatii Comerciale Combinatul Siderurgic ”Sidex” - S.A. Galați
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 627 din 5 octombrie 2001  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1Abrogat. (la 31-07-2005, Articolul 1 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul III, Sectiunea a 3-a, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005 )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii și expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:a) investitor strategic - LNM Holdings N.V., în calitate de cumparator al pachetului majoritar de acțiuni în societate;b) data finalizarii - data realizării privatizarii societatii prin transferul către cumparator al dreptului de proprietate asupra tuturor acțiunilor deținute la societate de către APAPS în numele statului.c) certificate de obligații bugetare - certificatele care precizeaza oblibațiile bugetare ale societatii, emise de Ministerul Finanțelor Publice, de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale și Familiei, de Casa Naționala de Asigurari de Sănătate, precum și de orice alte institutii ale statului, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997, aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare. (la 20-05-2005, Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 3Se aprobă stingerea, prin conversia în acțiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii:a) creantele bugetare ale Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidaritatii Sociale și ale Casei Naționale de Asigurari de Sănătate, precum și ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contribuții și alte venituri, cu excepția majorarilor de intarziere și a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), exigibile la data de 31 iulie 2001, conform certificatelor de obligații bugetare;b) creantele statului constand în sume platite de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul imprumuturilor contractate de societate și garantate de stat, dobanzile și comisioanele aferente, precum și comisionul datorat fondului de risc, exigibile la data de 31 iulie 2001.  +  Articolul 4Se aprobă stingerea, prin conversia în acțiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a urmatoarelor creante asupra societatii:a) creantele bugetare ale Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidaritatii Sociale și ale Casei Naționale de Asigurari de Sănătate, precum și ale altor institutii ale statului asupra societatii, reprezentand impozite, taxe, contribuții și alte venituri, cu excepția majorarilor de intarziere și a penalitatilor de orice fel, care se scutesc de la plata potrivit art. 9 alin. (1), calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizarii;b) creantele statului constand în sume platite de Ministerul Finanțelor Publice în calitate de garant băncilor imprumutatoare în contul imprumuturilor contractate de societate și garantate de stat, precum și dobanzile și comisioanele aferente, calculate de la data de 31 iulie 2001 până la data finalizarii.  +  Articolul 5(1) Se aprobă stingerea, prin conversia în acțiuni care vor fi vândute investitorului strategic, a creanțelor APAPS asupra societății, constând în dividende și finanțări.(2) Se aprobă preluarea de către APAPS, prin contract de cesiune de creanță, a creanței bancare reprezentând creditul acordat societății de către Banca Comercială Română - S.A., în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/1999 privind unele măsuri pentru susținerea Programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercială "Sidex" - S.A. Galați și conversia acesteia în acțiuni, precum și a sumelor trase de Banca Comercială Română - S.A. din depozitul bancar constituit de către APAPS. (la 20-05-2005, Art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 5^1Se exceptează de la stingerea prin conversia în acțiuni, prevăzută la art. 3 lit. a) și la art. 4 lit. a), creantele bugetare ale Consiliului Judetean Galați și ale Consiliului Local al Municipiului Galați asupra societatii, reprezentand impozite, taxe și alte venituri. (la 20-05-2005, Art. 5^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 6(1) Se aprobă preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, prin contract de cesiune de creanta, a creanțelor bancare reprezentand credite și dobanzi aferente acestora, în limita sumei de 20 milioane dolari S.U.A., clasificate la categoria "pierderi", conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobata și modificata prin Legea nr. 409/2001, pe care Banca Comerciala Română - S.A. le are asupra societatii. În schimbul activelor preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare Banca Comerciala Română - S.A. va primi titluri de stat denominate în valută, la valoarea nominala totala de 20 milioane dolari S.U.A.(2) Titlurile de stat sunt negociabile, au scadenta la 2 ani, se emit cu data predarii creanțelor la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare și sunt purtătoare de dobânda de 5% pe an, calculată și plătită trimestrial.(3) Plata dobanzii titlurilor de stat emise în condițiile prezentei ordonante de urgenta se efectueaza în primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare trimestrului expirat.(4) Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998, aprobată și modificată prin Legea nr. 409/2001, se aprobă preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanțelor pe care societatea le are asupra societăților comerciale "Tepro" - S.A. Iași, cu sediul în municipiul Iași, Str. Chișinăului nr. 132, județul Iași, și "Helitube" - S.A., cu sediul în municipiul București, șos. Colentina nr. 461, sectorul 2. (la 20-05-2005, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. ) (5) Se aprobă stingerea, prin conversia în acțiuni care vor fi vandute investitorului strategic, a creanțelor Autorității pentru Valorificarea Activelor Bancare, precum și a creanțelor care vor fi preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare conform alin. (1), diminuate cu valoarea nominala a creanțelor preluate conform alin. (4).  +  Articolul 7Se aprobă stingerea debitelor societatii, exigibile la data finalizarii, către societățile comerciale "Electrica" - S.A., "Termoelectrica"- S.A., "Romgaz" - S.A., "Distrigaz Sud" - S.A. și "C.F.R. Marfa" - S.A. în condițiile prevăzute de lege, cu respectarea urmatoarelor reguli:a) totalul debitelor, inclusiv majorarile de tarif, cu excepția taxei pe valoarea adăugată nerecuperate de creditorii menționați mai sus și a penalitatilor de intarziere aferente acestor debite, vor face obiectul unor conversii în acțiuni la valoarea nominala de 25.000 lei/actiune;b) taxa pe valoarea adăugată colectata, aferenta acestor debite și nerecuperata de creditorii menționați, se anulează la data finalizarii, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 8(1) Se mandatează reprezentanții statului, în cadrul organelor de conducere ale societății, să acționeze pentru:a) majorarea capitalului social al societății prin conversia în acțiuni a tuturor creanțelor prevăzute la art. 3-7, la valoarea nominală a acestora de 25.000 lei/acțiune;b) ridicarea dreptului de preferință al celorlalți acționari la subscrierea de noi aporturi pentru menținerea cotei lor de participare la capitalul social.(2) În sensul prevederilor art. 217 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, conversia reprezintă un motiv temeinic pentru ridicarea dreptului de preferință al acționarilor existenți la subscrierea acțiunilor nou-emise.(3) Se mandatează reprezentanții statului, în cadrul organelor de conducere ale creditorilor prevăzuți la art. 7, să acționeze pentru aprobarea conversiei în acțiuni, la valoarea nominală de 25.000 lei/acțiune, a tuturor creanțelor acestora asupra societății, la paritate cu valoarea nominală a creanțelor.(4) Acțiunile emise de societate ca urmare a conversiilor, aparținând creditorilor prevăzuți la art. 3, 4 și 6, se transferă către APAPS, pe bază de protocol, în vederea vânzării acestora către investitorul strategic.(5) Se mandatează reprezentanții statului, în cadrul organelor de conducere ale creditorilor prevăzuți la art. 7, să acționeze pentru transmiterea către APAPS, pe bază de protocol, a acțiunilor aparținând acestora, emise de societate ca urmare a conversiilor, în vederea vânzării lor către investitorul strategic.(6) Sumele rezultate în urma vânzării acțiunilor se distribuie de APAPS instituțiilor și societăților comerciale prevăzute la art. 3, 4, 6 și 7, proporțional cu valoarea creanțelor convertite în acțiuni, în termen de 30 de zile de la data încasării prețului. (la 20-05-2005, Art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 9(1) Se scutesc de la plată toate majorările de întârziere și penalitățile de orice fel aferente creanțelor prevăzute la art. 3-7, acumulate până la data conversiilor.(2) Dobânzile și penalitățile de orice fel aferente creanțelor Consiliului Județean Galați și ale Consiliului Local al Municipiului Galați, calculate până la data finalizării, se pot scuti de la plată pe baza hotărârii acestora.(3) La data conversiei în acțiuni a creanțelor APAPS asupra societății, conform prevederilor art. 5, se anulează și obligațiile APAPS către bugetul de stat. (la 20-05-2005, Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 10(1) Creditorii menționați la art. 3-6 sunt mandatați sa renunte la toate litigiile, actiunile în justiție sau în fața instanțelor arbitrale, precum și la actiunile de executare silita în legătură cu creantele ce vor fi convertite conform dispozițiilor art. 3-6 și să solicite ridicarea și radierea oricarei garantii reale mobiliare sau imobiliare, precum și a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanțelor respective.(2) Reprezentanții statului în organele de conducere ale creditorilor prevăzuți la art. 7 sunt mandatați să acționeze pentru renunțarea la toate litigiile, acțiunile în justiție sau în fața instanțelor de arbitraj, precum și la acțiunile de executare silită în legătură cu creanțele ce vor fi convertite conform dispozițiilor art. 7 și să solicite ridicarea și radierea oricărei garanții reale mobiliare sau imobiliare, precum și a oricăror alte sarcini instituite în orice moment, pentru a asigura rambursarea creanțelor respective. (la 20-05-2005, Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 10^1Prevederile art. 7-10 se aplică și pentru debitele societății, exigibile la data finalizării, către Societatea Națională a Căilor Ferate Române, Societatea de Servicii și Management Feroviar - S.A., precum și către Societatea de Administrare Active Feroviare - S.A. (la 02-09-2005, sintagma: Compania Națională de Căi Ferate CFR - S.A. a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 02 septembrie 2005 ) (la 20-05-2005, Art. 10^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 11(1) Prin derogare de la prevederile legale, debitele neachitate de către societate, inclusiv dobânzile și comisioanele aferente, rezultate din contractele de împrumut extern cu garanția statului, vor fi plătite în continuare de Ministerul Finanțelor Publice la scadență, în numele societății.(2) Sumele prevăzute la alin. (1) vor fi rambursate eșalonat de societate către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 10 ani. Pentru sumele plătite de Ministerul Finanțelor Publice până la data de 31 decembrie 2004, societatea beneficiază de o perioadă de grație de 3 ani.(3) Pentru ratele de capital, inclusiv dobânzile și comisioanele plătite de Ministerul Finanțelor Publice în cadrul creditelor externe contractate cu garanția statului de către societate, aceasta va plati Ministerului Finanțelor Publice, începând cu data de 1 ianuarie 2005, o dobânda anuală de 7,24% plus o marja de 1% aplicată la aceste sume. La suma rezultată prin aplicarea dobânzii anuale de 7,24 % plus o marja de 1%, se va aplica și rata dobânzii de referința a Băncii Naționale a României potrivit art. 4 din anexa la Ordinul Consiliului Concurentei nr. 51/2005 pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind rata dobânzii aplicate în cazul recuperării sau rambursarii ajutorului de stat ilegal și a celui interzis. (la 31-07-2005, Alineatul (3) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 2, Articolul III, Sectiunea a 3-a, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005 ) (4) În cazul în care societatea nu respecta oricare dintre termenele de plată prevăzute în acordurile de eșalonare care au fost încheiate conform alin. (2), aceasta este obligată la plata accesoriilor, de la data scadentei până la plata integrală a debitului, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 31-07-2005, Alineatul (4) din Articolul 11 a fost modificat de Punctul 3, Articolul III, Sectiunea a 3-a, Capitolul II din ORDONANȚA nr. 41 din 14 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 677 din 28 iulie 2005 ) (la 20-05-2005, Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 12Se scutesc de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată, până la data de 31 decembrie 2004, importurile de echipamente, materii prime și orice alte produse, efectuate direct de către societate, în vederea realizării obiectului principal de activitate și a îndeplinirii angajamentului privind investițiile tehnologice și de protecție a mediului, în condițiile stabilite de normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. (la 20-05-2005, Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 13Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, livrările către societate de echipamente, materii prime și orice alte produse, provenite de pe piața internă, destinate realizării angajamentului privind investițiile tehnologice și de protecție a mediului, se scutesc de la plata taxei pe valoarea adăugată, până la data de 31 decembrie 2004, în condițiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Furnizorii vor deduce taxa aferentă bunurilor achiziționate, destinate acestor operațiuni. (la 20-05-2005, Art. 13 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 14(1) Prin derogare de la prevederile legale în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, se acordă societății un decalaj de 36 de luni la plata taxei pe valoarea adăugată de plată, rezultată din decontul de T.V.A. întocmit lunar, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data finalizării.(2) Taxa pe valoarea adăugată de plată, rezultată în urma întocmirii decontului lunar, se va înregistra în contul 4428 - "T.V.A. neexigibilă".(3) Suma reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă importurilor de bunuri pentru care societatea a beneficiat de suspendarea plății în vamă, înscrisă în certificatele de atestare fiscală emise de Ministerul Finanțelor Publice cu ocazia privatizării și convertită în acțiuni potrivit prevederilor art. 3 lit. a) și art. 4 lit. a), înregistrată în debitul contului 4428, este deductibilă.(4) Societatea va înscrie taxa pe valoarea adăugată deductibilă, prevăzută la alin. (3), în decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru luna noiembrie 2004. În decontul aceleiași luni se va înscrie la rd. 22 suma cumulată a taxei pe valoarea adăugată amânată la plată conform alin. (1) și înregistrată în contul 4428 la data de 31 octombrie 2004, efectuându-se înregistrarea contabilă 4428 = 4423.(5) În situația în care din decontul lunii noiembrie 2004, atât din operațiunile lunii curente, cât și ca urmare a aplicării prevederilor prezentului articol, rezultă un sold al sumei negative de taxă pe valoarea adăugată, acesta se compensează cu obligațiile fiscale ale societății, inclusiv cu contribuțiile de asigurări sociale, contribuțiile de asigurări sociale de sănătate și contribuțiile la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj acumulate în perioada de 36 de luni de la data finalizării. (la 20-05-2005, Art. 14 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 15Se acordă societății următoarele facilități temporare privitoare la plata contribuției de asigurări sociale, contribuției de asigurări sociale de sănătate și a contribuției la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj, pe care aceasta le datorează ca angajator, după cum urmează:a) sumele reprezentând contribuții de asigurări sociale, contribuții de asigurări sociale de sănătate și contribuții la Fondul pentru plata ajutorului de șomaj datorate pe primele 36 de luni de la data finalizării, rămase nestinse conform prevederilor art. 14, se plătesc eșalonat, în 12 rate lunare egale, începând cu 1 ianuarie 2006;b) pe perioada cuprinsă între data finalizării și 31 decembrie 2004 nu se datorează dobânzi;c) începând cu data de 1 ianuarie 2005 și până la plata integrală a sumelor prevăzute la lit. a) se datorează dobânzi conform legii;d) eșalonarea la plată prevăzută la lit. a) se acordă de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului, care întocmește și graficul de plată. (la 20-05-2005, Art. 15 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 16Abrogat. (la 02-06-2005, Articolul 16 a fost abrogat de Punctul 1, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 02 iunie 2005 )  +  Articolul 17APAPS este mandatată să acorde investitorului strategic, pentru o perioadă de 5 ani de la data finalizării, dreptul de opțiune pentru cumpărarea tuturor acțiunilor nou-dobândite în numele statului în societate. (la 20-05-2005, Art. 17 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 18Nerespectarea destinației bunurilor ce intră sub incidența prevederilor art. 12 și 13 conduce la plata taxelor vamale și a taxei pe valoarea adăugată aferente. (la 20-05-2005, Art. 18 a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 19(1) Salariații societății care într-o perioadă de 36 de luni de la data finalizării se pensionează în condițiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipate parțial, beneficiază lunar, până la expirarea perioadei celor 36 de luni, și de un venit de completare egal cu diferența dintre pensia calculată și salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate. (la 20-05-2005, Alin. (1) al art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. ) (2) Salariații al căror contract individual de muncă va înceta, inclusiv pe baza acordului încheiat între societate și salariat, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență până la data de 31 decembrie 2002, beneficiază de ajutor de șomaj, stabilit în baza prevederilor legale în vigoare, și au dreptul la un venit lunar de completare egal cu:a) diferența dintre nivelul ajutorului de șomaj și salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate pe perioada în care beneficiază de ajutorul de șomaj;b) salariul individual mediu net din ultimele 12 luni de activitate, până la împlinirea unei perioade de 36 de luni de la data finalizării. (la 20-05-2005, Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. ) (3) Sumele destinate acoperirii valorii venitului de completare se suporta de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj și sunt exceptate de la plata obligațiilor către bugetul asigurarilor sociale de stat.(4) Rambursarea parțială a plăților efectuate în acest scop de la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj se va face din bugetul componentei de plati compensatorii a Programului RICOP, în conformitate cu prevederile memorandumului de finanțare și ale memorandumului de înțelegere RICOP.(5) Veniturile de completare de care pot beneficia salariații societatii, care își inceteaza activitatea în perioada de 36 de luni de la data finalizarii, sunt asimilate plăților compensatorii și se vor acorda în condițiile prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență.(6) În situația în care societatea plătește compensații suplimentare salariaților care părăsesc societatea, potrivit alin. (1) și (2), acestea au același regim fiscal cu al sumelor plătite de societate cu titlu de ajutoare sociale în baza contractului colectiv de muncă. (la 20-05-2005, Alin. (6) al art. 19 a fost introdus de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 122 din 5 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 17 mai 2005. )  +  Articolul 20Începând cu data finalizarii până la data integrarii României în Uniunea Europeana societatea va fi exonerata de la obligația respectarii oricăror prețuri de export care ar putea fi impuse în numele statului român de către orice autoritate competentă, cu condiția ca prețul de export practicat sa acopere costurile de fabricatie și să asigure o marja de profit.  +  Articolul 21(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, APAPS este mandatata sa notifice Consiliului Concurentei, în numele Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Muncii și Solidaritatii Sociale și al Casei Naționale de Asigurari de Sănătate, precum și al oricăror alte institutii publice care acorda ajutoarele de stat în sensul prevederilor Legii nr. 143/1999, ajutoarele de stat acordate de aceste institutii printr-un singur formular de notificare.(2) Măsurile de natura ajutoarelor de stat instituite prin prezenta ordonanță de urgență vor fi acordate numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței, în limita plafonului autorizat, conform condițiilor stabilite în Tratatul dintre statele membre ale Uniunii Europene și Republica Bulgaria și România privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat la Luxemburg la 25 aprilie 2005. (la 02-06-2005, Articolul 21 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 43 din 26 mai 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 02 iunie 2005 )  +  Articolul 22În termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta Ministerul Finanțelor Publice va prezenta Guvernului spre aprobare normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 7, 11, 12 și 13 din aceasta.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului,
  Ovidiu Tiberiu Mușetescu
  Ministrul muncii și solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  -----