ANEXE din 16 noiembrie 2016la Ordinul nr. 177/2016 (Anexele nr. 1-26)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 931 bis din 18 noiembrie 2016  Notă
  Aprobate prin ORDINUL nr. 177 din 16 noiembrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 931 din 18 noiembrie 2016.
   +  Anexa nr. 1
  Activitățile de analiză a postului
  și de întocmire a fișei postului
   +  Articolul 1(1) Fiecare post are asociată o fișă a postului. Aceasta cuprinde elementele de identificare a postului, cerințele de ocupare, descrierea condițiilor specifice de muncă, a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului, precum și a standardelor de performanță asociate.(2) Fișa postului se întocmește, se modifică sau se completează în urma desfășurării activității de analiză a postului.(3) Responsabilitatea întocmirii, modificării și completării fișei postului revine șefului nemijlocit al titularului postului pentru care se întocmește fișa respectivă.(4) Fișa postului este rezultatul activității prevăzute la alin. (2) și reprezintă principalul document de personal în baza căruia se proiectează instrumentele și activitățile de recrutare, selecționare, încadrare, formare profesională, apreciere/evaluare a performanțelor profesionale individuale ale personalului MAI, normare a activității, precum și de reproiectare a postului.  +  Articolul 2(1) Fișa postului șefului unității, precum și fișele posturilor adjuncților acestuia, se întocmesc, modifică sau completează în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea ordinului pentru aprobarea modificărilor organizatorice privind înființarea/modificarea funcțiilor respective.(2) Fișele posturilor, altele decât cele prevăzute la alin. (1), se întocmesc, modifică sau completează în termen de 30 de zile de la înființarea sau reorganizarea unității,(3) La propunerea motivată a șefului unității, șeful unității ierarhic superioare poate aproba prelungirea cu maximum 30 de zile a termenului prevăzut la alin. (2). (la 29-01-2019, Articolul 2 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) Prin excepție de la alin. (1) și (2), pentru modificarea sau completarea fișelor posturilor, analiza postului se poate dispune în situații temeinic justificate. (la 29-01-2019, Articolul 2 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 3(1) Fișa postului se întocmește într-un singur exemplar original, se înregistrează la secretariatul unității și se păstrează la șeful nemijlocit. O fotocopie a fișei postului se anexează la actul administrativ de numire în funcție.(2) Titularul postului semnează pe o fotocopie a fișei postului. O fotocopie a documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, una se înmânează titularului postului, iar alta se păstrează la șeful nemijlocit. (la 09-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 3 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (3) Refuzul titularului postului de a semna pe fotocopia fișei postului se consemnează într-un proces-verbal, care se introduce în dosarul de personal. (la 09-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 3 , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (4) Fișa postului are caracter nesecret, cu excepția situațiilor în care conține informații clasificate potrivit legii.(5) În situația în care fișa postului are caracter clasificat, prin excepție de la prevederile alin. (2), fotocopia documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, acesta având posibilitatea de a consulta fișa postului păstrată la șeful nemijlocit ori de câte ori consideră necesar. (la 09-07-2019, Articolul 3 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 4 În cadrul unității se constituie, prin dispoziție/ordin de zi pe unitate, comisia de analiză a postului în vederea întocmirii sau modificării/completării fișelor posturilor. În situația în care unitatea are în componență subunități, se pot constitui comisii de analiză a posturilor în cadrul acestora.  +  Articolul 5(1) În vederea gestionarii în mod unitar a activităților de analiză a posturilor și de întocmire a Fișelor posturilor, inspectoratele generale/similare pot elabora fișe-cadru. Acestea se referă exclusiv la posturi sau categorii de posturi având atribuții și cerințe de ocupare similare la nivelul mai multor structuri centrale și/sau teritoriale, aflate în subordine/coordonare pe linie de specialitate.(2) În scopul prevăzut la alin. (1), la nivelul inspectoratelor generale/similare se constituie comisii de elaborare a fișelor-cadru, din care fac parte specialiști cu funcții de conducere și de execuție, cu aptitudini analitice și experiență în posturile pentru care se întocmește fișa-cadru.(3) Abrogat. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 , Anexa nr. 1 a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) După elaborarea fișei-cadru, în termen de 30 de zile se modifică sau se completează, dacă este cazul, fișele posturilor pentru care a fost elaborată respectiva fișă-cadru.(5) Stabilirea în fișele posturilor a unor cerințe de ocupare a posturilor, diferite de cele prevăzute în fișa-cadru aplicabilă, se realizează cu avizul inspectoratului general/similar care a elaborat fișa-cadru.  +  Articolul 6(1) Etapele desfășurării analizei postului sunt următoarele:a) constituirea comisiei de analiză a postului;b) completarea Chestionarului pentru analiza postului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12 la ordin, de către titularul postului sau, după caz, de către fostul titular al postului, ori de către titulari ai unor posturi cu atribuții similare, în situația în care se analizează modificarea atribuțiilor de serviciu;c) culegerea datelor necesare analizei postului, de către șeful nemijlocit al titularului postului, prin utilizarea, cu titlu orientativ, a Fișei de observație a sarcinilor postului al cărei model este prevăzut în anexa nr. 13 la ordin, în situația în care se analizează modificarea atribuțiilor de serviciu;d) stabilirea, de către șeful nemijlocit al titularului postului, a sarcinilor, îndatoririlor și responsabilităților postului care se vor include în modulul D din fișa postului, precum și, de către membrii comisiei de analiză, a condițiilor specifice de muncă care se vor include în modulul C din fișa postului, conform Structurii fișei postului și Instrucțiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 14 la ordin;e) stabilirea de către comisia de analiză, în funcție de datele analizate până la această etapă, a cerințelor postului, care se vor include în modulul B din fișa postului, și a standardelor de performanță asociate postului, care se vor include în modulul E din fișa postului;f) întocmirea formei finale a fișei postului, de către șeful nemijlocit al titularului postului,(2) La culegerea datelor necesare potrivit alin. (1) lit. c), comisia de analiză a postului utilizează în principal următoarele documente:a) regulamentul de organizare și funcționare a unității;b) fișele postului respectiv întocmite anterior;c) chestionarul pentru analiza postului completat de către titularul postului;d) observațiile membrilor comisiei de analiză a postului și ale celorlalte persoane consultate, precum și sinteza acestora, cuprinsă în fișa de observație a sarcinilor postului;e) actele normative care au ca obiect de reglementare exercitarea unor profesii sau ocupații, cum ar fi, de exemplu, statutul cadrelor medicale, cadrelor didactice, arhitecților etc., ori domenii de activitate/de lucru în anumite condiții de solicitare fizică, de izolare etc.;f) strategiile și concepțiile ministerului/inspectoratului general/domeniului cu privire la activitatea structurii în care este prevăzut postul;g) fișa de identificare a factorilor de risc profesional, prevăzută de legislația privind supravegherea sănătății lucrătorilor;h) fișa-cadru a postului/categoriei de posturi, dacă aceasta este întocmită;i) actele normative care au generat întocmirea, modificarea sau completarea fișei postului, precum și orice document cu incidență directă pentru o analiză completă a postului.(3) Activitățile prevăzute la alin. (1) lit. b) - e), precum și analiza documentelor prevăzute la alin. (2) lit. a) - g), nu se realizează dacă postul este unul dintre cele pentru care se aplică o fișă-cadru.(3^1) În situația în care, pentru o perioadă determinată, titularul postului îndeplinește și alte sarcini/atribuții care decurg dintr-o calitate oficială pe care o deține în interesul MAI și nu sunt cuprinse în fișa postului, se întocmesc anexe la fișa postului. (la 29-01-2019, Articolul 6 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (3^2) Anexa la fișa postului cuprinde exclusiv sarcinile/ atribuțiile stabilite suplimentar, precum și, dacă este posibil, perioada pentru care sunt îndeplinite. Dispozițiile art. 3 se aplică în mod corespunzător. (la 29-01-2019, Articolul 6 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) Activitatea comisiei de analiză a postului se consemnează într-un proces-verbal.  +  Articolul 7(1) Comisia de analiză a postului este compusă dintr-un șef și mai mulți membri.(2) Șeful comisiei de analiză a postului este numit dintre adjuncții șefului unității/subunității. În situația în care în statul de organizare a unității nu există o asemenea funcție, ori nu este încadrată, șeful comisiei de analiză a postului este șeful unității.(3) Membrii comisiei de analiză a postului sunt:a) psihologul de unitate, dacă unitatea are încadrat un asemenea specialist;b) cel puțin un reprezentant al structurii de resurse umane, care poate fi din rândul personalului cu atribuții de încadrare, formare profesională, organizare sau evidență, în funcție de modulul din fișa postului care face obiectul analizei; (la 09-07-2019, Litera b) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) c) lucrătorul desemnat cu securitatea și sănătatea în muncă din cadrul unității în care se află postul supus analizei sau, în lipsa acestuia, o persoană desemnată din cadrul structurii competente cu atribuții în domeniul inspecției muncii; (la 09-07-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 4, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) d) șeful nemijlocit al titularului postului.(4) Pentru culegerea datelor necesare analizei postului, membrii comisiei de analiză a postului pot consulta:a) titularul postului, respectiv fostul titular al postului sau titulari ai unor posturi cu atribuții similare;b) medicul de unitate sau, acolo unde postul este încadrat, medicul de medicina muncii;c) șefi ai compartimentelor unității care prin natura atribuțiilor intră frecvent în contact cu titularul postului;d) persoane/instituții care pot oferi date pentru o analiză completă a postului.(5) Șeful și membrii comisiei de analiză a postului, în cazul posturilor aflate în subordinea nemijlocită a ministrului afacerilor interne, secretarilor de stat, subsecretarilor de stat, a secretarului general, secretarilor generali adjuncți sau a inspectorilor generali/similari, sunt desemnați de către persoanele competente enumerate.(6) În situații excepționale determinate de absența unui membru al comisiei de analiză a postului, motivate corespunzător, șeful unității poate aproba înlocuirea acestuia cu o altă persoană care asigură îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale persoanei în cauză sau, după caz, cu o altă persoană încadrată în aceeași structură. (la 29-01-2019, Articolul 7 din Anexa nr. 1 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 8 Se interzice modificarea sau completarea aleatorie a elementelor de conținut ale fișei postului, pentru ca aceasta să corespundă criteriilor conjuncturale pe care le îndeplinește o persoană propozabilă pentru numirea în acel post.  +  Articolul 9 Documentele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. b) și c) se arhivează, în condițiile legii.  +  Articolul 10(1) Prevederile prezentei anexe nu se aplică posturilor prevăzute în cadrul cabinetului demnitarului.(2) Fișele posturilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către directorul de cabinet și se aprobă de demnitar. (la 09-07-2019, Anexa nr. 1 a fost completată de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  Recrutarea cadrelor militare
   +  Secţiunea 1 Dispoziții generale cu privire la recrutare  +  Articolul 1(1) Recrutarea pentru admiterea în instituțiile de învățământ are drept scop identificarea și atragerea candidaților care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice în vederea formării profesionale inițiale a cadrelor militare.(2) Recrutarea din sursă internă în vederea ocupării posturilor vacante are drept scop identificarea și atragerea candidaților care corespund cerințelor postului, din rândul personalului încadrat în unitatea în care este prevăzut postul sau în alte unități ale MAI.(3) Recrutarea în vederea rechemării în activitate are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care au calitatea de cadre militare în rezervă, care corespund condițiilor legale și criteriilor specifice pentru ocuparea posturilor vacante. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 1 , Sectiunea 1 , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist. (la 29-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 1 , Sectiunea 1 , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 7, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (5) Recrutarea în vederea transferului are drept scop identificarea și atragerea personalului din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională care îndeplinește condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor vacante.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea și desfășurarea recrutării candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare  +  Articolul 2(1) DGMRU coordonează și monitorizează activitatea de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ.(2) La începutul fiecărui an calendaristic, DGMRU comunică inspectoratelor generale/similare și celorlalte structuri beneficiare cifrele de școlarizare stabilite pentru fiecare instituție de învățământ,(3) Modul de organizare și desfășurare a recrutării candidaților pentru instituțiile de învățământ se stabilește prin dispoziție-cadru a directorului general al DGMRU.(4) Anual, prin dispoziție a directorului general al DGMRU sunt stabilite aspecte procedurale cu privire la recrutarea candidaților pentru instituțiile de învățământ.  +  Articolul 3 Recrutarea candidaților pentru participarea la examenele de admitere în instituțiile de învățământ se realizează de către unitățile/compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare stabilite prin dispoziția-cadru prevăzută la art. 2 alin. (3).  +  Articolul 4 Compartimentele de resurse umane/persoanele cu sarcini de recrutare desfășoară, în principal, următoarele activități:a) identifică și aplică metode și tehnici de publicitate în vederea atragerii potențialilor candidați pentru admiterea în instituțiile de învățământ;b) prezintă persoanelor interesate oferta de formare a instituțiilor de învățământ și/sau traseul carierei absolvenților acestor instituții;c) orientează candidații spre instituțiile de învățământ și îi consiliază cu privire la potențialul lor viitor profesional;d) verifică existența documentelor necesare constituirii dosarului de recrutare, cu respectarea cerințelor de formă și conținut;e) solicită efectuarea verificărilor în evidențele Poliției Române și ale Serviciului Român de Informații cu privire la persoana candidatului;f) întocmesc dosarele de recrutare pentru candidații care îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice de recrutare și care au depus documentele necesare în perioada destinată activităților de înscriere la concursul de admitere în instituțiile de învățământ;g) întocmesc tabelele nominale cuprinzând candidații care participă la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, pe suport hârtie și în format electronic;h) după caz, transmit instituțiilor de învățământ dosarele de recrutare și tabelele nominale cuprinzând candidații care participă la concursul de admitere;i) completează cu documente specifice dosarele de recrutare ale candidaților declarați "admis";j) efectuează, în volum complet, activitățile de cunoaștere a candidaților declarați "admis", materializând rezultatul acestora în Nota de cunoaștere;k) transmit instituțiilor de învățământ ale MAI, dosarele de recrutare completate, precum și fișele de personal ale candidaților declarați "admis" la forma de învățământ cu frecvență/cu frecvență redusă și propun, după caz, înmatricularea/neînmatricularea/exmatricularea în/din instituția de învățământ;l) restituie candidaților declarați "respins", la solicitarea acestora, pe bază de semnătură, documentele personale din dosarele de recrutare;m) comunică, în scris, doar candidaților care au depus dosarul de recrutare în volum complet, dar care nu îndeplinesc condițiile legale și criteriile specifice de recrutare, motivul/motivele respingerii cererii de înscriere la concurs, respectiv al/ale îndepărtării/exmatriculării. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională nu se comunică. (la 29-01-2019, Litera m) din Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 8, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 5(1) În vederea participării la concursul de admitere în instituțiile de învățământ, candidații parcurg următoarele etape premergătoare desfășurării concursului:a) completează cererea-tip de înscriere la concurs și declarația prin care confirmă luarea la cunoștință despre condițiile legale, criteriile specifice, celelalte condiții de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndeplinirii acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice;b) depun la dosarul de recrutare, cu respectarea condițiilor de organizare și desfășurare a concursului, documentele necesare potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) din anexa nr. 3 la ordin.(2) Pentru a fi înmatriculați în anul I de studii, candidații declarați "admis" în instituțiile de învățământ superior ale MAI, cu excepția celor care au absolvit studiile liceale în anul participării la concursul de admitere în instituția de învățământ superior, trebuie să depună la secretariatul instituției de învățământ superior, odată cu cererea de înmatriculare, dovada achitării contravalorii studiilor superioare de lungă durată, studiilor universitare de licență sau echivalente acestora, în situația în care au beneficiat gratuit de școlarizare în cadrul unui astfel de program de studii universitare finanțate de la bugetul de stat, sau, după caz, o declarație din care să rezulte că nu au beneficiat de subvenție de la bugetul de stat pentru un alt program de studii universitare de licență sau echivalent.(3) Modelele documentelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se stabilesc în dispoziția-cadru a directorului general al DGMRU prevăzută la art. 2 alin. (3).  +  Secţiunea a 3-a Condiții legale și criterii specifice de recrutare pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare, precum și pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională  +  Articolul 6(1) Condițiile legale de recrutare a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare, precum și pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, sunt următoarele:a) să aibă cetățenia română și domiciliul în România;b) să cunoască limba română, scris și vorbit;c) să aibă capacitate deplină de exercițiu;d) să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic;e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;f) să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidații la examenele de admitere în instituțiile de învățământ;g) să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate;h) să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea;i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni;j) să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;k) să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege;l) să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, pentru încadrarea în funcții de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională.(2) Aptitudinea/inaptitudinea prevăzută la alin. (1) lit. d) se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale.(3) Dovada îndeplinirii condiției prevăzute la alin. (1) lit. f) se face cu diplomă sau cu adeverință care îndeplinește condițiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susținut și promovat examenul de bacalaureat.  +  Articolul 7(1) Criteriile specifice pentru recrutarea candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, forma de învățământ cu frecvență, în vederea formării profesionale inițiale, sunt următoarele:a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere;b) Abrogată. (la 22-11-2017, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 3, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) c) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru candidații pe locurile repartizate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență; (la 29-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 7 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 9, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) d) să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;e) să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ;(2) Verificarea cerinței prevăzute la alin. (1) lit. c) se realizează cu ocazia examinării medicale. (la 22-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 7 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 5, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) (3) Maiștrii militari/subofițerii care se înscriu la concursul de admitere pe locurile aprobate la programul de studii universitare de licență "Ordine și siguranță publică" din Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza", forma de învățământ cu frecvență redusă, potrivit locurilor aprobate pentru MAI și repartizate unităților militare beneficiare, trebuie să îndeplinească baremele și criteriile de aptitudine medicală, fizică și psihologică prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d), precum și următoarele criterii specifice de recrutare:a) la data înscrierii au o vechime de minimum 1 an în cadrul structurilor MAI, în calitate de maistru militar, subofițer sau agent de poliție;b) au obținut calificativul de cel puțin "foarte bun", la ultima apreciere de serviciu anuală;c) nu sunt puși la dispoziție ori nu sunt suspendați din funcție în condițiile art. 17 alin. (2) și art. 21 lit. a) și b) din anexa nr. 7 la ordin; (la 29-01-2019, Litera c) din Alineatul (3) , Articolul 7 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) d) nu sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare;e) au vârsta de până la 40 de ani, împliniți în anul participării la concursul de admitere.(4) Dacă până la momentul înmatriculării intervine una dintre situațiile prevăzute la alin. (3) lit. c) și d), înmatricularea nu se realizează.(5) Pentru admiterea la instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, altele decât cele din subordinea MAI, pe locurile rezervate MAI, candidații trebuie să îndeplinească în mod suplimentar, după caz, și criteriile specifice de recrutare prevăzute de acestea.  +  Articolul 8(1) Cadrele militare în rezervă pot fi recrutate în vederea rechemării în activitate dacă îndeplinesc și următoarele criterii specifice:a) nu au fost trecute în rezervă în condițiile art. 85 lit. a), d), i), j), k) sau ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare;b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru rechemarea în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau în cadrul unităților subordonate acestuia; (la 29-01-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 11, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.d) Abrogată. (la 09-07-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 8 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 6, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (1^1) Maiștrii militari, subofițerii, soldații și gradații profesioniști, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, pot participa la concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de ofițer, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) și au vârsta de cel mult 45 de ani. (la 09-07-2019, Articolul 8 din Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost completat de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (2) Verificarea cerinței prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale.  +  Articolul 9Persoanele care au dobândit grade militare în rezervă ca urmare a îndeplinirii serviciului militar, participării la convocări de pregătire sau în urma concentrării și nu au avut calitatea de cadru militar în activitate/polițist nu fac obiectul recrutării în vederea rechemării în activitate pe timp de pace. (la 29-01-2019, Articolul 9 din Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 10(1) Candidații recrutați în vederea încadrării directe care intenționează să dobândească statutul de cadru militar trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:a) Abrogată. (la 22-11-2017, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost abrogată de Punctul 7, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) b) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau în cadrul unităților subordonate acestuia; (la 29-01-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 10 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 13, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuțiile din fișa postului și la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.(2) Verificarea cerinței prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează cu ocazia examinării medicale. (la 22-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea a 3-a , Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 )  +  Articolul 11 Candidații care au promovat concursul de admitere în instituțiile de învățământ, precum și persoanele care au fost declarate "admis" la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante prin rechemare în activitate sau încadrare directă nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic.  +  Articolul 12 În funcție de particularitățile misiunilor încredințate, inspectoratele generale/similare pot stabili, cu avizul DGMRU, criterii specifice de recrutare, cu respectarea condițiilor și a criteriilor prevăzute de actele normative în vigoare, precum și de prezenta anexă.  +  Articolul 13 Prevederile art. 4 se aplică în mod corespunzător și compartimentelor de resurse umane care desfășoară activități de recrutare a personalului în vederea ocupării prin concurs a posturilor de conducere vacante, respectiv a posturilor de execuție vacante prin trecere în corpul ofițerilor, rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, după caz.
   +  Anexa nr. 3
  Selecționarea cadrelor militare
   +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Secţiunea 1 Selecționarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ ale MAI, pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare  +  Articolul 1(1) Selecționarea candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ postliceal ale MAI pe locurile destinate formării inițiale a cadrelor militare se face potrivit metodologiei-cadru privind organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în instituțiile de învățământ ale MAI, elaborată de DGMRU, metodologiei specifice întocmite de inspectoratul general beneficiar, precum și pe baza reglementărilor Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice.(2) Selecționarea candidaților pentru admiterea în Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" se face potrivit metodologiei elaborate de această instituție, cu acordul inspectoratelor generale beneficiare și cu avizul DGMRU.(3) Evaluarea performanței fizice a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI se face potrivit probei, normelor și baremelor prevăzute în anexa nr. 3^1 sau, după caz, în anexa nr. 3^2. (la 22-11-2017, Articolul 1 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) (4) La evaluarea performanței fizice a candidaților pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru nevoile MAI, nu se admit contestații. (la 22-11-2017, Articolul 1 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 )  +  Secţiunea a 2-a Selecționarea candidaților pentru ocuparea posturilor vacante  +  Articolul 2 Postul vacant se ocupă de cadrul militar care îndeplinește condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului.  +  Articolul 3(1) Posturile de execuție vacante prevăzute a fi încadrate cu cadre militare se ocupă prin:a) numirea absolventului instituției de învățământ;b) schimbare din funcție în cadrul aceleiași unități sau mutare, la cerere sau în interesul serviciului;b^1) transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională; (la 29-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 14, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c) concurs sau examen, în următoarele situații:i) trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor;ii) rechemare în activitate;iii) încadrare directă;iv) Abrogat. (la 29-01-2019, Punctul iv) din Litera c) , Alineatul (1) , Articolul 3 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 15, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (2) Concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) lit. c) se organizează cu aprobarea ministrului afacerilor interne. Aprobarea este valabilă pe parcursul exercițiului bugetar anual în care a fost acordată.  +  Articolul 4(1) Posturile de conducere vacante prevăzute a fi încadrate cu cadre militare se ocupă prin:a) concurs sau examen, după caz;b) schimbare din funcție în cadrul aceleiași unități sau mutare, la cerere sau în interesul serviciului, când funcția este prevăzută cu coeficient egal sau inferior postului de conducere anterior deținut; (la 29-01-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c) numire directă pe același post sau, cu acordul scris al cadrului militar, pe un post prevăzut cu coeficient egal sau inferior postului de conducere anterior deținut; (la 29-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 16, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) c^1) numire directă a cadrului militar pe o funcție de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau pe o funcție de conducere la cabinetul demnitarului, prevăzute a fi încadrate cu cadru militar, în cadrul MAI, potrivit competențelor stabilite prin lege; (la 29-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) d) numire directă, ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare privind retrogradarea în funcție;e) numire directă, în prima funcție, a absolvenților Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», arma jandarmi sau pompieri, în funcții de comandant grupă/comandant pluton/șef secție, respectiv comandant pichet/comandant stație/adjunct comandant secție. (la 09-07-2019, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 8, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (2) Numirea directă prevăzută la alin. (1) lit. c) poate fi aplicată în următoarele situații:a) ca urmare a reorganizării unității;b) ca urmare a reintegrării, prin hotărâre judecătorească definitivă, a altui cadru militar în funcția de conducere ocupată;c) la încetarea numirii în statul anexă, dacă anterior cadrul militar a ocupat o funcție de conducere;d) ca urmare a punerii la dispoziție la solicitarea motivată, în scris, a cadrului militar. (la 29-01-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 4 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (3) În perioada ocupării funcției prevăzute la alin. (1) lit. c^1), cadrul militar exercită atribuțiile stabilite în fișa postului, potrivit legii, de ministrul afacerilor interne sau, după caz, de demnitar. (la 29-01-2019, Articolul 4 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) În situația prevăzută la alin. (1)lit. c^1), unitatea are obligația de a rezerva postul ocupat în condițiile alin. (1) lit. a)-c), d) și e), în cazul posturilor de conducere ori în conformitate cu reglementările legale în cazul posturilor de execuție, de către cadrul militar anterior numirii. La eliberarea din funcția de demnitate publică ori cu rang de demnitar sau din funcția de la cabinetul demnitarului, cadrul militar este numit în postul rezervat. (la 29-01-2019, Articolul 4 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 5 În situația în care s-a demarat procedura de concurs, postul vacant nu mai poate fi ocupat prin nicio altă modalitate.  +  Capitolul II Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, constituirea și atribuțiile comisiilor și subcomisiilor  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante  +  Articolul 6 Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante se organizează exclusiv pentru posturile finanțate.  +  Articolul 7(1) Pentru ocuparea posturilor vacante de conducere sau de execuție, concursul se organizează de către unitatea în al cărei stat de organizare este prevăzut postul vacant sau de eșaloanele superioare/unitățile care asigură coordonarea metodologică a structurii/structurilor în care se regăsesc posturile.(2) Concursul se poate organiza și pentru ocuparea mai multor posturi vacante din aceeași specialitate.(3) Atunci când s-a stabilit ocuparea mai multor posturi vacante, prin trecerea maiștrilor militari/subofițerilor în corpul ofițerilor, rechemare în activitate sau încadrare directă, inspectorul general/similar poate dispune organizarea concursului, în sistem centralizat, după caz:a) la nivelul unităților teritoriale în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuție pentru care se organizează concurs;b) la nivelul inspectoratului general/similar, de regulă, în instituțiile de învățământ ale MAI ori în cadrul altor instituții din afara MAI.  +  Secţiunea a 2-a Constituirea comisiilor și subcomisiilor  +  Articolul 8(1) În vederea ocupării prin concurs a posturilor vacante din unitatea în al cărei stat de organizare sunt prevăzute posturile, se constituie, de regulă, comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor.(2) În situația prevăzută laart. 7 alin. (3) lit. a), activitatea comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor este coordonată de o comisie centrală de concurs, constituită la nivelul inspectoratului general/similar.(3) În situația prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b), comisiile de concurs și comisiile de soluționare a contestațiilor se constituie la nivelul inspectoratului general/similar. În acest caz, la nivelul unităților teritoriale cu competență de gestiune a resurselor umane, în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile vacante de execuție, sau care asigură din punct de vedere al gestiunii resurselor umane structurile în ale căror state de organizare sunt prevăzute posturile pentru care se organizează concurs, se constituie comisii de recrutare.(4) În cadrul comisiei de concurs, în raport de numărul și complexitatea probelor, precum și de numărul de candidați, se pot constitui subcomisii, până la susținerea primei probe/probei de concurs, prin ordin/dispoziție, la propunerea motivată a președintelui acestei comisii.(5) Comisia de concurs, comisia de soluționare a contestațiilor, comisia centrală de concurs și comisia de recrutare dispun de un secretar.  +  Articolul 9(1) Comisia de concurs, comisia de soluționare a contestațiilor, comisia centrală de concurs și subcomisiile se alcătuiesc dintr-un număr impar de membri. Unul dintre membri are calitatea de președinte.(2) Comisiile și subcomisiile prevăzute la alin. (1) se alcătuiesc din persoane care nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare și care nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv, cu oricare dintre candidați. (la 29-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (3) Membrii comisiilor prevăzute la alin. (1) au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs. Cel puțin unul dintre membri are studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) În cazul în care în unitatea în care se organizează concurs nu există persoane care dețin studiile de specialitate cerute pentru ocuparea postului scos la concurs sau persoane care au funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs, din comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor fac parte specialiști de la eșalonul superior sau de la altă unitate a MAI sau/și din afara MAI. În această situație, condiția privind funcția cel puțin egală cu cea prevăzută pentru postul scos la concurs nu se aplică. (la 29-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 9 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 20, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (5) Calitatea de membru al comisiei de concurs este incompatibilă cu cea de membru al comisiei de soluționare a contestațiilor. Calitatea de membru al comisiei de concurs este compatibilă cu cea de membru al subcomisiei.(6) După terminarea înscrierilor, membrii comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor și ai comisiei centrale de concurs, secretarii acestora, precum și membrii subcomisiilor completează o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu au calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv cu oricare dintre candidați.(7) Înainte de începerea activității, membrii comisiei de concurs și ai comisiei centrale de concurs, precum și secretarul acestora completează un angajament cu privire la păstrarea confidențialității subiectelor/temelor, ghidului de interviu și grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere.  +  Articolul 10 Președinte al comisiei de concurs este desemnat șeful structurii în care se află postul vacant pentru care se organizează concurs sau, după caz, o persoană cu funcție de conducere, desemnată de persoana care are competență de numire în funcție pentru postul respectiv.  +  Articolul 11(1) Președinte al comisiei centrale de concurs și președinte al comisiei de concurs constituite potrivit art. 8 alin. (3) este desemnat șeful structurii de specialitate din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcție de conducere din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, desemnată de inspectorul general/similar. (la 09-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 11 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 9, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (2) Ceilalți membri ai comisiilor prevăzute la alin. (1) se desemnează din rândul specialiștilor în domeniul de activitate al posturilor vacante și/sau cadre didactice din unitățile de învățământ aflate în subordinea inspectoratului general/similar.(3) În situații excepționale, cu avizul DGMRU, inspectoratul general/similar poate solicita desemnarea în comisii a unor cadre didactice din alte instituții de învățământ ale MAI și din afara MAI.  +  Articolul 12(1) Președintele comisiei de recrutare este desemnat șeful structurii de specialitate din cadrul unității teritoriale, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcție de conducere, desemnată de persoana care are competență de numire în funcție pentru postul respectiv. (la 09-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 12 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 10, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (2) Ceilalți membri ai comisiei de recrutare sunt desemnați din rândul ofițerilor din cadrul unității teritoriale, din care cel puțin unul din compartimentul de resurse umane al unității.  +  Articolul 13(1) Secretarul comisiei de concurs poate fi și secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor. Acesta nu este membru al comisiilor. Secretarul comisiilor este numit din rândul personalului compartimentului de resurse umane.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și în ceea ce privește secretarul comisiei centrale de concurs.(3) În cazul constituirii comisiei centrale de concurs, secretarul comisiei de concurs constituită potrivit art. 8 alin. (3) este numit din rândul personalului compartimentului de resurse umane de la nivelul aparatului central al inspectoratului general/similar. Acesta poate fi ajutat de alte persoane din cadrul compartimentului de resurse umane al inspectoratului general/similar și/sau din cadrul compartimentelor de resurse umane ale unităților teritoriale, desemnate de către președintele comisiei de concurs.(4) Secretarul comisiei de recrutare poate fi unul din membrii acestei comisii, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane al unității.  +  Articolul 14(1) Componența nominală a comisiilor constituite potrivit art. 8 alin. (1) și (2), precum și desemnarea secretarului acestora se stabilesc prin ordin/dispoziție al/a persoanei care le constituie, cu cel puțin 20 de zile lucrătoare înainte de data susținerii primei probe/probei de concurs. Componența nominală a comisiei de recrutare se stabilește după desemnarea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor.(2) Pentru posturile de conducere vacante din competența de numire a conducerii MAI, organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), precum și componența comisiilor se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea șefului nemijlocit al postului de conducere. Proiectul actului administrativ privind componența comisiilor se întocmește de DGMRU. (la 09-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 14 , Sectiunea a 2-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 15 În cazul constatării existenței unei situații care determină imposibilitatea exercitării atribuțiilor membrilor comisiilor sau ale secretarilor, aceștia sunt înlocuiți în condițiile prezentei anexe.  +  Secţiunea a 3-a Atribuțiile comisiilor de concurs, comisiilor centrale de concurs, comisiilor de recrutare și comisiilor de soluționare a contestațiilor  +  Articolul 16(1) Comisia de concurs are următoarele atribuții:a) verifică corectitudinea întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților;b) stabilește probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs prin raportare la atribuțiile postului pentru care se organizează concursul și ale unității în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta; (la 09-07-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 16 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) c) stabilește graficul de desfășurare a concursului;d) elaborează subiectele/temele și baremele de corectare/apreciere și notare, ghidul de interviu pentru probele de concurs, cu cel mult 24 de ore înainte de susținerea fiecărei probe, având în vedere tematica și bibliografia de concurs, precum și cerințele înscrise în fișa postului scos la concurs, folosind, dacă este cazul, și propuneri ale unor specialiști în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează concurs;e) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a concursului, cu referire la spații corespunzătoare, papetărie, birotică și alte elemente de logistică necesare, precum și respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaților, afișarea grilelor de răspuns la ieșirea din sală etc.;f) efectuează instructajul candidaților cu privire la modul general de desfășurare a concursului, precum și, înaintea fiecărei probe, cu privire la numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data și locul afișării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestații, situațiile care atrag eliminarea din concurs, precum și alte precizări necesare desfășurării în bune condiții a concursului;g) corectează/apreciază și notează lucrările/foile de răspuns/răspunsurile candidaților/proba practică/evaluarea performanței fizice/evaluarea competențelor lingvistice și, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluționare a contestațiilor;h) semnează procesul-verbal care conține concluziile concursului, întocmit de secretarul comisiei și îl prezintă șefului unității organizatoare a concursului, însoțit de tabelul cu rezultatele obținute de candidați, în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competențelor;i) păstrează în deplină securitate documentele de concurs și asigură confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la conținutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu și lucrărilor candidaților.(2) În vederea îndeplinirii atribuției prevăzute la alin. (1) lit. a), comisia de concurs verifică, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe/probei de concurs, îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs și semnează procesul-verbal care conține concluziile verificării, redactat de secretarul comisiei. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează de către secretarul comisiei de concurs și, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unității, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe/probei de concurs.(3) În situația în care se constituie comisie centrală de concurs, aceasta exercită exclusiv atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și d).(4) Comisia centrală de concurs stabilește modalitatea de lucru și de transmitere a documentelor între aceasta și comisiile de concurs organizate la nivelul unităților teritoriale.  +  Articolul 17 Comisia de concurs constituită potrivit art. 8 alin. (3) are următoarele atribuții:a) primește listele finale cu candidații ale căror candidaturi au fost validate de comisiile de recrutare;b) stabilește probele de concurs, precum și bibliografia și tematica de concurs prin raportare la atribuțiile postului pentru care se organizează concursul și ale unității în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta; (la 09-07-2019, Litera b) din Articolul 17 , Sectiunea a 3-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 13, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) c) stabilește graficul de desfășurare a concursului, pe care îl comunică și structurilor cu sarcini de recrutare;d) elaborează subiectele/temele și baremele de corectare/apreciere și notare, ghidul de interviu pentru probele de concurs cu cel mult 24 de ore înainte de susținerea fiecărei probe, având în vedere tematica și bibliografia de concurs, precum și cerințele înscrise în fișele posturilor scoase la concurs, folosind, dacă este cazul, și propuneri ale unor specialiști în domeniul de activitate al postului pentru care se organizează concurs;e) asigură îndeplinirea condițiilor pentru desfășurarea optimă a concursului - spații corespunzătoare, papetărie, birotică și alte elemente de logistică necesare, precum și respectarea procedurilor cu privire la repartizarea pe săli, multiplicarea subiectelor, supravegherea candidaților, afișarea grilelor de răspuns la ieșirea din sală etc.;f) efectuează instructajul candidaților cu privire la modul general de desfășurare a concursului, precum și înaintea fiecărei probe cu privire la numărul de subiecte, durata alocată probei, criteriile de departajare, data și locul afișării rezultatelor, modalitatea de depunere a eventualelor contestații, situațiile care atrag eliminarea din concurs, precum și alte precizări necesare desfășurării în bune condiții a concursului;g) corectează/apreciază și notează lucrările/foile de răspuns/răspunsurile candidaților/proba practică/evaluarea performanței fizice/evaluarea competențelor lingvistice și, dacă este cazul, dispune măsuri corespunzătoare în baza procesului-verbal de soluționare a contestațiilor;h) semnează procesul-verbal care conține concluziile concursului, întocmit de secretarul comisiei, și îl prezintă inspectorului general/similar în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competențelor;i) păstrează în deplină securitate documentele și asigură confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la conținutul subiectelor, al grilelor de corectare, ghidului de interviu și lucrărilor candidaților/foilor de răspuns.  +  Articolul 18(1) La nivelul comisiei de recrutare se asigură măsurile necesare pentru respectarea condițiilor și criteriilor de recrutare și întocmirea dosarelor de recrutare, în conformitate cu prevederile prezentei anexe, precum și ale anexei nr. 2 la prezentul ordin.(2) În vederea verificării corectitudinii întocmirii dosarelor de recrutare a candidaților, comisiile de recrutare analizează cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe/probei de concurs, îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs și semnează procesul-verbal care conține concluziile verificării, redactat de secretarul comisiei. Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, se afișează de către secretarul comisiei de recrutare și, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unității, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de desfășurarea primei probe/probei de concurs.  +  Articolul 19(1) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:a) soluționează contestațiile cu privire la notarea/aprecierea probei/probelor concursului depuse de candidați în termenul prevăzut la art. 52 alin. (1);b) semnează procesul-verbal cu hotărârea privind modul de soluționare a contestațiilor;c) transmite, prin secretarul comisiei, rezultatele analizei contestațiilor pentru a fi aduse la cunoștința candidaților, prin afișare și prin postare pe pagina de internet a unității dacă există această posibilitate, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestației.(2) Comisia de soluționare a contestațiilor ia în considerare exclusiv contestațiile formulate de candidați cu privire la propriile rezultate.  +  Articolul 20(1) Secretarul comisiei de concurs are următoarele atribuții:a) întocmește anunțul de concurs și îl supune aprobării președintelui comisiei de concurs, cu avizul membrilor acesteia;b) gestionează primirea și păstrarea dosarelor de recrutare și prezentarea acestora comisiei de concurs;c) întocmește procesul-verbal care conține concluziile verificării îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, precum și lista candidaților care nu pot participa la concurs;d) constituie și gestionează dosarul de concurs;e) afișează rezultatele probei/probelor de concurs, precum și celelalte informații necesare bunei desfășurări a concursului și, dacă există posibilitatea, le postează pe pagina de internet a unității;f) întocmește procesul-verbal cu rezultatele concursului;g) întocmește tabelul cu rezultatele finale ale concursului, după soluționarea contestațiilor sau, după caz, expirarea termenului de soluționare a contestațiilor, îl prezintă spre semnare președintelui comisiei și îl aduce la cunoștința candidaților prin afișare și, dacă există posibilitatea, prin postare pe pagina de internet a unității.(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) lit. b) și c) nu se exercită de către secretarul comisiei de concurs prevăzută la art. 17.  +  Articolul 21 Secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:a) primește contestațiile depuse în termen de maximum 24 de ore de la afișarea rezultatului;b) întocmește procesul-verbal cu hotărârea privind modul de soluționare a contestațiilor, pe care îl prezintă spre semnare comisiei de soluționare a contestațiilor;c) prezintă președintelui comisiei de concurs procesul-verbal cu privire la modul de soluționare a contestațiilor, împreună cu contestațiile;d) afișează la sediul unității rezultatele la contestații și, dacă există posibilitatea, le postează pe pagina de internet a unității.  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții privind publicitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante  +  Articolul 22(1) Anunțul pentru ocuparea prin concurs a postului vacant se afișează la sediul unității și se postează prin grija compartimentului de resurse umane, cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de data desfășurării concursului, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.(2) Anunțul prevăzut la alin. (1) conține următoarele elemente:a) denumirea postului pentru care se organizează concursul și cerințele pentru ocuparea acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fișa postului; (la 29-01-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) b) condițiile de participare la concurs, respectiv condițiile de recrutare;c) normele și baremele minime pentru a fi declarat „promovat“ la proba de evaluare a performanței fizice, după caz; (la 29-01-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 22 , Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 22, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) d) actele solicitate candidaților pentru constituirea dosarului de recrutare în vederea participării la concurs, data-limită până la care se pot depune acestea și compartimentul care gestionează problematica specifică concursului. În anunț se specifică datele de contact, datele necesare desfășurării concursului, precum și faptul că fișa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidați, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate;e) tematica și bibliografia de concurs;f) graficul și locul desfășurării concursului.(3) În situația în care anunțul se publică în presa scrisă, acesta conține doar elementele prevăzute la alin. (2) lit. a), data-limită până la care se poate depune dosarul de recrutare în vederea participării la concurs și datele de contact ale compartimentului care gestionează organizarea concursului sau modul în care pot fi obținute informații suplimentare.(4) Pentru posturile prevăzute în statele de organizare în alternativă, anunțul prevede în mod obligatoriu categoria de personal căreia i se adresează.(5) Sumele necesare publicării anunțurilor în presă sunt asigurate de compartimentele financiare care deservesc unitățile în care se organizează concursul pentru ocuparea posturilor vacante.(6) Concursurile pentru ocuparea posturilor vacante din Direcția generală de protecție internă care presupun desfășurarea activității în mod conspirat sau acoperit se organizează fără aplicarea regulilor de publicitate. Recrutarea se realizează conform procedurii stabilite, în limitele prezentului ordin, la nivelul Direcției generale de protecție internă. (la 29-01-2019, Articolul 22 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 23, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 5-a Organizarea și desfășurarea concursului  +  §1. Probele de concurs  +  Articolul 23Concursul pentru ocuparea postului de conducere presupune parcurgerea a două probe:a) evaluarea dosarelor de recrutare;b) interviul. (la 29-01-2019, Articolul 23 din §1. Probele de concurs , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 24, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 24(1) Concursul pentru ocuparea postului de execuție vacant constă în susținerea unui test scris pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor postului, care poate fi înregistrat/supravegheat video.(2) În funcție de specificul atribuțiilor postului de execuție vacant, testul scris poate fi precedat de susținerea a cel puțin unei probe, cu relevanță directă pentru performanța pe post, cu caracter eliminatoriu, care se înregistrează audio și/sau video, după cura urmează:a) probă practică;b) evaluarea performanței fizice;c) evaluarea competențelor lingvistice.  +  Articolul 25 Testul scris constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unui test-grilă.  +  Articolul 25^1(1) Evaluarea dosarelor de recrutare, ca probă de concurs, are drept scop aprecierea, cuantificarea și valorificarea în procesul de selecție a experienței profesionale a candidaților, a conduitei și evoluției în carieră, precum și a cunoștințelor profesionale dobândite prin diverse forme de pregătire, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs.(2) Aprecierea candidaților se realizează prin raportare la documentele supuse evaluării, depuse la dosarul de recrutare.(3) Aprecierea candidaților se realizează prin verificarea îndeplinirii de către aceștia a condițiilor de participare la concurs, precum și prin aplicarea criteriilor și punctajelor prevăzute în anexa nr. 3^3. (la 29-01-2019, Paragraful §1. Probele de concurs din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 25^2(1) Evaluarea dosarelor de recrutare și acordarea punctajului aferent se realizează de către comisia de concurs/examen cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de desfășurarea probei interviului.(2) Candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs sunt declarați «promovat». (3) Pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 3^3, candidaților declarați «promovat» li se acordă un punctaj care se valorifică în cadrul notei finale.(4) Lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs, cu precizarea acestora, precum și tabelul nominal cu rezultatele obținute de candidații care au promovat proba se afișează de către secretarul comisiei de concurs și, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unității. (la 29-01-2019, Paragraful §1. Probele de concurs din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 25, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 26(1) Interviul are drept scop aprecierea cunoștințelor profesionale, în acord cu tematica și bibliografia de concurs, precum și a aptitudinilor, abilităților și motivațiilor relevante în raport cu atribuțiile specifice postului.(2) Interviul prevăzut la alin. (1) este structurat pe următoarele capitole:a) capitolul I - aprecierea cunoștințelor profesionale;b) capitolul II - susținerea unui proiect managerial, pentru nivelurile de funcții prevăzute la lit. a) și b) ale alin. (4);c) capitolul III - evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului, pentru nivelurile de funcții prevăzute la lit. a), b) și c) ale alin. (4). (la 09-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 26 , §1. Probele de concurs , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 14, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (3) Aprecierea cunoștințelor profesionale se realizează în acord cu tematica și bibliografia de concurs, pe baza unor întrebări adresate candidatului de membrii comisiei, ce vizează evaluarea capacității acestuia de a aplica în activitate cunoștințele profesionale dobândite și nu expunerea unor noțiuni teoretice.(4) Evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului se diferențiază pe patru niveluri de management, astfel: (la 09-07-2019, Partea introductivă a Alineatului (4) din Articolul 26 , §1. Probele de concurs , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 15, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) a) nivel I - pentru funcțiile de inspector general și inspector general adjunct/similare și funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al MAI; b) nivel II - pentru funcțiile superioare celor de șef serviciu/similare și șef birou/similare, altele decât cele prevăzute la lit. a); c) nivel III - pentru funcțiile șef serviciu/similare și șef birou/similare. d) nivel IV - pentru funcțiile inferioare celor de șef de birou/similare. (la 09-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 26 , §1. Probele de concurs , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 16, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (5) Evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului se realizează pe baza următoarelor:a) viziunea strategică;b) capacitatea de gestionare a resurselor;c) atingerea unor standarde de performanță.(6) Structura proiectului managerial și ghidul de evaluare a acestuia sunt prevăzute în anexa nr. 3^4. În vederea pregătirii proiectului managerial, unitatea organizatoare a concursului are obligația de a pune la dispoziția candidaților, cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la informațiile clasificate, datele necesare.(7) Proiectul managerial se depune cu cel puțin 3 zile înainte de data susținerii interviului.(8) Interviul se înregistrează audio și/sau video, se transcrie pe suport optic și, dacă este cazul, se clasifică secret de serviciu sau secret de stat, în funcție de datele și informațiile vehiculate pe parcursul acestuia. Decizia cu privire la clasa și nivelul de clasificare atribuite revine președintelui comisiei și se marchează pe înregistrare, la finalul interviului.(9) Clasificarea informațiilor transcrise pe suportul optic se realizează cu respectarea strictă a prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate, încălcarea acestora atrăgând răspunderea disciplinară, administrativă, contravențională sau penală a celor vinovați. (la 29-01-2019, Articolul 26 din paragraful §1. Probele de concurs , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 26, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 26^1(1) Pentru ocuparea funcțiilor de conducere din inspectoratele generale/similare și unitățile subordonate se stabilesc criterii specifice, prin metodologii aprobate de inspectorii generali/similari, pe nivel de funcții, prin raportare la prevederile la art. 26 alin. (5). (2) Metodologiile prevăzute la alin. (1) se emit cu avizul Direcției generale management resurse umane. (la 29-01-2019, Paragraful §1. Probele de concurs din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 26^2(1) Comisia de concurs, în baza criteriilor specifice stabilite potrivit art. 26^1, elaborează un ghid de interviu care cuprinde următoarele elemente:a) un număr de 9 itemi pentru evaluare;b) modul de evaluare a itemilor, stabilindu-se inclusiv descrierea comportamentului eficient (care se poate puncta cu punctaj maxim) și a comportamentului ineficient (care determină acordarea punctajului minim), aferentă fiecăruia dintre itemi;c) un set de întrebări orientative pentru evaluarea candidaților pe baza itemilor.(2) Ghidul de interviu se elaborează ținând cont de următoarele cerințe:a) întrebările să fie formulate astfel încât să poată fi comunicate clar și să vizeze evaluarea directă sau indirectă a indicatorilor ce definesc nivelul aptitudinilor, abilităților și motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate posturilor vacante;b) să poată permite evaluarea candidatului pentru toți itemii stabiliți;c) să aibă un grad de dificultate în acord cu profilul psiho-aptitudinal asociat postului vacant.(3) Pentru evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului, comisia adresează fiecărui candidat întrebările pe care le consideră relevante pentru atingerea tuturor itemilor stabiliți, interviul derulându-se sub imperativul expunerii datelor esențiale, prin raportare la evoluția modului de manifestare a persoanei evaluate. (la 29-01-2019, Paragraful §1. Probele de concurs din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 27, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 27(1) Proba practică se proiectează astfel încât să se aprecieze cât mai corect potențialul de utilizare în context profesional a acelor aptitudini și abilități personale care sunt indispensabile realizării atribuțiilor postului.(2) În funcție de atribuțiile postului scos la concurs, proba practică poate consta în demonstrarea unor abilități cum ar fi: lucru cu computerul personal ori de utilizare a unor programe informatice, dactilografiere ori stenodactilografiere, translație la cască, intervenție într-o situație standard, coordonare a unei echipe, sinteză a unui text, descriere a unei situații standard observate etc.  +  Articolul 28(1) Evaluarea performanței fizice se face potrivit probei, normelor și baremelor specifice prevăzute de anexa nr. 3^1 sau, după caz, de anexa nr. 3^2. (la 22-11-2017, Alineatul (1) din Articolul 28 , §1. Probele de concurs , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 11, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) (2) Abrogat. (la 22-11-2017, Alineatul (2) din Articolul 28 , §1. Probele de concurs , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 12, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 )  +  Articolul 29(1) Evaluarea competențelor lingvistice se face raportat la nivelul și specificul atribuțiilor postului care necesită abilități de citire sau/și scriere sau/și vorbire în limba străină.(2) Evaluarea competențelor lingvistice se poate face prin susținerea cel puțin a unei probe dintre următoarele:a) test scris;b) interviu;c) probă practică.  +  §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante  +  Articolul 30 La concursurile pentru ocuparea posturilor vacante pot participa numai candidații care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice de recrutare, condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului, precum și condițiile prevăzute de prezenta secțiune, respectiv cei ale căror dosare de recrutare sunt complete, corect întocmite și depuse în termenul prevăzut în anunțul de concurs.  +  Articolul 31(1) Maiștrii militari și subofițerii care au absolvit studii superioare pot participa la concursul pentru trecerea în corpul ofițerilor, dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) sunt declarați "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;b) nu sunt cercetați disciplinar sau nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare;c) nu sunt puși la dispoziție ori suspendați din funcție în condițiile art. 17 alin. (2) și art. 21 lit. a) și b) din anexa nr. 7 la ordin.d) au o vechime de cel puțin doi ani în cadrul MAI și au obținut calificativul de cel puțin «foarte bun» la ultimele două aprecieri anuale de serviciu în cadrul MAI. (la 29-01-2019, Litera d) din Alineatul (1) , Articolul 31 , paragraful §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 28, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (2) Sergentul major căruia i s-a acordat gradul militar ca urmare a nepromovării examenului de licență din prima sesiune organizată în anul absolvirii instituției de învățământ superior care formează personal pentru nevoile MAI, este trecut în corpul ofițerilor, fără concurs sau examen, în urma promovării examenului de licență.  +  Articolul 32(1) La concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant poate participa ofițerul sau, după caz, maistrul militar/subofițerul, care: (la 29-01-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 32, paragraful §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 29, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) a) este declarat "apt medical" și "apt" la evaluarea psihologică organizată în acest scop;b) nu este cercetat disciplinar, nu se află sub efectul unei sancțiuni disciplinare sau nu este pus la dispoziție în condițiile art. 17 alin. (2) din anexa nr. 7 la ordin;c) a obținut calificativul de cel puțin "foarte bun" la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;d) îndeplinește condițiile de vechime și studii, conform alin. (2).(1^1) În decurs de 2 ani de la absolvirea Academiei de Poliție «Alexandru Ioan Cuza», arma jandarmi sau pompieri, cerința prevăzută la lit. c) a alin. (1) nu se aplică ofițerului care participă la concursul pentru ocuparea unui post de comandant grupă/comandant pluton/șef secție, respectiv comandant pichet/comandant stație/adjunct comandant secție. (la 09-07-2019, Articolul 32 din §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 17, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (2) Condițiile de vechime necesare participării ofițerilor sau, după caz, a maiștrilor militari/subofițerilor la concurs sunt: (la 29-01-2019, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 32, paragraful §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 30, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) I. pentru funcția de inspector general și inspector general adjunct/similare și funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare de la nivelul aparatului central al MAI:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 7 ani;b) vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională - 4 ani. (la 29-01-2019, Litera b) din Punctul I. , Articolul 32 , §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 31, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) II. pentru funcțiile superioare celei de șef serviciu/similare, altele decât cele prevăzute la pct. I:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 5 ani;b) vechime în funcții de conducere în instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională - 3 ani. (la 29-01-2019, Litera b) din Punctul II. , Articolul 32 , §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 32, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) III. pentru funcțiile de șef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice:a) vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - 2 ani;b) vechime în specialitatea structurii pentru care se organizează concurs - 3 ani.IV. pentru funcția de șef birou/similară, de la toate nivelurile ierarhice, precum și pentru funcțiile de comandă prevăzute a fi încadrate cu subofițeri - vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției - cel puțin 2 ani; (la 29-01-2019, Punctul IV. din Articolul 32 , §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 33, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (2^1) În vederea asigurării continuității managementului structurilor MAI, în situații temeinic justificate, când, în urma organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere, acesta nu s-a ocupat întrucât nu s-a înscris niciun candidat sau candidații înscriși nu au îndeplinit condițiile de vechime prevăzute la alin. (2), la propunerea motivată a șefului unității organizatoare a concursului, ministrul afacerilor interne poate aproba reducerea la jumătate a perioadelor de vechime menționate, pentru organizarea unui nou concurs. (la 09-07-2019, Alineatul (2^1) din Articolul 32 , §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 18, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (2^2) Pentru a participa la concursurile organizate pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (2) pct. I și II, ofițerii trebuie să îndeplinească și condiția de vechime în armă, în măsura în care aceasta este prevăzută în fișa postului. Condiția de vechime în armă nu poate fi mai mare de 7 ani. (la 29-01-2019, Articolul 32 din §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 34, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (3) Poate participa la concursul pentru ocuparea funcțiilor prevăzute la alin. (2) pct. I, II și III ofițerul care a absolvit studii postuniversitare sau studii universitare de master în domeniul management sau în specialitatea studiilor funcției pentru care se organizează concurs.(4) Face excepție de la condiția prevăzută la alin. (2) pct. III lit. b) funcția de șef de serviciu/similar dacă unitatea nu are prevăzută o funcție de ofițer de execuție în domeniu.(5) Funcția similară se stabilește prin raportare la coeficient, nivelul ierarhic și gradul militar prevăzut. (la 29-01-2019, Alineatul (5) din Articolul 32 , §2. Condiții de participare la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 35, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  §3. Elaborarea subiectelor  +  Articolul 33În situația concursului de ocupare a posturilor de execuție vacante, comisia de concurs sau, după caz, comisia centrală de concurs elaborează subiectele/temele și baremele de corectare/apreciere și notare, precum și ghidul de interviu, ținând cont de următoarele cerințe: (la 29-01-2019, Partea introductivă a articolului 33, paragraful §3. Elaborarea subiectelor, Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 36, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) a) să fie formulate clar, precis și în strictă concordanță cu tematica și bibliografia afișată;b) să poată fi rezolvate în timpul alocat probei respective;c) să aibă un grad de dificultate care să permită abordarea și soluționarea acestora.  +  Articolul 34(1) Pentru fiecare subiect se elaborează grila de corectare/apreciere și notare.(2) Baremele, respectiv grilele de corectare/apreciere și notare, se afișează prin grija secretarului comisiei de concurs imediat după încheierea probei.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), normele și baremele minime pentru a fi declarat «promovat» la proba de evaluare a performanței fizice se includ în anunțul de concurs. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 34 , §3. Elaborarea subiectelor , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 37, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 35Divulgarea subiectelor, a grilelor de corectare/apreciere și notare, a ghidului de interviu, în întregime sau părți componente ale acestora, precum și compromiterea eficienței metodelor de testare, prin referiri la acestea în afara unor proceduri de testare concrete, atrag pentru cei vinovați, după caz, măsuri penale, administrative sau disciplinare, stabilite de prevederile legale în vigoare. (la 29-01-2019, Articolul 35 din §3. Elaborarea subiectelor , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 38, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  §4. Desfășurarea concursului  +  Articolul 36(1) Sălile, precum și celelalte locații destinate pentru susținerea probelor vor fi adaptate activităților legate de concurs prin:a) dotarea corespunzătoare;b) înlăturarea oricăror materiale care ar putea influența candidații în elaborarea lucrărilor.(2) În săli au acces numai candidații, după verificarea identității acestora, precum și comisia de concurs/subcomisia de concurs și secretarul acesteia.(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), pot fi prezenți în sălile unde se susțin probele de concurs pentru ocuparea posturilor vacante:a) supraveghetori desemnați de șeful structurii care organizează concursul, la propunerea președintelui de concurs, în situația în care supravegherea candidaților la susținerea testului scris nu poate fi asigurată numai de către membrii comisiei de concurs. Prevederile art. 9 alin. (2) și (6) se aplică în mod corespunzător și supraveghetorilor;b) specialiști din structurile cu atribuții în domeniul comunicațiilor/informatică/similar, pentru înregistrarea probelor de concurs în condițiile prezentei anexe.(4) Persoanele implicate în procedura de concurs, care intră în contact cu subiectele/temele, ghidul de interviu și grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere, completează angajamentele prevăzute de art. 9 alin. (7) din prezenta anexă. (la 09-07-2019, Articolul 36 din §4. Desfășurarea concursului , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 19, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 37(1) Înainte de comunicarea subiectelor, comisia de concurs/subcomisia de concurs verifică, pe baza actului de identitate al candidatului, corectitudinea datelor înscrise de către acesta în colțul din dreapta al lucrării/foii de răspuns. În situația în care testul constă în redactarea unei lucrări, aceasta se sigilează de către candidați în prezența președintelui comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, ocazie cu care acesta certifică prin semnătură și aplică ștampila de control a unității organizatoare.(2) Din momentul comunicării subiectelor niciun candidat nu mai poate intra în sală și niciun candidat nu mai poate părăsi sala decât dacă predă lucrarea și semnează de predarea acesteia, cu excepția situațiilor de urgență, când candidații pot părăsi sala însoțiți de unul dintre membrii comisiei de concurs.  +  Articolul 38(1) Durata fiecărei probe se stabilește de comisia de concurs în funcție de gradul de dificultate și de complexitate al subiectelor, fără a depăși limita maximă de 3 ore.(2) În cazul interviului, candidatului i se poate permite părăsirea sălii, de către președintele comisiei, după evaluarea cunoștințelor profesionale și luarea măsurilor necesare evitării compromiterii procedurii de evaluare. (la 29-01-2019, Articolul 38 din §4. Desfășurarea concursului , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 39, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 39(1) Aprecierea rezultatelor finale ale fiecărei probe de concurs, în cazul posturilor de execuție, se face cu note de la 1 la 10. 1 punct se acordă din oficiu. Nota de promovare a fiecărei probe de concurs este minimum 7,00. (la 29-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 39 , §4. Desfășurarea concursului , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (2) Proba de evaluare a performanței fizice se evaluează potrivit prevederilor anexei nr. 3^1 sau, după caz, anexei nr. 3^2, candidatului acordându-i-se calificativul «promovat» sau «nepromovat». (la 29-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 39 , §4. Desfășurarea concursului , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (3) Candidații care au promovat proba sunt declarați "admis", iar cei care nu au promovat sunt declarați "respins".(4) Este declarat «admis» la concurs candidatul care a fost declarat «promovat» la toate probele concursului și a obținut nota cea mai mare la testul scris, în limita numărului de posturi pentru care a candidat. (la 29-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 39 , §4. Desfășurarea concursului , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 40, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (5) Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 25 la ordin, și se aduc la cunoștință prin afișare și, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unității, după susținerea fiecărei probe. Rezultatul final al concursului, în același format, se aduce la cunoștința candidaților prin afișare și, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unității, după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.(6) Tabelul prevăzut la alin. (5) se întocmește de secretarul comisiei de concurs și se semnează de acesta și de președintele comisiei.  +  Articolul 40(1) În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de conducere vacant, mai mulți candidați obțin aceeași notă, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului vizat a fi ocupat.(2) În situația în care mai mulți candidați au aceeași vechime în specialitatea postului, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare vechime în studiile necesare postului vizat a fi ocupat.(3) În situația în care nu se reușește departajarea candidaților pe criteriile prevăzute la alin. (1) și (2), președintele comisiei analizează datele înscrise în dosarele de recrutare ale candidaților și rezultatele obținute la interviu, pe fiecare item, și decide cu privire la candidatul ce urmează a fi declarat «admis (la 29-01-2019, Articolul 40 din §4. Desfășurarea concursului , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 41, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 41(1) În situația în care, la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant, mai mulți candidați au aceeași notă, iar concursul a constat și în susținerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care are cea mai mare notă la aceasta.(2) În situația în care au fost susținute mai multe probe eliminatorii care se evaluează cu note, este declarat «admis» candidatul care a obținut nota finală cea mai mare, stabilită ca medie aritmetică a notelor la aceste probe.(3) În situația în care concursul a constat doar în susținerea probei scrise, fără susținerea unei probe eliminatorii care se evaluează cu note, precum și atunci când după aplicarea prevederilor alin. (1) și (2) situația de egalitate se menține, departajarea candidaților se realizează pe baza rezultatelor obținute în urma susținerii unui interviu structurat pe subiecte profesionale, fiind declarat «admis» candidatul care obține nota cea mai mare.(4) Interviul prevăzut la alin. (3) nu se contestă. (la 29-01-2019, Articolul 41 din §4. Desfășurarea concursului , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  §5. Corectarea și notarea testelor scrise  +  Articolul 42(1) Testul scris se corectează și se notează, independent, de fiecare membru al comisiei de concurs sau, după caz, al subcomisiei de concurs, cu excepția președintelui, respectându-se baremele de corectare și notare. (la 29-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 42 , §5. Corectarea și notarea testelor scrise , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 43, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (2) Fiecare corector înregistrează în borderouri punctajele și notele acordate pentru lucrări.(3) Modelul borderoului este prevăzut în anexa nr. 26 la ordin.  +  Articolul 43(1) În situația în care testul scris constă în redactarea unei lucrări, după încheierea acțiunii de corectare și notare, borderourile semnate și lucrările corectate sunt predate președintelui comisiei de concurs/subcomisiei de concurs.(2) După ce președintele comisiei de concurs/subcomisiei de concurs verifică să nu fie diferențe mai mari de 1 punct între notele acordate, notele obținute se trec pe fiecare lucrare în parte, de fiecare corector.(3) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de corectori, cu două zecimale, fără rotunjire și se trece pe lucrare de către președintele comisiei, care semnează alături de corectori.  +  Articolul 44(1) În cazul în care între notele acordate unei lucrări există o diferență mai mare de 1 punct, președintele comisiei de concurs/subcomisiei de concurs recorectează lucrarea. Recorectarea se va face în prezența membrilor comisiei care au acordat inițial notele.(2) Nota dată la recorectare este nota finală și se trece pe lucrare sub semnătura corectorilor și a președintelui comisiei de concurs/subcomisiei de concurs.(3) Situațiile care necesită recorectare vor fi consemnate într-un proces-verbal, întocmit de secretar și semnat de membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs.(4) După finalizarea activității de corectate, lucrările se desigilează de secretarul comisiei în prezența membrilor și a președintelui comisiei de concurs de concurs/subcomisiei de concurs.  +  Articolul 45(1) Testul grilă se desfășoară astfel:a) la finalizarea testului sau la expirarea timpului afectat probei, fiecare candidat predă, pe baza actului de identitate, comisiei de concurs/subcomisiei de concurs foaia de răspuns, ciornele, precum și, după caz, documentația de specialitate primită pentru formularea răspunsului la itemii care prevăd această situație;b) comisia de concurs/subcomisia de concurs verifică dacă au fost respectate recomandările privitoare la completarea foii de răspuns, iar în caz contrar răspunsurile completate necorespunzător vor fi anulate prin trasarea unei linii orizontale cu cerneală/pastă de culoare roșie;c) până la predarea ultimei foi de răspuns, în sală rămân permanent 5 candidați sau, dacă numărul acestora este mai mic, toți candidații;d) candidatul semnează în borderou pentru a certifica predarea foii de răspuns;e) ciornele și foile de răspuns anulate se strâng separat, subiectele rezolvate pe ciorne nefiind luate în considerare la corectare;f) comisia de concurs/subcomisia de concurs, împreună cu supraveghetorii, iau măsuri pentru ca nici un candidat să nu părăsească sala fără să predea lucrarea și să semneze de predare și ține permanent evidența foilor de răspuns folosite și validate, nefolosite sau anulate, a testelor distribuite/nedistribuite, precum și a ciornelor.(2) Imediat după predarea ultimei foi de răspuns, candidații revin în sala de concurs pentru a asista la corectarea testului grilă.(3) Corectarea testului grilă se face în prezența candidaților, astfel:a) este chemat în fața comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, în ordinea prevăzută în fișa de examinare, candidatul a cărui lucrare urmează a fi corectată;b) se aplică grila de corectare și se calculează de către membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs punctajul și nota obținute, în prezența candidatului și a unui martor, de regulă următorul candidat înscris în fișa de examinare;c) se consemnează de către membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, atât în borderoul cu rezultate, cât și pe foaia de răspuns, punctajul și nota obținute de candidat, în cifre și litere, cu cerneală/pastă de culoare roșie;d) corectorii semnează în borderoul cu rezultate și pe foaia de răspuns, în dreptul notei/punctajului înscrise/înscris;e) candidatul ia cunoștință, sub semnătură, pe foaia de răspuns și în borderou, de punctajul și nota obținute;f) corectorii asigură, la verificarea ultimei foi de răspuns, prezența în sală a ultimilor 2 candidați martori.(4) Acordarea notelor se realizează potrivit grilei de corectare, fără a exista posibilitatea acordării unor punctaje/note diferite între corectori.  +  Articolul 46(1) Secretarul comisiei de concurs întocmește tabelul nominal cu datele de identificare ale candidaților și notele obținute de aceștia.(2) Președintele comisiei de concurs verifică corectitudinea transcrierii notelor finale de pe lucrări în tabelul nominal.(3) Eventualele corecturi de transcriere a notelor finale în tabelul nominal se fac numai cu cerneală/pastă roșie de către președintele comisiei de concurs, care semnează și ștampilează în dreptul acestora.  +  §6. Aprecierea și notarea interviului structurat pe subiecte profesionale  +  Articolul 47(1) Aprecierea rezultatelor finale, pe fiecare capitol dintre cele menționate la art. 26 alin. (2), se face cu note de la 1 la 10, cu acordarea unui punct din oficiu.(2) Evaluarea candidaților se realizează de fiecare membru al comisiei de concurs în parte.(3) Nota minimă de promovare, pe fiecare capitol, este 7,00, calculată ca medie aritmetică a notelor acordate de fiecare evaluator, cu două zecimale, fără rotunjire.(4) Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7,00, calculată ca medie ponderată între notele obținute la fiecare dintre cele trei capitole, după cum urmează:a) pentru funcțiile de nivel I - 20% nota la capitolul I, 30% nota la capitolul II și 50% nota la capitolul III;b) pentru funcțiile de nivel II - 40% nota la capitolul I, 20% nota la capitolul II și 40% nota la capitolul III;c) pentru funcțiile de nivel III - 80% nota la capitolul I și 20% nota la capitolul III.d) pentru funcțiile de nivel IV - 100% nota de la capitolul I. (la 09-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 47 , §6. Aprecierea și notarea interviului structurat pe subiecte profesionale , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 20, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (5) În situațiile în care se înregistrează diferențe mai mari de un punct între notele acordate de membrii comisiei de concurs, președintele comisiei identifică itemii apreciați diferit și, după caz, stabilește punctajul final în vederea încadrării în marja de diferență menționată.(6) Nota finală la proba interviului se consemnează într-un borderou centralizator care cuprinde și motivarea, pe scurt, a notei finale acordate, cu semnătura membrilor comisiei de concurs.(7) Este declarat admis candidatul care a fost declarat «promovat» la fiecare probă și a obținut cea mai mare notă finală, calculată prin însumarea punctajului obținut potrivit art. 25^2 alin. (3) și a punctajului rezultat prin ponderarea cu 70% a notei finale la proba interviului.(8) Rezultatele se înscriu în tabelul cu rezultatele obținute la concurs, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 25 la ordin, și se aduc la cunoștință prin afișare și, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unității, după susținerea fiecărei probe. Rezultatul final al concursului, în același format, se aduce la cunoștința candidaților prin afișare și, dacă există posibilitatea, se postează pe pagina de internet a unității, după finalizarea, dacă este cazul, a etapelor de departajare și de soluționare a contestațiilor.(9) Tabelul prevăzut la alin. (8) se întocmește de secretarul comisiei de concurs și se semnează de acesta și de președintele comisiei. (la 29-01-2019, Articolul 47 din §6. Aprecierea și notarea interviului structurat pe subiecte profesionale , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 44, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 29-01-2019, Articolul 48 , §6. Aprecierea și notarea interviului structurat pe subiecte profesionale , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost abrogat de Punctul 45, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  §7. Aprecierea și notarea probei practice  +  Articolul 49(1) Pentru fiecare probă practică se întocmește o grilă de apreciere, care va conține elementele necesare în vederea aprecierii independente - baremul, timpul de realizare a sarcinii, viteza de reacție, numărul de greșeli și greșelile apreciate ca fiind foarte grave etc.(2) Grila de apreciere se afișează la finalizarea probei desfășurată cu ultimul candidat.(3) Notele se acordă independent de către fiecare membru al comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, exceptând președintele, și se trec în borderou. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 49 , §7. Aprecierea și notarea probei practice , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 46, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei de concurs/subcomisiei de concurs, cu două zecimale, fără rotunjire. (la 29-01-2019, Articolul 49 din §7. Aprecierea și notarea probei practice , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 47, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  §8. Aprecierea și notarea probelor de evaluare a performanței fizice  +  Articolul 50(1) Proba de evaluare a performanței fizice se apreciază și se notează potrivit normelor și baremelor specifice prevăzute de anexa nr. 3^1 sau, după caz, de anexa nr. 3^2, care se afișează și se aduc la cunoștința candidaților înaintea începerii probei.(2) Rezultatele obținute de candidați în cadrul probei de evaluare a performanței fizice se consemnează în tabelul centralizator prevăzut în anexa nr. 27 sau, după caz, în anexa nr. 28. (la 22-11-2017, Articolul 50 din §8. Aprecierea și notarea probelor de evaluare a performanței fizice , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 14, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 )  +  §9. Corectarea, aprecierea și notarea probei de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă străină  +  Articolul 51 Prevederile cu privire la corectarea și notarea testului scris sau, după caz, la aprecierea și notarea interviului structurat pe subiecte profesionale, respectiv la aprecierea și notarea probei practice se aplică în mod corespunzător probei de evaluare a competenței lingvistice într-o limbă străină, în funcție de abilitățile care sunt evaluate - scris, vorbit, citit, după caz.  +  §10. Dispoziții comune (la 29-01-2019, Secțiunea a 5-a din Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 51^1(1) În situația în care, pe parcursul desfășurării concursului sau a corectării/aprecierii și notării lucrărilor/foilor de răspuns, se constată, cel târziu până la momentul afișării rezultatelor, că grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere conține erori și/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii și bibliografiei de concurs/greșit formulate/ care se repetă, comisia de concurs dispune anularea întrebării/subiectului, precum și a răspunsurilor formulate pentru respectiva întrebare/subiect și acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaților.(2) În situația în care subiectele au fost elaborate de comisia centrală, aplicarea prevederilor alin. (1) se face în mod corespunzător de către comisia centrală, care emite o hotărâre aplicabilă tuturor comisiilor de concurs și comisiilor de soluționare a contestațiilor, indiferent de modul în care a fost sesizată. (la 29-01-2019, Paragraful 10, Sectiunea a 5-a din Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 48, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 51^2(1) În situația în care, de la data afișării anunțului de concurs și până la afișarea rezultatelor finale ale concursului, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursului, se procedează la verificarea, cu celeritate, a aspectelor sesizate.(2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluționare a contestațiilor, de către oricare dintre candidați, de către orice persoană interesată sau din oficiu.(3) În vederea verificării aspectelor sesizate, șeful unității organizatoare a concursului sau, după caz, șeful eșalonului superior poate desemna o comisie formată din personal din subordine. Comisia desfășoară, cu respectarea prevederilor legale, orice activități pe care le consideră necesare în vederea soluționării sesizării. (la 09-07-2019, Articolul 51^2 din §10. , Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 21, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 51^3În situația în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele stabilite pentru desfășurarea concursului, șeful care a dispus verificarea poate dispune suspendarea concursului pentru o perioadă de cel mult 5 zile lucrătoare. (la 09-07-2019, §10. din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 22, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 51^4(1) După analizarea concluziilor cu privire la aspectele sesizate, șeful care a dispus verificarea dispune, cu încadrarea, după caz, în termenul prevăzut la art. 51^3, una dintre următoarele măsuri:a) anularea procedurii de concurs, dacă se constată nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea acestuia;b) continuarea procedurilor de concurs, dacă se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea și desfășurarea acestuia.(2) În situația în care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. a), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe. (la 09-07-2019, §10. din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 22, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 51^5În situațiile prevăzute la art. 51^3 și art. 51^4 alin. (1), unitatea organizatoare a concursului are obligația aducerii la cunoștință, de îndată, prin modalitățile de afișare și postare prevăzute la art. 22 alin. (1) din prezenta anexă, a măsurilor dispuse, precum și, după caz, a modificărilor survenite cu privire la elementele din anunțul de concurs menționate la art. 22 alin. (2) lit. f). (la 09-07-2019, §10. din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 22, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 6-a Depunerea și rezolvarea contestațiilor  +  Articolul 52(1) Candidatul nemulțumit de rezultatul obținut la proba/probele eliminatorie/eliminatorii sau la testul scris, respectiv de rezultatul la concursul pentru ocuparea postului de conducere vacant poate formula contestație, o singură dată pentru fiecare probă, în termen de 24 de ore de la afișare. (la 29-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 52 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 49, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (2) Candidații pot contesta numai notele la propriile lucrări.(3) Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.(4) Admiterea contestației la proba/probele eliminatorie/eliminatorii are drept consecință replanificarea candidatului și susținerea din nou a probei/probelor respective de către candidat.  +  Articolul 53Nota acordată după soluționarea contestației la testul scris/probele concursului pentru ocuparea postului de conducere vacant este definitivă. (la 29-01-2019, Articolul 53 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 50, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 54(1) Hotărârile comisiei de soluționare a contestațiilor se consemnează într-un proces-verbal, întocmit de secretarul comisiei și semnat de președintele și membrii acesteia.(2) Rezultatele la contestații se comunică candidaților prin afișare la sediul unității organizatoare a concursului și se postează pe pagina de internet a unității, dacă există această posibilitate. Comunicarea conține motivele care au stat la baza adoptării hotărârii. (la 09-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 54 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 23, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (3) În situația în care, în urma analizei contestației se constată că grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere conține erori și/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii și bibliografiei de concurs/greșit formulate/ care se repetă, comisia de soluționare a contestațiilor dispune anularea întrebării/subiectului, precum și a răspunsurilor formulate pentru respectiva întrebare/subiect și acordă, din oficiu, punctajul maxim corespunzător întrebării/subiectului tuturor candidaților. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 54 , Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 51, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (4) În situația în care subiectele au fost elaborate de comisia centrală, iar comisia de contestații sesizată constată faptul că grila de apreciere/corectare și notare/baremul de apreciere conține erori și/sau au fost aplicate întrebări/subiecte din afara tematicii și bibliografiei de concurs/greșit formulate/care se repetă, aceasta sesizează comisia centrală care, în soluționare, emite o hotărâre, obligatorie pentru toate comisiile de soluționare a contestațiilor. Comisiile de soluționare a contestațiilor se activează, din oficiu, în vederea punerii în aplicare a hotărârii pentru toți candidații la concurs, indiferent dacă au fost sau nu depuse contestații în termenul legal. (la 29-01-2019, Articolul 54 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 52, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 7-a Dosarul de concurs  +  Articolul 55(1) Pentru fiecare concurs de ocupare a posturilor vacante se întocmește un dosar.(2) Dosarul de concurs este întocmit de compartimentul de resurse umane/persoana cu sarcini de recrutare pentru respectivul post vacant și conține următoarele documente:a) documentul prin care au fost constituite comisiile și subcomisiile;b) declarațiile pe propria răspundere, întocmite în condițiile art. 9 alin. (6);c) angajamentele cu privire la păstrarea confidențialității subiectelor/temelor, ghidului de interviu și grilei de apreciere/corectare și notare/baremului de apreciere, întocmite în condițiile art. 9 alin. (7) și art. 36 alin. (4); (la 09-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 55 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 24, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) d) copia fișei postului scos la concurs;e) copia anunțului postat pe pagina de internet sau, după caz, publicat în presă, precum și a celui postat la avizier;f) cererile de înscriere la concurs ale candidaților; (la 29-01-2019, Litera f) din Alineatul (2) , Articolul 55 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 53, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) g) lista candidaților care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs;h) lucrările scrise/foile de răspuns ale candidaților și înregistrările probelor de concurs, după caz;i) procesele-verbale ale comisiilor de concurs/comisiei centrale de concurs și, unde este cazul, ale subcomisiilor de concurs, precum și ale comisiilor de recrutare;j) procesul-verbal de consemnare a modului de desfășurare a concursului și a rezultatelor obținute de candidați;k) borderourile de concurs;l) tabelele cu rezultatele obținute la concurs;m) după caz, contestațiile, precum și procesul-verbal cu hotărârea privind, modul de soluționare a acestora.n) alte documente care au legătură cu organizarea și desfășurarea concursului. (la 29-01-2019, Alineatul (2) din Articolul 55 , Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 54, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (3) Pentru concursurile prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. b), dosarul de concurs este întocmit de structura de resurse umane a inspectoratului general/similar la nivelul căruia se organizează concursul și conține documentele enumerate la alin. (2).(4) Dosarele de concurs se arhivează, în condițiile legii.  +  Articolul 56(1) După încheierea concursului, pentru candidații declarați "admis" la concurs se introduc în dosarele personale lucrările scrise/foile de concurs, în original, precum și câte o copie a procesului-verbal de concurs.(2) Dosarul de recrutare al candidaților declarați "admis" se introduce în dosarul personal.  +  Articolul 57(1) În vederea emiterii actului administrativ de acordare a gradului militar, dosarele de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» la concurs se înaintează structurii de resurse umane a unității organizatoare sau, după caz, structurii de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare.(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfășurării concursului și întocmește o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum complet.(3) În situația în care se constată corectitudinea desfășurării concursului se desfășoară următoarele activități, după caz:a) structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar;b) structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar în vederea asumării și înaintării către persoana competentă să acorde gradul militar, împreună cu dosarele de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» la concurs. Documentele se transmit în maximum 45 de zile de la finalizarea concursului;c) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar; d) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, prezintă șefului unității organizatoare nota cu propunere de acordare a gradului militar, în vederea asumării, după care o prezintă persoanei competente să acorde gradul militar.(4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) și d), nota este însoțită de proiectul de act administrativ de acordare a gradului militar.(5) În situația în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, se desfășoară următoarele activități: a) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unității organizatoare, al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota cu rezultatul verificărilor și propune acestuia dispunerea, după caz, a uneia dintre următoarele măsuri:(i) invalidarea concursului;(ii) invalidarea concursului în ceea ce privește unul sau o parte dintre posturile pentru care acesta s-a organizat;(iii) invalidarea concursului în ceea ce privește candidatul declarat «admis» care nu îndeplinește condițiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet;b) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unității organizatoare al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, prevederile lit. a) se aplică în mod corespunzător;c) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei șef are competență de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota acestuia, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a);d) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei șef nu are competență de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota persoanei cu competență de acordare a gradului militar, cu propunerea de restituire a întregii documentații unității organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a).(6) În situația prevăzută la alin. (3) lit. b), în cazul în care Direcția generală management resurse umane/structura de resurse umane din inspectoratul general/similar constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, aceasta prezintă nota persoanei cu competență de acordare a gradului militar, cu propunerea de restituire a întregii documentații unității organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (5) lit. a). (la 09-07-2019, Articolul 57 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 25, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 57^1(1) Actul administrativ de numire în funcție se emite potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11 la ordin.(2) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcții de execuție prin încadrare directă sau rechemare în activitate i se acordă gradul militar și este numit în funcție numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute art. 6 alin. (1) lit. d) și lit. g)-i) din anexa nr. 2 la ordin. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate națională nu se comunică.(3) Candidatul declarat «admis» la concurs este înștiințat în scris cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului militar. Acesta are obligația de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înștiințării.(4) În situația în care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (i) și (ii), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.(5) În situația în care s-a dispus măsura prevăzută la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (iii), precum și în celelalte situații în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care țin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», acesta nu îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2) sau nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (3), oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obținute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obținut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispozițiilor prezentei anexe.(6) Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obținerea unor avize/autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor, iar acestea nu se obțin ulterior numirii în funcție, cadrul militar este eliberat din funcție și pus la dispoziție în condițiile legii, cu excepția situațiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-07-2019, Sectiunea a 7-a din Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 26, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 57^2(1) Dosarul de concurs și dosarele de recrutare ale candidaților declarați «admis» și la concursurile de ocupare a posturilor de conducere vacante se înaintează, în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, la structura de resurse umane a unității al cărei șef are competența de emitere a actului administrativ de numire în funcție, potrivit competențelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute la anexa nr. 11 la ordin.(2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfășurării concursului și întocmește o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum complet.(3) În situația în care se constată corectitudinea desfășurării concursului, structura de resurse umane prezintă șefului cu competență de emitere a actului administrativ nota cu propunere de numire în funcție, însoțită de proiectul de act administrativ de numire în funcție.(4) În situația în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea și desfășurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidați a condițiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs și/sau de recrutare în volum incomplet, structura de resurse umane prezintă șefului cu competență de emitere a actului administrativ de numire în funcție nota cu rezultatul verificărilor și propune acestuia dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) sau, după caz, în situația în care acesta nu este șeful unității organizatoare, restituirea întregii documentații unității organizatoare în vederea dispunerii de către șeful acesteia a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a).(5) Prevederile art. 57^1 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător. (la 09-07-2019, Sectiunea a 7-a din Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 26, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 57^3În situația în care în cadrul procedurilor prevăzute la art. 57, 57^1 și 57^2 există o sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea și desfășurarea concursurilor, acestea se suspendă, prevederile art. 57, 57^1 și 57^2 urmând a se aplica în mod corespunzător după soluționarea sesizării. (la 09-07-2019, Sectiunea a 7-a din Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 27, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 58 Candidații declarați "respins" la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant nu pot ocupa, în baza notei finale obținute la respectivul concurs, alte posturi vacante în aceeași unitate sau în alte unități.  +  Secţiunea a 8-a Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant  +  Articolul 59(1) Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a postului vacant prin rechemare în activitate sau încadrare directă conține următoarele documente: (la 29-01-2019, Partea introductivă a alineatului (1) din Articolul 59 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 55, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) a) cererea de înscriere și CV;b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;c) copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare și/sau altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă și, dacă este cazul, ale livretului militar;d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;e) autobiografia și tabelul nominal cu rudele candidatului și soțul/soția candidatului;f) extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar; (la 29-01-2019, Litera f), alin. (1) din Articolul 59 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 56, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) g) o fotografie color 9x12 cm:h) fișa medicală-tip de încadrare în MAI;i) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare.(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susținerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuții în domeniul psihologic. (la 09-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 59 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 28, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (3) În urma desfășurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidaților declarați "admis":a) nota de cunoaștere:b) procesele-verbale de distrugere privind rezultatele verificărilor efectuate prin intermediul structurilor de cazier judiciar, evidență operativă și evidențele speciale ale Poliției Române și ale Serviciului Român de Informații pentru persoanele menționate în tabelul nominal cu rudele și soțul/soția candidatului.  +  Articolul 60(1) Dosarul de recrutare în vederea participării la concursul de ocupare a unui post de conducere vacant, conține următoarele documente:a) cererea de înscriere și CV;b) copii ale actului de identitate și ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;c) adeverință care conține rezultatul ultimului examen medical de bilanț eliberată de medicul de unitate;d) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;e) alte documente solicitate în anunțul de concurs, dacă este cazul.(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susținerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuții în domeniul psihologic. (la 09-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 60 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 29, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (3) În urma desfășurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidatului declarat «admis» actualizarea notei de cunoaștere. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 60 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 57, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 61(1) Dosarul de recrutare în vederea participării maiștrilor militari/subofițerilor la concursul pentru ocuparea unui post de execuție vacant prin trecere în corpul ofițerilor, conține următoarele documente:a) cererea de înscriere și CV;b) copii ale documentelor care atestă nivelul și specializarea studiilor impuse de cerințele postului;c) copie a actului de identitate; (la 29-01-2019, Litera c) din Alineatul (1) , Articolul 61 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 58, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) d) copii ale certificatului de naștere al candidatului, soțului/soției și fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum și, după caz, ale hotărârilor judecătorești privind starea civilă;e) declarația de confirmare a cunoașterii și acceptării condițiilor de recrutare;f) alte documente solicitate în anunțul de concurs, dacă este cazul.(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare, anterior desfășurării concursului prevăzut la alin. (1), introduce în dosarul de recrutare avizul psihologic.(3) În urma desfășurării concursului prevăzut la alin. (1), compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare al candidatului declarat «admis» actualizarea notei de cunoaștere. (la 29-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 61 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 59, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62(1) Copiile documentelor prevăzute la art. 59-61 se certifică pentru conformitate cu originalul prezentat de candidat și se semnează de persoana desemnată și de candidat. Originalul documentelor prezentate se restituie candidatului după certificarea copiilor. (la 29-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 62 , Sectiunea a 8-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost modificat de Punctul 60, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) (2) Documentele prevăzute la art. 59 - 61 pot fi depuse și în copie legalizată, situație în care activitățile prevăzute la alin. (1) nu se mai realizează.(3) Extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către compartimentul cu sarcini de recrutare, pe baza consimțământului expres al candidatului. Extrasul poate fi înlocuit și de un certificat de cazier judiciar, în termen de valabilitate, depus de candidat.  +  Secţiunea a 9-a Condiții privind ocuparea posturilor de specialitate prevăzute cu profesii/ocupații reglementate prin statute profesionale distincte  +  Articolul 63(1) La încadrarea ca ofițer, maistru militar sau subofițer în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupații reglementate prin statute profesionale distincte se vor aplica și cerințele acestor prevederi legale, în măsura în care nu intră în contradicție cu Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.(2) Ocuparea posturilor de cadru militar prevăzute cu funcții didactice universitare se realizează potrivit procedurilor prevăzute de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cu respectarea condițiilor și criteriilor prevăzute de Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare.(3) Pe perioada mandatului pentru ocuparea funcției didactice universitare de conducere, cadrului militar i se rezervă funcția didactică deținută anterior.  +  Articolul 63^1Recrutarea și selecționarea cadrelor militare, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Direcției generale de protecție internă, se realizează în condițiile prevăzute de prezentul ordin, în măsura în care, prin alte acte normative, emise în limitele stabilite de lege, nu se dispune altfel. (la 29-01-2019, Secțiunea a 9-a din Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 61, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 10-a Alte reguli privind organizarea și desfășurarea concursului  +  Articolul 64(1) Persoanele care au stabilit componența comisiilor de concurs, precum și președinții acestora pot emite precizări cu privire la desfășurarea concursului, pe care le aduc la cunoștința candidaților, în timp util.(2) În situația prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b), persoana care a stabilit componența comisiei centrale de concurs, precum și președintele acesteia pot emite precizări pentru asigurarea desfășurării în aceleași condiții a concursului. (la 09-07-2019, Articolul 64 din Sectiunea a 10-a , Capitolul II , Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 30, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )  +  Articolul 65 Pentru înregistrarea probelor de concurs în condițiile prezentei anexe, compartimentul de resurse umane al unității organizatoare poate solicita sprijinul structurii cu atribuții în domeniul comunicațiilor/informatică/similar.  +  Capitolul III Ocuparea posturilor vacante prin transfer din instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională (la 29-01-2019, Anexa 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale privind transferul cadrului militar din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională (la 29-01-2019, Capitolul III, anexa 3 a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 66(1) Transferul cadrului militar din instituțiile de apărare, ordine publică și securitate națională se realizează:a) în interesul serviciului;b) la cererea cadrului militar.(2) Inițierea procedurii de ocupare a postului vacant prin transfer în interesul serviciului sau la cerere se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea conducătorului unității cesionare, înaintată pe cale ierarhică. Aprobarea este valabilă pe parcursul exercițiului bugetar anual în care a fost acordată. (la 29-01-2019, Secțiunea 1, Capitolul III, anexa 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 67Transferul se poate realiza numai în situația în care cadrul militar îndeplinește condițiile legale, criteriile specifice și cerințele de ocupare prevăzute în fișa postului vacant. (la 29-01-2019, Sectiunea 1 din Capitolul III , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Dispoziții privind transferul în interesul serviciului (la 29-01-2019, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 68Transferul în interesul serviciului se poate realiza numai cu acordul scris al cadrului militar. (la 29-01-2019, Secțiunea a 2-a, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 69În vederea fundamentării deciziei privind transferul, șeful unității cesionare realizează un interviu cu cadrul militar. (la 29-01-2019, Secțiunea a 2-a, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 3-a Dispoziții privind transferul la cerere (la 29-01-2019, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 70(1) În vederea ocupării postului vacant prin transfer la cerere, după obținerea aprobării în condițiile art. 66 alin. (2), șeful unității cesionare constituie, pentru susținerea interviului, o comisie formată dintr-un număr impar de membri.(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții:a) întocmește anunțul privind ocuparea prin transfer la cerere a posturilor vacante;b) verifică îndeplinirea de către cadrele militare a condițiilor legale, criteriilor specifice și condițiilor de ocupare prevăzute în fișa postului vacant;c) susține interviul cu cadrele militare;d) semnează procesul-verbal care conține concluziile procedurii parcurse și îl prezintă șefului unității, în vederea dispunerii măsurilor, potrivit competențelor. (la 29-01-2019, Secțiunea a 3-a, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 71(1) Anunțul privind ocuparea prin transfer la cerere a posturilor vacante se afișează la sediul unității și se postează, prin grija compartimentului de resurse umane, pe pagina de internet a unității sau a eșalonului superior ori, dacă aceasta nu există ori nu este operațională, în presa scrisă.(2) Anunțul prevăzut la alin. (1) se face cu cel puțin 30 de zile înainte de data stabilită pentru susținerea interviului și conține următoarele elemente:a) denumirea postului pentru care se organizează procedura de ocupare prin transfer la cerere și cerințele pentru ocuparea acestuia, stabilite potrivit prevederilor din fișa postului;b) documentele care se depun de cadrul militar împreună cu cererea de transfer, datele de contact, faptul că fișa postului pentru care s-a demarat procedura de ocupare prin transfer la cerere poate fi consultată de către cadrele militare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția informațiilor clasificate;c) data susținerii interviului;d) alte elemente, dacă este cazul.(3) Cadrele militare interesate depun cerea de transfer, împreună cu documentele specificate în anunțul prevăzut la alin. (1), cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii interviului.(4) Dispozițiile art. 22 alin. (6) se aplică în mod corespunzător. (la 29-01-2019, Secțiunea a 3-a, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 4-a Dispoziții comune privind transferul în interesul serviciului și la cerere (la 29-01-2019, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completat de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 72Aprobarea transferului se realizează de către ministrul afacerilor interne, la propunerea conducătorului unității cesionare, înaintată pe cale ierarhică. (la 29-01-2019, Secțiunea a 4-a, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 73În situația în care a fost adoptată decizia privind transferul, ministrul afacerilor interne solicită conducătorului instituției în care este încadrat cadrul militar emiterea ordinului privind efectuarea transferului. (la 29-01-2019, Secțiunea a 4-a, Capitolul III din Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 62, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )  +  Articolul 74La solicitarea candidaților, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni și cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs. (la 09-07-2019, Sectiunea a 4-a din Capitolul III , Anexa nr. 3 a fost completată de Punctul 31, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 3^1
  PROBELE, NORMELE ȘI BAREMELE
  pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile
  pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI,
  precum și pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute a fi încadrate cu personal militar,
  cu excepția candidaților la concursurile de admitere pe locurile destinate Inspectoratului General
  pentru Situații de Urgență sau la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante
  prevăzute în statele de organizare ale acestuia și ale unităților subordonate
  I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea traseului practic-aplicativ.2. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).3. Este declarat „promovat“ candidatul care îndeplinește baremul minim de 2’25“. Performanța obținută de candidați și calificativul acordat („promovat“, „nepromovat“) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.4. Pe timpul susținerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „nepromovat“. Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.6. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.7. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfășurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite.8. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.9. Înaintea parcurgerii traseului practic aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare.10. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.NOTĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIȚIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚEI FIZICE (PE TIMPUL PLOILOR TORENȚIALE, PE TIMP DE CEAȚĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIȚII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂȘOARĂ ÎN SALA DE SPORT.DESFĂȘURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL PREȘEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂȘURA ÎN CONDIȚII NORMALE. CANDIDAȚII VOR FI ANUNȚAȚI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ APARĂ.II. ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROBEI „TRASEU PRACTIC-APLICATIV“A. Precizări generale referitoare la proba traseu practic-aplicativ1. Candidații trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ și elementele care îl compun și să abordeze obligatoriu toate obstacolele, în ordinea stabilită, conform schiței de mai jos*). Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin și adunate la timpul realizat. În situația în care candidatul nu parcurge un obstacol va fi declarat „nepromovat“. Notă
  *) Schița este reprodusă în facsimil.
  2. În situația constituirii mai multor subcomisii, suprafața și condițiile de amenajare și desfășurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezența a cel puțin 2 candidați martori.
  B. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a modului de evaluare a execuției:1. Săritura în lungime de pe loc (obstacolul nr. 1):De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, în spațiul delimitat. În situația în care se calcă linia de start, se depășește lateral spațiul delimitat sau nu este îndeplinit baremul minim obligatoriu, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să execute săritura este declarat „nepromovat“.Cronometrarea începe la prima mișcare a candidatului. Barem minim: 1,80 metri.2. Alergare 18 metri3. Ocolire jalon4. Alergare 8 metri5. Trecerea prin pas sărit peste saltea (obstacolul nr. 2):După executarea săriturii în lungime de pe loc, de la locul de aterizare, se continuă cu alergare, trecerea prin pas sărit peste saltea după trecerea peste obstacol în mod corect. În situația în care, pe timpul alergării, se ating marginile saltelei, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să execute săritura sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 m, lățime = 1 m, grosime = 3-5 cm.6. Alergare 10 metri7. Ocolire jalon8. Alergare 4 metri9. Două rostogoliri succesive înainte (obstacolul nr. 3):Din alergare, candidatul va executa 2 (două) rostogoliri succesive înainte. În situația în care, pe timpul execuției, se depășește spațiul saltelelor cu întreg corpul, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză executarea rostogolirilor sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 m, lățime = 1 m10. Alergare 5 metri11. Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică cu transport de greutăți (obstacolul nr. 4):Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 5 kilograme fiecare, depozitate în fața băncii de gimnastică la 0,50 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, coborârea și depozitarea greutăților pe sol. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul atinge solul, scapă una din greutăți sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză executarea deplasării sau transportul de greutăți pe tot parcursul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: lungime = 4 m, lățime = 0,25 m, înălțimea de la sol în partea superioară = 0,30 m12. Alergare 2 metri13. Ocolire jalon14. Alergare 20 de metri15. Ocolire jalon16. Deplasare între șicane (obstacolul nr. 5):Candidatul se deplasează fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 m, lățimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea și lățimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.17. Ocolire jalon18. Alergare 10 metri19. Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 6):Din alergare, candidatul va executa bătaia pe ambele picioare, sprijin pe obstacol cu ambele mâini și săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică. Abordarea obstacolului presupune cel puțin urcarea pe aparat, traversarea acestuia și coborârea pe la capătul depărtat. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălțime capră de gimnastică = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice.20. Alergare 2 metri21. Ocolire jalon22. Alergare 2 metri23. Trecerea pe sub un obstacol marcat (obstacolul nr. 7):Din alergare, candidatul se deplasează pe sub un obstacol marcat, acoperit și închis la ieșire. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale obstacolului: lățime = 1 m, înălțime = 0,80 m, lungime = 4 m24. Alergare 4 metri25. Escaladarea unei lăzi de gimnastică (obstacolul nr. 8):Din alergare, candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere. Parcurgerea obstacolului în alt mod decât cel descris duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde a candidatului. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungime = 1,60 m, lățimea părții superioare = 0,40 m, înălțime = 1,20 m. La acest obstacol nu se vor folosi trambuline elastice și saltele de gimnastică.26. Alergare 4 metri27. Ocolire jalon28. Alergare 10 metri29. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9):Din alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de sosire. În situația în care candidatul trece linia de sosire fără manechin este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanța de parcurs = 10 m, înălțimea manechinului = 1,60 m, lățimea umerilor manechinului = 0,60 m, greutatea manechinului = 40 kg.30. Ocolire jalon 31. Aruncarea mingii de handbal de pe loc la țintă (obstacolul nr. 10):Candidații se vor opri în fața pragului dispus transversal pe direcția de aruncare și vor arunca la ținta aflată la 7 (șapte) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziție. O aruncare este considerată reușită dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte de țintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se doar în situația în care prima aruncare este nereușită. În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre înainte/înapoi, cu depășirea pragului care delimitează sectorul de aruncare, candidatul se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu și mai are dreptul la o singură aruncare. Dacă și la următoarea încercare va repeta una dintre situațiile prevăzute anterior, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză parcurgerea obstacolului sau ocolește obstacolul este declarat „nepromovat“.Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 m, lățimea = 0,10 m. Ținta este dispusă la o distanță de 7 metri de prag (linia de aruncare). Caracteristici tehnice ale țintei: lungime = 1 m, lățimea = 1 m, dispusă la 1 m de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă).Pentru aruncare se vor utiliza 2 (două) mingi de handbal, tip 3.32. Alergare 20 metri33. Navetă 10 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane (obstacolul nr. 11):Din alergare, candidatul ridică un jalon și aleargă cu acesta până la o linie aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul și preia un alt jalon de culoare diferită și revine în alergare 20 de metri. Se efectuează 5 cicluri dus-întors.În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. În situația neschimbării culorii în mod succesiv după parcurgerea fiecărei distanțe de 20 de metri, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. În situația în care candidatul refuză să parcurgă distanța precizată sau trece linia de sosire fără jalon, este declarat „nepromovat“. Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 m, lățimea culoarului = 1,00 m, 10 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (de exemplu: 5 de culoare roșie, 5 de culoare verde), distribuite câte 5 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Toată lungimea și lățimea obstacolului vor fi delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.Pentru ca traseul practic-aplicativ să poată fi parcurs de 2 candidați, obstacolul nr. 11 se amenajează de două ori, pe două culoare distincte.34. Sosire
  (la 22-11-2017, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 32 al art. II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 9 iulie 2019, anexa nr. 3^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3^1
  Proba, normele și baremele
  pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea în instituțiile de învățământ
   care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI, precum și pentru ocuparea posturilor vacante
  prevăzute a fi încadrate cu personal militar, cu excepția candidaților la concursurile de admitere
  pe locurile destinate Inspectoratului General pentru Situații de Urgență sau la concursurile
  pentru ocuparea posturilor vacante prevăzute în statele de organizare ale acestuia și ale unităților subordonate
  I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ și a elementelor care îl compun și abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței de mai jos. Parcurgerea unui obstacol în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/obstacol a candidatului sau, în situațiile expres precizate în cadrul prezentei anexe, eliminarea din concurs și declararea "nepromovat". La final, penalizările acumulate sunt consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin și adunate la timpul realizat, în situația în care candidatul nu parcurge un obstacol este declarat "nepromovat".2. În situația constituirii mai multor subcomisii, suprafața și condițiile de amenajare și desfășurare a traseelor practic-aplicative sunt identice.3. Proba se desfășoară numai în săli de sport.4. În cazul în care temperatura ambientală sau condițiile sălii sunt improprii (plouă în interior, lipsă încălzire etc.) desfășurarea probei se poate amâna, la propunerea subcomisiei/comisiei, cu acordul președintelui subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfășura în condiții normale. Candidații sunt anunțați cu privire la modificările apărute în Graficul concursului.5. Măsurarea obstacolelor se face la sol, la baza aparatului, de la marginea exterioară acestuia în sensul de parcurgere a traseului, cu excepția situațiilor în care prezenta anexă reglementează altfel.6. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată condițiilor de desfășurare a probelor în sala de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).7. Este declarat "promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim de 3'20". Performanța obținută de candidați și calificativul acordat ("promovat", "nepromovat") se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 27 la ordin.8. Pe timpul și după susținerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.9. Abandonul, accidentarea, neîndeplinirea baremului minim sau ieșirea de pe traseul marcat duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.10. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.11. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, așteptării pentru executarea probei, pe timpul și după desfășurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuțiile greșite.12. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.13. Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare.14. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.15. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.16. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezența a cel puțin doi martori din rândul candidaților.17. Pe timpul desfășurării probei, nu sunt admise indicații metodice din partea organizatorilor.18. Traseul practic-aplicativ conține un număr de 12 obstacole.II. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a modului de evaluare a execuției:1. Obstacolul nr. 1 (Săritura în lungime de pe loc): De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul execută săritura în lungime de pe loc, respectiv flexarea genunchilor și balansarea brațelor înapoi, impulsia cu ambele picioare în sol și tragerea brațelor înainte, zborul și aterizarea pe ambele picioare, în spațiul delimitat, fără atingerea liniei de start.1.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. calcă linia de start;b. calcă în spațiul delimitat de linia de 1,80 m și 2,00 m, inclusiv linia de 2,00 m;c. rezultatul înregistrat este între 1,80 și 2,00 metri.1.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză să execute săritura;b. ocolește obstacolul;c. se desprinde de pe sol prin pas sărit;d. pornește în alergare;e. depășește lateral spațiul delimitat;f. nu îndeplinește performanța minimă de 1,80 metri. Cronometrarea începe la desprinderea de pe sol a candidatului. Caracteristici tehnice ale obstacolului: linia de start, linia de la 1,80 metri, linia de la 2,00 metri. Lățimea culoarului = 1,20 metri.2. Deplasare 18 metri.3. Ocolire jalon, spre stânga.4. Deplasare 8 metri.5. Obstacolul nr. 2 (Trecerea prin pas sărit peste saltea): Candidatul execută trecerea prin pas sărit peste saltea.5.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare.5.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză să execute săritura;b. calcă interiorul suprafeței saltelei cu toată talpa;c. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;d. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale saltelei: lungime = 2 metri, lățime = 1 metru, grosime = 3-5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lățimea de 2 centimetri. Lățimea culoarului = 1,20 metri.6. Deplasare 10 metri.7. Ocolire jalon, spre dreapta.8. Deplasare 3 metri.9. Obstacolul nr. 3 (Două rostogoliri succesive înainte, peste cap, pe saltea): Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte.9.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care depășește, în lateral, o singură dată, spațiul saltelelor, cu orice parte a corpului.9.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză executarea rostogolirilor;b. depășește în lateral spațiul saltelelor a doua oară;c. execută o singură rostogolire;d. nu efectuează rostogolirile peste cap;e. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale sectorului: lungime = 4 metri, lățime = 1 metru. Lățimea culoarului = 1,20 metri.10. Deplasare 8 metri.11. Obstacolul nr. 4 (Deplasarea în echilibru pe banca de gimnastică, dispusă în formă L, cu transport de greutăți): Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți de câte 10 kilograme fiecare, depozitate în fața băncii de gimnastică, într-un spațiu de dimensiunea de 0,60 x 0,60 metri, urcarea pe banca de gimnastică, deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, depozitarea greutăților într-un stativ cu înălțimea de la podea de 1,90 metri, respectiv 1,60 metri de la nivelul superior al băncii și coborârea. Banca de gimnastică se parcurge, prin deplasare, începând cu latura lungă și se continuă cu latura scurtă, în continuarea acesteia, spre stânga.11.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. atinge solul;b. cade de pe aparat;c. scapă una dintre greutăți sau pe ambele, o singură dată, situație în care, după ridicarea greutății/greutăților reia deplasarea pe banca de gimnastică din locul în care a/le-a scăpat greutatea/greutățile.11.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză executarea deplasării;b. refuză transportul simultan de greutăți pe tot parcursul obstacolului;c. refuză sau nu reușește depozitarea ambelor greutăți simultan la o înălțime de 1,60 metri de la nivelul superior al băncii;d. aruncă una sau ambele greutăți;e. cade de pe aparat a doua oară;f. scapă una sau ambele greutăți a doua oară;g. răstoarnă banca în timpul deplasării;h. dărâmă stativul de depozitare a greutăților;i. ocolește obstacolul;j. refuză reluarea abordării obstacolului din locul indicat. Caracteristici tehnice ale băncii de gimnastică: forma L, latura lungă dispusă perpendicular pe latura scurtă, lungime totală = 6 metri; latura lungă = 4 metri, latura scurtă 2 metri, lățime = 0,25 metri, înălțimea de la sol în partea superioară = 0,30 metri. Caracteristici tehnice ale stativului: lungime = 0,50 metri, lățime = 0,50 metri, înălțimea de la sol în partea superioară = 1,90 metri. Caracteristici tehnice ale spațiului de depozitare a ganterelor: lungime = 0,60 metri, lățime = 0,60 metri. Lățimea culoarului = 1,20 metri.12. Deplasare 19,75 metri.13. Ocolire jalon, spre dreapta.14. Obstacolul nr. 5 (Deplasare între șicane): Candidatul se deplasează pe o distanță de 10 metri, ocolește jalonul spre stânga și se deplasează 10 metri, fără a se sprijini pe jaloane sau a le doborî.14.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. se dezechilibrează și atinge solul cu orice parte a corpului;b. atinge jaloanele fără a afecta structura traseului;c. deplasează jaloanele fără a afecta structura traseului;d. se sprijină pe jaloane fără a afecta structura traseului.14.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză să parcurgă distanța precizată;b. se sprijină pe jaloane cu afectarea structurii traseului;c. dărâmă jaloanele cu afectarea structurii traseului;d. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 10 metri, jaloane tip con, din polietilenă. Lungimea și lățimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță. Lățimea culoarului = 1,20 metri.15. Ocolire jalon spre dreapta.16. Deplasare 10 metri.17. Obstacolul nr. 6 (Săritura în sprijin depărtat peste capra de gimnastică): Din deplasare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică și aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului.17.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. nu efectuează bătaia pe ambele picioare;b. se sprijină pe obstacol cu o singură mână;c. atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepția mâinilor pentru sprijinul săriturii;d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor.17.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. se oprește în fața obstacolului;c. dărâmă obstacolul;d. aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;e. încalecă sau/și se cațără pe obstacol;f. rămâne pe obstacol;g. reia elanul;h. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: înălțime capră de gimnastică (de la podea până la limita exterioară a părții superioare) = 1,30 metri, 2 (două) saltele de gimnastică dispuse succesiv la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Lățimea culoarului = 2,30 metri.18. Deplasare 2 metri.19. Ocolire jalon, spre stânga.20. Obstacolul nr. 7 (Trecerea pe sub un obstacol marcat): Candidatul traversează obstacolul acoperit și închis cu material textil opac, la intrare și la ieșire.20.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care deplasează/mișcă din loc tunelul.20.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. se oprește în tunel;c. iese prin lateral;d. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: tub rigid cu diametrul de 0,70 metri, lungime = 6 metri, acoperit și închis cu material textil opac, la intrare și la ieșire. Lățimea culoarului = 1,60 metri.21. Deplasare 4 metri.22. Obstacolul nr. 8 (Escaladarea unei lăzi de gimnastică): Candidatul execută escaladarea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează în picioare și continuă deplasarea.22.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor.22.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. dărâmă obstacolul;c. reia elanul;d. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale lăzii de gimnastică: lungimea părții superioare = 1,60 metri, lățimea părții superioare = 0,40 metri, înălțime de la podea până la limita exterioară a părții superioare = 1,60 metri. O saltea de gimnastică la aterizare. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice. Lățimea culoarului = 1,60 metri.23. Deplasare 2 metri.24. Ocolire jalon, spre dreapta.25. Deplasare 10 metri.26. Obstacolul nr. 9 (Transportul unui manechin prin târâre): Candidatul se întoarce și execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Manechinul este poziționat cu picioarele la linia de start și capul pe sensul de deplasare. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu jalonul poziționat la 5 metri, ocolește jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta și continuă deplasarea înapoi la linia de plecare, picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de plecare.26.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor;b. atinge jalonul fără a afecta structura traseului;c. scapă manechinul.26.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. refuză reluarea prizei corecte;c. depășește spațiul delimitat lateral;d. doboară jalonul;e. execută priza în alt mod și pe alte părți ale manechinului;f. ocolește obstacolul;g. trece linia de sosire fără manechin. Caracteristici tehnice ale obstacolului: distanța de parcurs = 2x5 metri, înălțimea manechinului = 1,60 metri, lățimea umerilor manechinului = 0,60 metri, greutatea manechinului = 60 kg. Lățimea culoarului = 1,60 metri.27. Deplasare 10 metri28. Ocolire jalon, spre stânga.29. Obstacolul nr. 10 (Aruncarea mingii de handbal de pe loc la țintă): Candidații se opresc în fața pragului/liniei dispus/e transversal pe direcția de aruncare și aruncă la ținta aflată la 10 (zece) metri, prin procedeul azvârlire, cu o singură mână, una dintre cele 2 mingi de handbal avute la dispoziție. O aruncare este considerată reușită dacă mingea a atins ținta, cu condiția să nu fi atins solul înainte de țintă. Fiecare candidat are dreptul la două încercări, a doua încercare executându-se obligatoriu doar în situația în care prima aruncare este nereușită. În situația în care, la prima aruncare, mingea nu atinge ținta, atinge solul înainte de țintă, este scăpată spre înainte/înapoi/lateral sau se depășește pragul/linia de aruncare, candidatul se oprește la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu și mai are dreptul la o singură aruncare.29.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde dacă și la a doua încercare repetă una dintre următoarele situații:a. mingea nu atinge ținta;b. mingea atinge solul înainte de țintă;c. scapă mingea spre înainte/înapoi/lateral;d. depășește pragul/linia de aruncare.29.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză să arunce mingea/mingile;b. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale liniei de aruncare: lungime = 1,20 metri, lățimea = 0,10 metri. Ținta este dispusă la o distanță de 10 metri de prag/linia de aruncare. Caracteristici tehnice ale țintei: lungime = 1 metru, lățimea = 1 metru, dispusă la 1 metru de sol (măsurată de la sol până la baza inferioară, fixă). Pentru aruncare se utilizează 2 (două) mingi de handbal, tip 3. Lățimea culoarului = 2,00 metri.30. Deplasare 10 metri.31. Obstacolul nr. 11 (Detentă pe verticală): Din deplasare, candidatul sare și atinge un obiect suspendat de la sol. Fiecare candidat are dreptul la o singură încercare.31.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care atinge solul cu orice parte a corpului, cu excepția tălpii piciorului.32.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. reia parcurgerea obstacolului;c. reia elanul;d. ocolește obstacolul;e. nu atinge obiectul suspendat. Caracteristici tehnice ale obstacolului: obiectul suspendat = o minge de tenis de câmp suspendată la o înălțime de 2,55 metri, măsurați de la sol până la baza inferioară a obiectului. Lățimea culoarului = 2,00 metri.33. Deplasare 10 metri.34. Obstacolul nr. 12 (Navetă 12 repetări x 20 de metri cu transport de jaloane): Din deplasare, candidatul ridică un jalon și se deplasează cu acesta până la o linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, depune jalonul după linia de demarcare și preia un alt jalon de culoare diferită, cu care revine în alergare până la cealaltă linie de demarcare aflată la 20 de metri distanță, după care se depune jalonul. Se efectuează 6 cicluri dus-întors. După fiecare deplasare pe distanța de 20 de metri, jaloanele se depun succesiv, prin suprapunere, după linia de demarcare.34.1. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde, o singură dată, în următoarele situații:a. se dezechilibrează și cade;b. scapă jalonul în interiorul culoarului de alergare.34.2. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză să parcurgă distanța precizată;b. refuză să ridice jaloanele în poziție verticală, la căderea acestora;c. ocolește obstacolul;d. scapă jalonul în afara culoarului de alergare;e. nu așează jaloanele succesiv, prin suprapunere;f. trece linia de sosire fără jalon sau cu jalon de culoare diferită;g. efectuează o navetă fără ca jaloanele depuse să fie în poziție verticală. Caracteristici tehnice ale obstacolului: lungime = 20 metri, lățimea culoarului = 2,00 metri, 12 jaloane tip con, din polietilenă, având 2 culori diferite în proporții egale (ex.: 6 de culoare roșie, 6 de culoare verde), distribuite câte 6 din aceeași culoare la fiecare dintre cele două capete ale culoarului. Lungimea și lățimea obstacolului sunt delimitate vizibil astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță. Sosire. Cronometrul evaluatorului se oprește în momentul în care toate jaloanele sunt așezate în modul descris, după linia de demarcare, cu excepția ultimului jalon cu care candidatul trece linia de sosire.
   +  Anexa nr. 3^2
  PROBA, NORMELE ȘI BAREMELE
  pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile pentru admiterea
  în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar pentru nevoile MAI,
  pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,
  precum și pentru ocuparea posturilor vacante din statele de organizare ale
  Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia,
  prevăzute a fi încadrate cu personal militar
  I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice a candidațilorEvaluarea performanței fizice se realizează prin susținerea probei unice „traseu practic-aplicativ“, cu caracter eliminatoriu.II. Organizarea și desfășurarea probeiPrecizări generale referitoare la proba „traseu practic-aplicativ“Desfășurarea probei:1. Candidații trebuie să parcurgă în întregime traseul practic-aplicativ și elementele care îl compun și să abordeze obligatoriu toate segmentele, în ordinea stabilită, conform schiței de mai jos*). Parcurgerea unui segment, în alt mod decât cel descris, duce la penalizarea cu 3 (trei) secunde/segment a candidatului, la final penalizările acumulate fiind consemnate în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin și adunate la timpul cronometrat. Refuzul parcurgerii unui segment de către un candidat duce la eliminarea acestuia din concurs, fapt ce se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. Notă
  *) Schița este reprodusă în facsimil.
  2. Traseul aplicativ va fi amenajat prin grija organizatorului, iar, în situația constituirii mai multor subcomisii de concurs, suprafața și condițiile de amenajare și desfășurare a traseelor practic-aplicative vor fi identice.3. Fiecare candidat parcurge traseul aplicativ în prezența a cel puțin doi martori din rândul candidaților. NOTĂ: ÎN CAZUL ÎN CARE CONDIȚIILE METEOROLOGICE ÎMPIEDICĂ ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR DE EVALUARE A PERFORMANȚEI FIZICE (PE TIMPUL PLOILOR TORENȚIALE, PE TIMP DE CEAȚĂ, LA TEMPERATURI DE PESTE +30°C SAU SUB 0°C ORI ÎN ALTE CONDIȚII DE NATURĂ SĂ FAVORIZEZE PRODUCEREA DE ACCIDENTE), ACESTEA SE DESFĂȘOARĂ ÎN SALA DE SPORT. DESFĂȘURAREA PROBEI SE POATE AMÂNA, LA PROPUNEREA COMISIEI, CU ACORDUL PREȘEDINTELUI COMISIEI, PÂNĂ LA MOMENTUL CÂND PROBA SE POATE DESFĂȘURA ÎN CONDIȚII NORMALE. CANDIDAȚII VOR FI ANUNȚAȚI DE MODIFICĂRILE CARE POT SĂ APARĂ. DESCRIEREA ELEMENTELOR CE COMPUN TRASEUL PRACTIC-APLICATIV, A ALGORITMULUI DE DESFĂȘURARE ȘI A MODULUI DE EVALUARE A EXECUȚIEI:SEGMENTUL NR. 1: ALERGARE (până la limita de 20 de metri)De la linia de START, la semnalul evaluatorului, candidatul pornește alergarea de viteză cu start din picioare.Cronometrarea începe la prima mișcare a candidatului.Segmentul nr. 2: Ridicarea a 2 (două) greutăți de pe sol, urcarea pe banca de gimnastică și deplasarea în echilibru cu transportul simultan al greutăților, coborârea și amplasarea greutăților pe sol, continuarea alergării 2 metri Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, diferența fiind determinată de întoarcerile de la capetele culoarelor. Se execută ridicarea celor 2 (două) greutăți/gantere de câte 5 kilograme fiecare, amplasate într-un loc marcat, situat la distanța de 20 metri de la linia de start și 50 cm față de prima bancă de gimnastică și se continuă deplasarea cu transport de greutăți pe ansamblul de două bănci de gimnastică, așezate una în continuarea celeilalte, coborârea și amplasarea greutăților pe sol în spațiul marcat și se continuă alergarea.În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade de pe bancă, scapă una din greutăți sau pe ambele, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde pentru fiecare greșeală.În situația în care candidatul cade de pe bancă, acesta va urca pe bancă la poziția în care a părăsit-o și continuă proba.În situația în care candidatul scapă una sau ambele greutăți, acesta va fi obligat să ridice greutatea/greutățile și să continue parcurgerea segmentului urcând pe bancă în poziția la care a scăpat greutățile. În această situația coborârea de pe bancă nu se penalizează.Caracteristici tehnice ale ansamblului de bănci de gimnastică: lungime = 6 m, lățime = 0,26 m, înălțimea de la sol la partea superioară = 0,33 m;Segmentul nr. 3: Deplasare prin „aparatul de trecere prin spații înguste“ și revenirea candidatului în poziție de alergare (2 metri)Din alergare, candidatul se apleacă și se deplasează pe sub un obstacol marcat, printr-un procedeu la alegere. După executarea trecerii prin obstacol, concurentul se ridică, având la dispoziție 2 metri pentru a reveni cu poziția corpului la normal și să continue traseul.Caracteristici tehnice ale obstacolului: lățime = 0,70 m, înălțime = 0,70 m, lungime = 5,4 m. Suprafața solului de sub aparat trebuie să fie netedă, obstacolul va fi acoperit cu o foaie de cort, obturând vizibilitatea în timpul execuției.Segmentul nr. 4: Deplasare între șicaneCandidatul se deplasează, fără a avea dreptul de a se sprijini pe jaloane. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează și cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat. Caracteristici tehnice ale segmentului: lungime = 3 x 10 m, lățimea culoarului = 1,20 m, jaloane tip con, din polietilenă. Toată lungimea și lățimea obstacolului va fi delimitată vizibil, astfel încât candidatul să parcurgă întreaga distanță.Segmentul nr. 5: Escaladarea/Trecerea peste calul de gimnastică de 1,10 mDin alergare, candidatul execută escaladarea/trecerea obstacolului așezat transversal pe direcția de deplasare, printrun procedeu la alegere. După executarea trecerii peste calul de gimnastică, de la locul de aterizare, se continuă traseul cu alergare 10 metri.Ocolirea prin lateral sau pe sub a obstacolului duce la declararea candidatului „NEPROMOVAT“ și consemnarea în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. Stilul de escaladare/trecere este la alegerea executantului. Caracteristici tehnice ale calului de gimnastică: lungime = 1,55 m, lățimea părții superioare = 0,30 m, înălțime = 1,10 m.Lungimea acestui segment va fi de 10 metri, distanța parcursă la întoarcerea de la capătul culoarului fiind inclusă în distanța segmentului.Segmentul nr. 6: Săritură din alergare peste un obstacol marcat și alergare 5 metri pe direcția oblic înainteDin alergare se execută trecerea prin pas sărit peste obstacol în mod corect și se continuă alergarea. În situația în care, pe timpul alergării, se ating marginile superioare ale obstacolului, candidatul va fi penalizat cu 3 (trei) secunde. Caracteristici tehnice ale obstacolului: gard cu lungime = 2 m, lățimea părții superioare = 10 cm, înălțime = 70 cm.Segmentul nr. 7: Escaladarea unei scări poziționate în unghi de înclinare față de verticală de 30° și coborârea de pe scară, sprijinită de perete, și continuarea alergării pe distanța de 5 metri (pe direcția oblic)Scara este sprijinită de perete, iar alergarea se va executa pe direcția de deplasare, oblic, astfel încât să fie respectată distanța de 5 metri până la scară și 5 metri după ce se coboară treptele.Urcarea și coborârea pe/de pe scară se fac treaptă cu treaptă, 5 trepte, la a cincea treaptă candidatul se va poziționa cu ambele picioare pe treaptă după care va începe coborârea, iar apoi se continuă alergarea, conform traseului marcat.Dacă candidatul atinge solul înainte de a coborî cele 5 trepte, va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.Segmentul nr. 8: Alergare cu schimbări de direcție pe un segment de 5 metri, mutarea a 2 stingătoare P6, dintr-un loc în altulDupă coborârea de pe scară și atingerea solului se continuă alergarea, oblic, pe direcția traseului marcat și se urmărește mutarea a 2 stingătoare P6, așezate în două locuri fixe, marcate, la distanță de 2 metri unul față de altul. Deplasarea se face cu schimbare de direcție, se ridică stingătorul 1 așezat în unghi de 45° în partea dreaptă față de direcția de deplasare, se mută lângă stingătorul 2 din partea stângă (în loc marcat), iar stingătorul 2 așezat în unghi de 45° în partea stângă se mută în partea dreaptă, în al treilea loc marcat.Dacă stingătorul cade, acesta se ridică de către candidat și se poziționează în locul marcat fără ca executantul să fie penalizat. Procedeul se execută cu o singură mână. În cazul în care candidatul se ajută și de a doua mână, acesta va fi penalizat cu 3 (trei) secunde.Lungimea segmentului este de 5 metri, delimitat prin praguri de departajare a segmentului, distanța parcursă de candidat fiind de 6 metri.Segmentul nr. 9: Conducerea prin rostogolire a unei mingi medicinale (de formă rotundă) pe distanța de 5 metriCandidatul se va opri în fața pragului dispus transversal pe direcția de deplasare și va conduce prin procedeul rostogolire, cu o singură mână, mingea avută la dispoziție spre pragul marcat, aflat la 5 (cinci) metri. O încercare este considerată reușită dacă mingea a depășit pragul marcat în acest sens. Fiecare candidat are dreptul, de regulă, la o încercare.Candidatul poate începe execuția următorului segment din probă doar în momentul când mingea a depășit pragul marcat. În situația în care, la începerea rostogolirii, candidatul își creează diferite avantaje, voluntar sau involuntar, acesta va fi penalizat cu 3 (trei) secunde, se va întoarce la pragul de începere a segmentului de probă și mai are dreptul la o singură încercare cu mingea avută la dispoziție, de rezervă. Dacă situația se repetă (își creează avantaje), nu respectă indicațiile metodice primite la începerea concursului referitor la modul de execuție al procedeului de rostogolire prin conducere a mingii medicinale sau depășește pragul de start care delimitează sectorul de rostogolire, acesta se va opri la semnalul acustic (fluier) al supraveghetorului de traseu, considerându-se că nu a parcurs segmentul și va fi declarat „NEPROMOVAT“. Caracteristici tehnice ale liniei de începere a rostogolirii: lungime = 1,20 m, lățimea = 0,10 m Pragul marcat este dispus la o distanță de 5 metri de pragul de începere al segmentului (linia de începere a rostogolirii). Pentru executarea probei se va utiliza 1 (una) minge medicinală rotundă, de 7 kg, și altă minge va fi amplasată la startul segmentului, de rezervă. Segmentul nr. 10: Transportul unui manechin prin târâreDin alergare, candidatul execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. Transportul manechinului pe distanța de deplasare se face cu spatele sau în lateral, iar picioarele manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu linia de sosire. În situația în care, pe timpul execuției, candidatul se dezechilibrează, cade, acesta va continua parcursul, fără a fi penalizat, fiind obligat să transporte manechinul până la linia de sosire. În situația în care candidatul trece linia de sosire fără manechin, se consideră că acesta nu a parcurs segmentul și va fi declarat „NEPROMOVAT“. Caracteristici tehnice ale segmentului: a) distanța de parcurs = 10 m b) caracteristici manechin: (i) manechin de lupte cu un/două picioare;(ii) forma: anatomică, confecționată dintr-o singură bucată;(iii) fabricat din piele naturală sau artificială ori din material textil;(iv) umplutură: deșeuri textile și/sau piele măcinată;(v) înălțimea manechinului minimum 1,60 m;(v) greutatea manechinului = 60 kg.
  III. Dispoziții finale: 1. Nesusținerea probei sau abandonul au ca efect eliminarea din concurs a candidatului. 2. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată anotimpului (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).3. Este declarat „PROMOVAT“ candidatul care îndeplinește baremul minim de 1’05“ (un minut și cinci secunde) la proba „traseu practic-aplicativ“.4. Pe timpul susținerii probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări. 5. Pe timpul desfășurării probei nu sunt admise indicații metodice din partea organizatorilor, toate precizările referitor la desfășurarea probei, pe segmente, se vor da la începutul concursului, pentru toți candidații odată.6. Performanța obținută de candidați și calificativul final acordat („PROMOVAT“, „NEPROMOVAT“) se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin. 7. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia „NEPROMOVAT“.8. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură. 9. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul desfășurării probei, datorate nerespectării normelor prelucrate sau a execuțiilor greșite.10. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.11. Înaintea parcurgerii traseului aplicativ, unul dintre evaluatori va prezenta candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare. 12. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală este obligatorie, gratuită, în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie. 13. Rezultatele înregistrate de către fiecare candidat vor fi comunicate acestuia la finalul probei, de către examinator, pe bază de semnătură. 14. Pe timpul desfășurării probei, trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.
  TRASEUL PRACTIC-APLICATIV
  (la 22-11-2017, Actul a fost completat de Punctul 15, Articolul II din ORDINUL nr. 144 din 21 noiembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 22 noiembrie 2017 ) Notă
  Începând cu data de 01-01-2020, potrivit pct. 32 al art. II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 9 iulie 2019, anexa nr. 3^2 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. 3^2
  Proba, normele și baremele
  pentru admiterea în instituțiile de învățământ care pregătesc personal militar
  pentru evaluarea performanței fizice pentru candidații la concursurile
  pentru nevoile MAI, pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar
  al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, precum și pentru ocuparea posturilor vacante
  din statele de organizare ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și ale unităților subordonate acestuia,
  prevăzute a fi încadrate cu personal militar
  I. Prevederi generale cu privire la organizarea probei de evaluare a performanței fizice1. Evaluarea performanței fizice a candidaților constă în parcurgerea în întregime a traseului practic-aplicativ și a elementelor care îl compun, prin abordarea obligatorie a tuturor obstacolelor, în ordinea stabilită, conform schiței de mai jos. În situațiile expres precizate în cadrul prezentei anexe candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde/obstacol. La final, penalizările acumulate sunt consemnate în borderou și adunate la timpul cronometrat, rezultând timpul total. În situația în care candidatul nu parcurge un obstacol este eliminat din concurs și declarat "nepromovat".2. Proba se execută în ținută sportivă decentă adecvată condițiilor de desfășurare a probelor în sala de sport (pantofi de sport, tricou, pantaloni scurți sau trening).3. Este declarat "promovat" candidatul care îndeplinește baremul minim de 2'15". Performanța obținută de candidați și calificativul acordat ("promovat"/"nepromovat") se consemnează în tabelul prevăzut în anexa nr. 28 la ordin.4. Pe timpul și după susținerea probei, indiferent de cauze/motive, nu se admit reexaminări sau repetări.5. Abandonul, accidentarea sau neîndeplinirea baremului minim duce la eliminarea candidatului din concurs și declararea acestuia "nepromovat". Trecerea de la alergare la mers a candidaților nu se consideră abandon.6. Instructajul privind normele de securitate și sănătate în muncă se face de către lucrătorul desemnat sau de un membru al comisiei/subcomisiei desemnat în acest sens, înainte de începerea probei, pe bază de semnătură.7. Candidații sunt răspunzători de eventualele accidentări pe timpul efectuării încălzirii, așteptării pentru executarea probei, pe timpul și după desfășurarea probei, cauzate de nerespectarea normelor prelucrate sau de execuțiile greșite.8. Pregătirea organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor se desfășoară individual, în spațiul destinat acestei activități, altul decât cel de desfășurare a probei.9. Înaintea parcurgerii traseului practic-aplicativ, unul dintre evaluatori prezintă candidaților elementele, modul de execuție a acestora, restricțiile, penalizările, precum și procedura de apreciere/măsurare.10. Pe timpul desfășurării probei, supravegherea medicală în vederea acordării primului ajutor în caz de nevoie este obligatorie și se asigură gratuit.11. Rezultatele obținute se aduc la cunoștința candidaților, la finalul probei, pe bază de semnătură.12. Fiecare candidat parcurge traseul practic-aplicativ în prezența a cel puțin doi martori din rândul candidaților.13. Pe timpul desfășurării probei, nu sunt admise indicații metodice din partea organizatorilor.14. Traseul practic-aplicativ conține un număr de 9 obstacole, având culoarul cu lățimea de 2 metri.15. Desfășurarea probei se poate amâna, la propunerea membrilor subcomisiei/comisiei, cu acordul președintelui subcomisiei/comisiei, până la momentul când proba se poate desfășura în condiții normale. Candidații sunt anunțați cu privire la modificările apărute în Graficul concursului.16. În situația în care, pe timpul executării probei, candidatul aduce modificări elementelor de delimitare ale culoarelor ce urmează a fi parcurse, acesta este eliminat din concurs și declarat "nepromovat".II. Descrierea elementelor care compun traseul practic-aplicativ, a algoritmului de desfășurare și a modului de evaluare a execuției:1. START La semnalul evaluatorului, candidatul, folosindu-se de un element ajutător, asigurat de organizator, ia poziția "atârnat" la bara pentru tracțiuni, cu brațele întinse, cu priză la alegere. În momentul în care candidatul este în poziția "atârnat" la bara pentru tracțiuni și picioarele nu ating solul sau un alt punct de sprijin, evaluatorul dă comanda "START" și implicit începe proba. Cronometrarea începe la prima mișcare de ascensiune a candidatului.2. Tracțiuni la bară fixă (obstacolul nr. 1): Se execută obligatoriu 3 tracțiuni din poziția "atârnat", cu brațele întinse, ca priză la alegere. O execuție este corectă atunci când în poziția atârnat cu brațele întinse, picioarele nu ating solul sau alt punct de sprijin, iar la ridicare bărbia depășește nivelul barei. Evaluatorul numără cu voce tare execuțiile corecte. În situația unei execuții incorecte se precizează cu voce tare numărul de execuții corecte efectuate până în acel moment. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. pierde priza la bară, cu ambele mâini;b. atinge solul;c. nu execută numărul obligatoriu de 3 (trei) tracțiuni. Caracteristici tehnice ale obstacolului: bară tracțiuni poziționată la înălțimea de 2,7 metri față de sol, un element ajutător care să permită candidatului luarea poziției "atârnat".3. Deplasare 10 metri spre înainte.4. Două rostogoliri succesive înainte, pe saltele (obstacolul nr. 2): Candidatul execută 2 (două) rostogoliri succesive înainte. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care depășește, în lateral, spațiul saltelelor, la una dintre rostogoliri. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză executarea rostogolirilor;b. depășește în lateral spațiul saltelelor a doua oară;c. execută o singură rostogolire;d. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: 2 saltele de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare saltea are lungimea = 2 metri și lățimea = 1 metru.5. Deplasare 5 metri spre înainte.6. Deplasare în echilibru pe două bănci de gimnastică cu transport de greutăți (obstacolul nr. 3): Se ridică două greutăți (gantere) depozitate în fața a două bănci de gimnastică, se efectuează urcarea și deplasarea pe băncile de gimnastică transportând ambele greutăți, după parcurgerea acestora se coboară și se depozitează greutățile în spațiile marcate pentru fiecare. În situația în care, pe timpul execuției după urcarea pe banca de gimnastică, candidatul atinge solul, cade de pe aparat, scapă una sau ambele greutăți, acesta este obligat să reia parcurgerea obstacolului de la început, prin urcarea pe banca de gimnastică cu transportul simultan al greutăților. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în situația în care amplasează una sau ambele greutăți, total sau parțial, în afara spațiului marcat. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză executarea deplasării cu transportul simultan al greutăților pe tot parcursul obstacolului;b. cade de pe obstacol a doua oară;c. scapă una sau ambele greutăți a doua oară;d. răstoarnă banca pe timpul deplasării;e. ocolește obstacolul;f. refuză reluarea abordării obstacolului. Caracteristici tehnice ale obstacolului: două gantere a câte 10 kilograme, depozitate fiecare într-un spațiu marcat, cu dimensiunile de 0,50 metri X 0,50 metric, simetric pe direcția de deplasare, la distanța de un metru înaintea primei bănci dintr-un ansamblu de două bănci de gimnastică amplasate longitudinal, una în prelungirea celeilalte. Fiecare bancă are lungimea de 3 metri, lățimea de 0,26 metri și înălțimea de 0,35 metri. Spațiile de depozitare finale au dimensiunea de 0,50 metri X 0,50 metri și sunt marcate simetric pe direcția de deplasare, la distanța de un metru.7. Ocolire jalon prin stânga.8. Deplasare un metru spre înainte.9. Deplasare prin "aparatul de trecere prin spații înguste (tunel)" (obstacolul nr. 4): Candidatul se apleacă și se deplasează prin obstacolul marcat, printr-un procedeu la alegere. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în situația în care nu execută trecerea prin aparatul de trecere prin spații înguste. Caracteristici tehnice ale obstacolului: tunel acoperit, închis la intrare și ieșire cu material textil opac, cu înălțimea = 0,70 metri, lățime = 0,70 metri, lungime = 10 metri.10. Deplasare 8 metri spre înainte.11. Săritură în sprijin depărtat peste capra de gimnastică (obstacolul nr. 5): Din alergare, candidatul execută bătaia pe ambele picioare, se desprinde de pe sol prin săritură, se sprijină pe obstacol cu ambele mâini concomitent cu depărtarea simultană a picioarelor, sare în sprijin depărtat peste capra de gimnastică și aterizează pe ambele picioare fără atingerea aparatului cu altă parte a corpului. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. nu efectuează bătaia pe ambele picioare;b. se sprijină pe obstacol cu o singură mână;c. atinge aparatul cu orice parte a corpului, cu excepția mâinilor de sprijin a săriturii;d. atinge solul la aterizare cu orice parte a corpului, cu excepția tălpilor picioarelor. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. se oprește în fața obstacolului;c. dărâmă obstacolul;d. aterizează tot la locul de desprindere a săriturii;e. încalecă sau/și se cațără pe obstacol;f. rămâne pe obstacol;g. reia elanul;h. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: capra de gimnastică cu înălțimea = 1,30 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime = 3 - 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.12. Deplasare 2 metri spre înainte.13. Ocolire jalon prin dreapta.14. Deplasare 7 metri spre înainte.15. Trecere prin săritură peste saltea (obstacolul nr. 6):Din deplasare, candidatul execută trecerea prin săritură peste o saltea de gimnastică. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde în următoarele situații:a. atinge oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare;b. calcă oricare dintre marginile saltelei, la săritură sau la aterizare. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză să execute săritura;b. calcă interiorul suprafeței saltelei cu toată talpa;c. parcurge obstacolul prin săritură în lateralul saltelei;d. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: saltea de gimnastică lungime = 2 metri, lățime = 1 metru, grosime = 3 - 5 centimetri, marcată la 1 centimetru de marginile saltelei cu bandă de culoare albă, cu lățimea de 2 centimetri.16. Deplasare 5 metri spre înainte.17. Trecere peste calul de gimnastică fără mânere (obstacolul nr. 7): Candidatul execută trecerea peste calul așezat transversal pe direcția de deplasare, printr-un procedeu la alegere, aterizează și continuă deplasarea. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. dărâmă obstacolul;c. trece pe sub obstacol;d. reia elanul;e. ocolește obstacolul. Caracteristici tehnice ale obstacolului: cal de gimnastică înălțime = 1,50 metri, o saltea de gimnastică dispusă la aterizare, grosime = 3 - 5 centimetri. La acest obstacol nu se folosesc trambuline elastice.18. Deplasare 5 metri spre înainte.19. Ocolire jalon prin stânga.20. Transportul a trei stingătoare tip P6 (obstacolul nr. 8): Candidatul se deplasează 20 metri, ridică un stingător tip P6, aflat într-un spațiu marcat și se deplasează cu acesta înapoi pe distanța de 20 metri, ocolește jalonul prin stânga, se deplasează pe distanța de 20 metri și depune stingătorul P6 în poziție verticală în spațiul marcat corespunzător, urmând a reveni și a proceda la fel și cu celelalte două stingătoare P6. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. stingătorul P6 nu este așezat corespunzător, candidatul continuând traseul cu atingerea următorului stingător P6;b. refuză parcurgerea distanței precizate;c. ocolește obstacolul;d. nu depune stingătorul P6 în mod corect, în poziție verticală și începe executarea următorului obstacol. Caracteristici tehnice ale obstacolului: 3 (trei) stingătoare P6 încărcate, cu greutatea de 9,5 kilograme fiecare.21. Ocolire jalon prin dreapta.22. Deplasare 10 metri spre înainte.23. Transportul unui manechin prin târâre (obstacolul nr. 9): Din deplasare, candidatul se poziționează în dreptul capului manechinului, cu spatele la direcția de deplasare, ridică manechinul, execută priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini și transportă manechinul cu spatele pe direcția de deplasare, baza manechinului trebuind să depășească în mod obligatoriu jalonul poziționat la 10 metri, ocolește jalonul cu manechinul respectând prizele pe acesta și continuă deplasarea până la linia de sosire, manechinul trebuind să depășească în totalitate linia de sosire. Candidatul este penalizat cu 3 (trei) secunde o singură dată, în situația în care, pe timpul deplasării, nu menține priza pe manechin, pe sub axile, cu ambele mâini. În situația în care candidatul cade sau scapă manechinul, acesta este obligat să execute din nou priza pe sub axile, cu ambele mâini, fără penalizare. Candidatul este eliminat din concurs și declarat "nepromovat" în următoarele situații:a. refuză parcurgerea obstacolului;b. refuză reluarea prizei pe sub axile;c. trece linia de sosire fără manechin. Caracteristici tehnice ale obstacolului: manechin de înălțime = minim 1,60 metri și greutate = 60 kilograme. Manechinul este poziționat cu capul pe sensul de deplasare și cealaltă extremitate pe linia de demarcație a începutului obstacolului.24. SOSIRE. Evaluatorul oprește cronometrul în momentul în care manechinul transportat de candidat depășește în totalitate linia de sosire, moment ce marchează finalul traseului.
   +  Anexa nr. 3^3
  CRITERII
  pentru evaluarea dosarelor de recrutare
  Nr. crt.Criteriu de aprecierePunctaj acordatObservații
  1.Vechime în armă mai mare de 5 ani0,25 pSe acordă punctajul aferent marjei de vechime în care se află.
  mai mare de 10 ani0,50 p
  2.Vechime în specialitatea structurii, mai mare de 5 aniîntre 5 și 8 ani0,25 pSe acordă punctajul aferent marjei de vechime în care se află.
  peste 8 ani0,50 p
  3.Cursuri/Alte forme de pregătire absolvite, cu utilitate directă pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor postului scos la concurs, altele decât cele necesare pentru ocuparea postuluiOrganizate de instituții de formare ale MAI ori ale celorlalte instituții din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională0,30 pSe însumează punctajele.
  Organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către MAI0,30 p
  Organizate de instituții de învățământ sau formatori autorizați, din învățământul public sau privat, precum și cele organizate în străinătate, cu suportarea costurilor de către candidat0,30 p
  4.Obținerea, pe întreaga perioadă a carierei profesionale, a calificativului „Foarte bun“ sau superior, cu ocazia aprecierii de serviciu/evaluării profesionale0,20 p
  5.Lipsa sancțiunilor disciplinare de-a lungul carierei0,20 p
  6.Recompense acordate de-a lungul carierei0,30 p
  7.Realizări deosebite în carieră, cu impact semnificativ asupra activității/imaginii instituției0,40 p
  Evaluarea se realizează în baza documentelor verificabile, existente la dosarul de recrutare (adeverințe, acte de studii, caracterizări etc.). (la 09-07-2019, Numărul curent 3 din Anexa nr. 3^3 a fost modificat de Punctul 33, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 3^4
  STRUCTURA PROIECTULUI MANAGERIAL
  1. Misiunea unității (derivată din Regulamentul de organizare și funcționare a unității/structurii, precum și din actele normative de nivel superior): proiectul va cuprinde sarcina pe termen lung pentru care a fost înființată unitatea/structura. De exemplu: asigură proiectarea și urmărirea implementării politicilor Ministerului Afacerilor Interne în domeniul managementului resurselor umane (recrutării, selecției, încadrării, formării profesionale, managementului carierei, managementului disciplinar și al evidenței personalului) și al securității și sănătății în muncă, asigurând și relația cu partenerii sociali. 2. Scopul activității: anticiparea rezultatelor de maximă generalitate spre care este orientată activitatea; obiectivul strategic, care reflectă valorile și cultura organizației3. Analiza necesităților (materiale, financiare, umane) unității (pe termen lung, mediu și scurt): se realizează o analiză a punctelor forte și slabe ale activității unității/structurii unde se află postul pentru care candidează persoana sau o analiză SWOT; se estimează necesitățile concrete pentru unitatea/ subunitatea respectivă, corespunzătoare misiunii și nivelului ierarhic. 4. Obiective strategice ale unității (derivate din strategia pe termen lung a instituției/inspectoratului general - similar/pe categorii de servicii) 4.1. Obiective generale (pe care și le propune autorul proiectului, de regulă pe termen mediu)4.1.1. Obiective derivate sau acțiuni și măsuri (din obiectivele generale, reprezentând acțiunile și măsurile concrete pentru îndeplinirea obiectivelor generale) 5. Termene de realizare și responsabilități pentru îndeplinirea obiectivelor, acțiunilor și măsurilor: termenele propuse se corelează cu obiectivele propuse, cu resursele necesare și modul de alocare al acestora. 6. Indicatori de performanță pentru îndeplinirea obiectivelor propuse: se vor înscrie indicatorii propuși de candidat pentru măsurarea performanțelor structurii pe care o va conduce; trebuie să cuprindă în mod obligatoriu elementele/indicii/ indicatorii prin care structura superioară ierarhic va măsura îndeplinirea obiectivelor pe care și le-a asumat candidatul. 7. Metode și tehnici utilizate pentru atingerea obiectivelor: se vor înscrie principalele metode și tehnici manageriale pe care le va aplica fiecare candidat pentru îndeplinirea obiectivelor.8. Condiționarea îndeplinirii proiectului sau analiza riscurilor: se vor inventaria factorii externi și interni care pot amâna sau împiedica îndeplinirea obiectivelor, la modul cât se poate de concret și realist. 9. Evaluarea îndeplinirii proiectului: cum se va realiza, cum/ când se vor desfășura evaluări de etapă ale îndeplinirii proiectului și se vor realiza corecturi pe parcurs.10. BibliografieGhid de evaluare a proiectului managerial Proiectul managerial este angajamentul pe care și-l ia candidatul cu privire la conducerea unei structuri (și performanțele concrete ale acesteia), cel puțin pe termen scurt (6 luni-1 an) și mediu (2-3 ani), și nu un manual de management general sau o etalare a cunoștințelor în domeniu. Candidatul trebuie să prezinte obiective clare, coerente, realiste, măsurabile, cărora să li se asocieze termene de realizare care pot fi îndeplinite ușor, cu responsabilități precise. Punctele 4, 5 și 6 (obiective, termene de realizare și indicatori de performanță) pot fi prevăzute într-un tabel unic. Obiectivele prezentate trebuie să aibă legătură cu activitatea structurii pentru care candidează ofițerul. Obiectivele pot fi de nivel strategic (derivate din strategia pe termen lung a instituției/inspectoratului general), generale (de regulă, derivate din cele strategice, cu termen mediu de realizare) și derivate sau operaționale (reprezentând acțiunile și măsurile concrete pentru îndeplinirea obiectivelor generale). Proiectul trebuie să fie scurt, fără a se pierde în amănunte inutile, dar și fără a trata obiective la nivel global. (la 29-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3^5
  Fișă de interviu pentru posturi de conducere de nivel I
  Postul pentru care se candidează ..................................Candidat ........................................................................  +  Capitolul I Aprecierea cunoștințelor profesionale1. Pe baza bibliografiei și tematicii de concurs, comisia elaborează 3 întrebări pentru evaluarea capacității candidatului de a aplica în activitatea practică cunoștințele profesionale. 2. Întrebările se formulează în mod aplicat, și nu în sensul prezentării de către candidat a unor prevederi din actele normative menționate în bibliografie. 3. Răspunsul complet la fiecare întrebare se punctează cu 3 puncte și se acordă 1 punct din oficiu.Întrebarea 1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ...../3Întrebarea 2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ...../3Întrebarea 3 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ...../3Notă: ...../10 (inclusiv 1 punct din oficiu)  +  Capitolul II Evaluarea proiectului managerialNotă ...../10 (inclusiv 1 punct din oficiu)  +  Capitolul III Evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului1. Candidatul își prezintă parcursul profesional, structurile în care a activat, tipul activității derulate, exemple de reușite și nereușite profesionale, modul în care a gestionat situațiile dificile în relațiile cu șefii/colegii/subordonații.2. Comisia adresează întrebări pentru realizarea unei evaluări complete, conform itemilor stabiliți prin raportare la criteriile considerate ca fiind relevante. 3. Pe baza prezentării candidatului, comisia acordă punctaj pentru fiecare competență identificată, conform tabelului de mai jos, în limita unui punct pentru fiecare item.
  Nr. crt.PunctajItemComportament eficient (punctaj maxim)Comportament ineficient (punctaj minim)
  1....../1
  2....../1
  3....../1
  4....../1
  5....../1
  6....../1
  7....../1
  8....../1
  9....../1
  Notă ...../10 (inclusiv 1 punct din oficiu)Notă finală la proba interviului: notă capitolul I X 0,20 + notă capitolul II X 0,30 + notă capitolul III X 0,50Concluzii: .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Membru al comisiei de concurs, desemnat prin Ordinul inspectorului ................
  nr. ....................../........................
  (grad, nume, prenume)
  Semnătură
  (la 29-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3^6Fișă de interviu pentru posturi de conducere de nivel II Postul pentru care se candidează .............................................Candidat ....................................................................................  +  Capitolul I Aprecierea cunoștințelor profesionale1. Pe baza bibliografiei și tematicii de concurs, comisia elaborează 3 întrebări pentru evaluarea capacității candidatului de a aplica în activitatea practică cunoștințele profesionale. 2. Întrebările se formulează în mod aplicat, și nu în sensul prezentării de către candidat a unor prevederi din actele normative menționate în bibliografie. 3. Răspunsul complet la fiecare întrebare se punctează cu 3 puncte și se acordă 1 punct din oficiu.Întrebarea 1 .............................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ...../3Întrebarea 2.............................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ...../3Întrebarea 3 .............................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ...../3Notă ...../10 (inclusiv 1 punct din oficiu)  +  Capitolul II Evaluarea proiectului managerialNotă ...../10 (inclusiv 1 punct din oficiu)  +  Capitolul III Evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului1. Candidatul își prezintă parcursul profesional, structurile în care a activat, tipul activității derulate, exemple de reușite și nereușite profesionale, modul în care a gestionat situațiile dificile în relațiile cu șefii/colegii/subordonații.2. Comisia adresează întrebări pentru realizarea unei evaluări complete, conform itemilor stabiliți prin raportare la criteriile considerate ca fiind relevante. 3. Pe baza prezentării candidatului, comisia acordă punctaj pentru fiecare competență identificată, conform tabelului de mai jos, în limita unui punct pentru fiecare item.
  Nr. crt.PunctajItemComportament eficient (punctaj maxim)Comportament ineficient (punctaj minim)
  1....../1
  2....../1
  3....../1
  4....../1
  5....../1
  6....../1
  7....../1
  8....../1
  9....../1
  Notă ...../10 (inclusiv 1 punct din oficiu)Notă finală la proba interviului: notă capitolul I X 0,40 + notă capitolul II X 0,20 + notă capitolul III X 0,40Concluzii: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  Membru al comisiei de concurs, desemnat prin Ordinul inspectorului .......................
  nr. ..................../...................
  (grad, nume, prenume)
  Semnătură
  (la 29-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3^7
  Fișă de interviu pentru posturi de conducere de nivel III
  Postul pentru care se candidează ................................Candidat ...............................................  +  Capitolul I Aprecierea cunoștințelor profesionale1. Pe baza bibliografiei și tematicii de concurs, comisia elaborează 3 întrebări pentru evaluarea capacității candidatului de a aplica în activitatea practică cunoștințele profesionale. 2. Întrebările se formulează în mod aplicat, și nu în sensul prezentării de către candidat a unor prevederi din actele normative menționate în bibliografie. 3. Răspunsul complet la fiecare întrebare se punctează cu 3 puncte și se acordă 1 punct din oficiu.Întrebarea 1 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ……/3Întrebarea 2 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj ……/3Întrebarea 3 .......................................................................................................................................................................................................................................................................................Răspuns.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Punctaj …../3Notă finală …../10 (inclusiv 1 punct din oficiu)  +  Capitolul II Evaluarea proiectului managerialNU SE EVALUEAZĂ LA ACEST NIVEL.  +  Capitolul III Evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere, precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului1. Candidatul își prezintă parcursul profesional, structurile în care a activat, tipul activității derulate, exemple de reușite și nereușite profesionale, modul în care a gestionat situațiile dificile în relațiile cu șefii/colegii/subordonații.2. Comisia adresează întrebări pentru realizarea unei evaluări complete, conform itemilor stabiliți prin raportare la criteriile considerate ca fiind relevante. 3. Pe baza prezentării candidatului, comisia acordă punctaj pentru fiecare competență identificată, conform tabelului de mai jos, în limita unui punct pentru fiecare item.
  Nr. crt.PunctajItemComportament eficient (punctaj maxim)Comportament ineficient (punctaj minim)
  1....../1
  2....../1
  3....../1
  4....../1
  5....../1
  6....../1
  7....../1
  8....../1
  9....../1
  Notă …./10 (inclusiv 1 punct din oficiu)Notă finală la proba interviului: notă capitolul I X 0,80 + notă capitolul III X 0,20 Concluzii: ..........................................................................................................................................................................................
  Membru al comisiei de concurs, desemnat prin Ordinul inspectorului .......................
  nr. ..................../...................
  (grad, nume, prenume)
  Semnătură
  (la 29-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 63, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3^8
  Fișă de interviu pentru posturi de conducere de Nivel IV
  Postul pentru care se candidează _______________Candidat ___________________________________  +  Capitolul I Aprecierea cunoștințelor profesionale1. Pe baza bibliografiei și tematicii de concurs, comisia elaborează 3 întrebări pentru evaluarea capacității candidatului de a aplica în activitatea practică cunoștințele profesionale.2. Întrebările se formulează în mod aplicat și nu în sensul prezentării de către candidat a unor prevederi din actele normative menționate în bibliografie.3. Răspunsul complet la fiecare întrebare se punctează cu 3 puncte și se acordă 1 punct din oficiu. Întrebarea 1 ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Răspuns ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Punctaj ___/3 Întrebarea 2 ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Răspuns ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Punctaj ___/3 Întrebarea 3 ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________ Răspuns ________________________________________________ ________________________________________________ ________________________________________________. Punctaj ___/3 Notă finală __/10 (inclusiv 1 punct din oficiu)  +  Capitolul II Evaluarea proiectului managerial NU SE EVALUEAZĂ LA ACEST NIVEL  +  Capitolul III Evaluarea aptitudinilor și abilităților specifice palierelor de conducere precum și a motivațiilor relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor asociate postului NU SE EVALUEAZĂ LA ACEST NIVEL Notă finală la proba interviului: Notă Capitolul I Concluzii: ___________________________________________________________________________________
  Membru al comisiei de concurs, desemnat prin Ordinul inspectorului ______ nr.
  ___________/___________
  Grad, nume, prenume
  Semnătură
  (la 09-07-2019, Anexa nr. 3^8 a fost introdusă de Punctul 34, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 )
   +  Anexa nr. 4
  Formarea profesională a cadrelor militare
   +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 DGMRU coordonează sistemul general de formare profesională și managementul carierei cadrelor militare, în acord cu prevederile legale în domeniu.  +  Articolul 2(1) Formarea profesională are ca scop dobândirea și menținerea statutului profesional de cadru militar prin dezvoltarea de competențe în domenii de activitate sau calificări specifice MAI.(2) Formarea profesională reprezintă totalitatea activităților de învățare realizate pe parcursul carierei, pentru îndeplinirea misiunilor și atribuțiilor postului prin:a) menținerea și dezvoltarea competențelor certificate sau dobândirea de noi competențe profesionale;b) evoluția în cariera militară pe linie de specialitate;c) evoluția în cariera militară prin schimbarea corpului militar;d) obținerea gradului militar următor, în cadrul aceluiași corp militar.(3) Formarea profesională a cadrelor militare se realizează în contexte de învățare formale, nonformale și informale în cadrul unui sistem articulat de pregătire care cuprinde formarea inițială și formarea continuă.  +  Articolul 3(1) Formarea inițială asigură dobândirea competențelor necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor la numirea în prima funcție de cadru militar și se realizează printr-un cumul al contextelor de învățare, după cum urmează:a) în context formal, în cadrul instituțiilor de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională - învățământ universitar de licență sau postliceal, ori prin cursuri pentru inițierea în carieră în cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI, după caz;b) în context nonformal prin activități organizate în cadrul unităților MAI fără scoatere de la locul de muncă, pe post;c) în context informal la locul de muncă prin exersarea activităților profesionale potrivit atribuțiilor postului, sub îndrumare, în perioada tutelei profesionale.(2) Formarea continuă se organizează pentru dezvoltarea carierei militare și se realizează printr-un cumul al contextelor de învățare, după cum urmează: (la 29-01-2019, Partea introductivă a alineatului (2) din Articolul 3 , Capitolul I , Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 64, Articolul I din ORDINUL nr. 10 din 21 ianuarie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 71 din 29 ianuarie 2019 ) a) în context formal, prin cursuri și programe formative în cadrul instituțiilor de învățământ sau desfășurate de furnizori de pregătire profesională autorizați;b) în context nonformal prin activități organizate în cadrul unităților MAI fără scoatere de la locul de muncă, pe post;c) în context informal la locul de muncă prin exersarea activităților profesionale potrivit atribuțiilor postului.(3) Cadrul militar care participă la examene și/sau cursuri pentru dezvoltarea carierei cu scoatere de la locul de muncă, se consideră în misiune pe perioada frecventării acestora, potrivit planului de învățământ, respectiv graficului de examinare, indiferent de forma de desfășurare și contextul de realizare a învățământului.  +  Capitolul II Formarea inițială a cadrului militar  +  Articolul 4(1) Formarea inițială a cadrului militar, în context formal, reprezintă învățarea organizată și structurată realizată într-un cadru instituționalizat și se fundamentează pe o proiectare didactică explicită și finalități educative prestabilite exprimate în cunoștințe și/sau competențe dobândite și certificate instituțional.(2) Formarea inițială, în context formal, cuprinde:a) programe universitare de licență sau postliceale realizate în instituțiile de învățământ din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, în condițiile legii;b) cursuri pentru inițierea în carieră, realizate în cadrul instituțiilor de învățământ ale MAI.  +  Articolul 5(1) Cursul pentru inițierea în carieră se adresează cadrelor militare care au dobândit acest statut, în următoarele situații:a) prin încadrare directă, în calitate de specialiști cu studii corespunzătoare cerințelor postului;b) prin încadrare directă, pe funcții de execuție vacante de cadru militar, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerințelor postului. (la 09-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 , Capitolul II , Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 35, Articolul II din ORDINUL nr. 82 din 4 iulie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 09 iulie 2019 ) (2) Cursul pentru inițierea în carieră trebuie promovat în primul an de activitate, perioada maximă prevăzută pentru încheierea formării inițiale a cadrului militar.(3) Cursul pentru inițierea în carieră se desfășoară, de regulă, la forma de învățământ cu frecvență și are o durată de cel puțin:a) 4 săptămâni - 160 de ore, din care minimum 120 ore de curs, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a);b) 3 luni - 480 de ore, din care minimum 360 ore de curs, pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. b).