ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 54 din 3 iulie 2019privind instituirea unor măsuri în domeniul comunicațiilor electronice și al infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 4 iulie 2019  Având în vedere obiectivele legate de implementarea noilor tehnologii de comunicații mobile, precum și necesitatea de a asigura un cadru coerent ce permite utilizarea frecvențelor radio în condiții care să conducă la furnizarea de servicii de comunicații electronice mobile de bandă largă prin intermediul frecvențelor radio și de a stimula, în acest fel, competiția în domeniul comunicațiilor electronice,ca urmare a nevoii de extindere a accesului la servicii de comunicații electronice mobile de bandă largă în zonele rurale și în alte zone în care instalarea rețelelor de comunicații electronice fixe ce nu utilizează resursa limitată de spectru radio este dificilă sau greu sustenabilă din punct de vedere economic,având în vedere necesitatea creării cadrului legal necesar pentru desfășurarea procedurii de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio necesare furnizării adecvate a serviciilor 5G, până la finalul anului 2019, în acord cu foaia de parcurs națională definitivată potrivit prevederilor Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvențe 470-790 MHz în Uniune, fapt ce reclamă ca întreg cadrul juridic, inclusiv documentele parte a procedurii de selecție, să fie stabilit cât mai urgent,față de considerentele menționate anterior se remarcă faptul că parcurgerea unei proceduri parlamentare pentru adoptarea măsurilor propuse conduce, inevitabil, la demararea cu întârziere a întregului proces de acordare a drepturilor de utilizare a frecvențelor radio astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs națională definitivată potrivit Deciziei (UE) 2017/899 a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2017 privind utilizarea benzii de frecvențe 470-790 MHz în Uniune,având în vedere că până la data de 31 iulie 2019 este necesar a fi elaborat proiectul documentației (proiectul deciziei privind organizarea procedurii de selecție și proiectul caietului de sarcini) ce este parte a procedurii de selecție, în acord cu celelalte documente finalizate la nivel național - foaia de parcurs națională și documentul de poziție privind acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio disponibile în benzile de frecvențe 694-790 MHz, 790-862 MHz, 1427-1517 MHz, 2500-2690 MHz, 3400-3800 MHz și 24,25-27,5 GHz,având în vedere că respectarea foii de parcurs naționale presupune consolidarea întregului cadru pe care se sprijină procedura de selecție propriu-zisă, fiind necesară modificarea unor prevederi legislative în acord cu principiile stabilite prin Strategia 5G pentru România,având în vedere necesitatea colectării până la sfârșitul anului 2019, la bugetul de stat, a sumelor estimate pentru valorificarea benzilor de frecvențe radio destinate comunicațiilor mobile și evitarea unui risc de deficit bugetar,având în vedere că neînceperea demersurilor necesare organizării procedurii de selecție cel târziu la data de 31 iulie 2019 face imposibilă desemnarea câștigătorilor în cursul acestui an, cu consecința neîncasării sumelor rezultate din acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în exercițiul financiar curent,ținând cont de necesitatea asigurării unui cadru predictibil pentru furnizorii de servicii și comunicații electronice care doresc să participe la procedura de selecție pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării adecvate a serviciilor 5G,având în vedere atenția sporită oferită frecvențelor radio, primul element crucial pentru materializarea viziunii introducerii noilor tehnologii de comunicații mobile, conferită prin Hotărârea Guvernului nr. 245/2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind Agenda Digitală pentru România 2020 și prin Hotărârea Guvernului nr. 414/2015 privind aprobarea Programului pentru implementarea Planului Național de Dezvoltare a Infrastructurii - NGN (Next Generation Network),luând în considerare faptul că, potrivit mecanismului de constituire și aplicare a tarifului de monitorizare prevăzut la art. 130 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, furnizorii de servicii și comunicații electronice au obligația să transmită către Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații situațiile anuale financiare conținând cifrele de afaceri necesare stabilirii tarifului de monitorizare perceput, în termen de 7 zile de la expirarea termenului legal de depunere a acestora la organele competente la care se înregistrează potrivit legislației în vigoare,ținând cont de faptul că procesul de optimizare a cadrului normativ care să permită simplificarea procedurilor de obținere a autorizațiilor de construire de către furnizorii de comunicații electronice este unul complex, necesitând o durată extinsă de timp pentru consultarea mai multor „actori“ implicați precum și armonizarea tuturor actelor normative incidente, dar și de efectul de inhibare a investițiilor în dezvoltarea de rețele de comunicații prin implementarea de noi tehnologii generat de regimul de sancțiuni introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, în completarea Legii nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, luând în considerare că cele menționate mai sus constituie o stare de fapt obiectivă care poate periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicații mobile, cu potențial impact negativ asupra serviciilor ce ar putea fi furnizate prin intermediul acestora,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 27 decembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 28, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 28(1) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin intermediul unor proceduri de selecție competitivă sau comparativă este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență; cuantumul taxei de licență în cazul procedurii de selecție comparativă, respectiv valoarea minimală a acesteia în cazul procedurii de selecție competitivă, precum și condițiile privind efectuarea plății vor fi stabilite, pentru fiecare caz în parte, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM și vor urmări, printre altele, alocarea și utilizarea eficace a drepturilor de utilizare, iar acolo unde este posibil, vor ține cont de eventualele costuri legate de îndeplinirea condițiilor de autorizare impuse pentru a promova obiective de politică publică.2. La articolul 28, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Selecția competitivă reprezintă procedura de acordare a licenței ori licențelor de utilizare a frecvențelor radio prin care dreptul de utilizare a frecvențelor radio este acordat câștigătorului ori câștigătorilor unei licitații, care, îndeplinind toate criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă ori financiară, după caz, oferă cea mai mare valoare pentru taxa de licență, având ca punct de pornire o valoare minimală stabilită prin hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1).3. La articolul 31, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Prelungirea perioadei de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate prin procedură de selecție se face în condițiile prezentei ordonanțe de urgență și este condiționată de plata către bugetul de stat a unei taxe de licență care respectă obiectivele stabilite prin art. 28 alin. (1); cuantumul și condițiile privind efectuarea plății se stabilesc, pentru fiecare bandă de frecvențe în mod individual, prin hotărâre a Guvernului inițiată de către ANCOM.4. La articolul 123, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 123(1) Valoarea integrală a sumei percepute anual de către ANCOM cu titlu de tarif de monitorizare se determină ca diferență între:a) valoarea cheltuielilor administrative ale ANCOM prevăzute la alin. (2), cu excepția celor care sunt atribuite reglementării și monitorizării serviciilor poștale, șib) veniturile din alte surse, mai puțin sumele necesare acoperirii cheltuielilor ANCOM, altele decât cele prevăzute la lit. a), și sumele din excedentul anual rezultat din execuția bugetelor anilor precedenți.5. La articolul 124, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(3) Procentul prevăzut la alin. (1) și (2) se determină anual, fără a depăși 2% ca raport între:a) valoarea prevăzută la art. 123 alin. (1) din care se scad sumele încasate din tariful prevăzut la art. 126 alin. (1) lit. a) și din tariful de monitorizare stabilit în anii precedenți, la finele lunii anterioare celei în care se determină procentul, șib) cifra de afaceri cumulată a persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2).(4) Prin derogare de la art. 122, tariful de monitorizare calculat potrivit prezentului articol se stabilește doar în sarcina furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și a furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului.6. La articolul 129, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) În vederea aplicării prevederilor alin. (1), furnizorii sunt obligați să supună certificării veniturile obținute din activitățile de furnizare de rețele sau de servicii de comunicații electronice ori, după caz, de furnizare de servicii poștale. Certificarea acestor venituri se va realiza de către un auditor independent în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau de către un expert contabil autorizat potrivit legii.  +  Articolul IIAplicarea prevederilor art. 42 alin. (1^1) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 25 iulie 2016, cu completările ulterioare, se suspendă până la data de 15 martie 2020.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iulie 2019.Nr. 54.----