NORMĂ nr. 17 din 25 iunie 2019pentru modificarea Normei Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 3 iulie 2019  Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) și (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5),(6) și (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înființarea, organizarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, în temeiul dispozițiilor art. 24 lit. k) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 50/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările și completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) și d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) și (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 44 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 25 iunie 2019, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.  +  Articolul INorma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 12 august 2016, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. A1 „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. A1^1)^1) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.
  SOCIETATEA DE PENSII PRIVATEBROKERUL DE PENSII PRIVATE
  Județul __________________________________|_|_|Entitate ____________________________________Adresa: ____________ localitatea _______________sectorul __, str. ____ nr. ___, bl. ___ sc. ___, ap. ___Telefon________________, fax _________________Număr din registrul comerțului __________________Forma de proprietate __________________|_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) ___________________Cod clasa CAEN __________________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare_______________________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie ..........
  Denumire indicatorNr. rândSold la 01.01.N (lei)Sold la 30.06.N (lei)
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4
  A. ACTIVE IMOBILIZATEX
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALEX
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)1
  2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)2
  3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)3
  4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807)4
  5. Avansuri (ct. 4094)5
  TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORALE: (rd. 01 la 05)6
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALEX
  1. Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)7
  2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)8
  3. Alte instalații, utilaje și mobilier (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)9
  4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931 + 4093)10
  TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE: (rd. 07 la 10)11
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIAREX
  1. Acțiuni deținute la entități afiliate (ct. 261 - 2961)12
  2. Împrumuturi acordate entităților afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2965)13
  3. Acțiuni deținute la entitățile asociate și la entitățile controlate în comun (ct. 263 - 2962 - 2963)14
  4. Împrumuturi acordate entităților de care entitatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 2675 + 2676 - 2967)15
  5. Investiții deținute ca imobilizări (ct. 265 + 2677 - 2964)16
  6. Alte împrumuturi (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969*)17
  7. Imobilizări financiare pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 270 - 279)18
  TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE: (rd. 12 la 18)19
  ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 + 11 + 19)20
  B. ACTIVE CIRCULANTEX
  I. STOCURIX
  1. Materiale consumabile (ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 392)21
  2. Avansuri pentru cumpărări de stocuri (ct. 4091)22
  TOTAL STOCURI: (rd. 21 la 22)23
  II. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)X
  1. Creanțe comerciale* (ct. 2673* + 2674* + 2678* + 2679* - 2966* - 2969* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)24
  2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct. 4511** + 4518** - 4951*)25
  3. Sume de încasat de la entitățile de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 4952)26
  4. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 4582 + 461 + 473** - 496 + 5187)27
  5. Creanțe privind capitalul subscris și nevărsat (ct. 456 - 4953)28
  TOTAL: (rd. 24 la 28)29
  III. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURTX
  1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)30
  2. Alte investiții financiare pe termen scurt (ct. 505 + 506 + 508 + 5113 + 5114 - 595 - 596 - 598)31
  3. Investiții pe termen scurt pentru acoperirea provizionului tehnic (ct. 520 + 526 + 527 - 528 - 529)32
  TOTAL: (rd. 30 la 32)33
  IV. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 5121 + 5124 + 5125 + 5311 + 5314 + 5321 + 5322 + 5323 + 5328 + 5411 + 5412 + 542)34
  ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 23 + 29 + 33 + 34)35
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd. 37 + 38)36
  1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 471)37
  2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 471)38
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN ANX
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)39
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)40
  3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)41
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)42
  5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)43
  6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)44
  7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)45
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 519746
  TOTAL: (rd. 39 la 46)47
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE (rd. 35 + 37 - 47 - 73 - 76)48
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 20 + 38 + 48)49
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN ANX
  1. Împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 1614 + 1615 + 1617 + 1618 + 1681 - 169)50
  2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 1627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)51
  3. Avansuri încasate de la clienți (ct. 419)52
  4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)53
  5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)54
  6. Sume datorate entităților afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 4511*** + 4518***)55
  7. Sume datorate entităților de care societatea este legată în virtutea intereselor de participare (ct. 1663 + 1686 + 2692 + 453***)56
  8. Alte datorii, inclusiv datorii fiscale și datorii pentru asigurările sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 4551 + 4558 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)57
  TOTAL: (rd. 50 la 57)58
  H. PROVIZIOANEX
  1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 150), (rd. 60 + 61) din care:59
  1.1. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (ct. 1501)60
  1.2. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (ct. 1502)61
  2. Provizioane nespecifice (ct. 151), (rd. 63 la 69), din care:62
  2.1. Provizioane pentru litigii (ct. 1511)63
  2.2. Provizioane pentru garanții acordate clienților (ct. 1512)64
  2.3. Provizioane pentru restructurare (ct. 1514)65
  2.4. Provizioane pentru pensii și obligații similare, altele decât cele prevăzute la provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private (ct. 1515)66
  2.5. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)67
  2.6. Provizioane pentru terminarea contractului (ct. 1517)68
  2.7. Alte provizioane (ct. 1518)69
  TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 59 + 62)70
  I. VENITURI ÎN AVANS (rd. 72 + 75 + 78 ) din care:71
  1. Subvenții pentru investiții (ct. 475) (rd. 73 + 74), din care:72
  1.1 Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 475)73
  1.2 Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 475)74
  2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd. 76 + 77), din care:75
  2.1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (din ct. 472)76
  2.2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an (din ct. 472)77
  Fond comercial negativ (ct. 2075)78
  J. CAPITAL ȘI REZERVEX
  I. CAPITAL, din care:X
  1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)79
  2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)80
  3. Alte elemente de capitaluri proprii (ct. 103)X
  Sold C81
  Sold D82
  TOTAL CAPITAL (rd. 79 + 80 + 81 - 82)83
  II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)84
  III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)85
  IV. REZERVEX
  1. Rezerve legale (ct. 1061)86
  2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)87
  3. Alte rezerve (ct. 1068)88
  4. Alte rezerve specifice activității administratorilor fondurilor de pensii private (ct. 1069)89
  TOTAL REZERVE (rd. 86 la 89)90
  5. Acțiuni proprii (ct. 109)91
  6. Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)92
  7. Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)93
  V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATĂ (ct. 117)X
  Sold C94
  Sold D95
  VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)X
  Sold C96
  Sold D97
  Repartizarea profitului (ct. 129)98
  VII. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 83 + 84 + 85 + 90 - 91 + 92 - 93 + 94 - 95 + 96 - 97 - 98)99
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele _______________Semnătura _______________________ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _______________Calitatea _________________________Semnătura ________________________Nr. de înregistrare în organismul profesional
  *) Conturi de repartizat după natura elementelor respective;**) Solduri debitoare ale conturilor respective;***) Solduri creditoare ale conturilor respective.”
  2. Anexa nr. A2 „Contul de profit și pierdere“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. A2^1)^1) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil.
  SOCIETATEA DE PENSII PRIVATEBROKERUL DE PENSII PRIVATE
  Județul __________________________________|_|_|Entitate ____________________________________Adresa: ____________ localitatea _______________sectorul __, str. ____ nr. ___, bl. ___ sc. ___, ap. ___Telefon________________, fax _________________Număr din registrul comerțului __________________Forma de proprietate ________|_|_|Activitatea preponderentă (denumire clasă CAEN) _________Cod clasa CAEN ________|_|_|_|_|Cod unic de înregistrare______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
  Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie .........
  Denumire indicatorNr. rândRealizări aferente perioadei de raportare
  Precedentă (lei)Curentă (lei)
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4
  VENITURI DIN EXPLOATAREX
  1. Cifra de afaceri netă (rd. 02 + 03)1
  a) Venituri din activitatea de exploatare (ct. 704 + 705 + 706 + 708), (rd. 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4) din care:2
  a1) Venituri din servicii prestate (ct. 704) (rd. 2.1.1 + 2.1.2)2.1
  a1.1) Venituri din servicii prestate - Pilon 2 (ct. 7041) (rd. 2.1.1.1 + 2.1.1.2 + 2.1.1.3 + 2.1.1.4)2.1.1
  a1.1.1) Comision de administrare - Pilon 2 (ct. 70411) (rd. 2.1.1.1.1 + 2.1.1.1.2)2.1.1.1
  a1.1.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 2 (ct. 704111)2.1.1.1.1
  a1.1.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 (ct. 704112)2.1.1.1.2
  a1.1.2) Penalități de transfer - Pilon 2 (ct. 70412)2.1.1.2
  a1.1.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 (ct. 70413)2.1.1.3
  a1.1.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 (ct. 70414)2.1.1.4
  a1.2) Venituri din servicii prestate - Pilon 3 (ct. 7042) (rd. 2.1.2.1 + 2.1.2.2 + 2.1.2.3 + 2.1.2.4)2.1.2
  a1.2.1) Comision de administrare - Pilon 3 (ct. 70421) (rd. 2.1.2.1.1 + 2.1.2.1.2)2.1.2.1
  a1.2.1.1) Comision de administrare din contribuții plătite - Pilon 3 (ct. 704211)2.1.2.1.1
  a1.2.1.2) Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 (ct. 704212)2.1.2.1.2
  a1.2.2) Penalități de transfer - Pilon 3 (ct. 70422)2.1.2.2
  a1.2.3) Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 (ct. 70423)2.1.2.3
  a1.2.4) Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 (ct. 70424)2.1.2.4
  a2) Venituri din studii și cercetări (ct. 705)2.2
  a3) Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii (ct. 706)2.3
  a4) Venituri din activități diverse (ct. 708)2.4
  b) Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 741)3
  2. Venituri din producția de imobilizări (ct. 721 + 722)4
  3. Alte venituri din exploatare (ct. 755 + 758)5
  VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 04 + 05)6
  CHELTUIELI DIN EXPLOATAREX
  4. Cheltuieli cu materialele și alte cheltuieli externe (rd. 08 la 10)7
  a) Cheltuieli cu materialele consumabile (ct. 602)8
  b) Alte cheltuieli cu materialele (ct. 603 + 604 + 608 - 609)9
  c) Alte cheltuieli externe (cu energia și apa) (ct. 605 - 741)10
  5. Cheltuieli suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii private (ct. 620)11
  6. Cheltuieli cu personalul (rd. 13 + 14)12
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642 + 643 + 644)13
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)14
  7. Ajustări15
  a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale (rd. 17 - 18)16
  a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813 + 6817)17
  a.2) Venituri (ct. 7813 + 7816 + 7815)18
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 20 - 21)19
  b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)20
  b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)21
  8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 23 + 24 + 25)22
  a) Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628)23
  b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)24
  c) Alte cheltuieli de exploatare (ct. 652 + 655 + 658)25
  9. Ajustări privind provizioanele (rd. 27 - 28)26
  a) Cheltuieli (ct. 6812)27
  b) Venituri (ct. 7812)28
  CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 07 + 11 + 12 + 16 + 19 + 22 + 26)29
  10. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATAREX
  Profit (rd. 6 - 29)30
  Pierdere (29 - 6)31
  VENITURI FINANCIAREX
  11. Venituri din interese de participare (ct. 7611 + 7613)32
  din care veniturile obținute de la entitățile afiliate33
  12. Alte dobânzi de încasat și venituri similare (ct. 766)34
  din care veniturile obținute de la entitățile afiliate35
  13. Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)36
  VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 32 + 34 + 36)37
  CHELTUIELI FINANCIAREX
  14. Ajustarea valorii imobilizărilor financiare și a investițiilor financiare deținute ca active circulante (rd. 39 - 40)38
  Cheltuieli (ct. 686)39
  Venituri (ct. 786)40
  15. Dobânzi de plătit și alte cheltuieli similare (ct. 666)41
  din care cheltuieli în relația cu entitățile afiliate42
  16. Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)43
  CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 38 + 41 + 43)44
  PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂX
  Profit (rd. 37 - 44)45
  Pierdere (rd. 44 - 37)46
  VENITURI TOTALE (rd. 06 + 37)47
  CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + 44)48
  PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă)X
  Profit (rd. 47 - 48)49
  Pierdere (rd. 48 - 47)50
  17. Impozitul pe profit (ct. 691)51
  18. Alte impozite (ct. 698)52
  PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIARX
  Profit (rd. 49 - 51 - 52)53
  Pierdere (rd. 50 + 51 + 52)54
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele _______________Semnătura _______________________ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _______________Calitatea _________________________Semnătura ________________________Nr. de înregistrare în organismul profesional”
  3. Anexa nr. B1 „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. B1^1)^1) Anexa nr. B1 este reprodusă în facsimil.
  FONDUL DE PENSII PRIVATENumăr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .............
  Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie .........
  Denumirea indicatoruluiNr.rând.Sold la01.01.N(lei)Sold la30.06.N(lei)
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4
  A. ACTIVE IMOBILIZATEX
  I. IMOBILIZĂRI FINANCIAREX
  1. Titluri imobilizate (ct. 265)1
  2. Creanțe imobilizate (ct. 267)2
  TOTAL (rd. 01 la 02)3
  B. ACTIVE CIRCULANTEX
  I. CREANȚEX
  1. Clienți (ct. 411)4
  2. Efecte de primit de la clienți (ct. 413)5
  3. Creanțe - furnizori debitori (ct. 409)6
  4. Decontări cu participanții (ct. 452)7
  5. Alte creanțe (ct. 267 + 446* + 461 + 473* + 5187)8
  TOTAL (rd. 04 la 08)9
  II. INVESTIȚII FINANCIARE PE TERMEN SCURTX
  1. Investiții financiare pe termen scurt (ct. 506 + 508 + 5113 + 5114)10
  III. CASA ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112 + 512 + 531)11
  ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 09 + 10 + 11)12
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)13
  D. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA 1 ANX
  1. Avansuri încasate (ct. 419)14
  2. Datorii comerciale (ct. 401 + 408)15
  3. Efecte de plătit (ct. 403)16
  4. Sume datorate privind decontările cu participanții (ct. 452** + 459)17
  5. Alte datorii (ct. 269 + 446** + 462 + 463 + 473** + 509 + 5186)18
  TOTAL (rd. 14 la 18)19
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 12 + 13 - 19 - 28)20
  F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 03 + 20)21
  G. DATORII CE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE 1 ANX
  1. Avansuri încasate (ct. 419)22
  2. Datorii comerciale (ct. 401 + 408)23
  3. Efecte de plătit (ct. 403)24
  4. Sume datorate privind decontări cu participanții (ct. 452** + 459)25
  5. Alte datorii (ct. 269 + 446** + 462 + 463 + 473** + 509 + 5186)26
  TOTAL (rd. 22 la 26)27
  H. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472)28
  I. CAPITALURI PROPRII
  1. Capitalul fondului de pensii private (ct. 1017)29
  2. Rezerve specifice activității fondurilor de pensii private (ct. 106)30
  3. Rezultatul reportat aferent activității fondurilor de pensii private (ct. 1171)X
  Profit (ct. 1171 - sold creditor)31
  Pierdere (ct. 1171 - sold debitor)32
  4. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (ct. 1174)X
  Profit (ct. 1174 - sold creditor)33
  Pierdere (ct. 1174 - sold debitor)34
  5. Profitul sau pierderea exercițiului financiar (ct. 121)
  Profit (ct. 121 - sold creditor)35
  Pierdere (ct. 121 - sold debitor)36
  6. Repartizarea profitului (ct. 129)37
  TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 29 + 30 + 31 - 32 + 33 - 34 + 35 - 36 - 37)38
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele _______________Semnătura _______________________ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _______________Calitatea _________________________Semnătura ________________________Nr. de înregistrare în organismul profesional
  *) Solduri debitoare ale conturilor respective;**) Solduri creditoare ale conturilor respective”
  4. Anexa nr. B2 „Contul de profit și pierdere“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. B2^1)^1) Anexa nr. B2 este reprodusă în facsimil.
  FONDUL DE PENSII PRIVATENumăr de înregistrare în Registrul Autorității de Supraveghere Financiară .........
  Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie .........
  Denumire indicatorNr. rândRealizări aferente perioadei de raportare
  Precedentă (lei)Curentă (lei)
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4
  A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂX
  1. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)01
  2. Venituri din investiții financiare pe termen scurt (ct. 762)02
  3. Venituri din creanțe imobilizate (ct. 763)03
  4. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)04
  5. Venituri din dobânzi (ct. 766)05
  6. Alte venituri financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 765 + 767 + 768)06
  7. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii (ct. 704)07
  8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 754 + 758)08
  TOTAL VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 01 la 08)09
  B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂX
  1. Cheltuieli privind investițiile financiare cedate (ct. 664)10
  2. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)11
  3. Alte cheltuieli financiare, inclusiv din diferențe de curs valutar (ct. 663 + 665 + 667 + 668)12
  4. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 622), (rd. 13 = 13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5) din care:13
  4.1 Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului (ct. 6221) (rd. 13.1 = 13.1.1 + 13.1.2 + 13.1.3)13.1
  4.1.1 Cheltuieli privind activitatea de depozitare (ct. 62211)13.1.1
  4.1.2 Cheltuieli privind activitatea de custodie (ct. 62212)13.1.2
  4.1.3 Cheltuieli privind activitatea de decontare (ct. 62213)13.1.3
  4.2 Cheltuieli privind comisioanele datorate societăților de servicii de investiții financiare (intermediarilor) (ct. 6222)13.2
  4.3 Cheltuieli privind onorariile de audit (ct. 6223)13.3
  4.4 Cheltuieli privind comisioanele administratorului (ct. 6224)13.4
  4.5 Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile și cotizațiile (ct. 6229)13.5
  5. Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate (ct. 627)14
  6. Cheltuieli privind alte servicii executate de terți (ct. 628)15
  7. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)16
  8. Alte cheltuieli din activitatea curentă (ct. 654 + 658)17
  TOTAL CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 10 la 17)18
  C. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA CURENTĂX
  - profit (rd. 09 - 18)19
  - pierdere (rd. 18 - 09)20
  D. TOTAL VENITURI (rd. 09)21
  E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 18)22
  F. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR (ct. 121)X
  Profit (rd. 21 - 22)23
  Pierdere (rd. 22 - 21)24
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele _______________Semnătura _______________________ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _______________Calitatea _________________________Semnătura ________________________Nr. de înregistrare în organismul profesional”
  5. Anexa nr. D1 „Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. D1^1)^1) Anexa nr. D1 este reprodusă în facsimil.
  FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE
  Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii la data de 30 iunie .........
  Denumire indicatorNr. rândSold la 01.01.N (lei)Sold la 30.06.N (lei)
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4
  A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 2 + 5 + 10)1
  I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 3 + 4)2
  1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)3
  2. Concesiuni, licențe, drepturi și active similare, dacă acestea au fost achiziționate cu titlu oneros și alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)4
  II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 6 + 7 + 8 + 9)5
  1. Terenuri, amenajări de terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)6
  2. Mijloace de transport (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)7
  3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale (ct. 214 + 224 - 2814 - 2914)8
  4. Avansuri și imobilizări corporale în curs de execuție (ct. 231 - 2931)9
  III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 11 + 12)10
  1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)11
  2. Creanțe imobilizate (ct. 267 - 2967)12
  B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 14 + 17 + 20 + 21)13
  I. MATERIALE CONSUMABILE (rd. 15 + 16)14
  1. Materiale consumabile și materiale de natura obiectelor de inventar (ct. 302 + 303 + 322 + 323 - 3921 - 3922)15
  2. Avansuri pentru achiziția de materiale consumabile (ct. 409)16
  II. CREANȚE (rd. 18 + 19)17
  1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii private și furnizorii de pensii private autorizați de A.S.F. (ct. 411 + 413 + 418 + 452** - 4911 - 4912)18
  2. Alte creanțe (ct. 425 + 4282 + 431** + 436** + 437** + 4382 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482 + 461 + 473** - 496 + 5182)19
  III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598)20
  IV. CASĂ ȘI CONTURI LA BĂNCI (ct. 512 + 531 + 532 + 542)21
  C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)22
  D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (rd 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30)23
  1. Împrumuturi și dobânzi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 169)24
  2. Sume datorate instituțiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519)25
  3. Sume datorate pentru achiziții de bunuri și servicii legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 401 + 404 + 408)26
  4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)27
  5. Decontări între Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, administratorii de fonduri de pensii private și furnizorii de pensii private și/sau terți, precum și decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 452***)28
  6. Sume datorate cu titlu de compensație pentru pierderile participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)29
  7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181)30
  E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE = Active circulante (rd. 13) + Cheltuieli în avans (rd. 22) - Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (rd. 23) - Venituri înregistrate în avans*1 (rd. 42)31
  F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active imobilizate (rd. 1) + Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 31)32
  G. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40)33
  1. Împrumuturi și dobânzi din emisiunea de obligațiuni (ct. 161 + 1681 - 169)34
  2. Sume datorate instituțiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519)35
  3. Sume datorate pentru achiziții de bunuri și servicii legate de administrarea și funcționarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 401 + 404 + 408)36
  4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)37
  5. Decontări între Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, administratorii de fonduri de pensii private și furnizorii de pensii private și/sau terți, precum și decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 452***)38
  6. Sume datorate cu titlu de compensație pentru pierderile participanților și/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)39
  7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 436 *** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181)40
  H. PROVIZIOANE (ct. 151)41
  I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472 + 475)42
  J. CAPITAL ȘI REZERVE43xx
  1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 102) (rd. 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50)44
  1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuții (ct. 1021)45
  1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalități de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuțiilor datorate Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 1022)46
  1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităților plasate (ct. 1023)47
  1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanțelor (ct. 1024)48
  1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donații, sponsorizări, asistență tehnică, fonduri nerambursabile (ct. 1025)49
  1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare (ct. 1026)50
  2. Rezerve (ct. 106)51
  3. Rezerve din reevaluare (ct. 105)52
  4. Rezultatul reportat (ct. 117)53xx
  Profit (ct. 117 - sold creditor)54
  Pierdere (ct. 117 - sold debitor)55
  5. Rezultatul exercițiului financiar (ct. 121)56xx
  Profit (ct. 121 - sold creditor)57
  Pierdere (ct. 121 - sold debitor)58
  Repartizarea profitului (ct. 129)59
  6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd. 44 + 51 + 52 + 54 - 55 + 57 - 58 - 59)60
  *1 Sume de reluat la venituri într-o perioadă de până într-un an.
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele _______________Semnătura _______________________ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _______________Calitatea _________________________Semnătura ________________________Nr. de înregistrare în organismul profesional
  * Conturi de repartizat după natura elementelor respective.** Solduri debitoare ale conturilor respective.*** Solduri creditoare ale conturilor respective.”
  6. Anexa nr. D2 „Contul de profit și pierdere“ se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Anexa nr. D2^1)^1) Anexa nr. D2 este reprodusă în facsimil.
  FONDUL DE GARANTARE A DREPTURILOR DIN SISTEMUL DE PENSII PRIVATE
  Contul de profit și pierdere la data de 30 iunie .........
  Denumire indicatorNr. rândRealizări aferente perioadei de raportare
  Precedentă (lei)Curentă (lei)
  Col. 1Col. 2Col. 3Col. 4
  A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)1
  1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 704)2
  2. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)3
  3. Venituri din investiții pe termen scurt (ct. 762)4
  4. Venituri din sconturi obținute (ct. 767)5
  5. Venituri din investiții financiare cedate (ct. 764)6
  6. Venituri din diferențe de curs valutar (ct. 765)7
  7. Venituri din dobânzi (ct. 766)8
  8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 768 + 751 + 752 + 755 + 758)9
  B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 29)10
  1. Cheltuieli privind investiții financiare cedate (ct. 664)11
  2. Cheltuieli din diferențe de curs valutar (ct. 665)12
  3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)13
  4. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile pe termen scurt (ct. 686 - 786)14
  5. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 16 + 17 + 20)15
  5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apă și alte cheltuieli similare (ct. 602 + 603 + 604 + 605 + 608 - 609 - 741)16
  5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18 + 19)17
  a) Salarii și indemnizații (ct. 641 + 642)18
  b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct. 645 + 646)19
  5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)20
  5.3.1 Ajustări de valoare (rd. 22 + 23)21
  a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și imobilizările necorporale (ct. 6811 + 6813 - 7813)22
  b) Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 654 + 6814 - 754 - 7814)23
  5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct. 6812-7812)24
  5.3.3 Cheltuieli privind prestațiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 615 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627)25
  5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate (ct. 635)26
  5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 655 + 658)27
  5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (ct. 628)28
  6. Alte cheltuieli din pierderi din creanțe, precum și alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 668)29
  C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ30xx
  Profit (rd. 1 - 10)31
  Pierdere (rd. 10 - 1)32
  D. TOTAL VENITURI (rd. 1)33
  E. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10)34
  F. REZULTATUL EXERCIȚIULUI FINANCIAR35xx
  Profit (rd. 33 - 34)36
  Pierdere (rd. 34 - 33)37
  ADMINISTRATOR, Numele și prenumele _______________Semnătura _______________________ÎNTOCMIT, Numele și prenumele _______________Calitatea _________________________Semnătura ________________________Nr. de înregistrare în organismul profesional”
   +  Articolul II(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.(2) Prevederile prezentei norme se aplică începând cu raportările contabile aferente primului semestru al exercițiului financiar 2019.
  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Leonardo Badea
  București, 25 iunie 2019.Nr. 17.----