ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 50 din 25 iunie 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și pentru modificarea și completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 2 iulie 2019  Luând în considerare faptul că, potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului și pentru atingerea obiectivelor Uniunii Europene în domeniul mediului și schimbărilor climatice, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare,având în vedere necesitatea protejării fondurilor publice împotriva pierderilor cauzate de erori, risipă, abuz sau fraudă și realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuțiilor instituției, stabilite în concordanță cu propria misiune, în condiții de regularitate, eficacitate, economicitate și eficiență, potrivit legii,având în vedere necesitatea luării unor măsuri pentru protecția mediului și a sănătății populației, prin prevenirea sau reducerea efectelor adverse determinate de generarea și gestionarea deșeurilor și prin reducerea efectelor generale ale folosirii resurselor și creșterea eficienței folosirii acestora, impunându-se instituirea unui instrument economic-financiar eficace, ușor aplicabil, care să permită interpretarea facilă a normelor de reglementare,luând în considerare necesitatea asigurării controlului asupra tuturor operatorilor economici implicați pe traseul de trasabilitate a deșeurilor, precum și necesitatea creării cadrului legal pentru utilizarea aplicației informatice SIATD în vederea monitorizării și verificării trasabilității deșeurilor de ambalaje în cadrul sistemului care implementează răspunderea extinsă a producătorului, asigurându-se astfel controlul asupra cantităților de deșeuri tranzacționate,ținând cont de necesitatea armonizării legislației naționale aplicabile în domeniul gestionării deșeurilor de ambalaje cu prevederile Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018, de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, prin care s-au statuat obiective minime în ce privește reciclarea materialelor specifice conținute în deșeurile de ambalaje,având în vedere intențiile, ratificate prin memorandumuri ale Guvernului României, de extindere a obiectului de activitate al Administrației Fondului pentru Mediu, în sensul în care instituția în cauză va asigura realizarea proiectelor/programelor pentru protecția mediului cu finanțare din fonduri europene structurale și de investiții, inclusiv pentru închiderea depozitelor de deșeuri neconforme, pentru punerea în aplicare a Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-301/17, privind obligația României de închidere a depozitelor de deșeuri neconforme, astfel cum este prevăzut la art. 7 lit. g) și art. 13 din Directiva 1999/31/CE privind depozitele de deșeuri,considerând că aceste elemente vizează interesul public și constituie o situație de urgență și extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (3), literele d), g) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:d) urmărește și controlează proiectele și programele finanțate din Fondul pentru mediu;...............................................................................................g) asigură utilizarea sumelor, obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, pentru finanțarea programelor și proiectelor în domeniile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare;..................................................................................................l) asigură asistența/îndrumarea contribuabililor/plătitorilor la bugetul Fondului pentru mediu cu privire la metodologia de calcul al taxelor și contribuțiilor la Fondul pentru mediu;2. La articolul 3 alineatul (3), după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins:n) asigură îndrumarea solicitanților și beneficiarilor finanțării din Fondul pentru mediu.3. La articolul 3, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) și (6), cu următorul cuprins:(5) Administrația Fondului pentru Mediu asigură gestionarea proiectelor finanțate din fonduri europene structurale și de investiții sau alte fonduri externe, rambursabile sau nerambursabile, prin intermediul unităților de implementare a proiectelor, respectiv al unităților de management al proiectelor.(6) Unitățile prevăzute la alin. (5) funcționează la nivelul Administrației Fondului, în conformitate cu reglementările specifice în materie prin care au fost stabilite alocările din fonduri europene structurale și de investiții sau din alte fonduri externe.4. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7(1) Veniturile proprii ale Administrației Fondului reprezintă 10% din veniturile Fondului pentru mediu constituit potrivit prevederilor art. 9 alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. u), din care se reține o cotă de până la 5%.(2) Veniturile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital ale Administrației Fondului, potrivit prevederilor legale.5. La articolul 8, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Disponibilitățile financiare ale Fondului pentru mediu și ale Administrației Fondului se păstrează în Trezoreria Statului în conturi distincte și sunt purtătoare de dobânzi.6. La articolul 9 alineatul (1), literele a), l), p) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor, obținute de către deținătorul deșeurilor, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;...............................................................................................l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate și accesoriile aferente acestora;...............................................................................................p) o contribuție de 50 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere cu procentul prevăzut în anexa nr. 6 a cantităților de deșeuri eliminate prin depozitare din deșeurile municipale, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual și cantitatea efectiv încredințată spre reciclare și alte forme de valorificare. Pentru unitățile administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor care nu au organizat serviciul public de salubrizare, contribuția se calculează pentru întreaga cantitate de deșeuri municipale estimate ca fiind generate potrivit indicilor prevăzuți în Planul național de gestionare a deșeurilor, respectiv de 233 kg/locuitor/an în mediul urban și 105 kg/locuitor/an în mediul rural;q) ecotaxa, în valoare de 0,15 lei/bucată, aplicată tuturor pungilor de transport, cu excepția celor fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002; ecotaxa se încasează de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere și se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează la loc vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;7. La articolul 9 alineatul (1), litera r) se abrogă.8. La articolul 9 alineatul (1), litera u) se modifică și va avea următorul cuprins:u) sumele virate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2011, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând contravaloarea în lei a sumelor obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră;9. La articolul 9 alineatul (1), după litera v) se introduce o nouă literă, litera v^1), cu următorul cuprins:v^1) o contribuție de 2 lei/kg datorată de operatorii economici care desfășoară activități de colectare/valorificare/salubrizare și raportează deșeuri pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y), pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE), baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate, și cantitățile de deșeuri constatate de Administrația Fondului pentru Mediu;10. La articolul 10, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:(2^2) Contribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. v) și y) nu se datorează pentru cantitățile de deșeuri pentru care au fost stabilite obligații de plată în baza prevederilor art. 9 alin. (1) lit. v^1).11. La articolul 10, după alineatul (3^4) se introduce un nou alineat, alineatul (3^5), cu următorul cuprins:(3^5) Operatorii economici prevăzuți la art. 9 alin. (1) lit. v^1) sunt obligați să declare semestrial, până la data de 25 a lunii următoare semestrului de raportare, cantitățile de deșeuri de ambalaje, DEEE, baterii, anvelope uzate, declarate ca fiind gestionate pentru contribuabilii prevăzuți la lit. v) și y).12. La articolul 10, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (8) și (9), cu următorul cuprins:(8) Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziția utilizatorilor, în mod gratuit, sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD), în vederea monitorizării și verificării corectitudinii tranzacțiilor cu deșeuri de ambalaje în sistemul răspunderii extinse a producătorului.(9) Aplicația informatică SIATD se utilizează de către organizațiile care implementează răspunderea extinsă a producătorului (OIREP) și de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje ale căror costuri nete și/sau costuri de colectare/valorificare/sortare/raportare sunt finanțate de către OIREP.13. La articolul 11, alineatul (2^2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), ș), ț), și v^1) se stabilesc prin decizie emisă de Administrația Fondului pentru Mediu și se plătesc în funcție de data comunicării deciziei, astfel:a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 din lună, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, inclusiv;b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 din lună, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare, inclusiv.14. La articolul 12, alineatul (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(3^1) Pentru sumele de restituit din finanțările acordate, prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. l), se datorează dobânzi, calculate de la data plăților efectuate cu titlu de finanțare, până la data recuperării sau a rambursării integrale.15. La articolul 12, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^3), cu următorul cuprins:(3^3) Pentru sumele de restituit din finanțările ce constituie ajutor de stat/minimis se datorează dobânzi, calculate potrivit reglementărilor prevăzute în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.16. La articolul 13 alineatul (1), după litera dd) se introduce o nouă literă, litera ee), cu următorul cuprins:ee) Programul de interes național privind realizarea Centrului de Excelență NATO pentru protecția mediului, prin construirea unei clădiri verzi al cărei consum de energie este aproape egal cu zero, exemplu de bune practici în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în sectorul rezidențial.17. La articolul 13, după alineatul (2^5) se introduce un nou alineat, alineatul (2^6), cu următorul cuprins:(2^6) Din Fondul pentru mediu se suportă inclusiv cheltuieli destinate realizării de studii de specialitate și expertize tehnice, necesare stabilirii condițiilor și criteriilor de finanțare ale proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu.18. La articolul 13, alineatele (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Condițiile de finanțare a proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1) lit. a)-l), n), q)-s), u), w)-y), cc) și dd) se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului pentru Mediu și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului................................................(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. m), o), p), t), v), aa), bb) și ee), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului.19. La articolul 13, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:(7^1) Prin excepție de la alin. (7), finanțarea proiectelor ai căror beneficiari sunt persoane fizice se poate realiza în baza aprobării Comitetului de avizare, prevăzută la art. 5 alin. (3), în condițiile prevederilor ghidurilor de finanțare.20. La articolul 13, alineatul (9) se abrogă.21. La articolul 13, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (9^1) și (9^2), cu următorul cuprins:(9^1) În scopul asigurării opozabilității față de terți, Administrația Fondului poate solicita oficiului de cadastru și publicitate imobiliară competent notarea contractului de finanțare nerambursabilă în cartea funciară a imobilului pe care se implementează/care deservește respectivul program/proiect.(9^2) Radierea notării efectuate potrivit alin. (9^1) se face la cererea persoanelor interesate, în baza acordului scris emis de Administrația Fondului pentru Mediu.22. La articolul 15, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Neutilizarea aplicației informatice SIATD de către persoanele juridice care gestionează deșeuri de ambalaje, respectiv de către organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, potrivit art. 10 alin. (9), constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 80.000 lei la 100.000 lei.23. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și/sau al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (2), (4) și (5);24. Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul II(1) Aplicația informatică prevăzută la art. I pct. 12 se utilizează începând cu data intrării în vigoare a ordinului pentru aprobarea Instrucțiunilor de utilizare a aplicației informatice SIATD, prevăzut la alin. (2).(2) Instrucțiunile de utilizare a aplicației informatice SIATD se aprobă prin ordinul ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Caracteristicile tehnice de identificare a pungilor de transport fabricate din materialele care respectă cerințele SR EN 13432:2002, pentru care nu se aplică ecotaxa prevăzută la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, sunt aprobate prin ordin al ministrului autorității publice centrale pentru protecția mediului, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul IIILegea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 16 alineatul (9), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:a^1) să mențină în fiecare an de activitate cel puțin cantitatea de 10.000 tone de ambalaje introdusă pe piață de către acționari în anul precedent;2. La articolul 20 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:c) să organizeze în cadrul structurii de vânzare sau în imediata vecinătate a acesteia puncte de preluare și rambursare a garanției bănești pentru ambalajele primare;3. La articolul 20, alineatele (4) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Operatorii economici deținători de ambalaje folosite din comerț și industrie și/sau de deșeuri de ambalaje din comerț și industrie au obligația:a) să returneze ambalajele folosite către furnizori sau operatorii economici desemnați de aceștia conform prevederilor contractuale; saub) să predea deșeurile de ambalaje către colectori desemnați de o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sauc) să asigure reciclarea, iar în cazul în care nu pot fi reciclate, valorificarea acestora prin alte metode, prin contracte încheiate cu operatori economici autorizați pentru desfășurarea operațiilor respective, precum și raportarea datelor potrivit obligațiilor de raportare ale producătorului prevăzute la art. 17 alin. (1)................................................................................................(7) Persoanele fizice care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje au obligația:a) să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare; saub) să predea contra cost ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați care preiau prin achiziție ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje de la populație; sauc) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare, inclusiv în centrele prevăzute la art. 59 alin. (1) pct. A lit. f) din Legea nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare.4. La articolul 20, după alineatul (7) se introducdouă noi alineate, alineatele (7^1) și (7^2), cu următorul cuprins:(7^1) Persoanele juridice din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unitățile care organizează evenimente, pregătesc și servesc alimente și băuturi, care generează din activitatea lor ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării, au obligația: a) să returneze ambalajele folosite pentru care au plătit o sumă de bani în cadrul unui sistem de garanție-returnare; sau b) să predea ambalajele folosite unor colectori autorizați care fac dovada unui contract valabil încheiat cu o organizație prevăzută la art. 16 alin. (5) lit. b); sauc) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.(7^2) Persoanele juridice, altele decât cele prevăzute la alin. (7^1), care generează ambalaje folosite și/sau deșeuri de ambalaje similare celor provenite din gospodării ca urmare a activității proprii, au obligația:a) să predea contra cost ambalajele folosite și/sau deșeurile de ambalaje unor colectori autorizați pentru achiziționarea deșeurilor de ambalaje de la populație; sau b) să depună deșeurile de ambalaje, pe tipuri de materiale, în sistemele de colectare separată a deșeurilor municipale, gestionate de către operatorii prevăzuți în Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.5. La articolul 26, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Licența de operare acordată unei organizații care implementează obligațiile privind răspunderea extinsă a producătorului, autorizată de către Comisia constituită potrivit Legii nr. 211/2011, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se retrage în cazul în care aceasta nu respectă obligațiile stabilite prin ordinul prevăzut la art. 16 alin. (6) și/sau prin alin. (9), conform grilei stabilite prin ordinul stipulat la art. 16 alin. (6), iar retragerea devine efectivă la data comunicării ei.6. La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:(3^1) Prin excepție de la alin. (3), nu constituie motiv de retragere a licenței de operare situația în care operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (5) lit. b) înregistrează obligații fiscale restante la bugetul Fondului pentru mediu.7. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IV(1) Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-le textelor o nouă numerotare. (2) Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor din ambalaje, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 30 octombrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-le textelor o nouă numerotare.Prezenta ordonanță de urgență transpune prevederile Directivei (UE) 2018/852 a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 2018 de modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 150/141 din 14 iunie 2018, pct. 5 lit. (a), sublit. (f) și (g).
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Ana-Maria Bușoniu,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 25 iunie 2019.Nr. 50.  +  Anexa nr. 1(Anexa nr. 3 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005)
  Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie
  și de valorificare prin reciclare, globale și pe tip de materiale de ambalare, începând cu anul 2019
  Obiectiv de valorificare prin reciclare/tip de material^1) (%)Obiectiv global de valorificare prin reciclare^2) (%)Obiectiv global de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie^3) (%)
  AnulHârtie cartonPlasticSticlăMetalAluminiu Lemn
  TotalDin care pentru PET
  2019-2022 (inclusiv)6022,555605020155560
  Anul 2023653557656030206065
  Anul 2024704060656540206065
  Începând cu anul 2025755065707050256570
  ^1) Procentajul minim din masa totală a materialului de ambalaj conținut în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.^2) Procentajul minim din masa totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.^3) Procentajul minim din masa tuturor deșeurilor de ambalaje conținute în deșeurile rezultate din ambalajele introduse pe piața națională.
   +  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5 la Legea nr. 249/2015)
  Valorile minime ale obiectivelor de valorificare* și, respectiv, reciclare** a deșeurilor de ambalaje
  Nr. crt.ObiectivPentru perioada 2019-2022 (inclusiv)Anul 2023Anul 2024Începând cu anul 2025
  1.Obiectiv global de valorificare60656570
  2.Obiectiv global de reciclare55606065
  3.Obiectiv de reciclare hârtie-carton60657075
  4.Obiectiv de reciclare materiale plastice (inclusiv PET) 22,5354050
  5.Obiectiv de reciclare sticlă60656570
  6.Obiectiv de reciclare metal50606570
  7.Obiectiv de reciclare aluminiu20304050
  8.Obiectiv de reciclare lemn15202025
  * Includ cantitatea de deșeuri de ambalaje reciclată și cea incinerată în instalații de incinerare cu valorificare de energie.** Includ cantitatea de ambalaje de lemn care este reparată în vederea reutilizării.
  ----