ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 47 din 25 iunie 2019pentru modificarea și completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 534 din 28 iunie 2019  Având în vedere că economia Uniunii Europene indică o încetinire a creșterii economice, printre provocări enumerânduse procesul de îmbătrânire a populației, digitalizarea, războaiele comerciale, Brexit-ul, pentru a elimina decalajele care persistă între statele membre și între regiunile din interiorul acestora sunt necesare investiții suplimentare și imediate în procesul de sprijinire a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii.Luând în considerare că nevoile investiționale importante nu pot fi acoperite doar prin acordarea de credite, acestea pot fi eficient completate de alte subvenții și instrumente financiare mai apropiate de piață. Ținând cont de necesitatea sprijinirii dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din România prin susținerea investițiilor realizate de întreprinderile nou-înființate, precum și de întreprinderile mici și mijlocii (IMM) în anumite domenii de activitate, în contextul dispozițiilor art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, și ale anexei nr. 3/60 la Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/2019,întrucât media națională a întreprinderilor mici și mijlocii pe cap de locuitor se situează sub media europeană, cu impact direct asupra creării și ocupării locurilor de muncă, inovării, retehnologizării și digitalizării IMM-urilor, din cauza întreținerii și amplificării fenomenului birocratic legat de finanțarea IMM-urilor se impune găsirea unor soluții de menținere a activității pentru evitarea creșterii ratei de insolvență și faliment a acestora, fapt care poate genera efecte negative asupra angajamentelor asumate de România față de Comisia Europeană.Având în vedere obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea și implementarea corectă și integrală a acquis-ului european,pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Rezoluția Parlamentului European din 15 septembrie 2016 referitoare la accesul la finanțare al IMM-urilor și creșterea diversității finanțării IMM-urilor în cadrul uniunii piețelor de capital, având în vedere că neimplementarea în regim de urgență a schimbărilor legislative propuse generează consecințe negative asupra finanțărilor naționale și europene și, implicit, asupra economiei, precum neîndeplinirea de către operatorii economici români a obligațiilor contractuale, ce poate avea ca efecte negative restrângerea activității cu consecințe asupra angajaților ca urmare a reducerii numărului de salariați, ce poate determina o migrare a forței de muncă peste granițe,neadoptarea cadrului legal de reglementare constituie o situație excepțională care ar conduce la imposibilitatea continuării implementării programelor de sprijinire a întreprinderilor mici și mijlocii, corelată cu riscul de neangajare a tinerilor absolvenți, a persoanelor defavorizate și a șomerilor de către întreprinderile mici și mijlocii. Lipsa ajutorului în finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii va conduce în următoarea perioadă la suspendarea activității acestora, închiderea operațională și chiar la dizolvarea și lichidarea celor mai multe astfel de întreprinderi, cu riscul eliminării locurilor de muncă și creșterii alarmante a șomajului.De asemenea, soluția are în vedere că fluctuația pieței muncii în întreaga Uniune Europeană necesită reacții și adaptări rapide, astfel că factorul timp devine un element determinant în activitatea oricărei companii. În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public și constituie situații extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,urgența reglementării este determinată, pe de o parte, de riscul diminuării resurselor atrase de la bugetul de stat pentru dezvoltarea investițiilor în diferite sectoare ale economiei naționale, fiind astfel afectată dezvoltarea economică a României, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea lansării în timp util a două programe naționale destinate sprijinirii întreprinderilor mici și mijlocii românești, deși programele dispun de bugete alocate în anul 2019. Totodată, urgența este determinată de imposibilitatea alocărilor bugetare ale programelor pentru sprijinirea întreprinderilor mici și mijlocii în proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2020, coroborată cu perioada vacanței parlamentare, când activitatea de legiferare este temporar suspendată.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  ARTICOL UNICLegea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 25^1, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25^1Programele naționale destinate finanțării întreprinderilor mici și mijlocii, care se derulează de către autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul întreprinderilor mici și mijlocii până la 31 decembrie 2027, conform procedurilor de implementare aprobate în fiecare an prin ordin al conducătorului acesteia, publicat în Monitorul Oficial al României, sunt:2. La articolul 25^1, după litera k) se introduc două noi litere, literele k^1) și k^2), cu următorul cuprins:k^1) programul pentru organizarea târgului întreprinderilor mici și mijlocii;k^2) programul de accelerare a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;3. La articolul 31, sintagma „oficiile teritoriale“ se înlocuiește cu sintagma „agențiile teritoriale“.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru mediul de afaceri, comerț și antreprenoriat,
  Ștefan-Radu Oprea
  București, 25 iunie 2019.Nr. 47.-----