ORDIN nr. 619 din 27 iunie 2019privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, precum și pentru prelungirea aplicării prevederilor acestuia și prorogarea unui termen
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019  Văzând Referatul de aprobare nr. D.G. 841 din 27.06.2019 al directorului general al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările ulterioare, și Hotărârea Guvernului nr. 440/2019 pentru prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și pentru modificarea secțiunii A din anexa la aceasta,în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:  +  Articolul INormele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La capitolul III articolul 25, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 25(1) Decontarea serviciilor de hemodializă convențională, hemodiafiltrare intermitentă on-line, dializă peritoneală continuă și dializă peritoneală automată în sistem ambulatoriu, furnizate de unitățile sanitare care derulează Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică, se realizează în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 507/2015 pentru aprobarea Normelor privind condițiile și modalitatea de decontare a serviciilor de dializă, contractate de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii de dializă, autorizați și evaluați în condițiile legii, la un tarif de 561 lei pentru ședința de hemodializă convențională, la un tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line de 636 lei, la tariful de 57.984 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală continuă și la tariful de 72.541 lei/an pentru un bolnav cu dializă peritoneală automată.2. La capitolul IV articolul 32, literele c)-d^1) se modifică și vor avea următorul cuprins:c) Achiziția, montarea și eliberarea dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat (pompe de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și sisteme implantabile de monitorizare continuă) se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.Achiziția și eliberarea materialelor consumabile aferente dispozitivelor medicale specifice diabetului zaharat se realizează prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz.Aprobarea dosarului:1. medicul diabetolog sau cu competență/atestat care are în evidență bolnavul întocmește dosarul medical al acestuia cuprinzând: documentele care justifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice, datele de contact ale pacientului și referatul de justificare, prevăzut în anexa nr. 11, pe care îl transmite electronic sau prin poștă, cu respectarea securității în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, casei de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală; 2. casa de asigurări de sănătate va transmite electronic sau prin poștă, cu respectarea securității în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, dosarul casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional;3. casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional va transmite dosarul/ dosarele comisiei de evaluare a centrului metodologic regional nominalizat;4. comisia de evaluare a centrului metodologic regional verifică și analizează respectarea criteriilor de eligibilitate și emite decizii, conform anexei nr. 12, de aprobare/respingere. Pentru bolnavii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate decizia va cuprinde motivele respingerii dosarului;5. comisia de evaluare va transmite o copie a deciziei astfel: casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional, casei de asigurări de sănătate a județului arondat și medicului care a emis referatul;6. programarea bolnavului în vederea eliberării și montării dispozitivelor medicale specifice se va realiza prin centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis, după caz;7. medicul curant care a emis referatul de justificare a dispozitivelor medicale specifice monitorizează bolnavul după montarea acestor dispozitive. Instruirea pacientului privind tehnica de administrare a insulinei și modalitatea de utilizare a seringii/penului/pompei de insulină/pompei de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei de infuzia subcutană continuă, precum și a monitorizării glicemice prin teste sau monitorizare continuă se face de către medicul diabetolog sau cu competență/atestat, care face dovada unui curs dedicat acestor dispozitive recunoscut de către CMR;8. informarea și instruirea pacienților se vor face particularizat pentru fiecare tip de modalitate de aplicare a insulinei. Montarea dispozitivelor: pompa de insulină și pompa de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei se va realiza în regim de spitalizare continuă. Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se vor monta în regim de spitalizare de zi.Centrele metodologice regionale desemnează o comisie de evaluare și aprobare a dosarelor de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice care va fi alcătuită din coordonatorul centrului metodologic regional desemnat și minimum 2 medici specialiști/primari de diabet, nutriție și boli metabolice și/sau medici specialiști/primari pediatri cu competență/atestat în diabet, cu următoarele atribuții:1. examinează dosarele de solicitare pentru dispozitivele medicale specifice pentru pacienții din județele arondate și emit decizia de includere/neincludere în program. Decizia de întrerupere a utilizării dispozitivelor medicale specifice pentru diabetul zaharat va fi luată de medicul specialist/primar de diabet, nutriție și boli metabolice curant și va fi adusă la cunoștința centrului metodologic regional;2. soluționează contestațiile la deciziile de întrerupere a utilizării unei pompe de insulină/pompe de insulină cu senzori de monitorizare glicemică continuă, sistemele de monitorizare glicemică continuă luate de medicul diabetolog sau pediatru cu competență/atestat în diabet zaharat;3. monitorizează semestrial eficiența derulării programului prin utilizarea dispozitivelor medicale specifice pe baza raportărilor primite de la medicul diabetolog sau cu competență/atestat în diabet care are în urmărire pacienții.d) Dispozitivele medicale specifice se montează în spitalizare de zi sau în spitalizare continuă, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemului de inițiere se realizează prin farmacia cu circuit închis ale unităților care derulează programul. Pentru pompele de insulină materialele consumabile sunt: serter implantare, catetere și rezervoare. În cazul pompelor de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: serter implantare cateter, catetere, rezervoare, transmiter și senzori. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabilele sunt transmiterul și senzorii. Setul de inițiere a sistemului de pompă cu senzori constă în: 1 serter implantare cateter, 1 pompă de infuzie continuă a insulinei, 30 catetere, 30 rezervoare, 1 transmiter, 1 serter de implantare și 15 senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an, 10 catetere/lună, 10 rezervoare (10 seturi/lună) și 55 de senzori/an. Prescrierea materialelor consumabile odată cu montarea dispozitivului medical se realizează pentru o perioadă de 3 luni și eliberarea se face pe condica de prescripție de medicamente și materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Prescrierea în continuare a materialelor consumabile de către medicul curant se realizează în baza deciziei de includere în program, pentru o perioadă de 3 luni, și eliberarea se face pe condica de prescripție de medicamente și materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate, prin farmacia cu circuit închis a centrelor metodologice regionale și unităților sanitare care derulează programul național de diabet zaharat. Pentru situațiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi pompa de insulină, pompa și materialele consumabile rămase neutilizate sunt returnate centrelor metodologice regionale și unităților sanitare care derulează programul național de diabet zaharat aferent, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplinește criteriile de eligibilitate.d^1) Sistemele de monitorizare continuă a glicemiei se montează în regim de spitalizare de zi sau ambulatoriu, după caz, în centrele metodologice regionale nominalizate sau unitățile sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis. Eliberarea sistemelor de inițiere se realizează prin farmacia cu circuit închis. Pentru sistemele de monitorizare continuă a glicemiei materialele consumabile sunt: transmiter, serter de implantare și senzori. Necesarul de materiale consumabile este de 1 transmiter/an și 55 de senzori/an. Sistemul de inițiere valabil pentru 3 luni constă în: 1 transmiter, 1 serter de implantare și 15 senzori. Prescrierea senzorilor se realizează pentru o perioadă de 3 luni și eliberarea se face pe condica de prescripție de medicamente și materiale sanitare distinct întocmită în acest sens pentru această activitate. Pentru situațiile în care din motive obiective bolnavul nu mai poate folosi materialele consumabile rămase neutilizate, acestea sunt returnate centrelor/unităților sanitare cu secții și compartimente de profil aferente, urmând a fi redistribuite altui bolnav care îndeplinește criteriile de eligibilitate.3. La capitolul VIII, tabelul „Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru semestrul I an 2019“ se modifică și va avea următorul cuprins:  + 
  Creditele bugetare și de angajament aferente programelor naționale de sănătate curative pentru anul 2019
  Denumirea programului de sănătateCredite de angajament an 2019Credite bugetare an 2019
  Programul național de oncologie, din care:1.902.712,001.902.712,00
  Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)*1.619.243,001.619.243,00
  Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la pacienții cu afecțiuni oncologice prin PET-CT39.658,0039.658,00
  Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare500,00500,00
  Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți 3.455,003.455,00
  Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi (adulți și copii)239.760,00239.760,00
  Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți96,0096,00
  Programul național de diabet zaharat1.594.905,001.594.905,00
  Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană53.801,0053.801,00
  Programul național de tratament pentru boli rare*272.327,00272.327,00
  Programul național de tratament al bolilor neurologice*170.928,00170.928,00
  Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei 159.046,00159.046,00
  Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)22.457,0022.457,00
  Programul național de boli endocrine2.372,002.372,00
  Programul național de ortopedie98.285,0098.285,00
  Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice822,00822,00
  Programul național de boli cardiovasculare171.859,00171.859,00
  Programul național de sănătate mintală1.988,001.988,00
  Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță, din care:28.051,0028.051,00
  Subprogramul de radiologie intervențională18.873,0018.873,00
  Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos8.131,008.131,00
  Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil322,00322,00
  Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular725,00725,00
  Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică1.145.067,001.145.067,00
  Total5.624.620,005.624.620,00
  Cost volum713.404,00713.404,00
  Total general6.338.024,006.338.024,00
  *) Sumele nu includ valoarea creditelor de angajament și bugetare aferente contractelor cost-volum. Valoarea acestora este prevăzută distinct.
  4. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Criterii de eligibilite“, literele i) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:i) pentru tratamentul prin tehnici transcateter: bolnavi cu stenoză aortică strânsă simptomatică, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical mare, conform analizei din partea echipei medicochirurgicale și la care se consideră că se va putea îmbunătăți calitatea vieții, iar speranța de viață va fi > 1 an după efectuarea procedurii;(...)l) pentru proceduri de cardiologie intervențională în tratamentul malformațiilor cardiace congenitale: bolnavi cu malformații congenitale ale adultului sau copilului, care pot fi rezolvate prin proceduri de cardiologie intervențională.5. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) numărul de bolnavi tratați prin proceduri de dilatare percutană/an: 15.062;b) numărul de bolnavi tratați prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 1.010;c) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare cardiace/an: 5.830;d) numărul de bolnavi cu aritmii complexe tratați prin proceduri de ablație/an: 348;e) numărul de bolnavi tratați prin implantare de defibrilatoare interne/an: 509;f) numărul de bolnavi tratați prin implantare de stimulatoare de resincronizare cardiacă/an: 268;g) numărul de bolnavi (adulți) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 5.379;h) numărul de bolnavi cu anevrisme aortice tratați prin tehnici hibride/an: 121;i) numărul de bolnavi cu stenoze aortice, declarați inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, tratați prin tehnici transcateter/an: 266;j) numărul de bolnavi cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratați prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 3;k) numărul de bolnavi (copii) tratați prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 338;l) numărul de bolnavi tratați prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 6.483;m) numărul de copii cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 125;n) numărul de adulți cu malformații cardiace congenitale tratați prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 31.6. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav tratat prin dilatare percutană/an: 1.994 lei;b) cost mediu/bolnav tratat prin proceduri terapeutice de electrofiziologie/an: 5.362 lei;c) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator cardiac/an: 2.288 lei;d) cost mediu/bolnav cu aritmii complexe tratat prin proceduri de ablație/an: 16.736 lei;e) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de defibrilator intern/an: 13.480 lei;f) cost mediu/bolnav tratat prin implantare de stimulator de resincronizare cardiacă/an: 7.382 lei;g) cost mediu/bolnav (adult) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 7.680 lei;h) cost mediu/bolnav cu anevrism aortic tratat prin tehnici hibride/an: 41.326 lei;i) cost mediu/bolnav cu stenoze aortice, declarat inoperabil sau cu risc chirurgical foarte mare, tratat prin tehnici transcateter/an: 105.056 lei;j) cost mediu/bolnav cu insuficiență cardiacă în stadiul terminal tratat prin asistare mecanică a circulației pe termen lung/an: 421.157 lei;k) cost mediu/bolnav (copil) tratat prin intervenții de chirurgie cardiovasculară/an: 10.995 lei;l) cost mediu/bolnav tratat prin intervenții de chirurgie vasculară/an: 779 lei;m) cost mediu/copil cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 8.164 lei;n) cost mediu/adult cu malformații cardiace congenitale tratat prin intervenții de cardiologie intervențională/an: 9.735 lei.7. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, la punctul 1), după litera w) se adaugă o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:x) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;8. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli cardiovasculare“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, la punctul 4), după litera k) se adaugă o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare «Nicolae Stăncioiu» Cluj-Napoca;9. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 124.353;10. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de tratament medicamentos al bolnavilor cu afecțiuni oncologice (adulți și copii)“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat/an: 12.691 lei.11. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 7.196;12. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de monitorizare a evoluției bolii la bolnavii cu afecțiuni oncologice prin PET-CT (adulți și copii)“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“ se modifică și va avea următorul cuprins:a) Pozitron-Diagnosztika, Oradea;b) Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - București;c) Societatea Comercială «CT Clinic» - S.R.L., Cluj-Napoca;d) MNT Healthcare Europe - S.R.L. - București;e) Societatea «Affidea Romania» - S.R.L. - Timișoara;f) MNT Healthcare Europe - S.R.L. - Iași;g) Institutul Regional de Oncologie Iași;h) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București.13. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați/an: 177;14. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat/an: 2.220 lei.15. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic și de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic și/sau FISH și examen de biologie moleculară la copii și adulți“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul inițial al leucemiei acute/an: 443;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin imunofenotipare/an: 674;c) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 313;d) număr de bolnavi beneficiari de servicii pentru diagnosticul de certitudine al leucemiei acute prin examen de biologie moleculară/an: 487;e) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin imunofenotipare/an: 373;f) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen citogenetic și/sau FISH/an: 26;g) număr de bolnavi cu diagnostic de leucemie acută beneficiari de servicii de monitorizare a bolii minime reziduale prin examen de biologie moleculară/an: 205.16. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de radioterapie a bolnavilor cu afecțiuni oncologice realizate în regim de spitalizare de zi“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu ortovoltaj/an: 331;b) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu cobaltoterapie/an: 776;c) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 2D/an: 1.313;d) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie cu accelerator liniar 3D/an: 6.221;e) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin radioterapie IMRT/an: 9.476;f) număr de bolnavi cu afecțiuni oncologice tratați prin brahiterapie/an: 1.833.17. La capitolul IX, titlul „Programul național de oncologie - Subprogramul de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing și neuroblastom) la copii și adulți“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru neuroblastom/an: 7;b) număr de bolnavi beneficiari de servicii de testare genetică pentru sarcom Ewing/an: 14.18. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de implanturi cohleare/an: 179;b) număr de proteze auditive cu ancorare osoasă BAHA/an: 24;c) număr de proteze implantabile de ureche medie/an: 1;d) număr procesoare de sunet (partea externă)/an: 100;19. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al surdității prin proteze auditive implantabile (implant cohlear și proteze auditive)“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, „punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/implant cohlear/an: 95.437 lei;b) cost mediu/proteză auditivă cu ancorare osoasă BAHA/an: 29.948 lei;c) cost mediu/proteză implantabilă de ureche medie/an: 44.340 lei;d) cost mediu/procesor de sunet (partea externă)/an: 32.238 lei.20. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu diabet evaluați prin dozarea hemoglobinei glicozilate/an: 55.632;b) număr de bolnavi cu diabet zaharat tratați/an: 860.558;c) număr de bolnavi automonitorizați/an: 252.017, din care:c.1) număr de copii cu diabet zaharat tip 1 automonitorizați/an: 3.551;c.2) număr de adulți cu diabet zaharat insulinotratați automonitorizați/an: 248.466;d) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de pompe de insulină/an: 194;e) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 500;f) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 100;g) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină/an: 635;h) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru pompele de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei/an: 100;i) număr de bolnavi cu diabet zaharat tip 1 beneficiari de materiale consumabile pentru sisteme de monitorizare glicemică continuă/an: 500.21. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: b) cost mediu/bolnav cu diabet zaharat tratat/an: 1.323 lei.22. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, literele f^1) și f^2) se modifică și vor avea următorul cuprins: f^1) dispozitive medicale specifice și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - centre metodologice regionale, respectiv:– București - Institutul Național de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice «Prof. Dr. N. Paulescu» București (județe/CAS arondate: Brăila, Brașov, Călărași, Constanța, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Ialomița, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea, CASAOPSNAJ);– Timișoara - Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara (județe arondate: Alba, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș);– Craiova - Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova (județe arondate: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Teleorman);– Iași - Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Spiridon» Iași (județe arondate: Bacău, Botoșani, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui);– Cluj - Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj (județe arondate: Bistrița-Năsăud, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Maramureș, Sălaj, Satu Mare);f^2) dispozitive medicale specifice și sisteme de monitorizare continuă a glicemiei - unități sanitare cu secții/compartimente de profil care au farmacii cu circuit închis:– Spitalul Universitar de Urgență Elias - București;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie», București;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sfânta Maria» Iași;– Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.23. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat“, subtitlul „Unități care derulează subprogramul“, după litera f^2) se introduce o nouă literă, litera f^3), cu următorul cuprins: f^3) materiale consumabile pentru dispozitive medicale specifice:– centre metodologice regionale desemnate;– unități sanitare cu secții/compartimente de profil, cabinete medicale de specialitate autorizate și evaluate în condițiile legii, după caz.24. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 1“, la punctul 4) „activitatea 4“, literele d^2)-d^4) se modifică și vor avea următorul cuprins: d^2) pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii frecvente documentate sau hipoglicemii grad 2, documentate (minimum două/trimestru). Hipoglicemia grad 2 este definită la o valoare d^3) pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă hipoglicemii grad 2 nocturne documentate (minimum două/trimestru);d^4) pacienți cu diabet zaharat tip 1 care prezintă variabilitate glicemică mare, 3 luni continuu, documentată prin cel puțin două profile glicemice în 7 puncte/lună;25. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 1“, la punctul 4) activitatea 4 „Criterii de întrerupere“, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) și/sau lipsa reducerii numărului de episoade hipoglicemice. Prezența episoadelor de hipoglicemie gradul 2 sau 3, diurne, precum și nocturne, minimum două episoade hipoglicemice în ultimele 14 zile;26. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 1“, la punctul 6) activitatea 6, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) bolnavi adulți cu diabet zaharat de tip 1 cu sisteme de monitorizare continuă a glicemiei și CV (coeficient de variație) > 36%;27. La capitolul IX, titlul „Programul național de diabet zaharat - Subprogramul de diabet zaharat tip 2 și alte tipuri de diabet zaharat: tipuri specifice și diabet gestațional“, subtitlul „Criterii de eligibilitate“, litera b.2) de la punctul 2) activitatea 2 se modifică și va avea următorul cuprins: b.2) bolnavi cu diabet zaharat nou-descoperit cu glicemia à jeun > 126 mg/dl și HbA1C>/= 7,0%;28. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:– număr de bolnavi cu scleroză multiplă tratați: 4.553;29. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat/an: 32.242 lei.30. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al bolilor neurologice“, subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) și o), cu următorul cuprins: n) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța;o) Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu;31. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă/an: 201;b) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată/an: 249;c) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament «on demand»/an: 717d) număr de bolnavi cu vârsta 1-18 ani cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu titru mare cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 18;e) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 31;f) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 58;g) număr de bolnavi cu hemofilie congenitală cu și fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice/an: 79;h) număr de bolnavi cu hemofilie dobândită simptomatică cu tratament de substituție/an: 14;i) număr de bolnavi cu talasemie/an: 212;32. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins: 2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică continuă/an: 205.915 lei;b) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu substituție profilactică intermitentă/de scurtă durată/an: 102.514 lei;c) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală fără inhibitori/boală von Willebrand cu tratament «on demand»/an: 46.889 lei;d) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen lung/an: 701.743 lei;e) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu profilaxie secundară pe termen scurt/intermitentă/an: 320.266 lei;f) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu inhibitori cu tratament de oprire a sângerărilor/an: 228.079 lei;g) cost mediu/bolnav cu hemofilie congenitală cu/fără inhibitori/boală von Willebrand, pentru tratamentul de substituție în cazul intervențiilor chirurgicale și ortopedice/an: 85.200 lei;h) cost mediu/bolnav cu hemofilie dobândită cu tratament de substituție/an: 232.194 lei;i) cost mediu/bolnav cu talasemie/an: 40.925 lei.33. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“, subtitlul „Unități care derulează programul“, litera a) de la punctul 1 se abrogă. 34. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament al hemofiliei și talasemiei“, subtitlul „Unități care derulează programul“, litera a) de la punctul 2 se abrogă. 35. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Criterii de eligibilitate“, punctul 21 „Distrofie musculară Duchenne“, litera a) de la „criterii de includere“ se modifică și va avea următorul cuprins: a) vârsta ≥ 2 ani și peste 12 kg;36. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Criterii de eligibilitate“, punctul 21 „Distrofie musculară Duchenne“, litera b) de la „criterii de excludere“ se modifică și va avea următorul cuprins: a) vârsta < 2 ani și sub 12 kg;37. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Criterii de eligibilitate“, punctul 22 „Angioedem ereditar“ „criterii de includere“ se modifică și va avea următorul cuprins: bolnavi adulți cu vârsta ≥ 2 ani, cu diagnosticul de angioedem ereditar prin deficiență de C1 inhibitor esterază, confirmat de către Centrul de referință/pilot de angioedem ereditar și înregistrați în Registrul național de angioedem ereditar;38. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins: 1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme cronice/an: 234;b) număr de bolnavi cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune forme acute - urgențe neurologice/an: 223;c) număr de bolnavi cu scleroză laterală amiotrofică/an: 587;d) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 26;d.1) număr de bolnavi cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 9;e) număr de bolnavi cu boala Fabry/an: 35;f) număr de bolnavi cu boala Pompe/an: 9;g) număr de bolnavi cu tirozinemie/an: 3;h) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 19;i) număr de bolnavi cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 6;j) număr de bolnavi cu afibrinogenemie congenitală/an: 1;k) număr de bolnavi cu sindrom de imunodeficiență primară/an: 157;l) număr de bolnavi cu HTAP/an: 470;m) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (adulți)/an: 133;n) număr de bolnavi cu mucoviscidoză (copii)/an: 401;o) număr de bolnavi cu epidermoliză buloasă/an: 88;p) număr de bolnavi cu sindromul Prader Willi/an: 25;r) număr de bolnavi cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină/an: 12;s) număr de bolnavi cu scleroză sistemică și ulcere digitale evolutive/an: 137;ș) număr de bolnavi copii și adulți cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizați și nesplenectomizați/an: 126;t) număr de bolnavi cu hiperfenilalaninemie care au fost diagnosticați cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 14;ț) număr de bolnavi cu scleroză tuberoasă/an: 35;u) număr de bolnavi cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 146;v) număr de bolnavi cu distrofie musculară Duchenne/an: 15;w) număr de bolnavi cu angioedem ereditar/an: 68;x) număr de bolnavi cu neuropatie optică ereditară Leber/an: 11;y) număr de bolnavi cu atrofie musculară spinală/an: 80;39. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme cronice/an: 41.861 lei;b) cost mediu/bolnav cu boli neurologice degenerative/ inflamator-imune, forme acute - urgențe neurologice/an: 33.015 lei;c) cost mediu/bolnav cu scleroză laterală amiotrofică/an: 3.149 lei;d) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (medicamente)/an: 729 lei;d.1) cost mediu/bolnav cu osteogeneză imperfectă (tije telescopice)/an: 24.317 lei;e) cost mediu/bolnav cu boală Fabry/an: 525.941 lei*);f) cost mediu/bolnav cu boală Pompe/an: 1.016.049 lei*);g) cost mediu/bolnav cu tirozinemie/an: 254.255 lei;h) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip II (sindromul Hunter)/an: 1.398.553 lei*);i) cost mediu/bolnav cu mucopolizaharidoză tip I (sindromul Hurler)/an: 557.474 lei*);j) cost mediu/bolnav cu afibrinogenemie congenitală/an: 44.221 lei;k) cost mediu/bolnav cu sindrom de imunodeficiență primară/an: 31.513 lei*);l) cost mediu/bolnav HTAP/an: 59.453 lei;m) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (adulți)/an: 20.620 lei;n) cost mediu/bolnav cu mucoviscidoză (copii)/an: 26.207 lei;o) cost mediu/bolnav cu epidermoliză buloasă/an: 22.794 lei;p) cost mediu/bolnav cu boala Prader Willi/an: 36.365 lei;r) cost mediu/bolnav cu polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină/an: 484.852 lei;s) cost mediu/bolnav cu scleroză sistemică și ulcerele digitale evolutive/an: 37.633 lei;ș) cost mediu/bolnav cu purpură trombocitopenică imună cronică splenectomizat sau nesplenectomizat/an: 109.232 lei*);t) cost mediu/bolnav cu hiperfenilalaninemie care a fost diagnosticat cu fenilcetonurie sau deficit de tetrahidrobiopterină (BH4)/an: 156.936 lei*);ț) cost mediu/bolnav cu scleroză tuberoasă/an: 180.522 lei*);u) cost mediu/bolnav cu fibroză pulmonară idiopatică/an: 73.085 lei;v) cost mediu/bolnav cu distrofie musculară Duchenne/an: 1.485.905 lei*);w) cost mediu/bolnav cu angioedem ereditar: 94.030 lei*);x) cost mediu/bolnav cu neuropatie optică ereditară Leber: 152.616 lei;y) cost mediu/bolnav cu atrofie musculară spinală: 1.533.303 lei*).*) Costul prevăzut la lit. e), f), h), i), k), ș), t), ț), v), w) și y) reprezintă costul mediu/bolnav la nivel național, iar repartizarea sumelor se realizează pentru fiecare bolnav în funcție de doza necesară recomandată individual.40. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul,“ la punctul 1), după litera r) se introduc două noi litere, literele s) și ș), cu următorul cuprins:s) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» - Constanța;ș) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare;41. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 2), după litera o) se introduc trei noi litere, literele p), q) și r), cu următorul cuprins:p) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» - Constanța;q) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» - Galați;r) Spitalul Județean de Urgență Satu Mare.42. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 4) - medicamente, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași.43. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 4) - tije telescopice, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași.44. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 5), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:r) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;45. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 6), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) și i), cu următorul cuprins:h) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brânzeu» Timișoara;i) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M. S. Curie» București;46. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 7), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;47. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 9), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:f) Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;48. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 16), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:c) Spitalul Județean de Urgență «Sfântul Ioan cel Nou» Suceava;49. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 18), după litera r) se introduce o nouă literă, litera s), cu următorul cuprins:s) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara;50. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 20), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:g) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii - Brașov;51. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Unități care derulează programul“, la punctul 25), după litera f) se introduc patru noi litere, literele g)-j), cu următorul cuprins:g) Institutul Clinic Fundeni;h) Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» - Constanța;i) Spitalul Clinic de Urgență «Prof. Dr. Agrippa Ionescu» București;j) Spitalul Clinic Căi Ferate - Timișoara;52. La capitolul IX, titlul „Programul național de sănătate mintală“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi în tratament substitutiv/an: 1.547;b) număr de teste pentru depistarea prezenței drogurilor în urina bolnavilor/an: 13.811;53. La capitolul IX, titlul „Programul național de tratament pentru boli rare“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu tratament de substituție/an: 1.189 lei;b) cost mediu pe test rapid de depistare a drogurilor în urină/an: 8,94 lei;54. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli endocrine“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici: număr de bolnavi tratați/an: 11.525, din care:a) 5.157 cu osteoporoză;b) 5.957 cu gușă prin tireomegalie cauzată de carență de iod;c) 1.171 cu gușă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă.55. La capitolul IX, titlul „Programul național de boli endocrine“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat/an: 275 lei;b) cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie cauzată de carența de iod/an: 11 lei;c) cost mediu/bolnav cu gușă prin tireomegalie cauzată de proliferarea malignă/an: 894 lei.56. La capitolul IX, titlul „Programul național de ortopedie“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de copii cu afecțiuni articulare endoprotezați/an: 4;b) număr de adulți cu afecțiuni articulare endoprotezați/an: 16.521;c) număr de copii cu endoprotezare articulară tumorală/an: 4;d) număr de adulți cu endoprotezare articulară tumorală/an: 28;e) număr de copii cu implant segmentar/an: 37;f) număr de adulți cu implant segmentar/an: 417;g) număr de adulți tratați prin chirurgie spinală/an: 669;h) număr de copii cu malformații congenitale grave vertebrale care necesită instrumentație specifică tratați/an: 2;i) număr de adulți cu instabilitate articulară tratați prin implanturi de fixare: 2.278.57. La capitolul IX, titlul „Programul național de ortopedie“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/copil endoprotezat/an: lei; 6.542,00 lei;b) cost mediu/adult endoprotezat/an: 4.903,00 lei;c) cost mediu/copil cu endoprotezare articulară tumorală/an: 67.103,00 lei;d) cost mediu/adult cu endoprotezare articulară tumorală/an: 32.444,00 lei;e) cost mediu/copil cu implant segmentar de coloană/an: 9.601,00 lei;f) cost mediu/adult cu implant segmentar de coloană/an: 1.757,00 lei;g) cost mediu/adult tratat prin chirurgie spinală/an: 1.504,00 lei;h) cost mediu/copil cu malformații congenitale grave vertebrale care necesită instrumentație specifică tratat/an: 90.000,00 lei;i) cost mediu/adult cu instabilitate articulară tratat prin implanturi de fixare/an: 1.925 lei.58. La capitolul IX, titlul „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi tratați pentru stare posttransplant/an: 3.994;b) număr de bolnavi cu transplant hepatic tratați pentru recidiva hepatitei cronice/an: 389.59. La capitolul IX, titlul „Programul național de transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/bolnav tratat pentru stare posttransplant/an: 11.474 lei;b) cost mediu/bolnav cu transplant hepatic tratat pentru recidiva hepatitei cronice/an: 17.683 lei.60. La capitolul IX, titlul „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– numărul total de bolnavi tratați prin dializă/an: 13.983, din care:a) hemodializă convențională: 12.781;b) hemodiafiltrare intermitentă on-line: 802;c) dializă peritoneală continuă: 385;d) dializă peritoneală automată: 15.61. La capitolul IX, titlul „Programul național de supleere a funcției renale la bolnavii cu insuficiență renală cronică“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) tarif/ședință de hemodializă convențională: 561 lei;b) tarif/ședință de hemodiafiltrare intermitentă on-line: 636 lei;c) tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală continuă/lună: 4.832 lei;d) tarif/bolnav tratat prin dializă peritoneală automată/lună: 60.045,09 lei.62. La capitolul IX, titlul „Programul național de terapie intensivă a insuficienței hepatice“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat prin epurare extrahepatică/an: 11.376 lei.63. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de bolnavi cu afecțiuni cerebrovasculare tratați/an: 1.386;b) număr de tratamente Gamma-Knife/an: 408;c) număr de stimulatoare cerebrale implantabile/an: 24;d) număr de pompe implantabile/an: 13;e) număr de pacienți cu afecțiuni vasculare periferice tratați/an: 2.410;f) număr de pacienți cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratați/an: 220;g) număr de pacienți cu afecțiuni oncologice tratați/an: 534;h) număr de pacienți cu hemoragii acute sau cronice tratați/an: 504;i) număr de pacienți cu distonii musculare tratați prin stimulare cerebrală profundă/an: 6.64. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/pacient cu afecțiuni cerebrovasculare tratat/an: 4.363 lei;b) cost mediu/tratament Gamma-Knife/an: 4.750,00 lei;c) cost mediu/stimulator cerebral/an: 91.624,00 lei;d) cost mediu/pompă implantabilă/an: 15.027,00 lei;e) cost mediu/pacient cu afecțiuni vasculare periferice tratat/an: 876,00 lei;f) cost mediu/pacient cu afecțiuni ale coloanei vertebrale tratat/an: 2.283,00 lei;g) cost mediu/pacient cu afecțiuni oncologice tratat/an: 3.030,00 lei;h) cost mediu/pacient cu hemoragii acute sau cronice tratat/an: 1.035,00 lei;i) cost mediu/pacient cu distonii musculare tratat prin stimulare cerebrală profundă/an: 136.364,00 lei.65. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“, subtitlul „Unități care derulează programul“, litera ș) se modifică și va avea următorul cuprins:ș) Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București [activitățile a), e), g) și h)];66. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de radiologie intervențională“, subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera ș) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:t) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București [activitățile a), e), g) și h)];67. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:a) număr de pacienți cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin proceduri microchirurgicale/an: 75;b) număr de pacienți cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implant de stimulator al nervului vag/an: 50;c) număr de pacienți cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratați prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă/an: 1.68. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de diagnostic și tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:a) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin proceduri microchirurgicale/an: 23.853 lei;b) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos cu implant de stimulator al nervului vag/an: 99.951,91 lei;c) cost mediu/pacient cu epilepsie rezistentă la tratament medicamentos tratat prin implantarea unui dispozitiv de stimulare cerebrală profundă/an: 99.000,00 lei.69. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de copii cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratați/an: 173.70. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:– cost mediu/copil cu hidrocefalie congenitală sau dobândită tratat/an: 1.835,00 lei.71. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al hidrocefaliei congenitale sau dobândite la copil“, subtitlul „Unități care derulează programul“, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:j) Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» - București;72. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 1) „indicatori fizici“ se modifică și va avea următorul cuprins:1) indicatori fizici:– număr de bolnavi tratați prin implant neuromedular/an: 10.73. La capitolul IX, titlul „Programul național de diagnostic și tratament cu ajutorul aparaturii de înaltă performanță - Subprogramul de tratament al durerii neuropate prin implant de neurostimulator medular“, subtitlul „Indicatori de evaluare“, punctul 2) „indicatori de eficiență“ se modifică și va avea următorul cuprins:2) indicatori de eficiență:– cost mediu/bolnav tratat prin implant neuromedular/an: 83.491,00 lei.
   +  Articolul IITermenul de aplicare a prevederilor Ordinului președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 și 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungește până la data de 31 decembrie 2019.  +  Articolul IIITermenul prevăzut la art. 42 lit. g) din Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, cu modificările și completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2019.  +  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
  Răzvan Teohari Vulcănescu
  București, 27 iunie 2019.Nr. 619.-----