HOTĂRÂRE nr. 15 din 26 iunie 2019privind înființarea Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate în spațiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 530 din 28 iunie 2019  În temeiul prevederilor art. 64 alin. (4) din Constituția României, republicată, precum și ale art. 9 din Regulamentul activităților comune ale Camerei Deputaților și Senatului, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 4/1992, republicat,Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comisia parlamentară de anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate în spațiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019, denumită în continuare Comisia parlamentară de anchetă.  +  Articolul 2(1) Comisia parlamentară de anchetă se compune din 23 de membri, deputați și senatori, desemnați de grupurile parlamentare ale Camerei Deputaților și Senatului, potrivit configurației politice a Parlamentului României.(2) Comisia parlamentară de anchetă este condusă de un birou alcătuit din președinte, 2 vicepreședinți și 2 secretari, aleși în prima ședință cu votul majorității membrilor prezenți.(3) Componența nominală a Comisiei parlamentare de anchetă este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(4) Deputații și senatorii desemnați ca membri ai prezentei Comisii parlamentare de anchetă își păstrează și calitatea de membri ai comisiilor permanente ale Camerei Deputaților, respectiv ale Senatului.  +  Articolul 3În condițiile în care unul dintre membrii Comisiei parlamentare de anchetă se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupurile parlamentare vor desemna un înlocuitor.  +  Articolul 4Convocarea ședințelor Comisiei parlamentare de anchetă se face cu cel puțin 24 de ore înainte, de către președintele acesteia sau, în lipsa lui, de către vicepreședintele care îl înlocuiește.  +  Articolul 5(1) Pentru ca ședințele Comisiei parlamentare de anchetă să aibă loc în mod legal este necesară participarea a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor care o compun.(2) Hotărârile Comisiei parlamentare de anchetă se adoptă cu votul majorității membrilor prezenți. Votul este deschis.  +  Articolul 6Detaliile privind organizarea și funcționarea Comisiei parlamentare de anchetă vor fi cuprinse într-un regulament propriu înaintat spre aprobare Birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului în termen de 5 zile de la constituirea acesteia.  +  Articolul 7Împiedicarea în orice fel a activității Comisiei parlamentare de anchetă în îndeplinirea atribuțiilor sale se sancționează potrivit legii penale.  +  Articolul 8(1) În vederea audierii, Comisia parlamentară de anchetă poate cita orice persoană care lucrează în cadrul Guvernului sau în cadrul celorlalte organe ale administrației publice și care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei.(2) În cazul refuzului nemotivat de a răspunde solicitărilor comisiei, aceasta poate propune sesizarea conducătorului autorității sau instituției unde desfășoară activitatea persoana citată, în vederea aplicării în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor de organizare și funcționare a instituției respective, sau poate propune sesizarea organelor de urmărire penală pentru infracțiunea prevăzută la art. 267 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.(3) Comisia parlamentară de anchetă poate invita orice altă persoană care poate avea cunoștință despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în cauza care formează obiectul activității comisiei și care acceptă să fie audiată. Persoana invitată poate răspunde și în scris comisiei parlamentare de anchetă, furnizând informațiile solicitate, sau poate transmite prin poștă documente sau celelalte mijloace de probă pe care le deține și care sunt utile comisiei parlamentare de anchetă.(4) Refuzul persoanelor invitate la Comisia parlamentară de anchetă de a furniza informațiile solicitate sau de a pune la dispoziția acesteia celelalte documente sau mijloace de probă deținute utile activității comisiei poate fi considerat ca obstrucționare sau împiedicare a aflării adevărului și poate constitui temei pentru sesizarea organelor de urmărire penală.(5) În cazul în care este necesară prezența unor experți pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului, Comisia parlamentară de anchetă dispune efectuarea de expertize.(6) Dispozițiile legale referitoare la invitarea, prezentarea și ascultarea martorilor, precum și cele privitoare la prezentarea înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.(7) Președintele Comisiei parlamentare de anchetă atrage atenția persoanei audiate că are obligația de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce știe.  +  Articolul 9(1) În activitatea sa, Comisia parlamentară de anchetă va putea utiliza specialiști, fără drept de vot.(2) Lucrările Comisiei parlamentare de anchetă se înregistrează și se stenografiază.  +  Articolul 10(1) Constatările, concluziile și propunerile Comisiei parlamentare de anchetă vor face obiectul unui raport final, care va fi depus la Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaților și Senatului în termen de 90 de zile de la data constituirii Comisiei parlamentare de anchetă. Termenul de depunere a raportului poate fi prelungit de Birourile permanente reunite, la cererea motivată a președintelui de comisie. (2) După primirea raportului, Birourile permanente reunite îl vor pune la dispoziția grupurilor parlamentare și îl vor înscrie pe ordinea de zi, pentru a fi supus dezbaterii plenului reunit al Camerei Deputaților și Senatului.  +  Articolul 11În scopul realizării obiectivelor pentru care se constituie Comisia parlamentară de anchetă, Camera Deputaților și Senatul vor asigura personalul de specialitate și logistica necesare, cu aprobarea Birourilor permanente reunite.Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaților și Senat în ședința comună din 26 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 26 iunie 2019.Nr. 15.  +  ANEXĂ
  COMPONENȚA NOMINALĂ
  a Comisiei parlamentare de anchetă pentru investigarea eventualelor nereguli și fraude semnalate
  în spațiul public cu ocazia derulării procesului electoral la alegerile din 26 mai 2019
  I. Componența Comisiei: 1. senator Mazilu Liviu-Lucian, Grupul parlamentar al PSD;2. senator Toma Vasilică, Grupul parlamentar al PSD;3. senator Salan Viorel, Grupul parlamentar al PSD;4. deputat Iordache Florin, Grupul parlamentar al PSD;5. deputat Rădulescu Cătălin-Marian, Grupul parlamentar al PSD;6. deputat Nicolicea Eugen, Grupul parlamentar al PSD;7. deputat Călin Ion, Grupul parlamentar al PSD;8. deputat Fulgeanu-Moagher Laura-Mihaela, Grupul parlamentar al PSD;9. deputat Velcea Nicolae, Grupul parlamentar al PSD;10. deputat Vasilescu Lia-Olguța, Grupul parlamentar al PSD;11. senator Oprea Mario-Ovidiu, Grupul parlamentar al PNL;12. senator Fenechiu Cătălin-Daniel, Grupul parlamentar al PNL;13. deputat Săftoiu Ana-Adriana, Grupul parlamentar al PNL;14. deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar al PNL;15. deputat Mareș Mara, Grupul parlamentar al PNL;16. senator Fălcoi Nicu, Grupul parlamentar USR;17. deputat Popescu Nicolae-Daniel, Grupul parlamentar USR;18. senator Zamfir Daniel-Cătălin, Grupul parlamentar al ALDE;19. deputat Cupă Ion, Grupul parlamentar al ALDE;20. deputat Antal István-János, Grupul parlamentar al UDMR;21. - Grupul parlamentar PRO Europa;22. deputat Movilă Petru, Grupul parlamentar al PMP;23. - Grupul parlamentar al minorităților naționale.II. Componența biroului Comisiei:– președinte, deputat Vasilescu Lia-Olguța, Grupul parlamentar al PSD;– vicepreședinte, senator Salan Viorel, Grupul parlamentar al PSD;– vicepreședinte, deputat Trăilă Cristina, Grupul parlamentar al PNL;– secretar, deputat Popescu Nicolae-Daniel, Grupul parlamentar USR;– secretar, senator Zamfir Daniel-Cătălin, Grupul parlamentar al ALDE.
  -----