HOTĂRÂRE nr. 423 din 20 iunie 2019pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 28 iunie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  ARTICOL UNICNormele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 18 noiembrie 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: c) are experiență de cel puțin 2 ani în ultimii 5 ani în ocupația sau, după caz, în activitatea pentru care se organizează ucenicia;2. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) Planificarea orară a pregătirii teoretice și practice a ucenicilor se stabilește de comun acord între angajator și furnizorul de formare profesională, în funcție de programul de lucru al angajatorului, cu respectarea particularităților specifice ale ucenicilor și a reglementărilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii.3. La articolul 18, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 18(1) Prin sintagma «durata necesară pregătirii teoretice și practice prin ucenicie la locul de muncă», prevăzută la art. 6 alin. (5) lit. e) din lege, se înțelege durata minimă a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore pentru pregătirea teoretică și practică, pe niveluri de calificare, respectiv:a) 180 de ore pentru nivelul 1 de calificare; b) 360 de ore pentru nivelul 2 de calificare;c) 720 de ore pentru nivelul 3 de calificare;d) 1.080 de ore pentru nivelul 4 de calificare.(2) Formarea profesională prin ucenicie la locul de muncă se organizează pe durata contractului de ucenicie, după încheierea perioadei de probă, potrivit planificării prevăzute la art. 10 alin. (3).4. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Documentele necesare persoanelor prevăzute la art. 19 alin. (1) în vederea încheierii contractului de ucenicie sunt:5. La articolul 20 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.6. La articolul 20 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins: f) declarație pe propria răspundere din care să reiasă că în ultimii 2 ani nu i-a încetat un alt contract de ucenicie din motive imputabile lui și nu deține acte de calificare/absolvire sau certificate de competențe profesionale, cu recunoaștere națională, în domeniul de activitate pentru care se organizează ucenicia la locul de muncă.7. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 20^1Prin «motive imputabile ucenicului», în sensul art. 20 alin. (1) și (2), lit. f), se înțelege:a) încetarea raportului de muncă în temeiul art. 61 lit. a) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) încetarea raportului de muncă prin demisie, conform art. 81 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.8. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 21(1) Femeile aflate în situația prevăzută la art. 7 alin. (3) din lege au toate drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 96/2003 privind protecția maternității la locurile de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) În cazul în care contractul de ucenicie nu încetează de drept în perioada suspendării, prin acordul părților, contractul de ucenicie poate fi prelungit conform art. 82 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vederea finalizării programului de formare profesională.(3) În cazul în care în perioada suspendării, contractul de ucenicie încetează respectând prevederile art. 49 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, furnizorul de formare profesională eliberează o adeverință din care să reiasă numărul orelor de pregătire teoretică și practică efectuate de ucenic în cadrul programului de ucenicie.(4) Pe baza adeverinței prevăzute la alin. (3), persoana care a avut calitatea de ucenic se poate înregistra la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, unde i se asigură servicii specializate, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, pentru valorificarea orelor de pregătire teoretică și practică efectuate.9. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Perioada de probă, prevăzută la art. 9 alin. (2) din lege, este inclusă în durata pentru care se încheie contractul de ucenicie. (2) Persoana selectată în vederea angajării ca ucenic este informată de angajator cu privire la durata perioadei de probă.10. La articolul 27, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Contractul de prestări servicii de formare profesională, prevăzut la alin. (1), se încheie după finalizarea perioadei de probă.11. La articolul 33, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 33(1) Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prevăzute la art. 16 alin. (2) din lege, angajatorul încheie cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie, o convenție conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.12. La anexa nr. 1, punctul Q.5 se abrogă. 13. Anexa nr. 5 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul muncii și justiției sociale,
  Elena Solomonesc,
  secretar de stat
  Ministrul educației naționale,
  Ecaterina Andronescu
  București, 20 iunie 2019.Nr. 423.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 5 la norme)
  CONVENȚIE
  Nr. ......../............
  Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ................/Municipiului București, reprezentată prin doamna/domnul ...................., având funcția de ............, denumită în continuare agenția, și persoana juridică (fizică) ............, cu sediul/adresa în ..............., județul .........., telefon .........., cod fiscal (CUI) ............., cont IBAN ..........., deschis la Banca ........................, reprezentată prin doamna/domnul .................., având funcția de ..................., denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:1. Angajatorul se obligă:a) să mențină raporturile de muncă ale doamnei/domnului ......................, având CNP .................................., încadrată/încadrat în muncă conform prevederilor legale din Contractul de ucenicie la locul de muncă nr. ............., încheiat în data de .................., cu perioada de probă de …….. care expiră la data de ..........................., durata contractului fiind de la data de ................ la data de ...................... ;b) să restituie în totalitate agenției sumele încasate de la bugetul asigurărilor pentru șomaj pentru ucenic plus dobânda de referință a Băncii Naționale a României în vigoare la data încetării contractului de ucenicie, în cazul în care contractul de ucenicie prevăzut la lit. a) încetează anterior datei expirării perioadei pentru care a fost încheiat acest contract, în temeiul art. 18 alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările ulterioare;c) să depună la agenție, pentru verificarea și acordarea sumei cuvenite lunar, potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare lunii pentru care solicită această sumă, următoarele documente:– tabelul nominal întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare;– fișa de evidență zilnică a salariaților și statul de plată pentru luna respectivă, în copie certificată de angajator;– raportul de monitorizare a planului de activitate a ucenicului prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare;d) să comunice agenției orice modificare a condițiilor care au condus la încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumei prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;e) să comunice agenției orice modificare a datelor sale de identificare și a contului deținut la bancă, inclusiv modificările care intervin în cazul sediului/adresei și al datelor de contact.2. Agenția se obligă să acorde suma cuvenită potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile legale, prin plata acesteia conform prevederilor art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013, cu modificările și completările ulterioare.3. Agenția are dreptul de a controla:a) îndeplinirea condițiilor legale pentru încheierea prezentei convenții, derularea acesteia și acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare;b) respectarea de către angajator a obligațiilor prevăzute de prezenta convenție.4. În situația constatării nerespectării condițiilor legale avute în vedere la încheierea prezentei convenții, pe perioada derulării acesteia și pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 279/2005, republicată, cu modificările ulterioare, precum și a nerespectării de către angajator a obligațiilor sale, agenția va aplica sancțiunile prevăzute de lege și va recupera debitele conform legii.5. Angajatorul, prin prezenta convenție, declară pe propria răspundere, sub sancțiunea prevăzută de Codul penal pentru fals în declarații, următoarele:a) nu se află în situația de insolvență, în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, dizolvare, lichidare ori administrare specială, nu are activitățile suspendate sau restricții asupra acestora, la momentul încheierii convenției;b) în ultimul an nu a fost în raporturi de muncă cu persoana menționată la pct. 1 lit. a);c) anterior încheierii contractului de ucenicie, nu a avut un alt contract de ucenicie cu persoana menționată la pct. 1 lit. a), pentru aceeași calificare;d) nu organizează programe de ucenicie în același domeniu de activitate în care ucenicul de la pct. 1 lit. a) deține deja o calificare ce cuprinde competențele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie.Întocmită în două exemplare, dintre care un exemplar pentru Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă a Județului ............./Municipiului București și un exemplar pentru .................. .
  Data .................
  Agenția
  Director executiv,
  ....................
  (L.S.)
  Angajatorul
  Reprezentant legal,
  ....................
  (L.S.)
  -----