ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 46 din 25 iunie 2019privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență "RO-ALERT"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 528 din 27 iunie 2019  Având în vedere faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT“ s-a aprobat implementarea pe teritoriul României a Sistemului RO-ALERT, fără a fi stabilite și condițiile de operare a respectivului sistem,ținând cont de faptul că echipamentele hardware, aplicațiile software și serviciile de instalare și punere în funcțiune aferente acestora au fost recepționate, ținând cont de faptul că Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de entitate responsabilă din punct de vedere tehnic, desemnată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 72/2017, a realizat canalele securizate de comunicații necesare funcționării Sistemului RO-ALERT și a implementat mecanismele de securitate la nivelul echipamentelor și pentru utilizatorii acestuia,reținând și faptul că, deși Sistemul RO-ALERT este funcțional din punct de vedere tehnic, la acest moment nu sunt stabilite atribuții legale ale entităților publice și private implicate în funcționarea acestuia și, de asemenea, nu pot fi luate măsurile necesare optimizării funcționării sale, reținând, totodată, că ultima perioadă de timp a fost caracterizată de manifestarea unor situații de urgență soldate cu urmări deosebit de grave atât din punctul de vedere al pagubelor materiale cât, mai ales, al pierderilor de vieți omenești, urmări care puteau fi evitate sau, cel puțin, diminuate prin adoptarea în timp real a unor măsuri adecvate de autoprotecție în situația în care, pe lângă mijloacele de alarmare a populației utilizate în prezent, subliniind, în contextul celor reținute mai sus, necesitatea imediată ca populația să fie anunțată în timp real de posibilitatea producerii sau de producerea situațiilor de urgență de amploare și intensitate deosebită, prin intermediul mesajelor RO-ALERT, care permit recomandarea și adoptarea în timp optim a măsurilor de autoprotecție adecvate, pentru persoanele aflate în pericol,luând în considerare că, la acest moment, sistemul național de alertare nu dispune de mijloace care să permită transmiterea mesajelor de avertizare în mediile și zonele greu accesibile, cum ar fi mediul montan, zona de deltă sau zone împădurite, iar Sistemul RO-ALERT poate suplini aceste neajunsuri prin transmiterea mesajelor RO-ALERT pe telefoanele mobile din posesia persoanelor aflate în acele zone, luând în considerare beneficiul public generat de operarea imediată a Sistemului RO-ALERT, prin utilizarea echipamentelor moderne din domeniul comunicațiilor și tehnologiei informației achiziționate, având în vedere nevoia de timp a operatorilor de telefonie mobilă de a-și configura capabilitățile tehnice pentru a putea susține anumite funcționalități solicitate de operarea Sistemului RO-ALERT, se impune stabilirea în regim de urgență a condițiilor tehnice pe baza cărora aceștia să declanșeze procedurile de configurare, luând în considerare și situația operativă foarte încărcată de la momentul punerii în funcțiune a Sistemului RO-ALERT, generată de producerea unor fenomene hidrometeorologice periculoase, cu manifestare imediată, 342 care au vizat căderi de grindină, vânt puternic, ploi însemnate cantitativ, polei, creșteri de debite și niveluri cu depășirea cotelor de pericol pe cursuri de apă, precum și alte tipuri de risc ori evenimente cu potențial impact asupra vieții, incendii cu degajări masive de fum și gaze toxice sau pericol generat de prezența unor animale sălbatice în zone urbane, context în care operarea sistemului a fost realizată în baza deciziei comandanților acțiunii sau a comenzii Departamentului pentru Situații de Urgență/Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în total până la data de 21 iunie 2019 fiind transmise 354 de mesaje de avertizare,întrucât pentru reglementarea tuturor aspectelor care privesc transmiterea mesajelor de avertizare, corelată cu nivelul de gravitate al evenimentelor produse și cu responsabilitățile celorlalte autorități privind evaluarea impactului asupra situațiilor de urgență, este imperios necesară și urgentă adoptarea unui mecanism care să asigure fără sincope transmiterea mesajelor de avertizare, în special în cazul în care evenimentele produse de manifestarea unor tipuri de risc sunt în competența de gestionare a altor autorități decât Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, în ceea ce privește impactul prognozat,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1Sistemul de avertizare a populației în situații de urgență „RO-ALERT“, denumit în continuare Sistemul RO-ALERT, este operat de către Ministerul Afacerilor Interne prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și prin inspectoratele pentru situații de urgență subordonate, în cadrul structurilor operaționale specializate din componență sau din coordonare, în scopul transmiterii mesajelor de avertizare a populației vizate de producerea unei situații de urgență, denumite în continuare mesaje RO-ALERT.  +  Articolul 2Termenii și expresiile utilizate în prezenta ordonanță de urgență au înțelesurile definite în Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, republicată, cu modificările ulterioare, Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, și în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul II Operarea Sistemului RO-ALERT  +  Articolul 3Operarea Sistemului RO-ALERT presupune desfășurarea următoarelor activități: a) recepționarea informațiilor de la autoritățile și instituțiile publice care monitorizează tipuri de risc și prin Sistemul național unic pentru apeluri de urgență;b) verificarea atingerii sau depășirii nivelului de gravitate al evenimentului prognozat ori produs, pentru care este necesară avertizarea populației;c) introducerea în Sistemul RO-ALERT a mesajelor RO-ALERT și transmiterea acestora prin intermediul rețelelor publice mobile de comunicații electronice către telefoanele mobile conectate la aceste rețele și aflate în zona vizată de manifestarea situației de urgență.  +  Articolul 4(1) În vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență recepționează informații de la autoritățile și instituțiile publice care monitorizează tipuri de risc și prin intermediul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență. (2) Fluxul informațional privind recepționarea informațiilor de la autoritățile și instituțiile publice care monitorizează tipuri de risc se realizează în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare.(3) Fluxul informațional privind recepționarea informațiilor prin intermediul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență se realizează în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2008, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Pentru a fi transmise în conținutul mesajelor RO-ALERT, informațiile recepționate potrivit prevederilor art. 4 sunt selectate în funcție de tipul de risc și de nivelul de gravitate al evenimentului prognozat sau produs, potrivit unei proceduri operaționale. (2) Procedura operațională privind stabilirea tipurilor de risc, a nivelului de gravitate și a structurilor responsabile pentru verificarea atingerii sau depășirii nivelului de gravitate al evenimentului prognozat ori produs, pentru care este necesară avertizarea populației, se elaborează de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, se avizează de către Departamentul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență.  +  Articolul 6(1) Mesajele RO-ALERT sunt de interes public, gratuite și au caracter de recomandare pentru persoanele aflate în zone amenințate de manifestarea unor situații de urgență.(2) Mesajele RO-ALERT conțin recomandări pentru adoptarea unui comportament care să asigure autoprotecție persoanelor aflate într-o zonă vizată de manifestarea unei situații de urgență, în funcție de specificul acesteia. (3) Nerespectarea recomandărilor din conținutul mesajelor RO-ALERT nu atrage răspunderea persoanelor care recepționează aceste mesaje.  +  Articolul 7(1) În vederea transmiterii către populație a mesajelor RO-ALERT, Sistemul RO-ALERT se conectează cu rețelele publice mobile de comunicații electronice.(2) Prin intermediul rețelelor publice de comunicații electronice mesajele RO-ALERT pot fi transmise pe întreg teritoriul național sau numai pe o parte din acesta, în funcție de zona vizată de manifestarea unei situații de urgență.(3) Furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice nu percep tarife sau alte sume de bani, indiferent de titlu, pentru transmiterea mesajelor RO-ALERT.  +  Articolul 8(1) Sistemul RO-ALERT prevede interfețe deschise pentru conectarea oricărei entități abilitate să transmită înștiințări, potrivit prevederilor Legii nr. 481/2004, republicată, cu modificările ulterioare, și care dispune de mijloace compatibile cu acesta. (2) Modalitatea și condițiile de conectare sunt stabilite în baza protocolului încheiat de fiecare dintre entitățile prevăzute la alin. (1) cu Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Capitolul III Obligații și competențe ale instituțiilor publice  +  Articolul 9(1) Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, este responsabil cu organizarea campaniilor de informare a populației privind existența și funcționarea Sistemului RO-ALERT.(2) Societatea Română de Televiziune și Societatea Română de Radiodifuziune au obligația de a difuza, cu titlu gratuit, în cadrul serviciilor publice de televiziune și radiodifuziune furnizate, materiale media, puse la dispoziție de către Departamentul pentru Situații de Urgență sau de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, al căror conținut îl reprezintă informații cu privire la existența, rolul și modul de funcționare a Sistemului RO-ALERT.(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, poate încheia protocoale pentru promovarea, cu titlu gratuit, a Sistemului RO-ALERT, în sensul prevăzut la alin. (2), cu orice operator audiovizual privat de pe teritoriul României.  +  Articolul 10(1) În vederea informării populației cu privire la Sistemul RO-ALERT, Serviciul de Telecomunicații Speciale este responsabil cu punerea în funcțiune, găzduirea și administrarea portalului web RO-ALERT.(2) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are obligația publicării pe portalul prevăzut la alin. (1) a informațiilor de interes pentru populație privind destinația și modul de funcționare a Sistemului RO-ALERT.(3) Serviciul de Telecomunicații Speciale are obligația publicării pe portalul prevăzut la alin. (1) a cerințelor privind interpretarea mesajelor RO-ALERT de către telefoanele mobile.  +  Articolul 11Ministerul Afacerilor Interne, prin Departamentul pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și inspectoratele pentru situații de urgență subordonate, precum și Serviciul de Telecomunicații Speciale au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor tehnice primite de la furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice.  +  Articolul 12(1) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență asigură dezvoltarea ulterioară a Sistemului RO-ALERT.(2) Dezvoltarea Sistemului RO-ALERT potrivit prevederilor alin. (1) se realizează în funcție de resursele financiare disponibile în bugetul propriu sau prin proiecte cu finanțare externă.  +  Articolul 13(1) Serviciul de Telecomunicații Speciale este responsabil de implementarea măsurilor tehnice necesare pentru buna funcționare a Sistemului RO-ALERT, precum și a măsurilor tehnice de securitate cibernetică.(2) În scopul realizării activității prevăzute la alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale colaborează cu Direcția generală de protecție internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.(3) Activitățile prevăzute la alin. (1) nu vizează elementele aparținând rețelelor publice mobile de comunicații electronice.(4) Finanțarea cheltuielilor pentru activitățile prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat sau din alte surse de finanțare, potrivit legii, prin bugetul Serviciului de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 14(1) Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANCOM, stabilește, prin decizie a președintelui acesteia, condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu Sistemul RO-ALERT, în scopul transmiterii mesajelor RO-ALERT.(2) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (1), ANCOM are obligația de a respecta procedura de consultare prevăzută la art. 135 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare.  +  Capitolul IV Obligații ale entităților private  +  Secţiunea 1 Obligațiile furnizorilor rețelelor publice mobile de comunicații electronice  +  Articolul 15(1) În vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice au obligația de a transmite Serviciului de Telecomunicații Speciale informațiile tehnice ale rețelelor proprii, relevante pentru transmiterea mesajelor RO-ALERT, în condițiile solicitate de acest serviciu.(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt furnizate prin intermediul mijloacelor securizate agreate de fiecare furnizor al rețelelor publice mobile de comunicații electronice cu Serviciul de Telecomunicații Speciale. (3) În situația modificării informațiilor prevăzute la alin. (1), furnizorii au obligația să transmită, în termen de 14 zile, actualizările bazei de date referitoare la celulele radio și, în termen de 24 de ore, actualizările bazei de date referitoare la elementele de tip controller.  +  Articolul 16(1) Furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice au obligația de a asigura și respecta condițiile tehnice, stabilite prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1). (2) În cazul modificării unuia dintre amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice au obligația conectării noului amplasament cu rețelele proprii, într-un termen stabilit prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1).(3) În vederea asigurării redundanței conectării Sistemului RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice au obligația de a asigura, suplimentar, prin intermediul infrastructurii proprii, câte o conexiune cu fiecare din amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT.(4) În cazul apariției unor disfuncționalități ale conexiunilor cu amplasamentele de instalare a Sistemului RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice iau toate măsurile necesare pentru remedierea acestora în maximum 8 ore de la notificarea defecțiunii de către Serviciul de Telecomunicații Speciale.  +  Articolul 17(1) În vederea transmiterii mesajelor RO-ALERT, furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice au următoarele obligații:a) asigură distribuirea mesajelor, în toate tehnologiile mobile de acces disponibile, indiferent de formă și conținut, fără a modifica/altera conținutul acestora;b) configurează serviciul de distribuire a mesajelor RO-ALERT, astfel încât distribuirea acestora să fie prioritară față de traficul de voce și date al utilizatorilor și, în măsura posibilităților tehnice, față de celelalte tipuri de trafic;c) asigură procesarea simultană a unui număr de minimum 5 mesaje RO-ALERT diferite, pe secundă, în celulele radio dintrun amplasament;d) realizează toate actualizările de hardware/software, inclusiv configurări și activări de licențe, în vederea preluării și distribuirii mesajelor în rețelele proprii; e) colaborează cu Serviciul de Telecomunicații Speciale în vederea soluționării operative a eventualelor disfuncționalități și incompatibilități identificate la transmiterea mesajelor RO-ALERT prin intermediul echipamentelor din cadrul rețelelor proprii. (2) Pe lângă obligațiile prevăzute la alin. (1), furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice au obligația să asigure, în condițiile și termenele stabilite prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1), pentru fiecare mesaj RO-ALERT, livrarea unui mesaj cu privire la celulele radio din zonele afectate de situații de urgență care au transmis mesajul RO-ALERT.  +  Secţiunea a 2-a Obligații ale operatoriilor economici  +  Articolul 18(1) Operatorii economici care comercializează telefoane mobile au obligația de a furniza și a menține atât pe paginile web proprii, cât și la punctele de vânzare, pentru telefoanele mobile comercializate, informații privind:a) capabilitățile de recepționare a mesajelor RO-ALERT;b) modalitățile de activare a acestor facilități pentru fiecare tip de telefon mobil comercializat. (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit și Serviciului de Telecomunicații Speciale în vederea publicării în portalul web RO-ALERT.  +  Articolul 19Telefoanele mobile care nu au activată posibilitatea recepționării mesajelor RO-ALERT în toate rețelele publice mobile de comunicații electronice nu pot fi comercializate pe teritoriul României.  +  Capitolul V Contravenții și sancțiuni  +  Articolul 20(1) Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni, următoarele fapte: a) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice mobile de comunicații electronice a obligațiilor prevăzute la art. 15, art. 16 alin. (3) și (4), art. 17 alin. (1) lit. a)-c); b) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice mobile de comunicații electronice a obligațiilor prevăzute la art. 16 alin. (2) și art. 17 alin. (2), în condițiile și termenele stabilite prin decizia prevăzută la art. 14 alin. (1);c) nerespectarea de către furnizorii de rețele publice mobile de comunicații electronice a obligației prevăzute la art. 16 alin. (1) referitoare la condițiile tehnice stabilite în temeiul art. 14 alin. (1);d) nerespectarea de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la art. 18 alin. (1); e) nerespectarea de către operatorii economici a obligațiilor prevăzute la art. 19.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează astfel: a) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c);b) cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. d);c) cu amendă de la 35.000 lei la 75.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. e). (3) În cazul aplicării sancțiunii amenzii pentru săvârșirea faptei prevăzute la alin. (1) lit. e), prin procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii se dispune și măsura complementară a confiscării. (4) Săvârșirea repetată a contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) sau e) se sancționează astfel: a) cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. d); b) cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, în cazul contravențiilor prevăzute la alin. (1) lit. e).  +  Articolul 21(1) Contravențiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c) se constată de către personalul de control din cadrul ANCOM. (2) Sancțiunile pentru contravențiile constatate potrivit alin. (1) se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenției, de către președintele ANCOM.(3) Contravențiile prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. d) și e) se constată și se sancționează de către personalul de control din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. (4) În vederea constatării și sancționării faptelor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c), ANCOM are acces la toate informațiile necesare, deținute de Serviciul de Telecomunicații Speciale, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Departamentul pentru Situații de Urgență și furnizorii rețelelor publice mobile de comunicații electronice.(5) ANCOM este obligată să asigure, potrivit prevederilor art. 11, confidențialitatea informațiilor accesate potrivit alin. (4).  +  Articolul 22(1) Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare. (2) Prin derogare de la prevederile art. 16 alin. (1) și art. 28 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenționale, cu modificările ulterioare, în cazul sancțiunilor aplicate pentru săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) lit. a)-c), contravenientul poate achita, în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, jumătate din cuantumul amenzii aplicate, despre această posibilitate făcându-se mențiune în procesul-verbal.  +  Capitolul VI Dispoziții finale  +  Articolul 23(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență aprobă prin hotărâre procedura operațională prevăzută la art. 5.(2) În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, președintele ANCOM emite decizia prevăzută la art. 14 alin. (1).(3) Până la emiterea deciziei prevăzute la art. 14 alin. (1), obligația furnizorilor de rețele publice mobile de comunicații, prevăzute la art. 17 alin. (2), se îndeplinește prin livrarea, într-un interval de 3 minute, în măsura posibilităților tehnice, pentru fiecare mesaj RO-ALERT, a unui mesaj cu privire la celulele radio din zonele afectate de situații de urgență care au transmis mesajul RO-ALERT.  +  Articolul 24(1) Dispozițiile art. 20 și 21 intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe de urgență în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Dispozițiile art. 19 și ale art. 20 alin. (1) lit. e) și alin. (3) se aplică la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.(3) Dispozițiile art. 20 alin. (1) lit. b) și c) se aplică după 60 de zile de la data emiterii deciziei președintelui ANCOM, prevăzută la art. 14 alin. (1).
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan
  Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
  Ionel Sorinel Vasilca
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Vasile-Daniel Suciu
  Ministrul economiei,
  Niculae Bădălău
  p. Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Adrian Daniel Găvruță,
  secretar general
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 25 iunie 2019.Nr. 46.-----