ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 45 din 25 iunie 2019privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 523 din 26 iunie 2019  Având în vedere faptul că prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2019 a fost aprobată transmiterea obiectivului de investiții „Canal magistral Siret-Bărăgan“ din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor, prin Administrația Națională „Apele Române“, în administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum și faptul că de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 18 februarie 2019, au fost stabilite termene concrete pentru anumite soluții legislative cuprinse în acest act normativ,observând că aceste termene și soluții vizează în mod deosebit realizarea obiectivului de investiție „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, cuprinzând canalul pe zona acumularea Călimănești-Râmna, în lungime de 51,5 km,constatând că predarea-preluarea bunurilor aflate în domeniul public al statului aferente obiectivului „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ în lungime de 5,7 km, precum și a porțiunilor de canal cuprinse între km 5 + 700 și km 51 + 500, aflate în diverse faze de execuție de natura investițiilor în curs, a fost realizată pe bază de protocol încheiat între Administrația Națională „Apele Române“ și Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare,totodată, având în vedere că prin soluțiile legislative cuprinse în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 4/2019 cresc în mod semnificativ responsabilitățile Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare de a asigura calitatea serviciilor prestate, scurtarea timpului de intervenții, reducerea timpului de punere în practică a deciziilor și îmbunătățirea relațiilor ierarhice, este necesară luarea unei măsuri legislative în regim de urgență pentru eficientizarea actului de management la nivelul Agenției prin completarea schemei actuale de conducere a activității curente a Agenției cu un post de director general adjunct.Ținând cont de faptul că obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“ a fost inclus în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, precum și de importanța finalizării acestui obiectiv pentru agricultură și spațiul rural, dat fiind faptul că acest proces impune respectarea procedurilor legale pentru aprobarea documentațiilor tehnice necesare pentru realizarea obiectivului de investiție „Canal Siret-Bărăgan - Etapa I“, precum și faptul că lucrările de anvergură nu se pot realiza fără asigurarea resursei financiare pe întreaga durată de proiectare, execuție și punere în funcțiune a obiectivului, durată de realizare care depășește anul 2020, este necesară luarea unei măsuri legislative în regim de urgență pentru asigurarea finanțării corespunzătoare și după această perioadă.Față de necesitatea soluționării fără întârziere a unor posibile situații nereglementate în prezent, generate de intenția unor persoane fizice sau persoane juridice de a constitui organizații de îmbunătățiri funciare pe terenuri situate în areale pe care statul, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, intenționează să organizeze ulterior amenajări noi de irigații sau să extindă infrastructura de irigații, se impune luarea unor măsuri legislative în regim de urgență pentru armonizarea corespunzătoare.Având în vedere necesitatea reglementării fără întârziere a acestor aspecte și ținând seama că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea consecințe negative prin:– nedesfășurarea în condiții de eficiență a actului de management instituțional la nivelul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare, cu implicații negative asupra calității serviciilor prestate și punerii în practică a deciziilor, în condițiile creșterii volumului lucrărilor și a numărului obiectivelor cuprinse în Programul național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, în special realizării obiectivului de investiție „Canal Siret-Bărăgan“;– nefinalizarea lucrărilor la obiectivul „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, prin neasigurarea resurselor financiare necesare după anul 2020, cu efecte negative semnificative, atât în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor guvernamentale de creștere a suprafețelor irigate, privind eficiența utilizării resurselor financiare puse la dispoziție prin bugetul public, cât și a unor conflicte de natură juridică în relația contractuală dintre Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare și entități partenere în proiectarea și executarea lucrărilor;– imposibilitatea înființării organizațiilor de îmbunătățiri funciare pe terenuri situate pe teritoriile pe care statul, prin Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, urmează să construiască amenajări noi de irigații din arealul „Canalului magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, precum și imposibilitatea satisfacerii cererilor de asigurare a unui nivel optim de apă pentru irigații la solicitarea beneficiarilor existenți;– lezarea gravă a interesului public prin inexistența organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații ca viitori beneficiari, ceea ce conduce la inutilizarea eficientă a investiției „Canal magistral Siret-Bărăgan - Etapa I“, precum și neirigarea a circa 100 mii ha cu efecte negative majore asupra producției agricole din zonă,considerând că toate acestea constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, astfel că o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă, chiar în procedură de urgență, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecințe negative,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IAlineatele (8) și (9) ale articolului 13 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 30 septembrie 2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 199/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și vor avea următorul cuprins:(8) Conducerea activității curente a Agenției este asigurată de către directorul general, ajutat de doi directori generali adjuncți, numiți prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale la propunerea consiliului de conducere.(9) Drepturile salariale ale directorului general și directorilor generali adjuncți se stabilesc potrivit reglementărilor în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se individualizează prin ordinul de numire în funcție.  +  Articolul IIDupă alineatul (1) al articolului III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2015 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 12 noiembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) Perioada de alocare a sumelor aferente Programului național de reabilitare a infrastructurii principale de irigații se prelungește până în anul 2023, cu încadrarea în limita fondurilor aprobate cu această destinație, respectiv suma de 1,015 miliarde euro.  +  Articolul IIIDupă alineatul (2) al articolului 6 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 13 februarie 2009, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Pe terenuri agricole pe care statul, prin Agenție, urmează să realizeze noi amenajări de irigații sau să extindă infrastructura de irigații, proprietarii sau alți deținători de terenuri situate pe aceste teritorii se pot constitui în organizații de îmbunătățiri funciare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  București, 25 iunie 2019.Nr. 45.-----