ORDIN nr. 953 din 18 iunie 2019pentru modificarea și completarea Normelor privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, și a Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iunie 2019  În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 6 alin. (3) lit. g) și h) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul INormele privind autorizarea și controlul centrelor de pregătire și perfecționare profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere prevăzute în anexa la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.212/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 20 noiembrie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) Cursurile de pregătire inițială și formare continuă a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se organizează în limba română. Cursurile de formare continuă, în vederea obținerii certificatelor de calificare profesională continuă - CPC pentru transport rutier de marfă și/sau de persoane, pot fi organizate și în limba engleză sau limba spaniolă.2. La articolul 7 alineatul (2) litera c), punctul (v) se modifică și va avea următorul cuprins:(v) suportul de curs în limba română sau, după caz, în limba engleză sau spaniolă, pentru fiecare tip de curs pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât conținutul acestuia să țină seama de cerințele și reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitării autorizării centrului de pregătire și perfecționare profesională. Suportul de curs trebuie întocmit în concordanță cu programele de pregătire, iar conținutul trebuie să fie adaptat necesităților de învățare ale candidaților și obiectivelor cursului;3. La articolul 7 alineatul (3), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:a) are angajați lectori atestați pentru cursurile prevăzute pe versoul autorizației, titulari ai unui atestat de lector în transportul rutier corespunzător tipului/tipurilor de cursuri pentru care solicită autorizarea. Lectorii care predau în limba engleză sau limba spaniolă trebuie să dețină certificat corespunzător de competență lingvistică nivelul B2;4. La articolul 9 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:g) suportul de curs în limba română sau, după caz, în limba engleză sau spaniolă, pentru fiecare tip de curs pentru care se solicită autorizarea, întocmit astfel încât conținutul acestuia să țină seama de cerințele și reglementările în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitării autorizării centrului de pregătire și perfecționare profesională. Suportul de curs trebuie întocmit în concordanță cu programele de pregătire, inclusiv cele prevăzute la lit. c), iar conținutul trebuie să fie adaptat necesităților de învățare ale candidaților și obiectivelor cursului  +  Articolul IILa articolul 5 din Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 și 903 bis din 4 decembrie 2015, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 5(1) Examinarea pentru obținerea CPC se face conform normelor prevăzute în anexa nr. 8 la ordin. Examinarea pentru obținerea CPC se organizează în limba română, în limba engleză sau în limba spaniolă. Conducătorii auto susțin examenele pentru obținerea CPC în limba în care au urmat cursul de pregătire profesională periodică.  +  Articolul III(1) Întrebările în limba engleză sau limba spaniolă pe baza cărora candidații susțin examinarea pentru obținerea CPC se introduc în sistemul informatic, care generează în mod aleatoriu chestionare pentru fiecare candidat la data susținerii examinării, de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.(2) Întrebările elaborate conform art. 8 alin. (2) din anexa nr. 8 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.214/2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere se traduc din limba română în limba engleză sau în limba spaniolă de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.(3) Baza de întrebări redactate în limba engleză și limba spaniolă se publică pe pagina de internet a Autorității Rutiere Române - A.R.R. și se actualizează ori de câte ori se impune.“  +  Articolul IVDirecția de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul VPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Ion Iordăchescu,
  secretar de stat
  București, 18 iunie 2019.Nr. 953.-----