ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 44 din 20 iunie 2019pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 24 iunie 2019  Având în vedere prevederile art. 24 din Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE),luând în considerare că obligația României, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, de a asigura transpunerea completă a Directivei 2012/19/UE în legislația națională nu a fost dusă la îndeplinire, întrucât, ca urmare a transpunerii incomplete a Directivei 2012/19/UE, Comisia Europeană a declanșat procedura prealabilă a acțiunii în constatare a neîndeplinirii obligațiilor în temeiul art. 258 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, România primind din partea Comisiei Europene scrisorile nr. ENV.E.1/NM/sv/EUP(2016)9045 și 2018/2349-C2019 privind calitatea transpunerii Directivei 2012/19/UE în România, ținând cont de faptul că, pentru evitarea unei posibile declanșări a unei proceduri de infringement de către Comisia Europeană, autoritățile române s-au angajat la modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice prin intermediul scrisorii de răspuns la solicitarea Comisiei Europene nr. ENV.E.1/NM/sv/EUP(2016)9045 și 2018/2349-C2019 privind calitatea transpunerii Directivei 2012/19/UE în România, ținând cont de faptul că, potrivit art. 260 alin. (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, răspunderea României pentru încălcarea obligațiilor de transpunere a Directivei 2012/19/UE se poate concretiza în plata unei sume forfetare, stabilită pentru România la 1.592.000 euro, iar penalitățile cu titlu cominatoriu care pot fi propuse variază între 1.925 euro și 115.506 euro pe zi de întârziere, având în vedere că deșeurile de echipamente electrice și electronice reprezintă unul dintre domeniile-țintă care trebuie reglementate, iar ca o consecință imediată a neadoptării măsurilor stabilite prin prezentul act normativ sunt lezate interesul public, interesele și obiectivele politicii de mediu privind conservarea, protecția și îmbunătățirea calității mediului, precum și a sănătății umane. Neînsușirea măsurilor prin prezenta ordonanță de urgență va prejudicia bugetul de stat cu plata unor sume ridicate care derivă prin aplicarea sancțiunilor împotriva României; pe cale de consecință adoptarea constituie o situație extraordinară ce trebuie reglementată. În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul IOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 16 aprilie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 9 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:d) alte sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, autorizate în acest sens, organizate și exploatate de către producătorii de EEE, potrivit art. 10 alin. (1).2. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12(1) Prin excepție de la prevederile art. 9-11, pentru DEEE care, în urma unei contaminări, prezintă riscuri pentru sănătatea și siguranța personalului, operatorii economici pot refuza preluarea, pe bază de proces-verbal pus la dispoziție, la cerere, reprezentanților Gărzii Naționale de Mediu.(2) Deținătorul de DEEE are obligația de a preda DEEE prevăzute la alin. (1) în vederea eliminării în conformitate cu art. 19 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.3. Articolul 20 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 20(1) Toți operatorii economici care colectează DEEE se asigură că toate DEEE colectate separat sunt supuse tratării corespunzătoare.(2) Tratarea corespunzătoare, exceptând pregătirea pentru reutilizare, și operațiunile de valorificare sau reciclare, desfășurate de operatorii economici autorizați, trebuie să cuprindă cel puțin înlăturarea tuturor lichidelor și o tratare selectivă a materiilor și componentelor DEEE în conformitate cu anexa nr. 7.4. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 22(1) Producătorii sau părțile terțe care acționează în numele acestora sunt obligați să instituie sisteme care să permită valorificarea DEEE, utilizând cele mai bune tehnici disponibile, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j) din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare.5. La articolul 27, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Atingerea obiectivelor prevăzute în anexa nr. 9 se calculează pentru fiecare categorie ca raport procentual dintre masa fracțiilor provenite din tratarea DEEE intrate în instalația de valorificare sau reciclare/pregătire pentru reutilizare, după tratarea corespunzătoare prevăzută la art. 20 alin. (2) în ceea ce privește valorificarea sau reciclarea, și masa tuturor DEEE colectate separat, din categoria respectivă.6. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:  +  Articolul 32^1Producătorii sau organizațiile colective care acționează în numele acestora elaborează mecanisme adecvate sau proceduri de rambursare pentru rambursarea contribuțiilor către producători atunci când EEE sunt transferate în scopul introducerii pe piață în afara teritoriului României, pe care le aduc la cunoștință autorității publice centrale pentru protecția mediului.7. La articolul 36, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Producătorii de EEE pun aceste informații la dispoziția unităților specializate de reutilizare și a instalațiilor de tratare și de reciclare sub forma unor manuale sau prin intermediul mijloacelor electronice, inclusiv, dar fără a se limita la dispozitivele de stocare electronică a datelor sau serviciile online.8. La articolul 38, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:(9) Agenția Națională pentru Protecția Mediului colectează anual informații sub formă de date și estimări motivate cu privire la cantitățile și categoriile de EEE introduse pe piață, DEEE colectate prin orice modalitate, pregătite pentru reutilizare, reciclate și valorificate în România, precum și cu privire la masa DEEE colectate separat și exportate.9. La anexa nr. 5, literele o) și p) se modifică și vor avea următorul cuprins:o) dispozitiv medical - EEE definite la art. 2 alin. (1) pct. 1 și, respectiv, pct. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 54/2009 privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare;p) dispozitiv medical de diagnostic în vitro - EEE definite la art. 2 pct. 2 și, respectiv, pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 798/2003 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață și de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic în vitro, cu modificările și completările ulterioare;10. La anexa nr. 9, partea 3, în partea introductivă, sintagma „anexa nr. 5“ se înlocuiește cu „anexa nr. 2“.  +  Articolul IIMecanismele adecvate/Procedurile de rambursare prevăzute la art. 32^1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 5/2015 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice se aduc la cunoștință autorității publice centrale pentru protecția mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.*Prezenta ordonanță de urgență transpune în legislația națională art. 3 alin. (1) lit. (m) și (n), art. 5 alin. (1) și alin. (2) lit. (d) și (e), art. 8 alin. (1) și (3), art. 11 alin. (2), art. 12 alin. (5), art. 15 alin. (1) teza finală, art. 16 alin. (4) și partea 3 din anexa V la Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 197 din 24 iulie 2012.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Grațiela Leocadia Gavrilescu
  p. Ministrul sănătății,
  Tiberius-Marius Brădățan,
  secretar de stat
  p. Ministrul economiei,
  Bogdan Constantin Andronic,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleșcanu
  p. Ministrul delegat pentru afaceri europene,
  Melania-Gabriela Ciot,
  secretar de stat
  București, 20 iunie 2019.Nr. 44.