LEGE nr. 115 din 19 iunie 2019privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 21 iunie 2019  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1 din 30 ianuarie 2019 pentru modificarea și completarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2019, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul unic, înainte de punctul 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:– La articolul 3, după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:l) fermă de reproducție bunici - fermă de reproducție care deține doar animale de reproducție de rasă pură așa cum sunt acestea definite la lit. b).– La articolul 4 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) persoanelor juridice și/sau persoanelor fizice autorizate, denumite în continuare PFA, și/sau întreprinderilor familiale, denumite în continuare IF, și/sau întreprinderilor individuale, denumite în continuare II, care dețin exploatații cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, până la data înregistrării în program, și care desfășoară activități de reproducție sau reproducție, creștere și îngrășare ori numai îngrășare;b) persoanelor juridice și/sau PFA și/sau IF și/sau II care desfășoară activități de reproducție sau reproducție, creștere și îngrășare și dețin exploatații de reproducție aflate în conservare la data înregistrării în program;2. La articolul unic, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:2^1. La articolul 5, după litera b) se introduc două noi litere, literele c) și d), cu următorul cuprins:c) ferme de reproducție bunici cu o capacitate cuprinsă între 400 și 1.200 de locuri de cazare, care să nu depășească cu mai mult de 10% necesarul anual de scrofițe de înlocuire al fermei beneficiare. Accesarea programului pentru realizarea fermelor de reproducție bunici se poate face doar de către beneficiarii care dețin ferme de reproducție suine;d) ferme de reproducție bunici cu o capacitate de minimum 20 de capete pentru rasele aflate în conservare sau în pericol de abandon.3. La articolul unic punctul 9, alineatul (3) al articolului 12 se modifică și va avea următorul cuprins:(3) După verificare, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București aprobă suma necesară realizării investiției.4. La articolul unic punctul 10, alineatele (4) și (5) ale articolului 12 se modifică și vor avea următorul cuprins:(4) Pentru realizarea investițiilor finanțate prin Programul de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție se poate acorda sprijin în patru tranșe egale, începând cu data încheierii contractului de finanțare.(5) Acordarea tranșelor se realizează prin virarea sumelor într-un cont disponibil din care pot fi efectuate doar două tipuri de operațiuni:a) plăți reprezentând contravaloarea bunurilor, serviciilor, lucrărilor efectuate/livrate, doar după recepția bunurilor, serviciilor, lucrărilor, dovedite cu documente care atestă obligația de plată;b) instrumente de garantare a plății, la dispoziția furnizorului de bunuri, servicii sau lucrări, respectiv scrisori de garanție bancară pentru acțiunile realizate pe plan intern și acreditive în cazul furnizorilor externi de bunuri și servicii.5. La articolul unic, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu următorul cuprins:10^1. La articolul 12, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, alineatele (6)-(8), cu următorul cuprins:(6) Pentru acordarea tranșelor următoare, beneficiarul trebuie să facă dovada că a efectuat plățile prevăzute la alin. (5) lit. a) și/sau să prezinte dovada emiterii documentelor prevăzute la alin. (5) lit. b).(7) Stingerea obligațiilor între furnizori și beneficiar pentru operațiunile prevăzute la alin. (5) lit. a) se face prin închiderea documentelor bancare menționate, beneficiarul programului având obligația să prezinte documentele justificative înainte de acordarea celei de-a patra tranșe.(8) Procedura privind modul de derulare și decontare a tranșelor se va stabili prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.6. La articolul unic, punctul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:11. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 13(1) Pentru încheierea contractului de finanțare, beneficiarii trebuie să depună următoarele documente aferente investiției:a) autorizația de construcție, cu excepția beneficiarilor prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. b) care trebuie să facă dovada proprietății pentru exploatația aflată în conservare;b) studiu geotehnic;c) aviz sanitar-veterinar;d) aviz de mediu;e) aviz emis de direcția de sănătate publică județeană;f) declarație pe propria răspundere că nu au accesat sprijin simultan prin PNDR 2014-2020 pentru aceleași măsuri reglementate de prezenta lege, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2; g) devizul de lucrări estimate.(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) lit. a) și b) fermele de reproducție bunici prevăzute la art. 5 lit. d).7. La articolul unic, punctul 12 se abrogă.8. La articolul unic, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:13. La articolul 14, alineatul (1) se abrogă.9. La articolul unic, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 13^1, cu următorul cuprins:13^1. La articolul 14, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) În termen de 3 zile de la încasarea tranșei prevăzute la art. 12 alin. (4), beneficiarii ajutorului de stat marchează investiția cu o placă indicator de dimensiuni minime de 150 cm lungime și 200 cm lățime, confecționată din material rezistent, amplasată într-un loc în care este ușor vizibilă, pe care se inscripționează „Investiție beneficiară a «Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție», conform cererii numărul ....., de la Direcția pentru Agricultură a Județului ......./Municipiului București“.10. La articolul unic punctul 14, alineatul (1) al articolului 15 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 15(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 12, direcțiile pentru agricultură județene, respectiv a municipiului București transmit Direcției generale buget-finanțe și fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale situația cu sumele necesare pentru plata tranșelor prevăzute la art. 12 alin. (4), cu încadrarea în nivelul ajutorului prevăzut la art. 8 alin. (1) și (2), al cărei model este prevăzut în anexa nr. 5.11. La articolul unic punctul 16, alineatul (2) al articolului 18 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Valoarea totală a ajutorului de stat reprezintă echivalentul în lei al sumei de 359,1 milioane euro și se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în limita sumelor aprobate prin legile bugetare anuale.  +  Articolul IIPrevederile art. 8 alin. (4) din Legea nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  CARMEN-ILEANA MIHĂLCESCU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU
  București, 19 iunie 2019.Nr. 115.-----