HOTĂRÂRE nr. 564 din 26 aprilie 2006privind cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 10 mai 2006  Având în vedere prevederile art. 7 din Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000,în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 20 alin. (4) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre are ca scop realizarea implementarii obligațiilor rezultate din Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000, prin stabilirea cadrului de participare a publicului la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:a) autoritate competentă - autoritatea publică care are competența de a adopta ori de a aproba un plan sau program în legătură cu mediul ori modificarea sau revizuirea unui astfel de plan ori program, conform legislației în vigoare;b) public - una sau mai multe persoane fizice ori juridice și, în conformitate cu legislația ori practica naționala, asociațiile, organizațiile sau grupurile acestora.(2) Dispozițiile alin. (1) lit. b) se aplică persoanelor fizice, indiferent de cetățenie, naționalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul unde sunt înregistrate sau în care se afla centrul efectiv al activității lor.  +  Articolul 3(1) Prezenta hotărâre stabilește cadrul de realizare a participării publicului la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor și programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.(2) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor și programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa, în cazul în care acestea îndeplinesc cel puțin una dintre următoarele condiții:a) au ca unic scop apărarea naționala;b) sunt aplicabile în situații de urgenta de natura civilă.(3) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică planurilor și programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa, pentru care procedura de participare a publicului se desfășoară conform prevederilor Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe.  +  Articolul 4(1) Publicul participa efectiv și din timp, având posibilitatea de a se documenta și de a transmite comentarii, întrebări sau opinii înaintea luării unei decizii, când opțiunile privind elaborarea unui plan sau program ori modificarea sau revizuirea unui plan ori program sunt încă deschise.(2) Exercitarea drepturilor publicului prevăzute la alin. (1) se realizează din momentul elaborării propunerii de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program, până la transmiterea sa spre adoptare sau aprobare.  +  Articolul 5(1) Publicul este informat prin anunț public, făcut prin orice mijloace, inclusiv prin mijloace electronice, despre:a) inițierea procesului de elaborare a unui plan sau program la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa sau despre orice modificare ori revizuire a acestor planuri sau programe;b) dreptul publicului de a participa la luarea deciziei.(2) Informațiile relevante puse la dispoziție publicului prin anunț se referă și la:a) propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program, după caz;b) autoritățile publice care dețin informații referitoare la propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui astfel de plan ori program;c) autoritatea competentă la care pot fi transmise comentarii, întrebări sau opinii.  +  Articolul 6(1) Autoritatea competența identifica publicul îndreptățit sa participe la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor și programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa.(2) Organizațiile neguvernamentale care promovează protecția mediului sunt considerate organizații neguver-namentale relevante și fac parte din publicul prevăzut la alin. (1).(3) Criteriile care pot fi utilizate de autoritatea competentă în identificarea publicului prevăzut la alin. (1) sunt:a) înscrierea scopurilor organizațiilor neguvernamentale, altele decât cele care promovează protecția mediului, în obiectivele planului sau programului;b) reprezentativitatea în context geografic a organizațiilor neguvernamentale față de întinderea planului sau programului respectiv;c) legătură dintre obiectul principal de activitate al persoanei juridice, alta decât o organizație neguvernamentala, și obiectivele planului sau programului;d) modul în care planul sau programul afectează calitatea vieții persoanelor fizice.(4) Publicul îndreptățit sa participe la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor și programelor conform cerințelor prezentei hotărâri se identifica prin aplicarea individuală a criteriilor prevăzute la alin. (3).  +  Articolul 7(1) Modalitățile detaliate de realizare a participării publicului la procesul de elaborare, modificare sau de revizuire a planurilor și programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa conțin perioade de timp rezonabile pentru fiecare etapa a participării publicului la acest proces.(2) Modalitățile prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin legislația subsecventa din domeniul managementului deșeurilor, gospodăririi apelor și calității aerului, în termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 8(1) Modalitățile de participare a publicului includ cel puțin posibilitatea transmiterii de comentarii și organizarea unei dezbateri publice.(2) Publicul are la dispoziție 30 de zile de la data publicării anunțului prevăzut la art. 5 alin. (1) pentru transmiterea comentariilor cu privire la propunerea de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program.(3) Dezbaterea publică a propunerii de plan sau program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program are loc la 45 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (2).(4) Anunțul privind organizarea dezbaterii se publică într-un ziar național sau local, se afișează pe pagina de Internet a autorității competente și la sediul autorităților publice locale cu 30 de zile înainte de data dezbaterii publice.(5) Propunerea de plan sau de program ori de modificare sau revizuire a unui plan ori program, rezultată în urma includerii comentariilor și opiniilor justificate ale publicului primite conform alin. (2), se pune la dispoziție publicului, spre consultare, în același timp cu publicarea anunțului prevăzut la alin. (4).  +  Articolul 9(1) În procesul de luare a deciziei, autoritatea competentă examinează comentariile și opiniile exprimate de public și ia în considerare rezultatele participării acestuia la elaborarea, modificarea sau revizuirea planurilor și programelor la care se face referire în actele normative prevăzute în anexa.(2) Ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1), autoritatea competentă ia decizia de adoptare/aprobare sau de respingere a planului sau programului ori a modificării sau revizuirii unui plan ori program.(3) Autoritatea competența informează publicul despre:a) decizia luată;b) motivele și consideratiile pe care se întemeiază decizia;c) procesul de realizare a participării publicului la luarea deciziei, inclusiv modul în care au fost luate în considerare rezultatele participării publicului;d) posibilitatea contestarii deciziei la instanța competența.  +  Articolul 10Autoritatea publică centrala pentru protecția mediului informează Comisia Europeană despre actele normative naționale ce asigura conformitatea cu prevederile art. 2 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/35/CE din 28 mai 2003 privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul, precum și modificarea, în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție, a directivelor Consiliului 85/337/CEE și 96/61/CE , în termen de o luna de la intrarea în vigoare a acestora.Prezenta hotărâre transpune prevederile art. 1 lit. a) și ale art. 2 din Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2003/35/CE din 28 mai 2003 privind participarea publicului cu privire la elaborarea anumitor planuri și programe în legătură cu mediul și modificarea, în ceea ce privește participarea publicului și accesul la justiție, a directivelor Consiliului 85/337/CEE și 96/61/CE , publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (J.O.U.E.) nr. L 156 din 25 iunie 2003.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  București, 26 aprilie 2006.Nr. 564.  +  Anexă
  PREVEDERI DIN ACTELE NORMATIVE
  care stabilesc planurile și programele în legătură cu mediul - obiect al procedurii de participare a publicului
  1. Art. 43 și art. 52 din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare2. Art. 37 alin. (2), art. 39 alin (1) și art. 46 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare3. Art. 23 din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare4. Art. 11 alin. (1) din Legea nr. 293/2018 privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici5. Art. 6 alin. (1) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 964/2000 privind aprobarea Planului de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole, cu modificările și completările ulterioare6. Art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.132/2008 privind regimul bateriilor și acumulatorilor și al deșeurilor de baterii și acumulatori, cu modificările și completările ulterioare (la 26-06-2019, Anexa a fost modificată de ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 425 din 20 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 26 iunie 2019 )
  -------