HOTĂRÂRE nr. 180 din 14 martie 2000pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 119 din 17 martie 2000  În temeiul art. 41 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997,Guvernul României hotărăște:  +  Articolul 1Se aprobă modificarea și completarea regulamentului*) aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, care se va intitula "Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate", cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Regulamentul a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 19 ianuarie 1993.
   +  Articolul 2Comisiile comunale, orășenești sau municipale (comisii locale), sub îndrumarea comisiilor județene și a municipiului București pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, vor urmări și vor lua măsurile necesare pentru respectarea și aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și ale regulamentului.  +  Articolul 3Ministerul Funcției Publice, Ministerul Agriculturii și Alimentației, Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului vor asigură realizarea atribuțiilor și responsabilităților stabilite prin Legea nr. 1/2000 și vor propune Guvernului măsurile necesare.  +  Articolul 4Acoperirea cheltuielilor necesare pentru tipărirea titlurilor de proprietate de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului se asigura de la bugetul de stat.  +  Articolul 5Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, modificat și completat prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  Ministrul agriculturii și alimentației,
  Ioan Avram Muresan
  p. Ministrul apelor, pădurilor și protecției mediului,
  Anton Vlad,
  secretar de stat
  Ministrul funcției publice,
  Vlad Rosca
  p. Ministrul finanțelor,
  Sebastian Vladescu,
  secretar de stat
  p. Ministrul lucrărilor publice și amenajării teritoriului,
  Laszlo Borbely,
  secretar de stat
   +  Anexa
  MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA
  Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
  asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate
   +  Articolul UNICRegulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, punerea în posesie a proprietarilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate se modifica și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1În scopul stabilirii dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere în condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991*), ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000, precum și pentru atribuirea și punerea în posesie, se constituie comisii comunale, orășenești, municipale și județene, respectiv a municipiului București, care vor funcționa în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, conform prezentului regulament. Notă
  *) Legea nr. 18/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998.
  2. La articolul 2, alineatul 1 se modifica și se completează cu următoarele texte:Comisiile comunale, orășenești sau municipale se constituie prin ordin al prefectului și vor fi formate din:– primar - președintele comisiei;– viceprimarul desemnat de primar;– secretarul unității administrativ-teritoriale - secretarul comisiei;– un specialist în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătățiri funciare sau un specialist în cadastru general;– un inginer agronom sau horticol din cadrul centrului agricol, al oficiului de consultanța agricolă sau din aparatul primăriei;– un jurist din sistemul de organizare a agriculturii și alimentației sau din aparatul de specialitate al prefecturii ori al autorităților administrației publice locale;– un reprezentant al inspectoratului silvic teritorial sau șeful ocolului silvic ori împuternicitul acestuia;– șefii districtelor silvice ale căror păduri se afla în limitele cadastrale ale localității;– un specialist în cadastru forestier și amenajarea pădurilor;– 1-5 reprezentanți ai proprietarilor care au solicitat terenuri conform Legii nr. 169/1997 și Legii nr. 1/2000, în funcție de structura administrativă a comunei, orașului sau municipiului.Pentru alegerea reprezentanților proprietarilor în comisia locală consiliile locale vor organiza o adunare a proprietarilor, care va fi legal constituită dacă este prezenta majoritatea simpla (jumătate plus unul) din numărul acestora. Hotărârea privind alegerea reprezentanților proprietarilor în comisie se adoptă cu majoritatea simpla (jumătate plus unul) din numărul celor prezenți.Desemnarea specialiștilor și a reprezentanților menționați mai sus se face de conducerile unităților de care aceștia aparțin și se comunică în scris prefecturii.Când situația impune anumite clarificări, la lucrările comisiei locale vor fi invitate și alte persoane fizice sau juridice interesate în acțiunea de retrocedare a terenurilor.3. Alineatele 2, 3, 4 și 5 ale articolului 2 se abroga.4. La articolul 2, alineatul 6 va avea următorul cuprins:Conducerea și coordonarea comisiei comunale, orășenești sau municipale se asigura de către primar. În caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) viceprimarul preia prerogativele acestuia. Comisia locală va stabili în prima sa ședința în plen programul de lucru, astfel încât acțiunea să se desfășoare și să se încheie în termenul prevăzut de lege.5. La articolul 2, alineatul 7 va avea următorul cuprins:Comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea și controlul comisiei județene sau a municipiului București.6. Articolul 3 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 3La municipiul București, prin ordin al prefectului se pot organiza subcomisii ale sectoarelor municipiului București, cu aceeași componenta prevăzută la art. 2, care îndeplinesc atribuțiile prevăzute la art. 6 lit. a)-j).7. La articolul 4, alineatul 1 va avea următorul cuprins:Comisia judeteana sau a municipiului București este numita prin ordin al prefectului și va avea următoarea componenta:– prefectul - președintele comisiei;– subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate (boala, demisie sau suspendare) a prefectului - preia prerogativele acestuia;– secretarul general al prefecturii - secretarul comisiei;– directorul direcției de contencios administrativ și controlul legalității;– directorul general al direcției generale pentru agricultura și industrie alimentara;– directorul oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol;– directorul oficiului județean de consultanța agricolă;– șeful sucursalei Agenției Domeniilor Statului;– directorul filialei Regiei Autonome a Imbunatatirilor Funciare;– directorul sistemului de gospodărire a apelor;– directorul oficiului de studii pedologice și agrochimice;– inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia;– directorul direcției silvice a Regiei Naționale a Pădurilor sau împuternicitul acestuia;– directorul direcției de urbanism, amenajarea teritoriului și lucrări publice;– directorul oficiului județean de cadastru, geodezie și cartografie;– șeful inspectoratului județean de poliție sau al municipiului București ori împuternicitul acestuia;– un jurist din aparatul de specialitate al prefecturii.8. La articolul 4, alineatul 2 va avea următorul cuprins:În vederea sprijinirii comisiei județene pentru îndeplinirea atribuțiilor ce îi revin, prin ordin al prefectului se constituie un colectiv de lucru compus din câte un reprezentant al prefectului, al oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol și, respectiv, al inspectoratului silvic teritorial, pentru partea tehnica, care va fi format din specialiști, delegați pe toată durata funcționarii comisiei de către conducătorii instituțiilor și agenților economici prevăzuți la alin. 1.9. Articolul 5 se abroga.10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Comisiile comunale, orășenești sau municipale au următoarele atribuții:a) preiau și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu excepția celor formulate de comune, orașe sau municipii;b) verifica în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și la art. 6 din Legea nr. 1/2000, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare;c) stabilesc mărimea și amplasamentul suprafeței de teren pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii;d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;e) primesc și transmit comisiei județene contestațiile formulate de cei interesați;f) întocmesc situații definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite sa li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare și parcelare întocmit;g) înaintează și prezintă comisiei județene, spre aprobare și validare, situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum și divergențele produse și consemnate la nivelul acestor comisii;h) pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite sa primească terenul și completează fișele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeteana a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;i) identifica terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnatura acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;j) exercita orice alte atribuții ce le revin din lege și din prezentul regulament.11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 7Comisiile județene și a municipiului București au următoarele atribuții:a) organizează instruirea comisiilor comunale, orășenești și municipale și asigura distribuirea legilor, a regulamentului, a hartilor și planurilor la zi, precum și a altor materiale necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activității acestora;b) asigura îndrumarea și controlul comisiilor comunale, orășenești și municipale prin desemnarea, pe comune, orașe și municipii, a membrilor din comisia judeteana;c) verifica legalitatea propunerilor înaintate de comisiile comunale, orășenești și municipale, în special existenta actelor doveditoare, pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea și concludenta acestora;d) soluționează contestațiile formulate împotriva măsurilor stabilite de comisiile subordonate;e) validează sau invalideaza propunerile comisiilor comunale, orășenești sau municipale, împreună cu proiectele de delimitare și parcelare;f) emit titlurile de proprietate pentru cererile validate;g) soluționează cererile de reconstituire a dreptului de proprietate publică a comunelor, orașelor, municipiilor pentru terenurile forestiere;h) identifica terenuri atribuite ilegal și sesizează prefectul, care va inainta sub semnatura acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997;i) atribuie și dispun delimitarea în teren, completarea proceselor-verbale de punere în posesie a comunelor, orașelor și municipiilor pentru terenurile forestiere proprietate publică ce le revin;j) exercita orice alte atribuții ce le revin din lege și din prezentul regulament.12. Articolul 8 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 8Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezenta majorității membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.În situația în care juristul și cei 1-5 reprezentanți ai proprietarilor nu participa în comisiile locale, se considera ca sunt de acord cu hotărârea comisiei. Lucrările de secretariat ale comisiei locale se asigura de secretarul unității administrativ-teritoriale.13. Articolul 9 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 9Comisiile județene sau a municipiului București își desfășoară activitatea în prezenta majorității membrilor acestora.14. Articolul 10 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 10Hotărârile comisiilor județene sau a municipiului București și ale celor comunale, orășenești sau municipale se adoptă cu votul majorității membrilor lor și se consemnează într-un proces-verbal semnat de toți participanții.Pentru adoptarea hotărârilor comisiile vor solicita prezentarea tuturor actelor necesare și vor lua act de recunoașterea reciprocă a limitelor proprietății de către vecini.15. Articolul 11 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 11Conform prevederilor Legii nr. 18/1991, republicată, și ale Legii nr. 1/2000, primăriile vor afișa textul acestora în locuri publice. Totodată primăriile și prefecturile vor lua măsuri ca prevederile acestor legi și ale prezentului regulament să fie aduse la cunoștința persoanelor îndreptățite prin mass-media.16. La articolul 12, alineatul 1 va avea următorul cuprins:Lucrările privind stabilirea dreptului de proprietate pentru foștii membri ai cooperativelor agricole de producție și celelalte persoane prevăzute de lege se fac de comisiile comunale, orășenești sau municipale, după caz, luându-se în considerare suprafața terenurilor aduse în cooperative, preluate de acestea în baza unor legi speciale, fără nici un titlu sau prin orice alt mod. Suprafața adusă în cooperativa este cea care rezultă din actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativa, registrul agricol de la data intrării în cooperativa, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declarații ale martorilor.17. La articolul 12, după alineatul 1 se introduc trei alineate cu următorul cuprins:În baza prevederilor art. 23 și 24 din Legea nr. 18/1991, republicată, terenurile atribuite din intravilanul localităților, pentru construcția de locuințe și anexe gospodărești, până la apariția Legii nr. 18/1991, se înscriu în proprietatea deținătorilor actuali, în limita suprafețelor primite în acest scop de la fostele cooperative agricole de producție sau de la fostele consilii populare, dacă atribuirea s-a făcut de la foștii proprietari.Foștii proprietari vor fi compensați cu o suprafața de teren echivalenta, din terenurile intravilane sau, în lipsa, extravilane, ce au aparținut deținătorului prevăzut la alin. 1 sau ascendentului acestuia, din rezerva comisiei locale sau, după caz, din terenul proprietate privată a comunei, orașului sau a municipiului.În cazul în care nu este posibila compensarea pentru suprafețele prevăzute la alin. 1, foștii proprietari urmează să fie despăgubiți și vor fi înscriși în anexa nr. 40 la prezentul regulament.18. Articolul 13 se completează cu alineatul 9 cu următorul cuprins:Cererile depuse potrivit prevederilor art. 9 din Legea nr. 18/1991, republicată, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 218/1998 privind aprobarea Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 1/1998, pentru modificarea art. 9 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, precum și cele depuse în baza Legii nr. 1/2000 vor urma procedura prevăzută de acestea.19. La articolul 15 alineatul 5 se abroga.20. La articolul 15 alineatul 6, cuvintele art. 12 alin. 3 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 se înlocuiesc cu cuvintele art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicată.21. La articolul 20, cuvintele art. 16 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 17 din Legea nr. 18/1991, republicată.22. La articolul 21 alineatul 1, cuvintele art. 17 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 18 din Legea nr. 18/1991, republicată.23. La articolul 21 alineatul 2, cuvintele art. 13-15 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată.24. La articolul 22 alineatul 1, cuvintele art. 13-15 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14-16 din Legea nr. 18/1991, republicată.25. La articolul 22 alineatul 2, cuvintele art. 13 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 14 din Legea nr. 18/1991, republicată.26. La articolul 23, cuvintele art. 18 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 19 din Legea nr. 18/1991, republicată.27. La articolul 24, cuvintele art. 95 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 118 din Legea nr. 18/1991, republicată, iar cuvintele art. 18 alin. (1) ori art. 20 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 19 alin. (1) ori ale art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată.28. La articolul 25 alineatele 1 și 2, cuvintele art. 20 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 21 din Legea nr. 18/1991, republicată.29. La articolul 26, cuvintele art. 21 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 22 din Legea nr. 18/1991, republicată.30. La articolul 27 alineatele 1 și 2, cuvintele art. 28 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată.31. La articolul 27 alineatul 3, cuvintele art. 29 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată.32. La articolul 28 alineatul 1, cuvintele art. 41 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991 (nemodificata).33. Articolul 28 se completează cu alineatul 3 cu următorul cuprins:Stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere, solicitate în baza Legii nr. 169/1997 și a Legii nr. 1/2000, se face în conformitate cu prevederile cap. X din prezentul regulament.34. La articolul 30 alineatul 1, cuvintele art. 32 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 33 din Legea nr. 18/1991, republicată, iar cuvintele art. 40 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 44 din Legea nr. 18/1991, republicată.35. La articolul 31 alineatul 1, cuvintele art. 39 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 43 din Legea nr. 18/1991, republicată.36. La articolul 32, cuvintele art. 36 și 38 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 37 și 42 din Legea nr. 18/1991, republicată.37. Articolul 32 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:Suprafața în acțiuni de 10 ha de familie, în echivalent arabil, stabilită în conformitate cu prevederile art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, va fi retrocedata în natura conform Legii nr. 1/2000. În cazul în care proprietarii deposedati au deținut suprafețe mai mari, acestora li se vor retroceda terenuri până la limita a 50 ha.38. La articolul 33, cuvintele art. 37 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 41 din Legea nr. 18/1991, republicată.39. Articolul 33 se completează cu alineatul 2 cu următorul cuprins:Suprafața de 10 ha de familie, în echivalent arabil, conform Legii nr. 1/2000, poate fi restituită în natura până la 50 ha de proprietar deposedat.40. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:Punerea în posesie a proprietarilor și emiterea titlurilor de proprietate41. Articolul 35 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 35Delimitarea și parcelarea pe proprietari se fac pe baza hartilor și planurilor de situație la zi din cadrul actualei unități administrativ-teritoriale.La parcelarea terenului în sisteme de irigații se va ține seama de metoda de udare cu echipamentele existente și de prevederile regulamentelor de exploatare pentru utilizarea corecta și rațională a acestora.Astfel, în cazul irigatiilor prin aspersiune la care se folosesc echipamente de udare cu mutare manuală, la stabilirea loturilor de teren se va lua în considerare unitatea de suprafața deservita de un hidrant.La stabilirea limitelor loturilor se recomanda ca latura mica să fie pe antena, iar latura mare să fie egala cu lungimea aripii de ploaie, iar suprafața parcelei sa coincida cu suprafața deservita de o aripa de ploaie sau un multiplu al acestei suprafețe.Pentru proprietățile de mici dimensiuni utilizarea rațională a sistemului de irigații, respectiv a suprafeței deservite de un hidrant, presupune gruparea mai multor proprietari cu acces la sursa de apa.Pentru suprafețele prevăzute să fie irigate prin scurgere la suprafața (brazde, fasii) se vor avea în vedere orografia terenului, posibilitatea aplicării udarii pe întreaga suprafața și, respectiv, modalitățile de evacuare a apei în exces.Pe terenurile amenajate cu lucrări de desecare-drenaj, la stabilirea proprietăților se vor lua în considerare limitele obligatorii (canale, drumuri de exploatare) care să asigure atât exploatarea agricolă, cat și întreținerea lucrărilor hidroameliorative.Pe terenurile în panta, la parcelare se va avea în vedere respectarea lucrărilor de combatere a eroziunii solului existente (terase, bancheta, benzi inierbate, rețeaua de regularizare a scurgerii apei de pe versanți, drumuri agricole și alte lucrări).Când nu sunt executate lucrări de combatere a eroziunii, delimitarea parcelelor se va face, pe cat posibil, cu latura lungă în sensul curbelor de nivel, astfel încât să permită executarea lucrărilor de pregătire a solului pentru însămânțări, precum și întreținerea culturilor prasitoare pe direcția curbelor de nivel, în scopul prevenirii și combaterii eroziunii solului.De asemenea, se va ține seama de prevederile art. 34 din Legea nr. 18/1991, republicată, privind delimitarea zonelor de protecție aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, inclusiv cele de gospodărire a apelor, conform normelor în vigoare.42. Articolul 36 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36Punerea în posesie pe bază de măsurători topografice se va efectua în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, de către specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, îmbunătățiri funciare și cadastru general pentru terenurile agricole și, respectiv, specialiști în cadastru forestier și amenajarea pădurilor, conform planului parcelar. În situația în care volumul lucrărilor depășește posibilitățile de lucru ale comisiei, acestea se pot executa prin prestări de servicii de specialiști în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului agricol, îmbunătățiri funciare și cadastru general ai agenților economici.Persoanele care au formulat plângeri la judecătorie vor fi puse în posesie provizoriu, până la prezentarea hotărârii judecătorești de către comisii, cu suprafețele stabilite pe baza hotărârii comisiei județene. După prezentarea hotărârii judecătorești punerea în posesie se va face ținându-se seama de aceasta.Din rezerva constituită potrivit legii comisiile comunale, orășenești sau municipale vor putea atribui, în completare, terenuri, dacă din hotărâre rezultă aceasta.Punerea în posesie se face prin întocmirea procesului-verbal, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 52a) și 52b), și prin semnarea acestuia. Un exemplar al procesului-verbal se înmânează proprietarului împreună cu schita terenului.În acest scop autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor incunostinta în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate, asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate autoritățile comunale și orășenești ale administrației publice locale vor afișa la sediul lor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitatea de a se prezenta la data punerii în posesie pot imputernici prin procura specială și autentică, cu mențiunea expresă lt; lt;Pentru punere în posesie gt; gt;, alte persoane, care vor semna tabelul de luare în primire a terenului.La înmânarea titlurilor de proprietate cheltuielile ocazionate de expedierea încunoștințărilor vor fi achitate, pe bază de chitanța, de persoanele care primesc titlurile.Marcarea parcelelor se face prin tarusi sau borne, care se asigura de fiecare proprietar.43. Articolul 37 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 37Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile locale, care cuprind anexele validate, planurile parcelare, procesele-verbale de punere în posesie și schițele terenurilor, comisia judeteana emite titlurile de proprietate conform modelului prevăzut în anexa nr. 27. Documentațiile se trimit în doua exemplare, din care unul se retine și se depozitează la arhiva Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol. Formularele cuprinzând titlul de proprietate se tiparesc pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special în carnete a câte 100 de file. Acestea se vor tipari prin grija Ministerului Agriculturii și Alimentației și se vor difuza comisiilor județene, în funcție de necesitați. Titlul de proprietate pentru cetățenii în viața se emite persoanelor îndreptățite (soț, sotie), iar pentru moștenitori se emite un singur titlu de proprietate pentru terenurile ce au aparținut autorului lor, în care se nominalizeaza toți solicitanții îndreptățiți, urmând ca pentru ieșirea din indiviziune, ulterior, aceștia sa procedeze potrivit dreptului comun. Titlul de proprietate se completează cu tus negru și se numeroteaza începând de la nr. 1, în fiecare județ. În titlu se vor înscrie numele și prenumele titularului, precum și inițială tatălui. În cazul în care alături de soțul supraviețuitor vin la moștenire și alți moștenitori, potrivit celor prevăzute la art. 15 alin. (2) și (3) din Legea nr. 18/1991, republicată, la rubrica lt; lt;Prin reconstituirea dreptului de proprietate gt; gt; se înscrie suprafața atribuită persoanelor care au deținut terenuri în proprietate sau, după caz, moștenitorilor acestora, precum și în cazurile prevăzute la art. 22 din aceeași lege, iar la rubrica lt; lt;prin constituirea dreptului de proprietate gt; gt; se înscrie suprafața atribuită pentru celelalte categorii de persoane fizice sau juridice.Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, directorul general al direcției generale pentru agricultura și industrie alimentara și de directorul Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol. Părțile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor inmana, sub semnatura, titularilor, iar partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine și se depozitează la arhiva Oficiului de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol.În acest sens comisiile vor întocmi un registru care va cuprinde numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnatura primitorului. Titlurile de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se vor completa și se vor elibera după pronunțarea hotărârii judecătorești.Procedura privind delimitarea, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru terenurile forestiere solicitate în baza prevederilor Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000 se face conform dispozițiilor cap. X din prezentul regulament.În cazul pierderii sau distrugerii titlului de proprietate se pot elibera duplicate, sub condiția publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a și purtării mențiunii lt; lt;duplicat gt; gt;, după încunoștințarea scrisă a comisiei județene.44. Articolul 38 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 38În situația în care mai rămân terenuri neatribuite, comisia le va delimita pe planul cadastral și în teren și le va preda consiliului local în administrare, urmând a fi folosite în conformitate cu prevederile legii. Înscrierea acestor suprafețe se va face potrivit anexei nr. 17. De asemenea, va delimita și va marca pe plan și în teritoriu terenurile societăților comerciale, asociațiilor de tip privat, izlazurile comunale și terenurile cu vegetație forestieră atribuite proprietarilor care au solicitat restituirea acestora în condițiile prevăzute de lege. Totodată va delimita și va marca pe plan și în teritoriu suprafața ce se va atribui în folosință, care se preda consiliului local pentru a fi atribuită celor îndreptățiți prin lege.45. Articolul 39 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 39După punerea în posesie a tuturor proprietarilor Oficiul de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol va redacta un plan de situație cu noua parcelare a teritoriului și cu numerotarea topografica corespunzătoare, în doua exemplare, din care un exemplar rămâne la acesta, iar unul se preda cu proces-verbal consiliului local al comunei, orașului sau municipiului.46. La articolul 40 alineatul 1, cuvintele art. 11 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată.47. La articolul 40 alineatele 5 și 7, cuvintele art. 99 și art. 33 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 99 și, respectiv, art. 33 din Legea nr. 18/1991, nemodificata.48. La articolul 41 alineatul 1, cuvintele art. 26 și 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 27 și 28 din Legea nr. 18/1991, republicată.49. La articolul 45 alineatul 1, cuvintele art. 29 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 30 din Legea nr. 18/1991, republicată.50. La articolul 45 alineatul 2, cuvintele art. 28 alin. 7 din Legea fondului funciar se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 alin. (7) din Legea nr. 18/1991, republicată.51. La articolul 46, cuvintele art. 26, 28, 29 și 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 27, 29, 30 și 28 din Legea nr. 18/1991, republicată.52. La articolul 47, cuvintele art. 28 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 29 din Legea nr. 18/1991, republicată.53. La articolul 49, cuvintele art. 27 din lege se înlocuiesc cu cuvintele art. 28 din Legea nr. 18/1991, republicată.54. În nota de subsol, cuvintele art. 36-38 din prezentul regulament se înlocuiesc cu cuvintele art. 35-38, iar cuvintele și sectorul agricol Ilfov se elimina.55. După capitolul VII se introduc capitolele VIII-XI cu următorul cuprins:  +  Capitolul VIII Dispoziții generale pentru aplicarea Legii nr. 1/2000  +  Articolul 50Reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, dacă acestea sunt libere, cu respectarea drepturilor dobândite conform prevederilor Legii nr. 18/1991, pentru care au fost eliberate adeverinte de proprietate, proces-verbal de punere în posesie sau titlu de proprietate, care rămân valabile fără nici o alta confirmare, potrivit art. 2 din Legea nr. 1/2000.În acest scop se va solicita persoanelor care au depus cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate conform Legii nr. 169/1997 schita amplasamentului cu terenul deținut sau orice alte informații din care să rezulte identificarea vechiului amplasament solicitat.Pentru terenurile agricole comisiile locale împreună cu oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene sau al municipiului București, pe baza analizei documentațiilor prezentate la alin. 2, stabilesc dacă vechiul amplasament este liber și poate fi retrocedat, delimitandu-se pe planul de situație terenurile solicitate conform prevederilor Legii nr. 1/2000.Pentru terenurile forestiere comisiile locale împreună cu reprezentanți ai inspectoratului silvic teritorial vor stabili dacă vechiul amplasament, identificat în conformitate cu documentațiile prezentate la alin. 2, este liber și poate fi retrocedat pe baza situației elaborate de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prevăzută la art. 73.  +  Articolul 51Persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului de proprietate pentru diferența dintre suprafața de 10 ha de familie și cea adusă în cooperativa agricolă de producție sau preluată sub orice mod de aceasta, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000, se vor înscrie în anexa nr. 28.Persoanelor fizice cărora li s-a validat dreptul de proprietate conform prevederilor alin. 1, pentru care nu exista suprafețe de teren agricol, reconstituirea li se face în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, iar în situația în care nu se poate face reconstituirea dreptului de proprietate integral, se vor acorda despăgubiri conform art. 3 alin. (3) și (4) din aceeași lege.  +  Articolul 52Persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul localităților au trecut în proprietatea statului în mod abuziv (terenuri preluate în orice mod fără just titlu) și se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice, de hidroamelioratii și de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea dreptului de proprietate potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000, se înscriu în anexa nr. 29.După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, conform prevederilor art. 9 alin. (5) și ale art. 11 din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, comisia locală va completa anexa nr. 29 și o va inainta comisiei județene pentru validare. Valoarea probanta a actelor doveditoare este aceeași, indiferent de ordinea mentionarii acestora în textul legii.După validarea anexei nr. 29 persoanelor fizice li se reconstituie dreptul de proprietate în localitățile în care exista terenuri agricole constituite ca rezerva la dispoziția comisiei locale, iar în situația în care aceste suprafețe sunt insuficiente, din domeniul privat al statului, din aceeași localitate. În aceste situații se vor elibera titluri de proprietate în condițiile legii.În localitățile în care compensarea nu este posibila se vor acorda despăgubiri foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, în condițiile legii.În cazul în care suprafețele de teren au fost expropriate, iar lucrările prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 nu au fost executate sau se afla în stadiu de proiect, suprafața preluată se restituie, la cerere, foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora.  +  Articolul 53În anexa nr. 30 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 9 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței de teren agricol de până la 10 ha de familie și li s-a aplicat cota de reducere de peste 5%, care au solicitat prin cerere acest drept, potrivit art. 3 alin. (2)-(4) și art. 5 din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 54Suprafețele de teren revendicate de 2 cetățeni, dintre care unul este fostul proprietar căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor 1953-1959, care a solicitat prin cerere, și cel de al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren din cel preluat de la fostul proprietar, se înscriu în anexa nr. 31, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 55Pentru persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate conform art. 3, 5 și 23 din Legea nr. 1/2000 emiterea titlurilor de proprietate se va face conform art. 7 din aceeași lege.  +  Capitolul IX Retrocedarea terenurilor agricole  +  Articolul 56În conformitate cu prevederile art. 7 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa și ale pct. 3.1-3.4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 198/1999, anexa la Hotărârea Guvernului nr. 97/2000, Agenția Domeniilor Statului va inventaria terenurile care fac obiectul retrocedarii și împroprietăririi în baza legii și va întocmi balanța terenurilor agricole și terenurilor aflate permanent sub luciu de apa, care aparțin domeniului public sau privat al statului, pentru fiecare societate comercială.În situația formulării unor sesizări și reclamații, Agenția Domeniilor Statului împreună cu direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București și cu oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene și al municipiului București vor verifica legalitatea cererilor care au stat la baza dobândirii calității de acționar sau de locator, precum și a săvârșirii unor abuzuri prin acte administrative și, după caz, se pot prevala de prevederile art. 60-62 din Legea nr. 18/1991, republicată, sau pot sesiza instanțele judecătorești în a căror rază teritorială este situat terenul agricol.Agenția Domeniilor Statului și oficiile de cadastru agricol și organizarea teritoriului agricol județene și al municipiului București vor întocmi documentația pentru terenurile care fac obiectul retrocedarii la societățile comerciale prevăzute la art. 1 și 2 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 și la institutele și stațiunile de cercetare, pe care o transmit direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, pentru avizare.Direcțiile generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București verifica și avizează documentațiile și prin împuterniciții lor le supun aprobării consiliului local din raza unității administrativ-teritoriale unde sunt situate terenurile. În situația în care consiliul local nu se pronunța în termen de 15 zile de la înregistrarea procesului-verbal de delimitare la secretarul comunei, orașului sau al municipiului, acesta îl va transmite comisiei județene.Procesul-verbal de delimitare și planul de situație parcelar împreună cu hotărârea consiliului local vor fi supuse validării comisiei județene, care în termen de 30 de zile este obligată să se pronunțe.După pronunțarea hotărârii comisiei județene se vor face punerea în posesie a titularilor, precum și eliberarea titlurilor de proprietate.  +  Articolul 57În anexa nr. 32 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, nemodificata, și cărora li se restituie în natura suprafețe cu destinație agricolă sau piscicolă, de aceeași calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, în perimetrul acestor societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000.În situația în care li s-a stabilit calitatea de acționar la alte societăți comerciale (foste I.A.S.) decât acolo unde a fost situat terenul, punerea în posesie se face, la opțiune, pe vechiul amplasament, dacă este liber, iar în situația în care nu este liber, cu acordul persoanelor fizice îndreptățite se stabilește un nou amplasament.După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifica și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.  +  Articolul 58În anexa nr. 33 se înscriu terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare, au constituit patrimoniul Academiei Române, universitatilor și instituțiilor de învățământ superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.Trecerea terenurilor agricole prevăzute la art. 9 alin. (1), pentru instituțiile menționate la art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000, aparținând domeniului public, se face prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 59În anexa nr. 34 se înscriu persoanele fizice cărora li s-au stabilit drepturi de creanta la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol sau la societățile naționale cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992, și cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000.După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifica și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.  +  Articolul 60În anexa nr. 35 se înscriu persoanele fizice cărora li se vor achită în mod obligatoriu drepturile în natura sau de creanta restante, stabilite și prevăzute în Legea nr. 48/1994, de către societățile comerciale, institutele, stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și de regiile autonome și societățile naționale cu profil agricol, potrivit art. 11 din Legea nr. 1/2000.Creanțele acționarilor și locatorilor se plătesc și din veniturile realizate de societăți sau din fonduri speciale create în urma privatizării societăților comerciale agricole, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 61Pentru delimitarea terenurilor solicitate pe vechile amplasamente se va proceda conform prevederilor art. 50 alin. 2 și 3 din prezentul regulament, precum și cu respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 1/2000 și a procedurilor prevăzute de aceasta.  +  Articolul 62Prefectul, în calitatea sa de președinte al comisiei județene, va întocmi și va inainta lunar, până la data de 5 a lunii, Departamentului pentru Administrație Publică Locală (Ministerul Funcției Publice) situațiile centralizatoare pe comune și pe total județ, prevăzute în anexele nr. 28-59, stadiul acestora, precum și al realizării aplicării prevederilor Legii nr. 1/2000, inclusiv punerea în posesie și emiterea titlurilor de proprietate, propunerile de măsuri și, după caz, de atragere a răspunderii pentru primării care împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate în termenele și în condițiile stabilite de lege.Un exemplar al situației menționate la alin. 1 se va transmite și Ministerului Agriculturii și Alimentației, precum și Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului.  +  Articolul 63În anexa nr. 36 se înscriu persoanele fizice care au încheiat contracte de locațiune în condițiile prevăzute la art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se restituie în natura suprafețele de teren agricol prevăzute în acele contracte, potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifica și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.  +  Articolul 64În anexa nr. 37 se înscriu persoanele fizice prevăzute la art. 37 și 38 din Legea nr. 18/1991, republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acționar, persoanele fizice cărora li s-au stabilit drepturi la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, la regiile autonome și la societățile naționale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992, precum și persoanele fizice care au calitatea de locator, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața de 10 ha și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat.După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifica și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.  +  Articolul 65În anexa nr. 38 se înscriu persoanele prevăzute la art. 39 din Legea nr. 18/1991, republicată, ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 și al oricăror alte acte normative de expropriere, sau, după caz, moștenitorii acestora, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere, în natura, în limita suprafeței de teren trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat, din suprafețele de teren aflate în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni cu profil agricol sau al altor societăți comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, după caz, aflate în administrarea regiilor autonome și a societăților naționale cu profil agricol, care își au sediul în localitatea sau în localitățile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului, potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifica și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.Potrivit art. 16 alin. (2) din Legea nr. 1/2000, pentru terenurile agricole care fac obiectul reconstituirii dreptului de proprietate, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, restituirea în natura se face din suprafețele de teren agricol, care vor fi delimitate pentru producție, din terenurile proprietate privată a statului, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 66În anexa nr. 39 se înscriu persoanele fizice pentru care nu exista suprafețe de teren agricol pentru restituirea integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri pentru diferența de teren neretrocedata, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000.În anexa nr. 40 se înscriu persoanele fizice care optează prin cereri întemeiate, aprobate de organele competente, sa li se acorde despăgubiri pentru terenurile agricole cuvenite în natura, potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000.Modul de evaluare a terenurilor, sursele financiare și modalitățile de plată către foștii proprietari prevăzuți la alin. 1 și 2 se vor stabili în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 40 din aceeași lege.  +  Articolul 67În anexa nr. 41 se înscriu terenurile rămase în proprietatea privată a statului și, respectiv, în exploatarea sau în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni, regiilor autonome și societăților naționale cu profil agricol, evidentiate ca atare în cadastrul agricol, după restituirea în natura a suprafețelor agricole persoanelor fizice și juridice îndreptățite, potrivit art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2000.Valoarea actualizată a investițiilor rămase de recuperat se urmărește de Agenția Domeniilor Statului.  +  Articolul 68În anexa nr. 42 se înscriu persoanele fizice, acționari sau locatori, precum și alte persoane îndreptățite de la care urmează să se recupereze valoarea rămasă a investițiilor făcute pe terenurile restituite în natura, într-o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 69În anexa nr. 43 se înscriu organele reprezentative ale unităților de cult, constituite ca persoane juridice până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 70În anexa nr. 44 se înscriu liceele cu profil agricol sau silvic și instituțiile publice de ocrotire a copiilor, care nu au primit teren agricol până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, cărora li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, potrivit art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 71În anexa nr. 45 se înscriu unitățile de învățământ preuniversitar care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol, în limita celor pe care le-au avut în proprietate, precum și cele care nu au deținut în proprietate terenuri agricole și cărora li se atribuie în folosință suprafețe de teren agricol până la 5 ha din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000.  +  Capitolul X Retrocedarea terenurilor forestiere  +  Articolul 72Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere se face din suprafețele de teren cu destinație forestieră cuprinse în amenajamente silvice și din terenurile cu destinație agricolă acoperite cu vegetație forestieră (pășuni împădurite, tufărișuri, zăvoaie și altele asemenea).Persoanele fizice, cetățeni români, indiferent dacă la data înregistrării cererii aveau domiciliul în țara sau în străinătate, se înscriu în anexa nr. 53, împreună cu datele referitoare la suprafața și amplasament, stabilite de comisie.Reconstituirea drepturilor de proprietate pentru composesorate, obsti de moșneni în devălmășie, obsti razasesti nedivizate, păduri graniceresti și alte forme asociative asimilate acestora, precum și pentru moștenitorii acestora, care au formulat cereri, se face pe vechile amplasamente, în limita suprafeței rezultate din aplicarea reformei agrare din anul 1921, cu reconstituirile și retrocedarile legale ulterioare.Comitetul ad-hoc care va reprezenta formele asociative va fi ales de majoritatea membrilor solicitanți sau de moștenitorii acestora cu vocație succesorală. În cazul în care exista mai mulți moștenitori solicitanți cu aceeași vocație succesorală, este suficienta prezenta unuia dintre aceștia.Proba reprezentativitatii comitetului ad-hoc se face cu procesul-verbal încheiat cu ocazia alegerii acestuia și cu lista cuprinzând membrii participanți, cu semnatura fiecăruia dintre aceștia.Procesul-verbal va fi semnat de 3-7 membri ai secretariatului, alții decât candidații pentru comitetul ad-hoc, desemnați de adunarea membrilor formei asociative.În baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 1/2000, în cazul composesoratelor, obstilor de moșneni, obstilor razasesti și al altor forme asociative asimilate acestora, comitetele ad-hoc vor prezenta la judecătorie statutele pe baza cărora respectivele forme asociative au fost organizate și au funcționat în perioada 1921-1940.Foștii membri ai formelor asociative de proprietate asupra terenurilor forestiere (composesorate, obsti de moșneni în devălmășie, obsti razasesti nedivizate, păduri graniceresti și alte forme asociative asimilate acestora) sau succesorii lor care au formulat cereri se înscriu în anexa nr. 54, împreună cu datele stabilite de comisie referitoare la suprafețele rezultate prin aplicarea cotei participative la mărimea suprafeței totale a terenurilor forestiere din forma asociativa rezultată din acte. În aceeași anexa, după înscrierea tuturor solicitanților dintr-o formă asociativa se insumeaza datele referitoare la suprafața și se trec informațiile asupra amplasamentului identificat al acesteia. Suprafața însumată se va încadra în prevederile art. 26 alin. (2) din Legea nr. 1/2000.Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite ca persoane juridice până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, precum și instituțiile de învățământ care au deținut terenuri forestiere pot solicita terenurile pe care le-au avut în proprietate, în limita a 30 ha, indiferent dacă acestea sunt situate pe raza mai multor localități.Centrele eparhiale, parohiile, schiturile, manastirile, constituite ca persoane juridice până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, dobândesc prin reconstituire suprafețe până la limita de 30 ha din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, recunoscut de lege, dacă acesta a avut în proprietate terenuri forestiere în județul în care a fost constituită parohia, schitul sau manastirea.Persoanele juridice îndreptățite prevăzute la alin. 9 și 10, care solicită terenurile forestiere deținute, se înscriu în anexa nr. 55.Comunele, orașele și municipiile care au deținut în proprietate terenuri forestiere se înscriu în anexa nr. 56, împreună cu datele stabilite de comisie, referitoare la suprafața și amplasament. Pădurile date în folosință comunelor în baza H.C.M. nr. 2.315/1953 nu fac obiectul restituirii către acestea.  +  Articolul 73În situațiile prevăzute de art. 24 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 punerea în posesie se va face pe alte amplasamente, în condițiile art. 24 alin. (3) din aceeași lege.Identificarea terenurilor care fac obiectul prevederilor art. 24 alin. (2) lit. b)-g) din Legea nr. 1/2000 se face la nivel de ocol silvic, se verifica de direcțiile silvice, se centralizează la nivelul Regiei Naționale a Pădurilor și se aproba de autoritatea publică centrala care răspunde de silvicultura, prin ordin al ministrului, la propunerea administratorului Regiei Naționale a Pădurilor, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.  +  Articolul 74Punerea în posesie se va face în condițiile prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.Deținătorul actual al terenului forestier supus retrocedarii pune la dispoziție comisiilor locale terenurile în vederea punerii în posesie a persoanelor îndreptățite în termen de 60 de zile de la validarea cererilor de către comisia judeteana.Începând cu data punerii la dispoziție, stabilită de Regia Naționala a Pădurilor, pentru punerea în posesie a terenurilor forestiere, cheltuielile pentru paza și protecția acestora efectuate de deținătorul actual până la punerea efectivă în posesie se asigura de actualul deținător.  +  Articolul 75Punerea în posesie a proprietarilor, persoane fizice și juridice, în cadrul zonelor teritoriale delimitate, se va face de comisia locală, conform planului parcelar elaborat pe baza planurilor amenajistice actualizate și a măsurătorilor topografice, informand asupra datei pe reprezentanții deținătorilor actuali ai terenurilor care se restituie.Punerea în posesie se face în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 18/1991, republicată, numai după îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, respectiv crearea în teritoriu a structurilor de control ale statului și a celor de gospodărire în regim silvic a pădurilor, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 96/1998, republicată, precum și după promulgarea legilor privind contravențiile silvice, regimul silvic, administrarea fondului forestier, proprietate privată și publică, și statutul personalului silvic.Potrivit prevederilor art. 24 alin. (4) din Legea nr. 1/2000, cu ocazia punerii în posesie în conformitate cu prezentul regulament, operează trecerea efectivă în proprietate privată și, respectiv, publică a unităților administrativ-teritoriale.  +  Articolul 76Comisiile comunale, orășenești și municipale vor incunostinta în scris, cu confirmare de primire, persoanele care au domiciliul în alte localități și cărora li s-a atribuit dreptul de proprietate asupra datei la care va avea loc punerea în posesie. Pentru persoanele care au domiciliul sau reședința în localitate comisiile comunale, orășenești și municipale vor afișa la sediul primăriilor data punerii în posesie, utilizând totodată orice alte mijloace de comunicare.Persoanele care din diferite motive sunt în imposibilitate să se prezinte la data stabilită pentru punerea în posesie pot imputernici, prin procura specială și autentică, cu mențiunea expresă lt; lt;Pentru punere în posesie gt; gt;, alte persoane, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie.Cu ocazia punerii în posesie a proprietarilor persoane fizice, aceștia semnează procesul-verbal de punere în posesie (anexa nr. 57), primind, la cerere, o copie de pe lt; lt;descrierea parcelara gt; gt; aferentă din amenajamentul silvic în vigoare sau, după caz, pentru suprafețele situate în terenurile cu destinație agricolă, din amenajamentele silvopastorale.Dacă în termen de un an de la înștiințarea cu privire la data punerii în posesie cel îndreptățit nu se prezintă personal sau prin împuternicit, din vina sa, în vederea preluării efective a terenului forestier, acesta va fi gospodarit în regim silvic de actualii deținători până la punerea în posesie a persoanelor îndreptățite. În aceasta situație cheltuielile de paza și protecție efectuate rămân asupra deținătorului actual al terenului.  +  Articolul 77Punerea în posesie a persoanelor juridice se face în prezenta împuternicitului acestora, precum și a deținătorului actual al terenurilor, care vor semna procesul-verbal de punere în posesie (anexa nr. 58). La cerere, contra cost, împuternicitul persoanei juridice va primi o copie de pe descrierea parcelara aferentă, prevăzută în amenajamentele silvice sau silvopastorale, după caz.  +  Articolul 78Delimitarea limitelor terenurilor cu vegetație forestieră retrocedate se face de organele silvice de specialitate.  +  Articolul 79Pe baza documentațiilor înaintate de comisiile comunale, orășenești sau municipale, comisia judeteana, după operațiunea de validare și punere în posesie, emite titluri de proprietate, conform modelului prezentat în anexa nr. 59. Documentațiile pentru emiterea titlului de proprietate se întocmesc în doua exemplare, dintre care unul se retine la comisia judeteana, iar celălalt se transmite inspectoratului silvic teritorial pentru arhivare. Formularele de titluri de proprietate se tiparesc, prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pe hârtie specială format A3, ca imprimat cu regim special, în carnete a câte 100 de file.Prevederile art. 37 alin. 2 se aplică în mod corespunzător.Titlul de proprietate se semnează de prefect, secretarul general al prefecturii, ca secretar, și de inspectorul-șef al inspectoratului silvic teritorial. Părțile detasabile ale titlului de proprietate, semnate, se transmit comisiilor comunale, orășenești sau municipale, care le vor înscrie în registrul agricol, după care le vor inmana, sub semnatura, persoanelor fizice îndreptățite sau reprezentanților împuterniciți ai persoanelor juridice. În acest sens comisiile vor întocmi un registru care să cuprindă numele și prenumele titularului, numărul titlului de proprietate și semnatura primitorului. Partea nedetasabila (cotorul) a titlului de proprietate se retine și se depozitează la arhiva inspectoratului silvic teritorial.Titlul de proprietate pentru persoanele care au formulat plângeri la judecătorie se va elibera după rămânerea definitivă și irevocabilă a hotărârii judecătorești și punerea în posesie.  +  Capitolul XI Dispoziții finale și tranzitorii  +  Articolul 80În anexa nr. 46 se înscriu foștii proprietari sau, după caz, moștenitorii acestora, cărora li se restituie, la cerere, construcțiile de orice fel aparținând exploatațiilor agricole și care au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziții din Legea nr. 187/1945, potrivit art. 31 alin. (1) din Legea nr. 1/2000.Atribuirea în proprietate se face prin ordin al prefectului.În cazul în care astfel de bunuri imobile nu mai exista, se vor acorda despăgubiri, conform art. 31 alin. (3) din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 81În anexa nr. 47 se înscriu persoanele fizice și persoanele juridice care nu au depus în termenul prevăzut de Legea nr. 169/1997 cereri pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz, actele doveditoare, care formulează astfel de cereri și care depun actele doveditoare în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 33 din această lege.  +  Articolul 82În anexa nr. 48 se înscriu foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere terenurile fără construcții, neafectate de lucrări de investiții, aprobate potrivit legii, sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de întrebuințare, preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație, considerate proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966 și ale altor acte normative speciale (decrete de expropriere și altele), potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000.Atribuirea în proprietate a terenurilor se face prin ordin al prefectului.  +  Articolul 83În anexa nr. 49 se înscriu persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin improprietarire, cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora nu li s-au atribuit efectiv terenuri la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată și li se vor acorda la cerere terenurile respective, în limita suprafețelor disponibile, potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 84În anexa nr. 50 se înscriu persoanele fizice ale căror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative agricole de producție și ca urmare a comasarilor nu au primit drept de proprietate în condițiile Legii nr. 18/1991, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate la cerere, în condițiile Legii nr. 1/2000, pe vechile amplasamente, în perimetrul societăților comerciale cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, iar în toate celelalte cazuri contrare fiind aplicabile prevederile art. 17 și 37 din aceeași lege.După informarea comisiei locale se întocmește anexa, se verifica și se avizează documentația de către Ministerul Agriculturii și Alimentației prin împuterniciții săi, directorii generali ai direcțiilor generale pentru agricultura și industrie alimentara județene și a municipiului București, și se transmite prefectului pentru emiterea titlului de proprietate.  +  Articolul 85În anexa nr. 51 se înscriu foștii membri ai formelor asociative, composesorate, obsti de moșneni în devălmășie, obsti razasesti nedivizate și alte forme asociative asimilate acestora, precum și moștenitorii acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului de proprietate pentru terenuri agricole, pășuni și fanete, potrivit art. 39 din Legea nr. 1/2000.  +  Articolul 86În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 1/2000 comisiile comunale, orășenești sau municipale și cele județene vor verifica în mod riguros existenta cererilor și actele doveditoare prevăzute la art. 9 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, precum și pertinenta, verosimilitatea, autenticitatea și concludenta acestor acte, ținându-se seama și de dispozițiile art. 11 alin. (1) și (2) din aceeași lege.După analizarea și verificarea cererilor și a actelor doveditoare, persoanele fizice și juridice îndreptățite se înscriu de către comisiile locale în anexele*) nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 și 53-56 și de Ministerul Agriculturii și Alimentației, prin împuterniciții săi, după informarea comisiei locale, în anexele*) nr. 32, 34, 36-38 și 50, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I. Notă
  Anexele menționate intră în vigoare la data publicării Hotărârii Guvernului nr. 180/2000 în Monitorul Oficial al României.
  Anexele prevăzute la alin. 2 se afișează în locuri vizibile la sediul primăriilor localităților, pentru informarea celor interesați, în cadrul aceluiași termen.După expirarea termenului de 45 de zile, cererile însoțite de actele doveditoare, împreună cu anexele prevăzute la alin. 2, se înaintează de președintele comisiei locale la comisia judeteana pentru verificarea și validarea acestora în termen de 15 zile.După validarea anexelor de către comisia judeteana, acestea se retransmit pentru reafisare în locuri vizibile, la sediul primăriilor localităților.Delimitarea terenurilor, întocmirea planului parcelar, punerea în posesie și emiterea titlului de proprietate pentru persoanele îndreptățite prevăzute în anexele nr. 32, 34, 36-38 și 50 se fac conform prevederilor art. 7 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 și, respectiv, ale art. 56, 57, 59, 63-65 și 84 din prezentul regulament, iar pentru persoanele fizice și juridice prevăzute în anexele nr. 28-31, 33, 35, 39-49, 51 și 53-56, conform prevederilor cap. V din prezentul regulament.
   +  Articolul 87Persoanele nemultumite vor proceda conform dispozițiilor procedurale prevăzute la art. 51-59 din Legea nr. 18/1991, republicată.Plângerea formulată potrivit art. 53-56 din Legea nr. 18/1991, republicată, suspenda executarea.  +  Articolul 88Unitățile agricole care au terenuri în administrare sunt obligate sa cultive terenurile agricole până la predarea efectivă a acestora persoanelor îndreptățite.Predarea efectivă se face și în cursul anului agricol, dacă părțile convin asupra recuperării cheltuielilor de producție de pe terenurile în cauza.Pentru nelucrarea terenurilor agricole unitățile agricole vor fi sancționate în conformitate cu prevederile legii.  +  Articolul 89Anexele nr. 1-59 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  56. Anexele nr. 8, 9b), 11, 13, 14a), 14b), 14c), 17, 18, 19, 20, 22 la regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 131/1991, republicat, se înlocuiesc cu anexele la prezentul regulament.
   +  Anexa nr. 8
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele prevăzute la art. 17 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  care solicită în scris atribuirea de terenuri în proprietate
  Nr.crt.Numele șiprenumeleSuprafațaagricolăce se atribuieîn proprietate- ha -din care:Alteterenurineagricole- ha -
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  01234567
  TOTAL:
  NOTĂ:– În coloana 1 se trec la început numele și prenumele cetățenilor români aparținând minorității germane și, în continuare, alte persoane prevăzute la art. 17 din lege.– În coloana 2 se înscrie suprafața ce se atribuie.– În coloanele 3-6 se înscriu suprafețele pe categorii de folosință agricolă.– În coloana 7 se înscriu terenurile neagricole.
   +  Anexa nr. 9b)
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele care au fost deportate și care nu beneficiază de dispozițiile art. 14-16
  din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, care solicită în scris atribuirea de terenuri agricole în proprietate
  Nr.crt.Numele șiprenumeleSuprafațaagricolăce se atribuieîn proprietate- ha -din care:Observații
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  01234567
  TOTAL:
  NOTĂ:– În coloana 1 se trec persoanele care au solicitat teren agricol, conform prevederilor legii.– În coloana 2 se trece suprafața agricolă ce se atribuie în proprietate (în extravilan).– În coloanele 3-6 se trece suprafața pe categorii de folosință.
   +  Anexa nr. 11
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând personalul de specialitate care și-a desfășurat activitatea
  în unitățile agricole cooperatiste desființate sau reorganizate în societăți comerciale,
  căruia i se atribuie cu prioritate, la cerere, teren agricol în proprietate, conform art. 19 alin. (1)
  ori art. 21 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
  Nr.crt.Numele șiprenumeleSpecialitateaUnitateaîn carea activatSuprafațaagricolăsolicitată- ha -Suprafațaagricolăstabilităde comisie- ha -din care:
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  0123456789
  TOTAL:
   +  Anexa nr. 13
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând parohiile, schiturile și manastirile din mediul rural care solicită în scris
  terenuri agricole în proprietate, conform art. 22 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
  Nr.crt.Denumirea parohiei,schitului sau mânăstiriisolicitanteComuna(satul) undeîși are sediulSuprafațaagricolăsolicitată- ha -Suprafațaagricolăstabilităde comisie- ha -din care:
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  012345678
  TOTAL:
   +  Anexa nr. 14a)
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip privat cu personalitate juridică,
  conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
  Nr.crt.Denumirea asociațieide tip privatcu personalitatejuridică*)Numele șiprenumelemembrilorasociațieiSuprafațaagricolă,total- ha -din care:Totalterenurineagricole- ha - Totalgeneral- ha -Observații
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  012345678910
  TOTAL:
  Notă
  *) Se înscriu terenurile asociațiilor de tip privat, cu excepția terenurilor asociațiilor de tip privat cu profil zootehnic.
   +  Anexa nr. 14b)
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile proprietate a membrilor asociațiilor de tip privat cu profil zootehnic,
  cu personalitate juridică, conform prevederilor art. 29 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  republicată
  Nr.crt.Denumirea asociațieide tip privatcu personalitatejuridicăNumele și prenumelemembrilorasociațieiSuprafațaagricolă,total- ha -din care:Totalterenurineagricole- ha - Totalgeneral- ha -Observații
  Arabil- ha -Pajiști- ha -
  012345678
  TOTAL:
   +  Anexa nr. 14c)
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile proprietate a societăților comerciale pe acțiuni care se înființează,
  conform prevederilor art. 30 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  prin reorganizarea asociațiilor intercooperatiste sau de stat și cooperatiste
  Nr.crt.Denumirea societățiicomercialepe acțiuniProfilul deproducțieNumele șiprenumeleSuprafațaagricolă,total- ha -din care:Totalterenurineagricole- ha - Totalgeneral- ha -Observații
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  01234567891011
  TOTAL:
   +  Anexa nr. 17
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând suprafețele de teren rămase neatribuite, care se administrează de consiliul local
  Nr.crt.Tarlauași parceladin planul desituațieSuprafațaagricolă,total- ha -din care:Alteterenurineagricole- ha - Observații
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  012345678
  TOTAL:
  NOTĂ: În coloana 8 se evidențiază folosință existenta a terenurilor neagricole înscrise în coloana 7.
   +  Anexa nr. 18
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele cărora li se atribuie, la cerere, terenuri în zona montană, conform art. 43
  din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
  Nr.crt.Numele șiprenumeleSuprafațaagricolă,ce se atribuieîn proprietate- ha -din care:Alteterenurineagricole- ha - Observații
  Arabil- ha -Pajiști- ha - Livezi- ha -
  01234567
  TOTAL:
   +  Anexa nr. 19
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri au fost preluate
  de unitățile agricole de stat și pentru care primesc acțiuni în condițiile prevăzute la art. 37
  din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, și cărora li se atribuie o suprafața de 5.000 mp
  de familie, în echivalent arabil, în condițiile art. 42 din aceeași lege
  Nr.crt.Numele șiprenumeleSuprafațace a fostpreluată- ha -Suprafațaatribuită de5.000 mpîn echivalentarabil de familieSuprafațaagricolăstabilităpentru careprimesc acțiuni- ha - Suprafațaagricolătotal- ha -Denumirea unitățiiagricole de statîn administrareacăreia se aflăterenulObservații
  012345 = 3+467
  TOTAL:
  NOTĂ:– În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viața și apoi moștenitorii îndreptățiți.– În coloana 2 se înscrie suprafața ce a fost preluată.– În coloana 3 se înscrie suprafața atribuită.– În coloana 4 se înscrie suprafața agricolă pentru care se primesc acțiuni.– În coloana 5 se înscrie suprafața agricolă totală, care însă nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau de toți moștenitorii autorului lor, chiar dacă terenul se afla în administrarea mai multor unități agricole de stat.
   +  Anexa nr. 20
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele sau, după caz, moștenitorii acestora, ale căror terenuri agricole
  au intrat în proprietatea statului și se afla în administrarea consiliilor locale, care se restituie
  în condițiile prevederilor art. 41 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
  Nr.crt.Numele șiprenumeleSuprafațatotală agricolă,stabilită a serestitui- ha -din care:Observații
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -
  01234567
  TOTAL:
  NOTĂ:– În coloana 1 se înscriu mai întâi proprietarii în viața și apoi moștenitorii îndreptățiți.– În coloana 2 se înscrie suprafața agricolă totală stabilită, care nu poate depăși 10 ha, în echivalent arabil, de familie sau de toți moștenitorii autorului lor.
   +  Anexa nr. 22
  SITUAȚIA
  privind cheltuielile efectuate pentru producția anului 1991 pe terenurile atribuite în proprietate
  sau în folosință până la data preluării în posesie, conform art. 99 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  nemodificata, precum și a diferenței de credit aferente plantațiilor de vii și pomi, rămasă de plată, conform art. 33 din aceeași lege
  Nr.crt.Numele șiprenumeleAdresaSuprafațaagricolă,atribuită- ha -din care:Cheltuielideproducție- lei - Diferențade creditrămasăde plată- lei -Modalitatea de plată
  Arabil- ha -Vii- ha - Livezi- ha -Pajiști- ha -în bani- lei -angajamentde plată- lei -
  01234567891011
  TOTAL:
  NOTĂ: 1. Suprafețele totale din coloana 3 trebuie să corespundă cu totalul suprafețelor prevăzute în anexele nr. 2-14, 16-20. 2. Cheltuielile de producție trebuie să corespundă cu cele din evidența contabilă a unității, iar creditele, cu cele din evidenta băncii. 3. Rambursarea diferenței de credit de investiții se face în termenul la care era obligată unitatea.
   +  Anexa nr. 28
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafeței
  de teren de 10 ha de proprietar deposedat, care au solicitat prin cerere reconstituirea dreptului
  de proprietate și pentru diferența dintre aceasta suprafața și cea pe care au adus-o
  în cooperativa agricolă de producție sau care a fost preluată în orice mod de aceasta
  până la limita suprafeței de 50 ha de familie, potrivit art. 3 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.NumeleșiprenumeleSuprafața de teren agricol adusă sau preluată în C.A.P.- ha - Observații
  TOTALdin care:
  reconstituit10 hadiferențasolicitată
  012345
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 29
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri din extravilanul localităților au trecut
  în proprietatea statului în mod abuziv și se găsesc incluse în diverse amenajări hidrotehnice,
  de hidroamelioratii sau de alta natura, care au solicitat sau vor solicita prin cereri reconstituirea
  dreptului de proprietate, potrivit art. 4 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața- ha - Observații
  0123
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 30
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate potrivit Legii fondului funciar
  nr. 18/1991, în limita suprafeței de teren de până la 10 ha de familie, și cărora
  li s-a aplicat cota de reducere de peste 5%, care au solicitat prin cerere acest teren, conform
  prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, potrivit art. 5 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.NumeleșiprenumeleSuprafața de teren agricol de pînă la 10 ha de familie,deținută în proprietate- ha - Observații
  TOTALdin care:
  reconstituitcu reducere depeste 5 %diferențasolicitată
  012345
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 31
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând suprafețele de teren revendicate de 2 cetățeni, dintre care unul este fostul
  proprietar căruia i s-a preluat terenul prin măsurile abuzive aplicate în perioada anilor
  1953-1959, care a solicitat prin cerere, și cel de al doilea, persoana căreia i s-a atribuit teren
  din cel preluat de la fostul proprietar, conform prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața- ha - Observații
  0123
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 32
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de acționar la societățile comerciale
  pe acțiuni cu profil agricol sau piscicol, în temeiul art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  nemodificată, cărora li se restituie în natura suprafețe cu destinație agricolă sau piscicolă,
  de aceeași calitate, pe baza documentelor care atesta fosta proprietate, în perimetrul
  acestor societăți, potrivit art. 8 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața- ha - Observații
  0123
  TOTAL:
  Directorul instituției,Director general,
  AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 33
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile agricole proprietate de stat care, pe baza actelor doveditoare,
  au constituit patrimoniul Academiei Române, universitatilor și instituțiilor de învățământ
  superior cu profil agricol, care trec în proprietatea acestora, la cerere, potrivit
  art. 9 alin. (3) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Denumirea instituțieiSuprafața- ha - Observații
  0123
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 34
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de creanta la institutele și stațiunile
  de cercetare și producție agricolă, precum și la regiile autonome cu profil agricol
  sau la societățile naționale cu profil agricol, potrivit prevederilor Legii nr. 46/1992,
  cărora li se restituie suprafețele de teren agricol, potrivit art. 10 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața- ha - Observații
  0123
  TOTAL:
  Directorul instituției,Director general,
  AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 35
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice cărora li se vor achită în mod obligatoriu drepturile în natură
  sau de creanta restante, stabilite și prevăzute în Legea nr. 48/1994, de către societățile
  comerciale, institutele, stațiunile de cercetare și producție agricolă, precum și de regiile autonome
  și societățile naționale cu profil agricol, potrivit art. 11 și 19 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleDrepturi – restanțe cuvenite Observații
  în naturăcreanțe
  01234
  TOTAL:
  Primar,Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIDirector general,DIRECȚIA GENERALĂPENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 36
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice care au încheiat contracte de locațiune în condițiile prevăzute
  la art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare,
  cărora li se restituie în natura suprafețele de teren agricol prevăzute în acele contracte,
  potrivit art. 14 alin. (1) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața- ha -Observații
  0123
  TOTAL:
  Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 37
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice prevăzute la art. 37 și 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  republicată, cărora li s-a stabilit calitatea de acționar, persoanele fizice cărora li s-au stabilit
  drepturi la institutele și stațiunile de cercetare și producție agricolă, la regiile autonome
  și la societățile naționale cu profil agricol, în conformitate cu prevederile Legii nr. 46/1992,
  precum și persoanele fizice care au calitatea de locator conform art. 25 din Legea arendării
  nr. 16/1994, cu modificările și completările ulterioare, cărora li se reconstituie dreptul
  de proprietate, la cerere, pentru terenurile agricole și pentru diferența dintre suprafața de 10 ha
  și cea avută în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat,
  potrivit art. 15 alin. (1) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numeleși prenumeleSuprafața de teren solicitată de la 10 la 50 ha, din care pentru:Observații
  persoane fiziceprevăzute la art. 37și 38 din Legeanr. 81/1991,republicată, cărorali s-a stabilit calitateade acționar- ha -persoane fizicecu drepturila instituteleși stațiunilede cercetareși producție agricolă,în conformitatecu Legea nr. 46/1992- ha -persoane fizicecu drepturi la regiileautonome și lasocietățile naționalecu profil agricol,în conformitatecu Legeanr. 46/1992- ha -persoane fizicecare au calitateade locator conformart. 25 din Legeanr. 16/1994,cu modificărileși completărileulterioare- ha -
  0123456
  TOTAL:
  Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 38
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele prevăzute la art. 39 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată,
  ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului
  nr. 83/1949 și al oricăror alte acte normative de expropriere, sau, după caz, moștenitorii acestora,
  cărora li se reconstituie, la cerere, dreptul de proprietate în natura, în limita suprafeței de teren
  trecute în proprietatea statului, dar nu mai mult de 50 ha de proprietar deposedat,
  din suprafețele de teren aflate în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni cu profil agricol
  sau al altor societăți comerciale care au în patrimoniu terenuri agricole ori, după caz, aflate
  în administrarea regiilor autonome și a societăților naționale cu profil agricol, care își au sediul
  în localitatea sau în localitățile în care s-a aflat terenul agricol trecut în proprietatea statului,
  potrivit art. 16 alin. (1) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața- ha -Observații
  0123
  TOTAL:
  Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 39
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice pentru care nu exista suprafețe de teren agricol pentru restituirea
  integrală a proprietății, solicitate prin cerere, cărora li se vor acorda despăgubiri
  pentru diferența de teren neretrocedata, potrivit art. 17 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața neretrocedată- ha -Despăgubiri cuveniteObservații
  01234
  TOTAL:
  Primar,Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 40
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice care optează, prin cereri întemeiate, aprobate de organele
  competente, sa li se acorde despăgubiri pentru terenurile agricole cuvenite, în natură
  potrivit art. 40 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața neretrocedată- ha -Despăgubiri cuveniteObservații
  01234
  TOTAL:
  Primar,Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 41
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând terenurile rămase în proprietatea privată a statului și, respectiv, în exploatarea
  sau în patrimoniul societăților comerciale pe acțiuni, regiilor autonome și societăților naționale
  cu profil agricol, evidentiate ca atare în cadastrul agricol, după restituirea în natură
  a suprafețelor agricole persoanelor fizice și juridice îndreptățite,
  potrivit art. 18 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.DenumireainstituțieiSuprafațatotală- ha -din care:Observații
  Agricoldin care:Neagricol
  ArabilPășuneFâneațăViiLivezi
  012345678910
  TOTAL:
  Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 42
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice, acționari sau locatori, precum și alte persoane îndreptățite,
  de la care urmează să se recupereze valoarea rămasă a investițiilor făcute pe terenurile restituite
  în natură, într-o perioadă de maximum 10 ani, potrivit art. 19 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața restituităîn natură- ha -Valoarea rămasă aInvestițiilor de recuperat- lei -Observații
  01234
  TOTAL:
  Primar,Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 43
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând organele reprezentative ale unităților de cult, constituite ca persoane juridice până la
  data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, care dobândesc prin reconstituire suprafețe de teren agricol
  din fondul bisericesc al cultului căruia îi aparțin, potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Denumirea unității de cultSuprafața- ha -Observații
  0123
  a)Centre eparhiale--până la 100 ha
  b)Protoierii--până la 50 ha
  c)Mânăstiri și schituri--până la 50 ha
  d)Parohii și filii--până la 10 ha
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 44
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând liceele cu profil agricol sau silvic și instituțiile publice de ocrotire a copiilor,
  care nu au primit teren agricol până la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000 și cărora
  li se restituie suprafețele de teren pe care le-au avut în proprietate, potrivit
  art. 23 alin. (3) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Denumirea unitățiiSuprafața avutăîn proprietate- ha -Suprafața restituităîn proprietate- lei -Observații
  01234
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 45
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar care dobândesc prin reconstituire
  suprafețe de teren agricol în limita celor pe care le-au avut în proprietate, precum și cele
  care nu au deținut în proprietate terenuri agricole și cărora li se atribuie în folosință suprafețe
  de teren agricol, până la 5 ha, din rezerva comisiilor locale, potrivit art. 23 alin. (4) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Denumirea unitățiiSuprafața avutăîn proprietate- ha -Suprafața restituităîn proprietate- lei -Suprafața atribuităîn folosință- ha -Observații
  012345
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 46
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând foștii proprietari sau, după caz, moștenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere
  construcțiile de orice fel aparținând exploatațiilor agricole și care au fost trecute în proprietatea
  statului prin efectul Decretului nr. 83/1949 pentru completarea unor dispoziții din
  Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, potrivit art. 31 alin. (1) și (3) din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleConstrucțiași suprafața aferentă- mp -Despăgubiri acordateObservații
  01234
  TOTAL:
  Primar,Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 47
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice și persoanele juridice, care nu au depus în termenul prevăzut
  de Legea nr. 169/1997 cerere pentru reconstituirea dreptului de proprietate sau, după caz,
  actele doveditoare, și persoanele care formulează astfel de cereri și depun actele doveditoare
  în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a Legii nr. 1/2000, potrivit art. 33 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumelepersoanelor fizice și juridiceSuprafața solicitată- ha -Observații
  0123
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 48
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând foștii proprietari sau moștenitorii acestora, cărora li se restituie la cerere terenurile
  fără construcții, neafectate de lucrări de investiții aprobate potrivit Legii nr. 1/2000,
  sau cu lucrări ce au fost deteriorate, distruse și nu mai prezintă nici o valoare de întrebuințare,
  preluate în orice mod, inclusiv cu titlu de donație, considerate proprietate publică sau privată
  a statului ori a unităților administrativ-teritoriale prin aplicarea dispozițiilor Decretului nr. 712/1966
  și ale altor acte normative speciale, potrivit art. 34 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața - ha -Observații
  0123
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 49
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice cărora li s-a stabilit dreptul de proprietate prin împroprietărire
  cu ocazia aplicării Legii nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, dar cărora
  nu li s-a atribuit efectiv terenul la care aveau dreptul sau cărora atribuirea le-a fost anulată
  și cărora li se vor acorda la cerere terenurile respective în limita suprafețelor disponibile,
  potrivit art. 36 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața - ha -Observații
  0123
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 50
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând persoanele fizice ale căror terenuri au intrat în componenta fostelor cooperative
  agricole de producție și, ca urmare a comasarilor, nu au primit drept de proprietate în condițiile
  Legii fondului funciar nr. 18/1991, cărora li se reconstituie dreptul de proprietate, la cerere,
  în condițiile Legii nr. 1/2000, pe vechile amplasamente, în perimetrul societăților comerciale
  cu capital de stat, dacă acestea nu au fost atribuite în conformitate cu art. 2 alin. (1)
  din Legea nr. 1/2000, în toate celelalte cazuri contrare fiind aplicabile
  prevederile art. 17 și 37 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.Numele și prenumeleSuprafața restituită- ha -Despăgubiri Observații
  01234
  TOTAL:
  Directorul instituției,AGENȚIA DOMENIILOR STATULUIOFICIUL DE CADASTRU AGRICOL ȘI ORGANIZAREATERITORIULUI AGRICOLDIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂDirector general,DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂȘI INDUSTRIE ALIMENTARĂ
   +  Anexa nr. 51
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând foștii membri ai formelor asociative, composesorate, obsti de moșneni
  în devălmășie, obsti razasesti nedivizate și alte forme asociative asimilate acestora,
  precum și moștenitorii acestora, care au formulat cereri de reconstituire a dreptului
  de proprietate pentru terenuri agricole, pășuni și fanete, potrivit art. 39 din Legea nr. 1/2000
  Nr.crt.DenumireaSuprafața - ha -Observații
  0123
  TOTAL:
  Primar,Secretar,
   +  Anexa nr. 52a)Județul ...............Comuna ................
  PROCES - VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. .........
  Încheiat azi ......... 2000, cu ocazia punerii în posesie a proprietarului ............. (moștenitorilor defunctului/defunctei) ...................................................., conform anexei nr. ................., suprafața ............................... ha, anexei nr. ................, suprafața ............. ha.A. Suprafața primită în extravilan
  Nr. crt.Categoria de folosință Nr. topograficSuprafața Vecinătăți Observații
  tarla (sola)parcelaha mp NordEstSudVest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Alte terenuri neagricole
  TOTAL:
  B. Suprafața primită în intravilan
  Nr. crt.Categoria de folosință Nr. topograficSuprafața Vecinătăți Observații
  tarla parcelaha mp NordEstSudVest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Curți, construcții
  7. Alte terenuri neagricole
  TOTAL:
  TOTAL GENERAL (A+B):...ha ......mpPrimar,Secretar,
  din care:
  Arabil...........................................ha ..... mp
  Vii.............................................. ha ...... mp
  Livezi ......................................... ha ...... mpSpecialist în măsurătoritopograficeProprietar,
  Pășuni........................................ ha ...... mp
  Fânețe ....................................... ha ......mp
  Curți, construcții ........................ ha ......mp
  Alte terenuri neagricole ............. ha ......mp
   +  Anexa nr. 52b)Județul .....................Comuna ......................
  PROCES - VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..........
  Încheiat azi ..................................... 2000, cu ocazia punerii în posesie a proprietarului ............... (moștenitorilor defunctului/defunctei) ...................., conform anexei nr. ..................., suprafața ................................. ha, anexei nr. .................., suprafața ............... ha.A. Suprafața primită în extravilan
  Nr. crt.Categoria de folosință Nr. topograficSuprafața Vecinătăți Observații
  tarla (sola)parcelaha mp NordEstSudVest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Alte terenuri neagricole
  TOTAL:
  B. Suprafața primită în intravilan
  Nr. crt.Categoria de folosință Nr. topograficSuprafața Vecinătăți Observații
  tarla parcelaha mp NordEstSudVest
  1. Arabil
  2. Vii
  3. Livezi
  4. Pășuni
  5. Fânețe
  6. Curți, construcții
  7. Alte terenuri neagricole
  TOTAL:
  TOTAL GENERAL (A+B):...ha ......mpInginer agronomsau horticultor(din comisie)
  din care:
  Arabil...........................................ha ..... mp
  Vii.............................................. ha ...... mp
  Livezi ......................................... ha ...... mpSpecialist în măsurătoriTopografice,Proprietar,
  Pășuni........................................ ha ...... mp
  Fânețe ....................................... ha ......mp
  Curți, construcții ......................... ha ......mp
  Alte terenuri neagricole .............. ha ......mp
   +  Anexa nr. 53Localitatea .......................Județul .......................
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând foștii proprietari și moștenitorii acestora, persoane fizice, cărora li se reconstituie conform prevederilor
  legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră
  Nr.crt.Numeleși prenumele autorului (persoana deposedată) Numeleși prenumele persoanelor solicitante Suprafața terenurilor forestiere avută în proprietate - ha - Suprafataacceptatăde comisie - ha - Suprafața depădure reconstituită anterior - ha -Diferența de suprafață ce urmează a fi primită - ha - Informații asupra amplasamentuluiObservații
  Total,din care în terenuri cudestinațieforestierăTotal,din care în terenuri cu destinațieforestierăTotal,din care în terenuri cu destinație forestieră în terenuri cu destinație agricolăIdentificarea înamenajamentele silvice a terenurilor forestiere Identificareaîn cadastrulagricola terenurilorcu destinațieagricolă
  01 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
   +  Anexa nr. 54Localitatea .................Județul .....................
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând foștii membri și moștenitorii acestora din formele asociative (composesorate, obsti de moșneni
  în devălmășie, obsti razasesti nedivizate, păduri graniceresti și alte forme asociative asimilate acestora),
  cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere, dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație
  cu vegetație forestieră
  Nr.crt.Denumirea formeiasociativecare a avutîn proprietate terenuriforestiereNumeleși prenumelemembrului formeiasociativeSuprafața terenurilor forestiere deținută în indiviziune de membrul formei asociative*) - ha -Numele și prenumele persoanelorsolicitanteSuprafața terenurilor forestiere acceptată de comisie -ha-Informații asupra amplasamentului**)Observații
  Totaldin careîn terenuri cu destinațieforestierăîn terenuri cu destinațieagricolă Totaldin careîn terenuri cu destinațieforestieră în terenuri cu destinațieagricolă Identificarea înamenajamentele silvice a terenurilor forestiereIdentificareaîn cadastrulagricola terenurilorcu destinatieagricolă
  0123456789101112
  XX
  TOTAL FORMĂ ASOCIATIVĂ:X
  *) Mărimea suprafeței se calculează în conformitate cu precizările art. 28 alin. 3 din prezentul regulament. **) Informațiile asupra amplasamentului se redau la nivelul TOTAL al fiecărei forme asociative înscrise în tabel.
   +  Anexa nr. 55Localitatea .......................Județul .......................
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând unitățile de cult și instituțiile de învățământ cărora li se reconstituie, la cerere, conform prevederilor legale,
  dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră
  Nr.crt.Denumirea unității de cultsau a instituțieide învățământ carea solicitat reconstituireadreptului de proprietateSuprafața rezultată din acte aterenurilor forestiere, deținutăanterior (la deposidare) - ha -Suprafața terenurilor forestiere acceptată de comisie -ha-Informații asupra amplasamentului**)Observații
  Totaldin careîn terenuri cu destinațieforestierăîn terenuri cu destinațieagricolă Totaldin careîn terenuri cu destinațieforestieră în terenuri cu destinațieagricolă Identificarea înamenajamentele silvice a terenurilor forestiereIdentificareaîn cadastrulagricola terenurilorcu destinatieagricolă
  012345678910
   +  Anexa nr. 56Localitatea .................Județul .....................
  TABEL NOMINAL
  cuprinzând comunele, orașele sau municipiile cărora li se reconstituie conform prevederilor legale, la cerere,
  dreptul de proprietate asupra terenurilor cu vegetație forestieră
  Nr.crt.Denumirea comunei/orașului/municipiuluiîndreptățit la reconstituireadreptului de proprietateSuprafața rezultată din acte aterenurilor forestiere, deținutăanterior (la deposidare) - ha -Suprafața terenurilor forestiere acceptată de comisie -ha-Informații asupra amplasamentului**)Observații
  Totaldin careîn terenuri cu destinațieforestierăîn terenuri cu destinațieagricolă Totaldin careîn terenuri cu destinațieforestieră în terenuri cu destinațieagricolă Identificarea înamenajamentele silvice a terenurilor forestiereIdentificareaîn cadastrulagricola terenurilorcu destinatieagricolă
  012345678910
   +  Anexa nr. 57Județul .................Comuna ..................
  PROCES - VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. ..........
  încheiat azi .................
  Subsemnații: ........................., în calitate de primar, ....................., în calitate de secretar, ............................, în calitate de specialist în măsurători topografice, ..........................., în calitate de reprezentant al deținătorului legal al terenului ce se preda, și ........................, în calitate de proprietar (posesor al buletinului/cărții de identitate seria ............ nr. .........., eliberat/eliberata de Poliția ............)/reprezentant legal (împuternicirea nr. ........., legalizată la Biroul notarial .............), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeței de .......... ha teren forestier, validată de comisia judeteana prin Hotărârea/hotărârile nr. ....... la poziția ........... din anexa nr. ........ (nr. ...... la poziția ....... din anexa nr. ...........). Categoria terenului, amplasamentul cadastral și vecinătățile acestuia sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  Nr.crt.Categorii de terenuri Suprafața Ocolul silvic Amplasamentul cadastral Vecinătăți ale amplasamentului cadastral general
  generalforestier
  hamp tarlaparcela U.p.U.a.Punct cardinalDeținători
  01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1Teren forestier înscris în amenajamentul silvic
  2Pasune împădurită
  3Alte terenuri cu vegetație forestieră, necuprinse în amenajamentul silvic
  TOTAL suprafață pusă în posesie
  Predarea s-a făcut în urma unei inspecții de fond la care a participat proprietarul/reprezentantul care va asigura paza terenului forestier, iar în prezent nu exista cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice. Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafeței primite s-au folosit următoarele: ........................................................................... . Domnul/doamna .................., în calitate de proprietar/reprezentant, declara ca a luat cunoștința de prevederile legale referitoare la obligația respectării regimului silvic. De la această dată paza și administrarea terenului preluat vor fi asigurate de proprietar în conformitate cu prevederile legale. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (doua pentru comisia locală, unul pentru proprietar și unul pentru deținătorul legal).
  Primar,Secretar,Specialist în măsurători topografice,
  Reprezentant al deținătorului legalal terenului ce se predă,Proprietar/Reprezentant,
   +  Anexa nr. 58Județul .........................Comuna ..........................
  PROCES - VERBAL DE PUNERE ÎN POSESIE Nr. .............
  încheiat azi ................
  Subsemnații: ...................., în calitate de primar, ....................., în calitate de secretar, ............................, în calitate de specialist în măsurători topografice, ............, în calitate de reprezentant al deținătorului legal al terenului ce se preda, și ...., în calitate de reprezentant legal (împuternicirea nr. ...., legalizată la Biroul notarial ............), am procedat primii la predarea, iar ultimul la primirea suprafeței de ......... ha teren forestier, validată de comisia judeteana prin Hotărârea/hotărârile nr. ..., la poziția ... din anexa nr. ... (nr. ... la poziția ... din anexa nr. ......). Categoria terenului, amplasamentul cadastral și vecinătățile acestuia sunt prezentate în tabelul de mai jos:
  Nr.crt.Categorii de terenuri Suprafața Ocolul silvic Amplasamentul cadastral Vecinătăți ale amplasamentului cadastral general
  generalforestier
  hamp tarlaparcelă U.p.U.a.Punct cardinalDeținători
  01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1Teren forestier înscris în amenajamentul silvic
  2Pășune împădurită
  3Alte terenuri cu vegetație forestieră, necuprinse în amenajamentul silvic
  TOTAL suprafață pusă în posesie:
  Predarea s-a făcut în urma unei inspecții de fond la care au participat reprezentanți ai proprietarului, care vor asigura paza și gospodărirea terenurilor forestiere, iar în prezent nu exista cioturi de arbori nemarcate cu ciocane silvice. Pentru delimitarea de restul fondului forestier a suprafatei primite s-au folosit următoarele: ............................................................................. . Domnul/doamna ...................., în calitate de reprezentant al proprietarului, declara ca a luat cunoștința de prevederile legale referitoare la obligația respectării regimului silvic. De la această dată paza și administrarea terenului preluat vor fi asigurate de proprietar în conformitate cu prevederile legale. Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal în 4 exemplare (doua pentru comisia locală, unul pentru proprietar și unul pentru deținătorul legal).
  Primar,Secretar,Specialist în măsurători topografice,
  Reprezentant al deținătorului legalal terenului ce se predă,Proprietar/Reprezentant,
   +  Anexa nr. 59
  ROMÂNIA
  COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE
  Județul ................Codul ...............
  Nr. ....................
  Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, constituită în baza Ordinului prefectului nr. ....../......, analizând propunerile comisiei comunale/orășenești/municipale, în baza prevederilor Legii nr. 18/1991, ale Legii nr. 169/1997 și ale Legii nr. 1/2000, emite următorul
  TITLU DE PROPRIETATE
  Persoana fizica/juridică ................................., având domiciliul/sediul în comuna(satul)/orașul/municipiul ..........., județul/sectorul .................., primește în proprietate o suprafața totală de ....... ha .... mp, teren cu vegetație forestieră, din care: ... ha .... mp din fondul forestier național (cu destinație forestieră); ... ha .... mp din afară fondului forestier național (cu destinație agricolă), situata pe teritoriul comunei/orașului/municipiului/sectorului ......................, structurată și amplasata conform celor menționate pe verso și pusă în posesie conform procesului-verbal nr. ......../.... . Proprietarul va exercita asupra bunurilor de mai sus toate drepturile și obligațiile ce decurg din Constituția României și din legislația cu specific silvic în vigoare.
  Prefect,Secretar general,Inspector-șef,INSPECTORATUL SILVIC TERITORIAL
  Data .............
  (verso)

  Suprafața primită în proprietate
  Nr.crt.Categorii de terenuri Suprafața Ocolul silvic Amplasamentul cadastral Vecinătăți ale amplasamentului cadastral general
  generalforestier
  hamp tarlaparcelă U.p.U.a.Punct cardinalDeținători
  01 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  1Teren forestier înscris în amenajamentul silvic
  2Pășune împădurită
  3Alte terenuri cu vegetație forestieră, necuprinse în amenajamentul silvic
  TOTAL suprafață pusă în posesie:
  -------------