ORDIN nr. 1.214 din 11 noiembrie 2015 pentru aprobarea normelor privind pregătirea și atestarea profesională a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 4 decembrie 2015  În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) lit. h), ale art. 11^1, ale art. 67 alin. (1), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 12 lit. f)-h) din Ordonanța Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 și 2 din Legea nr. 31/1994 pentru aderarea României la Acordul european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat și semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 48/1999 privind transportul rutier al mărfurilor periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 122/2002, ale art. 66 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, cu modificările și completările ulterioare,ministrul transporturilor emite prezentul ordin.  +  Articolul 1(1) Se aprobă Normele privind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Normele privind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto, prevăzute în anexa nr. 2.(3) Se aprobă Normele privind pregătirea și atestarea profesională a consilierilor de siguranță pentru transportul rutier al mărfurilor periculoase, prevăzute în anexa nr. 3.(4) Se aprobă Normele privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuri periculoase, prevăzute în anexa nr. 4.(5) Se aprobă Normele privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, prevăzute în anexa nr. 5.(6) Se aprobă Normele privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier cu troleibuzul, prevăzute în anexa nr. 6.(7) Se aprobă Normele privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate, prevăzute în anexa nr. 7.(8) Se aprobă Normele privind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, prevăzute în anexa nr. 8.  +  Articolul 2Direcția transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor și Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 761/1999 privind desemnarea, pregătirea și atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent și efectiv activități de transport rutier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33 din 28 ianuarie 2000, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor nr. 640/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 20 august 2007, cu modificările ulterioare, Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 42/2006 privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 27 ianuarie 2006, cu modificările și completările ulterioare, și Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 597/2003 privind aprobarea Normelor pentru stabilirea condițiilor de obținere a atestatului profesional de către conducătorii auto care efectuează transport rutier de mărfuri cu vehicule a căror masă maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone, transport rutier public de persoane și transport rutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 12 mai 2003, cu modificările și completările ulterioare, anexele nr. 45 a) și 45 b) la Normele metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea și efectuarea transporturilor rutiere și a activităților conexe acestora stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr. 980/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 și 854 bis din 2 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile aplicabile modului de transport rutier din cuprinsul Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.044/2003 privind aprobarea Regulamentului pentru desemnarea, pregătirea profesională și examinarea consilierilor de siguranță pentru transportul rutier, feroviar sau pe căile navigabile interioare al mărfurilor periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 16 ianuarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile privind tariful de examinare în vederea obținerii certificatului de atestare a taximetriștilor sau susținerii testului periodic de către aceștia din cuprinsul anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr 2.156/2005 privind tarifele pentru prestațiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, art. 15 alin. (2), art. 16 și anexa nr. 1 "Tarif pentru susținerea examenului de atestare/reînnoire în vederea obținerii atestatului de pregătire profesională a instructorilor auto și a profesorilor de legislație rutieră" din Normele privind atestarea profesorilor de legislație rutieră și a instructorilor de conducere auto, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 75/2014 privind reglementarea activității de pregătire a persoanelor în vederea obținerii permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 și 107 bis din 12 februarie 2014, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-8*) fac parte integrantă din prezentul ordin. Notă
  *) Anexele nr. 1-8 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.
   +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul transporturilor,
  Marius Humelnicu,
  secretar de stat
  București, 11 noiembrie 2015.Nr. 1.214.  +  Anexa nr. 1NORMEprivind pregătirea și atestarea profesională a managerilor de transport (Anexa nr. 1)*  +  Anexa nr. 2NORMEprivind pregătirea și atestarea profesională a anumitor categorii de conducători auto(Anexa nr. 2)*  +  Anexa nr. 3NORMEprivind pregătirea și atestarea profesională a consilierilor de siguranță pentru transportulrutier al mărfurilor periculoase (Anexa nr. 3)*  +  Anexa nr. 4NORMEprivind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care transportă mărfuripericuloase (Anexa nr. 4)*  +  Anexa nr. 5NORMEprivind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transportrutier cu vehicule având mase și/sau dimensiuni de gabarit depășite (Anexa nr. 5)*  +  Anexa nr. 6NORMEprivind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transportrutier cu troleibuzul (Anexa nr. 6)*  +  Anexa nr. 7NORMEprivind pregătirea și atestarea profesională a conducătorilor auto care efectuează transportrutier național contra cost de vehicule rutiere defecte sau care sunt avariate (Anexanr. 7)*  +  Anexa nr. 8NORMEprivind examinarea în vederea atestării profesionale a personalului de specialitate dindomeniul transporturilor rutiere (Anexa nr. 8)*