ORDONANTA nr. 15 din 19 august 1992cu privire la impozitele şi taxele locale
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 26 august 1992  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Impozitele şi taxele nominalizate în anexa la prezenta ordonanţă constituie surse ale bugetelor locale sau judeţene, după caz.  +  Articolul 2Nivelurile impozitelor şi taxelor locale, după caz, stabilite de actele normative în vigoare la data prezentei ordonanţe, menţionate în anexa, constituie limite minime obligatorii.Acestea pot fi majorate de către consiliile locale şi judeţene, respectiv de Consiliul municipiului Bucureşti, după caz, corespunzător competentelor pe care acestea le au şi cu încadrarea în limitele maxime de majorare, prevăzute în anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 3Majorările de impozite şi taxe locale prevăzute la art. 2 din prezenta ordonanţă se pot face numai după analizarea riguroasă a situaţiei economico-sociale a contribuabililor, corelat cu necesităţile de cheltuieli finanţate din bugetul local.  +  Articolul 4În cazul în care prin legi speciale se modifica nivelurile minime ale impozitelor şi taxelor locale, limitele maxime de majorare a acestora, stabilite potrivit art. 2, se vor aplica la noile niveluri.  +  Articolul 5Pentru serviciile publice nou create la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau judeţelor, în scopul satisfacerii necesităţilor personale ale locuitorilor, consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, pot stabili taxe care să asigure cel puţin acoperirea cheltuielilor cu înfiinţarea, întreţinerea şi funcţionarea acestor servicii.  +  Articolul 6Consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, pot stabili taxe speciale, limitate în timp, care se încasează numai de la cei care beneficiază de serviciile pentru care s-au introdus taxele respective. Determinarea şi procedura de încasare a acestora se vor face în condiţiile stabilite prin reglementările aprobate de consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz.Veniturile din taxele speciale, precum şi cheltuielile care se vor aproba pe seama acestora se vor administra în afară bugetelor locale, ca fonduri speciale, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Instituirea şi modificarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi stabilirea unor taxe speciale se publică în presa şi se afişează la sediile consiliilor locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, după caz, precum şi în alte locuri publice, cu cel puţin 30 de zile înainte de aplicare.  +  Articolul 8Încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, a taxelor speciale şi asigurarea utilizării veniturilor în conformitate cu destinatiile prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate de către consiliile locale şi judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se fac prin aparatul de specialitate al direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi al municipiului Bucureşti, după caz.  +  Articolul 9Începînd cu anul 1993, Guvernul va avea în vedere includerea, prin legea bugetară, a defalcarii diferenţiate, pe unităţi administrativ-teritoriale, a unor cote din impozitele şi taxele destinate bugetului de stat, în scopul creşterii autonomiei financiare a comunelor, oraşelor şi municipiilor şi diminuarea corespunzătoare a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale.  +  Articolul 10Procedura de stabilire, încasare, urmărire la plata şi contestare privind impozitele şi taxele locale este cea prevăzută de legile speciale care reglementează aceste impozite şi taxe.  +  Articolul 11Prevederile acestei ordonanţe se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1992, data la care îşi încetează aplicabilitatea orice alte dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelor,George DanielescuMinistrul bugetului, veniturilor statului şicontrolului financiar,Florian BerceaSecretari de stat în Departamentul pentruAdministraţia Publică Locală,Doru Viorel UrsuTeodor Mircea Vaida  +  Anexa LISTAimpozitelor, taxelor şi altor venituri ale bugetelor locale
      Denumirea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituriActele normative care reglementează încasarea impozitelor, taxelor şi celorlalte venituriLimite maxime de majorare
    CAPITOLUL I  Impozite, taxe şi alte venituri din competenţa consiliilor judeţene, al sectorului agricol Ilfov şi al municipiului Bucureşti
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordonarea judeţului, a sectorului agricol Ilfov şi a municipiului BucureştiLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, cu completările ulterioare-
    2.Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de statHotărîrea Guvernului nr. 251/1991 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor în alte scopuri decît producţia vegetală, agricolă sau silvică50%
    3.Impozitul pe clădiri şi taxa asupra mijloacelor de transport de la persoane juridiceLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 şi Legea nr. 45/199230%
    4.Impozitul pe spectacoleHotărîrea Guvernului nr. 679/1991 privind impozitul pe spectacole40%
    5.Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome din subordonarea judeţului, a sectorului agricol Ilfov şi a municipiului BucureştiLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale-
    6.Venituri din concesiuniHotărîrea Guvernului nr. 1.228/1990 privind aprobarea metodologiei concesionării, închirierii şi locaţiei gestiunii50%
    7.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice de interes judeţeanLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice-
    8.Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. IActul normativ care reglementează venitul în cauză50%
    CAPITOLUL II  Impozite, taxe şi alte venituri din competenţa primăriilor (comunelor, oraşelor, municipiilor, inclusiv municipiul Bucureşti)  
    1.Impozitul pe profit de la regiile autonome din subordinea oraşelor, municipiilorLegea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit, cu completările ulterioare-
    2.Vărsăminte din profitul net al regiilor din subordonarea oraşelor şi municipiilorLegea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale-
    3.Impozitul pe terenurile agricole ale populaţieiLegea nr. 2/1977 privind impozitul agricol50%
    4.Impozitul pe veniturile liber-profesioniştilor, meseriaşilor şi altor persoane fizice independente şi asociaţii familialeDecretul nr. 153/1954 cu privire la impozitele pe veniturile populaţiei, cu modificările ulterioare; Decretul-lege nr. 54/1990; Decretul nr. 394/1973cu privire la impunerea veniturilor din închirieri de imobile; Hotărîrea Guvernului nr. 201/1990privind aprobarea Normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/199030%
    5.Impozitul pe clădirile populaţieiLegea nr. 25/1981 privind impozitele şi taxele locale; Decretul nr. 425/1981 privind stabilirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale30%
    6.Impozitul pe terenurile populaţiei din municipii şi oraşeIdem30%
    7.Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane fiziceIdem; Legea nr. 45/199240%
    8.Taxe de timbru asupra succesiunilor şi alte taxe de timbru de la populaţieDecretul nr. 199/1955; H.C.M. nr. 911/1955, cu modificările ulterioare; Hotărîrile Guvernului nr. 1.295/1990, nr. 318/1991; Legile nr. 71/1991, nr. 45/199240%
    9.Alte impozite şi taxe de la populaţie (taxe pentru eliberarea autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, taxe asupra vinurilor şi rachiurilor naturale, taxe de publicitate, afişaj şi reclamă, taxe pentru folosirea locurilor publice de desfacere, taxe pentru deţinerea de cîini, taxe pentru şederea în staţiunile balneoclimatice, taxe pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură şi arheologie etc.)Legea nr. 25/1981; Decretul nr. 425/1981; Legea nr. 45/1992; Decretul nr. 504/195740%
    10.Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputaţii şi despăgubiri sau din aplicarea LegiiCodul penal, Codul civil şi Codul muncii; Legeanr. 18/1968-
    11.Venituri din amenziLegea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, legile specifice care prevăd, sancţiuni contravenţionale care se fac venit la bugetele locale-
    12.Penalităţi şi majorări pentru venituri nevărsate în termen la impozitele, taxele şi veniturile cuprinse la cap. IIActul normativ care reglementează venitul în cauză50%
    13.Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice de interes localLegea nr. 10/1991 privind finanţele publice-
  ---------------------