HOTĂRÂRE nr. 371 din 3 iunie 2019pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 18 iunie 2019  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IAnexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1Obiectivele generale urmărite prin Programul multianual de marketing și promovare turistică sunt:a) creșterea notorietății României ca destinație turistică, prin promovarea acesteia pe piața internă și internațională;b) creșterea notorietății destinațiilor, formelor de turism și produselor turistice din România, prin promovarea acestora pe piața internă și pe piețele turistice externe;c) consolidarea poziției României ca o destinație turistică competitivă pe piața internațională a turismului;d) creșterea valorică a indicatorilor care caracterizează turismul intern și sosirile de turiști străini în România;e) promovarea brandului turistic, creat și dezvoltat în conformitate cu obiectivul domeniului major de intervenție 5.3 «Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație turistică» al axei prioritare «Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului» din cadrul Programului operațional regional 2007-2013, în scopul creării unei imagini pozitive a României ca destinație turistică pe plan național și internațional.2. La articolul 2, literele a), b), d)-f) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) efectuarea studiilor de marketing și cercetărilor de piață;b) organizarea de activități de relații publice în țară și în străinătate, sub forma contactelor directe realizate, în mod constant, cu diferite categorii de public, cu reprezentanții mass-mediei, cu persoane din conducerea altor instituții de turism din țară sau din străinătate, cu lideri de opinie, în scopul obținerii sprijinului lor pentru promovarea ofertei turistice a României, ori activități de promovare directă către instituțiile abilitate din industria turismului, atât pe plan național, cât și internațional, promovarea directă prin mijloace online și offline către segmentul-țintă, realizarea și transmiterea de comunicate de presă; aceste activități de relații publice se pot manifesta atât prin implicarea în acțiuni organizate de alte entități care au legătură cu domeniul turistic, cât și cu ocazia organizării și desfășurării unor congrese, conferințe, simpozioane, seminare, reuniuni naționale și internaționale sau altor tipuri de evenimente cu rol în creșterea circulației turistice în România;..................................................................................................d) realizarea și/sau achiziționarea materialelor de promovare, de tipul: pliante, postere și foi volante, cataloage, broșuri, diverse tipărituri, ghiduri, cărți cu specific de turism, hărți turistice, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animație, documentare de turism, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări cu tehnologie de tipul realității virtuale și realității augmentate, materiale de tipul video marketing; filmări cu drone, CD-uri și DVD-uri turistice, diverse materiale de afișare, expunere și prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale, inclusiv achiziționarea drepturilor de autor aferente creației și expedierea materialelor în țară și în străinătate;e) realizarea, dezvoltarea, administrarea și mentenanța portalurilor de informare și/sau promovare turistică, dezvoltarea și/sau achiziționarea sistemelor software și hardware;f) derularea activităților de marketing online, prin intermediul motoarelor de căutare, rețelelor de socializare, platformelor, diverselor site-uri web și blogurilor cu impact în creșterea circulației turistice în România, creșterea notorietății destinațiilor turistice românești ori în conștientizarea importanței turismului românesc, prin site-uri web, aplicații mobile, precum și prin alte activități de promovare și publicitate prin internet și alte mijloace electronice;..................................................................................................m) publicitatea prin intermediul printurilor digitale-offset, indoor și outdoor, formate standard și inovatoare, de tipul panourilor publicitare, afișelor iluminate, posterelor de mari dimensiuni, coloanelor de publicitate suspendate, anunțurilor pe mijloacele de transport, LCD/LED screen-urilor, instalațiilor interactive, videomapping, graficii în spațiul urban, instalațiilor artistice, literelor volumetrice, inclusiv prin intermediul infochioșcurilor cu ecran touchscreen;3. La articolul 2, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) și p), cu următorul cuprins:o) achiziționarea de studii tehnice, studii și cercetări de piață, necesare elaborării strategiilor de marketing, inclusiv în domeniul online;p) organizarea concursurilor de creație în vederea realizării materialelor, instrumentelor, proiectelor și acțiunilor de promovare.4. La articolul 3, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Societățile comerciale cu activitate de turism, asociațiile profesionale, patronale și organizațiile neguvernamentale cu activitate în domeniul turismului, autoritățile administrației publice locale și centrale și alte entități a căror activitate are impact în domeniul turismului pot participa la manifestările expoziționale, în pavilioanele naționale, standurile specializate ori miniexpozițiile la care participă în țară și în străinătate Ministerul Turismului. (3) Modalitatea de finanțare a participării entităților menționate la alin. (2) și criteriile în baza cărora se va acorda finanțarea se vor stabili cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat prin instituirea unei scheme de minimis aprobate prin ordin al ministrului turismului.5. La articolul 3 alineatul (4), literele a)-e), i), j) și m) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cheltuieli cu elaborarea proiectului de execuție și achiziționarea standului, închirierea, amenajarea și decorarea spațiului expozițional, precum și asigurarea și transportul acestuia sau ale unor componente ale acestuia;b) cheltuieli ocazionate de activități de marketing, promovare și comunicare, în perioada premergătoare manifestărilor expoziționale, precum și în perioada de desfășurare a acestora;c) cheltuieli ocazionate de realizarea și/sau achiziționarea de materiale publicitare de tipul pliante, postere și foi volante, cataloage, broșuri, diverse tipărituri, hărți turistice, fotografii, albume, fotoreportaje, filme de animație, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări cu tehnologie de tipul realității virtuale și realității augmentate, filmări cu drone, materiale de tipul video marketing; CD-uri și DVD-uri turistice, diverse materiale de afișare, expunere și prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale;d) cheltuieli cu transportul, intern și/sau internațional, cazarea și diurna pentru reprezentanții mass-mediei;e) cheltuieli cu transportul, intern și/sau internațional, cazarea și diurna/onorariile pentru formații artistice, meșteri populari, fotografi, soliști, personal de primire și deservire a invitaților (hostess), membri ai colectivelor artistice, sportive, științifice, alți specialiști, lideri sau creatori de opinie cu rol în desfășurarea manifestării expoziționale respective, din mediul online și/sau offline;..................................................................................................i) cheltuieli cu serviciile de curierat;j) cheltuieli cu organizarea de evenimente de tipul: seară românească, recepție, conferință și alte evenimente destinate presei, prezentări, workshopuri, seminare și altele similare, cu rol în creșterea notorietății destinațiilor;..................................................................................................m) cheltuieli cu realizarea de design grafic și creație publicitară;6. La articolul 3 alineatul (4), după litera m) se introduc cinci noi litere, literele n)-r), cu următorul cuprins:n) cheltuieli cu realizarea graficei vectoriale, prelucrarea de imagini, corectura și redimensionarea imaginilor, verificarea pentru tipar, tipărirea/retipărirea; o) cheltuieli cu realizarea de conținut pentru materiale de promovare, instrumente și canale de comunicare specifice;p) cheltuieli cu achiziționarea serviciilor de traduceri și interpretariat;q) cheltuieli cu achiziționarea serviciilor profesionale pentru transmisia pe internet în timp real; r) alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a manifestării expoziționale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.7. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4Pentru vizitele educaționale și de informare se finanțează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinație: a) cazare, masă și băuturi pentru invitați, pentru ghid și pentru însoțitorul de grup; b) transportul internațional și pe teritoriul României pentru invitați, pentru ghid și/sau pentru însoțitorul de grup; c) transportul, cu mijloace de transport de tipul telegondolei, trenulețului, mocăniței, saniei, căruței și altele asemenea, până la obiectivele turistice de interes, pentru invitați, pentru ghid și/sau pentru însoțitorul de grup; d) onorariul ghidului și/sau însoțitorului de grup pe teritoriul României; e) bilete de intrare la obiective turistice, rezervații și parcuri naturale; f) taxe de fotografiere și de filmare; g) bilete la spectacole și alte manifestări culturale, artistice, sportive, științifice; h) taxe pentru degustări de produse tradiționale, vin și altele asemenea; i) cheltuieli cu închirierea unei săli și a aparaturii specifice în vederea desfășurării conferinței de presă; j) servicii de traducere simultană sau consecutivă; k) servicii de catering; l) alte cheltuieli necesare desfășurării în condiții optime a vizitelor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.8. La articolul 5 alineatul (1), literele a)-f) și h) se modifică și vor avea următorul cuprins:a) cheltuieli cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, atât în țară, cât și în străinătate, cazare, masă și băuturi ale participanților;b) cheltuieli cu închirierea și amenajarea spațiilor interioare și exterioare, pentru organizarea de manifestări de tipul: cultural, gastronomic, artistic, fără a se limita la acestea;c) cheltuieli cu onorariul personalului de primire și deservire a invitaților, al formațiilor artistice, soliștilor vocali, maeștrilor de ceremonii, disc-jokey-ilor, traducătorilor și fotografilor prezenți în cadrul evenimentului sau al misiunii, inclusiv pentru închirierea aparaturii specifice necesare susținerii unui spectacol artistic;d) cheltuieli ocazionate de desfășurarea activităților de publicitate, prin mijloace electronice și/sau clasice, comunicare și relații publice, inclusiv cheltuielile cu onorariile agențiilor de specialitate care activează în domeniul activităților promoționale și care facilitează relațiile cu publicul-țintă și asigură transmiterea mesajelor-cheie către acesta; e) cheltuieli cu închirierea aparaturii și echipamentelor tehnice specifice, de genul celor necesare iluminării, de tipul proiectoarelor, jocurilor de lumini, laserelor, panourilor LCD/LED, asigurării sunetului, traducerii simultane și consecutive a discursurilor și prezentărilor, proiecțiilor și prezentărilor multimedia și alte cheltuieli de logistică și asistență tehnică necesare bunei organizări a evenimentelor și misiunilor; f) cheltuieli cu realizarea și/sau cu achiziționarea de materiale publicitare de tipul: pliante, postere și foi volante, cataloage, broșuri, diverse tipărituri, hărți turistice, fotografii, albume, videoproiecții, fotoreportaje, filme de animație, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări cu tehnologie de tipul realității virtuale și realității augmentate, filmări cu drone, materiale de tipul video marketing; CD-uri și DVD-uri turistice, diverse materiale de afișare, expunere și prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale; ..................................................................................................h) cheltuieli cu servicii de curierat;9. La articolul 5 alineatul (1), după litera j) se introduc cinci noi litere, literele k)-o), cu următorul cuprins:k) cheltuieli cu servicii profesionale pentru expedieri/postări/transmisiuni pe internet în timp real;l) cheltuieli cu realizarea graficei vectoriale, prelucrarea de imagini, corectura și redimensionarea imaginilor, verificarea pentru tipar, tipărirea/retipărirea; m) cheltuieli cu realizarea de conținut pentru materiale de promovare, instrumente și canale de comunicare specifice;n) cheltuieli de protocol;o) alte cheltuieli necesare pentru buna desfășurare a evenimentelor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite10. Articolele 6-8 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 6Fondurile bugetare repartizate anual activităților prevăzute la art. 2 lit. e) și f) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli cu achiziționarea de produse hardware și software, necesare promovării în mediul online sau realizării/dezvoltării/administrării/mentenanței portalului de informații în domeniul turismului, incluzând sisteme de management al conținutului, sisteme de baze de date, sisteme de suport al aplicațiilor și sisteme de operare, sisteme integrate informatice, sisteme de securitate informatică, sisteme de testare și management IT, sisteme de gestionare a proceselor, sisteme de management al relației cu clienții, sisteme de stocare, back-up, replicare și recuperare a datelor în caz de dezastru, sisteme de analiză și raportare;b) cheltuieli cu dezvoltarea, actualizarea și/sau programarea aplicațiilor software pentru susținerea activității de marketing pe internet și a portalului de informații în domeniul turismului;c) cheltuieli cu servicii de găzduire pentru server și achiziționare de domenii web;d) cheltuieli cu servicii de realizare a campaniilor și spoturilor virale;e) cheltuieli cu optimizarea site-urilor web pentru motoare de căutare;f) cheltuieli cu realizarea/dezvoltarea de aplicații necesare promovării pe rețelele de socializare, campanii de e-mail marketing, anunțuri și bannere plătite pe internet, alte servicii necesare promovării în mediul digital.  +  Articolul 7Fondurile bugetare repartizate anual activităților prevăzute la art. 2 lit. i) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli:a) costuri de coproducție a emisiunilor de televiziune și radio, costuri de realizare/difuzare a clipurilor TV, costuri de realizare a spoturilor video, testimonialelor, precum și costuri de difuzare a spoturilor audio și/sau video în cadrul emisiunilor;b) cheltuieli cu planificarea și achiziția spațiilor publicitare;c) cheltuieli cu realizarea de design grafic și creație publicitară;d) cheltuieli cu achiziționarea drepturilor de autor.  +  Articolul 8Fondurile bugetare repartizate anual activităților prevăzute la art. 2 lit. h) se pot utiliza pentru următoarele categorii de cheltuieli:a) cheltuieli cu inserții publicitare în presă, în pagini web, în ghiduri turistice, cataloage, albume, cărți cu specific de turism, alte publicații cu impact în creșterea circulației turistice în România, creșterea notorietății destinațiilor turistice românești ori în conștientizarea importanței turismului românesc;b) cheltuieli cu realizarea de design grafic și creație publicitară;c) cheltuieli cu achiziționarea drepturilor de autor;d) cheltuieli cu realizarea graficei vectoriale, prelucrarea de imagini, corectura și redimensionarea imaginilor, verificarea pentru tipar, tipărirea/retipărirea;e) cheltuieli cu publicitatea indoor și outdoor în țară și în străinătate, publicitatea destinațiilor și produselor turistice românești în mass-media internă și internațională, pe piețele țintă, activități de marketing.  +  Articolul IIAnexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolele 3, 4 și 6 se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 3(1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se au în vedere următoarele activități:a) realizarea de studii privind evaluarea capacității optime de primire turistică în ariile naturale protejate, precum și în destinațiile turistice din România;b) realizarea de studii, analize, cercetări și altele asemenea de dezvoltare a turismului, inclusiv studii privind comportamentul turistului în ariile naturale protejate;c) elaborarea strategiei calității serviciilor turistice din România, ce urmează a fi aprobată în condițiile legii;d) activități privind desemnarea destinațiilor ecoturistice, etnografice și culturale din România;e) dezvoltarea destinațiilor turistice care sunt incluse/vor fi incluse în rutele europene pentru biciclete, rutele europene pedestre, rutele culturale europene pe teritoriul României, a destinațiilor de excelență EDEN, a destinațiilor turistice incluse în rutele culturale dezvoltate pe plan național, precum și a stațiunilor turistice de interes național și local, a stațiunilor balneare, balneoclimatice și climatice și altele asemenea;f) implicarea în programe europene, transnaționale și mondiale în vederea îmbunătățirii calității plajelor și a porturilor turistice din România;g) implicarea în programe europene și transnaționale în vederea îmbunătățirii infrastructurii montane și submontane, a calității traseelor montane și de drumeție din România.(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. a) se pot achiziționa următoarele categorii de servicii: servicii de organizare de conferințe, seminare, simpozioane, evenimente, schimburi de bune practici pe plan național și internațional, grupuri de lucru tematice și alte asemenea activități cu participare națională și internațională, servicii de agenții de turism, servicii tipografice, servicii de transport anexe și conexe, cazare și masă, servicii privind elaborarea unor studii de piață pe plan național și servicii de cercetare și dezvoltare, precum și servicii conexe.  +  Articolul 4(1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se derulează următoarele proiecte și acțiuni:a) acțiuni și proiecte pentru implementarea „Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 și semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenția-cadru privind protecția și dezvoltarea durabilă a Carpaților, adoptată la Kiev la 22 mai 2003; b) acțiuni pentru implementarea prevederilor documentelor bilaterale în domeniul turismului, semnate cu alte state;c) proiecte și acțiuni pentru implementarea obiectivelor ariei prioritare 3 «Promovarea culturii, a turismului și a contactelor directe dintre oameni», a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, în domeniile de competență stabilite prin prevederile legale în vigoare;d) proiecte de dezvoltare a turismului care vor fi stabilite în colaborare cu organizații/organisme internaționale la care România este parte;e) proiecte inițiate de Comisia Europeană;f) proiecte de colaborare cu alte state în baza prevederilor documentelor bilaterale;g) acțiuni în scopul respectării obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene;h) acțiuni și proiecte menite să promoveze turismul din România în cadrul organismelor, organizațiilor, convențiilor, strategiilor internaționale la care România este parte.(2) Ministerul Turismului poate realiza parteneriate în cadrul relațiilor bilaterale cu diverse state sau pe plan intern cu autoritățile publice locale și ONG-uri din domeniul turismului în vederea elaborării și derulării unor proiecte referitoare la dezvoltarea tuturor formelor de turism.(3) Ministerul Turismului inițiază și derulează acțiuni, conferințe, seminare, simpozioane, evenimente, vizite educaționale și de informare, grupuri de lucru tematice, schimburi de experiență și alte asemenea activități, care să atragă atenția asupra potențialului natural și cultural al destinațiilor turistice din România, asupra identității acestor destinații din punctul de vedere al naturii și culturii la nivel european, al României în general, în vederea implementării proiectelor și acțiunilor menționate la alin. (1).(4) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. b) se pot realiza următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinație:a) cheltuieli cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, atât în țară, cât și în străinătate, cazare, masă și băuturi ale participanților, cheltuieli cu ghid de turism, cheltuieli cu intrare și vizite la obiectivele turistice, taxe foto/video, cheltuieli ale agențiilor de turism;b) cheltuieli cu închirierea și amenajarea spațiilor interioare și exterioare, în vederea organizării evenimentelor prevăzute la alin. (3);c) cheltuieli cu onorariul personalului de primire și deservire a invitaților, speakerilor, al formațiilor artistice, meșterilor populari, producătorilor de produse tradiționale, soliștilor vocali, maeștrilor de ceremonii, prezentatorilor, disc-jokey-ilor, traducătorilor și fotografilor, cameramanilor (inclusiv dreptul de autor), prezenți în cadrul evenimentului sau al misiunii, inclusiv pentru închirierea aparaturii specifice necesare susținerii unui spectacol artistic;d) cheltuieli ocazionate de desfășurarea activităților de publicitate, prin mijloace electronice și/sau clasice, comunicare și relații publice, inclusiv cheltuielile cu onorariile agențiilor de specialitate care activează în domeniul activităților promoționale și care facilitează relațiile cu publicul-țintă și asigură transmiterea mesajelor-cheie către acesta; e) cheltuieli cu închirierea aparaturii și echipamentelor tehnice specifice, de genul celor necesare iluminării: proiectoare, jocuri de lumini, lasere, panouri LCD/LED și altele asemenea, precum și în scopul asigurării sunetului, traducerii simultane și consecutive a discursurilor și prezentărilor, proiecțiilor și prezentărilor multimedia și alte cheltuieli de logistică și asistență tehnică;f) cheltuieli cu realizarea, editarea, reeditarea și/sau cu achiziționarea de materiale publicitare de tipul: pliante, postere și foi volante, cataloage, broșuri, diverse tipărituri, hărți turistice (print și digitale), fotografii, albume, e-book-uri, broșuri și cataloage digitale, videoproiecții, fotoreportaje, filme de animație, materiale audiovideo, filme cu specific de turism, filmări în format 3D, filmări cu tehnologie de tipul realității virtuale și realității augmentate, filmări cu drone, studio TV virtual, materiale de tipul video marketing; CD-uri și DVD-uri turistice, cheltuieli cu realizarea și achiziționarea de software pentru terminale mobile în vederea dezvoltării și promovării turistice, achiziționarea de pachete de publicitate digitală, achiziționarea de software specializat pentru dezvoltarea platformelor digitale, diverse materiale de afișare, expunere și prezentare, obiecte de protocol, produse artizanale;g) cheltuieli cu servicii de curierat;h) cheltuieli cu achiziționarea serviciilor de consultanță în vederea respectării obligațiilor de stat membru al Uniunii Europene. (5) Pentru vizitele educaționale și de informare organizate conform alin. (3) se finanțează integral următoarele categorii de cheltuieli, cu respectarea încadrării în fondurile bugetare alocate cu această destinație:a) cazare, masă și băuturi pentru invitați, pentru ghid și pentru însoțitorul de grup; b) transportul internațional și pe teritoriul României pentru invitați, pentru ghid și pentru însoțitorul de grup; c) transportul, cu mijloace de transport de tipul telegondolei, trenulețului, mocăniței, saniei, căruței și altele asemenea, până la obiectivele turistice de interes, pentru invitați, pentru ghid și/sau pentru însoțitorul de grup;d) onorariul ghidului și/sau însoțitorului de grup pe teritoriul României; e) bilete de intrare la obiective turistice, rezervații și parcuri naturale;f) taxe de fotografiere și de filmare;g) bilete la spectacole și alte manifestări culturale, artistice, sportive, științifice;h) taxe pentru degustări de produse tradiționale, vin și altele asemenea;i) cheltuieli cu închirierea unei săli și a aparaturii specifice în vederea desfășurării conferinței de presă;j) servicii de traducere simultană sau consecutivă;k) servicii de catering;l) alte cheltuieli necesare desfășurării în condiții optime a vizitelor, cu aprobarea ordonatorului principal de credite...................................................................................................  +  Articolul 6(1) În scopul îndeplinirii obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se au în vedere următoarele activități:a) elaborarea de studii de consultanță privind evaluarea, respectiv dezvoltarea infrastructurii turistice pentru diferite destinații, forme și produse turistice;b) realizarea și implementarea strategiilor sectoriale pentru diferite forme de turism existente în România, cum ar fi turism de litoral, turism balnear și de sănătate, ecoturism, turism cultural, agroturism, turism în natură, turism activ și sportiv, turism de aventură și alte forme de turism;c) organizarea de evenimente și vizite în vederea conștientizării importanței dezvoltării durabile a turismului;d) crearea, dezvoltarea, marcarea și reabilitarea rutelor culturale, montane și pedestre, precum și a traseelor cicloturistice;e) realizarea de infotripuri pentru jurnaliști români și străini, formatori de opinie sau specialiști din domeniul turismului;f) realizarea unei rețele comune de date, prin conectarea tuturor centrelor naționale de informare și promovare turistică și a altor centre locale de promovare turistică, în vederea dezvoltării și promovării turismului la nivel național;g) dezvoltarea și optimizarea platformelor digitale ale Ministerului Turismului.(2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. d) se pot achiziționa următoarele categorii de servicii:a) servicii de cercetare-dezvoltare, consultanță națională și internațională privind turismul montan, turismul balnear, turismul de litoral, turismul cultural și alte forme de turism, respectiv destinații, precum și elaborarea de strategii sectoriale și la nivel național;b) servicii de studii de piață pe plan național și internațional privind toate formele și destinațiile turistice;c) servicii de organizare de seminare, simpozioane, schimburi de bune practici, evenimente, grupuri de lucru tematice și alte activități asemenea, cu participare națională și internațională, privind toate formele și destinațiile turistice;d) servicii de transport anexe și conexe, servicii ale agențiilor de turism;e) servicii de realizare a materialelor informative/de promovare pentru dezvoltarea destinațiilor, produselor și formelor de turism specifice în România, online și offline, de tipul: pliante, roll-up-uri, bannere, cataloage, broșuri, diverse tipărituri, hărți turistice, fotografii, albume, ghiduri, aplicații software, CD, DVD și alte materiale de prezentare a României, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărți de specialitate editate în România și pe plan internațional, în format tipărit sau digital; f) servicii de achiziționare de materiale informative pentru dezvoltarea formelor, produselor și destinațiilor turistice, de tipul, fără a se limita la acestea: pliante, roll-up-uri, bannere, cataloage, broșuri, diverse tipărituri, hărți turistice, fotografii, albume, ghiduri și alte materiale de prezentare a României audio și video, cu drepturi de autor, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărți de specialitate editate în România și pe plan internațional, în format tipărit sau digital; g) servicii de creare, dezvoltare, marcare și reabilitare a rutelor culturale, montane și submontane, pedestre, precum și a traseelor cicloturistice și/sau cu achiziționarea serviciilor conexe;h) servicii de consultanță în probleme de mediu pentru strategii/planuri/programe din domeniul turismului;i) servicii de realizare a unei rețele comune de date, prin conectarea tuturor centrelor naționale de informare și promovare turistică și a altor centre locale de promovare turistică, în vederea dezvoltării și promovării turismului la nivel național;j) servicii de dezvoltare și optimizare a platformelor digitale ale Ministerului Turismului; k) achiziții de software dedicat și servicii de editare grafică vectorială, prelucrare de imagini, corectură și redimensionare imagini, verificare pentru tipar, tipărire/retipărire;l) servicii de realizare grafică vectorială, prelucrare de imagini, corectură și redimensionare imagini, verificare pentru tipar, tipărire/retipărire.2. La articolul 7 alineatul (1), litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: d) organizarea de campanii de conștientizare pentru consumatori privind turismul neautorizat, de transmitere a nemulțumirilor turiștilor, prin tipărirea de flyere, autocolante cu «TEL - VERDE - 0800 868 282», a unor broșuri, ghiduri, spoturi media specifice activității de control și autorizare.3. La articolul 7 alineatul (2), literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins: b) servicii de organizare de seminare, simpozioane, evenimente, grupuri de lucru tematice și alte activități asemenea, cu participare națională și internațională, pe teme de informare turistică;..................................................................................................e) servicii de realizare de CD-uri, DVD-uri, broșuri digitale și e-book-uri;4. La articolul 8 alineatul (1), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) organizarea de evenimente, seminare, simpozioane, grupuri de lucru tematice și altele asemenea, cu participare națională și internațională, având ca tematică bunele practici în domeniul turismului;5. La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins: c) participarea la acțiuni și proiecte privind schimbul de experiență, schimbul de bune practici în domeniul turismului, la nivel intern și internațional.6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: a) servicii de organizare de evenimente, seminare, simpozioane, grupuri de lucru tematice și alte activități asemenea;7. La articolul 9 alineatul (1), literele a) și b) se modifică și vor avea următorul cuprins: a) organizarea de evenimente, seminare, simpozioane, vizite educaționale și schimburi de bune practici la nivel național și internațional, grupuri de lucru tematice și alte activități asemenea, pentru îmbunătățirea competențelor profesionale pentru reprezentanții sectorului privat și sectorului public, respectiv ai organizațiilor neguvernamentale din destinațiile turistice;b) realizarea materialelor de promovare/informare în vederea diseminării informațiilor necesare desfășurării activităților din cadrul centrelor de informare turistică, centrelor naționale de promovare și informare turistică, asociațiilor de promovare și dezvoltare turistică, organizațiilor de management al destinației;8. La articolul 9, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 lit. g) se pot achiziționa următoarele categorii de servicii: servicii de agenții de turism, transport național și internațional, cazare, masă, băuturi, intrări la obiective turistice, alte servicii conexe, servicii tipografice, cheltuieli cu achiziționarea de software necesar editării/elaborării de materiale de prezentare în format tipărit/digital, servicii de consultanță națională și internațională privind formarea și evaluarea profesională, servicii de organizare de seminare, simpozioane, evenimente, grupuri de lucru tematice și alte activități asemenea, cu participare națională și internațională, servicii de realizare a materialelor informative/de promovare pentru dezvoltarea destinațiilor, produselor și formelor de turism specifice în România, online și offline, cum sunt: pliante, roll-up-uri, bannere, cataloage, broșuri, diverse tipărituri, hărți turistice, fotografii, albume, ghiduri, CD, DVD și alte materiale de prezentare a României, în format print și digital, studii, lucrări de specialitate, buletine statistice, cărți de specialitate editate în România și pe plan internațional și altele asemenea, servicii de transport.  +  Articolul IIIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, sintagmele „Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului“ și „ministrul dezvoltării regionale și turismului“ se înlocuiesc cu sintagmele „Ministerul Turismului“ și „ministrul turismului“.  +  Articolul IVHotărârea Guvernului nr. 20/2012 privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 18 ianuarie 2012, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul turismului,
  Bogdan Gheorghe Trif
  p. Viceprim-ministru, ministrul mediului,
  Eugen Constantin Uricec,
  secretar de stat
  Ministrul comunicațiilor și societății informaționale,
  Alexandru Petrescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  București, 3 iunie 2019.Nr. 371.------